MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Nr. 78    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     4 aprilie 1945

 

SUMAR

 

           260. - LEGE din 4 aprilie 1945 privitoare la legislatia aplicabila in Transilvania de Nord, precum si la drepturile dobandite in acest teritoriu, in timpul operatiunii ungare

 

PARLAMENTUL

 

LEGE Nr. 260

 privitoare la legislatia aplicabila in Transilvania de Nord, precum si la drepturile dobandite in acest teritoriu, in timpul operatiunii ungare
 
MIHAI I,
Prin gratia lui Dumnezeu si vointa nationala, Rege al Romaniei,
La toti de fata si viitori, sanatate:

 

Asupra raportului ministrului Nostru secretar de Stat la Departamentul Justitiei cu Nr. 339.560 din 2 Aprilie 1945,

Vazand jurnalul Consiliului de Ministri Nr. 549 din 1945;

In baza dispozitiunilor inaltului decret regal Nr. 1.626, publicat in Monitorul Oficial Nr. 202 din 2 Septemvrie 1944:

 

Am decretat si decretam:

 

Capitolul 1

 

Art. 1. - Legislatia Romaniei, de orice natura, cu exceptiile ramase in vigoare in Transilvania, se extinde pe tot teritoriul Transilvaniei eliberate de sub ocupatia ungara impusa prin dictatul de la Viena, din 30 August 1940.

Art. 2. - Prin derogare de la dispozitiunile Art. 1, actele savarsite si drepturile dobandite in Transilvania de Nord, intre 30 August 1940 si 25 Octomvrie 1944, in conformitate cu legile puse in vigoare de puterea ocupanta, vor fi respectate, daca nu sunt contrare ordinei publice romane.

Art. 3. - Sunt si raman fara fiinta legala actele savarsite si drepturile dobandite in temeiul ordonantelor maghiare Nr. 1.440 din 1941 M.E.; Nr. 1.630 din 1941 M.E.; Nr. 5.200 din 1943 M.E.; Nr. 970 din 1943 M.E.; Nr. 3.710 din 1943 M.E.; Nr. 2780 din 1941 M.E.; Nr. 18.900 din 1941 I.M.; Nr. 3.400 M.E.; Nr. 2.660 din 1942 M.E.; Nr. 9.370 din 1940 M.E.; Nr. 8.230 din 1940 M.E.; Nr. 50.000 din 1942 M.E. si in general, in temeiul oricaror dispozitiuni legale sau regulamentare maghiare discriminatorii.

Se socotesc discriminatorii, in intelesul prezentei legi, acele dispozitiuni legale sau regulamentare maghiare, derogatorii de la dreptul comun ungar, care nu au fost aplicate decat in Transilvania de Nord sau in acest tinut si in celelalte teritorii ocupate de Ungaria, dupa data de 15 Martie 1939.

Art. 4. - Hotararile pronuntate in temeiul legilor ungare, de instantele penale ale puterii ocupante, pentru fapte savarsite in Transilvania de Nord, in timpul ocupatiunei sunt nule de drept:

a) Daca pronunta condamnatiuni pentru fapte care, dupa legile romane, nu constituie infractiuni;

b) Daca, dupa legile romane, actiunea publica nu se putea deschide decat in temeiul unei plangeri prealabile, care nu s-a facut, sau a fost valabil restransa;

c) Daca fapta, pentru care a fost pronuntata constituie o infractiune politica.

Art. 5. - Hotararile penale definitive, care, potrivit dispozitiunilor articolului precedent, nu sunt nule de drept, vor fi supuse revizuirii:

a) Pentru a se reduce pedeapsa daca legea romana prevede pentru aceleasi fapte, o pedeapsa mai usoara decat legea maghiara;

b) Pentru transformarea pedepsei intr-una corespunzatoare legii romane ca natura si durata.

Cererea de anulare sau de revizuire se adreseaza instantei competente dupa materie, in circumscriptiunea careia a fost savarsita infractiunea.

Art. 6. - Cei condamnati in lipsa pot cere rejudecarea procesului, potrivit legii romane, daca termenul pentru prescrierea pedepsei nu a expirat.

Art. 7. - Cu exceptiunea hotararilor penale pronuntate de instantele ocupantului, recunoscute, valabile prin legea de fata, infractiunile savarsite in Transilvania de Nord, in timpul ocupatiunii, se vor urmari, judeca si pedepsi dupa legile romane, fara insa ca pedeapsa sa poata fi mai aspra, decat cea prevazuta pentru aceleasi fapte, de legea ungara.

Daca s-au savarsit fapte, care potrivit legii ungare nu constituiesc infractiuni, faptuitorii vor fi aparati de pedeapsa.

Legile penale romane se vor aplica exclusiv, fara considerare la dispozitiunea legilor penale ungare, crimelor impotriva sigurantei Statului Roman, delictelor de falsificare a monetelor metalice romanesti, a efectelor publice, a biletelor de banca romane, a timbrelor sau a marcilor nationale, delictelor de ofensa in contra onoarei, prestigiului ori intereselor natiunii romane sau ale Statului Roman.

Dispozitiunile Art. 603-606 inclusiv din codul penal si 666-670 inclusiv din codul de procedura penala vor fi aplicabile.

Art. 8. - In materie civila sau comerciala, hotararile judecatoresti sau arbitrale, pronuntate in Transilvania de Nord, in timpul ocupatiunii, vor fi recunoscute si executate in acest teritoriu in conditiunile prezentului articol, daca prin legea de fata nu se dispune altfel.

Tribunalul locului de executare, va incuviinta prin sentinta data cu citarea partilor, investirea acestor hotarari cu formula executorie, daca au ramas definitive si nu sunt contrare ordinei publice romane.

Actele autentice intocmite de notarii publici, in aceeasi epoca si in acelasi teritoriu, vor fi investite cu formula executorie, fara citarea partilor.

Art. 9. - Actiunile introduse potrivit legilor puse in vigoare de puterea ocupanta, vor continua a fi judecate, cu aplicarea legilor procedurale romane, de instantele competente, dupa aceste din urma legi.

Conventiunile de prorogarea competentei instantelor judecatoresti, valabile dupa legile ocupantului, isi vor produce efectele, afara numai daca dupa regulile de competenta de ordine publica prevazute de legea romana, ar fi competenta o alta instanta, decat aceea convenita de parti.

Art. 10. - In cazurile in care, prin aplicarea dispozitiunilor prevazute de articolul precedent, procesele aflate in curs de judecata trec in competenta altei instante, decat aceea care a luat locul instantei instituite de ocupant, dosarele se vor trimite, din oficiu, instantei competente a le judeca, dupa legea romana.

Art. 11. - Cand nu se poate determina instanta competenta a judeca litigiul, sau cand instanta competenta nu poate fi investita cu judecata cauzei, din pricina unei imposibilitati de fapt, Curtea de Casatie, va indica, la cererea oricareia dintre parti instanta competenta.

Art. 12. - Actele de procedura indeplinite in timpul ocupatiei isi vor produce efectele, potrivit legii sub imperiul careia au fost indeplinite.

Art. 13. - Probele administrate in conditiunile prevazute de legea ocupantului, raman valabile.

Probele admise de acea lege vor fi administrate potrivit legii romane.

Art. 14. - Cererile, care la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se afla in curs de lucrare la instanta de carte funciara vor fi rezolvate, potrivit legilor romane de carte funciara.

Art. 15. - Perimarea actiunilor, apelurilor, recursurilor, cererilor de revizuire, a contestatiilor si opozitiilor care se gasesc suspendate sau in nelucrare, va avea loc in termen de 3 ani, socotit de la data cand procesul a fost suspendat sau lasat in nelucrare, fara insa ca acest termen sa poata fi socotit implinit inainte de trecerea unui an de la publicarea legii de fata.

Art. 16.- Hotararile pronuntate in timpul ocupatiei, raman supuse cailor de atac prevazute de legea sub imperiul careia au fost pronuntate. Totusi, cand legea romana prevede si alte cai de atac, decat acele prevazute de legea ocupantului, partea poate folosi si pe acestea din urma.

Art. 17. - De la intrarea in vigoare a prezentei legi, nici o hotarare nu va putea fi atacata cu apel decat odata cu fondul.

Art. 18. - Drepturile se vor exercita in termenele prevazute de legea ocupantului, daca aceste termene au inceput sa curga in timpul ocupantiunii. Daca insa, termenul corespunzator prevazut de legea romana, socotit de la publicarea prezentei legi, ar expira inainte de termenul din legea ocupantului, se vor aplica dispozitiunile legii romane.

 

Capitolul 2

Efectele desfiintarii ordonantelor maghiare discriminatorii

 

Art. 19. - Sunt si raman valabile actele juridice declarate nule de Art. 2 al ordonantei Nr. 1.44O din 1941 M.E.; de art 2 al ordonantei Nr 1.630 din 1941 M.E.; de Art. 22 al ordonantei Nr. 5.200 din 1943 M.E., precum si de orice alte ordonante maghiare discriminatorii.

Transmisiunile de drepturi efectuate in virtutea ordonantelor sus mentionate, in folosul Statului maghiar sau a persoanelor juridice maghiare, precum si retransmisiunile acestor drepturi la subdobinditori, sunt nule de drept.

Drepturile de proprietate si alte drepturi dobindite tabulare, inscrise in favoarea persoanelor prevazute de alineatul precedent, se vor radia din oficiu, restabilindu-se starea tabulara anterioara.

De asemenea, sunt si raman valabile inscrierile facute dupa data de 15 Martie 1939, declarate nule prin ordonantele maghiare sus mentionate, urmand ca judecatorul sa restabileasca, din oficiu, starea tabulara.

Art. 20. - Daca dreptul de a cere inscrierea in cartea funciara a proprietatii sau a dreptului de arenda a fost restrans de dispozitiunile ordonantelor Nr. 1.440 din 1941 M.E.; Nr. 2.780 din 1941 M.E. si Nr. 3.710 din 1943 M.E. sau ale altor ordonante maghiare discriminatorii, cel interesat va putea cere, chiar impotriva tertilor subdobinditori, atat inscrierea dreptului de proprietate sau arenda, cat si radierea inscrierilor, efectuate in cartea funciara in folosul tertelor persoane in temeiul contractului incheiat cu autorul tabular.

Pot beneficia de dispozitiunile alineatului precedent si persoanele prevazute de Art. 4 din ordonanta Nr. 1.440 din 1941 M.E., de ordonanta Nr. 18.900 din 1941 I.M. sau de orice alte ordonante maghiare discriminatorii, daca, din cauza refugierii sau expulzarii, au fost socotite ca au pierdut nationalitatea maghiara si drept urmare nu au putut dobandi proprietatea sau un alt drept real asupra imobilelor din Nordul Transilvaniei.

Instantele de carte funciara vor da curs cererilor de inscriere in cartea funciara, introduse dupa data de 15 Martie 1939, care nu au fost rezolvate din cauza restrangerilor prevazute de ordonantele mentionate.

Inscrierea se va face pe data inregistrarii cererii initiale, radiindu-se totdeodata toate inscrierile ulterioare.

Art. 21. - Sunt si raman nule de drept actele prin care Statul maghiar direct sau prin mijlocirea unor institutiuni a exercitat dreptul de preemptiune, in temeiul Art. 5, alin. 2, al ordonantei Nr. 1.440 din 1941 M.E. ori a altor dispozitiuni discriminatorii sau s-ar subrogat in contractele de arenda de care se face vorbire in acelasi articol.

Stramutarile si constituirile de drepturi reale, asupra imobilelor preemptate, consimtite direct sau prin mijlocirea unor institutiuni de catre Statul ungar, sunt nule de drept.

Inscrierile facute in cartea funciara, in favoarea Statului maghiar, se vor radia la cererea celui interesat sau din oficiu, daca nu s-a cerut radierea timp de 3 ani de la promulgarea legii de fata, ori daca pretul preemptiunii s-a consumat, iar recipisa s-a depus la instanta.

Drepturile si obligatiunile isvorate din actele juridice anterioare exercitarii dreptului de preemptiune de catre Statul maghiar, raman neatinse.

Art. 22. - Dreptul de preemptiune a Statului roman se socoteste stins, daca termenul pentru exercitarea lui era in scurgere la data de 30 August 1940.

Art. 23. -Procesele pornite in baza Art. 6 si 7 ale ordonantei Nr. 1.440 din 1941 M.E., sau in baza dispozitiunilor asemanatoare din ordonanta Nr. 3.400 din 1942 M.E., ori alte ordonante maghiare discriminatorii, se vor considera stinse, urmand ca instanta sa dispuna din oficiu, inchiderea dosarului, daca paratul nu va cere, in termen de 1 an de la data publicarii prezentei legi, respingerea actiunii cu cheltuieli de judecata si eventual, in cazul cand actiunea reclamantului a fost temerara, daune.

Art. 24. - Hotararile date in temeiul Art. 6 sau 7 din ordonanta Nr. 1.440 din 1941 M.E. sau in baza dispozitiunilor asemanatoare din ordonanta Nr. 3.400 din 1942 M.E. ori ale altor alte ordonante maghiare discriminatorii, precum si transactiunile judiciare sau extrajudiciare, incheiate pentru a preveni sau a stinge procesele nascute din aplicarea dispozitiunilor legale mentionate mai sus sunt si raman nule.

Partea care a fost obligata, in baza unei asemenea hotarari sau transactiuni, la plata unei sume de bani cu titlul de despagubire, va putea cere, pe calea dreptului comun, la instanta prevazuta de Art. 32, inapoierea sumei platite, cu dobanzi de la data efectuarii platii, restituirea cheltuielilor de judecata din procesul anterior, precum si daune in cazul cand actiunea reclamantului a fost temerara.

Bunurile stramutate, in urma executarii hotararilor sau transactiunilor prevazute de alin. 1, vor fi restituite in conditiunile Art. 26 si urmatorii din legea de fata.

Art. 25. - Masurile de asigurare sau executare, popririle si sechestrele infiintate, precum si licitatiile ordonate in baza hotararilor sau transactiunilor mentionate in articolul precedent, sunt desfiintate.

 

Capitolul 3

Restituirea bunurilor

 

Art. 26. - Imobilele se vor restitui in natura, in starea in care se gasesc.

Fructele naturale, efectiv culese, precum si fructele civile dobandite pana la data predarii imobilului, se vor inapoia titularului dreptului de restituire.

Titularul dreptului de restituire va putea cere pe calea dreptului comun, de la instanta prevazuta la Art. 23 despagubiri pentru deteriorari suferite de imobil, afara de cele provenite din caz fortuit sau forta majora, precum si cheltuielile de judecata din procesul anterior.

Tot astfel posesorul imobilului va putea cere inapoierea integrala a cheltuielilor necesare, iar a celor utile numai in masura sporului de valoare dobandit de imobil. In cazul constructiunilor noi se vor aplica dispozitiunile Art. 494 din codul civil, privitor la posesorul de rea credinta.

Cel obligat la restituire nu va avea dreptul de retentiune asupra imobilului.

Art. 27. - Contractele de arendare incheiate dupa data de 30 August 1940 de catre cei ale caror drepturi sunt desfiintate prin efectul legii de fata, cu privire la imobilele supuse restituirii, se socotesc reziliate, deplin drept, pe data prezentei legi.

Contractele de inchiriere de locuinte, localuri de comert de industrie, de meserii, de fabrici, de scoli, caminuri, de localuri de noapte, incheiate de cei ale caror drepturi se desfiinteaza prin legea de fata, se vor putea rezilia, la cererea titularului dreptului de restituire.

Instanta va dispune evacuarea chiriasului numai la sfarsitul semestrului locativ, in cursul caruia s-a pronuntat rezilierea contractului. Totusi chiriasul va putea fi evacuat imediat, daca titularul dreptului de restituire a locuit, el, autorul sau familia lui, apartamentul, la data de 30 August 1940 si daca face dovada ca nu are in localitate o locuinta potrivita pentru adapostirea sa si a familiei sale.

Se considera ca facand parte din familie, in intelesul prezentului articol, sotul sau sotia, rudele in linie directa, iar cele colaterale pana la gradul al treilea inclusiv, sub conditiunea de a fi locuit cu titularul dreptului la restituire sau autorul lui.

Dispozitiunile alineatelor precedente prin prezentul articol nu se vor aplica chiriasilor care sunt mobilizati efectiv in zona de operatiuni, functionarilor publici si micilor meseriasi sau lucratori cu un venit lunar pana la lei 50.000. Contractele acestor chiriasi se prelungesc in conformitate cu legea pentru reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi.

Art. 28.- Obligatiunile nascute din contractele de locatiune, pentru chiriasii prevazuti la alineatul ultim al articolului precedent, se vor stabili si recalcula, de la data publicarii prezentei legi potrivit legii Nr. 224 din 6 Aprilie 1943, pentru reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, cu modificarile ulterioare.

Art. 29. - Sumele incasate cu titlu de despagubire de catre cel obligat la restituire sau de autorii lui, in temeiul unui contract de asigurare sau ca urmare a unui delict civil ori a neindeplinirii unei obligatiuni contractuale, privitor la imobilul supus restituirii, se cuvin titularului dreptului de restituire, care este subrogat in toate drepturile si actiunile debitorului restituirii.

Art. 30. - Deponentul va putea cere inapoierea sumelor ce se gasesc in depozitul judecatoresc, daca actiunea prevazuta de Art. 32 din prezenta lege, nu a fost intentata in termen de 3 ani de la publicarea legii de fata.

In cazul cand s-a pornit proces, suma depusa este afectata special la restituirea pretului si, eventual, a soldului creditor ce ar rezulta din aplicarea dispozitiunilor Art. 26.

Art. 31. - Drepturile reale, constituite anterior punerii in aplicare a ordonantei Nr. 1.440 din 1941 M.E., sau a altor ordonante maghiare discriminatorii, se restabilesc in rangul avut, daca intre timp nu au fost stinse potrivit regulilor de drept comun.

Drepturile reale dobandite asupra bunului supus restituirii de la un autor care a dobandit, prin aplicarea unei ordonante maghiare discriminatorii, sau de la subdobanditorii acestuia, se vor transporta, asupra pretului si despagubirilor cuvenite celui obligat la restituire.

 

Capitolul 4

Dispozitiuni de procedura

 

Art. 32.- Actiunea in constatarea nulitatii, in restituirea imobilului si in restabilirea starii tabulare anterioare, intemeiata in prezenta lege, se va judeca de judecatoria situatiunii imobilului. Daca imobilul sau imobilele sunt situate in circumscriptia mai multor judecatorii, cererea se va putea introduce la oricare dintre aceste judecatorii.

Judecata se va face de urgenta si cu precadere, inaintea tuturor proceselor sorocite in aceeasi zi.

Reclamantul va putea cere, pe cale de ordonanta data potrivit Art. 67 al legii Nr. 394 din 23 Iunie 1943, pentru accelerarea judecatilor in materie civila si comerciala, punerea lui in posesiunea imobilului de care a fost deposedat, precum si restabilirea provizorie a starii tabulare anterioare. In acest din urma caz se va dispune prenotarea radierii dreptului inscris in favoarea celui obligat la restituirea si restabilirea provizorie a starii tabulare; justificarea se va face in temeiul hotararii definitive si irevocabile, data asupra fondului, potrivit prevederilor alin. 1.

Executarea ordonantei nu se va putea suspenda, nici chiar cu dare de cautiune.

Ordonanta nu se va putea ataca pe calea contestatiei; apelul sau recursul se va face odata cu hotararea data asupra fondului.

Art. 33. - Daca reclamantul, cere odata cu restabilirea starii tabulare anterioare, si esalonarea platii pretului de restituire, instanta, in caz de admitere, il va obliga sa depuna, de indata, prima rata, iar pentru garantarea pretului, ramas neachitat, se va dispune intabularea unei ipoteci in favoarea creditorului.

In aceleasi conditiuni se va putea admite si eslonarea sumelor ce urmeaza a fi platite cu titlu de despagubire, pentru investitiunile incuviintate prin hotarare data asupra fondului.

Art. 34. - Ridicarea masurilor de asigurare si anularea actelor de urmarire, precum si rezilierea contractelor de inchiriere se vor face pe cale de ordonanta, data potrivit Art. 67 din legea Nr. 394 din 23 Iunie 1943, pentru accelerarea judecatilor in materie civila si comerciala.

Art. 35. - Cererile prevazute de prezenta lege se vor putea face si de succesorii universali sau cu titlu universal ai titularului dreptului de restituire, chiar daca aceasta a incetat din viata inainte de punerea in vigoare a prezentei legi.

Art. 36. - In toate cazurile in care urmeaza sa fie chemate in judecata, in baza acestei legi, un parat care nu are domiciliul sau resedinta cunoscuta in Romania, el va fi citat numai prin procuratorul sau din tara. Daca nu are procurator cu domiciliul cunoscut in tara, instanta va numi pe seama lui, la cererea celui interesat, sau din oficiu, un curator. Toate citatiile si comunicarile de acte se vor face curatorului.

Dispozitiunile prevazute mai sus se aplica si in cazul cand se face o cerere ce urmeaza sa fie rezolvata pe cale gratioasa.

 

Capitolul 5

Dispozitiuni diverse, finale si transitorii

 

Art. 37. - Dispozitiunile prevazute de prezenta lege se vor aplica, in mod corespunzator, si in cazul cand deposedarea s-a facut in temeiul masurilor luate de Comandamentele Militare Ungare de ocupatie sau de organele administrative civile.

Functiunea curatorilor numiti de instantele judecatoresti sau de autoritatile militare ori civile maghiare inceteaza deplin drept pe data publicarii legii de fata. Tot astfel inceteaza imputernicirea administratorilor sau a oricaror alte organe insarcinate cu administrarea bunurilor celor deposedati.

Art. 38. - Procesele de segregare declarate stinse prin Art. 16 al ordonantei Nr. 1.440 din 1941 M.E., se vor redeschide la cererea celor interesati.

Aceste procese se vor judeca dupa dispozitiunile legilor, regulamentelor si ordonantelor in vigoare la data de 30 August 1940.

Art. 39. - Ori de cate ori inscrierile nu se pot efectua in cartea funciara din cauza pierderii, sustragerii sau distrugerii acesteia, ele se vor face in cartea de evidenta funciara, ce se va intocmi la cererea titularului dreptului de restituire, daca se va face dovada ca este autor tabular, sau a cerut inscrierea in cartea funciara, iar cererea a fost respinsa sau n-a fost pusa in lucrare prin aplicarea vreunei dispozitiuni discriminatorii maghiare. In aceste cazuri se vor urma dispozitiunile legii pentru intocmirea cartilor de evidenta funciara.

Daca intocmirea cartilor de evidenta funciara a fost ceruta in temeiul unei cereri anterioare de inscriere in cartea funciara, certificatul de posesiune prevazut de Art. 8 al precitatei legi, nu va fi cerut.

Art. 40. - Cererile, actiunile si orice alte acte de procedura, judiciara sau extrajudiciara, facute in temeiul prezentei legi, sunt scutite de orice taxa de timbru sau impozit.

Art. 41. - Dispozitiunile Art. V din legea Nr. 487 din 10 Octomvrie 1944 de organizare a Comisariatului pentru administrarea regiunilor eliberate ale Transilvaniei, se interpreteaza in sensul ca legiuirile ocupantului acolo prevazute, sunt declarate fara fiinta legala.

Art. 42. - Pana la instaurarea instantelor judecatoresti si a autoritatilor romane, se suspenda cursul judecatilor civile, comerciale, fiscale sau penale, de orice natura, precum si curgerea oricarui termen care conditioneaza exercitiul unui drept sau stingerea lui.

Pricinile penale, in care inculpatii sunt in stare de arest, vor fi judecate, in mod exceptional, de instantele militare din zona operativa, insa dupa normele de drept comun.

De asemenea dispozitiunile referitoare la incheierea si formarea actelor juridice si la competenta de instrumentare, prevazute de legi pentru militarii din zona operativa se vor putea aplica si locuitorilor din teritoriile eliberate.

Dat in Bucuresti la 3 Aprilie 1945.

 

MIHAI 

Ministrul justitiei,

Lucretiu Patrascanu