MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul VII - Nr. 12    LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE     24 ianuarie 1995

SUMAR

            10. - Legea privind calitatea în constructii

LEGEA
privind calitatea în constructii

          Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

            Art. 1. - Calitatea constructiilor este rezultanta totalitătii performantelor de comportare a acestora în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existentă, a exigentelor utilizatorilor si colectivitătilor.
            Exigentele privind calitatea instalatiilor si a echipamentelor tehnologice de productie se stabilesc si se realizează pe bază de reglementări specifice fiecărui domeniu de activitate.
            Art. 2. - Prevederile prezentei legi se aplică constructiilor de orice categorie si instalatiilor aferente acestora - indiferent de forma de proprietate sau destinatie - denumite în continuare constructii, precum si lucrărilor de modernizare, modificare, transformare, consolidare si de reparatii ale acestora. Sunt exceptate clădirile pentru locuinte cu parter si parter plus un etaj si anexele gospodăresti situate în mediul rural si în satele ce apartin oraselor, precum si constructiile provizorii.
            Art. 3. - Prin prezenta lege se instituie sistemul calitătii în constructii, care să conducă la realizarea si exploatarea unor constructii de calitate corespunzătoare, în scopul protejării vietii oamenilor, a bunurilor acestora, a societătii si a mediului înconjurător.
            Art. 4. - Sistemul calitătii în constructii se aplică în mod diferentiat în functie de categoriile de importantă ale constructiilor, conform regulamentelor si procedurilor de aplicare a fiecărei componente a sistemului.
            Clasificarea în categorii de importantă a constructiilor se face în functie de complexitate, destinatie, mod de utilizare, grad de risc sub aspectul sigurantei, precum si după considerentele economice.
            Art. 5. - Pentru obtinerea unor constructii de calitate corespunzătoare sunt obligatorii realizarea si mentinerea, pe întreaga durată de existentă a constructiilor, a următoarelor cerinte:
            a) rezistentă si stabilitate;
            b) sigurantă în exploatare;
            c) sigurantă la foc;
            d) igiena, sănătatea oamenilor, refacerea si protectia mediului;
            e) izolatie termică, hidrofugă si economie de energie;
            f) protectie împotriva zgomotului.
            Art. 6. - Obligatiile prevăzute la articolul precedent revin factorilor implicati în conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor, precum si în postutilizarea lor, potrivit responsabilitătilor fiecăruia.
            Acesti factori sunt: investitorii, cercetătorii, proiectantii, verificatorii de proiecte, fabricantii si furnizorii de produse pentru constructii, executantii, proprietarii, utilizatorii, responsabilii tehnici cu executia, expertii tehnici, precum si autoritătile publice si asociatiile profesionale de profil.
            Art. 7. - În contractele care se încheie ori, după caz, în dispozitiile sau în autorizatiile ce se emit, factorii prevăzuti la articolul precedent sunt obligati să înscrie clauzele referitoare la nivelul de calitate al constructiilor, corespunzătoare cerintelor, precum si garantiile materiale si alte prevederi, care să conducă la realizarea acestor clauze.
            În contracte nu se pot înscrie niveluri si cerinte, referitoare la calitate, inferioare reglementărilor în vigoare, cu privire la cerintele prevăzute la art. 5.

CAPITOLUL 2
Sistemul calitatii în constructii

            Art. 8. - Sistemul calitătii în constructii reprezintă ansamblul de structuri organizatorice, responsabilităti, regulamente, proceduri si mijloace, care concură la realizarea calitătii constructiilor în toate etapele de concepere, realizare, exploatare si postutilizare a acestora.
            Art. 9. - Sistemul calitătii în constructii se compune din:
            a) reglementările tehnice în constructii;
            b) calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor;
            c) agrementele tehnice pentru noi produse si procedee;
            d) verificarea proiectelor, a executiei lucrărilor si expertizarea proiectelor si a constructiilor;
            e) conducerea si asigurarea calitătii în constructii;
            f) autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercare în activitatea de constructii;
            g) activitatea metrologică în constructii;
            h) receptia constructiilor;
            i) comportarea în exploatare si interventii în timp;
            j) postutilizarea constructiilor;
            k) controlul de stat al calitătii în constructii.
            Art. 10. - Reglementările tehnice se stabilesc prin regulamente si proceduri si au ca obiect conceptia, calculul si alcătuirea, executia si exploatarea constructiilor. Prin reglementările tehnice se stabilesc, în principal, conditiile minime de calitate cerute constructiilor, produselor si procedeelor utilizate în constructii, precum si modul de determinare si de verificare a acestora.
            Art. 11. - Certificarea calitătii produselor folosite în constructii se efectuează prin grija producătorului, în conformitate cu metodologia procedurile stabilite pe baza legii.
            La lucrările de constructii se interzice folosirea de produse fără certificarea calitătii lor, care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor.
            Art. 12. - Agrementele tehnice pentru produse, procedee si echipamente noi în constructii stabilesc, în conditiile prezentei legi, aptitudinea de utilizare, conditiile de fabricatie, de transport, de depozitare, de punere în operă si de întretinere a acestora.
            La lucrările de constructii care trebuie să asigure nivelul de calitate conform cerintelor se vor folosi produse, procedee si echipamente traditionale, precum si altele noi pentru care există agremente tehnice corespunzătoare.
            Art. 13. - Verificarea proiectelor pentru executia constructiilor, în ceea ce priveste respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinte, se va face numai de către specialisti verificatori de proiecte atestati, altii decât specialistii elaboratori ai proiectelor.
            Se interzice aplicarea proiectelor si a detaliilor de executie neverificate în conditiile alineatului precedent.
            Verificarea calitătii executiei constructiilor este obligatorie si se efectuează de către investitori prin diriginti de specialitate sau prin agenti economici de consultantă specializati.
            Expertizele tehnice ale proiectelor si constructiilor se efectuează numai de către experti tehnici atestati.
            Art. 14. - Conducerea si asigurarea calitătii în constructii constituie obligatia tuturor factorilor care participă la conceperea, realizarea si exploatarea constructiilor si implică o strategie adecvată si măsuri specifice pentru garantarea calitătii acestora.
            Agentii economici care execută lucrări de constructii asigură nivelul de calitate corespunzător cerintelor, prin personal propriu si responsabili tehnici cu executia atestati, precum si printr-un sistem propriu conceput si realizat.
            Art. 15. - Autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si încercări în constructii se fac în conformitate cu prevederile legale.
            Art. 16. - Asigurarea activitătii metrologice în constructii se realizează conform prevederilor legale privind etalonarea, verificarea si mentinerea în stare de functionare a mijloacelor de măsurare si control utilizate în acest domeniu.
            Art. 17. - Receptia constructiilor constituie certificarea realizării acestora pe baza examinărilor nemijlocite, în conformitate cu documentatia de executie si cu documentele cuprinse în cartea tehnică a constructiei.
            Cartea tehnică a constructiei cuprinde documentatia de executie si documente privitoare la realizarea si exploatarea acesteia. Ea se întocmeste prin grija investitorului si se predă proprietarului constructiei, care are obligatia să o păstreze si să o completeze la zi; prevederile din cartea tehnică a constructiei referitoare la exploatare sunt obligatorii pentru proprietar si utilizator.
            Receptia constructiilor se face de către investitor - proprietar, în prezenta proiectantului si a executantului si/sau reprezentantilor de specialitate, legal desemnati de acestia.
            Art. 18. - Urmărirea comportării în exploatare a constructiilor se face pe toată durata de existentă a acestora si cuprinde ansamblul de activităti privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare si măsurare specifice, în scopul mentinerii cerintelor.
            Interventiile la constructiile existente se referă la lucrari de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partială, precum si la lucrări de reparatii, care se fac numai pe baza unui proiect avizat de proiectantul initial al clădirii sau a unei expertize tehnice întocmite de un expert tehnic atestat, si se consemnează obligatoriu în cartea tehnică a constructiei.
            Art. 19. - Postutilizarea constructiilor cuprinde activitătile de dezafectare, demontare si demolare a constructiilor, de reconditionare si de refolosire a elementelor si a produselor recuperabile, precum si reciclarea deseurilor cu asigurarea protectiei mediului potrivit legii.
            Art. 20. - Controlul de stat stat al calitătii în constructii cuprinde inspectii la investitori, la unitătile de proiectare, de executie, de exploatare si de postutilizare a constructiilor, privind existenta si respectarea  sistemului calitătii în constructii.
            Controlul de stat al calitătii în constructii se execută de către Inspectia de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului, care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii constructiilor.

CAPITOLUL 3
Obligatii si răspunderi

Sectiunea 1
Obligatii si răspunderi ale investitorilor

            Art. 21. - Investitorii sunt persoane fizice sau juridice care finantează si realizează investitii sau interventii la constructiile existente în sensul legii si au următoarele obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
            a) stabilirea nivelului calitativ ce trebuie realizat prin proiectare si executie pe baza reglementărilor tehnice, precum si a studiilor si cercetarilor efectuate;
            b) obtinerea acordurilor si a avizelor prevăzute de lege, precum si a autorizatiei de construire;
            c) asigurarea verificării proiectelor prin specialisti verificatori de proiecte atestati;
            d) asigurarea verificării executiei corecte a lucrărilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultantă specializati, pe tot parcursul lucrărilor;
            e) actionarea în vederea solutionării neconformitătilor, a defectelor apărute pe parcursul executiei lucrărilor, precum si a deficientelor proiectelor;
            f) asigurarea receptiei lucrărilor de constructii la terminarea lucrărilor si la expirarea perioadei de garantie;
            g) întocmirea cărtii tehnice a constructiei si predarea acesteia către proprietar;
            h) expertizarea constructiilor de către experti tehnici atestati, în situatiile în care la aceste constructii se execută lucrări de natura celor prevăzute la Art. 18 alin. 2 al prezentei legi.

Sectiunea 2
Obligatii si răspunderi ale proiectantilor

            Art. 22. - Proiectantii de constructii răspund de îndeplinirea următoarelor obligatii principale referitoare la calitatea constructiilor:
            a) precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;
            b) asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzător cerintelor, cu respectarea reglementărilor tehnice si a clauzelor contractuale;
            c) prezentarea proiectelor elaborate în fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de către investitor, precum si solutionarea neconformitătilor si neconcordantelor semnalate;
            d) elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrărilor, exploatarea, întretinerea si reparatiile, precum si, după caz, a proiectelor de urmărire privind comportarea în timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectuează numai la solicitarea proprietarului;
            e) stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrările aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;
            f) stabilirea modului de tratare a defectelor apărute în executie, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie să asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor, precum si urmărirea aplicării pe santier a solutiilor adoptate, după însusirea acestora de către specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;
            g) participarea la întocmirea cărtii tehnice a constructiei si la receptia lucrărilor executate.

Sectiunea 3
Obligatii si răspunderi ale executantilor

            Art. 23. - Executantul lucrărilor de constructii are următoarele obligatii principale:
            a) sesizarea investitorilor asupra neconformitătilor si neconcordantelor constatate în proiecte, în vederea solutionării;
            b) începerea executiei lucrărilor numai la constructii autorizate în conditiile legii si numai pe baza si în conformitate cu proiecte verificate de specialisti atestati;
            c) asigurarea nivelului de calitate conceput si realizat prin personal propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;
            d) convocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuării acestora, în scopul obtinerii acordului de continuare a lucrărior;
            e) solutionarea neconformitătilor, a defectelor si a neconcordantelor apărute în fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investitorului;
            f) utilizarea în executia lucrărilor numai a produselor si a procedeelor prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor; înlocuirea produselor si a procedeelor prevăzute în proiect cu altele care îndeplinesc conditiile precizate si numai pe baza solutiilor stabililte de proiectanti cu acordul investitorului;
            g) respectarea proiectelor si a detaliilor de executie pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor;
            h) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului în cazul procedurii unor accidente tchnice în timpul executiei lucrărilor;
            i) supunerea la rcceptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si pentru care a predat investitorului documentele necesare întocmirii cărtii tehnice a constructiei;
            j ) aducerea la îndeplinire, la termenele stabilite, a măsurilor dispuse prin actele de control sau prin documentele de receptie a lucrărilor de constructii;
            k) remedierea, pe propria cheltuială, a defectelor calitative apărute din vina sa, atât în perioada de executie, cât si în perioada de garantie stabilită potrivit legii;
            l) readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initială, la terminarea executiei lucrărilor;
            m) stabilirea răspunderilor tuturor participantilor la procesul de productie - factori de răspundere, colaboratori, subcontractanti - în confomitate cu sistemul  propriu de asigurare a calitătii adoptat si  cu prevederile legale în vigoare.

Sectiunea 4
Obligatii si răspunderi ale specialistilor verificatori de proiecte, ale responsabililor tehnici cu executia si ale expertilor tehnici, atestati

            Art. 24. - Specialistii verificatori de proiecte atestati răspund în mod solidar cu proiectantul în ceea ce priveste asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor proiectului.
            Responsabilii tehnici cu exccutia atestati răspund, conform atributiilor ce le revin, pentru realizarea nivelului de calitate corespunzător cerintelor, la lucrările de constructii pentru care sunt angajati.
            Expertii tehnici atestati, angajati pentru expertizarea unor proiecte, lucrări de constructii sau constructii aflate în exploatare, răpund pentru solutiile date.
            Obligatiile specialistilor atestati se stabilesc prin regulamente de aplicare a legii.

Sectiunea 5
Obligatii si răspunderi ale proprietarilor constructiilor

            Art. 25. - Proprietarii constructiilor au următoarele obligatii principale:
            a) efectuarea la timp a lucrărilor de întretinere si de reparatii care le revin, prevăzute conform normelor legale în cartea tehnică a constructiei si rezultate din activitatea de urmărire a comportării în timp a constructiilor;
            b) păstrarea si completarea la zi a cărtii tehnice a constructiei si predarea acesteia, la înstrăinarea constructiei, noului proprietar;
            c) asigurarea urmăririi comportării în timp a constructiilor, conform prevederilor din cartea tehnică si reglementărilor tehnice;
            d) efectuarea, după caz, de lucrări de reconstruire, consolidare, transformare, extindere, desfiintare partială, precum si de lucrări de reparatii ale constructiei numai pe bază de proiecte întocmite de către persoane fizice sau persoane juridice autorizate si verificate potrivit legii;
            e) asigurarea realizarii lucrarilor de interventii asupra constructiilor, impuse prin reglementările legale;
            f) asigurarea efectuării lucrărilor din etapa de postutilizare a constructiilor, cu respectarea prevederilor în vigoare.

Sectiunea 6
Obligatii si răspunderi ale administratorilor si ale utilizatarilior constructiilor

            Art. 26. - Administratorii si utilizatorii constructiilor au următoarele obligatii principale:
            a) folosirea constructiilor conform instructiunilor de exploatare prevăzute în cartea tehnică a constructiei;
            b) efectuarea la timp a lucrărilor de întretinere si de reparatii care le revin conform contractului;
            c) efectuarea de lucrări de interventie la constructia existentă, în sensul prevederilor Art. 18 alin. 2, numai cu acordul proprietarului si cu respectarea prevederilor legale;
            d) efectuarea urmăririi comportării în timp a constructiilor conform cărtii tehnice a constructiei si contractului încheiat cu proprietarul;
            e) sesizarea, în termen de 24 de ore, a Inspectiei de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului, în cazul unor accidente tehnice la constructiile în exploatare.

Sectiunea 7
Obligatii si răspunderi în activitatea de cercetare

           Art. 27. - Unitătile care prestează activităti de cercetare în constructii au următoarele obligatii principale:
            a) efectuarea de cercetări teoretice si experimentale preliminare, în vederea fundamentării reglementărilor tehnice în constructii;
            b) fundamentarea, elaborarea si experimentarea de solutii tehnice, produse si procedee noi pentru constructii;
            c) verificarea si controlul noilor produse si procedee la solicitarea producătorilor, în vederea eliberării de agremente tehnice, confom dispozitiilor legale;

Sectiunea 8
Obligatii si răspunderi comune

            Art. 28. - Răspunderea pentru realizarea si mentinerea, pe întreaga durată de existentă, a unor constructii de calitate corespunzătoare, precum si pentru îndeplinirea obligatiilor stabilite prin procedurile si regulamentele elaborate potrivit prevederilor prezentei legi, revine factorilor care participă la conceperea, realizarea, exploatarea si postutilizarea acestora.
            Art. 29. - Proiectantul, specialistul verificator de proiecte atestat, fabricantii si furnizirii de materiale si produse pentru constructii, executantul, responsabilul tehnic cu executia  atestat, dirigintele de specialitate, expertul tehnic atestat răspund potrivit obligatiilor ce le revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite într-un interval de 10 ani de la receptia lucrării, precum si după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existentă a constructiei, pentru viciile structurii de rezistentă rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie în vigoare la data realizării ei.

Sectiunea 9
Obligatiile si răspunderile Inspectiei de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului

            Art. 30. - Inspectia de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului si inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului subordonate acesteia, precum si celelalte organisme similare cu atributii stabilite prin dispozitii legale răspund de exercitarea controlului statutului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calitătii constructiilor, în toate etapele si componentele sistemului calitătii în constructii, precum si de constatarea contraventiilor, aplicarea sanctiunilor prevăzute de lege si, după caz, de oprirea lucrărilor realizate necorespunzător.
            Controlul de stat al caliltătii în constructii pentru constructiile din cadrul obiectivelor cu caracter secret, stabilite prin ordine ale Ministerului Apărării Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Român de Informatii, se realizează de către organele proprii abilitate în acest scop.
            Organizarea si functionarea Inspectiei de Stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL 4
Sanctiuni

            Art. 31. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 5 la 10 ani si interzicerea unor drepturi proiectarea, verificarea, expertizarea, realizarea unei constructii ori executarea de modificări acesteia, fără respectarea reglementărilor tehnice privind stabilitatea si rezistenta, dacă acestea ar putea produce una sau mai multe dintre următoarele consecinte: pierderi de vieti omenesti, vătămare gravă a integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, distrugerea totală sau partială a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.
            Fapta prevăzută în alineatul precedent se pedepseste cu închisoare de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi, în cazul în care a avut drept urmare distrugerea totală sau partială a constructiei, moartea sau vătămarea gravă a integritătii corporale ori a sănătătii uneia sau mai multor persoane, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante, ori alte consecinte deosebit de grave.
            Art. 32. - Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă continuarea lucrărilor de constructii executate necorespunzător si oprite prin dispozitii ale organelor de control, în toate cazurile în care acestea le afectează rezistenta si stabilitatea.
            Art. 33. - Constituie contraventie la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu au fost săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, să constituie infractiuni si se sanctionează cu amendă:
            l. De la 1.000.000 lei la 6.000.000 lei:
            a) executarea de modificări la constructie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea si executarea acesteia;
            b) neexecutarea obligatiilor privind urmărirea comportării în timp constructiilor de complexitate si importanta deosebită, referitoare la stabilitate si rezistentă.
            2. De la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei:
            a) realizarea de constructii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialisti atestati conform prevederilor legale;
            b) neexecutarea obligatiilor privind urmărirea comportării în timp a constructiilor, a lucrărilor de întretinere, de reparatii si de consolidări;
            c) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări care pot afecta cerintele, fără proiect verificat de specialisti atestati conform prevederilor legale;
            d) organizarea necorespunzătoare si neaplicarea sistemului de conducere si de asigurare a calitătii, inclusiv realizarea de constructii fără responsabili tehnici cu executia atestati corespunzator prevederilor art. 14.
            3. De la 500.000 lei la 3.000.000 lei:
            a) elaborarea de proiecte incomplete sau continând neconcordante între diferitele sectiuni ale acestora, care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzator cerintelor, precum si însusirea acestora de către specialisti verificatori de proiecte atestati;
            b) încălcarea prevederilor din reglementările tehnice referitoare la cerintele constructiei;
            c) receptionarea constructiei cu încălcarea prevederilor legale;
            d) necompletarea si nepăstrarea cărtii tehnice a constructiei conform prevederilor legale;
            e) stabilirea, în cadrul expertizei unor proiecte de executie sau lucrări de constructii, a unor solutii care pot determina nerealizarea nivelului de calitate al constructiilor corespunzător cerintelor;
            f) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea initială, la terminarea lucrărilor de constructii;
            g) neasigurarea verificării executiei lucrărilor de constructii prin diriginti de specialitate sau agenti economici de consultantă specializati, corespunzător prevederilor art. 21;
            h) interzicerea sau obstructionarea efectuării controlului calitătii în constructii, neprezentarea documentelor si a actelor solicitate de persoanele cu atributii de control, conform prevederilor legale.
            4. De 1a 200.000 lei la 800.000 lei:
            a) neprecizarea în proiect a categoriei de importantă a constructiei si nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitătii;
            b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerintelor;
            c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate si a celorlalte clauze contractuale referitoare la cerinte;
            d) neexecutarea obligatiilor de întretinere si reparatii care revin proprietarilor potrivit legii si care afectează nivelul de calitate corespunzător cerintelor;
            e) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale executiei si neasigurarea conditiilor de verificare.
            5. De la 100.000 lei la 200.000 lei:
            a) lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare a convocării făcute de executant, precum si convocarea nejustificată, de către acesta, a factorilor interesati;
            b) nesolicitarea de către investitor sau executant a solutiilor de remediere a defectelor aparute în timpul executiei, referitoare la cerinte;
            c) neîndeplinirea obligatiei proiectantului de a stabili solutii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinte;
            d) neaplicarea de către executant a solutiilor stabilite de proiectant sau expert, pentru rezolvarea neconformitătilor, defectelor sau neconcordantelor apărute în timpul executiei;
            e) nesesizarea Inspectiei de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului în cazul producerii unor accidente tehnice la constructiile în executie, precum si la cele în exploatare;
            f) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control.
            Art. 34. - Sanctiunile contraventionale prevăzute la art. 33 se aplică persoanelor juridice si fizice.
            Art. 35. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 33 si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoane cu atributii de control din cadrul Inspectiei de stat în constructii, lucrări publice, urbanism si amenajarea teritoriului, iar în cazurile prevăzute la art. 30, de către persoanele împuternicite de Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Serviciul Român de Informatii.
            Art. 36. - Contraventiilor prevăzute la art. 33 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

Cap. 5
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 37. - Regulamentele si procedurile pentru clasificarea constructiilor în categorii de importantă si pentru componentele sistemului calitătii în constructii prevăzute la art. 9 se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice si Amenajării Teritoriului, cu consultarea organismelor cu atributii stabilite prin dispozitii legale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.
            Art. 38. - Regulamentele prevăzute la art. 37 se aprobă prin hotărâri ale Guvernului.
            Procedurile prevăzute la art. 37 si normele pentru elaborarea si aplicarea componentelor sistemului calitătii în constructii se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice si amenajării teritoriului.
            Art. 39. - Autorizatia de construire pentru lucrările prevăzute la art. 3 lit. a), b), c), d) si e) din Legea nr. 50/1991 se va elibera numai pentru proiecte verificate de specialisti verificatori de proiecte atestati, cu exceptia prevăzută la art. 2 alin. 2 al prezentei legi.
            Art. 40. - Cheltuielile necesare pentru elaborarea reglementărilor tehnice si pentru inspectia statului pentru controlul calitătii lucrărilor de constructii se suportă de către investitori sau proprietari prin virarea unei sume echivalente cu o cota de 0,70% din cheltuielile pentru lucrările prevăzute la art. 2. Calculul si virarea sumelor respective se fac esalonat, concomitent cu plata lucrărilor. Fondurile respective se utilizează 30% pentru elaborarea reglementărilor tehnice si 70% pentru controlul statului.
            Întârzierile la plată a cotelor de către investitor sau proprietar, prevăzute la alin. l, se penalizează cu 0,15% pe zi de întârziere, fără a se depăsi suma datorată.
            Cheltuielile necesare efectuării activitătii de atestare tehnico-profesională a specialistilor în constructii se suportă de către partea interesată.
            Disponibilitătile la finele anului din veniturile extrabugetare se reportează în anul următor si au aceeasi destinatie.
            Cheltuielile necesare certificării calitătii produselor si procedeelor, eliberării de agremente tehnice pentru noile materiale, procedee si echipamente, autorizării si acreditării laboratoarelor, verificării proiectelor si executiei lucrărilor de constructii, conducerii si asigurării calitătii, verificărilor metrologice, receptiei lucrărilor, urmăririi comportării în exploatare si interventii în timp si postutilizării constructiilor se suportă de către factorii interesati.
            Art. 41. - Pe data intrării în vigoare a prevederilor prezentei legi se abrogă Legea nr. 8/1977 privind asigurarea durabilitătii, sigurantei în exploatare, functionalitătii si calitătii constructiilor, Ordonanta Guvernului nr. 2/1994 privind calitatea în constructii, precum si orice alte dispozitii contrare.

          Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
MARTIAN DAN

          Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 decembrie 1994, cu respectarea prevederilor Art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEdinTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Bucuresti, 18 ianuarie 1995.
Nr. 10.