MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul III - Nr. 163    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     7 august 1991

SUMAR

LEGI

            50. - LEGEA privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor - Republicata

            51. - LEGEA privind siguranta nationala a Romaniei

            52. - LEGEA cu  privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE*
privind autorizarea executării constructiilor si unele măsuri pentru realizarea locuintelor

CAPITOLUL 1
Autorizarea executării sau desfiintării constructiilor

            Art. 1. - Constructiile civile, industriale, agricole sau de orice altă natură se pot realiza numai cu respectarea autorizatiei de construire, eliberată în conditiile prezentei legi, si a reglementărilor privind proiectarea si executarea constructiilor.
            Art. 2. - Autorizatia de construire constituie actul de autoritate al administratiei locale pe baza căruia se asigură aplicarea măsurilor prevăzute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor.
            Autorizatia de construire se eliberează în temeiul si cu respectarea documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta lege.
            Prin exceptare de la prevederile alineatului precedent, se pot emite autorizatii de construire si în lipsa documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate pentru:
            a) lucrări de modificare, de reparare, de protejare, de restaurare si de conservare a clădirilor de orice fel, cu conditia mentinerii aceleiasi functiuni si a suprafetei construite;
            b) lucrări de modificare sau de reparare privind căi de comunicatie, dotări tehnico-edilitare subterane si aeriene si altele asemenea, fără modificarea traseului acestora;
            c) lucrări de modificare sau de reparare privind împrejmuiri, mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri si grădini publice, piete pietonale si celelalte lucrări de amenajare a spatiilor publice;
            d) lucrări de cercetare si prospectare a terenurilor - foraje si excavari - necesare studiilor geotehnice, ridicărilor topografice, exploatărilor de cariere, balastierelor, sondelor de gaze si de petrol, precum si altor exploatări;
            e) organizarea de tabere de corturi.
            Art. 3. - Autorizatia de construire se eliberează pentru:
            a) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare a clădirilor de orice fel;
            b) lucrări de construire, reparare, protejare, restaurare, conservare, precum si orice alte lucrări, indiferent de valoarea lor, ce urmează a fi efectuate la constructii reprezentând monumente si ansambluri istorice, arheologice, de arhitectură, artă sau cultură, inclusiv cele din zonele lor de protectie;
            c) lucrări de construire, reconstruire, modificare, extindere sau reparare privind căi de comunicatie, dotări tehnico-edilitare subterane si aeriene, împrejmuiri si mobilier urban, amenajări de spatii verzi, parcuri, piete si celelalte lucrări de amenajare a spatiilor publice;
            d) foraje si excavări necesare studiilor geotehnice si ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaze si petrol precum si alte exploatări;
            e) constructii provizorii de santier, necesare executiei lucrărilor de bază, dacă nu au fost autorizate o dată cu acestea;
            f) organizarea de tabere de corturi, căsute sau de rulote;
            g) lucrări cu caracter provizoriu: chioscuri, tonete, cabine, spatii de expunere situate pe căile si în spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame.
            Art. 4. - Autorizatia de construire se eliberează de către delegatiile permanente ale consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, după cum urmează:
            a) delegatiile permanente ale consiliilor judetene, cu avizul primarilor, pentru investitiile care se aprobă de catre Guvern; pentru lucrările publice, lăcasurile de cult, constructiile pentru industrie, comert, prestări de servicii, social-culturale si speciale, care se execută la sate; pentru constructiile si lucrările de orice fel, care se execută în extravilanul localitătilor, cu exeptia celor mentionate la lit. d) ;
            b) primarii municipiilor sau oraselor, pentru constructiile si lucrările de orice fel din localităti, cu exceptia investitiilor care se aprobă de Guvern;
            c) primarul general al municipiului Bucuresti, pentru constructiile si lucrările prevăzute la lit. a) si  b) si primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodăresti ale acestora;
            d) primarii comunelor, pentru constructiile de locuinte si anexele gospodăresti ale acestora, din satele componente, precum si pentru anexele exploatărilor agricole situate în extravilan. Se exceptează de la autorizare anexele cu caracter temporar ale exploatărilor agricole, situate în extravilan.
            Art. 5. - Cererea de eliberare a autorizatiei de construire va fi însotită de certificatul de urbanism, emis de organele prevăzute la art. 4. Certificatul de urbanism trebuie să cuprindă elemente privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor.
            Art. 6. - Autorizatia de construire se emite în cel mult 30 de zile de la înregistrarea cererii, la care se anexează, obligatoriu, documentatia tehnică, formată din planul de amplasare a constructiei, planuri din care să rezulte destinatia, alcătuirea constructivă, functională si înfătisarea constructiei, întocmite la o scară convenabilă de către un proiectant autorizat pentru lucrări de constructii, persoană fizică sau juridică, precum si dovada titlului solicitantului asupra terenului.
            Documentatia tehnică trebuie să fie verificată conform legii si să contină si avizele legale necesare, pe functiuni, prezentate prin grija solicitantului.
            În situatia depunerii unei documentatii tehnice incomplete, aceasta se restituie solicitantului în termen de 10 zile de la data înregistrării, cu mentionarea în scris a elementelor necesare completării acesteia.
            Documentatia tehnică va fi semnată:
            a) de arhitect cu diplomă recunoscută de statul român, pentru parte de arhitectură, la lucrările de constructii supraterane si la cele subterane cu acces public;
            b) de inginer cu diplomă recunoscută de statul român, pentru partea de inginerie la lucrările de constructii.
            Prevederile alineatului precedent se aplică si pentru documentatia de executie.
            Documentatiile tehnice privind clădirile de locuinte parter si parter si etaj, care nu depăsesc suprafata desfăsurată de 175 mp, anexele gospodăresti ale acestora cu o suprafată construită de până la 200 mp, precum si constructiile provizorii, situate în afara zonelor protejate, stabilite potrivit prevederilor legale, pot fi semnate si de conductori arhitecti si subingineri, după caz.
            Semnarea documentatiilor de către persoanele prevăzute la alin. 4, si 6 atrage după sine răspunderea acestora în conditiile legii.
            Art. 7. - Pentru autorizarea constructiilor în zonele asupra cărora s-a instituit, potrivit legii, un anumit regim de protectie prevăzut în documentatiile de urbanism aprobate se va proceda după cum urmează:
            a) în rezervatiile istorice si de arhitectură, stabilite potrivit legii, sau în cazul lucrărilor de orice natură care modifică monumentele istorice si zonele de protectie a acestora, solicitantul va obtine avizul Ministerului Culturii si al Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului;
            b) în parcurile nationale si rezervatiile naturale, solicitantul va obtine avizul Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului;
            c) în zonele unde s-a instituit alt tip de restrictie, solicitantul va obtine avizul organismelor competente.
            Art. 8. - Se pot executa fără autorizatie de construire următoarele lucrări:
            a) reparatii la împrejmuiri, acoperisuri, învelitori sau terase, când nu se schimbă forma acestora si materialele din care sunt executate;
            b) reparatii si înlocuiri de tâmplărie interioară si exterioară, dacă se păstrează forma, dimensiunile golurilor si tâmplăriei;
            c) reparatii si înlocuiri de sobe de încălzit;
            d) zugrăveli si vopsitorii interioare;
            e) zugrăveli si vopsitorii exterioare, dacă nu se modifică elementele de fatadă si culorile clădirilor, situate pe arterele principale de circulatie;
            f) reparatii la instalatiile interioare si bransamentele exterioare de orice fel, aferente clădirilor, fără implicatii asupra structurii de rezistentă sau aspectului arhitectural al acestora.
            Art. 9. - Desfiintarea constructiilor si amenajărilor prevăzute la art. 3 se face pe baza autorizatiei de desfiintare obtinută, în prealabil, eliberată de primari, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de către delegatiile permanente ale consiliilor judetene, după caz.

CAPITOLUL 2
Concesionarea terenurilor pentru constructii

             Art. 10. - Terenurile apartinând domeniului privat al statului sau unitătilor administrativ-teritoriale, destinate executării de constructii, pot fi concesionate prin licitatie publică în conditiile respectării documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi, si realizării de către concesionar a constructiei.
            Concesiunea se face pe bază de oferte prezentate de către solicitanti, cu respectarea prevederilor legale si a dispozitiilor prezentului capitol, urmărindu-se valorificarea superioară a potentialului terenului, pe baza conceptiei urbanistice.
            Art. 11. - Până la reglementarea prin lege a situatiei juridice, nu pot face obiectul concesiunii terenurile libere de constructii, aflate în administrarea consiliilor locale si care pot fi revendicate de fostii proprietari.
            Art. 12. - Prin exceptie de la prevederile art. 10, terenurile destinate executării de constructii se pot concesiona fără licitatie publică, în următoarele cazuri:
            a) pentru realizarea de obiective de utilitate publică, inclusiv cele cu caracter social, fără scop lucrativ, altele decât cele ce se realizează de către colectivitătile locale pe terenurile acestora, cu plata taxei de concesiune stabilită potrivit legii;
            b) pentru extinderea constructiilor existente de către proprietar sau cu acordul acestuia.
            Art. 13. - Terenurile prevăzute la art. 10, ce fac obiectul licitatiei, se aduc la cunostinta publică de către primarii unitătilor administrativ-teritoriale unde sunt situate, printr-o publicatie afisată la sediul acestora si tipărită în cel putin două ziare de largă circulatie, cu minimum 20 de zile înainte de data licitatiei.
            Publicatiile privind licitatia vor cuprinde data si locul desfăsurării acesteia, suprafata si destinatia terenului, stabilite prin planurile de urbanism sau prin concurs desfăsurat potrivit legii, si taxa anuală minimală de concesionare.
            Oferta solicitantilor va fi însotită de un studiu de oportunitate sau de fezabilitate, după caz, cuprinzând în mod obligatoriu elementele tehnice necesare pentru caracterizarea functionalitătii si capacitătii constructiei, a gradului de ocupare a terenului, precum si a celorlalte elemente cuprinse în certificatul de urbanism. Nu vor fi acceptate decât ofertele care corespund documentatiei de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobată potrivit legii.
            Licitatia se efectuează, în conditiile legii, de comisiile instituite în acest scop de către consiliile judetene sau Consiliul General al Municipiului Bucuresti. Comisiile functionează la sediul consiliilor locale în a căror unitate administrativ-teritorială sunt situate terenurile.
            Art. 14. - Limita minimă a pretului concesiunii se stabileste, după caz, prin hotărârea consiliului judetean, a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, astfel încât să asigure recuperarea în 25 de ani a pretului de vânzare al terenului, în conditii de plată, la care se adaugă costul lucrărilor de infrastructură aferente.
            Art. 15. - Terenurile prevăzute la art. 10, ce se concesioneaza pentru realizarea de locuinte si spatii construite asociate acestora, vor avea următoarele suprafete:
            a) în localităti urbane:
            - până la 300 mp pentru un apartament într-o clădire cu parter sau parter si etaj;
            - până la 200 mp pentru un apartament într-o cladire cu parter si etaj cu 2 apartamente;
            - până la 150 mp pentru un apartament, în cazul clădirilor cu parter si mai multe etaje, având cel mult 6 apartamente;
            - pentru clădirile cu mai mult de 6 apartamente, suprafata de teren va fi stabilită potrivit planurilor urbanistice de detaliu;
            b) în localităti rurale, inclusiv în cele 23 de localităti declarate orase potrivit Legii nr. 2/1989 si mentinute prin Decretul-lege nr. 38/1990, până la 1.000 mp pentru o locuintă.
            Art. 16. - Pentru realizarea unei case de vacantă se poate concesiona un teren în suprafată de până la 250 mp.
            Art. 17. - Împotriva licitatiei, până la momentul adjudecării, se va putea face contestatie, de către orice persoană interesată, la judecătoria în a cărei rază teritorială are loc licitatia. Contestatia suspenda desfăsurarea licitatiei până la solutionarea sa definitivă.
            Art. 18. - Pe baza procesului-verbal de adjudecare a licitatiei sau a hotărârii consiliului local, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, pentru situatiile prevăzute la art. 12, se va încheia actul de concesiune, care se va înregistra de către concesionar în evidentele de publicitate imobiliară, în termen de 10 zile de la data adjudecării sau emiterii hotărârii.
            Art. 19. - Concesionarea terenurilor prevăzute la art. 10-16 se face în conformitate cu prevederile legii, durata acesteia fiind stabilită de către consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, în functie de prevederile documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului si de natura constructiei; pentru constructiile de locuinte concesionarea se face pe durata existentei constructiilor.
            Art. 20. - Intravilanul localitătilor se stabileste prin documentatiile de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate potrivit prezentei legi. Terenurile destinate pentru constructii evidentiate în intravilan se scot din circuitul agricol, temporar sau definitiv, prin autorizatia de construire.
            Suprafetele de teren scoase din circuitul agricol se comunică de către delegatiile permanente ale consiliilor judetene, de primarul general al municipiului Bucuresti sau de primari, în termen de 10 zile de la eliberarea autorizatiilor, la oficiile teritoriale de cadastru.

CAPITOLUL 3
Răspunderi si sanctiuni

            Art. 21. - Constituie infractiuni următoarele fapte:
            a) executarea, fără autorizatie sau cu încălcarea acesteia, a lucrărilor prevăzute la art. 3 lit. b);
            b) continuarea executării lucrărilor, fără autorizatie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, după dispunerea opririi lucrărilor de către organele care au aplicat amenda contraventională.
            Infractiunile prevăzute la alin. 1 se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.
            Art. 22. - În cazul săvârsirii faptelor prevăzute la art. 21, organele de inspectie si control prevăzute la art. 24 sunt obligate să sesizeze organele de urmărire penală.
            Art. 23. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerate infractiuni:
            a) executarea, fără autorizatie sau cu încălcarea acesteia, precum si a proiectelor aprobate, a lucrărilor prevăzute la art. 3, cu exceptia celor de la lit. b);
            b) desfiintarea, partială sau totală, fară autorizatie sau cu încălcarea acesteia, a constructiilor si instalatiilor, cu exceptia celor de la art. 3 lit. b);
            c) mentinerea, după expirarea termenului prevăzut în autorizatie sau cu încălcarea acesteia celor alte scopuri, fără autorizatie, a lucrărilor cu caracter provizoriu, precum si mentinerea constructiilor provizorii de santier după terminarea lucrărilor de bază;
            d) împiedicarea exercitării controlului de către organele de inspectie si control abilitate, prin interzicerea accesului acestora sau prin neprezentarea documentelor si actelor solicitate;
            e) eliberarea autorizatiei de construire sau de desfiintare în baza unor documentatii care nu sunt întocmite, semnate si verificate de către persoanele abilitate potrivit legii, care nu contin avizele legale necesare sau care contravin prevederilor documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului, aprobate, ori normelor tehnice de proiectare si executie în vigoare;
            f) neorganizarea si neexercitarea controlului, conform legii, de către organele de control ale consiliilor judetene si locale, cu atributii în domeniul urbanismului si amenajării teritoriului, în unitătile lor administrativ-teritoriale.
            Contraventiile săvârsite de persoane fizice sau juridice, prevăzute la alin. 1 lit. c) si f), se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei, cele de la lit. d) si e) de la 5.000.000 lei la 7.000.000 lei, iar cele de la lit. a) si b), cu amenda de la 7.000.000 lei la 20.000.000 lei.
            Art. 24. - Contraventiile prevăzute la art. 23 se constată de organele de control ale consiliilor judetene si locale pentru faptele săvârsite în cadrul unitătilor lor administrativ-teritoriale, cu exceptia contraventiei arătate la art. 23 lit. f), care se constată în conditiile stabilite la alin. 3, precum si de către organele de control ale consiliilor judetene pentru consiliile locale din cadrul unitătilor lor administrativ-teritoriale.
            Procesele-verbale de constatare a contraventiilor, încheiate de organele de control, se înaintează, în vederea aplicării sanctiunii, sefului directiei care coordonează activitatea de urbanism si amenajare, a teritoriului sau, după caz, presedintelui ori vicepresedintelui consiliului judetean, primarului sau viceprimarului unitătii administrativ-teritoriale unde s-a săvârsit contraventia.
            Controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism si autorizarea executării constructiilor se exercită de către Inspectia de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, care poate constata contraventii si poate aplica amenzi pe întreg teritoriul tării.
            Contraventiile privind executarea sau desfiintarea constructiilor fără autorizatie, prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) si b), precum si cele prevăzute la lit. c) si d) pot fi constatate si de organele de politie.
            Art. 25. - O dată cu aplicarea amenzii pentru contraventiile prevăzute la art. 23 alin. 1 lit. a) si b) se dispune oprirea executării lucrărilor, precum si, după caz, măsurile pentru încadrarea acestora în prevederile autorizatiei sau desfiintarea lucrărilor executate fără autorizatie sau cu încălcarea acesteia, într-un termen stabilit în procesul-verbal de constatare a contraventiei.
            În cazul în care organele care au aplicat amenda apreciază că lucrările executate fără autorizatie sau cu încălcarea acesteia îndeplinesc conditiile prevăzute de lege pentru eliberarea unei autorizatii, acestea pot stabili, prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, un termen în care contravenientul poate solicita si obtine autorizatia necesară sau, după caz, o nouă autorizatie. În această situatie, măsurile de desfiintare a constructiilor vor fi dispuse numai după expirarea termenului stabilit.
            Art. 26. - Dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzile prevăzute la art. 23 se prescrie în termen de 2 ani de la data săvârsirii faptei.
            Art. 27. - În cazul în care persoanele sanctionate contraventional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse în procesul-verbal de constatare a contraventiei, potrivit prevederilor art. 25, organele de inspectie si de control prevăzute la art. 24 vor sesiza instantele judecătoresti pentru a dispune:
            a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizatiei;
            b) desfiintarea constructiilor nelegal realizate;
            În cazul admiterii cererii, instanta va stabili termenele limită de executare a măsurilor prevăzute la alin. 1 lit. a) si b).
            În situatiile prevăzute la art. 21, organele de inspectie si de control vor putea cere instantei penale să dispună, prin hotărâre de condamnare, măsurile mentionate la alin. 1 lit. a) si b). Organele de inspectie si de control vor putea cere organelor de urmărire penală sesizate si, după caz, instantei, ca măsură provizorie, în tot cuprinsul procesului penal, oprirea executării lucrărilor.
            Persoanele care au beneficiat de subventie pentru construirea unei locuinte si pentru care s-a dispus măsura prevăzută la alin. 1 lit. b) vor restitui subventiile primite, cu plata dobânzilor legale pentru perioada în care le-au folosit.
            Art. 28. - Prin derogare de la prevederile art. 27, constructiile executate fără autorizatie de construire pe terenuri apartinând domeniului public al statului, al judetelor, oraselor sau comunelor, vor putea fi desfiintate pe cale administrativă de către autoritatea administratiei publice competente, fără sesizarea instantelor judecătoresti, la expirarea termenului stabilit prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, pe cheltuiala  contravenientului.
            Art. 29. - În cazul nerespectării termenelor limită stabilite, măsurile dispuse de instantă, în conformitate cu art. 27, se vor aduce la îndeplinire prin grija organelor de politie, cheltuielile urmând a fi suportate de către persoanele vinovate.
            Art. 30. - În măsura în care prezenta lege nu dispune altfel, se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAPITOLUL 4
Dispozitii finale

            Art. 31. - Persoanele fizice si juridice, care beneficiază de teren în conditiile prezentei legi, sunt obligate să solicite emiterea autorizatiei de construire si să înceapă constructia în termen de cel mult un an de la data obtinerii actului de concesionare a terenului.
            În caz de încălcare a obligatiei prevăzute la alin. 1 concesionarea îsi pierde valabilitatea.
            Art. 32. - Persoanele fizice si juridice, care realizează constructii în conditiile prezentei legi, au obligatia de a executa integral constructiile la termenul prevăzut în autorizatie.
            Constructiile se consideră terminate, dacă s-au realizat toate elementele prevăzute în autorizatia de construire.
            În cazul când constructia nu a fost executată integral la termenul stabilit, autorizatia se poate prelungi o singură dată, cu cel mult un an, de către organul care a emis-o.
            Art. 33. - Toate constructiile proprietate particulară, realizate în conditiile prezentei legi, se declară, în vederea impunerii, la organele financiar teritoriale sau la unitătile subordonate acestora, după terminarea lor completă si nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului prevăzut în autorizatia de construire.
            Art. 34. - În cazul când într-o clădire se realizează mai multe apartamente si suprafete locative cu altă destinatie, proprietarii acestora dobândesc si o cotă-parte de proprietate asupra tuturor părtilor de constructie si instalatii, precum si asupra tuturor dotărilor care, prin natura lor, nu se pot folosi decât în comun, indiferent de tronsonul, scara sau etajul la care este situată proprietatea lor.
            O dată cu dreptul de proprietate asupra constructiilor, în situatia celor realizate în clădiri cu mai multe apartamente, proprietarul dobândeste si o cotă-parte din dreptul de concesiune asupra terenului apartinând domeniului privat al statului sau al unitătilor administrativ-teritoriale.
            Cotele-părti prevăzute la alineatele precedente se determină proportional cu suprafata construită a locuintelor, a caselor de vacantă ori a suprafetelor cu altă destinatie din clădire, după caz.
            Art. 35. - Dreptul de concesiune asupra terenului se transmite în caz de succesiune sau de înstrăinare a constructiei pentru realizarea căreia a fost construit.
            Art. 36. - Autorizarea constructiilor cu caracter militar se face în conditiile stabilite de Ministerul Apărării Nationale si Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului.
            Art. 37. - Guvernul României va reorganiza structurile organizatorice ale prefecturilor si primăriilor pentru cuprinderea atributiilor ce le revin în aplicarea prezentei legi.
            Art. 38. - Formularele, procedura de autorizare si continutul documentatiilor prevăzute la art. 2 alin. 2 si la art. 6 alin. 1 se vor stabili de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, si se publică în Monitorul Oficial al României.
            Art. 39. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, Legea nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte si vânzarea de locuinte din fondul de stat către populatie, publicată în Buletinul Oficial nr. 46 din 31 martie 1973, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 880 din 16 iulie 1973 pentru stabilirea măsurilor de executare a dispozitiilor Legii nr. 4/1973 privind dezvoltarea constructiei de locuinte, vânzarea de locuinte din fondul de stat către populatie si construirea de case de odihnă proprietate personală, publicată în Buletinul Oficial nr. 108 din 20 iulie 1973, Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizatiilor de construire, reparare si desfiintare a constructiilor, precum si a celor referitoare la înstrăinările si împărtelile terenurilor cu sau fără constructii, publicat în Buletinul Oficial nr. 15 din 29 martie 1958, Decretul nr. 545/1958 privind reglementarea amplasării constructiilor, precum si a trecerii în proprietatea statului a terenurilor si constructiilor necesare efectuării unor lucrări sau unor actiuni de interes de stat, publicat în Buletinul Oficial nr. 41din 30 decembrie 1958, Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 2.490/1969 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele privind amplasarea si autorizarea constructiei, reparării si desfiintării constructiilor si a altor lucrări, publicată în Buletinul Oficial nr. 158 din 31 decembrie  1969, precum si orice alte  dispozitii contrare prezentei legi se abrogă.

ANEXA 1

AVIZAREA SI APROBAREA
documentatiilor de urbanism si amenajare a teritoriului


Nr. 
crt.

Categorii de 
documentatii

Avizează

Aprobă


0

1

2

3


A.

Plan de amenajare a teritoriului

 

 

 

1. National

Guvernul

Parlamentul

 

2. Zonal

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliile judetene
interesate sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

 

3. Judetean sau al municipiului Bucuresti

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliile judetene
interesate sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

 

4. Interorăsenesc sau intercomunal

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile locale
orăsenesti sau
comunale interesate

 

5. Municipal

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile locale
municipale

 

6. Orăsenesc

Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile locale
orăsenesti

 

7. Comunal

Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile locale
comunale

B.

Plan urbanistic general

 

 

 

1.Municipiul Bucuresti

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

 

2. Municipiu

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile locale
municipale

 

3. Oras

Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile locale
orăsenesti

 

4. Statiune balneară, climaterică, turistică

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Ministerul Turismului
Ministerul Sănătătii
Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile judetene

 

5. Sat

Organismele
teritoriale
interesate

Consiliile locale
comunale

C.

Plan urbanistic zonal

 

 

 

1. Zona centrală a municipiului Bucuresti

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

 

2. Zona centrală a municipiului Bucuresti

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliile locale
municipale

 

3. Zona centrală a orasului

Organismele
centrale
interesate

Consiliile locale
orăsenesti

 

4. Zona centrală a satului

Organismele
centrale
interesate

Consiliile locale
comunale

 

5. Alte zone functionale din localităti

Organismele
centrale
interesate

Consiliile locale sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

 

6. Zone protejate

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliile judetene sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

 

7. Asezare de vacantă

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliile judetene sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

D. 

Plan urbanistic de detaliu

 

 

 

1. Investitii din competenta de
aprobare a Guvernului,
a altor organe ale
administratiei publice centrale
si cele care se amplasează
în zone protejate

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului
Organismele
centrale
interesate

Consiliile judetene sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

 

2. Investitii din competenta de
aprobare a organelor locale

Organismele
centrale
interesate

Consiliile locale sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti

E.

Regulamente de urbanism

 

 

 

1. Regulamentul general de urbanism

Organismele
centrale
interesate

Guvernul

 

2. Regulamentul local de urbanism

Ministerul Lucrărilor
Publice si Amenajării
Teritoriului

Consiliile locale sau
Consiliul General
al Municipiului
Bucuresti


 


*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 125 din 16 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 259 din 24 octombrie 1996, dându-se articolelor o nouă numerotare. Legea nr. 50 din 29 iulie 1991 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 163 din 7 august 1991, si a mai fost modificată prin Ordonanta Guvernului nr. 4 din 14 ianuarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 24 ianuarie 1994 (aprobată si modificată prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995) si prin Legea nr. 114 din 11 octombrie 1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 21 octombrie 1996.

Bucuresti, 29 iulie 1991.
Nr. 50.

LEGEA
privind siguranta nationala a Romaniei

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Prin siguranta nationala a Romaniei se intelege starea de legalitate, de echilibru si de stabilitate sociala, economica si politica necesara existentei si dezvoltarii statului national roman, ca stat suveran, unitar, independent si indivizibil, mentinerii ordinii de drept, precum si climatului de exercitare neingradita a drepturilor, libertatilor si indatoririlor fundamentale ale cetatenilor, potrivit principiilor si normelor democratice statornicite prin Constitutie.
ART. 2
Siguranta nationala se realizeaza prin cunoasterea, prevenirea si inlaturarea amenintarilor interne sau externe ce pot aduce atingere valorilor prevazute in art. 1.
Cetatenii romani, ca expresie a fidelitatii lor fata de tara, au indatorirea morala de a contribui la realizarea sigurantei nationale.
ART. 3
Constituie amenintari la adresa sigurantei nationale a Romaniei urmatoarele:
a) planurile si actiunile care vizeaza suprimarea sau stirbirea suveranitatii, unitatii, independentei sau indivizibilitatii statului roman;
b) actiunile care au ca scop, direct sau indirect, provocarea de razboi sau de razboi civil, inlesnirea ocupatiei militare straine, aservirea fata de o putere straina ori ajutarea unei puteri sau organizatii straine de a savirsi oricare din aceste fapte;
c) tradarea prin ajutarea inamicului;
d) actiunile armate sau orice alte actiuni violente care urmaresc slabirea puterii de stat;
e) spionajul, transmiterea secretelor de stat unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora, procurarea ori detinerea ilegala de documente sau date secrete de stat, in vederea transmiterii lor unei puteri sau organizatii straine ori agentilor acestora sau in orice alt scop neautorizat de lege, precum si divulgarea secretelor de stat sau neglijenta in pastrarea acestora;
f) subminarea, sabotajul sau orice alte actiuni care au ca scop inlaturarea prin forta a institutiilor democratice ale statului ori care aduc atingere grava drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor romani sau pot aduce atingere capacitatii de aparare ori altor asemenea interese ale tarii, precum si actele de distrugere, degradare ori aducere in stare de neintrebuintare a structurilor necesare bunei desfasurari a vietii social-economice sau apararii nationale;
g) actiunile prin care se atenteaza la viata, integritatea fizica sau sanatatea persoanelor care indeplinesc functii importante in stat ori a reprezentantilor altor state sau ai organizatiilor internationale, a caror protectie trebuie sa fie asigurata pe timpul sederii in Romania, potrivit legii, tratatelor si conventiilor incheiate, precum si practicii internationale;
h) initierea, organizarea, savirsirea sau sprijinirea in orice mod a actiunilor totalitariste sau extremiste de origine comunista, fascista, legionara sau de orice alta natura, rasiste, antisemite, revizioniste, separatiste care pot pune in pericol sub orice forma unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei, precum si incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept;
i) actele teroriste, precum si initierea sau sprijinirea in orice mod a oricaror activitati al caror scop il constituie savirsirea de asemenea fapte;
j) atentatele contra unei colectivitati, savirsite prin orice mijloace;
k) sustragerea de armament, munitie, materii explozive sau radioactive, toxice sau biologice din unitatile autorizate sa le detina, contrabanda cu acestea, producerea, detinerea, instrainarea, transportul sau folosirea lor in alte conditii decit cele prevazute de lege, precum si portul de armament sau munitie, fara drept, daca prin acestea se pune in pericol siguranta nationala;
l) initierea sau constituirea de organizatii sau grupari ori aderarea sau sprijinirea sub orice forma a acestora, in scopul desfasurarii vreuneia din activitatile enumerate la lit. a) - k), precum si desfasurarea in secret de asemenea activitati de catre organizatii sau grupari constituite potrivit legii.
ART. 4
Prevederile art. 3 nu pot fi interpretate sau folosite in scopul restringerii sau interzicerii dreptului de aparare a unei cauze legitime, de manifestare a unui protest sau dezacord ideologic, politic, religios ori de alta natura, garantate prin Constitutie sau legi.
Nici o persoana nu poate fi urmarita pentru exprimarea libera a opiniilor sale politice si nu poate face obiectul unei imixtiuni in viata sa particulara, in familia sa, in domeniul sau proprietatile sale ori in corespondenta sau comunicatii, nici al unor atingeri ale onoarei sau reputatiei sale, daca nu savirseste vreuna din faptele ce constituie, potrivit prezentei legi, o amenintare la adresa sigurantei nationale.
ART. 5
Siguranta nationala se realizeaza in conformitate cu legile in vigoare si cu obligatiile asumate de Romania prin conventiile si tratatele internationale referitoare la drepturile omului la care este parte.
ART. 6
Organele de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale sint: Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Protectie si Paza, precum si Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei, prin structuri interne specializate.
Activitatea pentru realizarea sigurantei nationale este organizata si coordonata de catre Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.
ART. 7
Consiliul Suprem de Aparare a Tarii are, in domeniul sigurantei nationale, urmatoarele atributii:
a) analizeaza datele si informatiile obtinute si evalueaza starea sigurantei nationale;
b) stabileste principalele directii de activitate si aproba masurile generale obligatorii pentru inlaturarea amenintarilor prevazute in art. 3;
c) stabileste modalitatile de valorificare a informatiilor referitoare la siguranta nationala;
d) analizeaza rapoarte si informari referitoare la modul de aplicare a legii privind siguranta nationala;
e) aproba structurile organizatorice, efectivele si regulamentele de functionare ale Serviciului Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza;
f) aproba cheltuielile operative destinate realizarii sigurantei nationale.

CAP. 2
Activitatea de informatii

ART. 8
Activitatea de informatii pentru realizarea sigurantei nationale se executa de Serviciul Roman de Informatii, organul de stat specializat in materia informatiilor din interiorul tarii, Serviciul de Informatii Externe, organul de stat specializat in obtinerea din strainatate a datelor referitoare la siguranta nationala, si Serviciul de Protectie si Paza, organul de stat specializat in asigurarea protectiei demnitarilor romani si a demnitarilor straini pe timpul prezentei lor in Romania, precum si in asigurarea pazei sediilor de lucru si resedintelor acestora.
Organele de stat prevazute in alin. 1 se organizeaza si functioneaza potrivit legii si se finanteaza de la bugetul administratiei centrale de stat.
Activitatea organelor de stat prevazute la alin. 1 este controlata de catre Parlament.
ART. 9
Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei isi organizeaza structuri de informatii cu atributii specifice domeniilor lor de activitate.
Activitatea de informatii a acestor organe se desfasoara in conformitate cu prevederile prezentei legi si este controlata de Parlament.
ART. 10
Activitatea de informatii pentru realizarea sigurantei nationale are caracter secret de stat.
Informatiile din acest domeniu nu pot fi comunicate decit in conditiile prezentei legi.
ART. 11
Informatii din domeniul sigurantei nationale pot fi comunicate:
a) presedintelui Senatului, presedintelui Adunarii Deputatilor, precum si comisiilor permanente pentru aparare si asigurarea ordinii publice ale celor doua camere ale Parlamentului;
b) ministrilor si sefilor departamentelor din ministere, cind informatiile privesc probleme ce au legatura cu domeniile de activitate pe care le coordoneaza sau de care raspund;
c) prefectilor, primarului general al Capitalei, precum si conducatorilor consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, pentru probleme ce vizeaza competenta organelor respective;
d) organelor de urmarire penala, cind informatiile privesc savirsirea unei infractiuni.
Comunicarea informatiilor se aproba de catre conducatorii organelor cu atributii in domeniul sigurantei nationale.
Prevederile art. 10 privitoare la apararea secretului de stat se aplica in mod corespunzator tuturor persoanelor prevazute la alin. 1 lit. a) - d).
ART. 12
Nici o persoana nu are dreptul sa faca cunoscute activitati secrete privind siguranta nationala, prevalindu-se de accesul neingradit la informatii, de dreptul la difuzarea acestora si de libertatea de exprimare a opiniilor.
Divulgarea, prin orice mijloace, de date si informatii secrete care pot aduce prejudicii intereselor sigurantei nationale, indiferent de modul in care au fost obtinute, este interzisa si atrage, potrivit legii, raspunderea celor vinovati.
Prevederile alin. 1 si 2 nu aduc atingere libertatii de opinie si exprimare, dreptului persoanei de a nu fi tulburata in vreun fel pentru opiniile sale, ca si in acela de a cauta, de a primi si de a raspindi informatii si idei, prin orice mijloace de exprimare, daca aceste drepturi se exercita in conformitate cu legile Romaniei.
ART. 13
Situatiile prevazute la art. 3 constituie temei legal pentru a se solicita procurorului, in cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedura penala, autorizarea efectuarii unor acte, in scopul culegerii de informatii, constind in: interceptarea comunicatiilor, cautarea unor informatii, documente sau inscrisuri pentru a caror obtinere este necesar accesul intr-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect; ridicarea si repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informatiilor pe care acestea le contin, cit si inregistrarea, copierea sau obtinerea de extrase prin orice procedee; instalarea de obiecte, intretinerea si ridicarea acestora din locurile in care au fost depuse.
Cererea de autorizare se formuleaza in scris si trebuie sa cuprinda: date sau indicii din care sa rezulte existenta uneia din amenintarile la adresa sigurantei nationale prevazute de art. 3 pentru a carei prevenire, descoperire sau contracarare este necesara emiterea mandatului; categoriile de activitati pentru a caror desfasurare trebuie emis mandatul; identitatea persoanei ale carei comunicatii trebuie interceptate, daca este cunoscuta, sau a persoanei care detine informatiile, documentele ori obiectele ce trebuie obtinute; descrierea generala, daca si cind este posibil, a locului unde urmeaza a fi executate activitatile autorizate; durata de valabilitate a mandatului solicitat.
Actul de autorizare se emite la cererea organelor cu atributii in domeniul sigurantei nationale, de catre procurori anume desemnati de procurorul general al Romaniei.
In cazul in care procurorul constata ca cererea este justificata, emite un mandat care trebuie sa contina: aprobarea pentru categoriile de comunicatii care pot fi interceptate, categoriile de informatii, documente sau obiecte care pot fi obtinute; identitatea persoanei, daca este cunoscuta, ale carei comunicatii trebuie interceptate ori care se afla in posesia datelor informatiilor, documentelor sau obiectelor ce trebuie obtinute; organul imputernicit cu executarea; descrierea generala a locului in care urmeaza a fi executat mandatul; durata de valabilitate a mandatului.
Durata de valabilitate a mandatului nu poate depasi 6 luni. In cazurile intemeiate, procurorul general poate prelungi, la cerere, durata mandatului, fara a se putea depasi, de fiecare data, 3 luni.
Orice cetatean care se considera vatamat in mod nejustificat prin activitatile care fac obiectul mandatului prevazut in alin. 1 - 4 se poate adresa cu plingere procurorului anume desemnat, ierarhic superior procurorului care a emis mandatul.
ART. 14
Mandatul emis in baza art. 13 confera titularilor sau categoriilor de persoane imputernicite dreptul de a detine si folosi, fara a uza de mijloace de constringere fizica sau morala, mijloacele adecvate pentru executarea actelor autorizate si de a fi asistate de persoanele a caror prezenta este considerata necesara.
ART. 15
In situatiile care impun inlaturarea unor pericole iminente pentru siguranta nationala, se pot intreprinde activitatile mentionate in art. 13, chiar fara autorizarea prevazuta de lege, aceasta urmind a fi solicitata de indata ce exista posibilitatea, dar nu mai tirziu de 48 de ore.
ART. 16
Mijloacele de obtinere a informatiilor necesare sigurantei nationale nu trebuie sa lezeze, in nici un fel, drepturile sau libertatile fundamentale ale cetatenilor, viata particulara, onoarea sau reputatia lor, ori sa ii supuna la ingradiri ilegale.
Orice persoana este protejata prin lege impotriva unor astfel de imixtiuni sau atingeri. Cei vinovati de initierea, transmiterea ori executarea unor asemenea masuri, fara temei legal, precum si de aplicarea abuziva a masurilor de prevenire, descoperire sau contracarare a amenintarilor la adresa sigurantei nationale raspund civil, administrativ sau penal, dupa caz.
Cetateanul care se considera lezat in drepturile sau libertatile sale prin folosirea mijloacelor prevazute la alin. 1 poate sesiza oricare din comisiile permanente pentru aparare si asigurarea ordinii publice ale celor doua camere ale Parlamentului.

CAP. 3
Obligatiile si raspunderile organelor de stat, organizatiilor publice sau private

ART. 17
In scopul realizarii sigurantei nationale, ministerele, toate celalalte organe ale statului, organizatiile din sectoarele public sau privat au, potrivit legii, urmatoarele indatoriri:
a) sa acorde sprijinul necesar la cererea organelor cu atributii in domeniul sigurantei nationale in indeplinirea atributiilor ce le revin si sa permita accesul acestora la datele detinute, care pot furniza informatii privitoare la siguranta nationala;
b) sa ia masurile necesare pentru aplicarea legii privind siguranta nationala in domeniile in care isi desfasoara activitatea sau in problemele de care se ocupa;
c) sa solicite sprijinul organelor cu atributii in domeniul sigurantei nationale pentru realizarea masurilor necesare infaptuirii sigurantei nationale in domeniul lor de activitate.
ART. 18
Organele si organizatiile detinatoare de secrete de stat, in conformitate cu prevederile legii speciale, sau a caror activitate poate fi vizata prin actiunile considerate, potrivit art. 3, ca amenintari la adresa sigurantei nationale, vor intocmi programe proprii de prevenire a scurgerii de informatii cu caracter secret, care sint supuse avizarii de specialitate Serviciului Roman de Informatii.
Raspunderea pentru indeplinirea obligatiilor prevazute in art. 17 si in alin. 1 al prezentului articol revine, potrivit legii, conducatorului organului sau organizatiei respective.
Sint exceptate de la avizarea de specialitate prevazuta in alin. 1 programele proprii de prevenire a scurgerii de informatii cu caracter secret ale Parlamentului Romaniei, Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne, Serviciului de Informatii Externe, Serviciului de Protectie si Paza si Directiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei.

CAP. 4
Sanctiuni

ART. 19
Initierea, organizarea sau constituirea pe teritoriul Romaniei a unor structuri informative care pot aduce atingere sigurantei nationale, sprijinirea in orice mod a acestora sau aderarea la ele, detinerea, confectionarea sau folosirea ilegala de mijloace specifice de interceptare a comunicatiilor, precum si culegerea si transmiterea de informatii cu caracter secret ori confidential, prin orice mijloace, in afara cadrului legal, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
Tentativa se pedepseste.
ART. 20
Desfasurarea, fara mandat, a activitatilor supuse autorizarii in conditiile art. 13, cu exceptia celor intreprinse in situatiile aratate in art. 15, sau depasirea mandatului acordat se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.
Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si fapta functionarului care divulga, refuza sau impiedica, in orice mod, aducerea la indeplinire a mandatului eliberat in conditiile prevazute in art. 13.
Tentativa se pedepseste.
ART. 21
Informatiile privind viata particulara, onoarea sau reputatia persoanelor, cunoscute incidental in cadrul obtinerii datelor necesare sigurantei nationale, nu pot fi facute publice.
Divulgarea sau folosirea, in afara cadrului legal, de catre salariatii serviciilor de informatii, a datelor prevazute in alin. 1, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 7 ani.
Tentativa se pedepseste.
ART. 22
Urmarirea penala a infractiunilor prevazute in prezenta lege se efectueaza de catre organele procuraturii.

CAP.
Dispozitii finale

ART. 23
Documentele organelor de informatii si ale celor cu atributii in domeniul sigurantei nationale se pastreaza in arhivele acestora si nu pot fi consultate decit in conditiile legii.
ART. 24
Personalul Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Informatii Externe si Serviciului de Protectie si Paza se compune din cadre militare permanente si salariati civili.
Cadrele militare ale organelor prevazute in alin. 1 au drepturile si obligatiile prevazute pentru militarii armatei romane.
Salariatilor civili le sint aplicabile dispozitiile Codului muncii si celelalte norme legale referitoare la drepturile si obligatiile acestora.
ART. 25
Personalul prevazut in art. 24 alin. 1, care indeplineste atributii operative, desfasoara activitati ce implica exercitiul autoritatii de stat si are toate drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru aceasta.
ART. 26
Salariatii organelor de informatii si ai celor cu atributii in domeniul sigurantei nationale nu pot face parte din partide sau alte organizatii cu caracter politic ori secret si nu pot fi folositi in scopuri politice.
Nu pot activa in serviciile de informatii persoanele care au fost gasite vinovate pentru actiuni indreptate impotriva drepturilor si libertatilor funda- mentale ale omului.
ART. 27
Salariatii organelor de informatii si ai celor cu atributii in domeniul sigurantei nationale au obligatia pastrarii secretului de stat si profesional, inclusiv dupa parasirea, in orice mod, a serviciului.
ART. 28
Persoanele prevazute la art. 27, chemate ca martori in fata organelor judiciare, pot face depozitii cu privire la faptele si imprejurarile ce privesc siguranta nationala, de care au luat cunostinta in indeplinirea atributiilor de serviciu si in legatura cu acestea, numai cu incuviintarea scrisa a sefului organului din care fac parte.
ART. 29
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitie contrara se abroga.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iulie 1991.

PRESEdinTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 iulie 1991.

PRESEdinTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea privind siguranta nationala a Romaniei si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMANIEI
ION ILIESCU
Bucuresti, 29 iulie 1991.
Nr. 50.
 
 

LEGE
cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti, ale procuraturii, din notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face tinind seama de rolul, importanta si raspunderea care revin in exercitarea fiecarei functii, potrivit anexelor nr. 1-7, care fac parte integranta din prezenta lege.
ART. 2
Salariile de baza pentru functiile de conducere si functiile de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie sint prevazute in anexa nr. 1.
ART. 3
Salariile de baza si indemnizatiile pentru functiile de conducere din Procuratura Generala si Ministerul Justitiei sint prevazute in anexa nr. 2.
ART. 4
Salariile functiilor de la instantele judecatoresti, unitatile de procuratura, notariatele de stat, laboratoarele de criminalistica, Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia sint cuprinse in anexele nr. 3 - 7.
ART. 5
Personalul militar din Ministerul Justitiei, cu atributii in domeniul coordonarii activitatii penitenciarelor, precum si cel din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile militarilor din Ministerul de Interne.
ART. 6
Salariile de baza pentru personalul de executie sint diferentiate pe functii si, in cadrul fiecarei functii, pe grade sau trepte profesionale.
Salariile de baza pentru fiecare grad sau treapta sint stabilite pe 3-4 gradatii.
ART. 7
Salariile de baza pentru personalul de conducere sint cele corespunzatoare functiei de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei in care este incadrat, la care se adauga o indemnizatie de conducere, stabilita anual, care face parte din salariul de baza, diferentiata in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite, precum si cu ponderea muncii respective fata de activitatea de executie pe care o realizeaza.
ART. 8
Pentru rezultate deosebite in activitatea desfasurata, personalul incadrat pe functii de specialitate poate primi un salariu de merit, mai mare cu pina la 15% fata de cel prevazut la gradatia la care este incadrat.
Persoanele care beneficiaza de salariu de merit si nivelul concret al acestuia, in limita prevazuta la alin. 1, se stabilesc de colegiile organelor centrale, atit pentru personalul de specialitate din aparatul propriu, cit si pentru cel din unitatile exterioare sau subordonate acestora, pe baza unor criterii elaborate in acest scop de fiecare dintre aceste organe.
Salariul de merit se poate acorda pentru cel mult 5% din numarul personalului de specialitate pe total minister sau organ central. Activitatea persoanelor respective se analizeaza in fiecare an si in raport cu rezultatele obtinute se stabileste mentinerea sau retragerea salariului de merit.
ART. 9
Trecerea personalului in gradatia imediat superioara se face o data pe an pentru intreg personalul, de regula la inceputul anului bugetar, tinindu-se seama de calitatile personale concretizate in rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul " bine " sau " foarte bine ".
Vechimea minima necesara pentru trecerea la gradatia imediat superioara este de 2 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate ca debutant sau stagiar, la care vechimea minima pentru trecerea la gradatia imediat superioara este de 1 an.
ART. 10
Avansarea personalului de specialitate, in grade sau trepte profesionale, se face prin examen, in conditiile legii, in raport cu vechimea minima in specialitate, competenta profesionala si rezultatele obtinute in activitate.
Incadrarea la avansare se face in toate cazurile la gradatia 1.
Vechimea minima in grad sau treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau treapta imediat superioara este de cel putin 3 ani. Fac exceptie de la aceasta prevedere persoanele incadrate in functiile prevazute cu salariul de debutant.
In mod exceptional, pentru persoane cu o competenta profesionala deosebita, vechimea minima prevazuta la alin. 2 poate fi redusa la jumatate.
ART. 11
Activitatea profesionala se apreciaza anual cu calificativele: "foarte bine", "bine", "satisfacator" sau "slab".
ART. 12
Persoanele salarizate potrivit prevederilor prezentei legi beneficiaza de un spor de vechime in munca de pina la 15%, calculat la salariul de baza, corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:
----------------------------------------------------------------------------
Transe de vechime in munca Cota procentuala
din salariul de baza
----------------------------------------------------------------------------
- intre 3 si 5 ani 3%
- de la 5 la 10 ani 6%
- de la 10 la 15 ani 9%
- de la 15 la 20 ani 12%
- peste 20 ani 15%
----------------------------------------------------------------------------
Sporul de vechime in munca se plateste cu incepere de la 1 al lunii urmatoare in care s-a implinit vechimea in munca.
Sporul de vechime se ia in calcul la stabilirea pensiei si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca.
ART. 13
Personalul din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia beneficiaza de sporuri pentru activitati ce solicita o incordare psihica foarte ridicata sau se desfasoara in conditii deosebite de munca.
Locurile de munca, categoriile de personal, marimea concreta a sporurilor si conditiile de acordare sint prevazute in anexele nr. 6 si 7.
ART. 14
Dispozitiile legale cu privire la premii si celelalte drepturi de personal, prevazute pentru personalul din unitatile bugetare, se aplica in mod corespunzator.
ART. 15
Premiul anual poate fi redus sau anulat in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare, ori au savirsit abateri pentru care au fost sanctionati displicinar.
Aceste drepturi se anuleaza in cazul salariatilor care au savirsit fapte in legatura cu serviciul, pentru care au fost condamnati penal, sau care ii fac necorespunzatori functiei pe care o ocupa.
ART. 16
Acordarea sporurilor si premiilor pentru personalul din organele centrale, prevazute de prezenta lege, se face in conditiile stabilite de lege pentru personalul ministerelor si altor organe centrale.
ART. 17
Pe linga drepturile de salariu mentionate in prezenta lege, personalul din unitatile mentionate la art. 1 beneficiaza si de drepturile stabilite prin acte normative speciale.
ART. 18
Salarizarea personalului de specialitate auxiliar de la Curtea Suprema de Justitie si Procuratura Generala este cea prevazuta in anexa nr. 3 pentru personalul instantelor judecatoresti si al unitatilor de procuratura.
ART. 19
Salarizarea personalului de specialitate juridica din Ministerul Justitiei si Procuratura Generala se stabileste prin asimilarea functiilor acestuia cu gradele profesionale ale judecatorilor si procurorilor, in raport cu vechimea in specialitate si competenta profesionala, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.
ART. 20
Salariile de baza pentru functiile de conducere si de executie, altele decit cele de specialitate juridica si auxiliare activitatii de judecata din Curtea Suprema de Justitie, Ministerul Justitiei si Procuratura Generala, sint cele stabilite pentru ministere si alte organe centrale.
ART. 21
Incadrarea judecatorilor la judecatorii si tribunale, a procurorilor, notarilor, expertilor criminalisti si executorilor judecatoresti se face prin ordin al ministrului justitiei si, dupa caz, al procurorului general, iar a celuilalt personal de specialitate din unitatile de justitie, procuratura si notariate, de catre presedintele tribunalului, de procurorul sef al procuraturii judetene sau a municipiului Bucuresti, respectiv de notarul sef al notariatului judetean sau al municipiului Bucuresti, in conditiile prezentei legi si ale legilor de organizare.
ART. 22
Judecatorii, procurorii si notarii se incadreaza pe grade profesionale I, II, III, IV si V.
La tribunalele si procuraturile judetene si ale municipiului Bucuresti se incadreaza numai judecatori si, respectiv, procurori de grade profesionale I, II si III.
Judecatorii si procurorii stagiari, precum si notarii debutanti, dupa promovarea examenului de definitivat, sint incadrati in gradul profesional V.
La numirea in functie si stabilirea gradului profesional pentru judecatorii si procurorii care nu au mai exercitat aceste functii si provin din alte sectoare de activitate, vechimea in specialitate se majoreaza cu 3 ani.
ART. 23
Incadrarea si salarizarea expertilor criminalisti se fac pe trei grade profesionale.
ART. 24
Numirea judecatorilor si procurorilor in functii de conducere la instantele judecatoresti si unitatile de procuratura judetene, ale municipiului Bucuresti si locale se face dintre judecatorii si procurorii de gradul I-IV, in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice, prin ordin al ministrului justitiei si, respectiv, al procurorului general.
ART. 25
Numirea notarilor in functii de conducere la notariatele judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale, se face indiferent de gradul acestora, in functie de calitatile lor profesionale, prin ordin al ministrului justitiei. Judecatorii care sint incadrati ca notari pe grade profesionale pot fi numiti notari sefi din momentul incadrarii.
ART. 26
In functiile de conducere de la Laboratorul central de expertize criminalistice si laboratoarele interjudetene vor fi numiti, prin ordin al ministrului justitiei, experti criminalisti, indiferent de grad, desemnati in functie de calitatile lor profesionale si organizatorice.
ART. 27
In unitatile prevazute la art. 1 pot fi utilizate, in raport cu specificul unor activitati, si alte functii, cu niveluri de salarizare prevazute de lege pentru unitatile bugetare.
ART. 28
Personalul de specialitate trimis in strainatate, invitat pe contul organizatiilor sau altor parteneri externi, pentru actiuni stiintifice, culturale, artistice sau sportive, beneficiaza in tara de drepturile stabilite prin hotarirea Guvernului pentru unitatile bugetare.
Pe postul celor trimisi in strainatate, potrivit alin. 1, pentru o perioada mai mare de o luna, pot fi angajate, pe durata determinata, alte persoane, potrivit legii.
ART. 29
La aplicarea prezentei legi se va proceda la reincadrarea intregului personal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, astfel ca noul salariu sa nu fie inferior salariului tarifar avut. La reincadrare se va tine seama de competenta profesionala reflectata in rezultatele obtinute pina la data reincadrarii, precum si de nivelul de pregatire al fiecarei persoane.
ART. 30
In legatura cu modul de aplicare a prevederilor prezentei legi, se pot face contestatii, dupa caz, la Colegiul Curtii Supreme de Justitie, al Ministerului Justitiei sau la Procuraturii Generale, de catre personalul incadrat de aceste organe, in termen de 5 zile de la data luarii la cunostinta a masurii. Contestatiile se solutioneaza in termen de 20 de zile.
Contestatiile, formulate de personalul incadrat de conducerile tribunalelor si celorlalte unitati exterioare ale Ministerului Justitiei sau ale procuraturii judetene si a municipiului Bucuresti se pot adresa comisiilor constituite in acest scop de Ministerul Justitiei si Procuratura Generala; prevederile alin. 1 se aplica in mod corespunzator.
ART. 31
Salariile prevazute de prezenta lege sint brute si impozabile, potrivit legii. Ele nu cuprind suma fixa acordata sub forma de indexare si nici compensatiile pentru cresterea preturilor.
ART. 32
Statele de personal ale unitatilor exterioare subordonate Ministerului Justitiei si Procuraturii Generale se aproba de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Economiei si Finantelor. Statele de functii pentru aceste unitati se aproba de Ministerul Justitiei si, respectiv, Procuratura Generala.
Statul de functii al Curtii Supreme de Justitie, intocmit potrivit prevederilor legale, se aproba de colegiul de conducere al curtii.
Statele de functii se intocmesc in limita posturilor aprobate, potrivit legii.
ART. 33
Dispozitiile prezentei legi intra in vigoare la data de 1 aprilie 1991, data pina la care ramin valabile reglementarile privind salarizarea in vigoare la 1 martie 1991.
Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 14/1990 privind salarizarea membrilor Curtii Supreme de Justitie si a aparatului acesteia, Decretul-lege nr. 140/1990 privind incadrarea si salarizarea personalului din unitatile de justitie si procuratura, art. 7 din Hotarirea Guvernului nr. 987/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului Justitiei, precum si orice alte dispozitii contrare.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 25 iulie 1991.

PRESEdinTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BIRLADEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Adunarea Deputatilor in sedinta din 26 iulie 1991.

PRESEdinTELE ADUNARII DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

In temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990 pentru alegerea parlamentului si a Presedintelui Romaniei, promulgam Legea cu privire la salarizarea personalului din organele puterii judecatoresti si dispunem publicarea sa in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMANIEI
ION ILIESCU

 

Bucuresti, 29 iulie 1991.
Nr. 52.
 

ANEXA 1

SALARIILE
de baza pentru functiile de conducere si de executie de specialitate din Curtea Suprema de Justitie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Functia Salariul de baza lunar
crt. -lei-
----------------------------------------------------------------------------
A. Functii de conducere
1. Presedintele Curtii Supreme de Justitie 32.000
2. Vicepresedinte la Curtea Suprema de
Justitie 28.000
3. Presedinti de sectie la Curtea Suprema de
Justitie 26.000
B. Functii de executie de specialitate juridica
4. Judecator 24.000
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de baza-lei Vechimea
--------------------
crt. Functia studiilor minima
Gradatia in
-------------------- specialitate
1. 2. 3. 4.
----------------------------------------------------------------------------
C. Functii de executie de specialitate juridica
pe grade profesionale
5. Consultant S 18.900 19.600 20.300
juridic gr. I 21.050 14 ani
6. Consultant juridic S 16.400 16.950 17.600
gr. II 18.250 11 ani
7. Consultant juridic S 14.350 14.850 15.350
gr. III 15.850 8 ani
8. Consultant juridic S 12.700 13.100 13.350
gr. IV 13.900 5 ani
9. Consultant juridic S 11.550 11.900 12.300 - 2 ani cu
gr. V examen de
definitivat
sau, dupa
caz, 5 ani
in alte
functii de
specialitate
D. Functii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Functia Indemnizatia de
crt. conducere -lei-
----------------------------------------------------------------------------
10. Consultant juridic Salariul de baza Indemnizatia de
sef corespunzator conducere maxima
functiei de executie 2.900
----------------------------------------------------------------------------

ANEXA 2
 

SALARIILE
de baza si indemnizatiile pentru functiile de conducere din Procuratura Generala si Ministerul Justitiei
A. Functii din conducerea Procuraturii Generale
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Salariul de baza lunar
crt. Functia -lei-
----------------------------------------------------------------------------
1. Procuror general 28.000
2. Prim-adjunct al
procurorului
general 26.000
3. Adjunct al
procurorului
general 24.000
B. Indemnizatii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Indemnizatia de
crt. Functia conducere maxima
-lei-
----------------------------------------------------------------------------
4. Director, procuror
sef directie 4.500
5. Director adjunct,
procuror sef
directie adjunct 4.000
6. Judecator
inspector,
procuror inspector 3.600
7. Sef serviciu,
procuror sef
serviciu 3.300
8. Sef birou,
procuror sef birou 3.000

ANEXA 3
 

INSTANTE JUDECATORESTI SI UNITATI DE PROCURATURA
Salarii de baza pentru functiile de specialitate
A. Functii de executie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei Vechimea
crt studiilor ---------------------- minima in
Gradatia specialitate
--------------------------
1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Judecator,
procuror; gr.I S 18.900 19.600 20.300 21.050 14 ani
2. Judecator,
procuror; gr.II S 16.400 16.950 17.600 18.250 11 ani
3. Judecator,
procuror; gr.III S 14.350 14.850 15.350 15.850 8 ani
4. Judecator,
procuror; gr.IV S 12.700 13.100 13.500 13.900 5 ani
5. Judecator, 2 ani cu
procuror gr.V S 11.550 11.900 12.300 - examen de
definitivat
sau, pentru
judecatori,
dupa caz, 5
ani in alte
functii de
specialitate,
conform legii
6. Judecator,
procuror; stagiar S 8.600 8.850 - -
7. Executor 5 ani in
judecatoresc I S 11.200 11.550 11.900 12.300 functii
auxiliare
sau
economice
8. Executor 3 ani in
judecatoresc I S 10.550 10.850 11.200 11.550 functii
auxiliare,
juridice
sau
economice
9. Executor S 1 an in
judecatoresc III 9.100 9.350 9.650 9.950 functii
auxiliare,
juridice
sau
economice
10. Executor
judecatoresc
debutant S 8.100 - - - -
b) Functii de executie pe trepte profesionale
11. Grefier instanta 8 ani in
judecata, secretar functii
procuratura; I auxiliare
M 7.650 7.950 8.250 8.850 juridice
12. Grefier instanta 6 ani in
judecata, secretar functii
procuratura, auxiliare
grefier-dactilograf; juridice
II M 6.850 7.100 7.350 7.650
13. Grefier instanta 4 ani in
judecata, secretar functii
procuratura, auxiliare
grefier-dactilograf; juridice
III M 5.900 6.100 6.350 6.600
14. Grefier instanta 1 an in
judecata, secretar functii
procuratura, auxiliare
grefier-dactilograf; juridice
IV M 5.100 5.300 5.500 5.700
15. Grefier, instanta
judecata, secretar
procuratura,
grefier-dactilograf;
debutant M 4.450 - - - -
16. Executor 6 ani in
judecatoresc I M 7.950 8.250 8.550 8.850 functii
auxiliare
juridice,
economice
sau
administra-
tive
17. Executor 4 ani in
judecatoresc II M 6.850 7.100 7.350 7.650 functii
auxiliare
juridice,
economice
sau
adminis-
trative
18. Executor 3 ani in
judecatoresc III M 5.900 6.100 6.350 6.600 functii
auxiliare
juridice,
economice
sau
adminis-
trative
19. Executor 1 an in
judecatoresc IV M 5.100 5.300 5.500 5.700 functii
auxiliare
juridice,
economice
sau
adminis-
trative
20. Executor M
judecatoresc
debutant 4.450 - - - -
21. Arhivar-registrator M
I 6.100 6.350 6.600 6.850 -
22. Arhivar-registrator M
II 5.300 5.500 5.700 5.900 -
23. Arhivar-registrator
III M 4.600 4.750 4.900 5.100 -
G
24. Arhivar-registrator M
debutant 4.000 - - - -
25. Agent procedural G 4.750 4.900 5.100 5.300 -
26. Aprod G 4.450 4.600 4.750 4.900 -
B Functii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Indemnizatia de
Nr. Functia conducere
crt. maxima
-lei-
----------------------------------------------------------------------------
1. Presedinte tribunal, Salariul
procuror sef procuratura corespunzator
judeteana si a functiei de
municipiului Bucuresti executie 3.600
2. Vicepresedinte tribunal,
procuror sef adjunct
procuratura judeteana si a
municipiului Bucuresti -"- 3.200
3. Judecator inspector,
procuror inspector -"- 2.900
4. Presedinte sectie
tribunal, procuror sef
birou -"- 2.900
5. Presedinte judeca-
torie, procuror sef
procuratura locala -"- 2.900
6. Vicepresedinte
judecatorie, procuror sef
adjunct procuratura locala -"- 2.100
7. Prim- grefier tribunal,
secretar sef procuratura
judeteana -"- 800
8. Grefier sef sectie
tribunal, judecatorie, secre-
tar sef procuratura locala -"- 500
----------------------------------------------------------------------------
NOTA:
a) La numirea in functie si stabilirea treptei profesionale pentru grefier si secretar de procuratura pot fi luate in considerare perioadele lucrate in functii economice si administrative si, in acest caz, vechimea minima in specialitate, prevazuta in anexa, se majoreaza cu 3 ani.
b) Judecatorii si procurorii stagiari pot fi trecuti de la gradatia 1 la gradatia 2 dupa trecerea unei perioade de 1 an, cu indeplinirea si a celorlalte conditii prevazute de lege pentru acordarea gradatiei superioare.

ANEXA 4

NOTARIATE DE STAT
Salarii de baza pentru functiile de specialitate
A. Functii de executie
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Functia Nivelul Salariul de baza-lei
crt studiilor ---------------------------------
Gradatia Vechimea minima
in specialitate
1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Notar gradul I S 15.850 16.400 16.950 17.600 13 ani
2. Notar gradul II S 13.900 14.350 14.850 15.350 10 ani
3. Notar gradul III S 12.300 12.700 13.100 13.500 7 ani
4. Notar gradul IV S 11.200 11.550 11.900 - 4 ani
5. Notar gradul V S 10.250 10.550 10.850 - 1 an
6. Notar debutant S 8.350 - - - -
b) Functii de executie pe trepte profesionale
7. Secretar I 6 ani in functii
auxiliare juridice,
M 7.350 7.650 7.950 8.250 economice si
administrative
8. Secretar, 4 ani in functii
secretar- auxiliare juridice,
dactilograf; II M 6.600 6.850 7.100 7.350 economice si
administrative
9. Secretar, 2 ani in functii
secretar- auxiliare juridice,
dactilograf; III M 5.900 6.100 6.350 6.600 economice si
administrative
10. Secretar, 1 an in functii
secretar- auxiliare juridice,
dactilograf;IV M 5.700 5.900 6.100 - economice si
administrative
11. Secretar debutantM 4.000 - - - -
12. Conducator 5 ani in functii
auxiliare juridice,
carte funciara I M 6.100 6.350 6.600 6.850 economice si
administrative
13. Conducator 3 ani in functii
auxiliare juridice,
carte funciara II M 5.700 5.900 6.100 6.350 economice si
administrative
14. Conducator 1 an in functii
auxiliare juridice,
carte funciara III M 4.750 4.900 5.100 - economice si
administrative
15. Conducator
carte funciara M 4.000 - - - -
debutant
16. Arhivar M 4.750 4.900 5.100 - -
G
17. Aprod G 4.300 4.450 4.600 4.750 -
----------------------------------------------------------------------------
B. Functii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Functia Indemnizatia de conducere
maxima
crt. -lei-
----------------------------------------------------------------------------
1. Notar sef la notariatul judetean sau al
municipiului Bucuresti 2.900
2. Notar sef adjunct la notariatul judetean
sau al municipiului Bucuresti 2.100
3. Notar sef la notariatul local 2.100
4. Notar sef adjunct la notariatul local 1.500
5. Secretar sef 500
----------------------------------------------------------------------------
NOTA:
Functia de secretar sef se poate folosi la notariatele se stat judetene si al municipiului Bucuresti, precum si la notariatele locale cu volum mare de activitate, stabilite de Ministerul Justitiei.
In functia de secretar sef pot fi incadrati numai secretari treapta I-II, tinind seama de calitatile lor profesionale si organizatorice.

ANEXA 5

LABORATOARE DE CRIMINALISTICA
Salarii de baza pentru functiile de specialitate
A. Functii de executie pe grade profesionale
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Nivelul Salariul de baza -lei
crt. Functia studiilor ------------------------------Vechimea minima in
Gradatia specialitate
-----------------------------
1 2 3 4
----------------------------------------------------------------------------
1.Expert criminalist gr.I S 13.500 13.900 14.350 14.850 12 ani
2.Expert criminalist gr.II S 11.900 12.300 12.700 13.100 10 ani
3.Expert criminalist gr.III S 10.550 10.850 11.200 11.550 6 ani
4.Asistent criminalist I S 9.650 9.950 10.250 - 4 ani
5.Asistent criminalist II S 8.850 9.100 9.350 - 1 an
6.Asistent criminalist
debutant S 8.100 - - - -
----------------------------------------------------------------------------
B. Functii de conducere
----------------------------------------------------------------------------
Nr. Indemnizatia de conducere
crt Functia maxima -lei-
----------------------------------------------------------------------------
1. Sef laborator central de expertiza criminalistica 2.900
2. Sef adjunct laborator central de expertiza criminalistica 2.100
3. Sef laborator interjudetean de expertiza criminalistica 2.100
----------------------------------------------------------------------------

ANEXA 6

SALARIZAREA
personalului civil din Directia generala a penitenciarelor si unitatilor acesteia
1. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor este salarizat in conditiile prevazute de lege pentru aparatul ministerelor si celorlalte organe centrale de stat.
Personalul civil din unitatile exterioare ale Directiei generale a penitenciarelor este salarizat potrivit prevederilor legale aplicabile in unitatile bugetare.
2. Salarizarea functiilor de specialitate specifice din Directia generala a penitenciarelor si unitatile acesteia se face prin asimilare cu functiile de specialitate din aparatul ministerelor si altor organe centrale si, respectiv, din unitatile bugetare.
3. Personalul civil din Directia generala a penitenciarelor si din unitatile acesteia beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pina la 25%.
Aceasta majorare face parte din salariul de baza.
4. Personalul didactic si auxiliar didactic, precum si personalul medico-sanitar din unitatile subordonate Directiei generale a penitenciarelor beneficiaza de o majorare a salariului de baza cu pina la 30%.
5. Personalul civil din Penitenciarul Poarta Alba si Sectia Chilia Veche, din subordinea Penitenciarului Tulcea, beneficiaza in continuare de indemnizatia de 20% la salariul de baza, pentru prestarea serviciului in dispozitiv permanent de lupta.
6. Acordarea drepturilor prevazute la pct. 4 si 5 nu exclude majorarea salariului de baza stabilit la pct. 3.

ANEXA 7

SPORURI
la solda personalului militar din unitatile Directiei generale a penitenciarelor din subordinea Ministerului Justitiei
1. Personalul militar care, pentru indeplinirea atributiilor ce ii revin, presteaza, de regula, serviciul in timpul noptii, are dreptul la un spor pentru munca de noapte de 15% care se calculeaza la solda de baza.
2. Subofiterii care asigura paza si supravegherea detinutilor, retinutilor, arestatilor preventiv si sanctionatilor cu inchisoare contraventionala, precum si minorilor internati in penitenciare, scoli speciale de munca si reeducare, spitale penitenciare, in sectii (ateliere) de productie, puncte de lucru sau in mijloace de transport au dreptul - pe timpul efectiv prestat in astfel de conditii - la o indemnizatie pentru paza si supraveghere de 5% din solda de baza. Indemnizatia de paza si supraveghere se ia in calcul la stabilirea pensiei militare de stat si a pensiei suplimentare.
3. Subofiterii de penitenciare care asigura, minimum 10 ore pe zi, paza detinutilor care muncesc, carora nu li se poate compensa timpul prestat suplimentar cu timp liber corespunzator, au dreptul la o indemnizatie de 5-15% din solda de baza, care se stabileste prin ordin al ministerului justitiei.
Pe timpul cit beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. 1, subofiterii nu vor primi indemnizatia prevazuta la pct. 2 pentru paza si supravegherea detinutilor.
4. Subofiterii prevazuti la pct. 3, care aduc o contributie deosebita la realizarea si depasirea planului de venituri al unitatii, pot fi recompensati, la propunerea comandantilor de penitenciare, dintr-un fond de 0,5% calculat la fondul de salarii al subofiterilor de penitenciare, care se constituie a dispozitia Ministerului Justitiei pentru Directia generala a penitenciarelor.
5. Subofiterii care au in primire cai sau ciini de serviciu au dreptul, pe o perioada respectiva, la o indemnizatie de 5% din solda de baza.

NOTA
Hotarirea Nr. 987 din 28 august 1990, al carei art. 7 a fost abrogat, este publicata in M. Of. Nr. 105 din 14 septembrie 1990 si in Indrumar Legislativ, vol. IV/1990, pag. 30.