MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I


 Anul IX - Nr. 187              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE              7 august 1997

 

SUMAR

 

REPUBLICARE

 

Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

REPUBLICARE


LEGEA nr. 47/1992
privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale

 


Republicata in temeiul art. III din Legea 138 din 24 iulie 1997, publicata in Monitorul Oficial al romaniei, Partea I, nr. 17 din 25iulie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea 47 din 18 mai 1992 a fost publicata in Monitourl Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 101 din 22 mai 1992.


CAPITOLUL I

Dispozitii generale


            Art. 1. - (1) Curtea Constitutionala este unica autoritate de jurisdictie constitutionala in Romania.
            (2) Curtea Constitutionala este independenta fata de orice alta autoritate publica si se supune numai Constitutiei si prezentei legi.
            (3) Scopul Curtii Constitutionale este garantarea suprematiei Constitutiei.
            Art. 2. - (1) Curtea Constitutionala asigura controlul constitutionalitatii legilor, a regulamentelor Parlamentului si a ordonantelor Guvernului.
            (2) Sunt neconstitutionale prevederile actelor normative prevazute la alin. (1), care incalca dispozitiile sau principiile Constitutiei.
            (3) In exercitarea controlului, Curtea Constitutionala se pronunta numai asupra problemelor de drept, fara a putea modifica sau completa prevederea legala supusa controlului. De asemenea, Curtea Constitutionala nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra intelesului sau contrar Constitutiei.
            Art. 3. - (1) Competenta Curtii Constitutionale este cea stabilita prin Constitutie.
            (2) Curtea Constitutionala este singura in drept sa hotarasca asupra competentei sale. Ea hotaraste in cazurile expres si limitativ prevazute in art. 144 din Constitutie.
            (3) Competenta Curtii Constitutionale, stabilita potrivit alin. (2), nu poate fi contestata de nici o autoritate publica.
            Art. 4. - (1) Judecatorii Curtii Constitutionale sunt independenti in exercitarea atributiilor lor si inamovibili pe durata mandatului.
            (2) Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi trasi la raspundere pentru opiniile si voturile exprimate la adoptarea solutiilor.
            Art. 5. - Autoritatile publice, institutiile, regiile autonome, societatile comerciale si orice alte organizatii sunt obligate sa comunice informatiile, documentele si actele pe care le detin, cerute de Curtea Constitutionala pentru realizarea atributiilor sale.
            Art. 6. - Sediul Curtii Constitutionale este in municipiul Bucuresti.


CAPITOLUL II

Organizarea Curtii Constitutionale


            Art. 7. - (1) Curtea Constitutionala se compune din 9 judecatori numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.
            (2) Trei judecatori sunt numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.
            (3) Curtea Constitutionala se innoieste cu o treime din numarul judecatorilor din 3 in 3 ani.
            (4) Fiecare Camera a Parlamentului numeste, cu votul majoritatii membrilor sai, la propunerea Biroului permanent si pe baza recomandarii Comisiei juridice, in calitate de judecator, persoana care a intrunit numarul cel mai mare de voturi.
            (5) Candidaturile se pot depune la Comisia juridica de grupurile parlamentare, de deputati si de senatori. Fiecare candidat va depune "curriculum vitae" si actele doveditoare ca indeplineste conditiile prevaz.ute de Constitutie. Candidatii vor fi audiati de comisie si de plenul Camerei. Raportul Comisiei juridice se va referi, motivat, la toti candidatii.
            Art. 8. - (1) Curtea Constitutionala isi desfasoara activitatea in plen, in conditiile prezentei legi si ale Regulamentului de organizare si functionare a Curtii Constitutionale, iar actele Curtii se adopta cu votul majoritatii judecatorilor, daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
            (2) Cvorumul pentru plenul Curtii Constitutionale este de doua treimi din numarul judecatorilor Curtii.
            Art. 9. - (1) Curtea Constitutionala are un presedinte ales prin vot secret, pentru o perioada de 3 ani, cu majoritatea voturilor judecatorilor, in termen de 5 zile de la innoirea Curtii.
            (2) Pentru alegerea presedintelui, fiecare grupa de judecatori numiti de Camera Deputatilor, de Senat si de Presedintele Romaniei poate propune o singura candidatura. Daca la primul tur de scrutin nici un candidat nu intruneste majoritatea voturilor, se va proceda la al doilea tur de scrutin intre primii doi clasati sau trasi la sorti, daca toti candidatii obtin acelasi numar de voturi. Operatiunile de alegere a presedintelui sunt conduse de judecatorul cel mai in varsta.
            (3) Presedintele numeste un judecator care ii va tine locul in timpul absentei.
            Art. 10. - (1) In caz de vacanta a functiei, se alege un presedinte pana la incheierea perioadei de 3 ani prevazute la art. 9 alin. (1).
            (2) Alegerea are loc in termen de 5 zile de la constatarea vacantei, potrivit procedurii prevazute la art. 9 alin. (2).
            Art. 11. - (1) Presedintele Curtii Constitutionale are urmatoarele atributii:
            a) coordoneaza activitatea Curtii Constitutionale si repartizeaza cauzele spre rezolvare;
            b) convoaca si prezideaza sedintele in plen ale Curtii Constitutionale;
            c) reprezinta Curtea Constitutionala in fata autoritatilor publice si a altor organizatii, romane sau straine;
            d) constata cazurile de incetare a mandatului judecatorilor, prevazute in prezenta lege, si sesizeaza autoritatile publice care i-au numit, pentru ocuparea postului devenit vacant;
            e) indeplineste alte atributii prevazute de lege sau de Regulamentul de organizare si functionare a Curtii Constitutionale.
            (2) Presedintele supravegheaza activitatea de ordonator de credite a secretarului general al Curtii Constitutionale.

 

CAPITOLUL III

Competenta Curtii Constitutionale


Sectiunea 1

Dispozitii comune

 

            Art. 12. - (1) Curtea Constitutionala poate fi sesizata pentru cazurile expres si limitativ prevazute de art. 144 din Constitutie si in conditiile stabilite potrivit prezentei legi.
            (2) Sesizarile trebuie facute in forma scrisa si motivate.
            Art. 13. - (1) Curtea Constitutionala, potrivit competentei stabilite in art. 144 din Constitutie, pronunta decizii, hotarari si emite avize, dupa cum urmeaza:
            A. Decizii, in cazurile in care:
            a) se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de Justitie, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;
            b) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;
            c) hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor;
            d) hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.
            B. Hotarari, in cazurile in care:
            a) vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului;
            b) constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului;
            c) vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia;
            d) verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni.
            C. Avize consultative pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei.
            (2) Deciziile si hotararile se pronunta in numele legii.
            Art. 14. - (1) sedintele de judecata sunt publice, in afara de cazul in care, din motive intemeiate, plenul hotaraste sedinta secreta.
            (2) Partile au acces la lucrarile dosarului.
            (3) Actele si lucrarile Curtii Constitutionale, pe baza carora aceasta pronunta deciziile si hotararile ori emite avizele prevazute la art. 13, nu sunt destinate publicitatii.
            Art. 15. - Cererile adresate Curtii Constitutionale sunt scutite de taxe de timbru.
            Art. 16. - Procedura jurisdictionala prevazuta de prezenta lege se completeaza cu regulile procedurii civile, in masura in care ele sunt compatibile cu natura procedurii in fata Curtii Constitutionale. Compatibilitatea se hotaraste exclusiv de Curte.

 

Sectiunea a 2-a

Procedura jurisdictionala

 

            1. Controlul constitutionalitatii legilor inainte de promulgare
            Art. 17. - (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de Justitie, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
            (2) In vederea exercitarii dreptului de sesizare a Curtii Constitutionale, cu 5 zile inainte de a fi trimisa spre promulgare, legea se comunica Guvernului si Curtii Supreme de Justitie si se depune la secretarul general al Camerei Deputatilor si al Senatului. In cazul in care legea a fost adoptata cu procedura de urgenta, termenul este de 2 zile.
            (3) Data la care legea a fost depusa la secretarii generali ai Camerelor se aduce la cunostinta in plenul fiecarei Camere in termen de 24 de ore de la depunere. Depunerea si comunicarea se fac numai in zilele in care Camerele Parlamentului lucreaza in plen.
            (4) Sesizarea facuta de parlamentari se trimite Curtii Constitutionale in ziua primirii ei, de catre secretarul general al Camerei respective.
            Art. 18. - (1) In cazul sesizarii Curtii Constitutionale de unul dintre presedintii celor doua Camere ale Parlamentului, de parlamentari, de Guvern sau de Curtea Suprema de Justitie, aceasta va comunica Presedintelui Romaniei sesizarea primita, in ziua inregistrarii.
            (2) Daca sesizarea s-a facut de Presedintele Romaniei, de parlamentari sau de Curtea Suprema de Justitie, Curtea Constitutionala o va comunica, in termen de 24 de ore de la inregistrare, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, precizand si data cand vor avea loc dezbaterile.
            (3) Daca sesizarea s-a facut de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului, Curtea Constitutionala o va comunica presedintelui celeilalte Camere, precum si Guvernului, iar daca sesizarea s-a facut de catre Guvern, Curtea o va comunica presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, prevederile alin. (2) aplicandu-se in mod corespunzator.
            Art. 19. - (1) Pana la data dezbaterilor, presedintii celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernul pot prezenta, in scris, punctul lor de vedere.
            (2) Punctul de vedere al Guvernului se prezinta numai sub semnatura primului-ministru.
            Art. 20. - (1) Dezbaterea are loc in plenul Curtii Constitutionale, cu participarea judecatorilor Curtii, pe baza sesizarii, a documentelor si a punctelor de vedere primite, atat asupra prevederilor mentionate in sesizare cat si asupra celor de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate.
            (2) Decizia se pronunta, in urma deliberarii, cu votul majoritatii judecatorilor si se comunica Presedintelui Romaniei. Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea legii se comunica si presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, in scopul deschiderii procedurii prevazute de art. 145 alin. (1) din Constitutie
            (3) Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            2. Controlul constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului
            Art. 21. - (1) Curtea Constitutionala se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori.
            (2) In cazul in care sesizarea se face de parlamentari, ea se trimite Curtii Constitutionale de catre secretarul general al Camerei din care acestia fac parte, in ziua depunerii, iar Curtea Constitutionala o va comunica, in termen de 24 de ore de la inregistrare, presedintilor celor doua Camere, cu precizarea datei cand va avea loc dezbaterea.
            (3) Pana la data dezbaterii, presedintii Camerelor pot comunica punctul de vedere al birourilor permanente.
            Art. 22. - (1) Dezbaterea are loc in plenul Curtii Constitutionale, pe baza sesizarii si a punctelor de vedere primite.
            (2) Decizia se pronunta cu votul majoritatii judecatorilor Curtii si se aduce la cunostinta Camerei al carei regulament a fost dezbatut.
            (3) Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            (4) Daca prin decizie se constata neconstitutionalitatea unor dispozitii ale regulamentului, Camera sesizata va reexamina aceste dispozitii, pentru punerea lor de acord cu prevederile Constitutiei.
            3. Solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate
            Art. 23. - (1) Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare, de care depinde solutionarea cauzei.
            (2) Exceptia poate fi ridicata la cererea uneia dintre parti sau, din oficiu, de catre instanta de judecata.
            (3) Nu pot face obiectul exceptiei prevederile legale a caror constitutionalitate a fost stabilita potrivit art 145 alin. (1) din Constitutie sau prevederile constatate ca fiind neconstitutionale printr-o decizie anterioara a Curtii Constitutionale.
            (4) Sesizarea Curtii Constitutionale se dispune de catre instanta in fata careia s-a ridicat exceptia de neconstitutionalitate, printr-o incheiere care va cuprinde punctele de vedere ale partilor, opinia instantei asupra exceptiei, si va fi insotita de dovezile depuse de parti. Daca exceptia a fost ridicata din oficiu, incheierea trebuie motivata, cuprinzand si sustinerile partilor, precum si dovezile necesare.
            (5) Pe perioada solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate judecarea cauzei se suspenda.
            (6) Daca exceptia este inadmisibila, fiind contrara prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o incheiere motivata, fara a mai sesiza Curtea Constitutionala.
            Art. 24. - (1) Primind incheierea prevazuta la art. 23 alin. (4), presedintele Curtii Constitutionale va desemna pe unul dintre judecatori ca raportor si va comunica incheierea prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, indicandu-le data pana la care pot sa trimita punctul lor de vedere. Prevederile art. 19 alineatul ultim se aplica in mod corespunzator.
            (2) Judecatorul desemnat ca raportor, potrivit alin. (1), este obligat sa ia masurile necesare pentru administrarea probelor la data judecatii.
            (3) Termenul de judecata se stabileste de presedintele Curtii, la data depunerii raportului.
            (4) Judecata are loc pe baza raportului prezentat de judecatorul-raportor, a incheierii prin care a fost sesizata Curtea Constitutionala, a punctelor de vedere prezentate potrivit alin. (1), a probelor administrate, a sustinerilor partilor, cu citarea acestora si a Ministerului Public.
            (5) Partile pot fi reprezentate prin avocati cu drept de a pleda la Curtea Suprema de Justitie.
            Art. 25. - (1) Decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta in vigoare este definitiva si obligatorie.
            (2) In caz de admitere a exceptiei, Curtea se va pronunta si asupra constitutionalitatii altor prevederi din actul atacat, de care, in mod necesar si evident, nu pot fi disociate prevederile mentionate in sesizare.
            (3) Deciziile sunt obligatorii de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei si produc efecte numai pentru viitor.
            (4) Deciziile pronuntate in conditiile alin. (1) se comunica celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            4. Respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei
            Art. 26. - Curtea Constitutionala vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului in conditiile prevazute de legea pentru alegerea Presedintelui Romaniei.
            Art. 27. - Hotararile Curtii Constitutionale se adopta in plen, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.
            5. Judecarea contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic
            Art. 28. - (1) Curtea Constitutionala decide asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.
            (2) Contestatia privind constitutionalitatea unui partid politic poate fi formulata de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului sau de Guvern. Presedintele Camerei poate formula contestatia numai pe baza unei hotarari adoptate de Camera cu votul majoritatii membrilor sai.
            (3) Contestatia trebuie motivata si va fi insotita de dovezile pe care se intemeiaza.
            Art. 29. - (1) Pentru solutionarea contestatiei, presedintele Curtii Constitutionale va desemna un judecator ca raportor, care este obligat sa o comunice, impreuna cu actele doveditoare, partidului politic la care se refera contestatia, precizandu-i data pana la care poate depune un memoriu in aparare, insotit de dovezile corespunzatoare.
            (2) Contestatia se judeca de plenul Curtii Constitutionale, cu citarea contestatorului, a partidului politic a carui constitutionalitate este contestata si a Ministerului Public, pe baza raportului prezentat de judecatorul desemnat in acest scop si a probelor administrate, iar decizia se pronunta cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.
            (3) Camera Parlamentului care a depus contestatia poate fi reprezentata de persoana desemnata de aceasta, iar Guvernul, de Ministerul Justitiei. Partidul politic poate fi reprezentat si prin avocat cu drept de a pleda in fata Curtii Supreme de Justitie.
            (4) Decizia Curtii nu este supusa nici unei cai de atac si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            Art. 30. - (1) Partidele politice pot fi declarate neconstitutionale in cazurile prevazute de art. 37 alin. (2) din Constitutie.
            (2) Decizia de admitere a contestatiei se comunica Tribunalului Municipiului Bucuresti, pentru radierea partidului politic neconstitutional din evidenta partidelor politice legal constituite.
            6. Emiterea avizului pentru suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei
            Art. 31. - (1) Curtea Constitutionala da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei.
            (2) Propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei impreuna cu dovezile pe care se intemeiaza se trimit in copie Curtii Constitutionale, de presedintele care a condus sedinta comuna a celor doua Camere.
            (3) Presedintele Curtii Constitutionale, primind cererea, va desemna 3 judecatori ca raportori, cate unul dintre judecatorii numiti de Camera Deputatilor, Senat si Presedintele Romaniei, care vor efectua toate investigatiile necesare.
            Art. 32. - (1) Avizul cu privire la suspendarea din functie a Presedintelui Romaniei se emite de plenul Curtii Constitutionale, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii, pe baza dezbaterii raportului prezentat de cei 3 judecatori desemnati in acest scop, a propunerii de suspendare, a dovezilor si a investigatiilor facute.
            (2) Presedintele Romaniei va fi incunostintat asupra datei fixate pentru dezbatere si poate da explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.
            (3) Avizul Curtii Constitutionale se comunica presedintilor celor doua Camere si Presedintelui Romaniei.
            7. Constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei
            Art. 33. - (1) Curtea Constitutionala constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului.
            (2) Vacanta functiei de Presedinte al Romaniei se constata la cererea presedintelui uneia dintre Camerele Parlamentului sau a presedintelui interimar care exercita atributiile Presedintelui Romaniei in perioada cat acesta este suspendat din functie.
            (3) In cazul in care Presedintele Romaniei a fost suspendat din functie, cererea pentru constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul se face de presedintele care a condus lucrarile sedintei comune a celor doua Camere ale Parlamentului, pe baza hotararii adoptate in sedinta comuna.
            (4) Daca interimatul functiei de Presedinte al Romaniei se datoreaza imposibilitatii temporare de a-si exercita atributiile, cererea se face de Presedintele Romaniei sau de presedintele uneia dintre Camerele Parlamentului.
            Art. 34. - Cererea pentru constatarea existentei imprejurarilor care justifica interimatul functiei de Presedinte al Romaniei va fi insotita de dovezile necesare, iar constatarea acestor imprejurari se face de plenul Curtii Constitutionale, cu votul majoritatii judecatorilor.

 

Sectiunea a 3-a

Alte dispozitii

 

            Art. 35. - Procedura pentru verificarea indeplinirii conditiilor de exercitare a initiativei legislative de catre cetateni, pentru verificarea respectarii regulilor de organizare si desfasurare a referendumului si de confirmare a rezultatului acestuia se stabileste prin legile privind reglementarea acestor activitati.
            Art. 36. - (1) Inainte de sesizarea Parlamentului pentru initierea procedurii legislative de revizuire a Constitutiei, proiectul de lege sau propunerea legislativa se depune la Curtea Constitutionala, care este obligata ca, in termen de 10 zile, sa se pronunte asupra constitutionalitatii sale.
            (2) Decizia Curtii Constitutionale se pronunta in plen, cu votul a doua treimi din numarul judecatorilor Curtii, si se comunica celor care au initiat proiectul de lege sau propunerea legislativa ori, dupa caz, reprezentantului acestora. Decizia se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            (3) Proiectul de lege sau, dupa caz, propunerea legislativa se depune la Curte, insotita de avizul Consiliului Legislativ.
            (4) Proiectul de lege sau propunerea legislativa poate fi prezentata Parlamentului numai impreuna cu decizia Curtii Constitutionale comunicata potrivit alin. (2).


CAPITOLUL IV

Judecatorii Curtii Constitutionale


            Art. 37. - (1) Judecatorii Curtii Constitutionale trebuie sa aiba pregatire juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cei putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior.
            (2) Functia de judecator este incompatibila cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul juridic superior.
            Art. 38. - Numirea judecatorilor, in conditiile prezentei legi, se poate face numai cu acordul prealabil, exprimat in scris, al candidatului. In cazul in care candidatul ocupa o functie incompatibila cu aceea de judecator al Curtii Constitutionale sau face parte dintr-un partid politic, acordul trebuie sa cuprinda angajamentul candidatului de a demisiona, la data numirii, din acea functie sau din partidul politic al carui membru este.
            Art. 39. - (1) Judecatorii Curtii Constitutionale vor depune, in fata Presedintelui Romaniei si a presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, urmatorul juramant: "Jur sa respect si sa apar Constitutia, indeplinindu-mi cu buna-credinta si fara partinire obligatiile de judecator al Curtii Constitutionale. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!"
            (2) Juramantul se depune individual. Judecatorii Curtii isi vor exercita functia de la data depunerii juramantului.
            Art. 40. - Judecatorii Curtii Constitutionale sunt obligati:
            a) sa-si indeplineasca functia incredintata cu impartialitate si in respectul Constitutiei;
            b) sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor si sa nu ia pozitie publica sau sa dea consultatii in probleme de competenta Curtii Constitutionale;
            c) in adoptarea actelor Curtii Constitutionale sa-si exprime votul afirmativ sau negativ, abtinerea de la vot nefiind permisa;
            d) sa comunice presedintelui Curtii Constitutionale orice activitate care ar putea atrage incompatibilitatea cu mandatul pe care il exercita;
            e) sa nu permita folosirea functiei pe care o indeplinesc in scop de reclama comerciala sau propaganda de orice fel;
            f) sa se abtina de la orice activitate sau manifestari contrare independentei si demnitatii functiei lor.
            Art. 41. - Stabilirea abaterilor disciplinare ale judecatorilor, a sanctiunilor si a modului de aplicare a acestora este de competenta exclusiva a plenului Curtii Constitutionale.
            Art. 42. - (1) Judecatorii Curtii Constitutionale nu pot fi arestati sau trimisi in judecata penala ori contraventionala decat cu aprobarea Biroului permanent al Camerei Deputatilor, al Senatului sau a Presedintelui Romaniei, dupa caz, si la cererea procurorului general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie.
            (2) Competenta de judecata, pentru infractiunile savarsite de judecatorii Curtii Constitutionale, apartine Curtii Supreme de Justitie, Sectia penala.
            (3) De la data trimiterii in judecata penala, judecatorul Curtii Constitutionale este suspendat de drept din functia sa. In caz de condamnare definitiva, el este exclus de drept, iar in caz de achitare, suspendarea inceteaza.
            Art. 43. - (1) Mandatul de judecator al Curtii Constitutionale inceteaza:
            a) la expirarea termenului pentru care a fost numit sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de excludere de drept ori de deces;
            b) in situatiile de incompatibilitate sau de imposibilitate a exercitarii functiei de judecator mai mult de 6 luni;
            c) in caz de incalcare a prevederilor art. 1 6 alin. (3) sau ale art. 37 alin. (3) din Constitutie sau pentru incalcarea grava a obligatiilor prevazute la art. 40.
            (2) Constatarea incetarii mandatului, potrivit lit. a), se face de presedintele Curtii Constitutionale, iar in celelalte cazuri, incetarea mandatului se hotaraste in plen, cu votul majoritatii judecatorilor Curtii.
            Art. 44. - (1) Cu 3 luni inainte de expirarea mandatului fiecarui judecator, presedintele Curtii sesizeaza pe presedintele Camerei Parlamentului care a numit judecatorul sau, dupa caz, pe Presedintele Romaniei, solicitandu-l sa numeasca un altul in locul lui; numirea trebuie efectuata cu cel putin o luna inainte de incetarea mandatului judecatorului predecesor.
            (2) In cazul in care mandatul a incetat inainte de expirarea duratei pentru care judecatorul a fost numit, iar perioada ramasa depaseste 6 luni, presedintele va sesiza autoritatea publica prevazuta la alin. (1), in termen de cel mult 3 zile de la data incetarii mandatului, in vederea numirii unui nou judecator. Mandatul judecatorului astfel numit inceteaza la expirarea duratei mandatului pe care l-a avut judecatorul inlocuit.
            (3) In cazul in care perioada pentru care a fost numit noul judecator, potrivit alin. (2), este mai mica de 3 ani, acesta va putea fi numit, la reinnoirea Curtii Constitutionale, pentru un mandat complet de 9 ani.
            Art. 45. - (1) Dupa incetarea mandatului ca urmare a expirarii perioadei pentru care el a fost acordat, judecatorul are dreptul sa revina in postul ocupat anterior, daca numirea sa la Curtea Constitutionala s-a facut cu conditia rezervarii acestuia.
            (2) In cazul in care judecatorul ocupa un post de magistrat, rezervarea postului este obligatorie.
            (3) In perioada cat este rezervat, postul prevazut la alin. (1) si (2) poate fi ocupat numai prin contract de munca pe durata determinata.
            Art. 46. - Presedintele Curtii Constitutionale este asimilat cu presedintele Curtii Supreme de Justitie, iar judecatorii Curtii Constitutionale, cu vicepresedintele Curtii Supreme de Justitie.

 

CAPITOLUL V

Personalul de specialitate si administrativ


            Art. 47. - (1) Curtea Constitutionala are 10 magistrati-asistenti, subordonati presedintelui Curtii, dintre care unul este magistrat-asistent sef.
            (2) Magistratii-asistenti trebuie sa aiba pregatire juridica superioara si o vechime de cel putin 10 ani in activitatea juridica sau in invatamantul juridic superior. Ei sunt incadrati prin concurs. Comisia de examinare, formata din 5 judecatori ai Curtii, se numeste de catre presedintele Curtii Constitutionale.
            (3) Magistratii-asistenti sunt asimilati cu magistratii-asistenti de la Curtea Suprema de Justitie.
            (4) Magistratii-asistenti participa la pregatirea lucrarilor si la redactarea actelor emise de Curte si pot fi consultati la deliberari. De asemenea, acestora le revin obligatiile prevazute la art. 40, care se aplica in mod corespunzator.
            Art. 48. - (1) Secretariatul Curtii Constitutionale este condus de un secretar general, asimiliat functiei de secretar de stat, numit si revocat de plenul Curtii dintre juristii cu o vechime in activitatea juridica de cel putin 10 ani si activitate meritorie.
            (2) Nomenclatorul functiilor Secretariatului Curtii si numarul de personal de specialitate si administrativ se aproba de plenul Curtii. In cadrul secretariatului functioneaza un compartiment de documentare, cercetare si informatica si alte compartimente necesare activitatii Curtii.
            (3) Secretarul general isi desfasoara activitatea sub supravegherea presedintelui Curtii Constitutionale. El asigura pregatirea, organizarea si coordonarea lucrarilor Curtii si este ordonator de credite, in conditiile art. 11 alin. (2).
            (4) Atributiile secretarului general si cele ale personalului Secretariatului Curtii Constitutionale se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Curtii.
            (5) Salarizarea personalului Secretariatului Curtii se face potrivit legii privitoare la salarizarea personalului Curtii Supreme de Justitie.


CAPITOLUL VI

Sanctiuni, dispozitii finale si tranzitorii

 

            Art. 49. - (1) Curtea Constitutionala are un buget propriu, care face parte integranta din bugetul de stat.
            (2) Proiectul de buget se aproba, cu avizul consultativ al Ministerului Finantelor, de plenul Curtii, si se inainteaza Guvernului pentru a fi inclus distinct in proiectul bugetului de stat supus legiferarii. Eventualele obiectii ale Curtii Constitutionale la proiectul de buget al Guvernului se prezinta Parlamentului spre solutionare.
            Art. 50. - (1) Prima Curte Constitutionala se constituie in cel mult 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.
            (2) In acest scop, fiecare Camera a Parlamentului numeste cate 3 judecatori, pentru o perioada de 3, 6 si 9 ani, cu respectarea prevederilor art. 7 alin. (4). Judecatorii vor fi numiti in ordinea numarului de voturi exprimate pentru fiecare candidat. De asemenea, Presedintele Romaniei numeste 3 judecatori pentru aceleasi perioade.
            (3) In termen de 3 zile de la constituire, Curtea isi alege presedintele, iar in termen de 10 zile adopta regulamentul de organizare si functionare.
Art. 51.
            Cand Curtea Constitutionala constata ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata si ca a fost ridicata cu rea-credinta pentru a intarzia rezolvarea procesului, ea poate sanctiona partea care a invocat exceptia cu o amenda de 10.000-100.000 lei.
            Art. 52. - Refuzul unei autoritati publice sau al oricarei organizatii, de a comunica informatiile, documentele si actele pe care le detine, cerute de Curtea Constitutionala, se sanctioneaza cu o amenda de 10.000 lei pentru fiecare zi de intarziere.
            Art. 53. - (1) Amenzile prevazute la art. 51 si art. 52 se aplica de presedintele Curtii Constitutionale sau de presedintele completului de judecata, prin incheiere motivata.
            (2) Impotriva incheierii se poate face plangere in termen de 30 de zile de la comunicare si se solutioneaza de organul care a aplicat amenda. Incheierea este definitiva si executorie. Sumele de bani se fac venit la bugetul de stat.
            Art. 54. - Pentru anul 1992, sumele necesare functionarii Curtii Constitutionale se asigura de Guvern, din rezerva bugetara aflata la dispozitia acestuia.