MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul IX - Nr. 209        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 27 august 1997

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           456. - Hotãrâre cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 privind mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncã a absolventilor institutiilor de învãtãmânt

           461. - Hotãrâre privind aprobarea reprocesãrii cantitãtii de 320 tone de uraniu în concentrat din stocul existent la 31 decembrie 1992

           463. - Hotãrâre privind executarea creantelor la Fondul special pentru sãnãtate

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 privind mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncã a absolventilor institutiilor de învãtãmânt

            În temeiul art. 7 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 35/1997,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Normele pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 privind mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncã a absolventilor institutiilor de învãtãmânt, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Educatiei Nationale vor lua mãsurile necesare în vederea aplicãrii acestor norme.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara
p. Ministrul educatiei nationale,
Eugen Constantin Izbãsoiu,
secretar de stat

Bucuresti, 15 august 1997.
Nr. 456.

ANEXÃ

NORME
pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 privind mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncã a absolventilor institutiilor de învãtãmânt

            Art. 1. - (1) Persoanele fizice sau juridice care doresc sã încadreze absolventi ai institutiilor de învãtãmânt în conditiile prevãzute de Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 vor comunica directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti numãrul de absolventi necesari pe categorii profesionale (absolventi ai învãtãmântului profesional, special, liceal, postliceal si superior), profiluri, meserii si specializãri.
            (2) Directiile generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti vor centraliza posturile pe profilurile, meseriile si specializãrile pe care urmeazã sã fie încadrati absolventii si vor afisa listele respective.
            (3) Pentru absolventii institutiilor de învãtãmânt preuniversitar, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi prezentate de cãtre directiile generale de muncã si protectie socialã inspectoratelor scolare judetene sau al municipiului Bucuresti, care vor informa unitãtile scolare subordonate.
            (4) Pentru absolventii institutiilor de învãtãmânt superior, listele posturilor comunicate de persoanele fizice sau juridice vor fi înaintate de cãtre directiile generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, care le va centraliza si le va transmite Ministerului Educatiei Nationale.
            Ministerul Educatiei Nationale va asigura transmiterea si afisarea acestor liste fiecãrei unitãti de învãtãmânt superior, în raport cu profilul acesteia si cu specificul locurilor de muncã.
            Art. 2. - (1) Persoanele fizice sau juridice care încadreazã absolvenii ai institutiilor de învãtãmânt în conditiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 vor încheia cu directiile generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti o conventie prin care se stabilesc numãrul de absolventi si conditiile în care urmeazã sã-i încadreze.
            (2) Conventia se va încheia în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 1 la prezentele norme.
            Art. 3. - (1) Încadrarea absolventilor se face pe posturi vacante nou-create ori care s-au eliberat prin desfacerea contractelor individuale de muncã.
            (2) Dispozitiile alineatului precedent nu se aplicã, dacã posturile au fost reînfiintate dupã mai putin de 6 luni de la data desfacerii contractelor individuale de muncã pe motivul reducerii personalului, în conditiile art. 130 alin. (1) lit. a) din Codul muncii.
            Art. 4. - Plata sumelor corespunzãtoare numãrului de absolventi de învãtãmânt încadrati în conditiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997, precum si cheltuielile ocazionate de recalificarea acestora se suportã din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, constituit conform Legii nr. 1/1991 privind protectia socialã a somerilor si reintegrarea lor profesionalã, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 5. - (1) Persoanele fizice sau juridice care încadreazã absolventi cu contract de muncã pe duratã nedeterminatã primesc pe o perioadã de 12 luni, respectiv 18 luni pentru absolventii proveniti din rândul persoanelor handicapate, pentru fiecare absolvent, o sumã lunarã în cuantum de 70% din salariul de bazã net, stabilit la data angajãrii prin contractul individual de muncã.
            (2) Suma lunarã reprezentând 70% din salariul de bazã net stabilit la data angajãrii se va reduce proportional cu timpul efectiv lucrat în fiecare lunã.
            (3) Suma lunarã reprezentând 70% din salariul de bazã net stabilit la data angajãrii se acordã si pentru perioada concediului de odihnã.
            (4) Prevederile de la alin. (1) nu se aplicã absolventilor pe perioadele când acestia se aflã în concediu de boalã sau fãrã platã.
            Art. 6. - (1) Sunt considerate persoane handicapate, în sensul Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997, persoanele prevãzute de art. 1 alin. (1) si (2), precum si de art. 8 alin. (2) din Legea nr. 53/1992 privind protectia specialã a persoanelor handicapate, cu modificãrile ulterioare, indiferent de gradul de invaliditate.
            (2) Încadrarea în categoria de persoane handicapate se face de cãtre organele prevãzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 53/1992.
            Art. 7. - În vederea verificãrii sumelor necesare pentru plata absolventilor de învãtãmânt încadrati în conditiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997, angajatorii vor depune la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti un tabel nominal întocmit în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 2 la prezentele norme, pânã la data de 20 a lunii urmãtoare lunii de platã.
            Art. 8. - Sumele corespunzãtoare plãtii absolventilor de învãtãmânt încadrati vor fi deduse din contributia pe care angajatorul este obligat sã o vireze Fondului pentru plata ajutorului de somaj. În cazul în care suma necesarã acoperirii plãtilor absolventilor va fi mai mare, diferenta se va recupera prin intermediul directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti din Fondul pentru plata ajutorului de somaj, în termen de 5 zile de la data depunerii documentatiei mentionate la art. 7.
            Art. 9. - În vederea organizãrii cursurilor de recalificare, persoanele juridice vor prezenta la directiile generale, de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti urmãtoarele documente:
            - motivarea necesitãtii efectuãrii cursului pentru asigurarea reconversiei profesionale a absolventilor ca urmare a modificãrii structurii pe meserii sau pe specialitãti a personalului, impusã de dezvoltarea sau de schimbarea procesului de productie;
            - tabel nominal cu absolventii de învãtãmânt care urmeazã a fi pregãtiti prin cursuri de recalificare, întocmit în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 3 la prezentele norme.
            Art. 10. - Organizarea cursurilor de recalificare se face în conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregãtirii profesionale a somerilor, republicatã, si ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996.
            Art. 11. - Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de recalificarea absolventilor în perioada celor 3 ani de la angajare, persoanele juridice vor depune documentatia elaboratã în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 4 la prezentele norme, la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti, în termen de 30 de zile de la finalizarea cursului.
            Art. 12. - Angajatorii vor depune lunar la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene sau a municipiului Bucuresti, pe lângã declaratia prevãzutã în Hotãrârea Guvernului nr. 193/1997 pentru aplicarea de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al
României, Partea I, nr. 94 din 20 mai 1997, si un tabel întocmit în conformitate cu modelul prevãzut în anexa nr. 5 la prezentele norme.
            Art. 13. - Angajatorii vor pune la dispozitie organelor de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale datele privind cheltuielile efectuate pentru salarizarea si recalificarea absolventilor si documentele necesare verificãrii îndeplinirii obligatiei de mentinere a contractelor individuale de muncã pe perioada de 3 ani.
            Art. 14. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentele norme.

ANEXA Nr. 1

Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
Directia Generalã de Muncã si Protectie Socialã
Judetul .................

CONVENTIA Nr..........
încheiatã astãzi .................. între:

            Directia generalã de muncã si protectie socialã a judetului ............................., reprezentatã prin ..............., având functia de ......., pe de o parte, si persoana juridicã (fizicã) .................., reprezentatã de ............., având functia de ...................., numitã angajator, pe de altã parte, convin urmãtoarele:
            1. Angajatorul .............................................. va încheia contracte individuale de muncã pe duratã nedeterminatã pentru un numãr de .. ....... absolventi.
            2. Angajatorul se obligã sã mentinã contractele individuale de muncã ale absolventilor pe o perioadã de minimum 3 ani de la data încheierii acestora.
            3. Directia generalã de muncã si protectie socialã a judetului .................... sau a municipiului Bucuresti se obligã sã efectueze plãtile în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 privind mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncã a absolventilor institutiilor de învãtãmânt.

Director general,                              Angajator,
                                                    persoanã juridicã (fizicã),

ANEXA Nr. 2

Judetul: ............................
Persoanã juridicã (fizicã): ....................
Sediul/adresa: ..................
Cont bancã: .....................
Cod fiscal: ........................
Telefon: ............................

TABEL NOMINAL
cu absolventii de învãtãmânt angajati în baza prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 privind mãsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncã a absolventilor institutiilor de învãtãmânt
Luna ................. anul ........

Numãrul de ore corespunzãtor programului normal de lucru din luna
pentru care se face plata ...................


Nr.
crt.
Numele si 
prenumele
Anul
absolvirii
Nr.
diplomei
(adeverintei)
Data
angajãrii
Nr. actului
de studii
Forma de
învãtãmânt
Functia,
meseria
Salariul
de bazã
brut la
data
angajãrii
Salariul
de bazã
net la
data
angajãrii
Salariul
orar net
col. 5/nr.
ore
lucrate
Nr.
ore
efectiv
lucrate
de
absolvent
Salariul
corespunzãtor
orelor efectiv
lucrate
col. 6 x
col. 7
Cuantumul
de 70%
din col. 8
0
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
2.
TOTAL,
din care:
............
............
                 
Angajator,
persoanã juridicã (fizicã),

ANEXA Nr. 3

Judetul: ..............
Persoana juridicã: ....................
Sediul: ..........................
Cont bancã: .....................
Cod fiscal: .......................
Telefon: ............................

TABEL NOMINAL
cu absolventii de învãtãmânt care urmeazã a fi pregãtiti prin cursuri de recalificare în baza prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997


Nr.
crt.
Forma de
învãtãmânt
Nr.
Data
angajãrii
Meseria,
speciali-
tatea
Meseria,
specializarea
în care se
recalificã
Data
începerii
cursului
Durata
cursului
Cheltuieli
preliminate
pe cursant

0
A
1
2
3
4
5
6
7
I. Absolventi cu studii superioare
1.
2.
3.
..............................................
..............................................
..............................................
II. Absolventi de colegiu
1.
2.
3.
..............................................
..............................................
..............................................
III. Absolventi de scoli
postliceale
1.
2.
3.
..............................................
..............................................
..............................................
IV. Absolventi cu studii medii
1.
2.
3.
..............................................
..............................................
..............................................
V. Absolventi de scoli
profesionale
1.
2.
3.
..............................................
..............................................
..............................................


        TOTAL:

Angajator,

ANEXA Nr. 4

Judetul: ..............
Persoana juridicã: ....................
Sediul: ..........................
Cont bancã: .....................
Cod fiscal: .......................
Telefon: ............................

TABEL NOMINAL
cu absolventii de învãtãmânt care au finalizat cursul de recalificare în baza prevederilor Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997 în meseria
sau specializarea de ........................

            - data începerii cursului ................................................
            - data încheierii cursului ...............................................
            - durata (luni)...............................................................
            - numãrul de cursanti....................................................
            - cheltuieli pe cursant ...................................................
            - cheltuieli totale curs*) .................................................

Nr. crt.
Numele si prenumele
0
A
1.
.........................................
2.
.........................................
      TOTAL:
Angajator,
*) Angajatorul va pune la dispozitie directiei generale de muncã si protectie socialã judeteanã sau a municipiului Bucuresti actele privind efectuarea cheltuielilor pentru realizarea cursului.

ANEXA Nr. 5

Judetul: ............................
Persoanã juridicã (fizicã): ....................
Sediul/adresa: ..................
Cont bancã: .....................
Cod fiscal: ........................
Telefon: ............................

TABEL NOMINAL
cu absolventii de învãtãmânt superior angajati în baza
Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 35/1997
Conventia nr. ...........
Luna ......................... anul ...........


 
Nr.
crt.
Numele si
prenumele
Data
angajãrii
Semnãtura*)
absolventului
Motivul desfacerii
contractului individual
de muncã, conform
Codului muncii
0
1
2
3
4
         
*) Absolventul va atesta prin semnãturã faptul cã a încasat salariul de bazã, stabilit prin contractul individual de muncã.
Angajator,

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea reprocesãrii cantitãtii de 320 de tone de uraniu în concentrat din stocul existent la 31 decembrie 1992

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã reprocesarea cantitãtii de 320 detone uraniu în concentrat necorespunzãtor calitativ, care se va efectua în timp, începând cu anul 1997 pânã în anul 2000. Cheltuielile de reprocesare se suportã, în functie de destinatie, dupã cum urmeazã:
            a) prin deducerea acestora din contravaloarea stocului de uraniu în concentrat datoratã bugetului de stat, la preturile în vigoare la data valorificãrii;
            b) de la bugetul de stat, din alocatii de capital pentru cantitatea de uraniu ce se depune pe stoc.
            Influentele reprocesãrii - pierderea tehnologicã si costul reprocesãrii - urmeazã sã fie aprobate anual, prin bugetul de venituri si cheltuieli.
            Art. 2. - Pentru anul 1997, cantitatea de uraniu programatã pentru a fi reprocesatã este de 50 de tone, cu o pierdere tehnologicã de 20%, respectiv de 10 tone, cantitatea rezultatã din reprocesare, de 40 de tone, urmând sã fie valorificatã la terti.
            Cheltuielile de reprocesare, de 651.800 lei/kg uraniu în concentrat, se scad din contravaloarea uraniului în concentrat datoratã bugetului de stat, la pretul în vigoare la data valorificãrii, în conditiile art. 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 69/1993.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 20 august 1997.
Nr. 461.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind executarea creantelor la Fondul special pentru sãnãtate

            În temeiul prevederilor art. 108 si 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Persoanele juridice si fizice care, potrivit legii, au obligatii de platã cãtre bugetul Fondului special pentru sãnãtate declarã lunar/trimestrial aceste obligatii, potrivit declaratiilor-model prevãzute în anexele nr. 1 si 2 ce fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Declaratia lunarã/trimestrialã se depune la directia sanitarã judeteanã, respectiv Directia Sanitarã a Municipiului Bucuresti, pe raza cãreia îsi are sediul sau domiciliul persoana juridicã sau fizicã prevãzutã la art. 1, în termen de 20 de zile de la expirarea lunii/trimestrului pentru care se datoreazã contributiile.
            Art. 3. - Nedepunerea declaratiilor la termenul stabilit, folosirea altor modele decât cele prevãzute în anexele nr. 1 si 2 ori completarea lor cu date eronate se sanctioneazã potrivit Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale.
            Art. 4. - (1) Încasarea si urmãrirea creantelor la bugetul Fondului special pentru sãnãtate se fac în conditiile prevãzute în Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, si modificatã prin Ordonanta Guvernului nr. 7/1997 privind reglementarea modului de platã a personalului angajat prin conventii civile pentru încasarea creantelor bugetare.
            (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se poate efectua si prin personal angajat de cãtre directiile sanitare judetene sau a municipiului Bucuresti, prin conventii civile de prestãri de servicii, încheiate în conditiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele mãsuri de protectie a persoanelor încadrate în muncã.
            Persoanelor angajate în conditiile prezentei hotãrâri nu le sunt aplicabile prevederile art. 20 din Legea nr. 40/1991, republicatã.
            (3) Personalul angajat în aplicarea prevederilor prezentei hotãrâri este împuternicit de Ministerul Sãnãtãtii pe baza legitimatiilor speciale eliberate în acest scop.
            Art. 5. - (1) Pentru creantele la bugetul Fondului special pentru sãnãtate se aplicã procedura executãrii silite prevãzutã de Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
            (2) Ministerul Sãnãtãtii va elabora norme metodologice de aplicare a procedurii de executare silitã, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României.
            Art. 6. - Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
p. Ministrul sãnãtãtii,
Ioan Romosanu,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul finantelor,
Mircea Ciumara

Bucuresti, 20 august 1997.
Nr. 463.

ANEXA Nr. 1

DECLARATIE
privind obligatiile de platã pe luna ...................... 1997 la Fondul special pentru sãnãtate

            Luna .................. anul ...................
            Denumirea contribuabilului ..................................................................
            Codul fiscal ...................... Localitatea ............ Str. .......................... nr. ......., bl. ..........., sc. ......., ap. ......... Judetul/sectorul .................. Codul postal ...................., Tel./Fax ......................
            Conturi bancare ...................................... Banca .........................................
                                   ......................................            ........................................
                                    .....................................            ........................................
            I. Cota de 2% datoratã de persoanele juridice si fizice care utilizeazã personal salariat - pct. 3 din Normele Ministerului Sãnãtãtii nr. MM/34.686/1992.            a) Data lichidãrii drepturilor salariale .....................................
            b) Numãrul de salariati ........................................................
            c) Fondul de salarii realizat pe luna ............................             ......................... lei
            d) Contributia de 2% datoratã pe luna .........................             ......................... lei
            e) Sume restante din contributia de 2% ............................................................ lei,
            din care:
            - luna/anul ........................................................ lei
            - luna/anul ........................................................ lei
            d) total contributii de 2% de achitat [d) + e)] _____________________________
                                                                                                     _____________________________   lei.

            II. Document de platã
Nr.
crt.
Numãrul
documentului/data
Explicatia plãtii
- contributii, penalitãti -
Suma
- lei -
                                                                                                   TOTAL............... _____________ 
           Sume restante
Luna/anul
Contributie
- lei -
Penalitãti
- lei -
Total
- lei -
            TOTAL - lei _____________________________________________________________________

            Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã am verificat datele din prezenta declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectã si completã.
            Numele*) .......................... Prenumele ........................... Data .....................
            Functia ............................................ semnãtura si stampila .........................
            Prezentul titlu de creantã devine titlu executoriu la data la care creanta bugetarã este scadentã, conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
Se depune în douã exemplare
la directiile sanitare.
 

*) Director general sau altã persoanã autorizatã.

ANEXA Nr. 2

DECLARATIE
privind obligatiile de platã pe trimestrul ......... 1997 la Fondul special pentru sãnãtate

            Denumirea contribuabilului ............................................................
            Codul fiscal ........... Localitatea .....................................................
            Str. ........................ nr......................, bl................. , sc ..............., ap .............
            Judetul/sectorul ....... Codul postal .............................. Tel./Fax ................................,
            Conturi bancare ...................................... Banca .........................................
                                   ......................................            ........................................
                                    .....................................            ........................................
            I. Contributia de 10% datoratã de persoanele juridice, radioteleviziune, agentii de publicitate, administratia ziarelor si alte persoane juridice care realizeazã actiuni de publicitate pentru produsele din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice - pct. 4 din Normele Ministerului Sãnãtãtii nr. MM/34.686/1992.

a) Încasãri din publicitate, pe luna ..............              ....................................... lei;
b) Contributia de 10% datoratã                                 ....................................... lei;
c) Sume restante din contributia de 10% ......................................................... lei;
din care:
trimestrul/anul .................................           ....................................... lei;
trimestrul/anul .................................           ....................................... lei;
d) Total contributii de 10% de achitat [b) + c)] _____________________________
                                                                                         _____________________________   lei.
            II. Cota de 1% asupra sumelor realizate din vânzarea produselor din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice de cãtre producãtorii si importatorii produselor respective - pct. 5 din Normele Ministerului Sãnãtãtii nr. MM/34.686/1992.
a) Sume realizate din vânzare pe trimestrul  ..................................................... lei;
b) Contributia de 1% datoratã pe trimestrul ....................................................... lei;
c) Sume restante din contributia de 1% ......................................................... lei;
din care:
trimestrul/anul .................................           ....................................... lei;
trimestrul/anul .................................           ....................................... lei;
d) Total contributii de 1% de achitat [b) + c)] _____________________________
                                                                                      _____________________________   lei.
            III. Contributia de 1 % din adaosul comercial aplicat asupra vânzãrilor de produse din tutun, tigãri si bãuturi alcoolice - pct. 6 din Normele Ministerului Sãnãtãtii nr. MM/34.686/1992.
a) Valoarea adaosului comercial
realizat din vânzãri pe trimestrul ..............              ....................................... lei;
b) Contributia de 1% din adaos comercial ..................................................... lei;
c) Sume restante din contributia de 1% ......................................................... lei;
din care:
trimestrul/anul .................................           ....................................... lei;
trimestrul/anul .................................           ....................................... lei;
d) Total contributii de 1% de achitat [b) + c)] _____________________________
                                                                                      _____________________________   lei.
            IV. Document de platã
Nr.
crt.
Numãrul
documentului/data
Explicatia plãtii
- contributia de 1%, de 10% - penalitãti
Suma crt.
- lei -
       
       
       
TOTAL ...................
            Sume restante cumulat
 
Fond
Contributii
- lei -
Perioada
restantã
Penalitãti
- lei -
Total
- lei -
I/10%        
II/1% din vânzãri        
III/1% din adaos        
TOTAL  
x
   
            Sub sanctiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã am verificat datele din prezenta declaratie si, în conformitate cu informatiile furnizate, o declar corectã si completã.
            Numele*) .......................... Prenumele ........................... Data .....................
            Functia ............................................ semnãtura si stampila .........................
            Prezentul titlu de creantã devine titlu executoriu la data la care creanta bugetarã este scadentã, conform art. 25 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996.
Se depune în douã exemplare
la directiile sanitare.
 

*) Director general sau altã persoanã autorizatã.