MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 71         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 aprilie 1997

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

111. - Hotărâre privind forma si continutul cărtii de identitate, ale cărtii de imobil si ale fisei de evidentă a populatiei

 

112. - Hotărâre privind organizarea activitătii de eliberare a cărtilor de identitate, procedura de preschimbare esalonată a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora

 

113. - Hotărâre privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei

 

125. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu apă a comunei Vâlcelele, judetul Buzău”

 

126. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apă a comunelor Gurghiu si Solovăstru, judetul Mures”

 

127. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apă a comunei Vânători, judetul Neamt”

 

128. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Canalizare Răsinari, judetul Sibiu”

 

129. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITAE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

55/167. - Ordin al ministrului turismului si al ministrului transporturilor pentru modificarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

16. - Circulară pentru modificarea Normelor privind sumele în valută si în lei care pot fi introduse si scoase din România (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) si a Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la regulamentul mentionat)

 

2. - Hotărâre privind retragerea autorizatiei Societătii Bancare “Dacia Felix” - S.A.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind forma si continutul cărtii de identitate, ale cărtii de imobil si ale fisei de evidentă a populatiei

 

În temeiul art. 42 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate,

 

Guvernul României hotărăste :

 

Art. 1. - (1) Cartea de identitate cuprinde următoarele date:

a) denumirea tării;

b) denumirea documentului;

c) seria (două litere) si numărul (sase cifre);

d) codul numeric personal;

e) numele;

f) prenumele;

g) prenumele părintilor;

h) locul nasterii;

i) sexul;

j) domiciliul;

k) formatiunea de evidentă a populatiei, emitentă (textul

în clar, initialele judetului, codul formatiunii);

l) termenul de valabilitate.

(2) Forma si continutul cărtii de identitate sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 1.

(3) Informatiile privind stabilirea resedintei se înscriu într-o etichetă autocolantă, aplicată pe versoul cărtii de identitate, având forma si continutul prezentate în anexa nr. 2.

Art. 2. - Forma si continutul cărtii de imobil pentru imobilele tip locuintă sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 3.

Art. 3. - Forma si continutul cărtii de imobil pentru unitătile de cazare în comun sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 4.

Art. 4. - Forma si continutul fisei de evidentă a populatiei sunt cele prevăzute în modelul prezentat în anexa nr. 5.

Art. 5. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Gavril Dejeu

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 14 aprilie 1997.

Nr. 111.

 

ANEXA Nr. 1

 

CARTE DE IDENTITATE

 

- Format tip cartelă, tipărită pe o singură fată, cu dimensiunile: 105 mm lungime; 74 mm lătime, 0,7 mm grosime si structura formată din două straturi exterioare transparente, între care se introduce suportul pentru fotografie, text si alte inscriptionări; cele 3 straturi sunt asamblate tehnologic, formând un tot unitar.

- Fotografia: color, având dimensiunile de 38 x 30 mm, executată cu mijloace informatice, direct pe suportul cărtii de identitate.

- Elemente de particularizare a cărtii de identitate:

a) Drapelul: realizat în culorile nationale, având dimensiunile de 45 x 7 mm si pozitionarea în partea superioară a cărtii de identitate.

b) Stema: realizată color, conform prevederilor Legii nr. 102/1992, având dimensiunile de 35 x 25 mm, pozitionată în centrul spatiului rezervat textului.

c) Sigla: desen geometric oval, continând initialele evidentei populatiei - evp -, pozitionat sub fotografie si încadrat la stânga de codul formatiunii de evidentă a populatiei emitente si de simbolul judetului, la dreapta.

 

- Fond - fonta de sigurantă, asemănătoare celei aplicate pe bancnote, care, prin desenul complex, combinatia de culori si procedeul de imprimare, asigură protectia împotriva falsificării.

- Zona de citire automată cu caractere identificabile optic:

a) Pozitionare: partea inferioară a cărtii de identitate.

b) Dimensiuni: lungime - 102 mm; lătime - 17 mm.

c) Continut: tipul documentului, codul tării emitente, numele si prenumele, numărul documentului, cetătenia, data nasterii, sexul, valabilitatea, codul numeric personal (fără data nasterii).

- Text tipărit la imprimanta laser color, cu caracterele alfabetului latin.

 

ANEXA Nr. 2

 

ETICHETA AUTOCOLANTĂ

pentru înscrierea informatiilor privind stabilirea resedintei

 

ANEXA Nr. 3

 

CARTE DE IMOBIL

pentru imobile tip locuintă

 

APARTAMENTUL Nr. ..................

STABILIT RESEDINTA în .................................................................................................................................................................................. până la: ................................

Data: ......................Semnătura ................

 

ANEXA Nr. 5

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea activitătii de eliberare a cărtilor de identitate, procedura de preschimbare esalonată a buletinelor de identitate actuale, precum si aspectele privind termenele de valabilitate a acestora

 

În temeiul art. 49 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate,

 

Guvernul României hotărăste :

 

Art. 1. - (1) Organizarea activitătii de eliberare a cărtii de identitate se asigură de către Ministerul de Interne în cadrul Sistemului national informatic de evidentă a populatiei.

(2) Cărtile de identitate se întocmesc de către formatiunile de evidentă a populatiei, constituite la nivel central, judetean si al municipiului Bucuresti.

(3) Verificarea documentelor, înregistrarea datelor si preluarea imaginilor în Sistemul national informatic de evidentă a populatiei se organizează de către fiecare formatiune de evidentă a populatiei pentru cetătenii care au domiciliul sau resedinta în raza de competentă a acesteia.

(4) Pentru rezolvarea unor situatii deosebite ale cetătenilor din localitătile rurale, fiecare serviciu judetean de evidentă a populatiei asigură câte un echipaj mobil, dotat cu echipamentul necesar pentru preluarea imaginilor si a datelor.

Art. 2. - (1) Pentru functionarea Sistemului national informatic de evidentă a populatiei, cărtile de identitate se întocmesc în formă informatizată.

(2) Actualele buletine de identitate vor fi preschimbate esalonat cu cărtile de identitate, în termen de 5 ani.

(3) Până la generalizarea activitătii de întocmire si de eliberare a cărtii de identitate pe întreg teritoriul tării, forma tiunile de evidentă a populatiei din judetele care nu dispun încă de posibilitătile tehnice necesare vor putea elibera, în continuare, buletine de identitate care rămân valabile până la preschimbare.

Art. 3. - (1) Actualele buletine de identitate cu termen de valabilitate neexpirat vor fi preschimbate de formatiunile de evidentă a populatiei, în functie de anul nasterii persoanei, în următoarea ordine de prioritate:

a) persoanele născute după 31 decembrie 1972;

b) persoanele născute în perioada 1 ianuarie 1956-31 decembrie 1972;

c) persoanele născute în perioada 1 ianuarie 1948-31 decembrie 1955;

d) persoanele născute înainte de 1 ianuarie 1948.

Art. 4. - (1) Contravaloarea cărtii de identitate se stabileste de Inspectoratul General al Politiei cu avizul Oficiului Concurentei si se actualizează periodic în functie de evolutia preturilor la materiile prime, materialele si serviciile utilizate în activitatea de întocmire a cărtii de identitate.

(2) Contravaloarea cărtii de identitate se achită de către cetătean, pe bază de chitantă.

(3) În scopul asigurării resurselor financiare necesare întocmirii cărtii de identitate, Inspectoratul General al Politiei va prevedea, anual, în mod distinct, sumele necesare.

Art. 5. - (1) Formatiunile de evidentă a populatiei sunt obligate să înstiinteze cetătenii din raza teritorială de competen tă, prin mass-media, asupra procedurii si perioadei de preschimbare esalonată a buletinelor de identitate cu cărti de identitate.

(2) Cetătenii au obligatia de a se prezenta pentru preschimbarea actelor de identitate, la solicitarea formatiunilor de evidentă a populatiei.

Art. 6. - Pentru cunoasterea de către autoritătile implicate si de către cetăteni a necesitătii si importantei noului document de identitate, precum si pentru desfăsurarea activit ătii de preschimbare a buletinelor de identitate, formatiunile de evidentă a populatiei vor desfăsura activităti de mediatizare prin mijloace specifice, în care scop se vor prevedea anual fondurile necesare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Gavril Dejeu

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 14 aprilie 1997.

Nr. 112.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind continutul, actualizarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei

 

În temeiul prevederilor art. 2 alin. (3) si al art. 9 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate,

 

Guvernul României hotărăste :

 

Art. 1. - (1) Registrul permanent de evidentă a populatiei reprezintă ansamblul datelor personale ale cetătenilor români cu domiciliul în România, rezultate din procesul de prelucrare automată, într-o conceptie unitară, în scopul cunoasterii numărului, structurii si miscării populatiei pe teritoriul tării.

(2) Sunt considerate date personale informatiile care permit identificarea persoanei fizice la care acestea se referă.

(3) Prelucrarea automată reprezintă totalitatea operatiunilor de înregistrare, actualizare, grupare, calcul si comunicare a datelor cu mijloace informatizate.

Art. 2. - Identificarea persoanelor în cadrul Registrului permanent de evidentă a populatiei se realizează prin codul numeric personal.

Art. 3. - Întocmirea, actualizarea, exploatarea si valorificarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei se asigură, potrivit legii, de către Ministerul de Interne prin Directia de evidentă a populatiei, care are următoarele atributii:

a) elaborarea procedurilor de culegere si prelucrare a informatiilor pentru actualizarea datelor;

b) stabilirea procedurii de comunicare a datelor în conditiile legii;

c) stabilirea metodologiei si procedurii de comunicare a datelor pe suport magnetic sau prin reteaua de teletransmisie a datelor;

d) întocmirea calculatiilor pentru tarifele aferente prestatiei de furnizare a datelor;

e) asigurarea protectiei datelor.

Art. 4. - (1) Registrul permanent de evidentă a populatiei, organizat după principiul locului de domiciliu al cetătenilor, este structurat pe trei niveluri: local, judetean si central.

(2) La nivel local, Registrul permanent de evidentă a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetătenilor români cu domiciliul în raza teritorială de competentă a formatiunii teritoriale de evidentă a populatiei.

(3) La nivel judetean, Registrul permanent de evidentă a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale cetătenilor români cu domiciliul pe raza judetului.

(4) La nivel central, Registrul permanent de evidentă a populatiei este constituit din ansamblul datelor personale ale tuturor cetătenilor români cu domiciliul în România, precum si fotografiile color ale cetătenilor români cu domiciliul în tară, cărora li s-au eliberat cărti de identitate.

Art. 5. - (1) Datele referitoare la persoana fizică, înregistrate în Registrul permanent de evidentă a populatiei, constituie evidenta activă si au următoarea structură:

a) datele personale principale: numele si prenumele, sexul, data nasterii, localitatea de nastere, prenumele părintilor, codul numeric personal, sot/sotie si copii în întretinere, statutul civil, nationalitatea;

b) datele personale generale: studiile, ocupatia si, după caz, situatia militară;

c) datele despre domiciliu si resedintă: judetul, localitatea/sectorul, strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul;

d) datele privind documentele de identificare eliberate persoanelor de către autoritătile publice: actele de identitate (tipul, seria, numărul, formatiunea de evidentă a populatiei emitentă, data eliberării, termenul de valabilitate); certificatele de nastere, de căsătorie, de deces (seria, numărul, data si locul eliberării, emitentul, numărul actului de stare civilă, anul, localitatea, judetul);

e) datele privind emigrarea si imigrarea: data, localitatea, tara;

f) datele privind decesul: anul, localitatea;

g) fotografia color a persoanei posesoare a cărtii de identitate.

(2) Datele prevăzute la alin. (1), referitoare la persoanele decedate, la cele care si-au pierdut cetătenia română, precum si la cele care si-au stabilit domiciliul în străinătate, constituie evidenta pasivă.

(3) Continutul initial de date din Registrul permanent de evidentă a populatiei este constituit din datele înscrise în actele de stare civilă si actele de identitate ale persoanelor fizice, urmând a fi completat pe baza informatiilor furnizate de cetăteni cu ocazia eliberării cărtii de identitate.

Art. 6. - Actualizarea datelor ce formează continutul Registrului permanent de evidentă a populatiei constă în înregistrarea periodică a informatiilor privind modificările intervenite în datele referitoare la persoana fizică, prevăzute la art. 5 alin. (1), pe baza documentelor obtinute prin:

a) punerea în aplicare de către Ministerul de Interne, Departamentul pentru Administratie Publică Locală, Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor Externe a normelor metodologice comune privind continutul, fluxul documentelor si nomenclatoarelor unitare care să asigure tinerea în actualitate a Registrului permanent de evidentă a populatiei;

b) furnizarea datelor proprii si a datelor copiilor minori, de către fiecare cetătean, cu prilejul prezentării la formatiunea de evidentă a populatiei sau când primeste înstiintare scrisă de la aceasta.

Art. 7. - Cetătenii care furnizează datele prevăzute la art. 6 lit. b) vor fi informati asupra consecintelor juridice ale declaratiilor făcute, precum si asupra destinatiei informatiilor si existentei unui drept de acces si de actualizare a acestora, potrivit legii.

Art. 8. - Registrul permanent de evidentă a populatiei functionează în sistem deschis si este furnizorul unic al datelor referitoare la persoana fizică, pentru toate sistemele informatice ce prelucrează astfel de date.

Art. 9. - Beneficiarii datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei pot fi:

a) persoanele fizice, pentru datele proprii si ale copiilor minori, sau pentru datele altei persoane, numai dacă prezint ă dovada unui temei legal justificat;

b) agentii economici si alte persoane juridice, pentru datele unor persoane fizice, în situatiile în care prezintă dovada unui temei legal justificat;

c) autoritătile publice locale, pentru datele unor persoane fizice sau pentru aplicatii de interes local, în baza unui temei legal justificat;

d) autoritătile publice centrale, pentru datele unor persoane fizice sau aplicatii la nivel central, în baza unui temei legal justificat;

e) Guvernul României, pentru actiuni de interes general.

Art. 10. - Solicitarea datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei se face, după caz, prin:

a) cerere scrisă, pentru beneficiarii si în conditiile prevăzute la art. 9 lit. a);

b) adresă oficială, în care se mentionează motivul solicitării, volumul si structura informatiilor si modul de utilizare a acestora, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. b)-d).

Art. 11. - (1) Comunicarea unor date din Registrul permanent de evidentă a populatiei se aprobă de către:

a) seful unitătii, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. a) si b);

b) seful Directiei de evidentă a populatiei, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. c);

c) inspectorul general al politiei, pentru beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. d);

d) ministrul de interne, pentru actiuni de interes general.

Art. 12. - (1) Contravaloarea prestatiei de furnizare a datelor din Registrul permanent de evidentă a populatiei se stabileste în functie de beneficiar, pe baza următoarelor elemente:

a) tariful/informatie/persoană;

b) pretul de achizitie a suportului pe care se livrează datele, acolo unde este cazul.

(2) Tariful se stabileste de către Inspectoratul General al Politiei, cu avizul Oficiului Concurentei, avându-se în vedere finantarea cheltuielilor de exploatare aferente prelucrării si furnizării datelor.

(3) Pentru actiuni de interes general finantate potrivit actelor normative care le reglementează, tariful se stabile ste având în vedere recuperarea cheltuielilor materiale aferente prelucrării si furnizării datelor.

(4) Sumele corespunzătoare prestatiei de furnizare a datelor se achită pe bază de chitantă, de către beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. a) si b) sau prin ordin de plată, de către beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. c), d) si e).

(5) Se exceptează de la plată verificările în evidenta populatiei pentru datele de identificare ale unor persoane, solicitate de institutiile cu atributii în domeniul apărării, sigurantei nationale, ordinii publice si justitiei, în scopul exercitării atributiilor legale ale acestora.

Art. 13. - (1) Furnizarea datelor, pentru actiuni/aplicatii de interes local si central, se va asigura prin încheierea unui contract între Ministerul de Interne prin inspectoratul de politie judetean sau Inspectoratul General al Politiei, după caz, si beneficiar.

(2) Contractul va contine, în mod obligatoriu, destinatia datelor, structura acestora, suportul pe care se livrează, măsurile de protectie si securitate a datelor adoptate de comun acord, precum si devizul întocmit pe baza elementelor mentionate la art. 12 alin. (1) si (4).

Art. 14. - Beneficiarii prevăzuti la art. 9 lit. b), c) si d) vor semna un angajament prin care se obligă să utilizeze datele numai pentru destinatia stabilită si să asigure confidentialitatea si protectia acestora.

Art. 15. - Directia de evidentă a populatiei si formatiunile subordonate sunt abilitate să controleze dacă datele din Registrul permanent de evidentă a populatiei sunt folosite exclusiv în scopul pentru care au fost furnizate si modul de asigurare a protectiei acestora.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Gavril Dejeu

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 14 aprilie 1997.

Nr. 113.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu apă a comunei Vâlcelele, judetul Buzău

 

Guvernul României hotărăste :

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu apă a comunei Vâlcelele, judetul Buzău”, cuprinsi în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu această destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru delegat

pe lângă primul-ministru

pentru coordonarea

Secretariatului General

al Guvernului si a Departamentului

pentru Administratie Publică Locală,

Remus Opris

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 14 aprilie 1997.

Nr. 125.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apă a comunelor Gurghiu si Solovăstru, judetul Mures”

 

Guvernul României hotărăste :

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apă a comunelor Gurghiu si Solovăstru, judetul Mures”, cuprinsi în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare, din alte fonduri legal constituite cu această destinatie si, în completare, de la bugetul local, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru delegat

pe lângă primul-ministru

pentru coordonarea

Secretariatului General

al Guvernului si a Departamentului

pentru Administratie Publică Locală,

Remus Opris

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 14 aprilie 1997.

Nr. 126.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investitie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apă a comunei Vânători, judetul Neamt”

 

Guvernul României hotărăste :

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentarea cu apă a comunei Vânători, judetul Neamt”, cuprinsi în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu această destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru delegat

pe lângă primul-ministru

pentru coordonarea

Secretariatului General

al Guvernului si a Departamentului

pentru Administratie Publică Locală,

Remus Opris

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 14 aprilie 1997.

Nr. 127.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Canalizare Răsinari, judetul Sibiu”

 

Guvernul României hotărăste :

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Canalizare Răsinari, judetul Sibiu”, cuprinsi în anexa*) la prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu această destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru delegat

pe lângă primul-ministru

pentru coordonarea

Secretariatului General

al Guvernului si a Departamentului

pentru Administratie Publică Locală,

Remus Opris

Ministru de stat, ministrul finantelor,

Mircea Ciumara

 

Bucuresti, 14 aprilie 1997.

Nr. 128.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului de investitie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor

 

În temeiul prevederilor art. 115 din Constitutia României,

 

Guvernul României hotărăste :

 

Art. 1. - Ministerul Comunicatiilor este organul de specialitate al administratiei publice centrale, care, în aplicarea strategiei de dezvoltare si a politicii Guvernului în domeniul comunicatiilor, îndeplineste si rolul de autoritate de reglementare.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectului său de activitate, Ministerul Comunicatiilor îndeplineste următoarele atributii generale:

1. organizează si asigură aplicarea legilor si a hotărârilor Guvernului, cu respectarea limitelor de autoritate si a principiului autonomiei agentilor economici, institutiilor si autoritătilor administratiei publice locale;

2. fundamentează si asigură aplicarea politicii Guvernului;

3. analizează evolutia fenomenelor specifice activitătii sale, în corelare si cu tendintele pe plan mondial, în scopul armonizării factorilor dezvoltării în conditiile statului de drept si ale economiei de piată, studierii si pregătirii lucrărilor de legiferare;

4. în exercitarea atributiilor sale, Ministerul Comunicatiilor colaborează cu celelalte ministere si organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului, cu autorit ătile publice locale si cu alte organisme interesate;

5. initiază sau elaborează ori, după caz, avizează proiecte de acte normative - legi si hotărâri ale Guvernului -, asigurând fundamentarea acestora;

6. initiază si negociază, din împuternicirea Guvernului, încheierea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale sau propune acestuia întocmirea formelor de aderare la cele existente;

7. conlucrează cu organizatiile si institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

8. orientează activitatea de cooperare internatională si sprijină dezvoltarea formelor de cooperare guvernamentale si neguvernamentale;

9. exercită atributiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administratiei publice centrale sub a cărui autoritate functionează regiile autonome din domeniul său de activitate;

10. îndeplineste orice alte atributii stabilite prin acte normative pentru domeniul său de activitate.

Art. 3. - Ministerul Comunicatiilor îndeplineste următoarele atributii specifice:

1. elaborează, propune măsuri si actionează pentru aplicarea strategiilor Guvernului, de reforme economico-sociale si de crestere economică, de restructurare si dezvoltare a sectorului de comunicatii, în concordantă cu cerintele economiei de piată, initiază si coordonează procesul de privatizare a unitătilor subordonate;

2. urmăreste si controlează aplicarea prevederilor din actele normative în vigoare, inclusiv a conventiilor si acordurilor internationale în domeniul postelor si telecomunicatiilor, si ia măsuri pentru prevenirea si înlăturarea oricăror încălcări ale acestora;

3. reprezintă interesele statului în diferite organe si organisme internationale, în conformitate cu acordurile si alte întelegeri stabilite în acest scop, si dezvoltă relatii de colaborare cu organe si organizatii similare din alte state si cu organisme internationale din domeniul postei si telecomunicatiilor;

4. concepe măsurile normative necesare asigurării protectiei mediului în domeniul comunicatiilor;

5. acordă licente si autorizatii operatorilor si furnizorilor de servicii din domeniul postelor si telecomunicatiilor;

6. asigură ca serviciile si prestatiile pentru care sunt acordate drepturi speciale rezervate să se dezvolte si să se modernizeze pe întreg teritoriul tării prin regiile autonome de comunicatii pe care le coordonează, prevăzute în anexa nr. 2;

7. coordonează activitatea Institutului National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti, care functionează după modelul regiilor autonome;

8. initiază si aprobă norme si reglementări vizând domeniul postelor si telecomunicatiilor;

9. gestionează spectrul de frecvente radioelectrice pe teritoriul României.

Art. 4. - (1) În structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor pot functiona directii generale, directii, servicii si birouri.

(2) Structura organizatorică a Ministerului Comunicatiilor este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului comunicatiilor se pot organiza servicii, birouri si colective temporare, prevăzute la art. 9 din Legea nr. 40/1991, republicată.

(3) Numărul maxim de posturi este 78, exclusiv demnitarii.

(4) Conducerea Ministerului Comunicatiilor este asigurat ă de către ministrul comunicatiilor. Pe lângă ministru functionează un colegiu al ministerului, ca organ consultativ. Componenta colegiului se stabileste prin ordin al ministrului comunicatiilor.

(5) Ministrul comunicatiilor conduce întreaga activitate a ministerului si îl reprezintă în raporturile cu celelalte ministere, alte autorităti publice si organizatii, precum si cu persoane juridice si fizice, din tară si din străinătate.

(6) Atributiile si compententele secretarilor de stat se stabilesc prin ordin al ministrului comunicatiilor.

(7) Atributiile si sarcinile compartimentelor din aparatul propriu al ministerului se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare a ministerului si se aprobă prin ordin al ministrului comunicatiilor.

Art. 5. - În exercitarea atributiilor sale, ministrul comunicatiilor emite ordine si instructiuni.

Art. 6. - Ministerul Comunicatiilor are în dotare, pentru transportul persoanelor din aparatul propriu, un număr de autoturisme stabilit potrivit normelor legale în vigoare.

Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 453 din 29 iulie 1994 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 229 din 22 august 1994.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor,

Dan Chirondojan,

secretar de stat

Ministrul muncii si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

p. Ministru de stat, ministrul finantelor,

Dan Radu Rusanu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 15 aprilie 1997.

Nr. 129.

 

ANEXA Nr. 1

 

 

ANEXA Nr. 2

 

REGIILE AUTONOME SI ALTE UNITĂTI

din coordonarea Ministerului Comunicatiilor

 

1. Regia Autonomă “Rom-Telecom”

2. Regia Autonomă “Posta Română”

3. Regia Autonomă “Radiocomunicatii”

4. Regia Autonomă “Inspectoratul General al Radiocomunicatiilor”

5. Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii - I.N.S.C.C. Bucuresti.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL TURISMULUI

Nr. 55/7 aprilie 1997

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

Nr. 167/16 aprilie 1997

 

ORDIN

pentru modificarea Normelor metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international

 

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 951/1995 privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, al Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor si al Hotărârii Guvernului nr. 58/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Turismului,

ministrul transporturilor si ministrul turismului emit următorul ordin:

Art. 1. - Nota explicativă nr. 2 din subsolul paginii 1 a anexei nr. 5 la Normele metodologice privind clasificarea autocarelor utilizate pentru transporturi turistice în trafic intern si international si pentru transporturi publice de persoane în trafic international, aprobate prin Ordinul comun al ministrului transporturilor si ministrului turismului nr. 254/85/1996, se modifică si va avea

următorul cuprins:

2) Norme obligatorii în functie de data de fabricatie a autocarului si de prevederile Regulamentului nr. 13 O.N.U.-E.C.E.

Pentru autocarele de o stea, dotarea cu sistem antiblocare ABS este facultativă până la data de 1 ianuarie 2000.”

Art. 2. - Ministerul Transporturilor, prin Inspectoratul Rutier, Regia Autonomă “Registrul Auto Român” si Oficiul Rutier Central, si Ministerul Turismului, prin Oficiul de Autorizare si Control în Turism, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul turismului,

Ákos Birtalan

Ministrul transporturilor,

Traian Băsescu

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

pentru modificarea Normelor privind sumele în valută si în lei care pot fi introduse si scoase din România (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare) si a Normelor privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la regulamentul mentionat)

 

I. Normele privind sumele în valută si în lei care pot fi introduse si scoase din România (anexa nr. 1 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, se modifică după cum urmează:

1. Punctul 9 din capitolul IV va avea următorul cuprins:

“9. Persoanele fizice nu pot introduce sau scoate în/din România sume efective (numerar) mai mari de 500.000

lei/persoană/călătorie, cu exceptia persoanelor fizice rezidente în Republica Moldova ori în România, care pot scoate si introduce din/în România, cu ocazia călătoriilor efectuate în cele două tări, sume în numerar până la maximum 4.000.000 lei/persoană/călătorie.

În sensul prezentelor norme, prin sume efective (numerar) în lei se întelege biletele de bancă si monedele românesti aflate în circulatie.

Cupiurile maxime admise la introducerea/scoaterea în/din România sunt cele de până la 10.000 lei inclusiv.”

2. Punctul 10 alineatul 1 din capitolul IV va avea următorul cuprins:

“10. La iesirea din România, persoanele fizice mentionate la pct. 9 de mai sus au obligatia să declare sumele în lei care depăsesc plafonul de 500.000 lei/persoană/călătorie, respectiv 4.000.000 lei/persoană/călătorie si să le depună organelor vamale contra chitantei de consemnare.

3. La capitolul V se introduce punctul 15, care va avea următorul cuprins:

“15. Nedeclararea la organele vamale a sumelor în valută si/sau în lei, pe care le au asupra lor personale fizice la intrarea/iesirea în/din România, care depăsesc limitele stabilite în prezentele norme, constituie contraventie si se sanctionează conform dispozitiilor legale în vigoare.”

II. Normele privind efectuarea operatiunilor de schimb valutar pentru persoane fizice pe teritoriul României (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operatiunilor valutare), publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 94 din 18 mai 1995, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

La punctul 10 se introduce un nou alineat, care va avea următorul cuprins:

“Operatiunile de schimb valutar, respectiv cumpărarea si vânzarea de valută, se pot efectua pentru valutele care apar în lista cursurilor pietei valutare, comunicată de Banca Natională a României.”

III. Pe data intrării în vigoare a prezentei circulare îsi încetează aplicabilitatea orice alte prevederi contrare, inclusiv prevederile Circularei Băncii Nationale a României nr. 25/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 28 iulie 1994, si ale Ordinului Băncii Nationale a României nr. 160 din 14 martie 1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din

29 martie 1995.

Prezenta circulară intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 15 aprilie 1997.

Nr. 16.

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind retragerea autorizatiei Societătii Bancare “Dacia Felix” - S.A.

 

Constatând deteriorarea continuă a pozitiei financiare a Societătii Bancare “Dacia Felix” - S.A., ca urmare a nivelului ridicat al datoriilor băncii fată de creditori, a ponderii mari a portofoliului de credite de calitate necorespunzătoare si a gradului redus de capitalizare a băncii,

având în vedere că Societatea Bancară “Dacia Felix” - S.A. nu mai oferă garantia că îsi va putea îndeplini obligatiile fată de creditorii săi si nu mai asigură siguranta fondurilor ce i-au fost încredintate, în temeiul prevederilor pct. 15 lit. g) din Normele Băncii Nationale a României nr. 6/1995 privind autorizarea societătilor bancare, emise în baza Legii nr. 33/1991 privind activitatea bancară,

Consiliul de administratie al Băncii Nationale a României hotărăste :

1. Retragerea autorizatiei Societătii Bancare “Dacia Felix” - S.A. emisă de Banca Natională a României la data de 10 aprilie 1991.

2. Prezenta hotărâre va fi transmisă Societătii Bancare “Dacia Felix” - S.A.

3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU,

Guvernator

 

Bucuresti, 16 aprilie 1997.

Nr. 2.