MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A I

Anul IX - Nr. 386             LEGI, DECRETE, HOTARÂRI SI ALTE ACTE             30 decembrie 1997

 

SUMAR

 

 ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

92. – Ordonanta de urgenta privind stimularea investitiilor directe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTĂ
privind stimularea investitiilor directe

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite următoarea ordonanta de urgentă:

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste regimul juridic general privind garantiile si facilitătile de care beneficiază investitorii si investitiile directe în România.
            Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante de urgentă termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:
            a) investitie directă - participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de actiuni sau de părti sociale ale unei societăti comerciale, cu exceptia investitiilor de portofoliu, precum si înfiintarea ori extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială străină, prin:
            - aport financiar,  în moneda natională sau în valută;
            - aport în natură de bunuri imobile sau/si bunuri mobile, corporale si necorporale;
            - participarea la cresterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finantare;
            b) investitie de portofoliu - dobândirea de valori mobiliare pe pietele de capital organizate si reglementate, în scopul obtinerii de câstiguri de capital din dividende si din dobânzi aferente acestora - rezultate din activitatea unor terti implicati direct în administrarea emitentului - si din diferenta favorabilă de pret la vânzare;
            c) investitor - persoana fizică sau juridică, rezidentă sau nerezidentă, cu domiciliul sau cu sediul permanent în România ori în străinătate, care investeste în România, în oricare dintre modalitătile prevăzute la lit. a) si b);
            d) rezident/nerezident - persoanele calificate astfel conform reglementărilor privind regimul valutar.
            Art. 3. - Regimul investitiilor de portofoliu, inclusiv avantajele de care acestea beneficiază, se stabileste prin lege specială.

CAPITOLUL II
Garantii si facilitati comune

            Art. 4. - (1) Efectuarea unei investitii în România, precum si posesia, folosinta sau dispozitia asupra unei proprietăti sunt garantate si nu pot fi supuse vreunei măsuri discriminatorii. De asemenea, nu pot fi supuse discriminării administrarea, întretinerea, fructificarea, extinderea sau lichidarea unei investitii.
            (2) Investitorii beneficiază în România, în principal, de:
            - posibilitatea efectuării de investitii în orice domeniu si în orice forme juridice prevăzute de lege;
            - egalitatea de tratament - just si echitabil - pentru investitorii romani sau străini, rezidenti sau nerezidenti în România;
            - garantii împotriva nationalizăarii, exproprierii sau altor măsuri cu efect echivalent;
            - facilităti vamale si fiscale;
            - asistenta privind parcurgerea formalitătilor administrative;
            - dreptul la conversia în valuta investitiei a sumelor în lei ce le revin din investitie, precum si la transferul valutei în tara de origine, potrivit reglementărilor privind regimul valutar;
            - dreptul investitorilor de a alege instantele judecătoresti sau arbitrale competente pentru solutionarea eventualelor litigii;
            - posibilitatea reportării pierderilor înregistrate în cursul unui exercitiu fînanciar pe seama profitului impozabil al exercitiilor financiare următoare;
            - posibilitatea utilizării amortizării accelerate;
            - posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclama si publicitate din profitul impozabil;
            - posibilitatea angajării de cetăteni străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
            (3) Totodată, investitorii beneficiază de drepturile acordate prin legile în vigoare întreprinzătorilor, în vederea desfăsurării în bune conditii a activitătii întreprinderilor.
            (4) Regimul juridic prevăzut la alin. (1)-(3) nu se aplică investitorilor care operează si investitiilor care functionează în zone libere sau în zone reglementate prin legi speciale.
            Art. 5. - Domeniile în care investitiile se pot efectua numai pe bază de licentă sau de autorizare, precum si conditiile generale în care se pot acorda licentele sau autorizatiile se stabilesc prin lege.
            Art. 6. - Orice investitor, persoană juridică rezidentă sau nerezidentă, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor mobile si imobile.
            Art. 7. - Investitorii pot efectua schimb valutar pe teritoriul Romaniei, în conditiile stabilite prin reglementările Băncii Nationale a României, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.
            Art. 8.  - (1) Investitiile nu pot fi nationalizate, expropriate sau supuse unor măsuri cu efect echivalent, exceptând cazurile în care o astfel de măsură întruneste următoarele conditii:
            a) este necesară pentru cauză de utilitate publică;
            b) este nediscriminatorie;
            c) se efectuează în conformitate cu prevederile exprese ale legii;
            d) se face cu plata unei despăgubiri prealabile, adecvată si efectivă.
            (2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi echivalentă cu valoarea justă de piată a investitiei expropriate la momentul mediat anterior exproprierii sau înainte ca exproprierea iminentă să devină cunoscută într-un mod care să afecteze valoarea investitiei.
            (3) La cererea investitorului, valoarea justă de piată a investitiei poate fi exprimată în valută liber convertibilă, pe baza cursului valutei respective pe piata valutară la data evaluării.
            (4) Investitorul afectat are dreptul la o examinare promptă a cazului sau, a evaluării investitiei sale si a plătii despăgubirii, conform legii române, examinare efectuată, după caz, de către o autoritate judecătorească sau de către o altă autoritate independentă si competentă, conform tratatelor internationale în materie la care România este parte.

CAPITOLUL III
Garantii si facilităti pentru investitorii nerezidenti în România

            Art. 9. - (1) Investitorii nerezidenti vor avea aceleasi drepturi si obligatii ca si investitorii români, sub rezerva dispozitiilor din prezentul capitol.
            (2) În cazul în care un acord bilateral de promovare si protejare reciprocă a investitiilor, ratificat potrivit legii, ori o altă lege ar îndreptăti un investitor - persoană fizică sau juridică nerezidentă - la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut prin prezenta ordonantă de urgentă, investitorul în cauza va beneficia de acel tratament.
            Art. 10. - Investitorii nerezidenti în România au dreptul de a transfera în străinătate, fără nici un fel de restrictii, după plata impozitelor si a taxelor legale, următoarele venituri, în valută liber convertibilă:
            a) dividendul sau beneficiul obtinut de la o societate comercială, în cazul în care sunt actionari sau asociati,ori profitul de la o sucursala a acesteia;
            b) venitul obtinut în cazul unei asociatii în participatiune, precum si veniturile obtinute din vânzarea actiunilor sau a părtilor sociale;
            c) sumele obtinute din lichidarea unei societăti comerciale, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societătilecomerciale, cu modificările si completările ulterioare, ori din lichidarea unei societăti comercialepotrivit procedurii falimentului, reglementată prin Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, cu modificările ulterioare;
            d) sumele obtinute cu titlu de despăgubiri, ca urmare a unei exproprieri sau aplicării unei alte măsuri cu efect echivalent;
            e) alte venituri, conform formei de realizare a investitiei.
            Art. 11. - Litigiile dintre investitorii nerezidenti si statul roman, cu privire la drepturile si obligatiile rezultânddin prevederile cap. II, ale prezentului capitol si ale cap. V, vor fi solutionate, la alegerea investitorului, potrivitprocedurii instituite prin:
            a) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 si Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept international privat;
            b) Conventia pentru reglementarea diferendelor relative la investitii între state si persoane ale altor state,încheiată la Washington la 18 martie 1965 si ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975, atunci când investitorul străin estecetătean al unui stat parte la conventie si diferendul priveste o investitie în sensul art. 25 alin. (1) alconventiei; în astfel de situatii, o societate română în care investitorii străini detin - potrivit legii române - o pozitie de control, aceasta va fi considerată, conform art. 25 alin. (2) lit. b) din conventie, ca având nationalitatea investitorilor străini;
            c) Regulamentul de arbitraj UNCITRAL/CNUDCI; în cazul în care arbitrii nu vor fi desemnati în conditiileart. 6 sau 7 din acest regulament, ei vor fi desemnati de către secretarul general al Centrului Internationalpentru Reglementarea Diferendelor relative la investitii.

CAPITOLUL IV
Facilităti vamale si fiscale

            Art. 12. - (1) Orice investitie, efectuată potrivit prezentei ordonante de urgentă, beneficiază de facilitătile vamale si fiscale prevăzute în prezentul capitol.
            (2) Aplicarea măsurilor prevăzute în acest capitol si controlul respectării conditiilor legale de acordare a lor vor fi efectuate de către organele fiscale si de catre organele vamale.
            Art. 13. - Investitorii beneficiază de următoarele facilităti:
            a) importul de bunuri mobile, corporale sau/si necorporale, care constituie aport în natura la capitalul socialal unei societati comerciale sau reprezintă contributia la o asociatie în participatiune ori la o asociatiefamilială, necesară pentru realizarea obiectului de activitate, este exceptat de la plata taxelorvamale si de la plata taxelor pe valoarea adaugată;
            b) importul de echipamente tehnologice - masini si utilaje - constituind active amortizabile, conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, cumodificările ulterioare, realizat de catre investitorii care efectuează investitii directe, este exceptat de la plata taxelorvamale; lista cu denumirea comercială si codurile din Tariful vamal de import al României corespunzătoare bunurilor ce se încadrează în prevederile sus-mentionate se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului si a Ministerului Finantelor;
            c) posibilitatea de a opta, cu ocazia realizării unor investitii noi, pentru una dintre următoarele două forme de stimulente fiscale, fără însă a le cumula:
            - deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor privind amortizarea, chiar si în cazul în care
contribuabilul a optat pentru utilizarea regimului de amortizare accelerată. Optiunea contribuabilului de a utiliza regimul de amortizare accelerată trebuie comunicată organelorfiscale teritoriale unde acesta are obligatia depunerii declaratiei de impunere, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă dată de aceste organe.
            - deducerea, din profitul impozabil aferent exercitiului financiar, a unei cote de 20% din pretul de achizitie a echipamentelor tehnologice - masini si utilaje - ce constituie active amortizabile achizitionate în cursul respectivului exercitiu financiar; în cazul în care profitul impozabil este insuficient pentru a permite deducerea în întregime a sumei aferente cotei de 20% mentionate, deducerea diferentei se face din profitul aferent exercitiilor financiare urmatoare, până la concurenta sumei deductibile, în cel mult 5 ani;
            d) deducerea integrală din profitul impozabil a cheltuielilor cu reclama si publicitatea;
            e) recuperarea pierderii anuale declarate de contribuabili, prin declaratia de impozit pe profit, din profiturile impozabile obtinute în următorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termende plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 14. - Importul bunurilor prevăzute la art. 13 lit. a) nu este supus controlului special al Agentiei Nationalede Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice, conform Ordonantei Guvernului nr. 31/1994 privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice, aprobată prin Legea nr. 93/1994, cu exceptiacazului în care importul se realizează cu parteneri de afaceri din tările care nu aplică reglementărisimilare privind regimul importurilor si exporturilor de produse strategice.
            Art. 15. - Facilitătile în derulare, stabilite conform Legii nr. 35/1991 privind regimul investitiilor străine, cu modificărilesi completările ulterioare, conform Legii nr. 71/1994 privind acordarea unor facilităti suplimentarefată de Legea nr. 35/1991, republicată, pentru atragerea de investitori străini în industrie, si conform Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor străine în România sunt mentinute până la expirareatermenelor pentru care au fost acordate.
            Art. 16. - Facilitătile acordate prin prezenta ordonanta de urgenta nu vor fi modificate timp de 5 ani.
            Art. 17. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă  Consiliul pentru Reforma si Ministerul Finantelor vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologicepentru aplicarea acesteia.
           Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 1-10 si art. 16-33 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investitiilor străine în România, publicată în MonitorulOficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, art. 2 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr.70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

Bucuresti, 30 decembrie 1997.
Nr. 92.