MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul IX - Nr. 354    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     11 decembrie 1997

 

SUMAR

 

REPUBLICARI

 

Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat – republicare 

 

REPUBLICARE

 

LEGE
privind rezervele de stat

 

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

 

Art. 1. - Rezervele de stat se constituie în scopul de a interveni operativ pentru protectia populatiei, a economiei si pentru apărarea tării, în situatii exceptionale determinate de calamităti naturale, epidemii, epizootii, accidente industriale sau nucleare, fenomene sociale sau economice, conjuncturi externe si în caz de război.

Art. 2. - Rezervele de stat se constituie ca rezerve materiale si se administrează de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat ca organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea Guvernului, având personalitate juridică.

Administratia Natională a Rezervelor de Stat este condusă de un secretar de stat.

Păstrarea pe timp îndelungat a produselor se realizează atât în unitătile teritoriale subordonate, care au personalitate juridică, cât si la agentii economici care se obligă ca, în cadrul activitătii lor, să asigure împrospătarea si integritatea stocurilor contra cost sau prin crearea unor facilităti specifice, stabilite în conditiile legii.

Art. 3. - Nomenclatorul produselor, nivelurile maxime si cele intangibile ale stocurilor, precum si termenele de păstrare îndelungată a acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Produsele la care se stabilesc stocuri intangibile, precum si nivelurile acestor stocuri se propun cu avizul ministrului apărării nationale.

 

CAPITOLUL II
Acumularea si scoaterea produselor din rezervele de stat

 

Art. 4. - Acumularea produselor pentru constituirea si reîntregirea stocurilor rezerve de stat se realizează pe baza unui program anual, elaborat pe surse de finantare de către Administratia Natională a Rezervelor de Stat si aprobat de Guvern.

Produsele ajunse la limita termenului de păstrare sau care prezintă pericol de depreciere calitativă se împrospătează pe baza programului anual, stabilit de Administratia Natională a Rezervelor de Stat.

Art. 5. - Produsele pot fi scoase din rezervele de stat în următoarele situatii:

a) în conditiile prevăzute la art. 1, cu titlu de împrumut pe termen scurt sau cu caracter definitiv, cu aprobarea primului-ministru;

b) din stocurile intangibile, cu avizul ministrului apărării nationale si cu aprobarea primului-ministru;

c) în vederea împrospătării si pentru valorificarea celor devenite disponibile, cu aprobarea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

Pentru produsele scoase cu titlu de împrumut, agentii economici beneficiari depun o garantie, în lei sau în valută, al cărei cuantum să asigure reîntregirea stocurilor.

Depăsirea termenului de restituire stabilit atrage după sine plata unor penalităti de 1% din valoarea produsului prevăzută în contractul de împrumut, pentru fiecare zi de întârziere, pentru primele 20 de zile, si de 1,5% pentru fiecare zi de depăsire de la 21 până la 30 de zile, după care se retine garantia produsului.

Pentru produsele scoase din rezervele de stat, Administratia Natională a Rezervelor de Stat poate percepe o cotă de adaos de până la 8% din valoarea acestora, în scopul recuperării cheltuielilor materiale de administrare aferente si al stimulării personalului. Din sumele încasate se constituie, în limita a 25%, un fond pentru stimularea personalului în activitatea de împrospătare si de valorificare a stocurilor devenite disponibile. Nivelul de constituire si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc prin norme aprobate de Guvern.

Art. 6. - Administratia Natională a Rezervelor de Stat desfăsoară activităti cu caracter comercial de vânzare-cumpărare la intern si de import-export pentru acumularea si împrospătarea stocurilor, precum si pentru valorificarea produselor care se scot din nomenclator sau care depăsesc nivelul maxim al stocurilor si a celor ce devin disponibile ca urmare a actualizării periodice a structurii sortimentale, preturile fiind stabilite prin negociere sau licitatie.

Cu aprobarea Guvernului, Administratia Natională a Rezervelor de Stat poate acumula si unele stocuri de conjunctură din productia internă sau din import, în scopul valorificării ulterioare, în conditii avantajoase, în tară sau la export.

 

CAPITOLUL III
Finantarea rezervelor de stat

 

Art. 7. - Finantarea cheltuielilor necesare acumulării de produse în rezervele de stat, administrării acestora, precum si pentru dezvoltarea activitătii se asigură integral din bugetul de stat.

Cu aprobarea Guvernului, finantarea acumulării unor stocuri de urgentă se poate face si din credite externe angajate de Guvern.

Art. 8. - Sumele provenite din garantiile pentru împrumuturile nerestituite, din realizarea programului de împrospătare si din activităti cu caracter comercial rămân la dispozitia Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, urmând a fi folosite pentru reîntregirea stocurilor si pentru crearea unor stocuri de conjunctură.

Disponibilitătile realizate în conditiile alineatului precedent, păstrate în contul general al trezoreriei statului, sunt purtătoare de dobânzi negociate cu Ministerul Finantelor prin conventie bilaterală, potrivit actelor normative în vigoare.

În situatiile când scoaterea la împrospătare a unor produse nu se poate realiza datorită conjuncturii de piată, pentru evitarea deprecierii, cu aprobarea primului-ministru, acestea pot fi valorificate la preturi reduse fată de cele practicate pe piată.

Influentele valorice determinate de preturile produselor la iesire si la intrare în cadrul programului de împrospătare vor fi acoperite din sumele încasate conform prevederilor art. 5 alin. 4 si ale art. 6, iar diferentele neacoperite se vor asigura prin bugetul de stat, în anul următor.

În situatiile prevăzute la art. 1, când datorită consecintelor asupra populatiei sinistrate apar nevoi sociale deosebite, sau pentru acordarea de ajutoare umanitare externe, Guvernul poate aproba scoaterea din rezervele de stat a unor cantităti de produse, în mod gratuit, urmând ca fondurile necesare reîntregirii stocurilor să fie finantate de la bugetul de stat, dacă în actul normativ de aprobare a ajutoarelor nu este prevăzut altfel.

Pentru situatiile de maximă urgentă, cu consecinte imprevizibile, primul-ministru poate dispune acordarea imediată a unor ajutoare umanitare populatiei sinistrate, urmând ca acestea să fie aprobate în prima sedintă a Guvernului.

 

CAPITOLUL IV
Sanctiuni

 

Art. 9. - Diminuarea, sub orice formă, fără aprobare legală, a cantitătilor de produse ale rezervelor de stat încredintate spre păstrare unor agenti economici, dacă fapta nu este comisă în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să fie considerată infractiune, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 250.000 lei la 10.000.000 lei.

Sanctiunea poate fi aplicată si persoanelor juridice. Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii se fac de către împuternicitii Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si de alte organe de control financiar anume împuternicite în acest scop.

Contraventiei prevăzute la alin. 1 îi sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor prevăzute în art. 25-27 referitoare la plata a jumătate din minimul amenzii.

Art. 10. - În cazurile prevăzute la art. 9, agentii economici sunt obligati să reîntregească, în termen de 30 de zile de la constatarea contraventiei, cantitătile de produse ale rezervelor de stat.

Neîndeplinirea obligatiei prevăzute în alineatul precedent constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă.

 

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

 

Art. 11. - Înfiintarea de unităti teritoriale, precum si amplasarea acestora se aprobă de către Guvern, la propunerea Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, cu avizul Ministerului Apărării Nationale.

Art. 12. - Litigiile patrimoniale în care figurează ca parte Administratia Natională a Rezervelor de Stat ori o unitate din subordinea acesteia se judecă în primă instantă de Tribunalul Municipiului Bucuresti.

Art. 13. - Organizarea, functionarea si administrarea rezervelor de stat în conditiile prezentei legi se stabilesc prin hotărâri cu caracter militar ale Guvernului.

Art. 14. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Decretul nr.357/1979 privind regimul rezervelor de stat de produse industriale si agricole vegetale, nepublicat, precum si orice alte dispozitii contrare. 


Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat din 21 iulie 1992 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 30 iulie 1992.