MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul II - Nr. 122            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            1990

SUMAR

            29. - Legea privind contenciosul administrativ

LEGEA
PRIVIND CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV

            Art. 1. - Orice persoană fizică sau juridică, dacă se consideră vătămată în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ sau prin refuzul nejustificat al unei autorităti administrative de a-i rezolva cererea referitoare la un drept recunoscut de lege, se poate adresa instantei judecătoresti competente, pentru anularea actului, recunoasterea dreptului pretins si repararea pagubei ce i-a fost cauzată.
            Se consideră refuz nejustificat de rezolvare a cererii referitoare la un drept recunoscut de lege si faptul de a nu se răspunde petitionarului în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii respective, dacă prin lege nu se prevede un alt termen.
            Art. 2. - Nu pot fi atacate în justitie:
            a) actele care privesc raporturile dintre parlament sau Presedintele României si guvern; actele administrative de autoritate si actele de gestiune ale organelor de conducere din cadrul parlamentului; actele administrative referitoare la siguranta internă si externă a statului, precum si cele referitoare la interpretarea si executarea actelor internationale, la care România este parte; măsurile urgente luate de organele puterii executive pentru evitarea sau înlăturarea efectelor unor evenimente prezentând pericol public, cum sunt actele emise ca urmare a stării de necesitate sau pentru combaterea calamitătilor naturale, incendiilor de păduri, epidemiilor, epizootiilor si altor evenimente de aceeasi gravitate;
            b) actele de comandament cu caracter militar;
            c) actele administrative pentru desfiintarea sau modificarea cărora se prevede, prin lege specială, o altă procedură judiciară;
            d) actele de gestiune săvârsite de stat în calitate de persoană juridică si pentru administrarea patrimoniului său;
            e) actele administrative adoptate în exercitarea atributiilor de control ierarhic.
            Art. 3. - Cererile privitoare la stabilirea si scăderea impozitelor si a taxelor, precum si a amenzilor prevăzute în legile de impozite si taxe, se rezolvă de către organele prevăzute de legea specială si în conditiile stabilite de aceasta.
            Art. 4. - Actele administrative jurisdictionale - cu exceptia celor prevăzute la art. 3 si a celor din domeniul contraventiilor - pot fi atacate cu recurs, după epuizarea căilor administrativ-jurisdictionale, în termen de 15 zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie.
            Hotărârea curtii este definitivă.
            Art. 5. - Înainte de a cere tribunalului anularea actului sau obligarea la eliberarea lui, cel care se consideră vătămat se va adresa pentru apărarea dreptului său, în termen de 30 de zile de la data când i s-a comunicat actul administrativ sau la expirarea termenului prevăzut la art. 1 alin. 2, autorităti emitente, care este obligată să rezolve reclamatia în termen de 30 de zile de la aceasta.
            În cazul în care cel care se consideră vătămat nu este multumit de solutia dată reclamatiei sale, el poate sesiza tribunalul în termen de 30 de zile de la comunicarea solutiei.
            Dacă cel care se consideră vătămat în dreptul său s-a adresat cu reclamatie si autoritătii administrative ierarhic superioare celei care a emis actul, termenul de 30 de zile, prevăzut în alineatul precedent, se calculează de la comunicarea de către acea autoritate a solutiei date reclamatiei.
            Sesizarea tribunalului se va putea face si în cazul în care autoritatea administrativă emitentă sau autoritatea ierarhic superioară nu rezolvă reclamatia în termenul prevăzut la alin. 1.
            În toate cazurile, introducerea cererii la tribunal nu se va putea face mai târziu de un an de la data comunicării actului administrativ a cărui anulare se cere.
            Art. 6. - *Judecarea actiunilor formulate în baza art. 1 din prezenta lege este de competenta tribunalului sau a curtii de apel în a căror rază teritorială îsi are domiciliul reclamantul, potrivit competentei materiale prevăzute de art. 2 si 3 din Codul de procedură civilă.
            Instanta judecă de urgentă actiunile în sedintă publică, în completul stabilit de lege.
            Sentintele vor fi redactate în cel mult cinci zile de la pronuntare.
            Art. 7. - Actiunile introduse în temeiul prezentei legi sunt supuse taxelor de timbru prevăzute de lege pentru actiunile cu caracter nepatrimonial sau patrimonial de drept comun, fără a putea depăsi suma de 1.000 lei.
            Art. 8. - Reclamantul va depune, o dată cu actiunea, actul administrativ pe care îl atacă sau, după caz, răspunsul autoritătii administrative prin care i se comunică refuzul rezolvării cererii sale privind un drept recunoscut de lege. În situatia în care reclamantul nu a primit nici un răspuns în legătură cu cererea sa, va depune la dosar copia cererii certificată pentru conformitate cu originalul.
            Art. 9. - În cazuri bine justificate si pentru a se preveni producerea unei pagube iminente, reclamantul poate cere tribunalului să dispună suspendarea executării actului administrativ până la solutionarea actiunii.
            Tribunalul va solutiona cererea de suspendare, de urgentă, chiar si fără citarea părtilor, hotărârea pronuntată în acest caz fiind executorie de drept.
            Art. 10. - La primirea actiunii, tribunalul va dispune citarea părtilor si va putea cere autoritătii al cărei act este atacat să-i comunice de urgentă acel act, împreună cu întreaga documentatie care a stat la baza emiterii lui, precum si orice alte lucrări necesare pentru solutionarea cauzei.
            În acelasi mod se va proceda si în cazul refuzului nejustificat de rezovare a cererii privind un drept recunoscut de lege.
            Dacă autoritatea administrativă nu trimite, în termenul stabilit de tribunal, lucrările cerute, conducătorul acesteia va fi obligat să plătească statului, cu titlu de amendă, 500 lei pentru fiecare zi de întârziere nejustificată.
            Art. 11. - Instanta, solutionând actiunea, poate, după caz, să anuleze, în total sau în parte, actul administrativ, să oblige autoritatea administrativă, să emită un act administrativ - ori să elibereze un certificat, o adeverintă sau orice alt înscris. Instanta este competentă să se pronunte si asupra legalitătii actelor sau operatiunilor administrative care au stat la baza emiterii actului supus judecătii.
            În cazul admiterii cererii, instanta va hotărî si asupra daunelor materiale si morale cerute.
            Art. 12. - În cazul în care cel vătamat a cerut anularea actului administrativ, fără a cere în acelasi timp si despagubiri, întinderea pagubei nefiindu-i cunoscută la data judecării actiunii de anulare, termenul de prescriptie pentru cererea de despăgubiri curge de la data la care a cunoscut să ar fi trebuit să cunoască întinderea pagubei.
            Art. 13. - Actiunile în justitie, prevăzute în prezenta lege, vor putea fi formulate si personal împotriva functionarului autoritătii pârâte, care a elaborat actul sau care se face vinovat de refuzul rezolvării cererii, dacă se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat sau pentru întârziere. În cazul în care actiunea se admite, persoana respectivă va putea fi obligată la plata daunelor, solidar cu autoritatea administrativă.
            Persoana actionată astfel în justitie poate chema în garantie pe superiorul său ierarhic de la care a primit ordin scris să semneze actul, a cărui legalitate - totală sau partială - este supusă judecătii.
            Art. 14. - **Sentinta instantei prin care s-a solutionat actiunea prevăzută în prezenta lege poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
            Recursul este suspensiv de executare.
            Art. 15. - Curtea Supremă de Justitie va judeca recursul de urgentă.
            În cazul admiterii recursului, Curtea Supremă de Justitie, casând sentinta, va rejudeca litigiul în fond.
            Art. 16. - **Dacă, în urma admiterii actiunii, autoritatea administrativă este obligată să înlocuiască sau să modifice actul administrativ, să elibereze un certificat, o adeverintă sau orice alt înscris, executarea hotărârii irevocabile se va face în termenul prevăzut în cuprinsul ei, iar în lipsa unui astfel de termen, în cel mult 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii.
            În cazul în care termenul nu este respectat se va aplica conducătorului autoritătii administrative sanctiunea prevăzută la art. 10 alin. 3, iar reclamantului i se vor putea acorda daune pentru întârziere. Tribunalul hotărăste în camera de consiliu, de urgentă, la cererea reclamantului, cu citarea părtilor, fără plata vreunei taxe de timbru, hotărârea fiind definitivă si executorie.
            Conducătorul autoritătii administrative se poate îndrepta cu actiune împotriva celor vinovati si de neexecutarea hotărârii potrivit dreptului comun.
            Art. 17. - **Pentru solutionarea litigiilor prevăzute de prezenta lege se înfiintează la Curtea Supremă de Justitie, la curtile de apel si la tribunale, sectii de contencios administrativ.
            La sectiile de contencios administrativ pot fi încadrati si absolventi ai facultătilor de drept, sectia drept administrativ. Vechimea acestora în munci administrative este considerată vechime în specialitate pentru ocuparea functiei de judecător.
            Art. 18. - Dispozitiile prezentei legi se completează cu prevederile Codului de procedură civilă.
            Art. 19. - Prezenta lege nu se aplică actelor administrative emise anterior intrării sale în vigoare, dar se aplică cererilor introduse anterior acestei date, termenul de 30 de zile - prevăzut la art. 1 alin. 2 - reîncepând să curgă de la intrarea ei în vigoare.
            Art. 20. - Cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrării în vigoare a prezentei legi vor continua să se judece potrivit legii aplicabile în momentul sesizării instantei.
            Art. 21. - Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial.
            Pe aceeasi dată se abrogă Legea nr. 1/1967 cu privire la judecarea de către tribunale a cererilor celor vătămati în drepturile lor prin acte administrative ilegale precum si orice alte dispozitii contrare.


* Alin. 1 al art. 6 este reprodus astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 59/1993
** Textele art. 14 alin. 1, art. 16 alin. 1 si art. 17 alin. 1 sunt reproduse astfel cum au fost modificate prin art. VII din Legea nr. 59 din 23 iulie 1993.

Bucuresti, 7 noiembrie 1990.
Nr. 29.