MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul IX - Nr. 378             LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE             29 decembrie 1997

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

85. – Ordonanta de urgenta privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind impunerea veniturilor realizate de persoanele fizice

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Sunt obligate la plata impozitului pe venit, în conditiile prezentei ordonante de urgentã, si denumite, în continuare, contribuabili:
            a) persoanele fizice române care realizeazã venituri de orice fel si din orice activitate, în România, cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii si impozitului pe venitul agricol;
            b) asociatiile familiale care desfãsoarã activitãti economice pe bazã de liberã initiativã, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
            c) persoanele fizice române si/sau strãine asociate si societãtile civile profesionale, care nu dau nastere la persoane juridice;
            d) persoanele fizice strãine care realizeazã venituri în România, printr-o bazã fixã sau într-o perioadã ce depãseste în total 183 de zile în orice perioadã de 12 luni începând sau sfârsind în anul calendaristic vizat.
            Art. 2. - (1) Se impoziteazã în conditiile prezentei ordonante de urgentã:
            a) veniturile realizate din desfãsurarea de activitãti economice pe bazã de liberã initiativã, precum si din practicarea unei profesii libere, potrivit dispozitiilor legale în vigoare;
            b) veniturile obtinute din închirieri, subînchirieri si din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie;
            c) veniturile realizate în baza unor contracte de locatie de gestiune sau a altor asemenea forme de dare în exploatare;
            d) veniturile obtinute din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, închirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin mostenire;
            e) veniturile obtinute din arendare, potrivit legii;
            f) veniturile obtinute din participarea la o formã de asociere cu alte persoane fizice pentru realizarea în comun a unor activitãti, conform prevederilor legale în vigoare, altele decât cele prevãzute în legea privind impozitul pe profit;
            g) veniturile realizate din activitãti agricole, precum si din organizarea activitãtii în asociatiile agricole fãrã personalitate juridicã, cu exceptia celor prevãzute la art. 3 lit. m);
            h) veniturile realizate din activitãti artistice, distractive sau sportive desfãsurate în mod independent, precum si din organizarea unor asemenea activitãti;
            i) premiile si orice câstiguri în bani sau în naturã, acordate de o entitate plãtitoare, care depãsesc suma de 5.000.000 lei, cu exceptia celor supuse impozitului pe salarii;
            j) dobânzile realizate, cu exceptia celor prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã;
            k) drepturile cuvenite inventatorilor si inovatorilor;
            l) alte venituri realizate în mod permanent sau întâmplãtor.
            (2) În categoriile de venituri prevãzute la alin. (1) se includ atât cele în bani, cât si cele în naturã.
            (3) Evaluarea veniturilor în naturã se face la preturile si tarifele practicate pe piatã, la data încasãrii venitului.
            Art. 3. - Nu se supun plãtii impozitului reglementat prin prezenta ordonantã de urgentã:
            a) dobânzile aferente titlurilor de stat, precum si cele aferente depunerilor la vedere în conturi la societãti bancare;
            b) sumele sau bunurile primite ca ajutor, donatie, mostenire sau sponsorizare, potrivit legii, cu exceptiile mentionate în prezenta ordonantã de urgentã;
            c) veniturile realizate din producerea si valorificarea obiectelor si produselor de cult, definite astfel potrivit legii;
            d) sumele primite de asigurati în baza contractelor de asigurare de bunuri sau de persoane;
            e) pensiile de orice fel si ajutoarele primite, în cadrul sistemului asigurãrilor sociale, precum si alocatiile de stat pentru copii;
            f) bursele elevilor, studentilor si doctoranzilor;
            g) pensiile de întretinere plãtite în conditiile legii;
            h) premiile de orice fel, în bani sau în naturã, acordate de Regia Autonomã "loteria nationalã" la sistemele sale de joc;
            i) veniturile realizate de veteranii de rãzboi, vãduvele de rãzboi, vãduvele nerecãsãtorite ale veteranilor de rãzboi si sotiile veteranilor de rãzboi din practicarea pe cont propriu si în mod singular
a unei meserii sau profesii, inclusiv din închirierea unei singure locuinte, cu exceptia veniturilor obtinute exclusiv din activitatea de comert;
            j) veniturile realizate din servicii turistice prestate în mediul rural potrivit dispozitiilor legale în vigoare, pe o perioadã de 10 ani de la data autorizatiei de functionare;
            k) veniturile obtinute din vânzarea bunurilor mobile si imobile, cu exceptia celor provenite din activitãti autorizate si a celor prevãzute la art. 26 alin. (2) lit. b);
            l) veniturile obtinute din tranzactionarea valorilor mobiliare;
            m) veniturile realizate din vânzarea produselor agricole în stare naturalã, obtinute din productie proprie, din cresterea animalelor si a pãsãrilor, din vânzarea produselor provenite din silviculturã, sericiculturã si apiculturã, în stare naturalã, precum si din vânzarea produselor culese din flora si fauna spontanã;
            n) persoanele fizice în vârstã de peste 65 de ani împliniti, femeile, si 70 de ani împliniti, bãrbatii, invalizii de gradul I si persoanele handicapate asimilabile gradului I de invaliditate, care realizeazã venituri din practicarea pe cont propriu si în mod singular a unei meserii sau profesii, cu exceptia veniturilor obtinute exclusiv din activitatea de comert.

CAPITOLUL II
Impozitul pe venitul realizat din activitãti desfãsurate pe bazã de liberã initiativã

            Art. 4. - (1) Impozitul se calculeazã asupra venitului anual impozabil, determinat pe fiecare categorie si loc de realizare a venitului, prin aplicarea urmãtoarelor cote:


Venitul anual impozabil
- lei -

Impozitul anual
- lei -


pânã la 3.000.000

15%

3.000.001 - 6.000.000

450.000 + 20% pentru ceea ce depãseste 3.000.000

6.000.001 - 9.000.000

1.050.000 + 25% pentru ceea ce depãseste 6.000.000

9.000.001 -12.000.000

1.800.000 + 30% pentru ceea ce depãseste 9.000.000

peste 12.000.000

2.700.000 + 35% pentru ceea ce depãseste 12.000.000            (2) Impozitul calculat potrivit alin. (1) nu poate depãsi 20% din venitul anual impozabil, în cazul veniturilor obtinute din activitãti agricole.
            (3) În vederea aplicãrii prezentei ordonante de urgentã, venitul impozabil realizat pe o fractiune de an se considerã venit anual impozabil.
            Art. 5. - Contribuabilii prevãzuti la art. 1, autorizati potrivit legii, se impun pe baza venitului efectiv realizat, venitul impozabil determinându-se ca diferentã între totalul veniturilor încasate, în bani si în naturã, din activitatea desfãsuratã, si cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor, inclusiv primele plãtite pentru asigurãrile de bunuri, pe baza documentelor justificative.
            Art. 6. - Veniturile care se iau în calcul la determinarea venitului anual impozabil sunt: cele din activitatea autorizatã, din valorificarea unor bunuri din inventarul utilizat de contribuabil pentru realizarea venitului, din dobânzile primite pentru disponibilitãtile bãnesti din contul contribuabilului autorizat potrivit legii si din alte activitãti adiacente.
            Art. 7. - (1) Cheltuielile pentru care nu se admite deducerea la calculul venitului anual impozabil sunt:
            a) impozitul pe venit datorat conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã;
            b) amenzile si penalitãtile plãtite autoritãtilor;
            c) sumele sau valoarea bunurilor confiscate ca urmare a încãlcãrii dispozitiilor legale în vigoare;
            d) cheltuielile de sponsorizare efectuate peste limita prevãzutã în Legea sponsorizãrii nr. 32/1994;
            e) cheltuielile pentru actiuni de protocol efectuate peste limita a 1% din veniturile încasate;
            f) cheltuielile efectuate peste limita a 10% din veniturile încasate pentru delegare si detasare, inclusiv cheltuielile cu mijloace de transport proprietate individualã a contribuabilului când acestea sunt utilizate în scopul realizãrii veniturilor, precum si cheltuielile de întretinere si telefon când activitatea se desfãsoarã în locuinta proprie;
            g) cheltuielile personale ale contribuabilului si ale familiei sale, precum si alte cheltuieli care nu sunt efectuate pentru realizarea veniturilor.
            (2) Cheltuielile efectuate pentru investitii, dotãri si alte utilitãti necesare desfãsurãrii activitãtii si care concurã direct la realizarea de venituri, precum si cheltuielile cu reparatiile capitale se scad din
veniturile încasate pânã la recuperarea acestora, dar nu mai mult de 50% din veniturile încasate în fiecare an.
            (3) În cazul în care contribuabilul îsi desfãsoarã activitatea în locuinta proprie, se admite deducerea impozitului pe clãdire si a impozitului pe terenul aferent, proportional cu spatiul utilizat în acest scop.
            (4) Cheltuielile pentru plata personalului angajat cu contract individual de muncã sau cu contract civil, cum sunt: salarii si alte drepturi salariale, indemnizatii, contributia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, contributia pentru asigurãri sociale si alte obligatii fatã de bugetul asigurãrilor sociale sau fatã de bugetele fondurilor speciale, precum si contributiile profesionale obligatorii pentru desfãsurarea activitãtii de cãtre contribuabil, inclusiv contributiile pentru bugetul asigurãrilor sociale si bugetele fondurilor speciale, sunt deductibile, numai dacã se face dovada plãtii acestor obligatii.
            (5) Pentru activitatea de interes public desfãsuratã de notarii publici, care implicã determinarea de taxe de timbru aferente actelor notariale, se admite la deducere, în plus, o cotã de 5% din veniturile încasate ca urmare a acestei activitãti.
            Art. 8. - (1) Meseriasii care presteazã servicii sau executã lucrãri în ateliere stabile se impun pe bazã de norme anuale de venit. Meseriile si normele de venit se vor stabili prin hotãrâre a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
            Aceste norme de venit se reduc, în functie de vârstã, dupã cum urmeazã:
            - 40% pentru bãrbatii între 60 si 65 de ani si pentru femeile între 55 si 60 de ani;
            - 50% pentru bãrbatii între 65 si 70 de ani si pentru femeile între 60 si 65 de ani.
            (2) Pentru invalizii de gradul II si pentru persoanele handicapate asimilabile gradului II de invaliditate, normele de venit se reduc cu 25%.
            (3) Reducerile prevãzute mai sus nu se aplicã în mod cumulativ, ci se aplicã reducerea cea mai mare.
            Art. 9. - Reducerile si scutirile acordate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã se aplicã începând cu anul urmãtor celui în care contribuabilii împlinesc limitele de vârstã mentionate.
            Art. 10. - Contribuabilii care desfãsoarã exclusiv activitate de comert în puncte volante, cãrãusii cu mijloace de transport cu tractiune animalã si meseriasii ambulanti se supun plãtii unui impozit
forfetar trimestrial, stabilit prin hotãrâre a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
            Art. 11. - (1) Persoanele fizice autorizate potrivit Decretului-lege nr. 54/1990, precum si colaboratorii societãtilor comerciale, care desfãsoarã cu autoturisme proprii activitate de taximetrie în conditiile legii, datoreazã un impozit forfetar trimestrial în sumã de 400.000 lei, care poate fi majorat sau diminuat de consiliile locale, în functie de conditiile concrete de practicare a acestei activitãti din fiecare localitate, cu pânã la 50%.
            (2) Pentru transportul de persoane care se efectueazã cu autoturisme de teren, microbuze si autobuze, inclusiv pentru activitatea de instruire auto, contribuabilii au obligatia sã declare veniturile realizate la organele fiscale teritoriale. Calculul veniturilor totale se face prin însumarea tarifelor înscrise pe biletele de cãlãtorie cu regim special, eliberate cãlãtorilor pentru serviciul prestat, precum si a altor venituri de natura celor prevãzute la art. 6. Din veniturile astfel rezultate se deduc chiria aferentã mijlocului de transport închiriat si cheltuielile efectuate pentru realizarea acestora, pe bazã de documente justificative, acestea din urmã neputând depãsi 60% din veniturile încasate. În aceste situatii nu se aplicã prevederea referitoare la includerea cheltuielilor de transport în limita cotei de 10% mentionatã la art. 7 alin. (1) lit. f).
            Art. 12. - (1) Impunerea veniturilor realizate de contribuabilii care desfãsoarã activitãti pe bazã de liberã initiativã se face de cãtre organele fiscale pe a cãror razã teritorialã acestia îsi au sediul exercitãrii activitãtii, iar în lipsa acestuia, de cãtre organele fiscale pe a cãror razã teritorialã acestia îsi au domiciliul.
            (2) Contribuabilii prevãzuti la art. 5, care îsi desfãsoarã activitatea în mod temporar sau sezonier în altã localitate decât cea în care îsi au sediul sau domiciliul, se impun de organele fiscale pe a cãror razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea în acest mod, acestea, având obligatia transmiterii, în termen de 15 zile, a dispozitiei de impunere la organele fiscale la care contribuabilii sunt în evidentã în vederea definitivãrii impunerii. În acest caz, impozitul plãtit în localitatea unde s-a desfãsurat activitatea în mod temporar sau sezonier se scade din impozitul total datorat, stabilit de organele fiscale unde contribuabilul este în evidentã.
            (3) Organele locale care aprobã exercitarea activitãtii în mod temporar sau sezonier au obligatia sã mentioneze expres pe autorizatie perioada de functionare în localitatea respectivã.
            Art. 13. - (1) Contribuabilii care desfãsoarã activitãti pe bazã de liberã initiativã sunt obligati sã depunã declaratia anualã de impunere, pentru veniturile realizate în anul fiscal precedent, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an fiscal.
            (2) În cazul începerii activitãtii în cursul anului, în termen de 30 de zile de la data eliberãrii autorizatiei de functionare, contribuabilii au obligatia sã depunã o declaratie de impunere provizorie, pe baza veniturilor si a cheltuielilor realizate în perioada de activitate parcursã si a celor preliminate a se realiza pânã la sfârsitul anului.
            (3) În cazul încetãrii activitãtii, contribuabilii sunt obligati sã depunã autorizatia de functionare la autoritatea publicã care a eliberat-o si sã declare organului fiscal, în termen de 5 zile de la data depunerii acesteia, încetarea sursei de venit, concomitent cu depunerea declaratiei de impunere definitive.
            Art. 14. - (1) Pentru contribuabilii impusi pe baza venitului efectiv realizat, organele fiscale vor proceda la definitivarea impozitului pe anul anterior pânã la data de 15 aprilie a fiecãrui an fiscal. Venitul impozabil astfel determinat constituie venit impozabil provizoriu pentru anul curent.
            (2) În cazul contribuabililor care îsi încep activitatea în cursul anului fiscal si al celor care îsi înceteazã activitatea în cursul anului fiscal, impunerea se face în terman de 30 de zile de la data depunerii declaratiei de impunere provizorii, prevãzutã la art. 13 alin. (2), sau a declaratiei de impunere definitive, prevãzutã la art. 13 alin. (3).
            (3) În cazul unei cresteri sau reduceri a venitului realizat, în cursul anului, de peste 20%, organele fiscale au dreptul, o singurã datã pe an, în cursul semestrului II, sã recalculeze impozitul provizoriu în functie de venitul efectiv realizat de la începutul anului de impunere, repartizând impozitul rezultat în urma recalculãrii pe termenele de platã urmãtoare.
            (4) În cazul contribuabililor impusi pe baza normelor de venit, impunerea este definitivã si se efectueazã pânã la data de 15 aprilie a anului în curs. Pentru cei care îsi desfãsoarã activitatea pe perioade mai mici de un an, normele de venit se restrâng la perioada efectiv lucratã, acestea constituind si baza de calcul pentru eventualele reduceri prevãzute la art. 8.
            (5) Pentru contribuabilii impusi pe bazã forfetarã, impunerea se face pânã la data de 15 aprilie a anului în curs. În cazul în care acestia îsi desfãsoarã activitatea pe perioade mai mici de un an,
impozitul forfetar trimestrial se calculeazã proportional cu perioada lucratã.
            Art. 15. - (1) Diferentele de impozit stabilite pe anul anterior ca urmare a definitivãrii impunerii si cele pentru anul în curs, precum si impozitul stabilit în limita termenului de prescriptie se plãtesc în 30 de zile de la data comunicãrii dispozitiei de impunere.
            (2) Impozitul stabilit pentru anul curent de impunere se plãteste trimestrial, în patru rate egale, pânã la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.
            (3) Impozitul calculat pe baza normelor de venit si impozitul forfetar se datoreazã la termenele prevãzute la alin. (2).
            (4) În cazul în care impunerea anualã se face dupã expirarea termenului de platã pentru trimestrul I, contribuabilul va plãti, cu titlu de impozit, o sumã egalã cu cuantumul impozitului aferent trimestrului precedent.
            Art. 16. - (1) În cazul constatãrii de cãtre organele fiscale a unor abateri de la legislatia în vigoare pe linia nedeclarãrii veniturilor, a evidentierii si declarãrii eronate a veniturilor si cheltuielilor, în scopul sustragerii de la plata impozitului sau neconducerii evidentelor obligatorii prevãzute de lege, pe lângã aplicarea sanctiunilor prevãzute de legislatia în vigoare în materie de abateri de la disciplina financiarã, organele fiscale vor proceda la impunerea din oficiu pe baza metodelor stabilite prin instructiunile prevãzute la art. 30 alin. (2) din prezenta ordonantã de urgentã, iar în caz de abateri repetate sau în cazul detinerii nejustificate a autorizatiei de functionare, prin lipsa de activitate a contribuabililor, pe o perioadã de 6 luni, organele fiscale vor proceda la retinerea autorizatiilor de functionare si la înaintarea acestora, în procedurã de urgentã, autoritãtilor care le-au eliberat, în vederea anulãrii.
            (2) Contribuabilii autorizati au obligatia de a prezenta organelor de control autorizatia de functionare în original.

CAPITOLUL III
Impozitul pe veniturile din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din închirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin mostenire

            Art. 17. - (1) Veniturile din drepturi de autor, inclusiv dreptutile conexe, din cesionarea, din închirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobândite prin mostenire se supun
anual impunerii de cãtre unitãtile plãtitoare sau, dupã caz, de cãtre organismele de gestiune colectivã, înfiintate potrivit legii.
            (2) Impozitul se calculeazã prin aplicarea cotelor de impozit prevãzute la art. 4 asupra venitului anual impozabil.
            Art. 18. - (1) Venitul anual impozabil se determinã prin scãderea din venitul brut realizat a unei cote forfetare de cheltuieli, dupã cum urmeazã:
            a) 50% în cazul operelor de artã plasticã, de arhitecturã si fotografie;
            b) 40% în cazul operelor muzicale, indiferent de gen;
            c) 30% în cazul operelor stiintifice, precum si al operelor si prestatiilor artistice, indiferent de gen, cu exceptia operelor prevãzute la lit. a) si b);
            d) 20% în cazul operelor literare, indiferent de gen;
            e) 15% în cazul veniturilor din drepturi conexe dreptului de autor.
            (2) În situatia realizãrii de venituri din activitãti distincte pentru care se acordã cote diferite de cheltuieli, pentru calculul venitului impozabil se foloseste cota cea mai mare.
            (3) În cazul lucrãrilor de artã monumentalã, venitul anual impozabil se determinã prin scãderea din venitul brut realizat a cheluielilor efective.
            (4) Cotele prevãzute mai sus nu se aplicã în cazul mostenitorilor, cu exceptia drepturilor obtinute din opere muzicale.
            Art. 19. - Impozitul se calculeazã de cãtre fiecare plãtitor de venit, cumulat de la începutul anului, prin recalcularea impozitului la fiecare platã efectuatã cãtre aceeasi persoanã.
            Art. 20. - (1) Când veniturile de natura celor care fac obiecul prezentului capitol sunt aferente unui grup de persoane, impunerea veniturilor obtinute se face separat, în functie de cota-parte ce se cuvine fiecãrei persoane.
            (2) Principiul prevãzut la alin. (1) se aplicã si în cazul veniturilor realizate de mostenitorii aflati în indiviziune.
            Art. 21. - Impozitul se calculeazã si se retine de cãtre plãtitorii de venit la fiecare platã si se varsã la bugetul consiliului local pe a cãrui razã teritorialã se aflã unitatea plãtitoare, o datã cu ridicarea numerarului de la societatea bancarã sau cu depunerea la aceasta a documentelor pentru plata drepturilor respective sau în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare plãtii acestora, în celelalte cazuri.

CAPITOLUL IV
Impozitul pe veniturile din închirieri, din subînchirieri si din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie

            Art. 22. - Veniturile realizate de persoanele fizice, în mod permanent sau temporar, direct sau prin agenti economici specializati, din închirieri, din subînchirieri si din constituirea dreptului de uzufruct, uz sau abitatie, se supun impozitãrii conform dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 23. - Impozitul se calculeazã prin aplicarea cotei de impozit de 15% asupra venitului anual impozabil.
            Art. 24. - (1) Venitul anual impozabil se determinã prin scãderea din veniturile încasate în decursul unui an a impozitului pe clãdiri, a primelor de asigurare plãtite si a impozitului pe teren aferente spatiului închiriat, iar în cazul închirierilor sau subînchirierilor de camere mobilate se mai deduce si o cotã forfetarã de cheltuieli de 20% din venitul rãmas dupã scãderea impozitelor si a primelor mentionate.
            (2) În cazul închirierilor si subînchirierilor de camere mobilate prin agenti economici specializati, înainte de deducerea cotei forfetare de 20% mentionatã la alin. (1), se scade comisionul retinut de acestia, pe baza documentelor justificative.
            (3) Venitul din chirii înscris în declaratia de impunere nu poate fi mai mic decât nivelurile valorice stabilite prin hotãrâri ale consiliilor locale.
            Art. 25. - (1) Declaratia de impunere se depune o datã cu înregistrarea contractului de închiriere la organul fiscal si în termen de 5 zile de la data încheierii conventiei între pãrti atunci când legea nu prevede obligativitatea înregistrãrii la organul fiscal.
            (2) Declaratia de impunere se depune o singurã datã sau ori de câte ori se produc modificãri ale veniturilor care fac obiectul acestui capitol.
            (3) La încetarea sursei de venit, contribuabilii sunt obligati sã declare aceasta la organul fiscal în termen de 5 zile.

CAPITOLUL V
Impozitarea altor venituri

            Art. 26. - (1) Agentii economici, institutiile publice si orice alte entitãti sunt obligate sã calculeze, sã retinã si sã verse impozit pe sumele brute datorate persoanelor fizice pentru dobânzi, servicii prestate si lucrãri executate de acestea, precum si pentru orice activitate desfãsuratã în afara unitãtii la care este salariatã persoana fizicã beneficiarã de venit, prin aplicarea urmãtoarelor cote:

Venitul anual impozabil
- lei -

Impozitul anual
- lei -

pânã la 500.000

10%

500.001 - 1.500.000

50.000 + 20% pentru ceea ce depãseste 500.000

1.500.001 - 2.500.000

250.000 + 25% pentru ceea ce depãseste 1.500.000

2.500.001 - 3.500.000

500.000 + 30% pentru ceea ce depãseste 2.500.000

peste 3.500.000

800.000 + 40% pentru ceea ce depãseste 3.500.000


            (2) Fac exceptie de la dispozitiile alin. (1) urmãtoarele venituri, care se impoziteazã astfel:
            a) 1% în cazul dobânzilor plãtite de societãtile bancare pentru depozitele persoanelor fizice;
            b) 15% în cazul celor care livreazã mãrfuri sau vând bunuri în regim de consignatie, cu exceptia bunurilor din inventarul propriu al persoanei fizice depunãtoare;
            c) 20% în cazul drepturilor bãnesti cuvenite pentru inventii si inovatii.
            (3) Veniturile realizate de persoanele fizice din contracte de management nu intrã sub incidenta dispozitiilor prezentului articol, impozitându-se conform dispozitiilor legale în materie.
            (4) Impozitul calculat pe baza cotelor mentionate mai sus se retine de la beneficiarii de venituri, asa cum sunt definiti la alin. (1), si nu se aplicã în cazul persoanelor autorizate care au obligatia de a emite documentul de încasare a venitului respectiv.
            (5) În cazul veniturilor realizate prin încasãri repetate de la aceeasi unitate plãtitoare de venit, cu exceptiile prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã, impozitul se calculeazã prin cumularea veniturilor realizate în cadrul aceleiasi luni, deducându-se impozitul retinut pentru plãtile anterioare.
            Art. 27. - (1) Sumele retinute ca impozit reprezintã impozit definitiv si se vireazã la bugetul consiliului local pe a cãrui razã teritorialã plãtitorii de venituri mentionati la art. 26 îsi au domiciliul sau sediul. Vãrsarea impozitului se face o datã cu ridicarea numerarului de la societatea bancarã sau în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare plãtii, în cazul în care plata se face din casã.
            (2) În cazul dobânzilor, impozitul retinut se varsã de câtre unitatea plãtitoare pânã la data de 25 inclusiv a lunii urmãtoare plãtii.
            (3) Impozitul necalculat, neretinut si nevãrsat potrivit art. 26 alin. (4) se suportã de cãtre unitatea plãtitoare de venit si reprezintã cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.
            Art. 28. - (1) Veniturile, altele decât cele realizate în baza unui contract individual de muncã încheiat conform legii, obtinute de artisti, sportivi si alte categorii asemãnãtoare de persoane, profesionisti sau amatori, altii decât cei prevãzuti la art. 5, realizate în mod independent prin intermediul unor institutii publice, asociatii sau alte entitãti, ca urmare a participãrii la spectacole, concursuri, campionate si alte manifestãri artistice, culturale si sportive, cu exceptia premiilor, se impoziteazã cu cotele mentionate la art. 26 alin. (1).
            (2) În cazul veniturilor realizate prin institutii publice, asociatii sau alte entitãti si prin organizatori de manifestãri artistice, culturale si sportive, persoane fizice autorizate si persoane juridice, impozitarea se face prin retinere la sursã, iar termenul de platã este cel prevãzut la art. 27 alin. (1).
            (3) Impozitul necalculat, neretinut si nevãrsat se suportã de cãtre unitatea plãtitoare de venit si reprezintã cheltuieli nedeductibile din punct de vedere fiscal.
            Art. 29. - (1) Contribuabilii, persoane fizice, care realizeazã venituri din premii si orice fel de câstiguri au obligatia de a plãti impozit calculat prin aplicarea cotei de 10% asupra sumei ce depãseste plafonul neimpozabil mentionat la art. 2 alin. (1) lit. i).
            (2) Impozitul se calculeazã si se retine prin stopaj la sursã de cãtre unitãtile care acordã premiile si câstigurile, vãrsarea impozitului fãcându-se în termen de 5 zile de la data acordãrii acestora.

CAPITOLUL VI
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 30. - (1) Consiliile locale si judetene pot acorda, de la caz la caz, potrivit legii, pentru motive temeinic justificate, esalonãri de plãti în cel mult 12 rate lunare, amânãri de plãti pânã la sfârsitul anului calendaristic, precum si reduceri sau scutiri de majorãri de întârziere aferente impozitului neachitat.
            (2) Ministerul Finantelor va elabora instructiuni privind evidenta veniturilor si cheltuielilor, metodologia de calcul, încasare si control al impozitului pe veniturile persoanelor fizice si formularistica corespunzãtoare, inclusiv declaratia de impunere, precum si metodele de calcul al impozitului, prevãzute la art. 16 alin. (1), care se aprobã prin hotãrâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonante de urgentã.
            (3) Contribuabilii impusi pe baza normelor de venit si cei impusi forfetar nu au obligatia sã conducã evidentele contabile stabilite prin legislatia în domeniu.
            Art. 31. - Sumele datorate potrivit dispozitiilor prezentei ordonante de urgentã sunt venituri ale bugetelor locale, cu exceptia impozitului pe venitul realizat de avocati si de notarii publici, care se varsã la bugetul de stat.
            Art. 32. - În cazul în care impozitul sau diferentele de impozit prevãzute la art. 15 nu sunt plãtite în termen, contribuabilii sunt obligati la plata majorãrilor de întârziere, calculate potrivit dispozitiilor legale.
            Art. 33. - (1) În cazul realizãrii de venituri în valutã, impozitul si eventualele majorãri de întârziere se plãtesc în lei.
            (2) În cazul în care veniturile se realizeazã în valutã, pentru calculul impozitului prevãzut de prezenta ordonantã de urgentã, evaluarea acestora în lei se face utilizând cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationalã a României, din ziua precedentã încasãrii veniturilor respective, potrivit normelor legale.
            Art. 34. - (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmãrirea si încasarea sumelor datorate bugetelor locale potrivit prezentei ordonante de urgentã se efectueazã de cãtre organele de specialitate ale consiliilor locale.
            (2) Pânã la organizarea compartimentelor de specialitate la nivelul consiliilor locale, atributiile mentionate la alin. (1) se aduc la îndeplinire de cãtre organele Ministerului Finantelor.
            Art. 35. - (1) Obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor prevãzute la art. 34 se solutioneazã conform dispozitiilor legale privind solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor.
            (2) În conditiile exercitãrii controlului, constatãrii, stabilirii, urmãririi si încasãrii sumelor datorate bugetelor locale de cãtre organele de specialitate ale consiliilor locale, se va adopta o nouã procedurã de solutionare a obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor formulate la actele de control sau de impunere.
            Art. 36. - Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul reglementat prin prezenta ordonantã de urgentã si a majorãrilor de întârziere pentru neplata în termen a impozitului, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitãti este cel prevãzut de legislatia privind controlul fiscal.
            Art. 37. - (1) Pentru sumele reprezentând impozite achitate în plus, contribuabilul poate cere compensarea cu alte obligatii bugetare sau restituirea acestora.
            (2) Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor mentionate la alin. (1) se prescrie în termenul prevãzut de legislatia privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 38. - Dreptul de a cere executarea silitã a creantelor bugetare reglementate în prezenta ordonantã de urgentã se prescrie în termenele prevãzute de legislatia privind executarea creantelor bugetare.
            Art. 39. - (1) Controlul, constatarea, stabilirea, urmãrirea si încasarea sumelor datorate bugetelor locale, inclusiv a majorãrilor de întârziere, pânã la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, în cadrul perioadei de prescriptie, se efectueazã, conform legislatiei în vigoare, pentru perioada în care obligatia bugetarã era exigibilã.
            (2) Obiectiunile, contestatiile si plângerile aflate pe rol la organele jurisdictionale, administrative si judiciare se solutioneazã în conformitate cu legislatia în vigoare la data constatãrii faptei.
            Art. 40. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de urgentã atrage rãspunderea contraventionalã sau penalã, dupã caz, potrivit legii.
            Art. 41. - (1) Transele de venit impozabil prevãzute la art. 4 alin. (1) si la art. 26 alin. (1), precum si nivelul impozitului forfetar trimestrial prevãzut la art. 11 alin. (1) se indexeazã anual prin hotãrâre a Guvernului, pânã la data de 30 noiembrie a fiecãrui an fiscal, pe baza indicelui de inflatie aferent unei perioade de 12 luni care se încheie la data de 1 noiembrie a aceluiasi an si când cresterea acestuia depãseste 20%.
            (2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti vor stabili prin hotãrâri, pentru anul fiscal în curs, pânã la data de 1 martie, normele de venit si impozitul forfetar, mentionate la art. 8 alin. (1) si la art. 10, în care scop directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti vor transmite propuneri pânã la data de 15 februarie a anului respectiv.
            (3) Dupã organizarea compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale, propunerile pentru normele de venit anual, precum si pentru impozitul forfetar vor fi elaborate de cãtre acestea si vor fi transmise în conditiile alin. (2).
            Art. 42. - Definitivarea impunerii privind veniturile realizate anterior datei de 1 ianuarie 1998, respectiv plata obligatiilor cãtre buget, se face, potrivit legislatiei în vigoare, pânã la aceastã datã.
            Art. 43. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã se completeazã cu dispozitiile din conventiile pentru evitarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe venit si pe capital, din alte acorduri internationale si din acte normative care fac referire la veniturile pentru care sunt aplicabile dispozitiile acestei ordonante de urgentã.
            Art. 44. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se abrogã: Decretul nr. 153/1954 privitor la impozitul pe veniturile populatiei, publicat în Buletinul Oficial nr. 22 din 11 mai 1954; anexa nr. 11 la Hotãrârea Guvernului nr. 201/1990 pentru aprobarea normelor de aplicare a Decretului-lege nr. 54/1990, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 33-34 din 8 martie 1990; Hotãrârea Consiliului de Ministri nr. 545/1970 privind reglementarea unor impozite pe veniturile populatiei, publicatã în Buletinul Oficial nr. 41 din 30 aprilie 1970; Decretul nr. 394/1973 privitor la impunerea veniturilor realizate din închirieri de imobile, publicat în Buletinul Oficial nr. 105 din 17 iulie 1973; Ordonanta Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunãtãtirea impunerii activitãtilor producãtoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrãri literare, de artã si stiintifice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 125/1995; prevederile referitoare la impozitare din Decretul nr. 101/1980 privind organizarea unor activitãti de prestãri de servicii în conditiile stabilirii pe bazã de cotã-parte din încasãri a veniturilor cuvenite persoanelor ce desfãsoarã aceste activitãti, publicat în Buletinul Oficial nr. 25 din 26 martie 1980; prevederile referitoare la impozitul pe venit cuprinse la art. 15 lit. e) din Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 7 iulie 1994; art. 5 din Decretul nr. 296/1983 privind stabilirea tarifelor pentru transporturile de produse cu mijloace de tractiune animalã, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 61 din 10 august 1983; pct. 4 din cap. II al anexei la Ordonanta Guvernului nr. 15/1992 cu privire la impozitele si taxele locale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 114/1992; Ordonanta Guvernului nr. 11/1992 privind modul de desfãsurare si impozitare a activitãtii de taximetrie auto, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 26 august 1992, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 114/1992; art. 77 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I; nr. 116 din 9 iunie 1995; art. 111 din Legea notarilor publici si a activitãtii notariale nr. 36/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 92 din 16 mai 1995; art. 4 si art. 7 lit. k) din Legea nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 12 august 1996; art. I pct. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991, republicatã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 226 din 30 august 1997; Legea nr. 181/1997 privind impunerea veniturilor realizate din închirierea de bunuri imobile, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 17 noiembrie 1997; Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 61/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1995 privind îmbunãtãtirea impunerii activitãtilor producãtoare de venit din exercitarea unei profesii libere si din lucrãri literare, de artã si stiintifice, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 15 octombrie 1997; art. 5 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancarã pe actiuni, numai în ceea ce priveste impozitul pe venit, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 5 iulie 1996, precum si orice alte dispozitii contrare.
            Art. 45. - Prezenta ordonantã de urgentã intrã în vigoare pe data de 1 ianuarie 1998.

Bucuresti, 23 decembrie 1997.
Nr. 85.