MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

PARTEA I
Anul VIII - Nr. 88             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             30 aprilie 1996

 

SUMAR

 

21. – Legea concurentei

 

59. – Decret pentru promulgarea Legii concurentei

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

LEGEA
concurentei

           Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta lege are drept scop protectia, mentinerea si stimularea concurentei si a unui mediu concurential normal, în vederea promovării intereselor consumatorilor.
            Art. 2. - (1) Dispozitiile prezentei legi se aplică actelor si faptelor care au sau pot avea ca efect
restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei săvârsite de:
            a) agenti economici sau asociatii de agenti economici - persoane fizice sau juridice - de cetătenie, respectiv de nationalitate română sau străin, denumiti în continuare agenti economici;
            b) organele administratiei publice centrale sau locale, în măsura în care acestea, prin deciziile emise sau prin reglementările adoptate, intervin în operatiuni de piată, influentând direct sau indirect concurenta, cu exceptia situatiilor când asemenea măsuri sunt luate în aplicarea altor legi sau pentru apărarea unui interes public major.
            (2) Când agentii economici, determinati conform alin. (1) lit. a), participă la o grupare realizată pe cale conventională prin acord, întelegere, pact, protocol, contract si altele asemenea, fie ea explicită, publică ori ocultă, secretă, dar fără personalitate juridică si indiferent de formă - antantă, coalitie, grup, bloc, federatie si altele asemenea - pentru actele si faptele prevăzute la alin. (1), săvârsite în cadrul participării la o asemenea grupare, dispozitiile prezentei legi se aplică fiecărui agent economic, tinând seama de principiul proportionalitătii.
            (3) Dispozitiile prezentei legi se aplică actelor si faptelor prevăzute la alin. (1), când sunt săvârsite pe teritoriul României, precum si celor săvârsite în afara teritoriului tării, atunci când produc efecte pe teritoriul României.
            (4) Prezenta lege nu se aplică:
            a) pietei muncii si relatiilor de muncă;
            b) pietei monetare si pietei titlurilor de valoare, în măsura în care libera concurentă pe aceste piete face obiectul unor reglementări speciale.
            Art. 3. - Administrarea prezentei legi si punerea ei în aplicare sunt încredintate Consiliului Concurentei, ca autoritate administrativă autonomă, si Oficiului Concurentei, organ de specialitate în subordinea Guvernului, învestite în acest scop, în conditiile, modalitătile si limitele stabilite prin dispozitiile ce urmează.
            Art. 4. - (1) Preturile produselor si tarifele serviciilor si lucrărilor se determină în mod liber prin
concurentă, pe baza cererii si ofertei. Preturile si tarifele practicate de regiile autonome, precum si cele
practicate în cadrul activitătilor cu caracter de monopol natural sau al unor activităti economice supuse prin lege unui regim special se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei.
            (2) În sectoarele economice sau pe pietele unde concurenta este exclusă sau substantial restrânsă prin efectul unei legi sau datorită existentei unei pozitii de monopol, Guvernul poate, prin hotărâre, să instituie forme corespunzătoare de control al preturilor pentru o perioadă de cel mult 3 ani, care poate fi prelungită succesiv pe durate de câte cel mult un an, dacă împrejurările care au justificat adoptarea respectivei hotărâri continuă să existe.
            (3) Pentru sectoare economice determinate si în împrejurări exceptionale, precum: situatii de criză, dezechilibru major între cerere si ofertă si disfunctionalitate evidentă a pietei, Guvernul poate dispune măsuri cu caracter temporar pentru combaterea cresterii excesive a preturilor sau chiar blocarea acestora. Asemenea măsuri pot fi adoptate prin hotărâre pentru o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat adoptarea respectivei hotărâri.
            (4) Interventia Guvernului în situatiile prevăzute la alin. (2) si (3) se face cu avizul Consiliului
Concurentei.

CAPITOLUL II
Practici anticoncurentiale

            Art. 5. - (1) Sunt interzise orice întelegeri exprese sau tacite între agentii economici sau asociatii de agenti economici, orice decizii de asociere sau practici concertate între acestia, care au ca obiect sau pot avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia, în special cele care urmăresc:
            a) fixarea concertată, în mod direct sau indirect, a preturilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor, rabaturilor, adaosurilor, precum si a oricăror alte conditii comerciale inechitabile;
            b) limitarea sau controlul productiei, distributiei, dezvoltării tehnologice sau investitiilor;
            c) împărtirea pietelor de desfacere sau a surselor de aprovizionare, pe criteriul teritorial, al volumului de vânzări si achizitii sau pe alte criterii;
            d) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor conditii inegale la prestatii echivalente,
provocând, în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în pozitia concurentială;
            e) conditionarea încheierii unor contracte de acceptarea, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestatii suplimentare care, nici prin natura lor si nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
            f) participarea, în mod concertat, cu oferte trucate la licitatii sau la orice alte forme de concurs de oferte;
            g) eliminarea de pe piată a altor concurenti, limitarea sau împiedicarea accesului pe piată si a libertătii exercitării concurentei de către alti agenti economici, precum si întelegerile de a nu cumpăra de la sau de a nu vinde către anumiti agenti economici fără o justificare rezonabilă.
            (2) Pot fi exceptate de la interdictia stabilită la alin. (1) întelegerile, deciziile de asociere sau practicile concertate care îndeplinesc cumulativ conditiile de la lit. a)-d) si una dintre conditiile de la lit. e), după cum urmează:
            a) efectele pozitive prevalează asupra celor negative sau sunt suficiente pentru a compensa restrângerea concurentei provocate de respectivele întelegeri, decizii de asociere sau practici concertate;
            b) beneficiarilor sau consumatorilor li se asigură un avantaj corespunzător celui realizat de părtile la respectiva întelegere, decizie de asociere sau practică concertată;
            c) eventualele restrângeri ale concurentei sunt indispensabile pentru obtinerea avantajelor scontate, iar prin respectiva întelegere, decizie de asociere sau practică concertată părtilor nu li se impun restrictii care nu sunt necesare pentru realizarea obiectivelor enumerate la lit. e);
            d) respectiva întelegere, decizie de asociere sau practică concertată nu dă agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici posibilitatea de a elimina concurenta de pe o parte substantială a pietei produselor sau serviciilor la care se referă;
            e) întelegerea, decizia de asociere sau practica concertată în cauză contribuie sau poate contribui în mod semnificativ la:
            - ameliorarea productiei ori distributiei de produse, executării de lucrări ori prestărilor de servicii;
            - promovarea progresului tehnic sau economic, îmbunătătirea calitătii produselor si serviciilor;
            - întărirea pozitiilor concurentiale ale întreprinderilor mici si mijlocii pe piata internă;
            - cresterea gradului de competitivitate a produselor, lucrărilor si serviciilor românesti pe piata externă;
            - practicarea în mod durabil a unor preturi substantial mai reduse pentru consumatori.
            (3) Beneficiul exceptării prevăzut la alin. (2) se acordă prin decizie a Consiliului Concurentei, pentru cazuri individuale de întelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, si se stabileste prin regulament al Consiliului Concurentei, pentru unele categorii de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate.
            (4) Pentru exceptări individuale de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, agentii
economici sau asociatiile de agenti economici vor solicita Consiliului Concurentei dispensă, probând
îndeplinirea conditiilor stabilite la alin. (2), regimul solicitării dispensei, al deciziei de acordare a acesteia, termenele, informatiile de prezentat, durata si conditiile dispensei se stabilesc de către Consiliul Concurentei prin regulament.
            (5) Categoriile de întelegeri, decizii de asociere si practici concertate, exceptate de la aplicarea
prevederilor alin. (1), precum si conditiile si criteriile de încadrare pe categorii se stabilesc de Consiliul
Concurentei prin regulament.
            (6) Deciziile de acordare a dispenselor pentru întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, emise în aplicarea prevederilor alin. (2)-(4), vor specifica data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum si conditiile si obligatiile ce trebuie observate de către beneficiari.
            (7) Întelegerile, deciziile de asociere ori practicile concertate, considerate a se încadra în vreuna dintre categoriile exceptate de la aplicarea prevederilor alin. (1), vor fi notificate de către agentii economici sau asociatiile de agenti economici Consiliului Concurentei, care va verifica îndeplinirea conditiilor de încadrare în criteriile si procedurile stabilite de acesta prin regulament si instructiuni. Necomunicarea răspunsului de către Consiliul Concurentei, în termenul stabilit prin regulament, echivalează cu încadrarea notificantului în categoria exceptată.
            (8) Dispensa acordată conform alin. (6) pentru o întelegere, decizie de asociere ori practică concertată poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare conditiile cerute, si poate fi revocată, dacă circumstantele în care a fost acordată s-au modificat; decizia de acordare a dispensei este nulă, dacă a fost acordată pe baza unor informatii false, inexacte ori incomplete.
            Art. 6. - Este interzisă folosirea în mod abuziv a unei pozitii dominante detinute de către unul sau mai multi agenti economici pe piata românească sau pe o parte substantială a acesteia, prin recurgerea la fapte anticoncurentiale, care au ca obiect sau pot avea ca efect afectarea comertului ori prejudicierea consumatorilor.
            Asemenea practici abuzive pot consta, în special, în:
            a) impunerea, în mod direct sau indirect, a preturilor de vânzare sau de cumpărare, a tarifelor sau a altor clauze contractuale inechitabile si refuzul de a trata cu anumiti furnizori sau beneficiari;
            b) limitarea productiei, distributiei sau dezvoltării tehnologice în dezavantajul utilizatorilor sau
consumatorilor;
            c) aplicarea, în privinta partenerilor comerciali, a unor conditii inegale la prestatii echivalente,
provocând în acest fel, unora dintre ei, un dezavantaj în pozitia concurentială;
            d) conditionarea încheierii unor contracte de acceptarea, de către parteneri, a unor clauze stipulând prestatii suplimentare care, nici prin natura lor si nici conform uzantelor comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte;
            e) realizarea de importuri fără competitie de oferte si tratative tehnico-comerciale uzuale, în cazul produselor si serviciilor care determină nivelul general al preturilor si tarifelor în economie;
            f) practicarea unor preturi excesive sau practicarea unor preturi de ruinare, sub costuri, în scopul înlăturării concurentilor sau vânzarea la export sub costul de productie, cu acoperirea diferentelor prin
impunerea unor preturi majorate consumatorilor interni;
            g) exploatarea stării de dependentă economică în care se găseste un client sau un furnizor fată de un asemenea agent sau agenti economici si care nu dispune de o solutie alternativă în conditii echivalente, precum si ruperea relatiilor contractuale pentru singurul motiv că partenerul refuză să se supună unor conditii comerciale nejustificate.
            Art. 7. - (1) Dacă, prin măsurile luate si prin sanctiunile aplicate de Consiliul Concurentei, conform prevederilor cap. IV - VI din prezenta lege, unui agent economic abuzând de pozitia sa dominantă, nu se obtine restabilirea situatiei si prevenirea repetării abuzului, Consiliul Concurentei, pentru motiv de afectare gravă a unui interes public major, poate cere Curtii de apel, în a cărei circumscriptie teritorială se află sediul principal al agentului economic abuzând de pozitia sa dominantă, să ordone măsurile adecvate pentru lichidarea pozitiei dominante pe piată a acestuia, instanta judecătorească putând dispune, după caz:
            a) invalidarea unor contracte sau a unor clauze contractuale prin intermediul cărora se exploatează abuziv pozitia dominantă;
            b) invalidarea actului sau a actelor de realizare a unei concentrări creatoare de pozitie dominantă, chiar atunci când prin actul sau actele juridice în cauză s-ar fi constituit o nouă persoană juridică;
            c) limitarea sau interdictia accesului pe piată;
            d) vânzarea de active;
            e) restructurarea prin divizare a agentului economic.
            (2) Consiliul Concurentei trebuie să specifice, prin trimitere la textul legal, măsura sau măsurile ce solicită a fi ordonate de instantă, fără a putea cere luarea, în cazul dedus judecătii, a oricăreia dintre ele sau a tuturor, iar instanta neputând dispune o altă măsură decât cea sau cele la care se referă cererea.
            (3) Instanta judecătorească va putea ordona una sau mai multe dintre măsurile prevăzute la alin. (1) numai sub conditia să fie evitată orice crestere a preturilor din această cauză sau afectarea executării de către agentul economic a obligatiilor asumate fată de terti.
            (4) În cazul regiilor autonome, al societătilor comerciale la care participarea de stat este majoritară, precum si al unor institutii sau altor organisme publice care realizează activităti de productie, distributie ori servicii, dar fără ca prin aceasta să exercite prerogative de autoritate publică, Consiliul Concurentei va sesiza, în prealabil, organul competent al administratiei publice centrale sau locale, pentru a decide corespunzător în vederea restabilirii situatiei si prevenirii repetării abuzului, prin restructurare sau prin alte modalităti adecvate situatiei, putând sesiza Curtea de apel competentă numai în cazul neluării de către organul administrativ a unei decizii corespunzătoare în termen de 30 de zile de la sesizare.
            (5) Se consideră interes public major, motivând cererea Consiliului Concurentei pentru dispunerea de măsuri extreme dintre cele prevăzute la alin. (1), securitatea publică, pluralitatea de agenti economici independenti, bunăstarea consumatorilor si regulile prudentiale. Sarcina probei afectării grave a unui interes public major incumbă Consiliului Concurentei.
            (6) Pentru situatiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administratiei publice poate interveni în proces conform regulilor din Codul de procedură civilă.
            (7) Împotriva sentintei Curtii de apel, sesizată conform alin. (1) sau (4), pot introduce recurs la Curtea Supremă de Justitie Consiliul Concurentei, agentii economici supusi măsurilor dispuse prin aceasta, precum si, în situatiile prevăzute la alin. (4), organul competent al administratiei publice.
            Art. 8. - (1) Prevederile art. 5 si 6 nu se aplică în cazul agentilor economici sau grupărilor de agenti economici la care cifra de afaceri pentru exercitiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurentiale nu depăseste un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurentei, iar cota de piată detinută de agentul economic sau agentii economici participanti la grupare nu depăseste 5%.
            (2) Limitele prevăzute la alin. (1) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurentiale interzise prin
prevederile art. 5 si 6, atunci când acestea privesc preturi, tarife, acorduri de partajare a pietei sau licitatii.
            Art. 9. - (1) Sunt interzise orice actiuni ale organelor administratiei publice centrale sau locale, având ca obiect sau putând avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei, în special:
            a) să ia decizii care limitează libertatea comertului sau autonomia agentilor economici, ce se exercită cu respectarea reglementărilor legale;
            b) să stabilească conditii discriminatorii pentru activitatea agentilor economici.
            (2) Dispozitiile alin. (1) nu fac obiectul aplicării exceptiei stabilite la art. 2 alin. (1) lit. b).
            Art. 10. - Organele administratiei publice centrale si locale, precum si alte institutii abilitate prin lege să restructureze prin fuziune sau divizare regiile autonome, societătile comerciale în care participarea statului este majoritară sau alte persoane juridice de stat care realizează activităti de productie, distributie ori servicii, vor solicita Consiliului Concurentei aviz cu privire la crearea si îmbunătirea climatului concurential în economie realizabil prin restructurarea vizată, cu reducerea dimensiunilor agentilor economici în conditiile conservării economiilor de scară si cu cresterea numărului agentilor economici care oferă bunuri sau servicii de acelati fel sau substituibile.

CAPITOLUL III
Concentrarea economică

            Art. 11. - (1) Concentrarea economică se realizează prin orice act juridic, indiferent de forma acestuia si care, fie operează transferul proprietătii sau al folosintei asupra totalitătii ori a unei părti a bunurilor, drepturilor si obligatiilor unui agent economic, fie are ca obiect sau ca efect să permită unui agent economic ori unei grupări de agenti economici de a exercita, direct sau indirect, o influentă determinantă asupra unui alt agent economic sau mai multor alti agenti economici.
            (2) O operatiune de concentrare economică are loc atunci când:
            a) doi sau mai multi agenti economici, anterior independenti, fuzionează;
            b) una sau mai multe persoane care detin deja controlul cel putin asupra unui agent economic ori unul sau mai multi agenti economici dobândesc, direct sau indirect, controlul asupra unuia sau mai multor alti agenti economici ori asupra unor părti ale acestora, fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, prin contract sau prin alte mijloace.
            (3) Operatiunile de asociere, având ca obiect sau ca efect coordonarea comportamentului concurential al agentilor economici participanti care rămân independenti, nu constituie concentrare prin dobândirea controlului, chiar când asemenea operatiuni ar consta în crearea de entităti economice comune. Dacă entitatea economică comună este o persoană juridică îndeplinind statornic toate functiile unei entităti economice autonome, fără însă a realiza o coordonare a comportamentului concurential fie între agenti economici fondatori, fie între ea si acestia, operatiunea este o concentrare în sensul prevederilor alin. (2) lit. b).
            (4) În sensul prezentei legi, controlul decurge din drepturi, contracte sau alte mijloace care conferă, fiecare în parte sau luate împreună si tinând seama de circumstantele de fapt sau de drept, posibilitatea de a exercita o influentă determinantă asupra unui agent economic, în special din:
            a) drepturi de proprietate sau de folosintă asupra totalitătii sau a unei părti a bunurilor unui agent economic;
            b) drepturi sau contracte care conferă o influentă determinantă asupra constituirii, deliberărilor sau deciziilor organelor unui agent economic.
            (5) Controlul este dobândit, conform prevederilor alin. (2)-(4), de către persoana sau persoanele ori de către agentii economici care sunt titulari ai drepturilor ori beneficiari ai contractelor mentionate la alin. (4) sau care, nefiind titulari ai unor asemenea drepturi ori contracte, au puterea de a exercita influenta determinantă ce conferă asemenea drepturi sau contracte.
            Art. 12. - Nu constituie o operatiune de concentrare economică situatiile în care:
            a) controlul este dobândit si exercitat de către un lichidator desemnat prin hotărâre judecătorească sau de către o altă persoană mandatată de autoritatea publică pentru îndeplinirea unei proceduri de încetare de plăti, redresare, concordat, lichidare judiciară, urmărire silită sau altă procedură similară;
            b) societătile bancare, institutiile de credit sau financiare, societătile financiare (de investitii, de
administrare de investitii, de intermediere de valori mobiliare) sau societătile de asigurare, a căror activitate normală include tranzactii si negocieri de titluri pe cont propriu sau pe contul tertilor, detin, cu titlu temporar, participări la un agent economic pe care le-au dobândit în vederea revânzării lor, cât timp ele nu exercită drepturile de vot aferente acestor participări în scopul determinării comportamentului concurential al respectivului agent economic ori le exercită numai în vederea realizării acestei participări, cu conditia ca realizarea respectivei participări să intervină în termen de un an calculat de la data dobândirii; la cerere, Consiliul Concurentei poate proroga termenul, dacă solicitantul produce justificarea că realizarea participării dobândite nu a fost rezonabil posibilă în termenul fixat;
            c) controlul este dobândit de persoanele sau agentii economici mentionati la art. 11 alin. (2) lit. b), cu conditia ca drepturile de vot aferente participării detinute să nu fie exercitate, mai ales la numirea de membri în organele de administrare, conducere executivă, supraveghere si control ale agentului economic la care detin participarea, decât în scopul salvgardării valorii integrale a acestei investitii, iar nu pentru a determina direct sau indirect comportamentul concurential al agentului economic controlat.
            Art. 13. - Sunt interzise concentrările economice care, având ca efect crearea sau consolidarea unei pozitii dominante, conduc sau ar putea conduce la restrângerea, înlăturarea sau denaturarea semnificativă a concurentei pe piata românească sau pe o parte a acesteia.
            Art. 14. - (1) Pentru stabilirea compatibilitătii lor cu un mediu concurential normal, operatiunile de concentrare economică se apreciază după următoarele criterii:
            a) necesitatea de a mentine si de a dezvolta concurenta pe piata românească, tinând seama de structura tuturor pietelor în cauză si de concurenta existentă sau potentială dintre agentii economici situati în România sau în străinătate;
            b) cota de piată detinută de către agentii economici în cauză, puterea lor economică si financiară;
            c) alternativele disponibile pentru furnizori si utilizatori, accesul lor la piete si la surse de aprovizionare, precum si orice bariere instituite prin acte normative sau de altă natură la intrarea pe piată;
            d) tendinta cererii si a ofertei pentru bunurile si serviciile în cauză;
            e) măsura în care sunt afectate interesele beneficiarilor sau ale consumatorilor;
            f) contributia la progresul tehnic si economic.
            (2) Concentrările economice pot fi admise, dacă părtile interesate în operatiunea de concentrare dovedesc îndeplinirea cumulativă a următoarelor conditii:
            a) operatiunea de concentrare urmează a contribui la cresterea eficientei economice, la ameliorarea productiei, distributiei sau progresului tehnic, ori la cresterea competitivitătii la export;
            b) efectele favorabile ale concentrării compensează efectele nefavorabile ale restrângerii concurentei;
            c) de avantajele rezultate profită într-o măsură rezonabilă si consumatorii, în special prin preturi reale mai reduse.
        Art. 15. - Prevederile prezentului capitol nu se aplică concentrăilor economice, atunci când agentii
economici implicati în operatiune totalizează o cifră de afaceri de până la 10 miliarde lei.
            Art. 16. - (1) Concentrările economice care depăsesc pragul prevăzut la art. 15 sunt supuse controlului si trebuie notificate Consiliului Concurentei.
            (2) Concentrările economice care se realizează printr-un acord trebuie notificate de către fiecare dintre părtile interesate; în celelalte cazuri, notificarea trebuie să fie înaintată de către agentul economic care a initiat concentrarea.
            (3) Procedura de notificare, termenele, documentele si informatiile de prezentat, comunicările si
prezentarea de observatii de către agentii economici interesati se stabilesc prin regulament si instructiuni adoptate de Consiliul Concurentei.
            (4) Până la luarea, de către Consiliul Concurentei, a unei decizii privind concentrarea notificată, agentii economici în cauză pot lua numai acele măsuri legate de concentrare, care nu sunt ireversibile si nu modifică definitiv structura pietei.

CAPITOLUL IV
Sectiunea I
Consiliul Concurentei

            Art. 17.  - (1) Se înfiintează Consiliul Concurentei, autoritate administrativă autonomă în domeniul concurentei, cu personalitate juridică si cu sediul în municipiul Bucuresti, care îsi exercită atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.
            (2) Structura organizatorică si de personal a Consiliului Concurentei, atributiile de conducere si de executie ale personalului său se stabilesc prin regulamentele interioare adoptate de acesta.
            Art. 18. - (1) Consiliul Concurentei este format din 10 membri, după cum urmează: un presedinte, 3 vicepresedinti si 6 consilieri de concurentă. Membrii Consiliului Concurentei sunt numiti în functie de către Presedintele României, la propunerea comună a Comisiei economice a Senatului si a Comisiei pentru politică economică reformă si privatizare a Camerei Deputatilor, care-i înaintează lista cu persoanele nominalizate pe functii.
            (2) Durata mandatului membrilor Consiliului Concurentei este de 5 ani, acestia putând fi reînvestiti de cel mult două ori.
            (3) Pentru a fi numit membru al Consiliului Concurentei se cer studii superioare, înaltă competentă profesională, o bună reputatie si vechime de minimum 10 ani în activităti din domeniile: comercial, al preturilor si concurentei sau juridic.
            (4) Membrii Consiliului Concurentei sunt functionari publici si calitatea lor este incompatibilă cu
exercitarea oricărei alte functii sau demnităti publice, cu exceptia activitătii didactice din învătământul
superior.
            (5) Membrilor Consiliului Concurentei le este interzisă exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitătilor de comert si participarea la administrarea sau conducerea unor societăti comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste. Ei nu pot fi desemnati experti sau arbitri, nici de părti si nici de instanta judecătorească sau de către o altă institutie.
            (6) Membrii Consiliului Concurentei nu reprezintă autoritatea care i-a numit si sunt independenti în luarea deciziilor.
            (7) Membrii Consiliului Concurentei si inspectorii de concurentă nu pot face parte din partide sau alte formatiuni politice.
            (8) Mandatul de membru al Consiliului Concurentei încetează:
            a) la expirarea duratei;
            b) prin demisie;
            c) prin deces;
            d) prin imposibilitate definitivă de exercitare, constând într-o indisponibilitate mai lungă de 60 de zile consecutive;
            e) la survenirea unei incompatibilităti sau a unui impediment dintre cele prevăzute la alin. (4)-(6),
conform prevederilor alin. (10);
            f) prin revocare, pentru încălcarea dispozitiilor prezentei legi ori pentru condamnare penală, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârsirea unei infractiuni.
            (9) Membrii Consiliului Concurentei sunt revocabili, în cazul prevăzut la alin. (8) lit. f), de către
autoritatea care i-a numit. Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoresti penale ei pot fi suspendati din functie de către aceeasi autoritate.
            (10) În caz de vacantă a unui loc în Consiliul Concurentei pentru vreuna dintre situatiile prevăzute la alin. (8) lit. b)-f), se va proceda, conform prevederilor alin. (1), la desemnarea si numirea unui nou membru pentru durata rămasă din mandat, în functia devenită vacantă.
            (11) Membrii Consiliului Concurentei sunt obligati să notifice, de îndată, Consiliului, survenirea oricărei situatii de incompatibilitate sau impediment dintre cele prevăzute la alin. (4)-(7), ei fiind de drept suspendati din functie din momentul survenirii acestei situatii, iar dacă situatia se prelungeste peste 10 zile consecutive, mandatul încetează si se procedează conform prevederilor alin. (8) si (10).
            Art. 19. - (1) Înainte de a începe să-si exercite functia, fiecare membru al Consiliului Concurentei este obligat st depună în fata Presedintelui României, în prezenta celorlalti membri numiti si după citirea decretului prezidential de numire în functie, următorul jurământ: "Jur să respect Constitutia si legile tării, să apăr interesele României, drepturile si libertătile fundamentale ale cetătenilor, să-mi îndeplinesc cu onoare, demnitate, loialitate, responsabilitate si fără părtinire atributiile ce-mi revin. Asa să-mi ajute Dumnezeu!“.
            (2) Presedintele Consiliului Concurentei prestează cel dintâi jurământul.
            (3) În cazul neprestării jurământului în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a decretului de numire, membrul numit este de drept demisionar, urmând a se relua procedura desemnării si numirii altei persoane pentru functia devenită vacantă.
            (4) Actele efectuate de oricare dintre membrii Consiliului Concurentei înainte de prestarea jurământului sunt nule de drept.
            Art. 20. - (1) Mandatul primului Consiliu al Concurentei începe de la data depunerii jurământului de către presedintele Consiliului Concurentei si expiră la împlinirea termenului de 5 ani, calculat de la această dată.
            (2) Dacă, până la expirarea mandatului în curs, presedintele Consiliului Concurentei desemnat pentru mandatul următor nu va fi prestat jurământul cu respectarea dispozitiilor art. 19, membrii Consiliului Concurentei în exercitiu îsi vor continua activitatea până la depunerea jurământului de către presedintele Consiliului desemnat pentru mandatul următor.
            Art. 21. - (1) Consiliul Concurentei îsi desfăsoară activitatea si deliberează în plen si în comisii.
            (2) Fiecare comisie este formată din 2 consilieri de concurentă în componenta stabilită de presedintele Consiliului Concurentei, pentru fiecare caz în parte, si este condusă de către un vicepresedinte al Consiliului Concurentei.
            (3) Presedintele Consiliului Concurentei ordonă efectuarea de investigatii si desemnează raportorul pentru fiecare investigatie.
           (4) Consiliul Concurentei examinează în plen:
            a) rapoartele de investigatie, cu eventualele obiectii formulate la acestea, si decide asupra măsurilor de luat;
            b) autorizarea concentrărilor economice;
            c) sesizarea instantelor judecătoresti în aplicarea prevederilor art. 7;
            d) punctele de vedere, recomandările si avizele de formulat în aplicarea dispozitiilor prezentei legi;
            e) categoriile de întelegeri, decizii de asociere si practici concertate propuse pentru exceptare;
            f) proiectele de reglementări propuse spre adoptare;
            g) raportul anual asupra situatiei concurentei.
           (5) În formatiunile deliberative fiecare membru dispune de un vot; în caz de partaj egal al voturilor,
solutia votată de presedinte prevalează.
            (6) Deciziile adoptate de Consiliul Concurentei în plen conform prevederilor alin. (4) se semnează de către presedinte, în numele Consiliului Concurentei; ele vor putea fi atacate în termen de 30 de zile de la publicare sau, după caz, de la comunicare, în procedura de contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti; sentinta va fi pronuntată fără drept de apel, împotriva ei putând fi declarat recurs la Curtea Supremă de Justitie.
            Art. 22. - (1) Presedintele Consiliului Concurentei angajează patrimonial, prin semnătura sa, Consiliul Concurentei ca persoană juridică si-l reprezintă ca institutie publică în fata persoanelor fizice si juridice, a autoritătilor legislative, judiciare si administrative, precum si a altor institutii românesti, străine si internationale. El exercită prerogative disciplinare asupra întregului personal al Consiliului Concurentei.
            (2) Ordinele si deciziile Consiliului Concurentei, prin care se dispun măsuri si se aplică sanctiuni, se semnează de către presedinte, iar reglementările adoptate de Consiliul Concurentei sunt puse în aplicare, suspendate ori abrogate prin ordin al presedintelui.
            (3) În caz de absentă ori de indisponibilitate a presedintelui, reprezentarea legală a Consiliului
Concurentei revine unuia dintre vicepresedinti, desemnat de presedinte pentru durata absentei sau a
indisponibilitătii.
            (4) Presedintele Consiliului Concurentei poate delega puteri de reprezentare oricăruia dintre
vicepresedinti, consilierii de concurentă, inspectorii de concurentă sau altor persoane, mandatul trebuind să mentioneze expres puterile delegate si durata exercitării lor.
            Art. 23. - (1) În vederea exercitării atributiilor sale, Consiliul Concurentei îsi elaborează si îsi adoptă regulamentul de organizare, functionare si procedură si îsi constituie aparatul propriu, a cărui încadrare pe functii va fi stabilită prin regulament.
            (2) Nomenclatorul de functii, conditiile de încadrare pe functii si de promovare în grad, precum si
atributiile fiecărei functii se stabilesc prin regulament adoptat de Consiliul Concurentei.
            Art. 24. - Functia de presedinte al Consiliului Concurentei este asimilat celei de ministru, cea de vicepresedinte celei de secretar de stat, iar cea de consilier de concurentă celei de subsecretar de stat.
            Art. 25. - În organizarea Consiliului Concurentei functionează un secretariat general, condus de un secretar general, desemnat de către Consiliul Concurentei. Atributiile secretarului general se stabilesc prin regulamentul de organizare, functionare si procedură adoptat de Consiliul Concurentei.
            Art. 26. - (1) Consiliul Concurentei îsi întocmeste proiectul de buget propriu, care se prevede distinct în bugetul de stat.
            (2) Pentru functionarea Consiliului Concurentei si a aparatului său teritorial, Guvernul si, după caz, organele administratiei publice locale vor atribui Consiliului Concurentei în administrare imobilele necesare, respectiv terenurile si dotările din domeniul public de interes national sau, după caz, local, în termen de 60 de zile de la înregistrarea cererii Consiliului Concurentei.
            (3) Sumele reprezentând taxe si amenzi sau alte sanctiuni aplicate de Consiliul Concurentei se fac venit la bugetul de stat, în conditiile legii.
            Art. 27. - Consiliul Concurentei are următoarele atributii:
            a) ia deciziile prevăzute de prezenta lege pentru cazurile de încălcare a dispozitiilor art. 5, 6, 13 si 16, constatate în urma investigatiilor efectuate;
            b) certifică, pe baza investigatiilor efectuate la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici si pe baza dovezilor prezentate, că nu există temei pentru interventia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6;
            c) ia decizii de acordare a dispenselor de exceptări individuale de întelegeri, decizii de asociere sau practici concertate, care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2), precum si decizii de admitere de concentrări economice, conform prevederilor art. 14 alin. (2), ca urmare a investigatiei întreprinse în cazurile notificate de către agenti economici sau asociatii de agenti economici interesati;
            d) asigură aplicarea efectivă a deciziilor proprii;
            e) efectuează, din proprie initiativă, investigatii utile pentru cunoasterea pietei;
            f) sesizează Guvernul asupra existentei unei situatii de monopol sau a altor cazuri, asemenea celor prevăzute la art. 4 alin. (2) si (3); propune luarea măsurilor considerate necesare pentru controlul preturilor;
            g) sesizează instantele judecătoresti asupra cazurilor în care acestea sunt competente;
            h) urmăreste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;
            i) sesizează Guvernului cazurile de imixtiune a organelor administratiei publice centrale si locale în aplicarea prezentei legi;
            j) avizează proiectele de hotărâri ale Guvernului care pot avea impact anticoncurential si propune modificarea actelor normative care au un asemenea efect;
            k) avizează, din punct de vedere al efectelor asupra concurentei, politica si schemele de acordare a ajutorului de stat si controlează respectarea acestor reguli;
            l) face recomandări Guvernului si organelor administratiei publice locale pentru adoptarea de măsuri care să faciliteze dezvoltarea pietei si a concurentei.
            m) propune Guvernului sau organelor administratiei publice locale luarea de măsuri disciplinare
împotriva personalului din subordinea acestora, în cazul în care acesta nu respectă dispozitiile obligatorii ale Consiliului Concurentei;
            n) realizează studii si întocmeste rapoarte privind domeniul său de activitate si furnizează Guvernului, publicului si organizatiilor internationale specializate informatii privind această activitate;
            o) reprezintă România si promovează schimbul de informatii si de experientă în relatiile cu organizatiile si institutiile internationale de profil si cooperează cu autoritătile de concurentă străine si comunitare.
            Art. 28. - (1) Consiliul Concurentei adoptă regulamente si instructiuni, emite ordine, ia decizii si
formulează avize, face recomandări si elaborează rapoarte.
            (2) Consiliul Concurentei adoptă regulamente privind:
            - organizarea, functionarea si procedura;
            - autorizarea concentrărilor economice;
            - exceptarea unor categorii de întelegeri, decizii de asociere sau practici concertate;
            - regimul dispenselor;
            - constatarea si aplicarea sanctiunilor prevăzute de prezenta lege;
            - tarifele pentru notificări, solicitări de dispense, de acces la documentatie si eliberare de copii sau extrase;
            - personalul de investigatie, anchetă si control;
            - regimul disciplinar al personalului.
            (3) Consiliul Concurentei adoptă instructiuni privind:
            - notificările de concentrări economice;
            - notificările de încadrări în categorii de întelegeri, decizii de asociere sau practici concertate exceptate;
            - solicitările de dispense si prorogarea de dispense;
            - calcularea cifrei de afaceri si a plafoanelor valorice prevăzute de prezenta lege;
            - stabilirea părtii substantiale de piată;
            - plata taxelor si a tarifelor stabilite prin prezenta lege si prin regulamente.
            (4) Consiliul Concurentei emite ordine prin care stabileste plafoanele valorice revizuibile periodic,
prevăzute de prezenta lege, pune în aplicare, suspendă sau abrogă reglementările adoptate, dispune efectuarea de investigatii, ordonă anchete si măsurile de luat în privinta agentilor economici.
            (5) Deciziile sunt acte individuale de administrare, gestiune si disciplină internă, de aplicare de
sanctiuni, de autorizare, de acordare si de prorogare de dispense.
            (6) Avizele sunt formulate, recomandările si propunerile sunt făcute, punctele de vedere sunt formulate, rapoartele sunt elaborate si comunicate, după caz publicate, conform dispozitiilor prezentei legi.
            Art. 29. - (1) Proiectele de regulamente si instructiuni, precum si modificările acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, după care sunt adoptate în plenul Consiliului Concurentei si puse în aplicare prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.
            (2) Reglementările Consiliului Concurentei pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de apel în a cărei rază teritorială domiciliază petentul.
            Art. 30.- Consiliului Concurentei va comunica punctul său de vedere asupra oricărui aspect în domeniul politicii concurentiale, la cererea:
            a) Presedintiei României;
            b) comisiilor parlamentare, senatorilor si deputatilor;
            c) organelor administratiei publice centrale si locale;
            d) organizatiilor profesionale, patronale si sindicale, incluzând printre acestea si Camera de Comert si Industrie a României;
            e) organizatiilor pentru protectia consumatorilor;
            f) instantelor judecătoresti si parchetelor.
            Art. 31. - (1) Pentru realizarea atributiilor sale, Consiliului Concurentei va putea consulta Agentia Natională pentru Privatizare, Fondul Proprietătii de Stat, ministerele de resort si alte organe ale administratiei publice, precum si organizatii patronale cu privire la politica de privatizare, respectiv politicile de ramură sau sectoriale.
            (2) Organele si organizatiile prevăzute la alin. (1) vor trimite Consiliului Concurentei punctul lor de vedere în termen de 30 de zile de la solicitare. Acest punct de vedere va fi atasat la raportul asupra cazului analizat.
            Art. 32. - (1) Consiliul Concurentei întocmeste anual un raport privind activitatea sa si modul în care agentii economici si autoritătile publice respectă regulile concurentei, potrivit prezentei legi.
            (2) Raportul se adoptă în plenul Consiliului Concurentei si se dă publicitătii.
            Art. 33. - (1) Prin prezenta lege se instituie următoarele taxe:
            a) taxa de autorizare a concentrărilor economice;
            b) taxa de dispensă pentru exceptări individuale de întelegeri, decizii de asociere ori practici concertate.
            (2) Taxa de autorizare a concentrării economice se stabileste la o cotă de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a beneficiarilor concentrării economice autorizate si se calculează pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul anual precedent deciziei de autorizare a concentrării economice, determinată conform reglementărilor Consiliului Concurentei.
            (3) Taxa de dispensă prevăzută la alin. (1) lit. b) are regim de anuitate, fiind nefractionabilă, indiferent în ce moment al anului dispensa ar fi acordată, prorogată, ar expira sau ar înceta din orice altă cauză, si se stabileste la o cotă de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a beneficiarilor exceptării individuale prin dispensă; calculul taxei se face pe baza cifrei de afaceri pentru exercitiul financiar anual precedent anului pentru care se datorează, determinată conform reglementărilor Consiliului Concurentei.
            (4) Sumele provenind din plata taxelor prevăzute laalin. (1) se varsă la bugetul de stat în termen si conform procedurilor stabilite de reglementările fiscale.
            (5) Sumele provenind din plata tarifelor pentru notificări si solicitări constituie venituri ale Consiliului Concurentei.

Sectiunea a II-a
Oficiul Concurentei

            Art. 34. - (1) Se înfiintează Oficiul Concurentei, organ de specialitate în domeniul concurentei în
subordinea Guvernului, cu personalitate juridică cu sediul în municipiul Bucuresti, care îti exercită atributiile potrivit prevederilor prezentei legi.
            (2) Structura organizatorică si de personal a Oficiului Concurentei se stabileste prin hotărâre a
Guvernului.
            Art. 35. - (1) Oficiul este condus de seful Oficiului Concurentei. Functia de sef al Oficiului Concurentei este asimilată celei de secretar de stat.
            (2) Seful Oficiului Concurentei are un adjunct a cărui functie este asimilată celei de subsecretar de stat.
            (3) Seful Oficiului Concurentei sau persoana delegată de acesta reprezintă Guvernul la deliberările Consiliului Concurentei prevăzute la art. 21; când apreciază că decizia Consiliului Concurentei ar putea afecta un interes public major, seful Oficiului Concurentei sau persoana delegată de acesta poate cere Consiliului Concurentei o a doua deliberare.
            Art. 36. - (1) În vederea exercittrii atributiilor sale, Oficiul Concurentei îsi elaborează si adoptă
regulamentul de organizare si functionare, îsi constituie aparatul propriu de control si investigatie la nivel
central si teritorial, format din inspectori de concurentă, experti si alte functii prevăzute de reglementările
privind salarizarea personalului din institutiile publice.
            (2) La nivel teritorial, Oficiul Concurentei îsi constituie inspectorate de concurentă judetene si al
municipiului Bucuresti.
            (3) Inspectoratul teritorial de concurentă este condus de un director, care trebuie să fie inspector de concurentă gradul I.
            (4) Functia publică de inspector de concurentă se înfiintează cu trei grade:  I, II, III, iar regimul său, în privinta conditiilor de încadrare pe functii si de promovare, precum si a învestirii si prerogativelor pe care le comportă, se stabileste prin regulament adoptat de seful Oficiului Concurentei.
            Art. 37. - Oficiul Concurentei are următoarele atributii:
            a) efectuează, din proprie initiativă sau ca urmare a unei plângeri, sesizări sau notificări, investigatiile privind aplicarea prevederilor art. 5, 6, 13 si 16 din prezenta lege;
            b) avizează stabilirea preturilor în situatiile prevăzute la art. 4 alin. (1);
            c) urmăreste aplicarea dispozitiilor legale si a altor acte normative incidente în domeniul de reglementare al prezentei legi;
            d) urmăreste aplicarea efectivă a deciziilor Consiliului Concurentei si informează asupra situatiilor constatate;
            e) urmăreste evolutia preturilor în economie, face cercetări în sectoarele economice în care evolutia si nivelul preturilor, rigiditatea preturilor sau orice alte împrejurări sugerează o restrângere a concurentei si propune luarea de măsuri conform dispozitiilor legale;
            f) realizează studii si întocmeste rapoarte privind domeniul său de activitate si furnizează Guvernului, Consiliului Concurentei, publicului si organizatiilor internationale informatii privind această activitate;
            g) inventariază formele de ajutor de stat, monitorizează si raportează în conditii de transparentă
ajutoarele de stat acordate;
            h) promovează schimbul de informatii si de experientă în relatiile cu organizatiile si institutiile
internationale de profil si cooperează cu autoritătile de concurentă străine si comunitare.
            Art. 38. - Prevederile art. 26 alin. (1) si (2) si ale art. 31 se aplică în mod corespunzător si Oficiului Concurentei.

CAPITOLUL V
Procedura de investigare si de luare a deciziilor

            Art. 39. - (1) Descoperirea si investigarea încălcărilor prevederilor prezentei legi incumbă Consiliului Concurentei si Oficiului Concurentei, care actionează prin personalul de control de specialitate împuternicit în acest scop.
            (2) În cazul infractiunii prevăzute la art. 63 alin. (1) din prezenta lege, personalul desemnat în conditiile alin. (1) va putea efectua numai actele stabilite prin art. 214 din Codul de procedură penală.
            (3) Consiliul Concurentei si Oficiul Concurentei se vor informa reciproc asupra investigatiilor pe care le initiază si vor putea conlucra la desfăsurarea oricărei investigatii.
            Art. 40. - Consiliul Concurentei sau, după caz, Oficiul Concurentei dispune efectuarea de investigatii, potrivit atributiilor lor, în conditiile art. 46 din prezenta lege:
            a) din oficiu;
            b) la plângerea unei persoane fizice sau juridice afectate în mod real si direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), art. 6, 13 si 16 ale prezentei legi;
            c) la cererea agentilor economici sau a asociatiilor de agenti economici interesati, conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 14 alin. (2);
            d) la cererea oricăreia dintre autoritătile, institutiile, organizatiile sau a oricăruia dintre
organele mentionate la art. 30 lit. a)-f).
            Art. 41. - În îndeplinirea atributiilor conferite în baza prezentei legi, personalul Consiliului Concurentei, respectiv cel al Oficiului Concurentei, poate solicita agentilor economici sau asociatiilor de agenti economici informatiile care-i sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să-i fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta lege.
            Art. 42. - (1) Din rândul personalului de control prevăzut la art. 39 alin. (1), presedintele Consiliului Concurentei sau, după caz, seful Oficiului Concurentei desemnează persoanele pentru care solicită ministrului justitiei abilitarea cu puteri de anchetă, respectiv drept de perchezitie si ridicare de documente sau efectuare de copii de pe acestea, punere de sigilii si luarea altor măsuri din cele prevăzute la art. 214 din Codul de procedură penală pentru investigarea încălcării prevederilor prezentei legi.
            (2) Personalul prevăzut la art. 39 alin. (1), împuternicit să investigheze încălcarea prevederilor prezentei legi, poate să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru îndeplinirea misiunii, să sigileze, să ridice orice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente, eliberând persoanei supuse investigatiei copii de pe originale, ori să obtină copii, lăsând originalele; de asemenea, este autorizat să facă inspectii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.
            (3) În caz de constatare a săvârsirii infractiunii prevăzute la art. 63 alin. (1), anchetatorul abilitat conform alin. (1) de mai sus va proceda potrivit prevederilor art. 39 alin. (2) din prezenta lege.
            Art. 43. - În baza autorizării judiciare date prin ordonantă presedintială, conform art. 44, anchetatorul poate efectua perchezitii:
            a) în spatiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional apartinând agentilor economici, dacă există indicii că pot fi găsite documente sau obtinute informatii considerate necesare pentru îndeplinirea misiunii sale;
            b) la domiciliul conducătorilor, administratorilor, agentilor si directorilor agentilor economici supusi investigatiei, precum si la domiciliul persoanelor fizice însărcinate cu conducerea serviciilor: financiar, contabil sau de marketing, în conditiile prevăzute de art. 27 alin. (3) din Constitutia României.
            Art. 44. - (1) Anchetatorii nu pot proceda la perchezitii în orice locuri si nici la ridicarea de documente sau punerea de sigilii decât în cadrul unei anchete cerute de către presedintele Consiliului Concurentei, respectiv de către seful Oficiului Concurentei, si cu autorizarea judiciară dată prin ordonantă de către presedintele tribunalului judetean sau, după caz, al municipiului Bucuresti, în a cărui circumscriptie sunt situate locurile de controlat, sau de către un judecător delegat de acesta. Când aceste locuri sunt situate în circumscriptiile unor tribunale diferite si actiunea trebuie desfăsurată simultan în fiecare dintre ele, oricare dintre presedintii tribunalelor competente poate emite o ordonantă unică.
            (2) Cererea de autorizare trebuie să cuprindă toate informatiile de natură a justifica perchezitia, iar judecătorul sesizat este tinut să verifice dacă cererea este întemeiată.
            (3) Perchezitia si actele pe care le cuprinde se efectuează sub autoritatea si sub controlul judecătorului care le-a autorizat, el desemnând unul sau mai multi ofiteri de politie judiciară însărcinati să asiste la aceste operatiuni si să-l informeze asupra derulării lor. Dacă unele acte trebuie efectuate în afara circumscriptiei tribunalului, presedintele emitent al ordonantei dispune comisie rogatorie pentru exercitarea controlului de către presedintele tribunalului în a cărui circumscriptie trebuie efectuate respectivele acte.
            (4) Judecătorul poate inspecta locurile supuse interventiei, putând decide în orice moment suspendarea sau încetarea perchezitiei.
            (5) Oricare ar fi împrejurările, perchezitia nu poate începe înainte de ora 8,00 sau după ora 18,00 si trebuie efectuată în prezenta ocupantului locului sau a reprezentantului său; numai anchetatorii, ocupantul locului sau reprezentantul său si ofiterii de politie judiciară pot lua cunostintă de piese si documente înaintea ridicării acestora.
            (6) Inventarele si punerile de sigilii se fac conform dispozitiilor Codului de procedură penală; originalele procesului-verbal si ale inventarului sunt transmise judecătorului care a ordonat perchezitia, iar piesele si documentele care nu mai sunt utile stabilirii adevărului vor fi restituite ocupantului locului.
            (7) Ordonanta mentionată la alin. (1) poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Bucuresti; recursul nu este suspensiv de executare.
            (8) Presedintele Consiliului Concurentei sau, după caz, seful Oficiului Concurentei este informat fără întârziere despre începerea perchezitiei si despre operatiunile efectuate.
            (9) Pe întreg parcursul efectuării perchezitiei, conform dispozitiilor de mai sus, procedura este plenar contradictorie.
            Art. 45. - (1) Organele administratiei publice centrale si locale, precum si oricare alte institutii si
autorităti publice sunt obligate să permită personalului de investigatie si de anchetă al Consiliului Concurentei si al Oficiului Concurentei accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei si a Oficiului Concurentei, fără a se putea opune caracterul de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii.
            (2) Personalul de investigatie si de anchetă, primind acces la documentele, datele si informatiile
mentionate la alin. (1), este tinut la observarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.
            Art. 46. - (1) La primirea unei cereri sau plângeri denuntând, respectiv acuzând o practică
anticoncurentială, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, examinează dacă aceasta prezintă suficient temei de fapt si de drept pentru a justifica dispunerea pornirii unei investigatii.
            (2) Dacă cererea sau plângerea nu prezintă suficiente temeiuri pentru a justifica pornirea unei investigatii, Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, o respinge, comunicând, în scris, autorului, decizia, cu precizarea motivelor, în termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii sau a plângerii.
            Art. 47. - (1) De câte ori dispune pornirea unei investigatii, presedintele Consiliului Concurentei,
respectiv seful Oficiului Concurentei, desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigatiei, comunicarea lui părtilor în cauză, primirea observatiilor si prezentarea raportului în plenul Consiliului Concurentei, dacă este cazul.
            (2) Raportorul desemnat instrumentează toate actele procedurii de investigatie, propunând presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv sefului Oficiului Concurentei, dispunerea măsurilor care sunt de competenta acestora.
            Art. 48. - (1) Orice procedură de investigatie necesită audierea agentilor economici participanti la întelegerea, decizia de asociere ori practica concertată sau la concentrarea economică, obiect al investigatiei.
            Audierea este dispusă de presedintele Consiliului Concurentei, respectiv seful Oficiului Concurentei.
            (2) Presedintele Consiliului Concurentei, respectiv seful Oficiului Concurentei, poate desemna experti si poate admite audierea autorului plângerii sau al reclamatiei, la cererea acestuia, precum si a oricărei persoane fizice sau juridice care declară că detine date si informatii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.
            (3) Neprezentarea sau renuntarea la audiere, precum si refuzul oricărei depozitii sau declaratii nu constituie impedimente pentru continuarea procedurii de investigatie.
            Art. 49. - (1) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie a raportului va fi transmisă, spre luare la cunostintă, persoanelor a căror audiere a fost dispusă conform art. 48 alin. (1).
Persoanelor a căror audiere a fost admisă conform art. 48 alin. (2) li se va trimite copia raportului numai la cerere si dacă presedintele Consiliului Concurentei apreciază că este util în interesul investigatiei.
            (2) Presedintele Consiliului Concurentei poate permite părtilor în cauză consultarea dosarului la
secretariatul Consiliului Concurentei si obtinerea, contra cost, de copii si extrase ale actelor procedurii de investigatie.
            (3) Documentele, datele si informatiile din dosarul cauzei, care prezintă caracter de secret de stat ori sunt confidentiale, nu sunt accesibile pentru consultare ori obtinere de copii sau extrase decât prin decizie a presedintelui Consiliului Concurentei.
            (4) În cazul unei proceduri de investigatie, având ca obiect o concentrare economică, dispozitiile
prezentului articol referitoare la consultarea dosarului sunt aplicabile asociatilor si directorilor executivi ai
entitătilor participante la concentrare, măsura în care ei justifică în cauză un - interes legitim.
            Art. 50.  - După audierile dispuse si, dacă este cazul, admise si după examinarea observatiilor părtilor asupra raportului de investigatie, Consiliul Concurentei poate decide, după cum urmează:
            a) în cazul unei investigatii dispuse din oficiu sau la sesizare, privind încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6, după caz, să ordone încetarea practicilor anticoncurentiale constatate, să formuleze recomandări, să impună părtilor conditii speciale si alte obligatii, să aplice agentilor economici amenzi în conditiile prevăzute la cap. VI;
            b) în cazul unei cereri, conform prevederilor art. 5 alin. (4), să emită o decizie motivată de acordare sau de refuz de exceptare individuală prin dispensă pentru întelegerea, decizia de asociere ori practica concertată solicitată;
            c) în cazul unei notificări, conform prevederilor art. 5 alin. (7), să emită o decizie motivată de încadrare sau neîncadrare a întelegerii, deciziei de asociere ori practicii concertate notificate într-o categorie exceptată.
            Art. 51. - (1) În termen de 30 de zile de la primirea notificării unei operatiuni de concentrare economică, Consiliul Concurentei:
            a) va emite o decizie de admitere, când va ajunge la concluzia că operatiunea de concentrare economică notificată nu contravine prezentei legi;
            b) va emite o decizie de neobiectiune, când va constata că, desi operatiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenta prezentei legi, nu există motive pentru a fi refuzată;
            c) va decide deschiderea unei investigatii, când va constata că operatiunea de concentrare economică notificată cade sub incidenta prezentei legi si prezintă îndoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.
            (2) În termen de maximum 5 luni de la primirea notificării de concentrare economică pentru care
Consiliul Concurentei a decis deschiderea unei investigatii datorită îndoielilor privind  compatibilitatea sa cu un mediu concurential normal, Consiliul Concurentei:
            a) va emite o decizie de refuz, dacă prin operatiunea de concentrare economică se creează sau se consolidează o pozitie dominantă în sensul art. 13;
            b) va emite o decizie de autorizare, dacă prin operatiunea de concentrare economică nu se creează si nici nu se consolidează o pozitie dominantă în sensul art. 13;
            c) va emite o decizie prin care stabileste obligatiile si/sau conditiile ce trebuie îndeplinite pentru
autorizarea operatiunii de concentrare economică, dacă constată că aceasta, cu unele modificări, ar putea fi compatibilă cu un mediu concurential normal.
            (3) În cazul în care Consiliul Concurentei nu ia o decizie în termenele fixate la alin. (1) si (2), operatiunea de concentrare economică notificată poate avea loc, dreptul Consiliului Concurentei de a porni o investigatie si de a lua o decizie, dacă si atunci când consideră necesar, rămânând rezervat.
            Art. 52. - (1) Măsurile de suspendare sau de interdictie a practicilor anticoncurentiale constatate, precum si injonctiunile date agentilor economici de a reveni la situatia anterioară vor fi dispuse de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 50 si 51 numai la constatarea unor fapte manifest ilicite, constitutive de practici anticoncurentiale prohibite expres de prezenta lege si care trebuie curmate fără întârziere pentru a preveni sau a opri producerea unui prejudiciu grav si cert.
            (2) Măsurile prevăzute la alin. (1) trebuie să fie strict limitate, atât în durată cât si în obiectul lor, la ceea ce este necesar pentru a corija o afectare manifestă si intolerabilă a liberei concurente.
            (3) Deciziile luate de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 50 si 51 vor fi notificate de îndată părtilor; ele pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti în termen de 30 de zile de la notificare. Presedintele instantei poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.
            Art. 53. - (1) Decizia luată de Consiliul Concurentei în aplicarea prevederilor art. 51 cu privire la o operatiune de concentrare economică în care este implicată o regie autonomă va fi notificată si ministrului de resort.
            (2) În termen de 30 de zile de la notificarea deciziei conform alin. (1), Guvernul, la propunerea
ministrului de resort, poate lua, pe răspunderea sa, o decizie diferită de cea a Consiliului Concurentei pentru ratiuni de interes public general. Decizia este executorie si va fi publicată împreună cu decizia Consiliului Concurentei în Monitorul Oficial al României.

CAPITOLUL VI
Sanctiuni

            Art. 54. - Sunt nule de drept, fie ele exprese ori tacite, publice sau oculte, orice angajamente, conventii sau clauze contractuale raportându-se la o practică anticoncurentială prohibită prin art. 5 si 6 din prezenta lege.
            Art. 55. - Constituie contraventii si sunt sanctionate cu amendă de la 2.000.000 lei la 100.000.000 lei următoarele fapte, dacă nu sunt săvârtite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:
            a) omisiunea notificării unei concentrări economice cerute de art. 16;
            b) furnizarea de informatii inexacte sau incomplete prin solicitarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (4) ori prin notificarea făcută conform prevederilor art. 5 alin. (7) sau ale art. 16;
            c) furnizarea de informatii inexacte sau nefurnizarea informatiilor solicitate conform prevederilor art. 41;
            d) furnizarea de documente, înregistrări si evidente într-o formă incompletă în timpul investigatiilor desfăsurate conform prevederilor art. 42 alin. (2);
            e) refuzul de a se supune unui control desfăsurat conform prevederilor art. 42 alin. (1) si ale art. 43.
            Art. 56. - Următoarele contraventii se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru agentii economici cu o cifră de afaceri de peste 2.500.000.000 lei, cu o amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri:
            a) încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), ale art. 6 sau ale art. 13 ale prezentei legi;
            b) încheierea unei operatiuni de concentrare economică cu încălcarea prevederilor art. 16 alin. (4);
            c) începerea unei actiuni de concentrare economică declarată incompatibilă cu prevederile prezentei legi printr-o decizie a Consiliului Concurentei, luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. a);
            d) neîndeplinirea unei obligatii sau a unei conditii impuse printr-o decizie luată în conformitate cu prevederile prezentei legi.
            Art. 57. - Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii vreuneia dintre contraventiile prevăzute la art. 55 si 56 se face tinând seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului si ale cotei de piată detinute de acesta, gradate pe transe prin norme adoptate de Consiliul Concurentei.
            Art. 58. - Dacă în termen de 45 de zile de la notificarea deciziei luate de Consiliul Concurentei, în conformitate cu prevederile prezentei legi, agentul economic în cauză nu se conformează măsurilor dispuse de acesta, Consiliul Concurentei îi poate aplica amenda maximă prevăzută la art. 56 ori poate cere instantei judecătoresti competente dispunerea uneia dintre măsurile stabilite la art. 7 alin. (1).
            Art. 59. - (1) Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii în sumă de până la 250.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a-i determina:
            a) să furnizeze în mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 41;
            b) să se supună controlului prevăzut la art. 42 - 44 din prezenta lege.
            (2) Consiliul Concurentei, respectiv Oficiul Concurentei, poate obliga, prin decizie, agentii economici sau asociatiile de agenti economici la plata unor amenzi cominatorii în sumă de până la 750.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită în decizie, pentru a-i determina:
            a) să respecte prevederile art. 5 alin. (1), ale art. 6 si ale art. 13 ale prezentei legi;
            b) să aplice măsurile enuntate printr-o decizie luată conform prevederilor art. 51 alin. (2) lit. c).
            (3) În baza deciziei Consiliului Concurentei, respectiv a Oficiului Concurentei, profiturile suplimentare realizate de agentii economici ca urmare a încălcării prezentei legi vor fi confiscate si vărsate la bugetul de stat.
            Art. 60. - (1) Contraventiile prevăzute în prezenta lege se constată de către personalul de control împuternicit de Consiliul Concurentei, respectiv de Oficiul Concurentei.
            (2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 55 lit. b) - e) si la art. 56 lit. d) se
aplică de către personalul de control împuternicit potrivit alin. (1).
            (3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 55 lit. a) si la art. 56 lit. a) - c), precum si amenzile cominatorii prevăzute la art. 59 se aplică de către comisiile Consiliului Concurentei sau, după caz, de către Oficiul Concurentei, prin decizii.
            (4) Împotriva deciziilor luate în conditiile alin. (3) se poate face plângere, în termen de 15 zile de la notificare, la presedintele Consiliului Concurentei, respectiv la seful Oficiului Concurentei, care se pronuntă prin decizie motivată.
            (5) Deciziile presedintelui Consiliului Concurentei, respectiv ale sefului Oficiului Concurentei, luate în aplicarea prevederilor alin. (4), pot fi atacate în fata Sectiei de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie, în termen de 15 zile de la primirea notificării.
            Art. 61. - Contraventiilor prevăzute la art. 55lit. b- e) ti la art. 56 lit. d) din prezenta lege li se aplică prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.
            Art. 62. - (1) Deciziile emise conform art. 50, 51 si 55 - 60 vor fi notificate părtilor în cauză de către secretariatul Consiliului Concurentei si vor putea fi publicate în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz.
            (2) La publicarea deciziilor se va tine seama de interesele legitime ale agentilor economici în cauză, astfel încât secretul profesional să nu fie divulgat.
            Art. 63. - (1) Participarea cu intentie frauduloasă si în mod determinant a unei persoane fizice la
conceperea, organizarea sau realizarea practicilor interzise de art. 5 alin. (1) si de art. 6 si care nu sunt exceptate conform prevederilor art. 5 alin. (2) sau ale art. 8 constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 4 ani sau cu amendă.
            (2) Actiunea penală se pune în miscare la sesizarea Consiliului Concurentei.
            (3) Instanta judecătorească poate dispune publicarea, în presă, pe cheltuiala celui vinovat, a hotărârii definitive.
            Art. 64. - Independent de sanctiunile aplicate în conformitate cu prevederile prezentei legi, dreptul la actiune al persoanelor fizice si/sau juridice pentru repararea integrală a prejudiciului cauzat lor printr-o practică anticoncurentială prohibită de prezenta lege rămâne rezervat.
            Art. 65. - Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta lege, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostintă în îndeplinirea atributiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată si la repararea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL VII
Dispozitii comune si finale

            Art. 66. - (1) Orice dispozitii referitoare la concurentă, stabilite prin legi speciale, sunt administrate de Consiliul Concurentei si de Oficiul Concurentei.
            (2) Reglementările adoptate de Consiliul Concurentei si deciziile pronuntate de acesta sunt obligatorii pentru Oficiul Concurentei.
            Art. 67. - (1) Cifra de afaceri vizată în art. 8 si 15 este suma veniturilor realizate din vânzările de produse si/sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele datorate cu titlu de obligatii fiscale si valoarea contabilizată a exporturilor efectuate direct sau prin mandatar.
            (2) Când o operatiune de concentrare economică are loc în modalitatea prevăzută la art. 11 alin. (2) lit. b), fie prin luare de participare la capital, fie prin cumpărare de elemente de activ, din cifra de afaceri stabilită conform alin. (1) va fi luată în considerare numai suma aferentă participării - actiuni ori părti sociale sau, după caz, activelor constituind obiect al tranzactiei.
            (3) Dacă, în cursul unei perioade de 2 ani, două sau mai multe tranzactii de felul celor mentionate la alin. (2) au loc între aceleasi persoane fizice si/sau juridice, ele sunt considerate ca o singură operatiune de concentrare economică, realizată la data ultimei tranzactii.
            Art. 68. - Cifra de afaceri este înlocuită:
            a) pentru societăti bancare, institutii de credit sau financiare si societăti financiare prin a zecea parte din valoarea bilantului lor;
            b) pentru societătile de asigurări prin valoarea primelor brute emise, care vor include toate sumele primite sau de primit conform contractelor de asigurări încheiate de ele sau în contul lor, inclusiv primele cedate reasiguratorilor, după deducerea impozitelor si taxelor parafiscale percepute asupra sumei primelor sau volumului total al acesteia.
            Art. 69. - În scopul aplicării prevederilor art. 8 si 15, dar fără a contraveni prevederilor alin. (2) si (3) ale art. 67, dacă vreuna dintre societătile comerciale avute în vedere la aplicarea prevederilor art. 8 sau ale art. 15 face parte dintr-un grup de societăti comerciale, pentru cifra sa de afaceri se va lua în considerare cifra de afaceri cumulată a societătilor participante la acel grup.
            Art. 70. - Plafoanele valorice, stabilite conform dispozitiilor prezentei legi prin raportare la cifra de afaceri, vor fi actualizate periodic prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei, tinându-se seama de evolutia indicelui general al preturilor si tarifelor, dar la un interval nu mai mic de 6 luni.
            Art. 71. - Administratorii, managerii si directorii executivi care detin functii de conducere si de decizie ori pozitii de control, direct sau prin interpusi la agenti economici concurenti, sunt obligati să notifice Consiliului Concurentei această situatie în termen de 30 de zile de la crearea ei.
            Art. 72. - (1) Pentru salarizarea membrilor si a personalului Consiliului Concurentei se aplică, prin analogie, dispozitiile Legii nr. 50/1995 cu privire la salarizarea membrilor si personalului Curtii de Conturi.
            (2) Personalul Consiliului Concurentei si cel al Oficiului Concurentei beneficiază de prevederile art. 29 alin. (3) si ale art. 33 alin. (1) din Legea nr. 40/1991, republicată în anul 1993.
            (3) Personalul cu atributii privind preturile si protectia concurentei din cadrul Ministerului Finantelor, atât cel din aparatul central cât si cel din reteaua teritorială se preia de către Oficiul Concurentei prin transfer în interesul serviciului.
            Art. 73. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 9 luni de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, cu exceptia dispozitiilor care reglementează înfiintarea si organizarea Consiliului Concurentei si a Oficiului Concurentei, care intră în vigoare la data publicării legii în Monitorul Oficial al României.
            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 36 - 39 din Legea nr. 15/1990 privind
reorganizarea unitătilor economice de stat ca regii autonome si societăti comerciale, art. 4 lit. a) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si orice alte dispozitii contrare.
            Art. 74. - În termen de 6 luni de la constituirea sa, dar nu mai înainte de data intrării în vigoare a prezentei legi, Consiliul Concurentei va adopta si va pune în aplicare regulamentele si instructiunile mentionate la art. 28 alin. (2) si (3).

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ADRIAN NĂSTASE

           Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 29 februarie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

Bucuresti, 10 aprilie 1996.
Nr. 21.

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii concurentei

 

In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea concurentei si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU


Bucuresti, 8 aprilie 1996.
Nr. 59.