MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul VI - Nr. 243    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    30 august 1994

SUMAR

            65. - Ordonanta privind organizarea activitãtii de expertizã contabilã si a contabililor autorizati

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind organizarea activitãtii de expertizã contabilã si a contabililor autorizati

            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 lit. k) din Legea nr.42/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

           Guvernul României emite prezenta ordonanta.

CAPITOLUL I
Calitatea de expert contabil si contabil autorizat

            Art. 1. - Functia de expert contabil si de contabil autorizat se exercitã de cãtre persoanele care au aceastã calitate, în conditiile prevãzute de prezenta ordonantã.
            Expertul contabil este persoana care a dobândit aceastã calitate în conditiile prezentei ordonante si are competenta profesionalã de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitãtii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societãtilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.
            Asupra constatãrilor, concluziilor, opiniilor si recomandãrilor sale, expertul contabil întocmeste raport.
            Expertul contabil poate, de asemenea, sã organizeze si sã conducã contabilitatea societãtilor comerciale si sã analizeze, prin procedee specifice contabilitãtii, situatia economicã, financiarã si fiscalã a acestora.
            Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceastã calitate în conditiile prezentei ordonanta si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a întocmi bilantul contabil.
            Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobândeste pe bazã de examen.
            Art. 4. - (1) Poate dobândi calitatea de expert contabil persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:
            a) are capacitate de exercitiu deplinã;
            b) are studii economice superioare în specialitatea contabilitate-finante, cu diplomã recunoscutã de Ministerul Învãtãmântului, si practicã în specialitate de cel putin 3 ani ;
            c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societãtilor comerciale;
            d) a  reusit la examenul de expert contabil.
            (2) La cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii si conferentiarii universitari, doctorii în economie, doctorii-docenti, cu specialitatea finante si contabilitate, sunt scutiti de sustinerea examenului pentru dobândirea calitãtii de expert contabil, cu îndeplinirea conditiilor de la lit. a) si c).
           Art. 5. - Poate dobândi calitatea de contabil autorizat persoana care îndeplineste urmãtoarele conditii:
            a) are capacitate de exercitiu deplinã;
            b) are studii economice superioare si o practicã în specialitatea contabilitate de cel putin 2 ani sau studii economice medii si o practicã în specialitate de cel putin 4 ani;
            c) nu a suferit nici o condamnare care, potrivit legislatiei în vigoare, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societãtilor comerciale;
            d) a reusit la examenul de contabil autorizat.

CAPITOLUL II
Exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat

Sectiunea I
Expertul contabil

            Art. 6. - Expertul contabil poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmãtoarele lucrãri :
            a) tine sau supravegheazã contabilitatea si întocmeste sau verificã si certificã bilantul contabil;
            b) acordã asistentã privind organizarea si tinerea contabilitãtii;
            c) efectueazã analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluãri patrimoniale;
            d) efectueazã expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice ori juridice în conditiile prevãzute de lege;
            e) executã alte lucrãri cu caracter financiar-contabil fiscal, de organizare administrativã si informaticã;
            f) îndeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevãzute în mandatul de cenzor la societãtile comerciale.
            Art. 7. - Expertii contabili pot sã-si exercite profesia individual ori se pot constitui în societãti comerciale potrivit legii.
            Art. 8. - Societãtile comerciale de expertizã contabilã trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii:
            a) sã aibã ca obiect de activitate exercitarea profesiei de expert contabil;
            b) majoritatea actionarilor sau asociatilor sã fie experti contabili si sã detinã majoritatea actiunilor sau a pãrtilor sociale;
            c) consiliul de administratie al societãtii comerciale sã fie ales în majoritate dintre actionarii sau asociatii experti contabili;
            d) actiunile sã fie nominative si orice nou asociat sau actionar sã fie admis de adunarea generalã.

Sectiunea a II-a
Contabilul autorizat

            Art. 9. - Contabilul autorizat poate executa pentru persoanele fizice si juridice urmãtoarele lucrãri:
            a) tine contabilitatea operatiunilor  economico-financiare prevãzute în contract;
            b) întocmeste bilantul contabil;
            c) contabilul autorizat cu studii superioare poate sã verifice si sã certifice bilantul contabil si sã îndeplineascã obligatiile prevãzute de lege pentru cenzorii numiti la societãtile comerciale.
            Art. 10. - Contabilii autorizati pot sã-si exercite profesia individual ori în societãti comerciale de expertizã contabilã.

Sectiunea a III-a
Dispozitii comune privind expertii contabili si contabilii autorizati

            Art. 11. - Expertii contabili si contabilii autorizati nu pot sã efectueze lucrãri pentru agentii economici sau pentru institutiile unde sunt salariati si nici pentru cei cu care acestea sunt în raporturi contractuale sau se aflã în concurentã.
           Art. 12. - Expertii contabili si contabilii autorizati garanteazã rãspunderea civilã privind activitatea desfãsuratã, prin subscrierea unei polite de asigurare sau prin vãrsarea unei contributii la fondul de garantii.
           Art. 13. - Relatiile expertilor contabili, contabililor autorizati si societãtilor comerciale de profil cu clientii se stabilesc prin contract scris de prestãri de servicii, semnat de ambele pãrti.
           Art. 14. - Expertii contabili si contabilii autorizati primesc, pentru lucrãrile efectuate individual, onorariile stabilite prin contract sau de cãtre organul care a dispus efectuarea lucrãrii.
            Obligatia calculãrii si vãrsãrii impozitului aferent sumelor plãtite drept onorarii de societãti comerciale pentru lucrãrile ce li s-au executat în conditiile prezentei ordonante revine acestora. Pentru onorariile încasate de la persoane fizice, obligatia stabilirii si virãrii la buget, potrivit legii, a impozitului aferent, revine expertului contabil sau contabilului autorizat care a executat lucrarea individual.

Sectiunea a IV-a
Rãspunderile expertilor contabili si ale contabililor autorizati

            Art. 15. - Expertii contabili si contabilii autorizati rãspund, în exercitarea profesiei, disciplinar, administrativ, civil si penal, dupã caz, potrivit legii.
            Art. 16. - Sanctiunile disciplinare ce se aplicã expertilor contabili si contabililor autorizati, în raport cu gravitatea abaterilor sãvârsite, sunt urmãtoarele:
            a) mustrare;
            b) avertisment scris;
            c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat pe o perioadã de timp de la trei luni la un an;
            d) interzicerea dreptului de a exercita profesia de expert contabil sau de contabil autorizat.
            Abaterile în functie de care se aplicã sanctiunile disciplinare se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare.

CAPITOLUL III
Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

Sectiunea I
Organizarea si atributiile Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

            Art. 17. - Se înfiinteazã Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, persoanã juridicã de utilitate publicã si autonomã, din care fac parte expertii contabili si contabilii autorizati, în conditiile stabilite de prezenta ordonantã, având sediul în municipiul Bucuresti.
            Art. 18. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati  si constituie filiale, fãrã personalitate juridicã, în resedintele de judet si în municipiul Bucuresti.
            Art. 19. - Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati are urmãtoarele atributii:
            a) organizeazã examenele pentru dobândirea calitãtii de expert contabil si de contabil autorizat, conform regulamentului elaborat împreunã cu Ministerul Finantelor si Ministerul Învãtãmântului, aprobat prin hotãrâre a Guvernului;
            b) organizeazã evidenta expertilor contabili, a contabililor autorizati si a societãtilor comerciale de profil, prin înscrierea acestora în Tabloul Corpului;
            c) asigurã buna desfãsurare a activitãtii expertilor contabili si a contabililor autorizati;
            d) elaboreazã si publicã normele privind activitatea profesionalã si conduita eticã a expertilor contabili si a contabililor autorizati, ghidurile profesionale în domeniul financiar-contabil;
            e) elaboreazã, în colaborare cu institutiile guvernamentale si neguvernamentale, standardele privind evaluarea societãtilor comerciale, precum si a unor active sau bunuri ale acestora;
            f) sprijinã formarea si perfectionarea profesionalã a expertilor contabili si a contabililor autorizati;
            g) apãrã prestigiul si independenta profesionalã a membrilor sãi în raporturile cu autoritãtile publice, organisme specializate, precum si cu alte persoane juridice si fizice din tarã si din strãinãtate;
            h) colaboreazã cu asociatiile profesionale de profil din tarã si din strãinãtate;
            i) editeazã publicatii de specialiate;
            j) alte atributii stabilite prin lege sau regulament.

Sectiunea a II-a
Sectiunile Corpului Expertilor Contabili si a Contabililor Autorizati

            Art. 20. - Activitatea de expert contabil si de contabil autorizat poate fi exercitatã numai persoanele fizice si juridice, membri ai Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, înscrisi în tablou. Tabloul se publicã anual în Monitorul Oficial al României.
            Organizarea Corpului expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se face pe douã sectiuni:
            - Sectiunea expertilor contabili si
            - Sectiunea contabililor autorizati.
            Organizarea si functionarea sectiunilor se stabilesc prin regulament.
            Art. 21. - Înscrierea în Tabloul Corpului a expertilor contabili si a contabililor autorizati se face, la cerere, de cãtre filialele judetene si a municipiului Bucuresti, dacã cei în cauzã fac dovadã cã îndeplinesc conditiile prcvãzute la art. 4 lit. a) si c), respectiv art. 5 lit. a) si c).
            Contestatia împotriva respingerii cererii de înscriere, în Tabloul Corpului se face în termen de 30 de zile de la comunicare si se solutioneazã de conducerea sectiunii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în termen de 30 de zile. Hotãrârile date de sectiune pot fi atacate la organul de conducere al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
            Dupã înscrierea în tablou, expertii contabili si contabilii autorizati depun jurãmânt scris.
            Jurãmântul are urmãtoarea formulare:
            "Jur sã aplic în mod corect si fãrã pãrtinire legile tãrii, sã respect prevederile Regulamentului Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ale Codului privind conduita eticã si profesionalã a expertilor contabili si contabililor autorizati, sã pãstrez secretul profesional si sã aduc la îndeplinire cu constiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de expert contabil (contabil autorizat)".
            Art. 22. --Membrii Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati au obligatia sã plãteascã cotizatiile profesionale. Neplata acestora pe o perioada de un an atrage radierea din Tabloul Corpului.
            De asemenea, sunt radiati din evidentã expertii contabili si contabilii autorizati care au suferit o condamnare de natura celor prevãzute la art. 4 lit. c) sau la art. 5 lit. c), ori au sãvârsit abateri grave de altã naturã, prevãzute în regulament, precum si cei care nu depun în contul bugetului statului, în termenul si la nivelul prevãzut de lege, impozitul asupra onorariilor încasate de la persoane fizice.
            Art. 23. - Societãtile comerciale de expertizã contabilã, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, au obligatia sã comunice filialelor acestuia toate modificãrile intervenite în componenta asociatilor sau actionarilor lor.
            Art. 24. - Publicitatea în legãturã cu exercitarea profesiei de expert contabil si de contabil autorizat se efectueazã sau se autorizeazã de cãtre Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, în interesul profesiei membrilor sãi.
            Art. 25. - Persoanele fizice sau juridice strãine, care nu au domiciliul sau, dupã caz, sediul în România, pot exercita activitatea de expert contabil sau de contabil autorizat, potrivit prevederilor prezentei ordonante, dacã în tãrile lor au aceastã specializare, în conditiile stabilite prin conventii bilaterale încheiate în acest scop de România cu alte state si dacã au sustinut examenul vizând cunoasterea legislatiei nationale în domeniul organizãrii si functionãrii societãtilor comerciale, precum si a celei fiscale si contabile.

Sectiunea a III-a
Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati

            Art. 26. - Organele de conducere ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati sunt: Conferinta nationalã, Consiliul superior al Corpului si Biroul permanent al Consiliului superior.
            La filiale, organele de conducere sunt: adunarea generalã, consiliul filialei si biroul permanent al acestuia.
            Art. 27. - Activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale se controleazã de cãtre cenzori alesi de Conferinta nationalã si, respectiv, de adunãrile generale.
            Art. 28. - Organizarea si functionarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati se stabileste prin Regulamentul aprobat de Conferinta nationalã, cu avizul Ministerului Finantelor si al Ministerului Justitiei.
            Art. 29. - Conferinta nationalã a expertilor contabili si contabililor autorizati se constituie din membrii Consiliului superior, membrii consiliilor filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si câte un reprezentant la 50 membri din fiecare filialã.
            Conferinta nationalã este legal constituitã cu participarea majoritãtii membrilor prevãzuti la alin. 1, iar hotãrârile sunt valabil adoptate cu votul majoritãtii membrilor prezenti.
            Prima conferintã va fi formatã din presedintii filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si delegatii expertilor contabili si contabililor autorizati, în conditiile alin. 1.
            Dacã, la prima convocare, nu se întruneste numãrul necesar este convocatã din nou Conferinta nationalã, care este legal constituitã cu participarea a cel putin 40% din numãrul membrilor si reprezentantilor prevãzuti la alin. 1.
            Art. 30. - Conferinta nationalã are urmãtoarele atributii :
            a) stabileste directiile de bazã pentru asigurarea bunei exercitãri a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat;
            b) aprobã Regulamentul de organizare si functionare a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si Codul privind conduita eticã si profesionalã a expertilor contabili si contabililor autorizati, avizate de Ministerul Finantelor si Ministerul Justitiei;
            c) aprobã bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati:
            d) aprobã sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor acestuia, precum pentru aparatul propriu al acestuia;
            e) alege si revocã membrii Consiliului superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si ai comisiei de cenzori a acestuia;
            f) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de prezenta ordonantã.
            Art. 31. - Presedintele Consiliului superior convoacã si conduce sedintele Consiliului superior si îndeplineste orice alte atributii stabilite de acesta pentru buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat.
            Presedintele Consiliului superior reprezintã Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati în fata autoritãtilor publice, precum si în raporturile cu persoanele fizice si juridice din tarã si din strãinãtate.
            Art. 32. - Pe lângã Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati functioneazã Comisia superioarã de disciplinã, compusã din cinci membri titulari si cinci supleanti, astfel :
            a) un presedinte, expert contabil, desemnat de Consiliul superior dintre membrii înscrisi în evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care se bucurã de autoritate profesionalã si moralitate deosebitã;
            b) doi membri ai Consiliului superior, desemnati de acesta;
            c) doi membri, desemnati de ministrul finantelor.
            În aceleasi conditii se desemneazã supleantii.
            Comisia superioarã de disciplinã aplicã sanctiunile disciplinare prevãzute la art. 16 si solutioneazã contestatiile la hotãrârile disciplinare pronuntate de comisiile de disciplinã ale filialelor.
            Contestatiile împotriva hotãrârilor aplicate de Comisia superioarã de disciplinã se depun la Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati care decide.
            Art. 33. - Adunarea generalã a filialelor este formatã din membrii experti contabili si contabili autorizati cu domiciliul stabilit în judetul respectiv sau în municipiul Bucuresti, dupã caz.
            Adunarea generalã a filialei este legal constituitã cu participarea majoritãtii membrilor prevãzuti la alin. 1, iar hotãrârile sunt valabile dacã sunt adoptate cu majoritatea celor prezenti.
            Dacã la prima convocare nu se întruneste numãrul necesar, se convoacã din nou adunarea generalã, care este legal constituitã cu participarea a cel putin 40% din numãrul membrilor prevãzuti la alin. 1.
            Art. 34. - Adunarea generalã a filialei are urmãtoarele atributii:
            a) aprobã bugetul de venituri si cheltuieli al filialei si executia acestuia;
            b) asigurã buna exercitare a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe plan local;
            c) alege si revocã membrii consiliului filialei Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si cenzorii;
            d) propune, dintre membrii sãi, candidati pentru Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
            e) îndeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de regulament sau hotãrâre de Consiliul superior al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati.
            Art. 35. - Pe lângã consiliul filialei functioneazã o comisie de disciplinã, compusã din cinci membri titulari si cinci supleanti:
            a) un presedinte desemnat dintre expertii contabili, membri ai filialei, care se bucurã de autoritate profesionalã si moralã deosebitã;
            b) doi membri desemnati de consiliul filialei;
            c) doi membri desemnati de ministrul finantelor.
            În aceleasi conditii se desemneazã supleantii.
            Comisia de disciplinã a filialei aplicã sanctiunile prevãzute la art. 16 lit. a), b) si c).
            Art. 36.- Copul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si filialele sale îsi acoperã cheltuielile din venituri, care se constituie din:
            - taxa de înscriere la examenul de expert contabil, respectiv de contabil autorizat;
            - taxa de înscriere în evidenta Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati;
            - cotizatiile membrilor stabilite pe transe de venituri;
            - încasãri din vânzarea publicatiilor proprii;
            - donatii;
            - alte venituri din activitatea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si a filialelor sale, stabilite prin regulament.
            O parte din veniturile realizate de filiale se varsã la Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, potrivit normelor stabilite în regulament.

 CAPITOLUL IV
Reprezentantii Ministerului Finantelor

            Art. 37. - Pe lângã Consiliul superior, precum si pe lângã consiliile filialelor functioneazã câte un reprezentant al Ministerului Finantelor care urmãreste ca hotãrârile si mãsurile luate de Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati si de filialele sale sã respecte întocmai reglementãrile în vigoare.
            Art. 38. - Reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lângã Consiliul superior are urmãtoarele îndatoriri:
            a) asistã la Conferinta nationalã, la sedintele Consililui superior si ale Comisiei superioare de disciplinã;
            b) sesizeazã Consiliul superior asupra deciziilor Comisiei superioare de disciplinã pe care le considerã nelegale;
            c) sesizeazã ministrul finantelor ori de câte ori hotãrârile Copului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati contravin reglementãrilor legale. Hotãrârile respective devin aplicabile numai dupã pronuntarea acestuia.
            Art. 39. - Reprezentul Ministerului Finantelor de pe lângã consiliul filialei are urmãtoarele atributii:
            a) asistã la sedintele consiliului filialei, ale comisiei de disciplinã si la adunãrile generale ale filialei;
            b) sesizeazã Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati  cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în evidenta acestuia de cãtre consiliile filialelor, pe care le considerã nelegale;
            c) sesizeazã Comisia superioarã de disciplinã cu privire la hotãrârile comisiei de disciplinã pe care le considerã nelegale;
            d) sesizeazã reprezentantul Ministerului Finantelor de pe lângã Consiliul superior asupra hotãrârilor consiliului filialei, care contravin reglementãrilor legale, precum si cu privire la cazurile prevãzute la lit. b) si c).

CAPITOLUL V
 Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 40. - Persoanele care au calitatea de expert contabil în conditiile Decretului nr. 79/1971 privind expertiza contabilã si expertiza tehnicã îsi pãstreazã aceastã calitate dacã îndeplinesc conditiile prevãzute la art. 4 lit. a) si c).
            Art. 41. - Organizarea adunãrilor generale de constituire a filialelor, precum si a primei conferinte nationale a expertilor contabili si contabililor autorizati se va asigura de Ministerul Finantelor, în termen de 90 de zile de la publicarea prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României.
            Art. 42. - Atributiile directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti privind activitatea de expertizã judiciarã contabilã si tehnicã, referitoare la evidenta si recomandarea expertilor, urmãrirea încasãrii onorariilor si plata acestora, potrivit legii, trec la tribunalele judetene si al municipiului Bucuresti.
            Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor preda tribunalelor judetene si al municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la înfiintarea Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati, evidentele expertilor contabili si expertilor tehnici, arhiva expertizei tehnice, precum si lucrãrile curente privind expertiza contabilã si expertiza tehnicã judiciarã, în vederea asigurãrii desfãsurãrii activitãtii de expertizã judiciarã conform reglementãrilor legale.
            Pentru realizarea atributiilor prevãzute la alin. 1 si 2, se suplimenteazã statele de functii ale tribunalelor cu câte un post de inspector de specialitate sau de referent,  iar cel al  Tribunalului Municipiului Bucuresti cu trei asemenea posturi.
            Art.43. - Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor vira în contul filialelor Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati soldul privind cota de 10% retinutã din onorariile încasate pentru expertize contabile.
            Soldul provenit din cota de l0% asupra onorariilor pentru expertiza tehnicã se va vira în contul Ministerului Justitiei - Biroul central pentru expertize tehnice, deschis la Casa de Economii si Consemnatiuni.
            Art. 44. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
            Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante prevederile referitoare la organizarea expertizei contabile din Decretul  nr. 79/1971 privind expertiza contabilã si expertiza tehnicã se abrogã. Prevederile din Decretul  nr. 79/1971 care privesc expertiza tehnicã rãmân în vigoare.

PRIM - MINISTRU
NICOLAE VÃCÃROIU

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Florin Georgescu

Bucuresti, 19 august 1994.
Nr. 65.