MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I
Anul IX - Nr. 220              LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 29 august 1997

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNUL ROMÂNIEI

 

41. - Ordonanta privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

ORDONANTE ALE GUVERNUL ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

privind aprobarea Regulamentului de transport pe căile ferate din România

 

În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României, al art. 64 alin. 2 din Legea nr. 129/1996 privind transportul pe căile ferate române, al Ordonantei Guver nului nr. 19/1997 privind transporturile si al art. 1, lit. h), din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite următoarea ordonantă:

 

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul de transport pe căile ferate din România, anexă la prezenta ordonantă.

Art. 2 - Prezenta ordonantă intră în vigoare după 60 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

Pe aceeasi dată se abrogă: Decretul nr.2171 din 29 iulie 1929 privind aprobarea Regulamentului de transport al Căilor Ferate Române, publicat în Monitorul Oficial nr. 189 din 27 august 1929 si prevederile referitoare la utilizarea mijloacelor feroviare din Hotărârea Consiliului de Ministri nr.425 din 8 mai 1975 publicată în Buletinul Oficial nr. 44 din 10 mai 1975 privind aprobarea Programului de măsuri pentru îmbunătătirea utilizării mijloacelor de transport feroviare, auto si pe apă, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 3 - În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Transporturilor, pe baza propunerilor Companiei Nationale "Căile Ferate Române", va emite norme de aplicare a Regulamentului de transport pe căile ferate din România.

 

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Călin Popescu-Tăriceanu

 

Bucuresti, 28 august 1997.
Nr. 41.

 

Regulamentul de transport pe căile ferate din România

 

TITLUL I
Dispozitii generale

 

ARTICOLUL 1
Obiectul si sfera de aplicare

 

1.1. Regulamentul are ca obiect stabilirea normelor cu privire la drepturile, obligatiile si răspunderile transportatorilor feroviari si clientilor în efectuarea transporturilor pe căile ferate din România.

1.2. Regulamentul se aplică expeditiilor transporturilor publice de călători, bagaje, mărfuri si alte bunuri care se execută de transportatori feroviari autorizati în România.

1.3. Transporturile publice feroviare se execută pe bază de contract de transport.

In traficul intern contractul de transport se încheie si se execută în conformitate cu prevederile prezentului Regulament si ale reglementărilor în vigoare. Contractul de transport în traficul international se încheie si se execută în conformitate cu acordurile, conventiile si întelegerile internationale la care România este parte.

1.4. Dacă interesul public sau nevoile exploatării cer, calea ferată poate decide ca:

1.4.1. - serviciul si traficul să fie suspendate total sau partial;

1.4.2. - unele expeditii să fie excluse de la transport sau primite numai în anumite conditii;

1.4.3. - anumite expeditii să se bucure de prioritate. Aceste măsuri trebuie făcute publice.

1.5. In caz de necesitate, transporturile militare se vor efectua neîntrerupt.

 

ARTICOLUL 2
Termeni din regulament

 

Întelesul termenilor folositi în prezentul Regulament este arătat în anexă.

 

ARTICOLUL 3

Răspunderea căii ferate pentru agentii săi

 

3.1. Calea ferată este răspunzătoare de greselile sau abuzurile comise de agentii aflati în serviciul ei, precum si de cele ale altor persoane care participă, din dispozitia ei, la executarea unui transport cu care s-a însărcinat.

3.2. În cazul în care, la cererea celui interesat, agentii căii ferate sau alte persoane întocmesc documente de transport fac traduceri sau alte servicii care nu cad în sarcina căii ferate, se consideră că lucrează în contul si pe răspunderea persoanei interesate pentru care fac aceste servicii.

3.3. Calea ferată nu răspunde de bagajele încredintate în statii si trenuri unor persoane care nu fac parte din categoria celor prevăzute la art. 3.1.

 

ARTICOLUL 4
Tarife. Întelegeri speciale

 

4.1. La stabilirea si aplicarea tarifelor căii ferate se are în vedere acoperirea costurilor si obtinerea unui minim de profit, în conditiile de performantă si constrângeri financiare conform reglementărilor legale în vigoare.

4.2. Tarifele de transport se modifică conform criteriilor stabilite prin lege.

4.3. Pretul prestatiei de transport se stabileste conform tarifului căii ferate valabil în momentul încheierii contractului de transport. Tariful căii ferate trebuie să contină elementele necesare pentru calculul tarifelor de transport si a celor accesorii, precum si, dacă este cazul, conditiile de convertire a valutei.

4.4. Calea ferată va elabora tarife directe formate din cumularea tarifelor fiecărei căi ferate (transportatori feroviari autorizati), care vor sta la baza stabilirii pretului transporturilor si a lichidării conturilor dintre căile ferate.

4.5. Tarifele căilor ferate se publică în Buletinul comercial CFR si se aplică în aceleasi conditii, uniform tuturor clientilor. Tarifele pentru călători sunt aduse la cunostinta publică si prin alte mijloace de informare în masă, inclusiv prin afisare în statii.

4.6. Calea ferată acordă reduceri tarifare în baza unor acte normative cu asigurarea compensărilor aferente de către autoritatea, agentul, respectiv organizatia care a solicitat reducerea.

4.7. Calea ferată poate stabili conditii care comportă reduceri de tarife sau alte avantaje, în conditiile legii. La aceleasi conditii calea ferată asigură un tratament asemănător.

Calea ferată poate acorda reduceri tarifare în scopuri comerciale.

4.8. Calea ferată este în drept să perceapă si alte sume neprevăzute în tarife, ca urmare a unor costuri provocate de clienti, efectuate de aceasta în timpul transportului. Aceste costuri trebuie justificate si decontate separat pe documentul de transport, anexându-se documentele justificative.

4.9. Tarifele căii ferate intră în vigoare după publicare.

4.10.Tarifele, normele si instructiunile de serviciu nu pot deroga de la Regulament.

 

ARTICOLUL 5
Cursul de schimb al monedelor

 

In conditiile aplicării tarifelor (tarife de import-export, transport international si altele similare), care, potrivit legii, se pot încasa în valută, calea ferată trebuie să facă public, conform art. 4.5, cursul de schimb la care efectuează convertirea sumelor în monedă străină si acceptarea la plată a monedelor străine.

 

ARTICOLUL 6
Sesizări

 

6.1. Sesizările clientilor care necesită rezolvări operative se adresează sefului statiei, respectiv sefului de tren, în caz că trenul este în mers. Acestia sunt obligati să ia măsurile de rezolvare care se impun în limita competentelor lor.

6.2. Sesizările publicului se pot adresa verbal sau în scris si se înregistrează în registrul de sesizări care se află în fiecare statie.

6.3. Calea ferată va răspunde în scris petitionarului în termen de 30 de zile.

 

ARTICOLUL 7
Răspunderea în caz de accident nuclear

 

Calea ferată este scutită de răspunderea ce îi revine potrivit Regulamentului, când paguba a fost cauzată de un accident nuclear si dacă, în aplicarea legilor si regulamentelor care reglementează răspunderea în domeniul energiei nucleare, cel care exploatează o instalatie nucleară sau o altă persoană care îl substituie sunt răspunzători de această pagubă.

 

TITLUL II
Transportul călătorilor si bagajelor

 

CAPITOLUL 1
Transportul călătorilor

 

ARTICOLUL 8
Conditiile de acceptare la transport

 

8.1. - Calea ferată efectuează transporturile de călători conform Regulamentului atâta timp cât:

8.1.1. - călătorul se conformează prezentului Regulament, tarifelor si dispozitilor căii ferate făcute publice;

8.1.2. - transportul este posibil cu agentii si mijloacele de transport disponibile care permit satisfacerea nevoilor regulate ale traficului;

8.1.3. - transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita si a căror înlăturare nu depinde de ea.

 

ARTICOLUL 9
Persoane excluse la transport. Admiterea conditionată

 

9.1. În tren si în statie nu se admit sau pot fi evacuate:

9.1.1. - persoanele în stare de ebrietate sau drogate, acelea care prin comportare deranjează pe ceilalti călători sau care produc vătămări materialului rulant sau care nu respectă prevederile prezentului Regulament. Aceste persoane nu au dreptul la restituirea costului călătoriei si a tarifelor plătite pentru transportul bagajelor lor;

9.1.2. - persoanele care din cauză de boală sau din alte cauze incomodează pe ceilalti călători, în afară de cazul când călătoresc contra plată într-un compartiment întreg. Persoanele care s-au îmbolnăvit pe parcurs trebuie să fie transportate până la prima statie, unde li se acordă îngrijirile necesare. Acestor persoane li se restituie diferenta dintre tarifele plătite si cele aferente pentru parcursul efectuat, atât pentru legitimatia de călătorie, cât si pentru bagaj, în conditiile prevăzute la art. 33;

9.1.3. - persoanele care insultă personalul căii ferate aflat în timpul serviciului. Acestora li se întocmeste procesverbal de contraventie.

9.2. Transportul bolnavilor contagiosi se reglementează prin instructiuni comune ale căii ferate si ale institutiei de stat însărcinată cu ocrotirea sănătătii publice.

 

ARTICOLUL 10
Mersul trenurilor si suspendarea circulatiei trenurilor

 

10.1. Călătorii se transportă cu trenuri prevăzute în mersul trenurilor publicat si afisat la statii, cu trenuri suplimentare, cu vagoane suplimentare sau cu trenuri special comandate, necuprinse în mersul trenurilor.

10.2. Calea ferată trebuie să aducă la cunostinta publicului întreruperea circulatiei trenurilor prin mass-media si afisare în statii.

10.3. Întârzierea trenurilor se aduce la cunostinta publicului prin anunturi afisate în statii sau transmise prin instalatiile de amplificare existente.

10.4. Conditiile în care pot fi utilizate anumite trenuri, vagoane sau servicii se prevăd în mersul trenurilor si, după caz, în normele uniforme privind transporturile.

10.5. Când din cauza întârzierii trenului, călătorul nu prinde trenul de legătură pentru continuarea călătoriei, calea ferată este obligată să-l transporte cu bagajele sale, fără a percepe noi tarife, cu primul tren de acelasi rang sau de rang inferior, pe aceeasi rută sau pe altă rută, astfel ca acesta să ajungă la destinatie cu întârzierea cea mai mică.

10.6. În cazul suspendării circulatiei unui tren, dacă acest fapt nu a fost cunoscut înainte de plecarea din statia de pornire, iar călătorul nu doreste să continue călătoria cu alte trenuri sau pe alte rute, calea ferată este obligată să-l aducă înapoi la statia de plecare, cu primul tren în circulatie, fără plată, restituindu-i-se tarifele plătite pentru distanta neefectuată.

10.7. Dacă întreruperea sau suspendarea circulatiei unui tren a fost anuntată înaintea plecării din statia de pornire, călătorii vor plăti tarifele aferente rutei ocolitoare.

10.8. În cazul când linia s-a întrerupt într-un punct, calea ferată va organiza, pe cât posibil, un serviciu de transport pentru călători si bagaje cu alte vehicule. Tarifele plătite pentru transportul cu aceste vehicule vor fi suportate de călători dacă întreruperea a fost anuntată înainte de plecarea trenului din statia de pornire.

10.9. Călătorul poate renunta la călătorie sau amâna călătoria dacă prezintă legitimatia pentru viza de neutilizare în termenul prevăzut în normele uniforme privind transporturile. Dacă se întrebuintează un tren sau servicii cu tarife mai mari, călătorul va plăti diferenta de tarif.

10.10. Prin aceste dispozitii nu se prelungeste durata legitimatiilor de călătorie al căror timp de întrebuintare este determinat prin normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 11
Legitimatiile de călătorie si durata valabilitătii lor

 

11.1. Orice legitimatie de călătorie trebuie să contină mentiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.

11.2. Legitimatiile de călătorie se obtin de la statii, agentii, de la agenti autorizati, precum si de la personalul de tren, în conditiile stabilite de calea ferată.

11.3. Tarifele pentru legitimatiile de călătorie obtinute de la agentii, agenti autorizati si de la personalul de tren pot fi mai mari decât cele de la casele de bilete din statii, în conditiile legii.

11.4. Călătorul trebuie să verifice pe loc, la primirea legitimatiei de călătorie dacă aceasta corespunde cererii sale.

11.5. Revinderea legitimatiilor de călătorie nu este permisă. Legitimatiile de călătorie găsite în aceste cazuri vor fi anulate, iar călătorii vor fi considerati si tratati ca fără legitimatie de călătorie.

Persoanele neautorizate care revând legitimatii de călătorie vor fi tratate drept contravenienti.

11.6. Cedarea legitimatiilor de călătorie altor persoane care nu au dreptul la acestea este interzisă. Legitimatiile găsite în această situatie sunt retinute de personalul de tren; călătorii în cauză vor fi considerati si tratati fără legitimatie de călătorie.

11.7. Calea ferată va face publice, conform art. 4.5, normele de utilizare si duratele de valabilitate ale legitimatiilor de călătorie.

 

ARTICOLUL 12
Ocuparea si rezervarea locurilor

 

12.1. Călătorul poate ocupa loc în tren, respectând dreptul la clasă si serviciile oferite de legitimatia sa de călătorie.

12.2. La trenurile cu regim de rezervare a locurilor călătorul poate ocupa numai locurile înscrise în legitimatia de călătorie.

12.3. Modalitătile de rezervare a locurilor în trenuri sunt reglementate de calea ferată si aduse la cunostinta publicului călător prin mersul de tren.

12.4. În conditiile stabilite prin norme uniforme, călătorul poate să utilizeze un loc la o clasă superioară, servicii superioare sau un tren de categorie superioară celor indicate pe bilete sau poate cere să i se modifice itinerarul.

12.5. Călătorul care nu poate obtine loc si nu consimte să călătorească în picioare are dreptul să ceară restituirea tarifului de transport, amânarea călătoriei sau plata diferentei pentru călătoria la o clasă superioară.

12.6. La trenurile fără regim de rezervare, totusi, în conditiile normelor uniforme, se pot rezerva compartimente întregi.

 

ARTICOLUL 13
Reduceri din tarifele de călători

 

13.1. Copiii până la vârsta de 5 ani împliniti pentru care nu se cere un loc separat, se transportă gratuit, fără legitimatie de călătorie.

13.2. Copiii până la vârsta de 10 ani împliniti plătesc 50% din tariful de transport si din suplimentul de tren, având drept la loc separat. La trenurile cu locuri rezervate plătesc si tariful integral al tichetului.

13.3. Calea ferată poate acorda si alte reduceri, reglementate prin tarife si aduse la cunostinta publicului călător prin publicare, conform art. 4.5.

13.4. Nici o reducere acordată de calea ferată nu se mai poate aplica legitimatiilor de călătorie care se bucură deja de o reducere din tariful întreg.

13.5. Călătorii care beneficiază de reduceri trebuie să prezinte la cererea organului de control dovada că pot beneficia de reducerile respective.

 

ARTICOLUL 14
Dreptul la transport

 

14.1. Călătorul trebuie să posede o legitimatie de călătorie valabilă la data, trenul, clasa si serviciul utilizat, obtinută conform reglementărilor căii ferate. Celor care contravin acestei prevederi calea ferată nu le recunoaste nici un drept, de nici o natură, si nu răspunde de nici o daună ce eventual ar suferi.

14.2. Călătorul este obligat să păstreze legitimatia de călătorie asupra sa în tot timpul călătoriei si să o prezinte pentru verificare, la cerere, personalului de tren sau agentului căii ferate împuternicit în acest scop.

14.3. Legitimatiile de călătorie care prezintă modificări necertificate de calea ferată nu sunt valabile si sunt retrase de agentii căii ferate.

14.4. Călătorul care nu prezintă , în tren, o legitimatie de călătorie valabilă este obligat să plătească tariful de taxare în tren. În cazul în care refuză plata tarifului de taxare în tren este contravenient si tratat potrivit legii.

14.5. Călătorii contravenienti care nu pot fi legitimati pentru întocmirea procesului-verbal de contraventie se predau Corpului gardienilor feroviari sau organelor de politie, pentru identificare.

14.6. Verificarea legitimatiilor de călătorie, în tren, în timpul stationării în statii se reglementează prin normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 15
Întreruperea călătoriei

 

15.1. Legitimatia de călătorie dă dreptul, de regulă, la o singură întrerupere a călătoriei de maximum 24 ore de la plecarea trenului cu care a sosit călătorul sau de la plecarea primului tren de legătură de acelasi rang. Exceptiile sunt prevăzute în normele uniforme.

15.2. Conditiile în care se acordă întreruperea călătoriei sunt reglementate prin normele uniforme.

 

ARTICOLUL 16
Reguli pentru călători

 

16.1. Călătorii sunt obligati să se conformeze Regulamentului.

16.2. Călătorilor li se interzic următoarele fapte:

16.2.1. - călătoria pe acoperisul vagoanelor, pe scări, pe tampoane, între vagoane si în alte locuri care nu sunt destinate călătorilor;

16.2.2. - urcarea si călătoria în trenuri speciale, de marfă, de lucru, în vagoane cu afectare anumită afisată pe ele, în vagoane de bagaje, de mesagerie, de coletărie, postale si în cabina locomotivei;

16.2.3. - fumatul în vagoane, săli de asteptare, holuri, cu exceptia locurilor unde fumatul este permis si acest lucru este afisat;

16.2.4. - urcarea sau coborârea din vehicule în miscare, aplecarea în afară sau rezemarea de usi, respectiv deschiderea usilor în timpul mersului trenului;

16.2.5. - aruncarea obiectelor pe ferestrele sau usile vagoanelor;

16.2.6. - urcarea sau coborârea obiectelor si persoanelor pe ferestrele vagoanelor;

16.2.7. - deteriorarea vagoanelor, clădirilor sau instalatiilor prin distrugere sau sustragere a pieselor sau dotărilor din inventarul acestora;

16.2.8. - neeliberarea locului ocupat în vagon, care nu corespunde cu cel prevăzut în legitimatia de călătorie;

16.2.9. - exercitarea comertului în trenuri sau în statii fără autorizatie eliberată de calea ferată;

16.2.10 - lipirea de afise în trenuri sau în statii fără acordul scris al căii ferate;

16.2.11. - traversarea liniilor prin alte locuri decât cele special amenajate pentru călători;

16.2.12. - intrarea sau stationarea în incinta unitătilor acolo unde accesul publicului este interzis prin afise sau pictograme corespunzătoare;

16.2.13. - apelarea la mila călătorilor sau practicarea de jocuri de noroc în trenuri sau unităti de cale ferată;

16.2.14. - tulburarea linistii călătorilor prin producerea de zgomote;

16.2.15. - provocarea de scandal în trenuri sau în incinta unitătilor de cale ferată;

16.2.16. - refuzul călătorilor consumatori de a părăsi vagonul restaurant dupa ora de închidere a acestuia;

16.2.17. - actionarea semnalului de alarmă sau a frânei de mână pentru motive nejustificate de un pericol iminent pentru siguranta trenului sau a călătorilor;

16.2.18. - murdărirea vehiculelor si a spatiilor afectate publicului, inclusiv a celor dintre linii, scrierea sau desenarea neautorizată pe peretii vagoanelor sau ai clădirilor căii ferate, dezlipirea fără drept a afiselor;

16.2.19. - transportul în vagoanele de călători a obiectelor sau substantelor inflamabile, explozibile, radioactive, otrăvitoare si rău mirositoare care, potrivit legii si reglementărilor căii ferate, nu sunt permise la transport;

16.2.20. - prejudicierea intereselor celorlalti călători, împiedicarea liberei circulatii a publicului în trenuri si statii, încălcarea normelor de protectie a mediului si contra incendiilor.

16.3. Călătorilor care contravin prevederilor de mai sus, calea ferată nu le recunoaste nici un drept, de nici o natură, si nu răspunde de nici o daună ce eventual ar suferi.

16.4. Călătorul care prin faptele sale a adus prejudicii de orice fel căii ferate este obligat la plata despăgubirilor prevăzute în tarife.

16.5. Constatarea abaterilor de la regulile de călătorie se face de către agentii autorizati de calea ferată, sau organele de ordine publică si se sanctionează conform legii.

 

ARTICOLUL 17
Bagaje de mână

 

17.1. Călătorul poate să ia cu el în vagoanele de călători, în mod gratuit, obiecte usor de purtat (bagaje de mână). Bagajele de mână( valize, pachete si altele asemănătoare) trebuie să fie usor de manipulat, bine ambalate, astfel încât să nu fie posibilă scurgerea continutului, avarierea sau murdărirea vagoanelor sau incomodarea celorlalti călători.

17.2. Fiecare călător dispune, pentru bagajele sale de mână, doar de spatiul situat deasupra locului pe care îl ocupă sau de un spatiu echivalent în boxa pentru bagaje a vagoanelor. Greutatea totală a bagajelor de mână admisă pentru fiecare loc ocupat este de 30 kg.

17.3. În vagoanele de călători nu pot fi introduse ca bagaje:

17.3.1. - materiile si obiectele excluse de la transportul de bagaje;

17.3.2. - obiectele de natură să stânjenească sau să incomodeze călătorii ori să cauzeze o pagubă călătorilor sau căii ferate;

17.3.3. - obiectele interzise prin actele normative ale autoritătilor administrative;

17.3.4. - vietătile, potrivit art. 18.

17.4. Calea ferată are dreptul să se asigure, în prezenta călătorului, de natura obiectelor introduse în vagoanele de călători si în statie. Dacă nu este posibil să se identifice persoana care a luat cu ea obiectele supuse verificării, calea ferată efectuează verificarea în prezenta Corpului gardienilor feroviari sau a organelor de politie.

17.5. Supravegherea obiectelor pe care călătorul le ia cu el în vagon revine acestuia.

17.6. Călătorul este răspunzător de orice pagubă cauzată de obiectele si vietătile pe care le ia cu el în vagon.

17.7. Aceste dispozitii nu influentează răspunderea pe care o poate avea calea ferată potrivit art. 34.

17.8. Bagajele de mână care depăsesc limitele de mai sus se predau ca bagaje înregistrate la vagonul de bagaje sau la magazia statiei de plecare.

 

ARTICOLUL 18
Transportul vietătilor în vagoanele de călători

 

18.1. Animalele, păsările, reptilele, pestii, insectele vii nu se pot lua în vagoanele de călători.

18.2. Exceptiile de la art. 18.1 sunt prevăzute prin normele uniforme.

18.3. Călătorul răspunde de prejudiciile produse de vietătile luate cu el în vagon. Această dispozitie nu influentează răspunderea pe care o poate avea calea ferată potrivit art. 34.

 

ARTICOLUL 19
Avarierea si murdărirea vagoanelor sau a instalatiilor

 

Călătorul este obligat să despăgubească calea ferată pentru daunele cauzate prin avarierea sau murdărirea vagoanelor sau a instalatiilor, conform reglementărilor în vigoare.

 

ARTICOLUL 20
Alte forme de contractare a transporturilor de călători

 

20.1. Calea ferată poate să ofere publicului vagoane si trenuri special comandate, altele decât cele publicate în mersul trenurilor, în conditiile prevăzute în normele uniforme.

20.2. Calea ferată poate face servicii de transport integrate si cu alte mijloace de transport.

 

CAPITOLUL 2
Transportul bagajelor înregistrate

 

ARTICOLUL 21
Transportul bagajelor înregistrate. Trenurile care transportă bagaje

 

21.1. Calea ferată efectuează orice transport de bagaje cu conditia ca:

21.1.1. - bagajele să apartină unui călător care posedă legitimatie de călătorie si care solicită deplasarea acestora până la destinatia prevăzută în legitimatie;

21.1.2. - bagajele să îndeplinească prevederile din Regulament si din tarif;

21.1.3. - transportul să fie posibil cu personalul si mijloacele de transport prevăzute în mersul trenurilor;

21.1.4. - transportul să nu fie împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita si a căror înlăturare nu depinde de ea.

21.2. Calea ferată transportă bagaje înregistrate numai cu trenurile de călători prevăzute cu vagoane de bagaje. Aceste trenuri sunt publicate în mersul trenurilor.

21.3. Asigurarea si interesul la eliberare a bagajelor înregistrate sunt reglementate prin normele uniforme.

 

ARTICOLUL 22
Obiecte admise la transport cu trenurile de călători

 

22.1. Bagajele înregistrate admise la transport sunt obiecte destinate scopurilor călătoriei, continute în cufere, geamantane, panere, valize, saci de voiaj, cutii sau alte ambalaje de acest fel, precum si aceste ambalaje.

22.2. În cazul când servesc pentru uzul călătorului, sunt admise la transport:

22.2.1. - fotolii portative sau pe roti pentru bolnavi;

22.2.2. - cărucioare pentru copii;

22.2.3. - instrumente muzicale în cutii sau în huse;

22.2.4. - materiale pentru reprezentatiile artistilor cu conditia ca împachetarea, volumul si greutatea să permită să fie ridicate si asezate usor în vagonul de bagaje;

22.2.5. - instrumente de inginerie până la 4 metri lungime si unelte de lucru manual;

22.2.6. - biciclete si motorete cu un loc, cu conditia ca accesoriile lor să fie demontate si rezervorul de benzină să aibă robinet de golire si să fie complet gol;

22.2.7. - săniute, schiuri, vele si alte materiale sportive care pot fi transportate ca bagaje;

22.2.8. - cufere cu esantioane, animale sau păsări închise în custi sau colivii care prezintă garantii privind soliditatea si nu constituie un pericol pentru personalul de serviciu si alte obiecte care nu servesc pentru uzul personal al călătorului, prevăzute în normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 23
Obiecte excluse de la transport ca bagaje

 

Sunt excluse de la transport:

23.1. - obiectele care sunt excluse sau conditional admise, în lipsa conditiilor impuse la transport pe calea ferată prin normele tehnice interne sau internationale;

23.2. - obiectele al căror transport este interzis prin dispozitii de ordin sanitar, veterinar, fitosanitar, fiscal, vamal si administrativ sau prin restrictii de trafic ale căii ferate.

 

ARTICOLUL 24
Înregistrarea si transportul bagajelor

 

24.1. Înregistrarea si expedierea bagajelor se fac pentru primul tren care transportă bagaje numai dacă au fost predate cu cel putin 15 minute înainte de plecare.

24.2. Înregistrarea bagajelor se face la cererea călătorului, în baza legitimatiei de călătorie valabilă cel putin până la destinatia bagajelor si pe itinerariul prevăzut în legitimatie. Calea ferată nu răspunde pentru indicarea eronată a parcursului pentru expeditia de bagaje.

24.3.Tariful de transport al bagajelor trebuie să fie plătit la înregistrare.

 

ARTICOLUL 25
Recipisa de bagaje

 

25.1. La înregistrarea bagajelor se eliberează călătorului o recipisă de bagaje.

25.2. Recipisa trebuie să cuprindă mentiunile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 26
Starea de prezentare, ambalajul si marcarea bagajelor

 

26.1. Bagajele a căror stare, mod de prezentare sau ambalare sunt necorespunzătoare sau care prezintă semne evidente de avarii pot fi refuzate de calea ferată. Dacă le acceptă la transport, calea ferată face o mentiune corespunzătoare pe recipisa de bagaje. Acceptarea de către călător a recipisei de bagaje cu o astfel de mentiune este considerată ca o dovadă că exactitatea acestei mentiuni a fost recunoscută de călător.

26.2. Bagajele trebuie să poarte etichete cu numele si adresa expeditorului si destinatarului, precum si statia de destinatie, amplasate pe colet într-un loc vizibil, bine fixate, scrise fără a se putea sterge, clar, nepermitând nici o confuzie.

26.3. Inscriptiile vechi trebuie să fie înlăturate de călător. Dacă acest serviciu se face de calea ferată, călătorul va plăti tariful aferent.

26.4. Calea ferată poate refuza bagajele care nu îndeplinesc conditiile de la art. 26.2 si 26.3.

 

ARTICOLUL 27
Răspunderea călătorului. Verificarea. Tarif suplimentar

 

27.1. Călătorul este răspunzător de toate consecintele nerespectării prevederilor din articolele 22, 23 si 26.

27.2. Calea ferată are dreptul, în caz de indicii de încălcare a prevederilor legale, să verifice dacă continutul bagajelor corespunde normelor. Călătorul trebuie să fie invitat să asiste la verificare. Dacă acesta nu se prezintă sau dacă nu poate fi găsit, verificarea trebuie să fie făcută în prezenta gardienilor feroviari ori a organelor de politie, sau a doi martori străini de calea ferată.

27.3. Dacă se constată o încălcare a conditiilor legale de transport, călătorul trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de verificare si/sau tariful aferent. În cazul încălcării articolelor 22 si/sau 23, precum si pentru falsa declarare de continut sau de greutate, calea ferată percepe tariful suplimentar, inclusiv plata diferentei dintre tariful de transport si despăgubirea pentru eventualele prejudicii.

 

ARTICOLUL 28
Eliberarea

 

28.1. Eliberarea bagajelor se face în schimbul predării recipisei de bagaje si, dacă este cazul, în schimbul achitării tarifelor care grevează expeditia.

28.2. În statia de eliberare, sunt asimilate cu eliberările către detinătorul recipisei:

28.2.1. - remiterea bagajelor autoritătilor vamale sau agentilor economici comisionari, în locurile lor de expeditie sau în depozitele lor;

28.2.2. - încredintarea pentru păstrare de animale vii unui tert.

28.3. Detinătorul recipisei de bagaje poate cere eliberarea în statia de destinatie, după sosirea trenului cu care bagajele trebuiau să fie transportate, de îndată ce a trecut timpul necesar pentru punerea lor la dispozitie, precum si dacă este cazul, pentru îndeplinirea formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative.

28.4. În cazul când nu se prezintă recipisa de bagaje, calea ferată nu este obligată să elibereze bagajele decât aceluia care justifică dreptul său. Dacă această dovadă pare insuficientă, calea ferată poate cere depunerea unei garantii în lei sau valută.

28.5. Bagajele se eliberează în statia pentru care au fost înregistrate. La cererea detinătorului recipisei, făcută în timp util, dacă împrejurările permit si dacă prescriptiile vamale sau ale altor autorităti administrative nu se opun la aceasta, bagajele pot fi restituite în statiile de plecare sau din parcurs în schimbul predării recipisei de bagaje.

28.6. Detinătorul recipisei, căruia bagajele nu îi sunt eliberate în conformitate cu art 28.3, poate cere să se certifice pe recipisă data si ora la care el a cerut eliberarea.

28.7. În momentul eliberării, la cererea celui îndreptătit, calea ferată trebuie să procedeze la verificarea bagajelor în prezenta sa, în vederea constatării unei pagube invocate de el. Cel îndreptătit poate refuza primirea bagajelor, în cazul când calea ferată nu dă curs cererii sale. Rezervele făcute de călător, dacă si-a primit totusi bagajele sale, n-au nici un efect dacă nu sunt confirmate în scris de calea ferată.

28.8. Bagajele care nu se reclamă în termen de 30 de zile socotite de la data sosirii pot fi utilizate de calea ferată în interes propriu sau pot fi valorificate prin licitatie, pentru sumele obtinute fiind aplicabile prevederile art. 75.8. Dacă continutul bagajelor este supus alterării sau poate provoca eventuale vătămări, calea ferată este în drept să dispună vânzarea sau distrugerea, după caz, si înaintea expirării termenului de 30 de zile.

28.9. Dacă bagajele nu se ridică în termen de 24 de ore de la sosire, acestea vor fi supuse la tarife de magazinaj, pentru timpul ce depăseste acest termen.

 

ARTICOLUL 29
Constatarea pierderilor si avarierii expeditiilor de bagaje

 

29.1. Pierderile partiale sau avariile descoperite sau presupuse de calea ferată sau cele invocate de cel îndreptătit se constată conform prevederilor art. 75. Calea ferată face cercetările si comunică rezultatul celui interesat.

29.2. Pierderile totale ale bagajelor se cercetează de calea ferată. În acest scop expeditorul sau destinatarul, după caz, trebuie să depună la calea ferată o descriere cât mai exactă posibil a expeditiei de bagaje.

 

ARTICOLUL 30
Alte forme de contractare a transporturilor de bagaje

 

Calea ferată poate oferi călătorilor si alte forme de contractare a transporturilor de bagaje, stabilite prin normele uniforme privind transporturile.

 

CAPITOLUL 3
Dispozitii comune pentru transportul călătorilorsi bagajelor

 

ARTICOLUL 31
Îndeplinirea formalitatilor administrative

 

Călătorul trebuie să se conformeze normelor vamale, fiscale, de politie si ale autoritătilor administrative, atât în ceea ce priveste persoana sa, cât si pentru bagajele sale de mână si înregistrate, respectiv pentru animalele si păsările pe care le ia cu el. El trebuie să asiste la controlul bagajelor sale, în afara exceptiilor prevăzute în legi si alte acte normative. Calea ferată nu este răspunzătoare fată de călător, de prejudiciul rezultat din faptul că acesta nu tine seama de aceste obligatii.

 

ARTICOLUL 32
Informarea călătorilor. Mersul trenurilor

 

32.1. Calea ferată trebuie să afiseze la loc vizibil, în statii, mersul trenurilor si tarifele pentru călători.

32.2. În statiile cu trafic de călători important trebuie să existe ghiseu de informatii, panouri de informatii care afisează suplimentar compunerea trenurilor, principalele legături între trenuri si alte informatii utile călătorului.

32.3. Trenurile care circulă cu ordin special, care se pun si se retrag din circulatie în conditiile stabilite de calea ferată se afisează în spatiul rezervat mersului de tren.

 

ARTICOLUL 33
Restituiri de tarife

 

33.1.Tariful de transport se restituie în totalitate sau partial când:

33.1.1. - legitimatia de călătorie nu a fost utilizată sau a fost utilizată partial;

33.1.2. - datorită lipsei de loc, legitimatia a fost utilizată într-o clasă sau un tren de categorie inferioară celor mentionate pe legitimatie;

33.1.3. - bagajele înregistrate au fost retrase la statia de primire sau eliberate într-o statie din parcurs în cazul când călătorul are dreptul la restituirea tarifelor de călătorie.

33.2. În situatia de la art 33.1.1. restituirea tarifului plătit poate fi cerută sub rezerva scăderilor prevăzute în normele uniforme. În cazul legitimatiilor de călătorie neutilizate sau utilizate partial, motivate de cauză de moarte, boală, accidentarea călătorului, retinerea de către autorităti si alte situatii similare trebuie dovedite de călător cu acte.

33.3. Restituirea totală sau partială se face în conformitate cu reglementările în vigoare aduse la cunostintă publicului călător.

33.4. In cazurile prevăzute la art. 33.1.1 si 33.1.2 este necesară viza de neutilizare în conditiile stabilite prin normele uniforme.

33.5. Limitele maxime privind restituirile se stabilesc sub formă de sumă pe kilogram masă, pe colet sau pe alte unităti cantitative si se prevăd în tarife.

 

CAPITOLUL 4
Răspunderea căii ferate în caz de moarte sau de rănire a călătorilor

 

ARTICOLUL 34
Baza răspunderii

 

34.1. Calea ferată răspunde de paguba care rezultă din moartea, rănirea sau orice altă vătămare a integritătii fizice sau mintale a unui călător, provocate printr-un accident în legătură cu exploatarea feroviară produs în timpul în care călătorul se află în vehicule, intră sau iese din acestea.

34.2. Calea ferată este, de asemenea, răspunzătoare de paguba care rezultă din pierderea totală sau partială sau din avarierea obiectelor pe care călătorul victimă a unui astfel de accident le avea fie asupra sa, fie cu el ca bagaje de mână, inclusiv animale si păsări.

34.3. Calea ferată este scutită de această răspundere:

34.3.1. - dacă accidentul a fost provocat de împrejurări străine de exploatare, pe care calea ferată, cu toate diligentele cerute de particularitătile cazului respectiv, nu le putea evita si ale căror consecinte nu le putea preveni;

34.3.2. - total sau partial, în măsura în care accidentul se datorează vinei călătorului sau unei comportări a acestuia care nu este conformă cu comportarea normală a călătorilor;

34.3.3. - dacă accidentul se datorează comportamentului unui tert pe care calea ferată, cu toate diligentele cerute de particularitătile cazului respectiv, nu îl putea evita si ale cărui consecinte nu le putea înlătura.

34.4. Regulamentul nu înlătură răspunderea pe care o poate avea calea ferată pentru cazurile neprevăzute la art. 34.1.

 

ARTICOLUL 35
Daune-interese în caz de moarte

 

35.1. În caz de moarte a călătorului, daunele-interese cuprind:

35.1.1. - cheltuielile necesare ca urmare a decesului, în special cele pentru transportul cadavrului, pentru înmormântare sau pentru incinerare;

35.1.2. - dacă moartea nu s-a produs imediat, daunele-interese prevăzute la articolul 36.

35.2. Dacă, în urma mortii călătorului, rămân lipsite de sustinător persoane fată de care călătorul avea sau ar fi avut în viitor obligatia de întretinere în virtutea legii, aceste persoane au dreptul să primească o indemnizatie pentru această pierdere.

35.3. Actiunea în daune-interese a persoanelor pe care călătorul le întretinea, fără a fi obligat prin lege, se exercită în conditiile legii.

 

ARTICOLUL 36
Daune-interese în caz de rănire

 

36.1. În caz de rănire sau orice vătămare a integritătii fizice sau mintale a călătorului, daunele-interese cuprind:

36.1.1. - cheltuielile necesare, în special cele pentru tratament si pentru transport;

36.1.2. - repararea prejudiciului cauzat, fie prin incapacitatea de muncă totală sau partială, fie prin sporirea trebuintelor.

 

ARTICOLUL 37
Repararea altor prejudicii

 

Calea ferată trebuie să plătească daune-interese si pentru alte prejudicii decât cele prevăzute la articolele 35 si 36, în special pentru prejudiciile morale si fizice (pretium doloris), precum si prejudiciul estetic, potrivit prevederilor legale referitoare la responsabilitatea civilă.

 

ARTICOLUL 38
Forma si limitarea daunelor-interese în caz de moarte si de rănire

 

38.1. Daunele-interese prevăzute la art. 35.2 trebuie acordate sub formă de sumă globală.

38.2. Alocarea unei rente în cazul prevăzut la art. 35.2 se poate acorda, la cerere, numai în conditiile legale.

38.3. Totalul daunelor-interese care urmează a fi acordate potrivit art. 38.1. se stabileste în conformitate cu prevederile legale. În aplicarea Regulamentului, se fixează pentru fiecare călător o limită maximă în sumă globală sau sub formă de rentă anuală corespunzătoare acestei sume globale, prin tarif.

 

ARTICOLUL 39
Limitarea daunelor-interese în caz de pierdere sau de avariere a obiectelor

 

Când calea ferată răspunde potrivit art. 34.2, ea trebuie să repare paguba până la concurenta sumei stabilite pentru fiecare călător prin tarife.

 

ARTICOLUL 40
Interzicerea de a limita răspunderea

 

Dispozitiile tarifare si cel ale întelegerilor speciale încheiate între calea ferată si călător, care urmăresc să scutească dinainte, total sau partial, calea ferată de răspunderea sa, în caz de moarte si de rănire a călătorilor, sau care au ca efect să răstoarne sarcina probei ce revine căii ferate sau care stabilesc limite mai mici decât cele fixate la art. 38.2 si articolul 39, sunt nule de drept. Totusi, această nulitate nu atrage si pe aceea a contractului de transport.

 

ARTICOLUL 41
Transporturile mixte

 

41.1. Când vehiculele feroviare sunt transportate cu feribotul sub pavilion român, dispozitiile relative la răspunderea căii ferate în caz de moarte si de rănire a călătorilor sunt aplicabile pagubelor prevăzute la art. 34.1, cauzate de un accident în legătură cu exploatarea feroviară survenit în timp ce călătorul se află în vehiculele mentionate ori în timpul în care intră sau iese din ele.

41.2. Când, ca urmare a unei împrejurări exceptionale, calea ferată este obligată să-si întrerupă provizoriu exploatarea si transportă călătorii sau dispune transportul acestora cu un alt mijloc de transport, ea răspunde potrivit reglementărilor aplicabile acelui mijloc de transport.

 

CAPITOLUL 5
Răspunderea căii ferate pentru bagaje

 

ARTICOLUL 42
Răspunderea colectivă a căii ferate pentru bagaje

 

42.1. Calea ferată care a primit bagaje la transport, eliberând o recipisă de bagaje, este răspunzătoare de executarea transportului pe întregul parcurs, până la eliberare.

42.2. Calea ferată de plecare si fiecare cale ferată următoare, prin însusi faptul luării în primire a bagajelor, participă la contractul de transport si îsi asumă obligatiile care rezultă din acesta.

Calea ferată de destinatie poartă răspunderea, chiar dacă nu a primit bagajele.

 

ARTICOLUL 43
Intinderea răspunderii căii ferate

 

43.1. Calea ferată este răspunzătoare de paguba ce rezultă din pierderea totală sau partială si din avarierea bagajelor înregistrate, survenită din momentul primirii la transport până la eliberare, precum si de eliberarea cu întârziere.

43.2. Calea ferată nu este răspunzătoare de bagajele de mână, păsările si animalele mici, a căror supraveghere îi incumbă călătorului.

43.3. Calea ferată este scutită de răspundere când pierderea sau avarierea rezultă din riscurile speciale inerente unora sau mai multora din faptele de mai jos:

43.3.1. - pierderea, avarierea sau eliberarea cu întârziere a avut drept cauză o culpă a călătorului, o dispozitie a acestuia care nu rezultă din vina căii ferate, un viciu propriu al bagajelor sau împrejurării pe care calea ferată nu le putea evita si ale căror consecinte nu le putea preveni;

43.3.2. - se constată o lipsă a ambalajului sau defectuozitatea acestuia;

43.3.3. - bagajele sunt de o natură specială, nedeclarată;

43.4. Calea ferată este, de asemenea, scutită de răspundere pentru paguba rezultată din cauza eliberării cu întârziere a bagajului, dacă probează că întârzierea a fost cauzată de împrejurări pe care calea ferată nu putea să le evite si/sau pe care n-ar fi putut să le înlăture.

 

ARTICOLUL 44
Sarcina probei

 

44.1. Proba că pierderea, avarierea sau eliberarea cu întârziere a avut drept cauză una dintre faptele prevăzute la art 43.3 cade în sarcina căii ferate.

44.2. În cazul în care calea ferată, tinând seama de împrejurările de fapt, stabileste că pierderea sau avarierea a putut rezulta din unul sau mai multe riscuri speciale prevăzute la art. 43.3, există prezumtia că paguba rezultă din aceste riscuri.Cei îndreptătiti păstrează totusi dreptul de a face dovada că paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauză unul din aceste riscuri.

 

ARTICOLUL 45
Prezumtia de pierdere a bagajelor înregistrate

 

45.1. Cel îndreptătit poate să considere un bagaj ca pierdut, fără a avea de făcut alte dovezi, când el nu i-a putut fi eliberat sau tinut la dispozitia sa în cele 14 zile care urmează după data la care cererea de eliberare a fost prezentată în conformitate cu art. 28.3.

45.2. Când un bagaj înregistrat considerat pierdut este regăsit în curs de un an de la data cererii de eliberare, calea ferată trebuie să înstiinteze pe cel îndreptătit, dacă adresa acestuia este cunoscută sau poate fi aflată.

45.3. În termen de 30 de zile de la primirea acestei înstiintări cel îndreptătit poate pretinde să i se elibereze bagajul în una dintre statiile din parcurs. În acest caz, el trebuie să plătească tarifele aferente transportului bagajului de la statia de plecare până la cea unde are loc eliberarea si să restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea cheltuielile care au fost cuprinse în această despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire pentru eliberarea cu întârziere, prevăzute pentru declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate.

45.4. În cazul când bagajul regăsit nu a fost reclamat în termenul prevăzut la art. 45.3 sau când bagajul este regăsit după mai mult de un an de la cererea de eliberare, calea ferată dispune de acesta, fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificarea prin licitatie.

 

ARTICOLUL 46
Despăgubiri în caz de pierdere

 

46.1. În caz de pierdere totală sau partială a bagajelor, calea ferată trebuie să plătească, excluzând orice alte daune-interese:

46.1.1. - dacă valoarea pagubei este dovedită, o despăgubire egală cu această valoare, fără a depăsi suma prevăzută în tarif, pe kilogram de masă brută lipsă sau pe colet;

46.1.2. - dacă valoarea pagubei nu este dovedită, o despăgubire forfetară pe kilogram de masă brută lipsă pe colet prevăzută în tarif, care este în valoare de 30-50% din valoarea de la art. 46.1.1.

46.2. Calea ferată restituie, în plus, tariful de transport, taxe vamale si celelalte sume plătite cu ocazia transportului coletului pierdut, sub rezerva exceptiilor prevăzute la art. 50 si cele privind declararea interesului eliberării la timp a bagajelor.

46.3. Modul de despăgubire se stabileste prin normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 47
Despăgubiri în caz de avariere

 

47.1. În caz de avariere a bagajelor, calea ferată trebuie să plătească, fără orice alte daune-interese, o despăgubire echivalentă cu deprecierea bagajelor, sub rezerva exceptiilor prevăzute la art. 52.2 si a celor privind declararea interesului eliberării la timp a bagajelor.

47.2. Despăgubirea nu poate depăsi:

47.2.1. - suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală, dacă totalitatea bagajelor este depreciată prin avariere;

47.2.2. - suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părtii depreciate, dacă numai o parte din bagaje este depreciată prin avariere.

 

ARTICOLUL 48
Despăgubiri în caz de eliberare cu întârziere

 

48.1. În caz de eliberare cu întârziere a bagajelor înregistrate, calea ferată trebuie să plătească, pentru perioade indivizibile de 24 de ore, calculate din momentul cererii de eliberare, însă cel mult 8 zile:

48.1.1. - dacă cel îndreptătit dovedeste că din această cauză a rezultat o pagubă, inclusiv o avariere, o despăgubire egală cu cuantumul pagubei, cel mult suma stabilită pe kilogram din masa brută a bagajelor sau pe colet, prin tarife;

48.1.2. - dacă cel îndreptătit nu dovedeste că din aceasta a rezultat o pagubă, o despăgubire stabilită pe kilogram de masă brută sau pe colet, prin tarif, care va fi de 4 sau 5 ori mai mică decât cea stabilită conform art. 48.1.1.

48.2. În caz de pierdere totală a bagajelor înregistrate, despăgubirea prevăzută la art. 48.1. nu poate fi cumulată cu cea de la art. 46.

48.3. În caz de pierdere partială a bagajelor înregistrate, despăgubirea prevăzută la art. 48.1 se plăteste pentru partea care nu s-a pierdut.

48.4. În caz de avariere a bagajelor înregistrate, care nu a rezultat din eliberarea cu întârziere, despăgubirea prevăzută la art. 48.1 se cumulează, dacă este cazul, cu cea de la articolul 47.

48.5. În nici un caz cumulul despăgubirii prevăzute la art. 48.1. cu cele de la art. 46 si 47 nu poate să dea loc la plata unei despăgubiri superioare celei care ar fi datorată în caz de pierdere totală a bagajelor.

 

ARTICOLUL 49
Declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate

 

Declararea interesului eliberării la timp a bagajelor înregistrate se stabileste prin normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 50
Restituirea despăgubirilor

 

Orice despăgubire plătită pe nedrept trebuie restituită. In caz de fraudă, calea ferată are dreptul, pe lângă restituirea sumei plătite pe nedrept, la o sumă egală cu cea plătită fără să fie datorată, fără prejudiciul sanctiunilor penale si contraventionale.

 

ARTICOLUL 51
Autovehicule însotite

 

51.1. În caz de întârziere la încărcare a unui autovehicul dintr-o culpă imputabilă căii ferate sau la eliberarea cu întârziere a acestuia, calea ferată trebuie să plătească, atunci când cel îndreptătit dovedeste că din aceasta a rezultat o pagubă, o despăgubire al cărei cuantum nu poate depăsi tariful de transport al vehiculului.

51.2. Dacă cel îndreptătit renuntă la contractul de transport, în caz de întârziere la încărcare dintr-o culpă imputabilă căii ferate, tariful de transport al vehiculului si al călătorilor este restituit celui îndreptătit. În plus, acesta poate cere, când face dovada că din această întârziere a rezultat o pagubă, o despăgubire al cărei cuantum nu poate depăsi tariful de transport al vehiculului.

51.3. În caz de pierdere a unui vehicul sau părti din acesta, despăgubirea care se plăteste celui îndreptătit pentru paguba dovedită se calculează după valoarea uzuală a vehiculului si nu poate depăsi suma stabilită în tarif.

51.4. În ceea ce priveste obiectele plasate în vehicul, calea ferată nu este răspunzătoare decât de paguba cauzată din culpa sa. Despăgubirea totală care se plăteste nu poate depăsi suma stabilită prin tarif.

51.5.Calea ferată nu răspunde de obiectele plasate în exteriorul vehiculului, decât în caz de dol.

51.6.O remorcă cu sau fără încărcătură este considerată ca un vehicul.

 

CAPITOLUL 6
Dispozitii comune privind răspunderea

 

ARTICOLUL 52
Decăderea din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate

 

52.1. Dispozitiile art. 38, 39, 46-48 si 51 din Regulament, care limitează despăgubirile la o anumită sumă, nu se aplică dacă s-a dovedit că paguba a rezultat datorită altor fapte pe care calea ferată le-a comis cu intentia de a provoca o astfel de pagubă.

52.2. În toate cazurile când pierderea totală sau partială, avarierea sau întârzierea bagajelor înregistrate sau a autovehiculelor însotite are drept cauză un dol sau o neglijentă vădită, imputabilă căii ferate, călătorul trebuie despăgubit pentru paguba probată, până la concurenta sumelor maxime prevăzute la art. 46,47 si 48.

 

ARTICOLUL 53
Dobânzi la despăgubire

 

53.1. Când calculul despăgubirii implică convertirea sumelor exprimate în unităti monetare străine, aceasta se face după cursul din ziua si locul plătii despăgubirii.

53.2. Cel îndreptătit poate să ceară dobânzi pentru despăgubire, calculate în procentul pe an prevăzut în tarif, cu începere din ziua reclamatiei prevăzute la art. 87 sau, dacă nu s-a făcut reclamatia, din ziua chemării în judecată.

53.3. Cu toate acestea, pentru despăgubirile datorate potrivit art. 35 si 36, dobânzile nu curg decât din ziua în care s-au produs faptele care au servit la stabilirea cuantumului lor, dacă această zi este după data reclamatiei sau chemării în judecată.

53.4. Dobânzile nu sunt datorate în ceea ce priveste bagajele decât dacă despăgubirea depăseste nivelul stabilit în tarif pentru fiecare recipisă de bagaje.

53.5. În legătură cu bagajele, dacă cel îndreptătit nu prezintă căii ferate, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamatiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat si prezentarea efectivă a documentelor.

 

TITLUL III
Transportul mărfurilor

 

CAPITOLUL 1
Contractul de transport. Generalităti

 

ARTICOLUL 54
Conditiile de acceptare la transport

 

54.1. Calea ferată efectuează transporturile conform Regulamentului atât timp cât:

54.1.1. - expeditorul se conformează normelor Regulamentului si tarifelor;

54.1.2. - transportul este posibil cu personalul si mijloacele de transport obisnuite; 54.1.3. - transportul nu este împiedicat de împrejurări pe care calea ferată nu le poate evita si care nu depind de ea pentru a fi înlăturate.

54.2. Calea ferată nu este obligată să primească mărfurile pentru a căror încărcare, transbordare sau descărcare sunt necesare mijloace speciale, în afară numai de cazurile în care statiile în care ar trebui să se facă asemenea operatiuni, dispun de aceste mijloace.

54.3. Calea ferată nu este obligată să primească decât mărfurile al căror transport se poate face fără întârziere.

54.4. În conditiile stabilite de calea ferată, statiile pot să primească provizoriu în depozit transporturile care nu se pot expedia imediat cu plata tarifului corespunzator. Luarea în păstrare se face sub rezerva ca primirea pentru expediere si aplicarea stampilei de primire pe documentul de transport să aibă loc numai atunci când expedierea va fi posibilă. Calea ferată răspunde de marfă până la încheierea contractului de transport doar ca depozitar.

 

ARTICOLUL 55
Mărfuri excluse de la transport

 

55.1. Sunt excluse de la transport în conditiile prezentului Regulament:

55.1.1. - mărfurile al căror transport este interzis prin dispozitii legale sau pentru motive de ordine publică, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;

55.1.2. - obiectele care, datorită dimensiunilor si masei lor sau însusirilor, nu pot fi transportate cu instalatiile sau cu mijloacele ordinare în exploatare, fie numai pe o portiune din parcurs;

55.1.3. - materiile si obiectele excluse de la transport prin Regulamentul privind normele tehnice referitoare la transportul mărfurilor periculoase.

 

ARTICOLUL 56
Mărfuri admise la transport în anumite conditii

 

Categoriile de mărfuri prezentate în continuare se primesc la transport numai dacă, pe lângă conditiile generale, sunt îndeplinite si conditiile speciale prevăzute pentru aceste mărfuri si anume:

56.1. - materiile si obiectele admise la transport în conditiile normelor tehnice privind transportul mărfurilor periculoase;

56.2. - mărfurile pentru care sunt stabilite conditii speciale, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, în conditiile prevăzute de aceste dispozitii; însotirea animalelor vii este obligatorie;

56.3. - mărfurile al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăti privind manipularea fată de mijloacele sau instalatiile căii ferate, admise la transport în conditiile tehnice si de exploatare convenite de către calea ferată cu clientul, pentru fiecare caz în parte ;

56.4. - vehiculele feroviare care circulă pe roti proprii sunt admise la transport numai dacă se constată de către calea ferată că ele sunt apte de a circula pe rotile lor proprii, fapt atestat printr-o inscriptie aplicată pe vehicul sau printr-un certificat special. Locomotivele, tenderele, automotoarele, trebuie să fie însotite de un agent care să asigure întretinerea si ungerea vehiculului;

56.5. - cadavrele se admit la transport numai ca expeditii de vagoane si numai pe baza autorizatiilor sanitare de transport mortuar eliberate conform legii. Însotirea cadavrelor este obligatorie;

56.6. - mărfurile perisabile, animalele, păsările, pestele viu, albinele, vagoanele cu gabaritul de încărcare depăsit, vehiculele cu sarcina pe osie depăsită se primesc la transport în conditiile prevăzute în normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 57
Comandarea pentru încărcare a vagoanelor apartinând căii ferate

 

57.1. Expeditiile de vagoane complete se transportă si se tarifează diferentiat ca:

57.1.1. - vagoane izolate sau grupuri de vagoane;

57.1.2. - trenuri complete de marfă comandate, dintre cele prevăzute în mersul de tren în vigoare;

57.1.3. - trenuri special comandate care circulă după mers special, necuprinse în mersul trenurilor.

57.2. Clientul depune, la statie sau la agentia de marfă, comandă scrisă pentru punerea la dispozitie a mijloacelor de transport, cu minimum 5 zile înainte de începerea încărcării. Calea ferată poate percepe tarife de urgentă, dacă clientii solicită mijloacele de transport pentru încărcarea expeditiilor, în interiorul celor 5 zile de la depunerea comenzii.

57.3. Comanda trebuie să contină următoarele: statia de destinatie a expeditiei, felul mărfii, modul de prezentare la transport, cantitatea, data si locul unde are loc încărcarea, tipul mijloacelor de transport, rechizitele necesare si trenul cerut pentru expediere.

57.4. La comandarea mijloacelor de transport pentru încărcare sau cel mai târziu la punerea lor la încărcare, clientul trebuie să convină, în conditiile tarifului, împreună cu calea ferată asupra trenului cu care doreste îndrumarea expeditiei sale. Ca urmare:

57.4.1. - clientul trebuie să predea expeditia către calea ferată în termenele convenite pentru ca transportul să poată pleca cu trenul la ora programată;

57.4.2. - calea ferată trebuie să garanteze îndrumarea expeditiei cu trenul cerut;

57.4.3. - expeditorul plăteste tariful orar de utilizare pentru mijloacele de transport care compun expeditia până la următorul tren, dacă expeditia nu a plecat din vina lui cu trenul convenit;

57.4.4. - când expeditia nu a plecat cu trenul convenit din vina căii ferate, aceasta nu va percepe tariful orar de utilizare. Dacă din această cauză se depăseste termenul contractului de transport clientul are dreptul si la despăgubirile prevăzute în Regulament;

57.4.5. - pentru mijloacele de transport încărcate care asteaptă alt tren pentru îndrumare, ca urmare a faptului că expeditorul a prezentat scrisori de trăsură cu altă destinatie decât cea din comandă, expeditorul plăteste tariful orar de utilizare.

57.5. O dată cu depunerea comenzii, clientul depune la calea ferată garantia în lei sau valută prevăzută în tarife. Aceasta se restituie după încheierea contractului de transport.

57.6. Calea ferată poate încheia cu clientii cu care are relatii stabile de afaceri conventii-cadru de încărcare descărcare în care se reglementează modul cum se comandă mijloacele de transport pentru încărcare, locul de încărcare sau descărcare, modul de primire-predare a mărfurilor si mijloacelor de transport goale sau încărcate, programarea încărcărilor, modul de decontare a tarifelor, avizarea transporturilor si alte conditii. În acest caz, pentru acesti clienti, nu se percepe garantie în lei sau valută.

57.7. Calea ferată nu este obligată să asigure pentru încărcare mijloace de transport de constructie specială dacă acestea nu sunt disponibile. În acest caz se vor oferi pentru încărcare vagoane si containere de uz general.

57.8. Neînceperea încărcării în termen de 6 ore de la punerea mijloacelor de transport la dispozitia clientului, conform comenzii, înseamnă renuntarea tacită la încărcare si dă dreptul căii ferate să facă venit garantia.

 

CAPITOLUL 2
Încheierea si executarea contractului de transport

 

ARTICOLUL 58
Predarea la transport si încărcarea mărfii

 

58.1. Expeditiile de marfă se predau căii ferate în zilele si orele de serviciu afisate la statii si agentiile comerciale. Predarea-primirea mărfii la transport este stabilită în normele uniforme privind transporturile.

58.2. Expeditorul răspunde de exactitatea si identitatea mărfurilor ce se expediază în raport cu datele înscrise în actele de livrare si scrisorile de trăsură, cât si de integritatea mărfurilor încărcate de el în mijloacele de transport.

58.3. Expeditorul si calea ferată convin cine execută încărcarea si descărcarea mărfii în mijlocul de transport. În lipsa unei conventii, încărcarea si descărcarea revine transportatorului pentru mesagerie si coletărie si, respectiv, expeditorului pentru vagoane complete si containere.

58.4. Cu exceptia cazului când încărcarea se face de calea ferată, expeditorul mărfii răspunde de toate consecintele unei încărcări defectuoase a mijloacelor de trasport si trebuie să repare prejudiciul suferit din această cauză, chiar dacă încărcarea s-a făcut de altă persoană în numele expeditorului.

58.5. Masa maximă care poate fi încărcată în mijlocul de transport nu trebuie să depăsească o limită determinată de caracteristicile tehnice ale mijloacelor de transport si ale liniilor din parcurs. Limitele de încărcare se publică prin grija căii ferate, conform art. 4.5.

58.6. Pentru încărcarea, stivuirea, fixarea si protejarea mărfurilor în mijlocul de transport se aplică normele tehnice de încărcare a mijloacelor de transport.

58.7 Încărcătura vagoanelor descoperite si a platformelor nu trebuie să depăsească gabaritul de încărcare admis pe liniile din parcurs. Dimensiunile gabaritului de încărcare sunt prevăzute în standardele de stat care se publică si de calea ferată.

58.8 Transportul mărfurilor perisabile, vietătilor, cu gabaritul de încărcare depăsit, cu sarcina pe osie depăsită, mesageria, transportul multimodal si în mijloace particulare se execută în conditii speciale. Conditiile speciale si tehnologia de transport se stabilesc în normele uniforme privind transporturile.

58.9 Materiile si obiectele periculoase se transportă în conditii speciale, cu respectarea normelor tehnice internationale si interne.

58.10 Expeditiile transportate în conditii speciale se pot tarifa după tarife speciale.

58.11 Vagoanele, containerele si rechizitele de încărcare care apartin căii ferate ce se pun la dispozitia expeditorului pentru încărcare trebuie să fie în bună stare, curate si corespunzătoare cu natura mărfii ce urmează a fi încărcată.

58.12 Expeditorul trebuie să verifice dacă mijloacele de transport si rechizitele de încărcare apartinând căii ferate, puse la dispozitia sa, corespund transportului în bune conditii.

58.13 Dacă expeditorul încarcă mijlocul de transport sau foloseste rechizitele de încărcare fără obiectiuni, operează prezumtia că acestea au fost corespunzătoare. Expeditorul răspunde de consecintele utilizării unor mijloace de transport nepotrivite cu felul mărfii si cu modul de prezentare a acesteia.

58.14 Calea ferată avizează pe expeditori despre punerea la dispozitie a mijloacelor de transport pentru încărcare prin afisare în statie. În conventiile-cadru de încărcare-descărcare se pot prevedea alte modalităti de avizare. Calea ferată nu este obligată în nici un caz să obtină de la clienti o confirmare a avizării punerii mijloacelor de transport la dispozitie.

58.15. Expeditorii trebuie să predea către calea ferată mijloacele de transport încărcate cu usile, clapele sau gurile de golire închise, părtile mobile si rechizitele montate.

58.16. În conditiile prevăzute în normele uniforme, calea ferată se îngrijeste de dezinfectarea, dezinsectizarea, curătirea si spălarea vagoanelor care apartin căii ferate.

58.17. Transbordarea mărfurilor între vagoane de ecartament diferit sau în cazul defectării vagoanelor sau în orice altă împrejurare impusă de conditiile de exploatare se execută de către calea ferată. Transbordarea mărfurilor care necesită mijloace sau conditii speciale sau care prezintă un pericol deosebit pentru cei care le manipulează se efectuează, la cererea căii ferate, de către expeditor sau destinatar.

58.18. În cazul în care operatiile de încărcare, descărcare sau transbordare a mărfurilor se efectuează de expeditor sau de destinatar, acestia răspund pentru degradarea mijloacelor de transport, rechizitelor si instalatiilor căii ferate produse din vina lor, precum si pentru pierderea părtilor mobile datorită nemontării lor după încărcare, descărcare sau transbordare.

 

ARTICOLUL 59
Încheierea contractului de transport

 

59.1. Contractul de transport se încheie în momentul când:

59.1.1 - statia de expeditie a primit integral marfa care face obiectul expeditiei în conditiile Regulamentului, însotită de scrisoarea de trăsură, completată si semnată de către expeditor;

59.1.2. - statia de expeditie aplică stampila cu data primirii pe exemplarele scrisorii de trăsură. Data imprimată de masina, instalatia sau dispozitivul respectiv echivalează cu stampila statiei.

59.2. Lipsa, neregulile din documentul de transport sau pierderea acestuia nu afectează existenta, nici valabilitatea contractului de transport, care rămâne supus dispozitiilor Regulamentului.

 

ARTICOLUL 60
Scrisoarea de trăsură

 

60.1. Calea ferată stabileste modelele privind scrisoarea de trăsură si modul ei de completare. Scrisorile de trăsură se tipăresc prin grija căii ferate sau de către clienti cu aprobarea căii ferate.

60.2. Calea ferată publică, conform art. 4.5, reglementările referitoare la completarea scrisorii de trăsură care interesează pe expeditor.

60.3. Scrisoarea de trăsură trebuie să cuprindă următoarele mentiuni obligatorii:

60.3.1. - data întocmirii;

60.3.2. - numele si adresa expeditorului; ca expeditor trebuie să fie înscrisă o singură persoană fizică sau juridică;

60.3.3 - denumirea statiilor de expeditie si destinatie conform nomenclatorului statiilor de cale ferată din tarif;

60.3.4. - numele si adresa destinatarului; se admite numele unei singure persoane fizice sau juridice;

60.3.5. - numărul si seria sigiliilor aplicate;

60.3.6. - denumirea mărfii, iar pentru expeditiile de coletărie si mesagerie, după caz, câtimea, felul ambalajului, marca si numărul coletelor si, în plus, pentru vagoanele particulare tara, pentru mărfurile a căror încărcare incumbă expeditorului;

60.3.7. - enumerarea detaliată a anexelor la scrisoarea de trăsură necesare formalitătilor administrative în parcurs;

60.3.8. - numărul mijlocului de transport;

60.3.9. - masa brută a mărfii si alte elemente de calcul care să permită determinarea cantitătii de marfă a expeditiei exprimată sub alte forme;

60.3.10. - mentiunea de francare, în sensul că tarifele de transport se plătesc la expediere sau când se depune un depozit de francare.

60.4. Nu este admisă adăugarea altor anexe decât cele prevăzute în Regulament si nici folosirea altui tip de document de transport.

60.5. Cu o singură scrisoare de trăsură pot fi predate la transport:

60.5.1. - obiecte indivizibile si de dimensiuni exceptionale a căror încărcare necesită mai mult de un vagon;

60.5.2. - expeditiile încărcate în mai multe vagoane, dacă dispozitiile speciale ale tarifelor permit aceasta pentru întregul parcurs. În acest caz, grupul de vagoane constituie o expeditie distinctă. Dispozitiile ulterioare date de expeditor nu trebuie să aibă ca efect despărtirea vagoanelor predate la transport cu o singură scrisoare de trăsură.

60.6. Nu pot fi predate la transport cu un singur document de transport:

60.6.1. - mărfurile care, datorită naturii lor, nu pot fi încărcate în comun cu alte mărfuri în acelasi vagon;

60.6.2. - mărfurile admise la transport în anumite conditii când încărcarea lor în comun cu alte mărfuri este interzisă prin normele tehnice privind mărfurile periculoase;

60.6.3. - mărfurile a căror încărcare în comun ar contraveni normelor legale în vigoare;

60.6.4. - mărfurile a căror încărcare este în sarcina căii ferate, pe acelasi document cu cele a căror încărcare este în sarcina expeditorului;

60.7. Pentru expeditiile care circulă si pe linii cu ecartament îngust, numărul scrisorilor de trăsură este determinat de încărcarea vagoanelor de cale normală.

60.8. Modul de lucru si răspunderile în cazul utilizării scrisorii de trăsură electronice se stabilesc prin normele uniforme.

 

ARTICOLUL 61
Răspunderea pentru mentiunile din scrisoarea de trăsură

 

61.1. Expeditorul răspunde de exactitatea indicatiilor si a declaratiilor înscrise, prin grija sa, în scrisoarea de trăsură. El suportă toate consecintele rezultate din faptul că aceste declaratii sau indicatii sunt incorecte, incomplete, prescurtate, insuficiente, neprecise sau scrise în alte rubrici decât în cele rezervate pentru fiecare din ele. Dacă o rubrică este insuficientă, printr-o mentiune făcută în acea rubrică, expeditorul va indica unde se găseste în scrisoarea de trăsură completarea indicatiilor sale.

61.2. Pentru expeditiile încărcate de expeditor, mentiunile din scrisoarea de trăsură referitoare la masa mărfii sau la numărul coletelor nu fac dovada împotriva căii ferate decât dacă verificarea acestei mase si a numărului coletelor a fost făcută efectiv de către calea ferată si certificată în scris pe documentul de transport.

 

ARTICOLUL 62
Plata prestatiei de transport

 

62.1. Tarifele de transport si accesorii sunt plătite de către expeditor dacă nu există o conventie contrară între expeditor si calea ferată.

62.2. Atunci când tarifele sunt în sarcina destinatarului si când destinatarul nu a ridicat scrisoarea de trăsură si nici nu a modificat contractul de transport, expeditorul rămâne obligat la plata tarifelor.

62.3. Dacă cheltuielile nu pot fi stabilite exact în momentul predării mărfii la transport, calea ferată pretinde drept garantie depunerea unei sume reprezentând aproximativ aceste cheltuieli. Decontarea cu expeditorul se face după eliberarea mărfii în statia de destinatie.

62.4. Plata către calea ferată a tarifelor de transport se face:

62.4.1. - cu ocazia încheierii contractului de transport;

62.4.2. - o dată cu eliberarea mărfii;

62.4.3. - prin facturarea periodică, atunci când între calea ferată si client există conventie de plată centralizată a tarifelor de transport;

62.5. În cazul întârzierii plătii pretului de transport, calea ferată este în drept:

62.5.1. - să perceapă majorări de întârziere, prevăzute în tarife;

62.5.2. - să refuze sau să oprească transporturile pentru răii platnici.

62.6. Amenzile vamale si ale altor autorităti administrative stabilite în contul căii ferate care se referă la expeditii se încasează de la expeditor sau destinatar, după caz.

 

ARTICOLUL 63
Declararea interesului la eliberare

 

63.1. Orice expeditie poate face obiectul unei declaratii a interesului la eliberare, înscrisă pe scrisoarea de trăsură, percepându-se tariful respectiv. Conditiile de declarare a interesului la eliberare se stabilesc în normele uniforme privind transporturile.

63.2. Din motive de exploatare calea ferată poate introduce restrictii în aplicarea declarării interesului la eliberare.

 

ARTICOLUL 64
Ramburse si deburse

 

64.1. Expeditorul poate încărca expeditia sa cu un ramburs până la o valoare egală cu valoarea mărfii. 64.2. Calea ferată nu este obligată să achite expeditorului rambursul decât dacă suma i-a fost plătită de destinatar. Valoarea rambursului trebuie pusă la dispozitia expeditorului în termen de 30 de zile de la achitarea lui de către destinatar.

64.3. Dacă marfa a fost eliberată destinatarului, fără să se fi încasat în prealabil rambursul, calea ferată este obligată să plătească expeditorului valoarea pagubei până la maximum suma rambursului, păstrându-si dreptul său de actiune contra destinatarului.

64.4. Debursele se efectuează pentru executarea unor operatiuni legate de marfa transportată.

64.5. Transporturile încărcate cu ramburse si deburse sunt supuse perceperii unor tarife.

64.6. Rambursele si debursele se admit în conformitate cu prevederile normelor uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 65
Starea, ambalarea si marcarea mărfii

 

65.1. Când natura mărfii cere ca ea să fie ambalată, expeditorul trebuie să o protejeze astfel încât ea să fie ferită de pierderea totală sau partială, precum si de avarii în timpul transportului si să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor căii ferate sau celorlalte mărfuri. Expeditorul trebuie să folosească ambalajele care corespund standardelor sau altor norme tehnice în vigoare.

65.2. Când se prezintă pentru transport o marfă cu semne vizibile de deteriorare, degradare, calea ferată poate pretinde expeditorului să-si ia asupra sa răspunderea, făcând mentiuni în acest sens în scrisoarea de trăsură.

65.3. Ambalajul se consideră ca suficient în cazul în care se apreciază că el protejează marfa, de la predarea ei la transport până la eliberarea ei destinatarului, de riscurile inerente la transport si de consecintele lor.

65.4. Dacă, tinând seama de dispozitiile de mai sus, se apreciază că ambalarea este necesară, statia de expeditie poate să refuze expeditia chiar si atunci când expeditorul recunoaste, sub semnătură în scrisoarea de trăsură, lipsa, insuficienta sau defectuozitatea ambalajului.

65.5. Expeditorul este răspunzător de consecintele lipsei, insuficientei sau defectuozitătii ambalajului, conform mentiunilor din scrisoarea de trăsură, inclusiv de viciile ascunse ale ambalajului. Expeditorul este obligat să repare paguba suferită de calea ferată din această cauză.

65.6. Mărfurile care prin natura lor nu au nevoie de ambalaj se primesc la transport neambalate. Calea ferată poate să pretindă ca aceste mărfuri neambalate să fie prezentate la transport în unităti de manipulare mai mari (legături, pachete, palete, containere, o anumită masă pe colet si alte modalităti care facilitează operatiile de manipulare).

65.7. La expeditiile de vagoane complet acoperite sau containere, expeditorul trebuie să introducă în interiorul acestora datele de identificare ale expeditiei care să corespundă cu cele din scrisoarea de trăsură.

65.8. La expeditiile de coletărie sau mesagerie, expeditorul este obligat să aplice pe fiecare colet etichete de identificare sau inscriptii exterioare distincte, care nu se pot sterge, fixate rezistent, care să nu permită confuzii si să corespundă datelor din scrisoarea de trăsură. Fiecare colet va avea înscris cât mai vizibil un număr de ordine, masa netă si brută.

65.9. La expeditiile de vagoane sau containere, expeditorul este obligat să aplice pe ambele părti ale acestora, în locurile special stabilite, etichete care să permită identificarea transportului. Calea ferată poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.

65.10. Dacă la transportul unor măfuri sunt necesare măsuri speciale de manipulare, depozitare si precautie, în functie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare si depozitare a mărfurilor. Calea ferată poate pretinde folosirea unor etichete tipizate.

65.11. Coletele, paletele, containerele si vagoanele cu etichete sau inscriptii vechi neîndepărtate nu se primesc la transport.

65.12. Mărfurile ce se transportă în vrac în vagoane descoperite trebuie astfel însemnate sau marcate de expeditor încât sustragerea din continut să nu fie posibilă fără urme vizibile.

 

ARTICOLUL 66
Aplicarea sigiliilor

 

66.1. Expeditorul trebuie să aplice sigilii proprii la toate sistemele de închidere-deschidere care permit accesul în interiorul vagoanelor acoperite, containerelor, boxpaletelor cu capac, mijloacelor acoperite cu prelate si alte dispozitive ce se sigilează, încărcate de el. Pentru expeditiile însotite nu este obligatorie sigilarea.

66.2. Sigiliile trebuie astfel confectionate si aplicate, încât să nu permită înlocuirea sau violarea lor fără urme vizibile.

66.3. Calea ferată aplică sigiliile sale ori de câte ori consideră că este în interesul ei să execute sigilarea.

66.4. Calea ferată stabileste modelul sigiliilor aplicate de expeditor.

66.5. Calea ferată poate să refuze la transport expeditiile ale căror sigilii aplicate de predător, organele vamale sau alte autorităti administrative sunt deteriorate sau defectuoase.

66.6. Calea ferată poate admite folosirea de către expeditor a unor încuietori speciale.

 

ARTICOLUL 67
Verificarea de către calea ferată

 

67.1. Calea ferată are totdeauna dreptul să verifice dacă expeditia corespunde mentiunilor făcute de expeditor în scrisoarea de trăsură si dacă normele referitoare la transportul mărfurilor admise în anumite conditii au fost respectate.

67.2. Rezultatul verificării mentiunilor înscrise de expeditor în documentul de transport trebuie să fie înscrise în acesta.

67.3. În cazul când se constată la colete, la mijlocul de transport, la sigilii, la semnele de marcaj sau la mărfuri urme de violare, pierderi, scurgeri, alterări, avarieri, substituiri, diluări, scăderi de masă peste tolerantele legale, se verifică continutul expeditiei. Rezultatul verificării se consemnează într-un proces-verbal de constatare. La verificarea continutului expeditiei, expeditorul sau destinatarul trebuie să fie invitat la verificare după cum aceasta are loc în statia de predare, în parcurs sau în statia de destinatie. Dacă cel invitat nu se prezintă, verificarea se face de către agentii căii ferate în prezenta organelor de politie sau a unui specialist autorizat sau a doi martori care nu sunt salariati ai căii ferate.

Cheltuielile produse cu verificarea se suportă, după caz, de expeditor sau destinatar, în afară de cazul când verificarea se face din vina căii ferate.

67.4. Când, în urma verificării, se constată o altă masă, altfel de marfă sau alte date care modifică pretul de transport, se recalculează tarifele si se stabilesc diferentele de tarif.

Masa constatată de către calea ferată rămâne determinantă pentru calcularea tarifelor de transport.

67.5. Când, cu ocazia verificărilor, se constată pagube, se stabilesc elementele necesare calculului despăgubirilor.

 

ARTICOLUL 68
Supraîncărcături

 

68.1. Se consideră supraîncărcătură cantitatea de marfă care depăseste limita de încărcare admisă în functie de caracteristicile constructive ale vagonului sau containerului, respectiv de sarcina admisă pe osie sau pe metru liniar de vagon. Se consideră, de asemenea, supraîncărcătură depăsirea limitei de încărcare a paletelor care apartin căii ferate sau a celor apartinând clientilor pe care le manipulează calea ferată.

68.2. Supraîncărcătura constatată în statia de predare trebuie să fie descărcată de expeditor.

68.3. Supraîncărcătura constatată în parcurs se descarcă de predătorul avizat în acest sens. Supraîncărcătura poate fi descărcată si de calea ferată, pe cheltuiala expeditorului. Supraîncărcăturile descărcate de calea ferată se pun la dispozitia expeditorului.

68.4. Dacă cel îndreptătit dispune ca supraîncărcătura să fie expediată la statia de destinatie a încărcăturii principale, la o altă statie de destinatie sau să fie înapoiată la statia de expeditie, aceasta se tratează ca o expeditie distinctă.

 

ARTICOLUL 69
Tarife suplimentare

 

69.1. Tarifele suplimentare sunt garantate prin dreptul de gaj al căii ferate privind marfa, oricare ar fi locul unde s-au constatat faptele care justifică perceperea lor.

69.2. Calea ferată poate să perceapă un tarif suplimentar pentru:

69.2.1. - declararea incorectă, inexactă sau incompletă a materiilor si obiectelor periculoase excluse sau admise conditionat la transport, potrivit normelor tehnice privind transportul mărfurilor periculoase;

69.2.2. - depăsirea limitei de încărcare, când mijlocul de transport a fost încărcat de expeditor;

69.2.3. - necurătirea mijloacelor de transport după descărcare sau nemontarea părtilor mobile ale acestora la locul lor;

69.2.4. - alte cauze prevăzute în tarif.

69.3. Nu se percep tarife suplimentare în cazul când supraîncărcarea a intervenit în parcurs din cauza influentelor atmosferice, dacă se dovedeste că încărcătura nu depăsea limita de încărcare în momentul predării la transport.

 

ARTICOLUL 70
Documente pentru formalitătile administrative

 

70.1. Expeditorul trebuie să anexeze la scrisoarea de trăsură documentele necesare pentru îndeplinirea formalitătilor vamale, fiscale, de politie, sanitar-veterinare, fitosanitare sau reglementate de alte autorităti, înainte de eliberarea mărfii. Aceste documente trebuie să se refere numai la mărfurile care fac obiectul aceleiasi scrisori de trăsură, dacă normele organelor vamale, ale autoritătilor administrative publice sau ale căii ferate nu dispun altfel.

70.2. Dacă expeditorul asistă el însusi la îndeplinirea formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative publice ori este reprezentat printr-un mandatar, este de ajuns ca aceste documente să fie prezentate cu ocazia îndeplinirii formalitătilor mentionate. În acest caz, expeditorul va înscrie în rubrica "mentiuni ale expeditorului" din scrisoarea de trăsură, cine si unde îi îndeplineste formalitătile.

70.3. Calea ferată nu este obligată să verifice dacă documentele prezentate sunt suficiente si exacte.

70.4. Expeditorul răspunde fată de calea ferată pentru orice pagube care rezultă din lipsa, insuficienta sau inexactitatea acestor documente si neefectuarea mentiunilor în scrisoarea de trăsură, în afară de cazul în care calea ferată este în culpă.

70.5. Calea ferată răspunde, în caz de culpă, de consecintele pierderii, nefolosirii sau folosirii gresite a anexelor la scrisoarea de trăsură.

70.6. Expeditorul este obligat să se conformeze prescriptiilor vamale sau ale altor autorităti administrative privitoare la ambalaj si la acoperirea cu prelate a mărfurilor.

 

ARTICOLUL 71
Indeplinirea formalitătilor administrative

 

71.1. În cursul transportului, formalitătile cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative publice se îndeplinesc de calea ferată, fără garantarea plătii taxelor vamale care revin potrivit legii importatorului sau comisionarului în vamă, după caz.

Calea ferată poate să încredinteze această sarcină unui mandatar.

71.2. În îndeplinirea acestor formalităti, calea ferată răspunde de culpa sa sau a mandatarului său. Eventuala despăgubire nu poate niciodată să depăsească pe cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

71.3. Expeditorul, printr-o mentiune făcută în scrisoarea de trăsură, sau destinatarul, în cazul când are dreptul să modifice contractul de transport, poate cere:

71.3.1. - să asiste el însusi la aceste formalităti sau să fie reprezentat de un mandatar, cu precizarea statiei unde se vor efectua formalitătile;

71.3.2. - să îndeplinească el însusi aceste formalităti sau să fie îndeplinite de un mandatar, potrivit legii;

71.3.3. - să plătească taxele vamale, alte tarife si cheltuieli, când asistă, el însusi sau mandatarul său, la formalităti ori le îndeplineste, în conditiile legii. Nici expeditorul nici destinatarul care au dreptul la dispozitie, nici mandatarul lor nu pot lua în primire marfa, decât în conditiile legii.

71.4. Calea ferată hotărăste, conformându-se normelor vamale, dacă marfa trebuie transportată la biroul vamal sau dacă vămuirea trebuie să aibă loc în statie. Cheltuielile ocazionate sunt garantate prin dreptul de gaj al căii ferate privind marfa.

71.5. Dacă procedura pentru îndeplinirea formalitătilor cerute de expeditor nu poate fi executată, calea ferată procedează în modul pe care îl socoteste cel mai avantajos pentru interesele celui îndreptătit si aduce la cunostinta expeditorului măsurile luate.

71.6. Dacă expeditorul a înscris în scrisoarea de trăsură o mentiune de francare care include taxele vamale, calea ferată poate să îndeplinească formalitătile vamale la alegerea sa, fie în cursul transportului, fie la destinatie.

71.7. Destinatarul poate să îndeplinească formalitătile vamale la statia de destinatie, dacă prin scrisoarea de trăsură se cere vămuirea la destinatie sau dacă, în lipsa acestei cereri, marfa a sosit nevămuită.

71.8. Dacă în termenul fixat de tariful în vigoare, în statia de destinatie, formalitătile vamale nu sunt îndeplinite nici de destinatar, nici de mandatarul expeditorului, iar scrisoarea de trăsură nu a fost scoasă de la casa statiei, calea ferată consideră expeditia împiedicată la eliberare procedând conform Regulamentului.

71.9. Expeditiile sosite în statia de destinatie nevămuite se avizează către destinatar si din acest moment stau la dispozitia lui în conditiile art. 73 până ce acesta obtine liberul de vamă conform legii. Pentru executarea în statia de destinatie a altor formalităti administrative se procedează similar.

71.10. Destinatarul poartă răspunderea integrală pentru neachitarea în termen a taxelor vamale.

 

ARTICOLUL 72
Termenele contractului de transport

 

72.1. Termenele contractului de transport pentru vagoane complete încep să curgă de la ora 24 a zilei când marfa a fost primită la transport si însumează:

72.1.1. - termenul de expediere 24 ore;

72.1.2. - termenul de transport, pentru fiecare fractiune indivizibilă de 400 km de câte 48 ore;

72.1.3. - termen suplimentar de 24 ore, o singură dată, pentru trecerea de pe liniile principale pe liniile secundare sau înguste si invers; liniile principale se publică în tarife;

72.1.4. - termenele suplimentare stabilite prin normele uniforme.

72.2. Distantele se raportează la ruta tarifară.

72.3. Termenele contractului de transport se prelungesc, cu exceptia unei culpe imputabile căii ferate, cu durata stationării necesare pentru:

72.3.1. - verificarea expeditiei, din care rezultă diferente fată de mentiunile făcute de expeditor în scrisoarea de trăsură;

72.3.2. - îndeplinirea formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative;

72.3.3. - modificarea contractului de transport;

72.3.4. - tratamente speciale ce trebuie acordate mărfii;

72.3.5. - transbordarea sau refacerea unei încărcături efectuate defectuos de către expeditor;

72.3.6. - circulatia pe mare, pe căi navigabile interioare sau cu mijloace rutiere, dacă nu există legătură feroviară;

72.3.7. - pentru alte cazuri prevăzute în normele uniforme;

72.3.8. - orice întrerupere a traficului care împiedică în mod temporar începerea sau continuarea transportului (calamităti naturale,evenimente de cale ferată, incendii, greve si alte situatii exceptionale).

Cauza si durata acestor prelungiri trebuie să fie mentionate de calea ferată în scrisoarea de trăsură. Dacă este cazul, ele pot fi dovedite prin alte mijloace.

72.4. Termenul contractului de transport se suspendă sâmbătă, duminică si în zilele de sărbători legale, atunci când calea ferată nu lucrează în aceste zile, dacă a făcut public acest fapt.

72.5. Când termenul contractului de transport trebuie să ia sfârsit după ora de terminare a programului statiei de destinatie, expirarea acestui termen se amână până la trecerea a două ore de la ora când se reîncepe programul statiei.

72.6. În cadrul termenului contractului de transport, expeditia trebuie să sosească în statia de destinatie si să fie avizată destinatarului. Pentru expeditiile care nu pot ajunge în statia de destinatie, deoarece liniile de descărcare ale destinatarului sunt inaccesibile din vina lui, termenul de executare a contractului de transport se încheie odata cu avizarea destinatarului asupra opririi acestor transporturi în parcurs. În acest caz mijloacele de transport stau la dispozitia clientului în conditiile articolului 73.

72.7. Calea ferată poate stabili si alte termene ale contractului de transport prin normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 73
Regimul mijloacelor de transport aflate la dispozitia clientului

 

73.1. Pe durata cât mijloacele de transport si rechizitele stau la dispozitia clientului pentru încărcare, descărcare, transbordare, aranjarea încărcăturii, împiedicarea la transport, împiedicarea la eliberare, executarea dispozitiei ulterioare, executarea operatiilor administrative, vămuire se percep tarife orare de utilizare a mijloacelor de transport. Pe durata când calea ferată nu lucrează, în conditiile prevăzute la art. 72.4 sau din cauza accidentelor sau catastrofelor de cale ferată, precum si din motive de fortă majoră, calea ferată nu percepe tarife orare de utilizare.

73.2. Pentru mijloacele de transport si rechizitele de încărcare apartinând căii ferate străine se percep tarife orare de utilizare în concordantă cu chiriile plătite în traficul international.

73.3. Pe perioada când statia de cale ferată nu are program de lucru, se întrerupe perceperea tarifului orar de utilizare pentru vagoanele puse la dispozitie pentru încărcare, descărcare, transbordare la clientii deserviti de statia respectivă.

73.4. Tarifele orare de utilizare se plătesc de expeditor sau destinatar după cum mijloacele de transport au stat la dispozitia acestora.

73.5. Evidenta mijloacelor de transport puse la dispozitia clientilor în vederea calculării tarifului orar de utilizare a mijloacelor de transport se tine de calea ferată.

 

ARTICOLUL 74
Eliberarea mărfii la destinatie

 

74.1. Calea ferată avizează pe destinatar, despre sosirea si punerea la dispozitie a expeditiilor pentru descărcare, prin afisare în statia de destinatie. Clientii care au conventie cadru de încărcare-descărcare cu calea ferată, stabilesc modul de avizare a sosirii expeditiilor, în aceste conventii. Calea ferată nu este obligată în nici un caz să obtină de la clienti o confirmare a avizării transporturilor.

74.2. Calea ferată este obligată să remită destinatarului un exemplar al scrisorii de trăsură si să elibereze marfa în statia de destinatie contra semnăturii de primire. Eliberarea mărfii este conditionată de respectarea conditiilor convenite pentru plata creantelor.

74.3. Sunt asimilate eliberării mărfii, când sunt efectuate conform normelor în vigoare la statii de destinatie:

74.3.1. - predarea mărfii către autoritătile vamale sau fiscale, în antrepozitele lor, când acestea nu se găsesc sub paza căii ferate;

74.3.2. - antrepozitarea la calea ferată a mărfii sau depozitarea ei la expeditionari, comisionari ori într-un antrepozit public.

74.4. Conventiile încheiate cu destinatarul stabilesc obligatia căii ferate să predea marfa destinatarului în altă parte decât în statia de destinatie, pe o linie industrială, într-un depozit sau în alte locuri similare.

74.5. După sosirea mărfii în statia de destinatie, destinatarul poate cere căii ferate să-i remită scrisoarea de trăsură si să-i elibereze marfa.

74.6. Destinatarul trebuie să descarce complet mijloacele de transport, să le curete de orice resturi care provin de la marfa descărcată, să îndepărteze sigiliile si etichetele vechi, să închidă usile si clapele, să monteze părtile mobile ale vagoanelor înainte de a le preda căii ferate. Calea ferată poate face ea aceste operatii pe cheltuiala destinatarului în conditiile prevăzute în normele uniforme.

74.7. Dacă este constatată pierderea mărfii sau dacă marfa nu a sosit la expirarea termenului contractului de transport, destinatarul poate să-si valorifice în nume propriu, fată de calea ferată, drepturile care îi revin din contractul de transport cu conditia să execute în prealabil obligatiile ce-i sunt impuse prin contractul de transport.

74.8. Dacă o parte din mărfurile mentionate în scrisoarea de trăsură lipsesc la eliberare, totalul sumelor care rezultă din scrisoarea de trăsură trebuie să fie plătite. Destinatarul are dreptul de a reclama restituirea tarifelor pentru mărfurile neeliberate.

74.9. Calea ferată are asupra mărfurilor drepturile unui creditor gajist pentru totalitatea creantelor ce i se cuvin din executarea transportului. Aceste drepturi subzistă atâta timp cât marfa se găseste în posesia căii ferate sau a unei terte persoane ce o detine în numele ei.

 

ARTICOLUL 75
Constatarea pierderii sau a avarierii mărfii

 

75.1. Când o pierdere partială sau o avariere este descoperită sau presupusă de calea ferată sau când ea este invocată de cel îndreptătit, trebuie să se întocmească fără întârziere si dacă este posibil, în prezenta celui îndreptătit, un proces-verbal prin care se constată starea mărfii, masa sa si, pe cât posibil, mărimea pagubei, cauza acesteia si momentul când s-a produs.

O copie a acestui proces-verbal trebuie să fie înmânată gratuit celui îndreptătit.

75.2 Când cel îndreptătit nu acceptă constatările din procesul-verbal, el poate cere ca starea si masa mărfii, precum si cauza si valoarea pagubei să fie constatate de un expert sau specialist autorizat numit de părti sau un expert desemnat pe cale judiciară.

75.3. Cel îndreptătit poate, fără să facă nici o dovadă, să considere marfa ca pierdută când ea nu a fost eliberată destinatarului sau nu a fost pusă la dispozitia lui în cele 30 de zile care urmează termenului contractului de transport.

75.4. Pierderile totale descoperite sau invocate se cercetează de calea ferată, rezultatul investigatiilor comunicându-se celor interesati.

Pentru urmărirea transporturilor, la cererea beneficiarilor, calea ferată percepe tarife.

75.5. Cel în drept, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate să ceară să fie avizat imediat în cazul când marfa este găsită, dar nu mai târziu de 12 luni de la data primirii despăgubirii.

75.6. În termen de 30 de zile de la primirea avizului de găsire a mărfii, cel în drept poate să ceară ca marfa să-i fie eliberată, fără cheltuieli, fie în statia de expeditie, fie în statia de destinatie prevăzută în scrisoarea de trăsură, în schimbul restituirii despăgubirii pe care a primit-o si cu rezerva acordării tuturor drepturilor la indemnizările pentru întârziere, prevăzute de tarife.

75.7. Când termenele de mai sus nu sunt respectate, calea ferată poate dispune de marfă, fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare prin licitatie.

75.8. Sumele obtinute din valorificarea transporturilor se fac venit al căii ferate.

 

ARTICOLUL 76
Rectificarea încasărilor

 

76.1. În caz de aplicare gresită a unui tarif sau de greseală de calcul la încasarea tarifelor, ceea ce nu s-a încasat trebuie plătit si ceea ce s-a încasat în plus trebuie restituit.

76.2. Suma neîncasată se plăteste către calea ferată de expeditor sau destinatar potrivit mentiunii de francare din scrisoarea de trăsură.

76.3. Pentru sumele datorate în temeiul prezentului articol curge o dobândă stabilită prin tarife, din ziua punerii în întârziere pentru plată sau din ziua reclamatiei ori, dacă nu a avut loc nici punerea în întârziere, nici reclamatie, din ziua chemării în judecată.

Sumele încasate în minus din vina salariatilor căii ferate se vor achita de clientul care a efectuat plata initial, fără dobândă.

Dacă cel îndreptătit nu prezintă căii ferate documentele justificative necesare pentru tratarea definitivă a reclamatiei, într-un termen acceptabil care i s-a fixat, dobânzile nu curg de la expirarea termenului fixat si până la prezentarea efectivă a documentelor.

 

CAPITOLUL 3
Modificarea contractului de transport

 

ARTICOLUL 77
Modificarea contractului de transport de către expeditor

 

77.1. Expeditorul poate să modifice contractul de transport prin dispozitii ulterioare, indicând:

77.1.1. - retragerea mărfii la statia de expeditie;

77.1.2. - oprirea mărfii în parcurs;

77.1.3. - amânarea eliberării mărfii;

77.1.4. - eliberarea mărfii unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trăsură;

77.1.5. - eliberarea mărfii la o altă statie decât statia de destinatie înscrisă în scrisoarea de trăsură;

77.1.6. - înapoierea mărfii la statia de expeditie.

77.2. Calea ferată poate extinde dreptul expeditorului privind modificarea contractului cu următoarele:

77.2.1. - stabilirea unui ramburs;

77.2.2. - majorarea, micsorarea sau anularea unui ramburs;

77.2.3. - preluarea în sarcina sa a tarifelor unei expeditii nefrancate sau majorarea celor luate în sarcina sa.

77.3. În nici un caz dispozitiile nu trebuie să aibă ca efect divizarea expeditiei.

77.4. Aceste dispozitii trebuie să fie date printr-o declaratie în forma prevăzută de calea ferată. Declaratia trebuie reprodusă si semnată de expeditor pe duplicatul scrisorii de trăsură ce trebuie prezentat căii ferate. Orice dispozitie dată într-o altă formă decât cea prevăzută este nulă.

77.5. Când calea ferată dă curs dispozitiilor expeditorului fără să ceară prezentarea duplicatului, ea este răspunzătoare fată de clienti de paguba care ar rezulta din această cauză. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăsească despăgubirea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

77.6. Dreptul expeditorului de a modifica contractul de transport, chiar dacă este în posesia duplicatului scrisorii de trăsură, se stinge în cazul în care expeditia a fost eliberată destinatarului.

 

ARTICOLUL 78
Modificarea contractului de transport de către destinatar

 

78.1. Când expeditorul nu a luat în sarcina sa tarifele aferente transportului pe calea ferată de destinatie si nu a făcut în scrisoarea de trăsură mentiunea "destinatar neautorizat să dea dispozitii ulterioare", destinatarul poate, prin dispozitii ulterioare, să modifice contractul de transport indicând:

78.1.1 - oprirea mărfii în parcurs;

78.1.2. - amânarea eliberării mărfii;

78.1.3. - eliberarea mărfii pe calea ferată de destinatie unei alte persoane decât destinatarului înscris în scrisoarea de trăsură;

78.1.4. - eliberarea mărfii pe calea ferată de destinatie la o altă statie decât statia de destinatie înscrisă în scrisoarea de trăsură, cu exceptia unor dispozitii contrare tarifelor;

78.1.5. - modul de îndeplinire a formalitătilor vamale sau ale altor autorităti administrative publice. Dispozitiile destinatarului nu sunt executorii decât după intrarea expeditiei pe reteaua căii ferate de destinatie.

78.2. Dreptul destinatarului de a modifica contractul de transport se stinge în cazul în care:

78.2.1. - a ridicat scrisoarea de trăsură;

78.2.2. - a acceptat marfa;

78.2.3. - si-a valorificat drepturile în conformitate cu art. 81;

78.2.4. - a indicat o persoană si aceasta a ridicat scrisoarea de trăsură sau si-a valorificat dreptul în conformitate cu art. 74.

78.3. Dacă destinatarul a dispus ca marfa să fie eliberată unei persoane, aceasta nu este autorizată să modifice contractul de transport.

78.4. În caz că transportul circulă numai pe reteaua unei căi ferate, dispozitiile din prezentul articol nu se aplică.

În acest caz, dreptul de a dispune asupra expeditiei poate apartine destinatarului, din momentul încheierii contractului de transport, dacă pe scrisoarea de trăsură este făcută o mentiune în acest sens de către expeditor. Dispozitiile date de destinatar sunt similare cu cele pe care le poate da expeditorul.

 

ARTICOLUL 79
Executarea dispozitiilor ulterioare

 

79.1. Calea ferată nu poate refuza executarea dispozitiilor ulterioare date de expeditor sau destinatar, nici întârzia executarea lor, în afară de cazurile în care:

79.1.1. - executarea nu mai este posibilă în momentul în care dispozitiile sosesc la statia care trebuie să le execute;

79.1.2. - executarea este de natură a perturba serviciul normal al exploatării;

79.1.3. - executarea este contrară actelor normative în vigoare;

79.1.4. - valoarea mărfii, când este vorba de o schimbare a statiei de destinatie, nu acoperă, după aprecierea căii ferate, toate tarifele care vor greva marfa la sosirea la noua sa destinatie, numai dacă aceste tarife nu se plătesc sau plata lor nu se garantează imediat.

79.2. Cel care a dat dispozitii este înstiintat cât mai curând posibil despre piedicile care se opun executării lor. Când calea ferată nu este în măsură să prevadă aceste modificări, cel care a dat dispozitiile suportă toate consecintele care rezultă din începerea executării lor.

79.3. Tarifele si cheltuielile care se ivesc din executarea unei dispozitii, cu exceptia celor care rezultă din vina căii ferate trebuie să fie plătite de expeditor sau de destinatar, în conformitate cu mentiunea de francare.

79.4. Calea ferată este răspunzătoare, în cazul când este vinovată, de consecintele neexecutării sau executării inexacte a unei dispozitii. Cu toate acestea, eventuala despăgubire nu trebuie să fie niciodată mai mare decât cea prevăzută în caz de pierdere a mărfii.

79.5. Tarifele de transport se calculează pe distantele parcurse efectiv, ca urmare a executării dispozitiei ulterioare. Tarifele aplicabile sunt cele în vigoare pe fiecare din aceste parcursuri, în ziua plătii.

Dispozitiile de mai sus sunt aplicabile, prin analogie, tarifelor accesorii si altor cheltuieli, precum si cursurilor de convertire.

 

ARTICOLUL 80
Impiedicarea la transport

 

80.1. Constituie împiedicare la transport faptul că începerea sau continuarea transportului este împiedicată sau nu mai este posibilă pe itinerarul prevăzut. Pot constitui împiedicări la transport calamitătile naturale (inundatii, înzăpeziri si alte fenomene naturale care pot opri continuarea transportului), perturbări în serviciu (deraieri, accidente si alte evenimente asemănătoare din cauza cărora transportul se opreste în parcurs), sechestrarea mărfii, lipsa documentelor însotitoare pentru îndeplinirea formalitătilor vamale sau administrative, grevele si alte cazuri similare.

80.2. În caz de împiedicare la transport, calea ferată hotărăste dacă este preferabil să transporte din oficiu marfa, modificând itinerarul sau dacă este indicat, în interesul expeditorului să-i ceară instructiuni, comunicându-i informatiile utile de care dispune.

80.3. În afară de cazul când calea ferată este în culpă, ea poate să perceapă tariful de transport aplicabil pe itinerarul parcurs efectiv si poate dispune de termenele contractului de transport corespunzătoare acestui itinerar.

80.4. Dacă continuarea transportului nu este posibilă, calea ferată cere instructiuni de la expeditor.

80.5. Dacă instructiunile expeditorului modifică destinatarul sau statia de destinatie sau sunt date statiei unde se găseste marfa, expeditorul trebuie să le înscrie pe duplicatul scrisorii de trăsură si să prezinte acest duplicat căii ferate.

80.6. Când calea ferată dă curs instructiunilor expeditorului fără a pretinde prezentarea duplicatului scrisorii de trăsură, este răspunzătoare pentru paguba care rezultă din aceasta cauză. Eventuala despăgubire nu trebuie să depăsească niciodată pe cea prevăzută pentru pierderea mărfii.

80.7. Dacă expeditorul, înstiintat de împiedicare la transport, nu dă în termen de 72 de ore instructiuni executabile, calea ferată procedează potrivit normelor privind împiedicarea la eliberare. Suma obtinută din vânzarea mărfii, după scăderea tarifelor care grevează marfa, trebuie să fie tinută la dispozitia expeditorului; dacă suma obtinută este mai mică decât aceste tarife, expeditorul trebuie să plătească diferenta.

80.8. Când împiedicarea la transport încetează înaintea sosirii instructiunilor expeditorului, marfa este îndrumată la destinatia sa, fără a astepta instructiunile, expeditorul fiind înstiintat despre aceasta în cel mai scurt timp posibil.

80.9. Când împiedicarea la transport intervine după ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferată trebuie să înstiinteze despre aceasta destinatarul. Dispozitiile de la articolele anterioare se aplică în mod corespunzător.

80.10. În afară de cazul când calea ferată este vinovată, ea poate, în caz de împiedicare la transport, să perceapă tariful orar de utilizare a mijlocului de transport.

 

ARTICOLUL 81
Împiedicarea la eliberare

 

81.1. Se consideră împiedicare la eliberare dacă destinatarul refuză primirea expeditiei sau nu poate fi găsit sau nu ridică scrisoarea de trăsură în termenul prevăzut de normele în vigoare de la statia de destinatie sau expeditia nu poate fi eliberată din alte cauze (sechestre, hotărâri judecătoresti, marfă grevată de un ramburs neadmis în traficul respectiv si alte situatii similare).

81.2. În caz de împiedicare la eliberarea mărfii, calea ferată trebuie să înstiinteze pe expeditor fără întârziere, pentru a-i cere instructiuni.

81.3. Când împiedicarea la eliberare încetează înainte de sosirea instructiunilor expeditorului la statia de destinatie, marfa se eliberează destinatarului. Expeditorul trebuie să fie înstiintat despre aceasta fără întârziere.

81.4. În cazul când destinatarul refuză marfa, expeditorul are dreptul să dea instructiuni, chiar dacă nu poate prezenta duplicatul scrisorii de trăsură.

81.5. Expeditorul poate, de asemenea, să ceară printr-o mentiune în scrisoarea de trăsură, ca marfa să-i fie înapoiată din oficiu, dacă se iveste o împiedicare la eliberare. În afară de acest caz, este necesar consimtământul său scris.

81.6. Dacă marfa a fost valorificată prin vânzare, atunci suma obtinută după scăderea tarifelor de transport care grevează marfa, trebuie să fie tinută la dispozitia expeditorului. Dacă suma este mai mică decât aceste tarife expeditorul trebuie să plătească diferenta.

81.7. Dacă împiedicarea la eliberare se iveste după ce destinatarul a modificat contractul de transport, calea ferată trebuie să înstiinteze despre împiedicare acest destinatar.

81.8. În nici un caz marfa nu se va înapoia expeditorului fără consimtământul său scris.

 

CAPITOLUL 4
Răspunderea căii ferate

 

ARTICOLUL 82
Responsabilităti

 

82.1. Calea ferată care a primit la transport marfa cu scrisoarea de trăsură, este răspunzătoare de executarea transportului si de integritatea mărfii pe întreg parcursul până la eliberare.

82.2. Când calea ferată a cântărit mărfurile, ea răspunde de cantitatea constatată pe cântarul său.

82.3. În cazul în care s-a încasat tariful de cântărire de către calea ferată, aceasta răspunde de cantitatea înscrisă de ea în scrisoarea de trăsură, indiferent de faptul că a efectuat sau nu cântărirea. În situatia în care nu a înscris masa constatată, calea ferată răspunde de masa înscrisă de expeditor.

82.4. Calea ferată va putea face dovada că, în realitate, a primit mai putin de la expeditor sau că marfa sosită la destinatie corespunde cu masa netă sau cu specificatiile din actele de livrare sau din scrisoarea de trăsură.

82.5. Pentru restul expeditiilor în vagoane complete, precum si cele în containere, boxpalete si alte unităti de încărcătură sigilate, calea ferată nu răspunde pentru lipsurile cantitative, până la proba contrară, dacă mijlocul de transport închis a ajuns la destinatie fără urme de violare, sustragere, scurgere, avariere si cu sigiliile intacte, iar mărfurile încărcate în mijlocul de transport deschis, cu semnele sau marcajele intacte.

 

ARTICOLUL 83
Întinderea răspunderii

 

83.1. Calea ferată este răspunzătoare pentru paguba care rezultă din pierderea totală sau partială si din avarierea mărfii survenită din momentul primirii la transport si până la eliberare, precum si pentru paguba care rezultă din depăsirea termenului contractului de transport.

83.2. Sarcina probei că avarierea mărfii s-a produs în timpul transportului si din vina cărăusului revine celui care reclamă.

83.3. În cazul în care, însă, coletul sau mijlocul de transport a fost violat pe parcurs sau poartă urme de violare sau semnele de pe mărfurile transportate într-un mijloc de transport deschis poartă de asemenea urme de violare, se presupune - până la proba contrară - că mărfurile au fost avariate din vina căii ferate.

83.4. Calea ferată este scutită de răspunderea prevăzută la art. 83.1 dacă:

83.4.1. - pierderea,avarierea sau depăsirea termenului contractului de transport a avut drept cauză o culpă a celui îndreptătit, o dispozitie a acestuia care nu a rezultat dintr-o vină a căii ferate, un viciu propriu al mărfii (deteriorare anterioară, pierdere de masă sau de calitate si altele similare) sau împrejurări pe care calea ferată nu le putea evita si ale căror urmări nu le putea înlătura;

83.4.2. - se constată diferentă dintre cântarul folosit la primirea produselor spre transport si cel folosit la eliberarea acestora către destinatar, atunci când lipsa nu este reală sau se datorează expeditorului.

83.5. Calea ferată este scutită de răspunderea prevăzută la art. 89.1 si în cazul când pierderea, avarierea sau depăsirea termenului contractului de transport este provocată de riscuri speciale inerente care se datorează:

83.5.1. - cauzelor naturale inerente transportului în vehicule deschise, fie si acoperite cu prelate, potrivit dispozitiilor aplicabile sau întelegerilor încheiate între expeditor si calea ferată si mentionate în scrisoarea de trăsură;

83.5.2. - lipsei sau defectuozitătii ambalajului pentru mărfurile care prin natura lor sunt expuse la pierderi din masă sau avarii, dacă nu sunt ambalate sau rău ambalate;

83.5.3. - operatiilor de încărcare efectuate de expeditor sau de descărcare executate de destinatar;

83.5.4. - încărcării defectuoase, în cazul când această încărcare a fost efectuată de expeditor;

83.5.5. - îndeplinirii de către expeditor, destinatar, comisionar vamal sau alt mandatar a formalitătilor cerute de organele vamale sau de alte autorităti administrative;

83.5.6. - naturii anumitor mărfuri expuse, din cauze inerente însăsi acestei naturi, la pierderea totală sau partială si la avariere, îndeosebi prin spargere, ruginire, deteriorare interioară si spontană, uscare, împrăstiere, scăderea naturală a masei etc;

83.5.7. - denumirii neregulate, inexacte sau incomplete de obiecte excluse de la transport sau admise în anumite conditii sau nerespectarea de către expeditor a măsurilor de prevedere prescrise pentru obiectele admise în anumite conditii;

83.5.8. - transportului care, potrivit dispozitiilor aplicabile sau întelegerilor încheiate între expeditor si calea ferată si mentionate în scrisoarea de trăsură, trebuie să fie efectuate cu însotitor, dacă pierderea sau avarierea rezultă dintr-un risc pe care însotirea avea drept scop să-l evite.

83.5.9. - transportului de animale vii sau păsări vii.

83.6. Calea ferată are aceeasi răspundere ca pentru vehicule deschise fără prelată si atunci când se transportă în astfel de vehicule mărfuri care, conform dispozitiilor aplicabile, nu se transportă în vehicule deschise.

83.7. Dovada că pierderea, scăderea în masă, avarierea se datorează cauzelor prevăzute la art. 83.4 cade în sarcina căii ferate.

83.8. Când calea ferată, tinând seama de împrejurările de fapt, stabileste că pierderea sau avarierea ar putea rezulta din unul sau mai multe din riscurile speciale prevăzute la art. 83.5, există prezumtia că paguba rezultă din aceste riscuri. Cel îndreptătit păstrează totusi dreptul de a face dovada că paguba, în întregime sau în parte, nu a avut drept cauză unul dintre aceste riscuri. Această prezumtie nu este aplicabilă dacă există o lipsă cantitativă mare sau o pierdere de colet.

83.9. La mărfurile care, datorită naturii lor, suferă în mod obisnuit o pierdere din greutate în timpul transportului, calea ferată nu răspunde, oricare ar fi parcursul efectuat, decât de acea parte din lipsă care depăseste tolerantele prevăzute mai jos: 83.9.1. - 2% din masă pentru mărfurile lichide sau predate la transport în stare umedă; 83.9.2. - 1% din greutate pentru mărfurile uscate. 83.10. Limitarea răspunderii prevăzută la art. 83.9 nu poate fi invocată dacă se face dovada, după împrejurările de fapt, că pierderea nu rezultă din cauzele care justifică toleranta.

83.11. In cazul când se transportă mai multe colete cu o singură scrisoare de trăsură, pierderea din masă în timpul transportului se calculează pentru fiecare colet, dacă greutatea acestuia la predare s-a indicat separat în scrisoarea de trăsură sau poate fi constatată în alt mod.

83.12. În caz de pierdere totală a mărfii, la calcularea despăgubirii nu se face nici o scădere pentru pierderea din masă în timpul transportului.

 

ARTICOLUL 84
Prezumtia în caz de repredare si prezumtia de pierdere a mărfii

 

84.1. Când un transport predat în conformitate cu Regulamentul a făcut obiectul unei repredări supuse acelorasi reguli si când o pierdere partială sau o avariere este constatată după această repredare, există prezumtia că ea s-a produs în cursul executării ultimului contract de transport, dacă transportul a rămas în paza căii ferate si a fost repredat în aceeasi stare în care a sosit la statia de repredare.

Această prezumtie este de asemenea aplicabilă când contractul de transport anterior repredării nu era supus Regulamentului, dacă acesta ar fi fost aplicabil, în cazul când transportul s-ar fi efectuat direct între prima statie de expeditie si ultima statie de destinatie.

Această prezumtie este aplicabilă si atunci când contractul de transport anterior reexpedierii era supus unei alte conventii si dacă această conventie contine aceeasi prezumtie în favoarea transportului mărfurilor.

84.2. Cel îndreptătit poate, fără a avea de făcut alte dovezi, să considere marfa ca pierdută când ea nu a fost eliberată destinatarului sau tinută la dispozitia sa, în cele 30 de zile care urmează după împlinirea termenelor contractului de transport.

84.3. Cel îndreptătit, primind plata despăgubirii pentru marfa pierdută, poate cere în scris să fie înstiintat fără întârziere, în cazul când marfa este găsită în curs de un an de la plata despăgubirii. Despre această cerere calea ferată eliberează o dovadă scrisă.

84.4. În termen de 30 de zile de la primirea înstiintării, cel îndreptătit poate pretinde să-i fie eliberată la una din statiile din parcurs marfa pierdută. În acest caz, el trebuie să plătească tarifele aferente transportului de la statia de expeditie si până la aceea unde are loc eliberarea si să restituie despăgubirea primită, din care se vor scădea tarifele care au fost cuprinse în această despăgubire. Cu toate acestea, el păstrează drepturile sale la despăgubire, pentru depăsirea termenelor contractului de transport prevăzute la articolul 85.

84.5. În lipsă, fie a cererii prevăzute la art. 84.3., fie a instructiunilor date în termenul prevăzut la art. 84.4. sau dacă marfa este regăsită după mai mult de un an de la data despăgubirii, calea ferată va dispune de marfă, fie prin utilizarea în interesul propriu, fie prin valorificare prin licitatie.

 

ARTICOLUL 85
Despăgubiri

 

85.1. Calea ferată este obligată să plătească despăgubiri pentru pierderea totală sau partială, avarierea mărfii sau depăsirea termenului contractului de transport. Când se încasează tarife necuvenite, calea ferată este obligată să le restituie. Calea ferată îsi asumă aceste obligatii în conditiile prevăzute în capitolul 5 din Regulament.

85.2. În caz de pierdere totală sau partială a mărfii, calea ferată trebuie să plătească, excluzând alte daune interese, o despăgubire calculată după factură, după pretul curent al mărfii si, în lipsa si a uneia si a alteia, după pretul mărfurilor de aceeasi natură si calitate, la locul si data la care marfa a fost primită la transport. Despăgubirea nu poate depăsi valoarea pe kilogram brut de marfă lipsă stabilită prin tarif. În afară de aceasta, calea ferată trebuie să restituie tariful de transport, taxele vamale si celelalte sume plătite de client cu ocazia transportului mărfii pierdute.

85.3. De asemenea, calea ferată trebuie să plătească o despăgubire echivalentă cu avarierea mărfii, fără alte daune-interese. Suma se calculează aplicând la valoarea mărfii, stabilită, potrivit art 85.2. procentul de avariere constatat.

Despăgubirea nu poate depăsi:

85.3.1. - dacă marfa este avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere totală;

85.3.2. - dacă numai o parte din marfă este avariată, suma la care s-ar fi ajuns în caz de pierdere a părtii avariate.

Calea ferată trebuie să restituie, în plus, în proportia determinată de procentul de avariere, tarifele prevăzute la art. 85.2.

85.4. În caz de depăsire a termenului contractului de transport, calea ferată este obligată să plătească 2% din tariful de transport pentru fiecare zi de întârziere, fără ca suma totală să poată depăsi jumătate din tariful de transport. Dacă se face dovada că a rezultat un prejudiciu din cauza întârzierii, se va plăti pentru acesta o despăgubire ce nu poate depăsi tariful de transport.

Despăgubirile pentru depăsirea termenului contractului de transport nu se pot cumula cu cele care trebuie plătite în caz de pierdere totală sau partială a mărfurilor. În caz de pierdere partială, ele se vor plăti, dacă este cazul, numai pentru marfa nepierdută.

Despăgubirile pentru depăsirea termenului contractului de transport, în caz de avariere, se cumulează, dacă este cazul, cu despăgubirea prevăzută la art. 85.3. Numai depăsirea termenului de transport total dă dreptul la despăgubire.

Calea ferată poate să prevadă, în normele uniforme sau conventii speciale, alte modalităti de despăgubire pentru depăsirea termenului contractului de transport.

85.5. Calea ferată este supusă decăderii din dreptul de a invoca limitele de responsabilitate prevăzute la art. 75, 85 si 87, dacă s-a dovedit că prejudiciul a rezultat dintr-un fapt comis de calea ferată, cu intentia de a provoca un astfel de prejudiciu.

85.6. În caz de declarare a interesului la eliberare, în afară de despăgubirile prevăzute în acest articol, se poate cere o despăgubire pentru paguba suplimentară dovedită până la concurenta sumei declarate.

85.7. Cel în drept poate cere dobânzi la despăgubire, calculate la nivelul stabilit prin tarif, începând cu ziua înregistrării reclamatiei administrative prevăzută la art. 87. Dacă cel îndreptătit nu prezintă căii ferate, într-un termen convenabil care îi este fixat, documentele justificative necesare pentru lichidarea definitivă a reclamatiei, dobânzile nu curg între expirarea termenului fixat si prezentarea efectivă a documentelor.

 

ARTICOLUL 86
Răspunderea în traficul cale ferată-naval

 

86.1. În cazul transporturilor cale ferată-naval cărora li se aplică Regulamentul, ca urmare a prevederilor art. 1.3., la cauzele de exonerare enuntate la art. 86.3 se adaugă cele prevăzute la art. 83.

86.2.Transportatorul nu poate să se prevaleze de dispozitia de mai sus, decât dacă face proba că pierderea, avarierea sau depăsirea termenului contractului de transport a survenit pe parcursul naval din momentul încărcării mărfii la bordul navei si până la descărcarea ei de pe navă.

86.3. Cauzele de exonerare a răspunderii sunt următoarele:

86.3.1. - actiunile, neglijenta sau omisiunea căpitanului, pilotului sau a prepusilor transportatorului, în navigatia sau administratia vasului;

86.3.2. - imposibilitatea navei de a naviga, cu conditia pentru transportator să facă dovada că această stare nu este imputabilă unei lipse de grijă normală din partea sa, de a pune nava în stare de navigare sau de a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzătoare sau de a amenaja si pune în bună stare toate părtile vasului unde este încărcată marfa, în asa fel ca ele să fie apte pentru primirea, transportul si păstrarea mărfii;

86.3.3. - incendiul, cu conditia pentru transportator să facă dovada că el nu a fost cauzat prin fapta sau vina sa, prin acelea ale căpitanului, echipajului, pilotului ori ale prepusilor săi;

86.3.4. - pericolele, primejdiile sau accidentele de mare ori alte ape navigabile;

86.3.5. - salvarea sau încercarea de salvare de vieti ori de bunuri pe mare;

86.3.6. - încărcarea mărfii pe puntea navei cu consimtământul în scris al expeditorului în scrisoarea de trăsură si cu conditia ca ea să nu se afle încărcată în vagon.

86.4. Cauzele de exonerare de mai sus nu suprimă si nici nu micsorează cu nimic obligatiile generale ale transportatorului si îndeosebi obligatia sa de a manifesta o grijă normală pentru a pune nava în stare de navigatie sau pentru a-i asigura o armare, o echipare si o aprovizionare corespunzătoare ori pentru a amenaja si pune în bună stare toate părtile vasului unde este încărcată marfa, în asa fel ca ele să fie apte pentru primirea, transportul si păstrarea mărfii.

86.5. Când cărăusul invocă unele din cauzele de exonerare de mai sus el rămâne totusi răspunzător, dacă cel îndreptătit face dovada că pierderea, avarierea mărfii sau depăsirea termenului contractului de transport se datorează altor culpe ale transportatorului, căpitanului, echipajului, pilotului sau ale prepusilor săi, decât cele prevăzute în Regulament.

86.6. Când un acelasi parcurs naval este deservit de mai multi transportatori, regimul de răspundere aplicabil pe acest parcurs trebuie să fie acelasi pentru toti transportatorii.

În cazul în care transportatorii au fost înscrisi pe lista transportatorilor navali, adoptarea regimului prevăzut la alineatul de mai sus trebuie să facă, în prealabil, obiectul unei întelegeri.

 

TITLUL IV
Reclamatii administrative. Actiuni. Prescriptii

 

ARTICOLUL 87
Reclamatii administrative

 

87.1. În toate cazurile în care se aplică Regulamentul, orice actiune privind răspunderea, cu orice titlu ar fi, nu poate fi exercitată împotriva căii ferate decât în conditiile si limitele acestor reglementări.

87.2. Aceleasi reglementări se aplică si pentru orice actiune exercitată împotriva agentilor si altor persoane pentru care calea ferată răspunde potrivit art. 3.

87.3. Reclamatiile administrative, rezultate din contractul de transport sunt obligatorii si trebuie adresate în scris căii ferate în termen de 3 luni de la datele prevăzute la art. 92.4, 92.5 si 93.3, în afara cazurilor prevăzute la art. 92.1, 92.3 si 93.2.

87.4. Dreptul de a reclama apartine persoanei care are dreptul de a actiona calea ferată, conform art. 88.

87.5. În cazul restituirilor sau despăgubirilor privind expeditiile de călători sau bagaje, cel îndreptătit anexează la reclamatie legitimatiile de călătorie sau recipisele de bagaje si alte documente în legătură cu prejudiciul, fie în original, fie în copii, acestea din urmă legalizate. În caz de aprobare a reclamatiei, documentele se vor preda în original căii ferate, la lichidarea drepturilor, înainte de efectuarea plătilor.

87.6. În cazul expeditiilor de marfă, pentru despăgubiri privind pierderea sau avarierea, când reclamatia este făcută de expeditor, el trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură. Când este făcută de destinatar, el trebuie să prezinte unicatul scrisorii de trăsură.

87.7. Reclamantul este obligat să depună, odată cu reclamatia, exemplarul corespunzător din scrisoarea de trăsură si celelalte acte doveditoare pe care le consideră necesare pentru a justifica temeinicia reclamatiei, inclusiv cele de constatare a pagubei, în original sau în copii legalizate. Proba valorii, de regulă, se face cu factura de cumpărare.

87.8. În momentul solutionării reclamatiei, calea ferată va cere să i se prezinte în original unicatul scrisorii de trăsură sau, după caz, duplicatul, pentru a mentiona pe ele modul cum s-a lichidat reclamatia.

87.9. Reclamatiile trebuie să fie motivate.

87.10. În cazul restituirilor privind expeditiile de marfă, cel îndreptătit trebuie să anexeze la cererea sa de restituire scrisoarea de trăsură, alte documente susceptibile de a justifica temeinicia ei si, în special, justificarea si devizul cheltuielilor.

Cel îndreptătit trebuie să anexeze la cererea sa de despăgubire pentru pierdere sau avariere toate documentele susceptibile de a justifica temeinicia ei si de a proba valoarea mărfii, în special cu factura de cumpărare.

87.11. Reclamatiile prezentate privind expeditiile de marfă, de alte persoane decât cel îndreptătit conform art. 88, nu sunt luate în considerare decât dacă ele sunt însotite de o declaratie, pe o filă separată, prin care cel îndreptătit consimte ca suma de plată să fie vărsată reclamantului. Această declaratie, a cărei semnătură trebuie să fie legalizată dacă se cere de calea ferată, trebuie să fie întocmită în conformitate cu dispozitiile legale.

 

ARTICOLUL 88
Persoanele care pot exercita dreptul de actiune împotriva căii ferate

 

88.1. Actiunea juridică contra căii ferate, care se naste din contractul de transport, apartine persoanei care posedă legitimatia de călătorie sau recipisa de bagaje, sau scrisoarea de trăsură, după caz, sau care, în lipsa acestora dovedeste dreptul său în alt mod.

88.2. În caz de rănire, actiunea apartine persoanei rănite iar în caz de moarte prin accident, mostenitorilor ei legali.

88.3. Actiunea de restituire a unei sume plătite în virtutea contractului de transport, nu apartine decât aceluia care a efectuat această plată.

88.4. Actiunea relativă la rambursele prevăzute de Regulament, apartine numai expeditorului.

88.5. Celelalte actiuni contra căii ferate care derivă din contractul de transport apartin:

88.5.1. - expeditorului, atâta timp cât el are dreptul să modifice contractul de transport;

88.5.2. - destinatarului, din momentul în care, fie că a primit scrisoarea de trăsură, fie că si-a valorificat drepturile care îi apartin.

88.6. Pentru a exercita aceste actiuni, expeditorul trebuie să prezinte duplicatul scrisorii de trăsură. În lipsa duplicatului, el nu poate actiona calea ferată decât dacă destinatarul l-a autorizat pentru aceasta sau dacă face dovada că destinatarul a refuzat marfa.

88.7. Pentru a exercita actiunile sale, destinatarul trebuie să prezinte scrisoarea de trăsură, dacă aceasta i-a fost predată.

 

ARTICOLUL 89
Calea ferată care poate fi actionată

 

89.1. Actiunea judecătorească pentru restituirea unei sume plătite în temeiul contractului de transport poate fi exercitată împotriva căii ferate care a încasat această sumă sau împotriva aceleia în folosul căreia ea a fost încasată.

89.2. Actiunea judecătorească referitoare la ramburs nu poate fi exercitată decât împotriva căii ferate de predare.

89.3. Celelalte actiuni judecătoresti care izvorăsc din contractul de transport pot fi exercitate împotriva căii ferate de predare, împotriva căii ferate de destinatie sau împotriva aceleia pe parcursul căreia s-a produs faptul care a dat nastere actiunii.

Calea ferată de destinatie poate fi actionată în judecată, chiar dacă nu a primit nici marfa, nici scrisoarea de trăsură.

89.4. Dacă reclamantul are de ales între mai multe căi ferate, dreptul său de optiune se stinge de îndată ce actiunea a fost intentată împotriva uneia din aceste căi ferate.

89.5. Actiunea judecătorească poate fi exercitată împotriva unei alte căi ferate în cazurile mentionate la art. 89.1, 89.2, 89.3, când ea este formulată în instantă, pe cale de cerere reconventională sau de exceptie, în legătură cu acelasi contract de transport.

 

ARTICOLUL 90
Stingerea actiunii izvorâte din răspunderea căii ferate în caz de moarte si de rănire a călătorilor

 

90.1. Orice actiune a celui îndreptătit, întemeiată pe răspunderea căii ferate, în caz de moarte si de rănire a călătorilor, este stinsă dacă el nu semnalează, în scris, accidentul survenit călătorului, în termen de 6 luni de la cunoasterea pagubei.

90.2. Totusi, actiunea nu se stinge dacă:

90.2.1. - accidentul nu a fost semnalat sau a fost semnalat cu întârziere, ca urmare a unor împrejurări care nu sunt imputabile celui îndreptătit;

90.2.2. - cel îndreptătit dovedeste că accidentul a avut drept cauză o culpă a căii ferate.

 

ARTICOLUL 91
Stingerea dreptului la actiune împotriva căii ferate

 

91.1. Acceptarea bagajelor sau a mărfii de către cel îndreptătit stinge orice drept la actiune izvorâtă din contractul de transport împotriva căii ferate, în caz de pierdere partială, de avariere a mărfii sau de depăsire a termenului contractului de transport, respectiv eliberarea cu întârziere.

91.2. Dreptul la actiune nu se stinge:

91.2.1. - în caz de pierderi partiale sau de avariere a mărfii, dacă:

91.2.1.1. - pierderea sau avarierea mărfii a fost constatată înainte ca cel îndreptătit să fi primit marfa, în conformitate cu articolul 82;

91.2.1.2. - constatarea care trebuia să fie făcută în conformitate cu articolul 75, a fost omisă numai din vina căii ferate;

91.2.2. - în caz de reclamatie pentru pagube neaparente a căror existentă este constatată după primirea bagajelor sau a mărfii de către cel îndreptătit, dacă acesta:

91.2.2.1. - cere constatarea în conformitate cu articolul 75, de îndată ce a descoperit paguba si cel mai târziu în 3 zile de la primirea bagajelor sau 5 zile de la acceptarea mărfii;

91.2.2.2. - dovedeste, în plus, că paguba s-a produs în timpul dintre primirea la transport si eliberarea mărfii;

91.2.3. - în caz de eliberare cu întârziere a bagajelor, dacă cel îndreptătit, în termen de 21 de zile, îsi valorifică drepturile;

91.2.4. - în caz de depăsire a termenului contractului de transport la expeditiile de marfă, dacă cel îndreptătit, în termen de 60 de zile si-a valorificat drepturile la una din căile ferate indicate la articolul 89.3.;

91.2.5. - dacă cel îndreptătit dovedeste că paguba are drept cauză un dol sau o culpă gravă imputabilă căii ferate.

91.3. Răspunderea pentru pierderea totală a bagajelor se stinge dacă, în timp de 14 zile după sosirea trenului cu care trebuia să sosească bagajele, acestea nu au fost cerute în statia de destinatie, în afară de cazul când coletul este regăsit si poartă indicatiile necesare pentru avizare.

91.4. Dacă o parte din bagajele mentionate în recipisa de bagaje lipsesc chiar la eliberare, călătorul poate cere înainte de a lua în primire pe celelalte, ca pe recipisă calea ferată să-i ateste acest lucru.

91.5. Dacă marfa a fost repredată în conformitate cu art. 84.1., actiunile în caz de pierdere partială sau de avariere izvorâte din unul din contractele de transport anterioare se sting ca si când ar fi vorba de un singur contract.

 

ARTICOLUL 92
Prescriptia actiunii privind expeditiile de călători si bagaje

 

92.1. Actiunile pentru daune-interese, întemeiate pe răspunderea căii ferate în caz de moarte si de rănire a călătorilor, se prescriu:

92.1.1. - pentru călători, în 3 ani socotiti din ziua următoare celei în care s-a produs accidentul;

92.1.2. - pentru ceilalti îndreptătiti, în 3 ani socotiti din ziua următoare celei în care s-a produs decesul călătorului.

92.2. Celelalte actiuni care izvorăsc din contractul de transport sunt prescrise după trecerea unui an.

92.3. Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani, dacă actiunea este întemeiată pe o pagubă rezultată dintr-un act sau dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisă fie cu intentia de a provoca o astfel de pagubă, fie având cunostintă că ar putea rezulta o astfel de pagubă si acceptând producerea ei.

92.4. Prescriptia prevăzută la art. 92.2. curge pentru actiunea:

92.4.1. - în daune, pentru pierderea totală din a 14-a zi care urmează după expirarea termenului prevăzut la art. 28.3.;

92.4.2. - în daune, pentru pierderea partială, avarierea sau eliberarea cu întârziere din ziua în care a avut loc eliberarea;

92.4.3. - privind plata sau restituirea tarifului de transport, a tarifelor accesorii sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea în caz de aplicare incorectă a unui tarif sau de greseală de calcul sau de încasare, din ziua plătii sau, dacă nu s-a făcut plata, din ziua în care plata ar trebui să fie făcută;

92.4.4. - privind plata unui supliment de tarif reclamat de organele vamale sau de alte autorităti administrative, din ziua cererilor acestor autorităti.

92.5. In toate celelalte cazuri privind transportul călătorilor, din ziua expirării valabilitătii legitimatiei de călătorie.

92.5.1.Ziua indicată ca punct de începere a prescriptiei nu este niciodată cuprinsă în termen.

92.6. In caz de reclamatie adresată căii ferate în conformitate cu art. 87, însotită de documentele justificative necesare, prescriptia se suspendă până la rezolvarea reclamatiei, însă cel mai târziu până la expirarea unui termen de 3 luni socotit de la înregistrarea reclamatiei.

92.6.1. In ziua în care calea ferată respinge în scris reclamatia restituie documentele. În caz de acceptare partială a reclamatiei, prescriptia reîncepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu.

92.6.2. Dovada primirii reclamatiei sau a răspunsului, precum si a restituirii documentelor, revine în sarcina părtii care invocă acest fapt.

92.6.3. După încetarea suspendării, prescriptia îsi reia cursul, socotindu-se si timpul curs înainte de suspendare.

92.6.4. Prescriptia nu se va împlini totusi înainte de expirarea unui termen de 6 luni, socotit de la încetarea cauzei de suspendare.

92.7. Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspendă prescriptia.

92.8. Actiunea prescrisă nu poate fi exercitată, nici chiar pe cale de cerere reconventională sau de exceptie.

92.9. Pentru calculul termenelor, ziua acceptării mărfii de cel îndreptătit nu se socoteste.

92.10. Dacă un termen trebuie să ia sfârsit într-o sâmbătă ori duminică sau o zi de sărbătoare legală, expirarea lui se prelungeste până la prima zi lucrătoare care urmează.

 

ARTICOLUL 93
Prescriptia actiunii privind expeditiile de mărfuri

 

93.1. Actiunea izvorâtă din contractul de transport se prescrie prin trecerea unui an.

93.2. Cu toate acestea, prescriptia este de 2 ani în ceea ce priveste actiunea:

93.2.1 - pentru plata unui ramburs încasat de calea ferată de la destinatar;

93.2.2. - pentru plata unui rest din pretul unei vânzări efectuate de calea ferată;

93.2.3. - întemeiată pe o pagubă rezultată dintr-o actiune sau dintr-o omisiune comisă, fie cu intentia de a provoca o pagubă, fie având reprezentarea că ar putea rezulta o astfel de pagubă si acceptând producerea ei;

93.2.4. - întemeiată pe unul din contractele de transport anterioare repredării, în cazul prevăzut la art. 84.1.

93.3. Prescriptia curge pentru actiunea:

93.3.1. - în daune pentru pierderea totală, din a 30-a zi care urmează după expirarea termenului de transport;

93.3.2. - în daune pentru pierderea partială, avariere a mărfii sau depăsirea termenului contractului de transport, din ziua în care a avut loc eliberarea mărfii;

93.3.3. - privind plata sau restituirea tarifelor de transport si accesorii, altor tarife sau a tarifelor suplimentare ori privind rectificarea în caz de aplicare incorectă a unui tarif sau în caz de greseală de calcul sau de încasare:

93.3.3.1. - dacă s-a făcut plata, din ziua plătii;

93.3.3.2. - dacă nu s-a făcut plata, din ziua primirii mărfii la transport, dacă plata incumbă expeditorului, sau din ziua în care destinatarul a retras scrisoarea de trăsură, dacă plata incumbă acestuia;

93.3.3.3. - dacă este vorba de sume plătite în conditiile prevederilor art. 62.3, din ziua în care calea ferată remite contul cheltuielilor; în lipsa acestei remiteri, termenul pentru creantele căii ferate curge începând din a 30-a zi după expirarea termenului de executare a contractului de transport;

93.3.4. - căii ferate privind restituirea unei sume plătite de destinatar în locul expeditorului sau invers, si pe care calea ferată trebuie s-o restituie celui îndreptătit, din ziua în care a fost făcută cererea de restituire;

93.3.5. - referitoare la ramburse, prevăzute la art. 64, din a 30-a zi care urmează după expirarea termenului contractului de transport;

93.3.6. - privind plata pretului unei vânzări, din ziua vânzării;

93.3.7. - privind plata unui supliment de tarife reclamat de organele vamale sau de alte autorităti administrative, din ziua cererii acestor autorităti;

93.3.8. - în toate celelalte cazuri, din ziua în care dreptul poate fi exercitat.

Ziua indicată ca punct de începere a prescriptiei nu este niciodată cuprinsă în termen.

93.4. În caz de reclamatie adresată căii ferate în conformitate cu art. 87, însotită de documentele justificative necesare, prescriptia se suspendă până în ziua în care calea ferată respinge în scris reclamatia si restituie documentele (maximum 3 luni). În caz de acceptare partială a reclamatiei, prescriptia reîncepe să curgă pentru partea de reclamatie care rămâne în litigiu. Dovada primirii reclamatiei sau a răspunsului, precum si aceea a restituirii documentelor sunt în sarcina părtilor care invocă acest fapt. Reclamatiile ulterioare având acelasi obiect nu suspendă prescriptia.

93.5. Actiunea prescrisă nu mai poate fi exercitată, nici chiar pe cale de cerere reconventională sau de exceptie.

93.6. În măsura în care prezentul Regulament nu dispune altfel, acesta se completează cu prevederile în vigoare referitoare la suspendarea si întreruperea prescriptiei.

 

TITLUL V
Raporturile dintre căile ferate

 

ARTICOLUL 94
Lichidarea conturilor între căile ferate

 

94.1. Orice cale ferată care a încasat, fie în statia de primire, la predare, fie la destinatie, tarifele sau celelalte creante care rezultă din contractul de transport trebuie să le plătească căilor ferate partea care le revine. Modalitătile de plată se stabilesc prin întelegeri încheiate între căile ferate.

94.2. Calea ferată de predare este răspunzătoare de tariful de transport si de celelalte tarife pe care nu le-a încasat atunci când expeditorul le-a luat în sarcina sa.

94.3. Când calea ferată de destinatie eliberează marfa fără a încasa tarifele sau alte creante care rezultă din contractul de transport, ea este răspunzătoare de aceste sume.

94.4. În cazul încetării plătilor din partea uneia din căile ferate, constatate legal la cererea uneia din căile ferate creditoare, consecintele se suportă de toate celelalte căi ferate care au participat la transport proportional cu partea lor din tariful de transport.

94.5. Dreptul de actiune în regres împotriva căii ferate a cărei stare de încetare de plăti a fost constatată rămâne rezervat.

 

ARTICOLUL 95
Regres în caz de pierdere sau de avariere

 

95.1. Calea ferată care a plătit o despăgubire pentru pierderea totală sau partială a mărfii ori pentru avarierea ei, în baza Regulamentului, are drept de actiune în regres împotriva căilor ferate care au participat la transport, în conformitate cu următoarele dispozitii:

95.1.1. - calea ferată care a cauzat paguba este singura răspunzătoare;

95.1.2. - când paguba a fost cauzată din vina mai multor căi ferate, fiecare din ele răspunde de paguba pe care a cauzat-o, iar dacă distinctia nu este posibilă, despăgubirea este repartizată între ele în conformitate cu art. 95.1.3.;

95.1.3. - dacă nu se poate dovedi că paguba a fost cauzată din vina uneia sau mai multor căi ferate, despăgubirea este repartizată între toate căile ferate care au participat la transport, cu exceptia acelora care dovedesc că paguba nu s-a produs pe liniile lor, repartizarea se face proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.

95.2. În caz de insolvabilitate a uneia din aceste căi ferate, partea care îi revine si nu este plătită de ea este repartizată între toate celelalte căi ferate care au participat la transport, proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.

 

ARTICOLUL 96
Regres în caz de depăsire a termenului contractului de transport

 

96.1. Art.95 se aplică si în caz de despăgubire plătită pentru depăsirea termenului contractului de transport. Dacă aceasta a fost cauzată de mai multe căi ferate, despăgubirea este repartizată între aceste căi ferate proportional cu durata întârzierii pe liniile respective.

96.2. Termenele contractului de transport al expeditiilor de mărfuri stabilite prin art. 72 se împart în felul următor:

96.2.1. - când două căi ferate au participat la transport:

96.2.1.1. - termenul de expediere se împarte în părti egale;

96.2.1.2. - termenul de transport se împarte proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor;

96.2.2. - când trei căi ferate sau mai multe au participat la transport:

96.2.2.1. - termenul de expediere se împarte în părti egale între calea ferată de predare si calea ferată de destinatie;

96.2.2.2. - termenul de transport se împarte între toate căile ferate:

96.2.2.2.1 - o treime în părti egale;

96.2.2.2.2. - restul de două treimi proportional cu distantele kilometrice de aplicare a tarifelor.

96.3. Termenele suplimentare ale expeditiilor de mărfuri la care o cale ferată are dreptul, se atribuie acestei căi ferate.

96.4. Timpul scurs între predarea mărfii către calea ferată si începerea termenului de expediere se atribuie exclusiv căii ferate de predare.

96.5. Împărtirea de mai sus nu se ia în considerare decât în cazul când termenul total al contractului de transport nu a fost respectat.

 

ARTICOLUL 97
Procedura actiunii în regres

 

97.1. Valabilitatea plătii efectuate de calea ferată care exercită una din actiunile în regres prevăzute la art. 95 si 96 nu poate fi contestată de calea ferată împotriva căreia se exercită actiunea în regres, când despăgubirea a fost stabilită de o autoritate judecătorească si când acestei ultime căi ferate i s-a dat posibilitatea să intervină în proces. Judecătorul sesizat cu actiunea principală stabileste termenele acordate pentru înstiintare si pentru interventie.

97.2. Calea ferată care îsi exercită actiunea în regres trebuie să-si formuleze cererea la una si aceeasi instantă împotriva tuturor căilor ferate cu care nu a căzut de acord, sub sanctiunea de a-si pierde dreptul de regres împotriva acelora pe care nu le-a chemat în judecată.

97.3. Judecătorul trebuie să hotărască prin una si aceeasi hotărâre asupra tuturor actiunilor în regres cu care este sesizat.

97.4. Căile ferate actionate nu mai pot exercita nici o actiune în regres ulterioară.

97.5. Actiunile în regres nu pot fi introduse în instantă referitor la cererea de despăgubire exercitată de cel îndreptătit, potrivit contractului de transport.

 

ARTICOLUL 98
Competenta în materie de actiuni în regres

 

98.1. Instanta de la sediul căii ferate împotriva căreia se exercită actiunea în regres este singura competentă pentru toate actiunile în regres.

98.2. Când actiunea trebuie să fie intentată împotriva mai multor căi ferate, calea ferată reclamantă are dreptul să aleagă între instantele competente în temeiul art. 98.1. pe aceea căreia îi va prezenta cererea sa.

 

ARTICOLUL 99
Întelegeri referitoare la actiunile în regres

 

Căile ferate pot deroga prin întelegeri de la dispozitiile referitoare la actiunile în regres reciproce din acest titlu, cu exceptia celei de la art. 97.5.

 

ARTICOLUL 100
Derogări temporare

 

100.1. Dacă situatia economică si financiară a unei căi ferate este de natură să provoace dificultăti grave în ceea ce priveste aplicarea dispozitiilor Titlului V, două sau mai multe căi ferate pot deroga si pot să decidă, pentru traficul cu calea ferată aflată în dificultate ca:

100.1.1. - transporturile care se expediază din fiecare aceste căi ferate să fie obligatoriu francate la predare până la frontierele căilor ferate aflate în dificultate, dar nu mai departe;

100.1.2. - transporturile cu destinatie pentru fiecare din aceste căi ferate trebuie să fie francate de expeditor până la frontierele căilor ferate în dificultate, dar nu mai departe;

100.1.3. - transporturile cu destinatia sau cu expeditia în si din calea ferată în dificultate nu trebuie să fie grevate de nici un ramburs sau deburs decât dacă acestea sunt admise în limitele unor anumite sume;

100.1.4. - expeditorul nu poate modifica contractul de transport în ceea ce priveste calea ferată de destinatie, francarea si rambursul.

100.2. Dispozitiile art. 62,64,77 si 78 în traficul cu calea ferată în dificultate pot fi restrictionate.

100.3. Măsurile de la art 100.1. si 100.2. intră în vigoare cel mai devreme la expirarea unui termen de două zile de la data publicării lor, conform art. 4.5.

 

TITLUL VI
Alte dispozitii

 

ARTICOLUL 101
Contraventii

 

101.1. Contraventiile la Regulamentul de transport pe căile ferate din România săvârsite de persoanele fizice si juridice se stabilesc si se sanctionează prin Hotărâre a Guvernului României.

101.2. Procesele-verbale de contraventii se întocmesc de agentii autorizati de calea ferată stabiliti prin Normele uniforme privind transporturile.

 

ARTICOLUL 102
Publicarea normelor uniforme

 

Calea ferată publică Normele uniforme privind transporturile în Buletinul Comercial CFR.

 

ARTICOLUL 103
Dispozitii finale

 

Buletinele de mesagerie se vor folosi în continuare până când Compania Natională "Căile Ferate Române" le va scoate din uz. In această perioadă buletinele de mesagerii se consideră scrisori de trăsură de mesagerie.

 

ANEXA
la Regulamentul de transport pe căile ferate din România

 

INTELESUL TERMENILOR DIN REGULAMENT

 

1. agent - salariat al căii ferate care execută operatii în legătură cu transportul feroviar si angajează calea ferată prin activitatea sa.

2. agentie - subunitate a căii ferate împuternicită să încheie contracte de transport pentru călători si marfă, precum si conventii cadru pentru încărcare-descărcare.

3. avariere - avariere, alterare, depreciere, diluare, diminuarea calitătii mărfii si alte cauze similare

4. bagaje (Bg) - obiecte sau alte bunuri necesare călătorului cu ocazia călătoriei.

5. bagaje de mână (Bgm) - obiecte transportate de călător sub supravegherea lui.

6. bagaje înregistrate (Bgi) - obiecte ale călătorului predate de acesta căii ferate, pentru a fi transportate sub supravegherea căii ferate.

7. călător (CE) - persoană care călătoreste cu mijloacele de transport ale căii ferate.

8. Calea Ferată (CF) - transportatori feroviari autorizati (Tfa) să efectueze transport public pe căile ferate din România

9. cărăus (C) - persoană care îsi ia însărcinarea să transporte sau să facă să se transporte călători, mărfuri si alte bunuri.

10. categoria trenului - încadrarea trenului din punct de vedere tehnic, al confortului si regimului de viteză; exemplu: intercity, rapid, expres, accelerat, personal, tren de mesagerie, de coletărie, directe de marfă.

11. client (Cl) - parte în contractul de transport care beneficiază contra cost de prestatia de transport.

12. coletărie (Col) - expeditii de mărfuri în cantităti nevagonabile care se transportă de obicei mai multe în acelasi vagon.

13. conventie-cadru pentru încărcare-descărcare - întelegere între client si calea ferată cu privire la conditiile de încărcare si descărcare a mijloacelor de transport.

14. contract de transport - conventie încheiată între client si calea ferată pentru deplasarea în spatiu a călătorilor,bagajelor sau a mărfurilor contra unui pret, în conditiile din Regulament.

15. date de valabilitate (Dv) - data, timpul si/sau numărul trenului care se înscrie pe legitimatia de călătorie sau pe scrisoarea de trăsură.

16. deburse - procedeu prin care expeditorul foloseste serviciile căii ferate pentru a transmite o sumă de bani către destinatar pentru executarea unor operatiuni legate de marfa transportată.

17. declararea interesului la eliberare - modalităti de angajare a răspunderii căii ferate, de către expeditor, pentru ca expeditia să ajungă în statia de destinatie si să fie eliberată într-un termen anume, mentionat în documentul de transport.

18. destinatar (D) - persoană care conform contractului de transport primeste marfa transportată din care se compune expeditia.

19. document de transport(Dt) - înscrisul doveditor al contractului de transport ca: legitimatie de călătorie, recipisă de bagaje sau scrisoare de trăsură.

20. durata de executare a contractului de transport (Dec) - intervalul de timp scurs din momentul încheierii contractului de transport până în momentul eliberării transportului sau în unele cazuri până la avizarea lui de către destinatar.

21. expeditie (Ex) - transport efectuat cu un document de transport.

22. expeditie transport de bagaje (Eb)- efectuat cu o recipisă de bagaje.

23. expeditie de coletărie (Ecol) - transport de coletărie efectuat cu o scrisoare de trăsură de coletărie.

24. expeditie de mesagerie (Emg) - transport efectuat cu o scrisoare de trăsură de mesagerie.

25. expeditie de vagoane (Evc) - transport de vagoane complete efectuat cu o scrisoare de trăsură de vagoane.

26. expeditor (E) - persoană care a încheiat un contract de transport pentru o expeditie.

27. expeditionar (Epd) - persoană mandatată de clienti să îi reprezinte în relatiile cu căile ferate si să dispună în numele lor.

28. legitimatie de călătorie (Lc) - înscrisul care dovedeste încheierea contractului de transport de călători.

29. mesagerie (Mg) - expeditii de mărfuri în cantităti limitate transportate cu trenurile de călători sau mesagerie.

30. mijloace de transport - vagoane, containere si alte unităti de transport (multimodal).

31. norme uniforme privind transporturile sau prescurtat "norme uniforme" (NUT) - norme de aplicare a Regulamentului de transport pe căile ferate din România, emise de Ministerul Transporturilor, aplicabile căii ferate, respectiv transportatorilor feroviari autorizati si clientelei.

32. pretul de transport - suma tarifelor pentru o expeditie rezultată din aplicarea tarifului căii ferate.

33. ramburs - procedeu prin care expeditorul foloseste serviciile căii ferate pentru încasarea de la destinatar a contravalorii mărfii transportate.

34. recipisa de bagaje (Rb) - document de transport pentru bagaje înregistrate.

35. rechizite - mijloace folosite pentru fixarea sau protejarea mărfurilor încărcate în vagoane si anume: prelate, frânghii, grilaje, pene, lanturi si altele similare.

36. Regulament (RT) - Regulamentul de transport pe căile ferate din România.

37. ruta tarifară (Rt) - distanta luată în calculul tarifelor de transport.

38. ruta de exploatare (Re) - distanta parcursă efectiv de transporturi.

39. scrisoare de trăsură (St) - înscris doveditor al încheierii contractului de transport pentru o expeditie de marfă.

40. Servicii special organizate (Sso) - alte servicii, decât cele de transport propriu-zis, pe care le prestează căile ferate pentru public în trenuri si statii.

41. specialist autorizat - salariat al unui agent economic care se ocupă de constatarea stării transporturilor, autorizat de Ministerul Transporturilor pentru a constata starea expeditiilor si care nu este salariat al căii ferate.

42. statie de cale ferată - subunitate de exploatare a căii ferate unde se desfăsoară activitătile în relatia cu publicul.

43. statie de expeditie (Se) - statia în care expeditorul predă si calea ferată primeste expeditiile în vederea transportului.

44. statie de destinatie (Sd) - statia prevăzută în documentul de transport ca destinatie a expeditiei.

45. statie de eliberare (Seb) - statia unde se eliberează transportul care de regulă este statia de destinatie.

46. statia de plecare (pornire)(Sp) - statia trecută în legitimatia de călătorie pentru începerea călătoriei.

47. subunitate de cale ferată - subunitate de exploatare, de prestatii de transport, de productie, care poate fi: statie, depou, revizie de vagoane, sectie, regulator de circulatie, divizie, servicii, agentii comerciale si altele asemănătoare.

48. tara - masa mijlocului de transport gol.

49. tarif de transport - sume datorate pentru efectuarea deplasării transportului, calculate conform tarifului căii ferate.

50. Tarife accesorii - tarife adiacente procesului de deplasare a transporturilor.

51. tariful căii ferate - reglementarea care cuprinde tarifele de transport, dispozitiile tarifare si conditiile de aplicare, publicate de calea ferată (T.L.M., T.L.C. etc).

52. tarif suplimentar - tarife percepute pentru acoperirea costurilor suportate în plus de către calea ferată provocate de nerespectarea de către clienti a unor prevederi ale Regulamentului.

53. termenul contractului de transport (Tct) - durata transportului stabilită prin Regulament si norme uniforme (NUT).

54. transportator (T) - persoana juridică care îsi ia în sarcină să transporte.

55. transportator feroviar autorizat (Tfa) - persoană juridică autorizată potrivit legii să efectueze transport public pe calea ferată.

56. transport combinat - transportul de mărfuri într-o unitate unică de transport, utilizând mai mult de un mod de transport

57. transport multimodal - transport de mărfuri, din poartă în poartă, care foloseste o singură unitate de încărcare si utilizează mai mult de două mijloace de transport.

58. transport public feroviar - transport de călători, bagaje, mărfuri si alte bunuri, efectuat pe calea ferată pe bază de contract de transport.