MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul III - Nr. 265  LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Vineri, 27 decembrie 1991

SUMAR

LEGI SI DECRETE

          82. - Legea contabilitãtii

          123. - Decret pentru promulgarea Legii contabilitãtii

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGEA CONTABILITÃTII

          Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Regiile autonome, societãtile comerciale, institutiile publice, unitãtile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant au obligatia sã organizeze si sã conducã contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi.
            Art. 2. - Contabilitatea, ca instrument principal de cunoastere, gestiune si control al patrimoniului si al rezultatelor obtinute, trebuie sã asigure:
            a) înregistrarea cronologicã si sistematicã, prelucrarea, publicarea si pãstrarea informatiilor cu privire la situatia patrimonialã si rezultatele obtinute atît pentru necesitãtile proprii ale persoanelor prevãzute la art. 1, cît si în relatiile acestora cu asociatii sau actionarii, clientii, furnizorii, bãncile,
organele fiscale si alte persoane juridice si fizice;
            b) controlul operatiunilor patrimoniale efectuate si al procedeelor de prelucrare utilizate, precum si exactitatea datelor contabile furnizate;
            c) furnizarea informatiilor necesare stabilirii patrimoniului national, executiei bugetului public national, precum si întocmirii balantelor financiare si a bilantului pe ansamblul economiei nationale.
            Art. 3. - (1) Contabilitatea se tine în limba românã si în moneda nationalã.
            (2) Contabilitatea operatiunilor efectuate în valutã se tine atît în moneda nationalã, cît si în valutã.
            Art. 4. - Ministerul Economiei si Finantelor emite planul de conturi general, modelele registrelor si bilanturilor contabile, formularele comune privind activitatea financiarã si, contabilã, normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora. Pentru societãtile bancare, acestea se elaboreazã de cãtre Banca Nationalã a României si se aprobã de cãtre Ministerul Economiei si Finantelor.
            Art. 5. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au obligatia sã conducã contabilitatea în partidã dublã si sã întocmeascã bilant, respectiv dare de seamã contabilã în cazul institutiilor publice, denumite, în prezenta lege, bilant contabil.
            (2) Ministerul Economiei si Finantelor stabileste categoriile de persoane care pot tine contabilitatea în partidã simplã, precum si cele care întocmesc bilant contabil.
            Art. 6. - (1) Înregistrãrile în contabilitate se fac cronologic si sistematic, potrivit planurilor de conturi si normelor emise în conditiile prevederilor art. 4.
            (2) Orice operatiune patrimonialã se consemneazã în momentul efectuãrii ei într-un înscris care stã la baza înregistrãrilor în contabilitate, dobîndind astfel calitatea de document justificativ.
            (3) Documentele justificative care stau la baza, înregistrãrilor în contabilitate angajeazã rãspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat si aprobat, ori înregistrat în contabilitate, dupã caz.
            Art. 7. - (1) Înregistrarea în contabilitate a bunurilor mobile si imobile se face la valoarea de achizitie, de produtie sau la pretul pietei, dupã caz.
            (2) Creantele si datoriile se înregistreazã în contabilitate la valoarea lor nominalã.
            Art. 8. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 au obligatia sã efectueze inventarierea generalã a patrimoniului la începutul activitãtii, cel putin o datã pe an pe parcursul functionãrii sale, în cazul fuzionãrii sau încetãrii activitãtii, precum si în alte situatii prevãzute de lege.
            (2) Exceptii de la regula inventarierii obligatorii anuale se aprobã de Ministerul Economiei si Finantelor.
            Art. 9. - Evaluarea elementelor patrimoniale pe baza inventarierii si reflectarea acestora în bilantul contabii se face potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.
            Art. 10. - Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevãzute la art. 1 îl constituie bilantul contabil, care trebuie sã dea o imagine fidelã, clarã si completã a patrimoniului, a situatiei financiare si a rezultatelor obtinute.

CAPITOLUL II
Organizarea contabilitãtii patrimoniului

            Art. 11. - (1) Persoanele prevãzute la art. 1 organizeazã si tin contabilitatea, de regulã, în compartimente distincte, conduse de cãtre directorul financiar-contabil, contabilul sef sau altã porsoanã împuternicitã sã îndeplineascã aceastã functie. Aceste persoane trebuie sã posede studii economice superioare.
            (2) Contabilitatea persoanelor prevãzute la art. 1 poate fi organizatã si tinutã si de persoane juridice autorizate sau persoane fizice care au calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Acestea rãspund potrivit legii.
            (3) Rãspunderea pentru organizarea si tinerea contabilitãtii, potrivit prevederilor prezentei legi, revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane, care au obligatia gestionãrii patrimoniului.
            (4) Persoanele fizice prevãzute la alin. 1 rãspund, împreunã cu personalul din subordine, de tinerea contabilitãtii potrivit legii.
            (5) În cazurile în care contabilitatea nu se tine de persoane autorizate, rãspunderea revine patronului.
            Art. 12. - (1) Obiectul contabilitãtii patrimoniului îl constituie reflectarea în expresie bãneascã a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogãtiile naturale, zãcãmintele si alte bunuri cu potential economic, disponibilitãtile bãnesti, titlurile de valoare, drepturile si obligatiile persoanelor prevãzute la art. l, precum si miscãrile si modificãrile intervenite în urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si rezultatele obtinute de acestea.
            (2) Detinerea de valori materiale si bãnesti sub orice formã si cu orice titlu, a oricãror drepturi si obligatii patrimoniale, precum si efectuarea de operatiuni patrimoniale fãrã înregistrarea lor în contabilitate sînt interzise.
            Art. 13. - (1) Contabilitatea mijloacelor fixe se tine pe categorii si pe fiecare obiect de evidentã.
            (2) Contabilitatea valorilor materiale se tine cantitativ si valoric sau numai valoric.
            Art. 14. - Valoarea actiunilor emise sau a altor titluri, precum si vãrsãmintele efectuate în contul capitalului subscris se reflectã distinct în contabilitate.
            Art. 15. - Contabilitatea clientilor si furnizorilor, a celorlalte creante si obligatii se tine pe categorii, precum si pe fiecare persoanã fizicã sau juridicã.
            Art. 16. - Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupã natura lor.
            Art. 17. - Contabilitatea cheltuielilor finantate din mijloace bugetare si extrabugetare asigurã atît evidenta plãtilor de casã, cît si a cheltuielilor efective, pe structura clasificatiei bugetare.
            Art. 18. - Contabilitatea veniturilor se tine pe feluri de venituri, dupã natura lor.
            Art. 19. - (1) În contabilitate, profitul sau pierderea se stabileste lunar.
            (2) Repartizarea profitului se înregistreazã în contabilitate pe destinatii, potrivit legii.

CAPITOLUL III
Registrele de contabilitate

            Art. 20. - (1) Principalele registre ce se folosesc contabilitate sînt: registrul-jurnal, registrul-inventar si cartea mare.
            (2) Ministerul Economiei si Finantelor poate excepta folosirea unora din aceste registre de cãtre unele persoane prevãzute la art. 1.
            Art. 21. - Registrele de contabilitate se utilizeazã în strictã concordantã cu destinatia acestora si prezintã în mod ordonat si completate, astfel încât sã permitã, în orice moment, identificarea si controlul operatiunilor patrimoniale efectuate.
            Art. 22. - Pentru verificarea înregistrãrii corecte în contabilitate a operatiunilor patrimoniale se întocmeste lunar balanta de verificare.
            Art. 23. - (1) Persoanele fizice si juridice ce utilizeazã sisteme de prelucrare automatã a datelor au obligatia sã asigure respectarea normelor contabile: stocarea, pãstrarea sub forma suportilor tehnici si controlul datelor înregistrate în contabilitate.
            (2) Unitãtile de informaticã poartã rãspunderea prelucrãrii cu exactitate a informatiilor din documente iar beneficiarii rãspund pentru exactitatea si realitatea datelor pe care le transmit pentru prelucrare.
            Art. 24. - Înregistrarea în contabilitate a operatiunilor determinate de fuziunea sau încetarea, potrivit legii, a activitãtii persoanelor prevãzute la art. 1 face pe baza documentelor corespunzãtoare întocmite în asemenea situatii.
            Art. 25. - Registrele de contabilitate, precum documentele justificative, care stau la baza înregistrãrilor în contabilitate, se pãstreazã în arhiva persoanelor prevãzute la art. 1, timp de 10 ani, cu începere de la data încheierii exercitiului în cursul cãruia a fost întocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pãstreazã timp de 50 de ani.
            Art. 26. - În caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile, se vor lua mãsuri de reconstituire a acestora în termen de maximum 30 de zile de la constatare.

CAPITOLUL IV
Bilantul contabil

            Art. 27. - (1) Bilantul contabil se întocmeste obligatoriu anual, precum si în situatia fuziunii sau încetãrii, potrivit legii, a activitãtii persoanelor prevãzute la art. 1, dupã caz.
            (2) Pentru regiile autonome si societãtile comerciale în care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru alte persoane juridice, Ministerul Economiei si Finantelor poate stabili întocmirea si depunerea bilanturilor contabile si la alte perioade decît anual.
            (3) Bilantul contabil se compune din: bilant, cont de profit si pierderi, respectiv contul de executie în cazul institutiilor publice, anexe si raportul de gestiune.
            (4) Exercitiul financiar începe la 1 ianuarie si se încheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cînd acesta începe la data înfiintãrii, respectiv înmatriculãrii, potrivit legii, a persoanelor prevãzute la art. 1.
            Art. 28. - La întocmirea bilantului contabil se au în vedere urmãtoarele reguli:
            a) posturile înscrise în bilant sã corespundã cu datele înregistrate în contabilitate, puse de acord cu situatia realã a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;
            b) compensãri între conturile ce se înscriu în bilant si, respectiv, între veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierderi nu sînt admise.
            Art. 29. - Bilanturile contabile sînt supuse verificãrii si certificãrii de cãtre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dupã caz, în conditiile stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.
            Art. 30. - (1) Bilantul contabil, dupã aprobare, se publicã în conditiile prevãzute de lege.
            (2) Bilantul contabil anual se pãstreazã timp de 50 de ani.
            (3) În caz de încetare a activitãtii persoanelor prevãzute la art. 1, bilantul contabil, precum si registrele si celelalte documente la care se referã art. 25 se predau la arhivele statului în conformitate cu prevederile Legii fondului arhivistic national al României, dacã legea nu dispune altfel.
            Art. 31. - (1) Un exemplar al bilantului contabil anual se depune pînã cel mai tîrziu 15 aprilie anul urmãtor, de cãtre toate persoanele prevãzute la art. 1, la directia generalã judeteanã a finantelor publice, respectiv a municipiului Bucuresti.
            (2) Institutiile publice si celelalte persoane juridice ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilantul contabil trimestrial si anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.
            (3) Ministerele, departamentele si celelalte organe ale administratiei publice centrale, prefecturile, consiliile locale, consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Economiei si Finantelor un exemplar din bilantul contabil trimestrial si anual, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.
            Art. 32. - Pentru verificarea calculãrii si regularizarea cu bugetul de stat si cu bugetele locale, dupã caz, a veniturilor cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevãzute la art. 1 vor depune, lunar, la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti situatia privind "rezultatele fianciare si obligatiile fiscale", conform modelului si la termenele stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor.

CAPITOLUL V
Contabilitatea trezoreriei finantelor publice, a institutiilor publice si bilantul pe ansamblul economiei nationale

            Art. 33. - (1) Contabilitatea trezoreriei finantelor publice se organizeazã în cadrul Ministerului Economiei si Finantelor si unitãtilor sale subordonate si cuprinde: operatiunile privind executia de casã a bugetului de stat, bugetelor locale, bugetului asigurãrilor sociale de stat; constituirea si utilizarea mijloacelor extrabugetare si a fondurilor cu destinatie specialã; gestiunea datoriei publice interne si externe, precum si alte operatiuni financiare efectuate în contul organelor administratiei publice centrale.
            (2) Organizarea si conducerea contabilitãtii trezoreriei finantelor publice se efectueazã potrivit normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor.
            (3) Ministerele, departamentele si celelalte organe centrale ale administratiei publice, ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si institutiile publice cu personalitate juridicã din subordinea acestora organizeazã si conduc contabilitatea veniturilor încasate si a cheltuielilor efectuate, potrivit bugetului aprobat, a mijloacelor extrabugetare si a
fondurilor cu destinatie specialã.
            Art. 34. - (1) Contabilitatea bugetelor locale se organizeazã si se conduce la nivelul judetelor si al municipiului Bucuresti, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti, oraselor si comunelor, potrivit normelor stabilite de Ministerul Economiei si Finantelor, care sã asigure înregistrarea operatiunilor privind:
            a) veniturile încasate si plãtile efectuate în executarea bugetelor locale si a fondurilor cu destinatie specialã, constituite potrivit legii;
            b) evidenta transferurilor din bugetul de stat si a fondului de tezaur, constituit în conditiile legii.
            (2) Institutiile de stat de subordonare localã, care au personalitate juridicã si ai cãror conducãtori au calitatea de ordonatori de credite; organizeazã si condue contabilitatea veniturilor si cheltuielilor, potrivit bugetului aprobat.
            Art. 35. - Contabilitatea bugetului asigurãrilor sociale de stat si a celorlalte organe autonome de asigurãri sociale, precum si a unitãtilor subordonate acestora, se organizeazã si se conduce de fiecare unitate de asigurãri sociale.
            Art. 36. - (1) Ministerul Economiei si Finantelor întocmeste anual bilantul pe ansamblul economiei nationale.
            (2) Obiectul principal al bilantului pe ansamblul economiei nationale îl constituie patrimoniul national, cuprinzînd patrimoniul public si cel privat, inclusiv solul, bogãtiile naturale, zãcãmintele si alte bunuri cu potential economic, evaluate în expresie bãneascã.
            (3) Evidenta în unitãti naturale sau natural-conventionale, dupã caz, a fondului funciar, fondului forestier, rezervelor de substante minerale utile si celorlalte resurse naturale ale solului si subsolului se realizeazã de cãtre organele si unitãtile care administreazã, exploateazã si folosesc bunurile respective.
            Art. 37. - Bilantul pe ansamblul economiei nationale se prezintã Guvernului, odatã cu contul general anual de executie a bugetului de stat.

CAPITOLUL VI
Contraventii si infractiuni

            Art. 38. - Constituie contraventie la prevederile prezentei legi urmãtoarele fapte, dacã nu sînt sãvîrsite în astfel de conditii încît, potrivit legii, sã fie considerate infractiuni:
            1. detinerea de valori materiale si bãnesti sub orice formã si cu orice titlu, precum si existenta oricãror drepturi si obligatii patrimoniale, fãrã a fi înregistrate în contabilitate;
            2. primirea si eliberarea din depozite a bunurilor de orice fel, fãrã documente justificative de intrare si iesire;
            3. neîntocmirea balantelor de verificare;
            4. nerespectarea normelor emise de Ministerul Economiei si Finantelor cu privire la:
            a) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
            b) arhivarea si pãstrarea documentelor justificative si a documentelor contabile, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
            c) efectuarea inventarierii patrimoniului;
            d) întocmirea, verificarea, certificarea si depunerea bilanturilor contabile.
            Art. 39. - (1) Contraventiile prevãzute la art. 38 pct. 1 si 2 se sanctioneazã cu amendã de la 20.000 la 50.000 lei, iar cele prevãzute la pct. 3 si 4, cu amendã de la 5.000 la 20.000 lei.
            (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele cu atributii de control financiar si alte persoane anume împuternicite de Ministerul Economiei si Finantelor.
            (3) Contraventiilor prevãzute la art. 38 le sînt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
            Art. 40. - Efectuarea cu stiintã de înregistrãri inexacte, precum si omisiunea cu stiintã a înregistrãrilor în contabilitate avînd drept consecintã denaturarea veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor financiare si elementelor patrimoniale ce se reflectã în bilantul contabil constituie infractiunea de fals intelectual si se pedepseste conform legii.

CAPITOLUL VII
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 41. - Guvernul României va prezenta, în termen de 60 de zile de la data publicãrii legii, proiectul de lege pentru organizarea activitãtii de expertizã contabilã si a contabililor autorizati.
            Art. 42. - Ministerul Economiei si Finantelor, în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, va elabora regulamentul de aplicare a acesteia si va actualiza si reedita planul de conturi general, modelele registrelor si bilanturilor contabile, formularele comune privind activitatea financiarã si contabilã, precum si normele metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.
            Pînã la reeditarea acestora se utilizeazã în continuare planurile de conturi, instructiunile de aplicare a acestora si normele contabile existente, actualizate pe baza actelor normative ce se vor adopta în aceastã perioadã.
            Art. 43. - Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne si alte institutii prevãzute prin lege propun Ministerului Economiei si Finantelor norme proprii privind organizarea si conducerea contabilitãtii.
            Art. 44. - Ministerul Economiei si Finantelor exercitã controlul asupra modului în care se aplicã prevederile prezentei legi.
            Art. 45. - Prezenta lege intrã în vigoare la 1 ianuarie 1992.
            Art. 46. - Prevederile prezentei legi se aplicã si subunitãtilor fãrã personalitate juridicã, cu sediul în strãinãtate, ce apartin persoanelor prevãzute la art. 1 cu sediul sau domiciliul în România, cît si subunitãtilor cu sediul în România, ce apartin unor persoane juridice sau fizice cu sediul sau domiciliul în strãinãtate.
            Art. 47. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã:
            - Decretul nr. 375/1956 privind reconstituirea actelor, documentelor si evidentelor cu continut financiar pierdute, sustrase sau distruse, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 4 august 1956;
            - Hotãrîrea nr. 1885 din 28 decembrie 1970 cu privire la organizarea si conducerea contabilitãtii, atributiile si rãspunderile conducãtorului compartimentului financiar-contabil, publicatã în Buletinul Oficial nr. 156 din 29 decembrie 1970;
            - Hotãrîrea nr. 1533/1973 privind formularele cu regim special, publicatã în Buletinul Oficial nr. 189  din 2 decembrie 1973;
            - Hotãrîrea nr. 1116/1975 privind îmbunãtãtirea analizei pe bazã de bilant, cresterea operativitãtii  si calitãtii informatiilor cu privire la rezultatele economico-financiare ale unitãtilor socialiste de stat, publicatã în Buletinul Oficial nr. 127 din 5 decembrie 1970;
            - orice alte dispozitii contrare prevederilor prezentei legi.

          Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si Senat, în sedinta comunã din 20 decembrie 1991, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si 76 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN
PRESEDINTELE SENATULUI 
academician ALEXANDRU BÎRLÃDEANU

Bucuresti, 24 decembrie 1991.
Nr. 82.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii contabilitãtii

            În temeiul art. 77 alin. (1) din Constitutia României, promulgãm Legea contabilitãtii si dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 24 decembrie 1991.
Nr. 123.