MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

PARTEA I
Anul VI - Nr. 129   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Miercuri, 25 mai 1994

S U M A R

LEGI SI DECRETE

            29. - Lege privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperãrii creantelor României provenite din activitatea de comert exterior si cooperare economicã internationalã, derulatã înainte de 31 decembrie 1989

            73. - Decret pentru promulgarea Legii privind autorizarea Guvernului de a aproba negocierea în vederea recuperãrii creantelor României provenite din activitatea comert exterior si cooperare economicã internationalã, derulatã înainte de 31 decembrie 1989

           32. - Lege privind sponsorizarea

           77. - Decret pentru promulgarea Legii privind  sponsorizarea

 LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind sponsorizarea

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art.  1. - Sponsorizarea este activitatea care se desfãsoarã pe baza unui contract încheiat între sponsor si beneficiar, care consimt asupra mijloacelor financiare si a bunurilor materiale care se acordã ca sprijin, precum si asupra duratei sponsorizãrii.
            În cazul sponsorizãrii constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate prin contractul de sponsorizare la valoarea lor realã din momentul predãrii lor cãtre beneficiar.
            Art. 2. - Este considerat sponsor orice persoanã fizicã sau juridicã din România sau din strãinãtate care efectueazã o sponsorizare în conditiile legii.
            Art. 3. - Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activitãti de sponsorizare din surse obtinute de la buget.
            Art. 4. - Poate beneficia de sponsorizare orice persoana juridicã de utilitate publicã, cu sediul în România, care desfãsoarã sau urmeazã sã desfãsoare o activitate cu caracter direct umanitar, filantropic, cultural, artistic, educativ, stiintific, religios, sportiv sau care este destinatã protectiei drepturilor omului si educatiei civice ori calitãtii mediului înconjurãtor.
            Art. 5. - Poate beneficia de sponsorizare :
            a) orice persoanã juridicã nonprofit cu sediul în România, care desfãsoarã sau urmeazã sã desfãsoare o activitate care poate fi sponsorizatã conform art. 4 ;
            b) orice persoanã fizicã, având domiciliul în România sau apartinând spiritualitãtii românesti, a cãrei activitate constantã într-unul dintre domeniile prevãzute la art. 4 este recunoscutã de cãtre o persoanã juridicã nonprofit, constituitã legal în tarã sau în strãinãtate, cu activitate sustinutã în domeniul pentru care oferã recomandarea.
            Art. 6. - Sponsorul ori beneficiarul poate sã aducã la cunostinta publicului sponsorizarea numai prin promovarea numelui sau a mãrcii ori a imaginii sale.
            Numerele ziarelor, revistelor si emisiunile de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.
            Se interzice ca prin operatiunea de sponsorizare beneficiarul ori sponsorul sã efectueze reclamã comercialã anterioarã, concomitentã sau ulterioarã activitãtii sponsorizate, în favoarea sponsorului sau a altor persoane decât beneficiarul.
            Art. 7. - Facilitãtile prevãzute de prezenta lege nu se acordã în cazul:
            a) sponsorizãrii reciproce, persoane fizice ;
            b) sponsorizarea de cãtre rude ori afini, pânã la gradul al patrulea inclusiv.
            Art. 8. - Persoanele fizice sau juridice române care efectueazã sponsorizãri în domeniile prevãzute la art. 4 beneficiazã de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizãrii, dar nu mai mult de 5% din venitul impozabil, cu exceptia veniturilor din salarii în cazul persoanelor fizice.
            Persoanele fizice sau juridice strãine care datoreazã statului român, conform legislatiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România, dar care efectueazã sponsorizãri în domeniile prevãzute la art. 4, beneficiazã de reducerea venitului impozabil cu echivalentul în lei al sponsorizãrii, calculat la cursul de schimb valutar al zilei la data efectuãrii plãtii, dar nu mai mult de 50% din venitul impozabil.
            Art. 9. - Beneficiarii sponsorizãrii sunt scutiti de plata taxei pe valoarea adãugatã asupra veniturilor încasate din sponsorizare.
            Art. 10. - Beneficiazã de prevederile art. 8 si 9 si sponsorii care întretin monumente si situri istorice.
            Art. 11. - Nu beneficiazã de facilitãtile prevãzute de prezenta lege sponsorul care, în mod direct  sau indirect urmãreste sã directioneze activitatea beneficiarului.
            Dispozitiile alineatului precedent nu înlãturã dreptul pãrtilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcinã, dacã prin aceasta nu se directioneazã ori nu se conditioneazã activitatea de ansamblu a beneficiarului.
            Art. 12. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitãtilor stabilite de prezenta lege sunt de competenta directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
            Contestatiile se introduc în termen de 30 de zile de la data comunicãrii, de cãtre organul de specialitate al Ministerului Finantelor, a solutiei la cererea de acordare a facilitãtilor.
            În cazul necomunicãrii solutiei, termenul de contestatie curge de la expirarea a 30 de zile de la data introducerii cererii.
            Introducerea contestatei nu suspendã obligatia sponsorului de virare la bugetul de stat ori, dupã caz, la bugetele locale, a sumelor datorate cu titlu de impozit sau taxe vamale.
            Contestatiile adresate administratiilor financiare sunt supuse unei taxe de timbru de 2%, calculatã la valoarea sumei contestate, dar nu mai putin de 1.000 lei.
            În situatia admiterii integrale sau partiale a contestatiei, taxa de timbru se restituie integral sau proportional cu reducerea sumei contestate.
            Art. 13. - Contestatia se solutioneazã prin decizia motivatã a directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat si se comunicã pãrtilor interesate.
            Art. 14. - Partea nemultumitã se poate adresa instantei judecãtoresti în termen de 15 zile de la comunicarea deciziei motivate.
            Art. 15. - În vederea solutionãrii plângerii, în conditiile prezentei legi, dovada simulatiei se poate face, chiar în raporturile dintre pãrti, prin orice mijloc legal de probã.
            Art. 16. - Ministerul Finantelor va emite instructiuni pentru aplicarea legii în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
            Art. 17. - Prevederile prezentei legi intrã în vigoare cu data de întâi a lunii urmãtoare publicãrii acesteia în Monitorul Oficial al României.
            Art. 18. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogã.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comunã din 5 mai 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.
 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR 
ADRIAN NÃSTASE
PRESEDINTELE SENATULUI 
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucuresti, 19 mai 1994.
Nr. 32.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind sponsorizarea

            În temeiul art. 77 alin. (1) din Constitutia României, promulgãm Legea privind sponsorizarea si dispunem publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU

Bucuresti, 18 mai 1994.
Nr. 77.