MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

PARTEA I


Anul VIII - Nr. 158             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             16 iulie 1997

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE


128 . - Lege privind Statutul personalului didactic

 

334.  - Decret pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului didactic

 

317. - Decret privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul de Interne

 

318 .- Decret privind trecerea in rezerva a unor generali din Ministerul Apararii Nationale

 

319.  - Decret privind rechemarea unui ambasador

 

320. - Decret privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestora in rezerva

 

321. - Decret privind trecerea direct in retragere si, respectiv, in rezerva a unor generali din Ministerul de Interne

 

322. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

323. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

324. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

325. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

326. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

327. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

328. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

329. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

330. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

331. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

332. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizie nr. 69 din 15 aprilie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala

 

Decizie nr. 129 din 24 octombrie 1996 privind pronuntarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, ridicata de Rotaru Eusebiu in Dosarul nr. 1.117/1996 al Tribunalului Bacau

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

SENATUL

CAMERA DEPUTATILOR

 

Legea

privind Statutul personalului didactic

 

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

TITLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prevederile prezentului statut se aplica personalului didactic de predare, didactic auxiliar si de conducere din intregul sistem de invatamant de stat si particular, personalului didactic care indeplineste functii de indrumare si de control, precum si celorlalte categorii de personal didactic, nominalizate in statut.

Art. 2. - Prezenta lege reglementeaza:

a) functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si obligatiile specifice personalului didactic si didactic auxiliar, precum si ale celui de

conducere, de indrumare si de control;

b) conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si functiilor didactice, didactice auxiliare, a functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si conditiile si modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii, de incetare a activitatii si de pensionare a personalului didactic si didactic auxiliar;

c) sistemul de perfectionare si de evaluare;

d) criteriile de normare si de salarizare, de acordare a distinctiilor si a premiilor, de aplicare a sanctiunilor.

Art. 3. - (1) Personalul didactic cuprinde persoanele din sistemul de invatamant responsabile cu instructia si educatia.

(2) Din personalul didactic pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei.

Art. 4. - (1) Incadrarea si mentinerea intr-o functie didactica sau didactica auxiliara, precum si intr-o functie de conducere, de indrumare si de control sunt conditionate de prezentarea unui certificat medical, eliberat pe un formular specific elaborat de Ministerul invatamantului impreuna cu Ministerul Sanatatii. Incompatibilitatile de ordin medical cu functia didactica sunt stabilite prin protocol intre cele doua ministere mentionate.

(2) Nu pot ocupa posturile mentionate la alin. (1) persoanele lipsite de acest drept pe durata stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva de condamnare penala.

(3) In situatii de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, conducerea unitatii sau a institutiei de invatamant poate solicita, cu acordul consiliului profesoral sau al consiliului facultatii, un nou examen medical complet. Aceeasi prevedere se aplica, in mod similar, functiilor de conducere, de indrumare si de control, precum si personalului din unitatile conexe invatamantului.

(4) Nu pot ocupa posturile didactice, de conducere sau de indrumare si de control in invatamant persoanele care desfasoara activitati incompatibile cu demnitatea functiei didactice, cum sunt:

a) prestarea de catre cadrul didactic a oricarei activitati comerciale in incinta unitatii de invatamant sau in zona limitrofa;

b) comertul cu materiale obscene sau pornografice scrise, audio sau vizuale;

c) practicarea, in public, a unor activitati cu componenta lubrica sau altele care implica exhibarea, in maniera obscena, a corpului.

(5) Personalul didactic, didactic auxiliar, de indrumare, de conducere si de control, care se considera nedreptatit poate solicita o expertiza a capacitatii de munca.

 

TITLUL II

Invatamantul preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Functiile didactice si didactice auxiliare. Conditiile pentru ocuparea acestora

 

Sectiunea 1

Functiile didactice si didactice auxiliare

 

Art. 5. - (1) Functiile didactice sunt:

a) in invatamantul prescolar: educator/educatoare; institutor/institutoare;

b) in invatamantul primar: invatator/invatatoare; institutor/institutoare;

c) in invatamantul secundar: profesor, profesor-psihopedagog, maistru-instructor;

d) in invatamantul special si in comisiile de expertiza complexa: educatoare/educator, invatator, invatator itinerant, institutor, profesor, profesor itinerant, profesor de educatie speciala, profesor-psihopedagog, profesor-psiholog scolar, profesor-logoped, maistru-instructor, invatator-educator, profesor-educator.

(2) In unitatile conexe invatamantului preuniversitar functiile didactice sunt:

a) in casele de copii: educatoare/educator, institutor-educator, invatator-educator, profesor-educator, profesor-logoped, psihopedagog;

b) in centrele si cabinetele de asistenta psihopedagogica: profesor-psihopedagog, profesor-psiholog, profesor-sociolog;

c) in centrele logopedice interscolare si in cabinetele scolare: profesor-logoped, cu calificarea in psihopedagogie speciala, psihologie sau pedagogie;

d) in casele corpului didactic: profesor-metodist, profesor-asociat;

e) in cluburile sportive scolare: profesor, antrenor;

f) in unitatile cu activitati extrascolare: educator/educatoare, invatator, institutor, profesor, maistru-instructor, antrenor.

Art. 6. - (1) Functiile didactice auxiliare sunt:

a) bibliotecar, documentarist, redactor;

b) informatician;

c) laborant;

d) tehnician;

e) pedagog scolar;

f) instructor-animator, instructor de educatie extrascolara;

g) asistent social;

h) corepetitor.

(2) Ministerul invatamantului, in colaborare cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, este autorizat ca, in functie de dinamica invatamantului, sa stabileasca noi functii didactice auxiliare.

 

Sectiunea a 2-a

Conditiile pentru ocuparea functiilor didactice si didactice auxiliare

 

Art. 7. - (1) Pentru ocuparea functiilor didactice trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii:

a) pentru functia de educator/educatoare in invatamantul prescolar - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, ori absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs in domeniul psihopedagogic si metodic specific;

b) pentru functia de invatator - absolvirea cu examen de diploma a liceului pedagogic, sectia pentru invatatori, sau a sectiei educatoare-invatatori ori a unei scoli echivalente;

c) pentru functia de institutor - absolvirea cu examen de diploma a colegiului universitar pedagogic, a liceului pedagogic sau a unei scoli echivalente, urmata de absolvirea unei institutii de invatamant superior de lunga sau de scurta durata ori de absolvirea cu diploma de licenta sau de absolvire, urmata de un curs specific in domeniul psihopedagogic si metodic;

d) pentru functia de profesor in invatamantul gimnazial si in invatamantul profesional - absolvirea, cu examen de licenta ori examen de absolvire, a unei institutii de invatamant superior sau a unui colegiu pedagogic de profilul postului sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul invatamantului - studii aprofundate, studii academice postunivesitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata*);


*) Legea invatamantului nr. 84/1995 a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 5 ianuarie 1996.

 

e) pentru functia de profesor in invatamantul liceal si postliceal - absolvirea cu examen de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata sau echivalenta acesteia, in profilul postului, sau absolvirea cu diploma a cursurilor postuniversitare cu durata de cel putin un an si jumatate, aprobate in acest scop de Ministerul invatamantului - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, in profilul postului, precum si indeplinirea conditiei cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995;

f) pentru functia de maistru-instructor - absolvirea cu examen de diploma a unei scoli postliceale in domeniu, precum si efectuarea unui stagiu de cel putin 3 ani in domeniu; pentru aceasta functie trebuie indeplinita si conditia prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995.

(2) Pentru ocuparea functiilor didactice prevazute la art. 5 alin. (1) lit. d), in invatamantul special trebuie indeplinite, dupa caz, conditiile de studii mentionate la alin. (1), precum si un stagiu atestat de pregatire teoretica si practica in educatia speciala.

(3) Pentru ocuparea functiilor didactice din unitatile conexe invatamantului preuniversitar trebuie indeplinite, in mod corespunzator, conditiile de studii prevazute la alin. (1).

(4) Pentru ocuparea functiei de antrenor in cluburile sportive scolare, in palatele si in cluburile copiilor, se cere absolvirea cu diploma a unui liceu si a unei scoli de antrenori ori a unei institutii de invatamant postliceal sau superior de profil, cu specializarea in ramura de sport respectiva si indeplinirea conditiei prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995.

Art. 8. - Pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare trebuie indeplinite urmatoarele conditii de studii:

a) pentru functia de bibliotecar, de documentarist si de redactor - absolvirea cu examen de diploma a unei institutii de invatamant sectia de biblioteconomie, sau a altor institutii de invatamant ai caror absolventi au studiat in timpul scolarizarii disciplinele de profil din domeniul biblioteconomiei; pot ocupa functia de bibliotecar, de documentarist sau de redactor si alti absolventi ai invatamantului superior, postliceal sau liceal cu diploma, pe perioada determinata, daca au urmat un curs de initiere in domeniu;

b) pentru functia de informatician - absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior sau a unei unitati de invatamant preuniversitar, de profil;

c) pentru functia de laborant si de tehnician - absolvirea cu examen de diploma, in profilul postului, a unei scoli postliceale sau a liceului, urmata de un curs de initiere in domeniu, in conditiile stabilite de Ministerul invatamantului;

d) pentru functia de pedagog scolar - absolvirea liceului cu examen de bacalaureat;

e) pentru functia de instructor-animator - absolvirea cu diploma a unei institutii de invatamant superior, a unei scoli postliceale, a unui liceu pedagogic sau a echivalentului acestuia, ori a altui liceu si absolvirea cursurilor speciale pentru obtinerea atestatului de aptitudini pentru aceasta functie;

f) pentru functia de instructor de educatie extrascolara - absolvirea unui liceu sau liceu pedagogic, cu diploma de bacalaureat;

g) pentru functia de asistent social - absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil, de lunga sau de scurta durata, cu examen de licenta sau de absolvire, sau a unei scoli sanitare postliceale ori a unei scoli postliceale de conducatori puericultori;

h) pentru functia de corepetitor - absolvirea unei institutii de invatamant superior de profil, de lunga sau de scurta durata, ori a unui liceu de specialitate.

 

Sectiunea a 3-a

Ocuparea si eliberarea posturilor didactice si didactice auxiliare

 

Art. 9. - (1) Posturile didactice pot fi ocupate cu personal titular, asociat sau suplinitor. Personalul didactic titular si cel asociat trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute la art. 7 si 8.

(2) Posturile didactice se ocupa prin concurs. Concursul consta in probe scrise, la angajarea titularilor, din probe scrise sau orale, la angajarea suplinitorilor, din interviu si din prezentarea unui curriculum vitae, la angajarea personalului didactic asociat. Concursurile se organizeaza in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului invatamantului, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 13.

(3) Coordonarea metodologica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice declarate vacante in invatamantul de stat este asigurata de Ministerul invatamantului, iar organizarea si desfasurarea acestora, de catre inspectoratele scolare, precum si de catre unitatile de invatamant preuniversitar reprezentative, stabilite de Ministerul invatamantului.

(4) Concursurile pentru ocuparea posturilor didactice in invatamantul particular se organizeaza de catre unitatea scolara respectiva, in conformitate cu prevederile alin. (2).

Art. 10. - (1) Ordinea ocuparii posturilor didactice din invatamantul de stat este:

a) pretransferarea personalului didactic, la cerere, in aceeasi localitate sau in localitatea unde isi are domiciliul, in limitele aceluiasi regim de mediu, in unitati de invatamant echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant, respectand prevederile art. 7 si ale art. 13 alin. (5), care se aplica in mod corespunzator; daca postul este solicitat de doua sau mai multe persoane, se organizeaza concurs;

b) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrangere de activitate sau prin desfiintarea unor unitati scolare; transferul se efectueaza in unitati scolare echivalente sau intr-o treapta inferioara de invatamant in specialitate, in limitele aceluiasi regim de mediu, rural sau urban, ori din mediul urban in mediul rural;

c) detasarea in interesul invatamantului, prin concurs specific;

d) ocuparea, prin concurs a posturilor declarate vacante;

e) detasarea, la cererea persoanelor interesate, prin concurs specific;

f) ocuparea, prin concurs a posturilor rezervate si a posturilor ramase vacante in urma operatiunilor prevazute la lit. a)-e), prin suplinire, prin cumul sau prin plata cu ora, de catre personal suplinitor, titular sau asociat.

(2) Anual, posturile declarate vacante din invatamantul preuniversitar de stat si particular se aduc la cunostinta persoanelor interesate, cu cel putin 30 de zile inaintea concursului, prin publicare in presa centrala, locala si prin afisare la inspectoratele scolare si la unitatile de invatamant respective.

(3) Calendarul activitatilor prevazute la alin. (1) si (2), tematica si conditiile de concurs se fac publice in fiecare an scolar, pana la 15 noiembrie.

Art. 11. - (1) Lucrarile privitoare la mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar de stat sunt coordonate de o comisie, numita de inspectorul scolar general, avand ca presedinte un inspector scolar general adjunct. Componenta comisiei si atributiile acesteia se stabilesc prin regulament aprobat de ministrul invatamantului.

(2) Subiectele pentru probele scrise la concursurile organizate de inspectoratele scolare se stabilesc de Ministerul invatamantului. Subiectele pentru concursurile organizate de unitatile de invatamant particulare, autorizate provizoriu sau acreditate, se stabilesc de catre acestea.

(3) La concursurile organizate de inspectoratele scolare, lucrarile scrise pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul preuniversitar de stat se evalueaza de comisii, pe specialitati, instituite la nivelul centrului universitar responsabil cu perfectionarea personalului din judetele arondate.

(4) La concursurile organizate de unitatile de invatamant lucrarile scrise pentru ocuparea posturilor vacante din invatamantul preuniversitar de stat sau particular se evalueaza de comisii, pe specialitati, instituite la nivelul unitatii scolare respective.

(5) In invatamantul de stat validarea concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice se face de catre inspectoratul scolar. Angajarea pe post se face prin dispozitie a inspectorului scolar general. In invatamantul particular, validarea concursurilor si angajarea pe post se fac de catre conducerea unitatii si se comunica in scris inspectoratului scolar.

(6) Reprezentantii sindicatelor recunoscute la nivel national au drept de acces la documentele comisiei prevazute la alin. (1), dupa finalizarea acestora.

(7) Cheltuielile pentru lucrarile concursurilor sunt suportate de catre organizatori.

Art. 12. - (1) Contestatiile privind rezultatele concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante in invatamantul de stat se adreseaza inspectoratului scolar, in termen de 10 zile de la comunicarea rezultatelor.

(2) Contestatiile se solutioneaza prin reevaluarea lucrarilor in cauza de catre o comisie stabilita de rectorul institutiei de invatamant superior unde a fost facuta evaluarea lucrarilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele care au asigurat corectarea la concurs a lucrarilor. Hotararea acestei comisii este definitiva.

(3) Contestatiile privind rezultatele concursului in invatamantul particular se adreseaza unitatii organizatoare. Comisia care le va analiza va fi alcatuita din alti membri decat cei care au corectat in concurs lucrarile in cauza. Hotararea comisiei de contestatii este definitiva.

Art. 13. - (1) Prin restrangere de activitate se intelege situatia in care postul de educatoare, invatator, institutor si invatator-educator nu se mai incadreaza in sistemul de normare privind efectivele de prescolari sau de elevi prevazute de lege.

(2) Inspectoratul scolar are obligatia de a face publica, prin afisare la inspectorat si la unitatile de invatamant vizate, lista posturilor supuse restrangerii de activitate, cu cel putin 30 de zile inaintea declansarii procedurilor prevazute la alin. (4) si (5).

(3) In cazul profesorilor si al maistrilor-instructori, restrangerea activitatii consta in diminuarea numarului de ore sub nivelul unei jumatati de norma, fara posibilitati de completare, in aceeasi scoala sau intr-o scoala apropiata, cu ore de specialitate sau de specialitati inrudite, care pot fi predate de cadrul didactic in cauza.

(4) In cazul restrangerii activitatii unei unitati de invatamant se renunta, in ordine, la:

a) activitatea prestata prin cumul, prin plata cu ora sau prin suplinire;

b) activitatea prestata de personalul didactic care indeplineste conditiile legale de pensionare;

c) activitatea prestata de personalul didactic care solicita plecarea din unitate pe motivul restrangerii postului in specialitate.

(5) In cazul in care restrangerea de activitate vizeaza doua sau mai multe persoane de aceeasi specialitate, in afara situatiei prevazute la alin. (3), se procedeaza la evaluare obiectiva sau la organizarea unui concurs conform hotararii consiliului profesoral al unitatii scolare. Evaluarea, respectiv concursul, este realizata de o comisie al carei presedinte este inspectorul scolar de specialitate. Evaluarea obiectiva, convertita in punctaj unitar stabilit de Ministerul invatamantului, consta intr-o inspectie scolara la clasa, cumulata cu: nivelul studiilor, gradul didactic sau titlul de doctor, media de absolvire, pentru stagiari, progresul scolar al elevilor, activitatea didactico-stiintifica, lucrari stiintifice, studii, articole, programe si manuale scolare, material didactic omologat experimente didactice Daca rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare, se aplica, in ordine, urmatoarele criterii social-umanitare: sot/sotie cu domiciliul in localitate, parinti cu domiciliul in localitate, motive de sanatate care nu permit parasirea localitatii, sotul/sotia sa lucreze in invatamant alte cauze obiective, dovedite cu acte. Concursul se organizeaza conform prevederilor art.

9. Contestatiile se rezolva potrivit dispozitiilor art. 12. Reprezentantii sindicatelor recunoscute la nivel national participa, ca observatori, la toate etapele restangerii de activitate.

Art. 14. - (1) Detasarea in interesul invatamantului, prevazuta la art. 10 alin. (1) lit. c), se face cu acordul persoanelor solicitate, pentru ocuparea unor posturi din unitati de invatamant: gradinite, scoli sau clase constituite din elevi capabili de performante, la grupe, inclusiv de prescolari, sau clase alcatuite din copii cu cerinte speciale de educatie, unitati-pilot, unitati de aplicatie, unitati deficitare in personal didactic si pentru asigurarea conducerii unitatilor de invatamant, precum si in functiile de indrumare si de control.

(2) Detasarea personalului titular in invatamant, in posturile mentionate la alin. (1), se poate efectua conform legii si cu acordarea drepturilor prevazute in contractul individual de munca, supus revizuirii anuale.

(3) Detasarea in posturile didactice prevazute la alin. (1) poate fi efectuata pe o durata de 1-4 ani, corespunzatoare unui ciclu de invatamant, iar pentru functiile de conducere, de indrumare si de control, pana la organizarea concursului, dar nu mai mult de sfarsitul anului scolar respectiv.

(4) Persoana detasata isi pastreaza calitatea de titular pe postul din unitatea de unde a fost detasata.

(5) Detasarea pe postul didactic rezervat inceteaza la revenirea titularului pe post.

Art. 15. - Detasarea, la cererea persoanei interesate, se face prin concurs. La medii egale de concurs are prioritate persoana al carei sot este cadru didactic. Detasarea se face pe o perioada de cel mult doi ani scolari consecutivi, cu pastrarea calitatii de titular pe postul si la unitatea de unde a fost detasata.

Art. 16. - (1) Posturile ramase vacante in urma operatiunilor prevazute la art. 10 lit. a)-e), precum si cele rezervate conform art. 101 se pot ocupa prin concurs de catre suplinitorii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 4 si 7, pe o perioada de cel mult un an scolar, respectiv pana la revenirea titularului pe post.

(2) Posturile publicate pentru suplinire se ocupa, cu prioritate, de catre candidatii care au participat la concursul organizat conform art. 10 lit. d), in ordinea mediilor obtinute, pe o perioada de un an scolar.

(3) Posturile prevazute la alin. (1), ramase vacante dupa operatiunile mentionate la alin. (2), se ocupa printr-un nou concurs organizat de inspectoratul scolar, la care pot participa candidatii care indeplinesc conditiile prevazute de prezenta lege.

(4) Orele ramase neocupate se atribuie de catre directorul scolii, prin cumul sau prin plata cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate.

(5) Personalul didactic titular aflat in concediu fara plata nu poate fi incadrat in activitati de suplinire, cumul sau plata cu ora.

(6) In mod exceptional, in lipsa personalului didactic calificat dupa epuizarea situatiilor prevazute la alin. (1)-(4), pot fi incadrati, pe o durata de cel mult un an scolar, suplinitori fara studii corespunzatoare, care au absolvit cel putin liceul, cu diploma de bacalaureat si care sunt testati prin interviu si lucrare scrisa, in profilul postului solicitat. Au prioritate persoanele in curs de calificare pentru invatamant carora li se asigura continuitatea pe post daca acesta nu se ocupa prin concurs si persoanele care au functionat in anul precedent cu statut de suplinitori, primind cel putin calificativul "bine". Personalul didactic necalificat este obligat sa participe periodic la cursuri de initiere in profilul postului si in metodica predarii disciplinei respective, organizate de inspectoratul scolar.

Art. 17. - Eliberarea din invatamant a personalului didactic titular, prin transfer in alt sector de activitate sau prin desfacerea contractului de munca, se face de catre organul care a dispus angajarea, potrivit legii.

Art. 18. - Contestatiile privind mobilitatea personalului didactic, cu exceptia prevederilor art. 12, se rezolva de catre consiliul de administratie al inspectoratului scolar, cu respectarea dispozitiilor art. 11 alin. (6). Hotararile acestuia sunt definitive si pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ.

Art. 19. - (1) Personalul didactic auxiliar din invatamant se angajeaza prin concurs potrivit prevederilor art. 8.

(2) Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar in unitatile de invatamant cu personalitate juridica se fac de catre directorul unitatii, cu aprobarea consiliului de administratie.

(3) Angajarea si eliberarea din functie a personalului didactic auxiliar in unitatile de invatamant fara personalitate juridica se fac de catre organul ierarhic superior, cu consultarea directorului unitatii respective.

(4) Structura si numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul de stat se stabilesc de catre inspectoratul scolar, pe baza criteriilor de normare, elaborate de Ministerul invatamantului, pentru fiecare categorie de personal.

(5) Eliberarea din invatamant a personalului didactic auxiliar se face conform art. 17.

 

CAPITOLUL II

Functiile de conducere, de indrumare si de control

 

Sectiunea 1

Functiile de conducere

 

Art. 20. - (1) Functiile de conducere din unitatile de invatamant sunt: director si director adjunct.

(2) Functiile de conducere din inspectoratele scolare sunt: inspector scolar general si inspector scolar general adjunct.

(3) Functiile de conducere din unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar se stabilesc potrivit specificului acestora, prin reglementari ale Ministerului invatamantului.

Art. 21. - (1) Functiile de director si de director adjunct pot fi ocupate de personalul didactic titular, avand cel putin gradul didactic II si vechime la catedra de cel putin 5 ani, care se distinge prin calitati profesionale, manageriale si morale.

(2) Ocuparea functiilor de director si de director adjunct in invatamantul de stat se face prin concurs organizat de inspectoratul scolar, diferentiat dupa nivelul unitatii, care consta in:

a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;

b) interviu, prin care se testeaza si cunostintele de legislatie scolara si de management educational.

(3) Numirea intr-o functie de conducere in unitatile de invatamant de stat dupa concurs se face pe baza de contract de management educational, in conditiile legii, de catre:

a) inspectorul scolar general, pentru directorii din invatamantul de stat prescolar, primar, gimnazial si profesional, pentru directorii adjuncti din invatamantul de stat preuniversitar, precum si pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile cu activitate extrascolara si din unitatile conexe subordonate inspectoratului;

b) ministrul invatamantului, pentru directorii din invatamantul de stat liceal si postliceal, precum si pentru directorii si directorii adjuncti din unitatile direct subordonate Ministerului invatamantului.

(4) Organizarea si desfasurarea concursurilor se reglementeaza prin metodologii aprobate de ministrul invatamantului.

(5) In cazul neocuparii functiilor de director sau de director adjunct conform prevederilor prezentului articol, inspectorul scolar general are dreptul de a face numiri cu delegatie sau prin detasare, pe o perioada de cel mult un an scolar, cu posibilitate de revenire dupa fiecare scoatere la concurs.

(6) Functiile de conducere din unitatile de invatamant particular se ocupa prin concurs organizat de unitatea respectiva, in conditiile prevazute la alin. (1) si (2). Numirile in aceste functii sunt de competenta organizatorului, cu informarea inspectorului scolar general.

Art. 22. - (1) In unitatile de invatamant in a caror structura sunt incluse si clase ale invatamantului primar sau grupe de invatamant prescolar, unul dintre directorii adjuncti este, dupa caz, institutor, invatator sau educatoare.

(2) La unitatile de invatamant gradinite sau scoli cu clasele I-IV, cu un singur post cadrul didactic respectiv este si directorul unitatii.

(3) In unitatile scolare care functioneaza numai cu clasele I-IV, unul dintre institutori sau invatatori indeplineste si functia de director.

Art. 23. - (1) In unitatile distincte de invatamant cu predare in limba unei minoritati nationale, functiile de conducere se ocupa de personal didactic apartinand acestei minoritati sau de personal didactic bun cunoscator al limbii respective.

(2) In unitatile de invatamant cu sectii de predare in limba unei minoritati nationale, se recomanda ca unul dintre directori sa fie si cunoscator al limbii respective.

(3) In unitatile de invatamant prevazute la alin. (2), cu un singur post de conducere, prin exceptie se numeste si un director adjunct de la alta sectie decat cea din care provine directorul.

(4) Directorii si directorii adjuncti, numiti conform prevederilor prezentului articol, trebuie sa fie buni cunoscatori ai limbii romane.

Art. 24. - (1) Functia de inspector scolar general se ocupa prin concurs de catre personalul didactic titular, cu diploma de licenta sau echivalenta, care indeplineste criteriile de competenta profesionala, manageriala si de prestigiu moral, evaluate prin:

a) curriculum vitae;

b) calitati dovedite in activitatea didactica si in functii de conducere, de indrumare si de control, anterioare, in sistemul de invatamant;

c) titlul de doctor sau gradul didactic I;

d) interviu in fata unei comisii ministeriale, privind inspectia scolara, legislatia scolara, managementul educational si deontologia profesionala.

(2) Functiile de inspector scolar general adjunct si de director al casei corpului didactic se ocupa prin concurs in conformitate cu prevederile alin. (1).

(3) Comisia ministeriala pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general si de inspector scolar general adjunct numita prin ordin al ministrului invatamantului, este alcatuita din 5 membri, dintre care: secretarul de stat pentru invatamantul preuniversitar, in calitate de presedinte; 3 inspectori scolari generali din teritoriu si un director din Ministerul invatamantului, cu competente in domeniu. In comisia de concurs pentru ocuparea functiei de inspector scolar general adjunct sau de director ai casei corpului didactic va fi inclus si inspectorul scolar general al judetului respectiv.

(4) Eventualele contestatii la hotararile comisiei se adreseaza ministrului invatamaritului, in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatelor concursului. Hotararea acestuia este definitiva.

(5) Concursul pentru ocuparea functiilor de conducere mentionate la alin. (1) si (2) se desfasoara la Ministerul invatamantului .

(6) Numirea inspectorului scolar general, a inspectorului scolar general adjunct si a directorului casei corpului didactic se face prin ordin al ministrului invatamantului. Inspectorul scolar general incheie un contract de management educational cu ministrul invatamantului, care cuprinde strategia si directiile de dezvoltare a invatamantului din judet in concordanta cu obiectivele reformei in plan national. Reevaluarea conditiilor contractuale se face o data la 4 ani.

 

Sectiunea a 2-a

Functiile de indrumare si de control

 

Art. 25. - Functiile de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar sunt:

a) la inspectoratele scolare: inspector scolar de specialitate, inspector scolar;

b) la Ministerul invatamantului: inspector general, inspector principal de specialitate, alte functii stabilite prin hotarare a Guvernului.

Art. 26. - (1) Functiile de indrumare si de control din inspectoratele scolare, prevazute la art. 25 lit. a), se ocupa prin concurs de catre personalul didactic titular in invatamant cu diploma de licenta sau echivalenta, care indeplineste criteriile de competenta profesionala si de moralitate, avand cel putin gradul didactic II si o vechime la catedra, in specialitate, de cel putin 8 ani.

(2) Functia de inspector scolar de specialitate pentru invatamantul prescolar si primar se poate ocupa, prin exceptie de la reglementarile prevazute la alin. (1) privind conditiile de studii, de catre personalul didactic cu pregatire pentru treptele de invatamant mentionate, care a desfasurat activitati metodice in cadrul liceului pedagogic si al casei corpului didactic ori a condus activitati metodice la nivel scolar sau interscolar.

(3) In judetele cu invatamant in limbile minoritatilor nationale, structura inspectoratelor scolare cuprinde si un numar corespunzator de inspectori scolari pentru acest invatamant in conditiile stabilite la alin. (1) si (2).

Art. 27. - Functiile de indumare si de control din Ministerul invatamantului, prevazute la art. 25 lit. b), se ocupa prin concurs cu respectarea conditiilor stabilite la art. 26 alin. (1).

Art. 28. - (1) Concursul pentru ocuparea functiilor de indrumare si de control prevazute la art. 25 consta in:

a) curriculum vitae, analiza si evaluarea acestuia;

b) aprecierea consiliului de administratie din unitatea in care lucreaza;

c) inspectie speciala la clasa;

d) proba practica (asistenta la ore, analiza de lectii, intocmirea procesului-verbal de inspectie);

e) interviu in fata unei comisii de concurs privind legislatia scolara, managementul educational si deontologia profesionala.

(2) Candidatul la o functie de indrumare si de control, prevazuta la art. 25 lit. b), sustine si o proba scrisa in profilul postului pentru care candideaza.

Art. 29. - (1) Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de control, prevazute la art. 25 lit. a), este formata din: inspectorul scolar general - in calitate de presedinte; inspectorul principal de specialitate din Ministerul invatamantului sau un delegat al acestui minister; un profesor sau conferentiar universitar din profilul postului sau din departamentul pentru pregatirea personalului didactic, desemnat de rectorul institutiei de invatamant superior la care acesta este titular.

(2) Comisia pentru concursul de ocupare a functiilor de indrumare si de control, prevazute la art. 25 lit. b), este formata din: secretarul de stat al departamentului in care se afla postul scos la concurs - in calitate de presedinte; directorul general din departamentul respectiv; un profesor sau un conferentiar universitar din profilul postului, stabilit de ministrul invatamantului.

(3) Contestatiile la hotararile comisiilor se adreseaza ministrului invatamantului si se solutioneaza conform art. 24 alin. (4).

Art. 30. - Numirea personalului didactic reusit la concurs in functiile prevazute la art. 25 lit. a), se face de catre inspectorul scolar general, cu avizul Ministerului invatamantului, iar in functiile prevazute la art. 25 lit. b), prin ordin al ministrului invatamantului, in conditiile legii.

Art. 31. - Eliberarea din functiile de conducere, prevazute la art. 20, si din functiile de indrumare si de control, prevazute la art. 25, se face de catre cei care au dispus numirea, in conditiile legii.

 

CAPITOLUL III

Perfectionarea pregatirii personalului didactic si didactic auxiliar

 

Art. 32. - (1) Perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza prin forme si programe, in raport cu exigentele invatamantului, cu evolutia diferitelor discipline de studiu, cicluri de invatamant si profiluri, precum si in functie de necesitatile si de interesele de perfectionare a diferitelor categorii de cadre didactice.

(2) Activitatea de perfectionare a personalului didactic este coordonata de Ministerul invatamantului si se realizeaza in:

a) institutii de invatamant superior, prin facultati, departamente si catedre, pentru perfectionarea pregatirii de specialitate a profesorilor;

b) institutii de invatamant superior, prin departamentele sau catedrele de pregatire a personalului didactic, pentru perfectionarea pregatirii metodice si psihopedagogice a profesorilor;

c) colegii pedagogice si licee pedagogice, pentru perfectionarea de specialitate, metodica si psihopedagogica a personalului didactic din invatamantul prescolar si primar;

d) unitati de invatamant de profil, pentru maistri-instructori;

e) case ale corpului didactic, pentru formarea continua a personalului didactic si a personalului didactic auxiliar;

f) centre, institute si alte forme institutionalizate, pentru pregatirea si perfectionarea personalului de conducere, de indrumare si de control;

g) Palatul National al Copiilor, pentru perfectionarea personalului didactic din palate si cluburi ale copiilor, precum si tabere scolare.

(3) Inspectoratele scolare si casele corpului didactic, impreuna cu institutiile si unitatile prevazute la alin. (2), asigura organizarea si realizarea perfectionarii personalului didactic, potrivit metodologiei Ministerului invatamantului.

(4) Principalele forme de organizare a perfectionarii personalului didactic din invatamantul preuniversitar sunt:

a) activitati metodico-stiintifice si psihopedagogice, realizate la nivelul unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati (comisii metodice, catedre si cercuri pedagogice);

b) sesiuni metodico-stiintifice de comunicari, simpozioane si schimburi de experienta pe probleme de specialitate si psihopedagogice;

c) stagii periodice de informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei;

d) forme de perfectionare prin corespondenta (invatamant la distanta);

e) cursuri fara frecventa, organizate de institutii de invatamant superior, combinate cu consultatii periodice, potrivit optiunilor participantilor;

f) cursuri organizate de societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale personalului didactic;

g) cursuri de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice sau pentru obtinerea definitivarii in invatamant ori a gradelor didactice, in conformitate cu prevederile legii;

h) cursuri de pregatire si de perfectionare pentru personalul de conducere, de indrumare si de control, potrivit unor programe specifice;

i) burse de perfectionare si stagii de studiu si de documentare, realizate in tara si in strainatate;

j) cursuri postuniversitare;

k) doctorat.

(5) Programele de perfectionare cuprind:

a) informare stiintifica de specialitate;

b) informare pedagogica, psihologica si sociologica;

c) informare metodica;

d) informare in domeniul legislatiei generale si scolare;

e) activitati practice in domeniul specialitatii.

Art. 33. - (1) Personalul didactic, precuni si personalul de conducere, de indrumare si de control participa, o data la 5 ani, la un program de perfectionare prevazut in metodologia mentionata la art. 41.

(2) lntervalul prevazut la alin. (1) poate fi redus in urmatoarele situatii:

a) cand se produc schimbari esentiale la nivelul programelor scolare sau cand se introduc noi metode ori tehnologii de instruire si de evaluare;

b) la preluarea functiei, pentru personalul de conducere, de indrumare si de control care nu are pregatire atestata in domeniul managementului educational.

c) la solicitarea consiliului de administratie al scolii sau al inspectoratului scolar, in cazul in care se constata lacune in pregatirea stiintifica, metodica si psihopedagogica a persoanei respective;

d) la propria solicitare, cu recomandarea consiliului profesoral.

(3) Conditia prevazuta la alin. (1) se considera indeplinita, daca persoana in cauza a obtinut in intervalul amintit definitivarea in invatamant sau un grad didactic.

Art. 34. - (1) Definitivarea in invatamant se poate obtine de catre personalul didactic de predare care indeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7 si care are un stagiu de cel putin 2 ani la catedra, avarid in aceasta perioada functia de baza in invatamant.

(2) Personalul didactic asociat cu cel putin 1/2 norma didactica in specialitate, care indeplineste conditiile de studii prevazute la art. 7, se poate prezenta la examenul de definitivare in invatamant dupa un stagiu efectiv de cel putin 3 ani la catedra.

(3) Prezentarea la examenul pentru definitivarea in invatamant este obligatorie dupa 2 ani de la efectuarea stagiului minim prevazut la alin. (1).

(4) Personalul didactic se poate prezenta la acest examen in trei sesiuni, in cel mult 5 ani. Personalul didactic titular care nu obtine definitivarea in invatamant pierde calitatea de titular si, ca urmare, contractul individual de munca al acestuia se desface, potrivit legii.

(5) Examenul pentru definitivarea in invatamant consta intr-o inspectie scolara speciala, precum si in sustinerea unor probe scrise si orale care evalueaza pregatirea de specialitate, metodica si pedagogica, pe baza unor programe aprobate de Ministerul invatamantului.

(6) Personalului didactic care a obtinut definitivarea in invatamant i se recunoaste definitivatul pentru oricare dintre celelalte functii didactice prevazute la art. 5, in cazul in care indeplineste conditiile de studii necesare pentru ocuparea acelor functii.

(7) Asistentilor universitari si preparatorilor universitari cu o vechime la catedra de cel putin 3 ani, care trec in invatamantul preuniversitar, li se acorda, pe baza unei inspectii speciale, definitivarea in invatamant.

(8) Preparatorilor universitari care trec in invatamantul preuniversitar li se recunoaste ca stagiu la catedra perioada in care au functionat in aceasta calitate.

Art. 35. - (1) Gradul didactic II se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la definitivarea in invatamant si care demonstreaza competenta in activitatea instructiveducativa, consemnata in fisa de evaluare anuala.

(2) Probele pentru obtinerea gradului didactic II constau in:

a) o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani;

b) un test de specialitate si de metodica specialitatii, cu abordari interdisciplinare si de creativitate, elaborat pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul invatamantului, pentru fiecare specialitate in parte;

c) o proba orala de pedagogie, pe baza unei programe aprobate de Ministerul invatamantului, care cuprinde si elemente de psihologie si de sociologie educationala.

(3) Lectorilor universitari/sefilor de lucrari, care au avut functia de baza in invatamantul superior si o vechime la catedra de cel putin 6 ani, la incadrarea in invatamantul preuniversitar li se acorda gradul didactic II, pe baza unei inspectii scolare speciale.

Art. 36. - (1) Gradul didactic I se poate obtine de catre personalul didactic de predare care are o vechime la catedra de cel putin 4 ani de la acordarea gradului didactic II , cu rezultate deosebite in activitatea instructiv-educativa si de inovare pedagogica, evidentiate in fisa de evaluare anuala.

(2) Probele pentru obtinerea gradului didactic I constau in:

a) un colocviu de admitere, pe baza unei tematici si a unei bibliografii aprobate de Ministerul invatamantului, pentru fiecare specialitate in parte;

b) o inspectie scolara speciala, precedata de cel putin doua inspectii scolare curente, esalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim;

c) elaborarea unei lucrari metodico-stiintifice, sub indrumarea unui conducator stiintific stabilit de institutia cu competente in domeniu;

d) sustinerea lucrarii metodico-stiintifice, in fata comisiei instituite, conform metodologiei Ministerului Invatamintului.

(3) Personalului didactic care indeplineste conditiile prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995 si care a obtinut titlul stiintific de doctor in domeniul specialitatii pe care o preda i se acorda gradul didactic I, pe baza unei inspectii scolare speciale.

Art. 37. - (1) Personalul didactic care a obtinut definitivarea in invatamant sau gradul didactic II cu media 10 se poate prezenta, dupa caz, la examenele pentru gradul II, respectiv gradul I, cu un an mai devreme fata de perioada prevazuta de lege.

(2) In cazul in care profesorii au doua specialitati principale sau o specialitate principala si una secundara, definitivarea in invatamant si gradele didactice II si I pot fi obtinute la una dintre cele doua specialitati, fiind recunoscute pentru oricare dintre specialitatile inscrise pe diploma.

(3) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, i se recunosc gradele didactice obtinute in aceasta calitate si in cazul absolvirii ulterioare cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior de lunga durata, daca isi desfasoara activitatea in invatamantul prescolar, primar, gimnazial sau profesional.

(4) Personalului didactic de predare, cu diploma de absolvire a invatamantului universitar de scurta durata, care, ulterior obtinerii gradelor didactice in aceasta calitate, a absolvit cu diploma de licenta o institutie de invatamant superior de lunga durata, trecut prin concurs in invatamantul liceal sau postliceal, i se recunosc gradele didactice astfel :

a) pentru gradul II, daca promoveaza proba prevazuta la art. 35 alin. (2) lit. b);

b) pentru gradul I, daca promoveaza proba prevazuta la art. 36 alin. (2) lit. c) si d).

(5) Educatoarelor, invatatorilor, institutorilor si maistrilor-instructori care au obtinut gradele didactice II si I si ulterior au absolvit cu diploma de licenta sau de absolvire o institutie de invatamant superior li se recunosc aceste grade, daca isi desfasoara activitatea in invatamantul prescolar, primar, gimnazial sau profesional. Celor angajati prin concurs in invatamantul liceal, in calitate de profesori, li se aplica prevederile alin. (4) lit. a) si b).

(6) Educatoarele si invatatorii care au obtinut in aceasta calitate grade didactice beneficiaza de acestea si dupa numirea lor ca institutori.

(7) Gradele didactice obtinute de maistrii-instructori in aceasta calitate sunt recunoscute pentru orice treapta de invatamant preuniversitar in care acestia isi desfasoara activitatea.

(8) Definitivarea in invatamant si gradele didactice se acorda prin ordin al ministrului invatamantului.

(9) Personalul didactic care ocupa functii cu drept de rezervare a catedrei, inscris la gradul II sau la gradul I, trebuie sa aiba cel putin 4 ore de predare saptamanal, in anul in care li se efectueaza inspectia scolara speciala.

(10) In caz de nepromovare, examenul pentru obtinerea gradului didactic II poate fi repetat la un interval de cel putin 2 ani scolari, iar cel pentru gradul didactic I, la un interval de cel putin 3 ani scolari.

Art. 38. - (1) Inspectiile scolare speciale in vederea obtinerii definitivarii in invatamant si a gradelor didactice se pot efectua de catre personalul didactic din institutii de invatamant superior (lectori universitari/sefi de lucrari, conferentiari si profesori), de catre profesori din licee pedagogice, de catre inspectori scolari, precum si de catre alte cadre didactice din invatamantul preuniversitar, delegate in acest scop, potrivit metodologiei elaborate de Ministerul invatamantului.

(2) Inspectorii scolari si cadrele didactice delegate pentru a efectua inspectii scolare speciale trebuie sa aiba un grad didactic cel putin egal cu acela pentru care fac inspectia si sa fie in specialitatea corespunzatoare.

Art. 39. - Perfectionarea pregatirii personalului didactic auxiliar se realizeaza, dupa caz, in casele corpului didactic sau in alte unitati stabilite de Ministerul invatamantului.

Art. 40. - Pentru personalul didactic cu functii de conducere, de indrumare si de control in invatamantul preuniversitar se organizeaza stagii de pregatire si de perfectionare in domeniul managementului educational. La aceste cursuri pot participa si alti membri ai personalului didactic interesati, in limita locurilor stabilite de catre organizatori, pe baza unor teste de aptitudini manageriale.

Art. 41. - Modalitatile de organizare, de desfasurare, de evaluare si de finantare a activitatilor de perfectionare a pregatirii personalului didactic si de obtinere a definitivarii si a gradelor didactice sunt stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul invatamantului.

 

CAPITOLUL IV

Norma didactica si conditiile de salarizare a personalului didactic

 

Sectiunea 1

Norma didactica

 

Art. 42. - (1) Activitatea personalului didactic de predare cuprinde:

a) activitati didactice de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare, conform planurilor de invatamant;

b) activitati de pregatire metodico-stiintifica si activitati de educatie, complementare procesului de invatamant.

(2) Activitatile concrete, corespunzatoare prevederilor alin. (1), sunt prevazute in fisa postului, tipizata la nivel national, elaborata de Ministerul invatamantului impreuna cu federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national si inclusa ca anexa la contractul colectiv de munca. In fisa individuala a postului sunt incluse activitatile concrete cuprinse la alin. (1) lit. a) si sunt selectate acele activitati prevazute la alin. (1) lit. b) care corespund profilului, specializarii si aptitudinilor persoanei care ocupa postul didactic respectiv. Fisa individuala a postului, revizuita anual, constituie anexa. la contractul individual de munca.

(3) Atributiile concrete prevazute la alin. (1) lit. b), cuprinse in fisa individuala a postului, se refera la activitati specifice sistemului national de invatamant.

Art. 43. - Norma didactica de predare-invatare, de instruire practica si de evaluare curenta a prescolarilor si a elevilor in clasa reprezinta numarul de ore corespunzatoare activitatilor prevazute la art. 42 alin. (1) lit. a) si se stabileste dupa cum urmeaza:

a) un post de educatoare (institutoare) pentru fiecare grupa de prescolari sau pentru grupe combinate, in unitatile in care nu se pot constitui grupe separate; la gradinitele cu program prelungit si la cele cu program saptamanal, posturile se normeaza pe ture;

b) un post de invatator (institutor) pentru fiecare clasa din invatamantul primar sau pentru clase simultane din cadrul acestuia, unde nu se pot constitui clase separate.

c) 18 ore pe saptamana pentru profesorii din invatamantul preuniversitar;

d) 24 de ore pe saptamana pentru maistrii-instructori;

e) pentru personalul didactic din unitatile si clasele invatamantului de arta, de educatie fizica, precum si din unitatile cu activitati extrascolare si din centrele sau cabinetele de asistenta psihopedagogica, norma didactica se stabileste potrivit prevederilor de la lit. a)-d);

f) pentru personalul didactic din invatamantul special si din casele de copii, norma didactica se stabileste astfel: profesori si invatatori la predare si profesori pentru activitati specifice - terapia tulburarilor de limbaj, educatia auditiv-perceptiva compensatorie, ortofonia, labiolectura, orientarea, mobilitatea si educatia senzoriala, educatia vizual-perceptiva compensatorie, psihodiagnoza, orientarea scolara si profesionala, psihoterapia si consilierea, cultura fizica medicala, kinetoterapia, educatia psihomotrica si altele de acest tip 16 ore pe saptamana; invatator-educator, institutor-educator, profesor-educator si maistru-instructor - 20 de ore pe saptamana;

g) pentru personalul didactic din invatamantul special integrat pentru cel din centrele logopedice interscolare, pentru personalul didactic itinerant precum si pentru profesorii psihopedagogi din casele de copii, norma didactica este de 16 ore pe saptamana.

Art. 44. - (1) Norma didactica cuprinde ore prevazute in planurile de invatamant la disciplinele corespunzatoare specializarii sau specializarilor inscrise pe diploma de licenta sau de absolvire.

(2) Prin exceptie, in norma didactica prevazuta la alin. (1) se pot include si ore de la disciplinele stabilite prin metodologia aprobata de Ministerul invatamantului, cu mentinerea drepturilor salariale.

(3) In invatamantul prescolar si primar, orele de limbi straine, prevazute in planurile de invatamant nu se includ in norma educatoarei, a invatatorului sau a institutorului. Aceste ore pot fi predate de profesori cu studii superioare de specialitate, fiind incluse in norma acestora, sau prin plata cu ora ori prin cumul.

(4) Orele de limbi straine din invatamantul prescolar si din cel primar pot fi predate, in conditiile alin. (3), si de educatoare, de invatatori ori de institutori de la grupa sau clasa respectiva, daca fac dovada calificarii prin diploma de studii sau prin atestat eliberat de liceul pedagogic pentru limba respectiva, validat de Ministerul invatamantului.

(5) In palatele si in cluburile copiilor, norma didactica cuprinde activitatile prevazute in planurile de educatie corespunzatoare profilurilor cercurilor si atelierelor, aprobate prin regulament de Ministerul invatamantului, in limitele normelor stabilite la art. 43.

Art. 45. - (1) Personalul didactic de predare si de instruire practica, cu o vechime in invatamant de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiaza de reducerea normei didactice cu doua ore saptamanal, fara diminuarea salariului.

(2) In invatamantul gimnazial din mediul rural, unde norma didactica nu se poate constitui conform prevederilor art. 43 si 44, aceasta poate fi diminuata, pentru personalul didactic titular, la 16 ore pe saptamana, fiind constituita din ore de la specializarea sau specializarile de baza si din ore de la disciplinele stabilite la art. 44 alin. (2), fara diminuarea salariului.

(3) Activitatea de dirigentie, inclusa in planurile de invatamant nu se cuprinde in norma didactica de predare, cu exceptia situatiei prevazute la alin. (2).

Art. 46. - Norma didactica de predare a personalului de conducere din unitatile de invatamant a personalului de indrumare si de control se stabileste prin fisa postului anexa la contractul individual de munca, cu revizuire anuala, in baza prezentului statut si a normelor metodologice aprobate de Ministerul invatamantului.

Art. 47. - Timpul saptamanal de activitate a personalului didactic auxiliar este identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. Sarcinile acestuia sunt prevazute in fisa individuala a postului. Prevederile art. 42 se aplica in mod corespunzator.

 

Sectiunea a 2-a

Conditiile de salarizare a personalului didactic si didactic auxiliar

 

Art. 48. - (1) Salarizarea personalului didactic si didactic auxiliar se face cu respectarea principiului potrivit caruia invatamantul constituie o prioritate nationala, tinand seama de responsabilitatea si complexitatea muncii, de pregatirea si experienta profesionala, de rolul si importanta activitatii prestate. Salariul personalului didactic se compune din salariul de baza, stabilit conform legii, si o parte variabila, constand in adaosuri, sporuri si alte drepturi salariale suplimentare.

(2) Drepturile salariale suplimentare si alte drepturi materiale ale personalului didactic si didactic auxiliar se negociaza, in limitele stabilite de lege, in cadrul contractelor colective de munca dintre administratie si sindicatele din invatamant recunoscute la nivel national, potrivit legii.

Art. 49. - (1) Salarizarea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar se stabileste diferentiat in raport cu:

a) functia si norma didactica indeplinita;

b) nivelul studiilor cerute pentru ocuparea functiei didactice, potrivit art. 7;

c) gradul didactic;

d) titlul stiintific;

e) vechinnea recunoscuta in invatamant;

f) calitatea activitatii instructiv-educative;

g) locul si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea.

(2) Personalul didactic calificat conform art. 7, care are resedinta sau domiciliul in mediul rural sau in localitati izolate, primeste o indemnizatie de 5-80% din salariu de baza al functiei didactice indeplinite, in raport cu zona geografica respectiva. Diferentierea pe zone si localitati se aproba prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului invatamantului.

(3) Personalul didactic din casele de copii si din invatamantul special beneficiaza de o indemnizatie de 15% din salariul de baza al functiei indeplinite, inclusa in salariul de baza.

(4) Personalul didactic prevazut la art. 44 alin. (4) este salarizat prin plata cu ora, conform prevederilor alin. (1) si ale art. 43.

Art. 50. - (1) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar beneficiaza de transele de vechime la salarizare stabilite de lege si de trei transe suplimentare, care se acorda la 30, 35 si la peste 40 de ani de activitate in invatamant.

(2) Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/25 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime.

(3) Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si cel de conducere din unitatile de invatamant cu performante deosebite in inovarea didactica, in pregatirea prescolarilor sau a elevilor, in pregatirea elevilor distinsi la concursuri scolare, faza nationala si internationala, precum si cu o vechime de peste 3 ani in invatamant poate beneficia de gradatia de merit acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda pentru 10% din posturile didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si reprezinta 20% din salariul de baza al functiei sau postului persoanei in cauza. Gradatia de merit se include in salariul de baza.

(4) Cele 10 procente prevazute la alin. (3) se esaloneaza in cote anuale de 2,5% in primii 4 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(5) Procedura de atribuire a gradatiei de merit prin concurs cuprinde urmatoarele faze:

a) candidatul intocmeste si depune la conducerea unitatii de invatamant raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate;

b) consiliul profesoral al unitatii de invatamant pe baza dezbaterilor acestui raport formuleaza o apreciere sintetica asupra candidatului;

c) directorul unitatii scolare transmite inspectoratului scolar raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral, precum si propria apreciere; in urma consultarii consiliului consultativ de specialitate, inspectorul de specialitate intocmeste un raport motivat;

d) consiliul de administratie al inspectoratului scolar primeste spre analiza raportul de autoevaluare, aprecierea consiliului profesoral si a directorului unitatii, precum si raportul motivat al inspectorului de specialitate; hotararea asupra rezultatului concursului, precum si ponderea pe diferite specialitati si unitati de invatamant apartine inspectorului scolar general;

e) consiliul de administratie al inspectoratului scolar alcatuieste lista candidatilor admisi, pe care o inairiteaza Ministerului invatamantului pentru emiterea ordinului ministrului .

(6) Gradatia de merit se atribuie pe o perioada de 4 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradatie de merit poate participa din nou la concurs.

(7) Personalul didactic poate beneficia de salariu de merit conform prevederilor legale. Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor didactice existente la nivelul inspectoratului scolar si se distribuie pe unitatile de invatamant indiferent de numarul cadrelor didactice ale acestora.

(8) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

(9) Ministerul invatamantului elaboreaza metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit si a salariului de merit consultand federatiile sindicale din invatamant recunoscute la nivel national.

(10) Personalul didactic din invatamantul preuniversitar, care are titlul stiintific de doctor, este remunerat cu 15% in plus la salariul de baza.

(11) Personalul didactic cu o vechime neintrerupta in invatamantul de peste 10 ani beneficiaza de un spor de stabilitate de 15% din salariul de baza, care face parte din acesta.

(12) Personalul didactic beneficiaza de premii si de alte drepturi banesti prevazute de lege si de contractul colectiv de munca.

 (13) Personalul didactic beneficiaza, la fiecare transa de vechime in invatamant de un spor de 3% din salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica. Acest spor se include in salariul de baza.

Art. 51. - (1) Salarizarea personalului de conducere de indrumare si de control, prevazut in Legea invatamantului nr. 84/1995, din unitatile de invatamant din inspectoratele scolare si din Ministerul invatamantului se face prin salariul de baza al functiei didactice, gradului didactic si vechimii recunoscute in invatamant la care se adauga o indemnizatie calculata la salariul de baza al functiei didactice, dupa cum urmeaza:

a) 15-25% pentru educatoarele, invatatorii sau institutorii care indeplinesc functia de director;

b) 20-25% pentru directorul adjunct de scoala sau de liceu;

c) 25-35% pentru directorul de scoala sau de liceu;

d) 30-40% pentru inspectorul scolar de specialitate;

e) 25-30% pentru inspectorul scolar;

f) 25-35% pentru directorul casei corpului didactic;

g) 35-45% pentru inspectorul scolar general adjunct;

h) 45-55% pentru inspectorul scolar general;

i) 45-50% pentru inspectorul principal de specialitate sau pentru functii echivalente in Ministerul invatamantului;

j) 45-55% pentru inspectorul general sau pentru functii echivalente in Ministerul invatamantului.

(2) Pentru functiile de conducere din unitatile conexe ale invatamantului preuniversitar se aplica, in mod corespunzator, procentele mentionate la alin. (1) lit. a)-c).

(3) Stabilirea diferentiata a indemnizatiei de conducere se face in baza unei metodologii aprobate de Ministerul invatamantului. Indemnizatia se revizuieste, dupa caz, anual, in functie de performantele manageriale evidentiate prin evaluare obiectiva. Aceasta indemnizatie se include in salariul de baza.

(4) Personalul didactic de predare care indeplineste functia de diriginte, invatatorii, institutorii si educatoarele primesc o indemnizatie de 10% din salariul de baza, cu exceptia situatiilor prevazute la art. 45 alin. (2) si (3). Aceste indemnizatii se includ in salariul de baza.

(5) Personalul didactic desemnat sa conduca si sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea viitoarelor educatoare si a viitorilor invatatori, institutori si profesori beneficiaza de un spor de 10-25% din salariul de baza al functiei, calculat in raport cu numarul elevilor sau al studentilor practicanti, potrivit regulamentului de practica pedagogica aprobat de Ministerul invatamantului.

(6) Personalul didactic de predare beneficiaza de o prima de instalare, o singura data, la angajarea in invatamant prin concurs in primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileste potrivit legii.

(7) Sefii de catedra, de comisii si de colective metodice, de cercuri pedagogice si de consilii consultative de specialitate pot beneficia de sporuri banesti, conform reglementarilor legale.

 (8) Personalul didactic poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul, conform prevederilor art. 49 alin. (1). Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevazuta la art. 43. Drepturile salariale provenite din cumul sau din plata cu ora, drepturile banesti cuvenite pentru inventii si inovatii, activitati productive sau de alta natura, desfasurate in interesul invatamantului, se defalca, in vederea inipunerii, pe lunile la care se refera, si se impoziteaza distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.

(9) Posturile didactice vacante sau temporar vacante pot fi suplinite, prin cumul sau prin plata cu ora, de catre personalul didactic existent incadrat cu norma maxima, de catre cadrele didactice pensionate, precum si de specialisti din alte sectoare de activitate, in conditiile prezentei legi.

(10) Personalul didactic de conducere din unitatile de invatamant degrevat partial sau total de norma de predare, poate fi salarizat prin plata cu ora sau prin cumul, fara diminuarea obligatiilor prevazute in fisa postului, dar nu mai mult de 4-6 ore saptamanal.

(11) Liderii sindicatelor din invatamant cu drept de rezervare a catedrei, pot fi remunerati prin plata cu ora pentru efectuarea a maximum 4 ore saptamanal.

(12) Salarizarea activitatilor didactice care nu pot fi normate in posturi didactice se cuantifica in ore fizice si se face prin plata cu ora, in conditiile stabilite de Ministerul invatamantului.

Art. 52. - (1) Evaluarea personalului didactic de predare, a celui auxiliar, de conducere, de indrumare si de control se face anual, conform fisei de evaluare elaborate de Ministerul invatamantului.

(2) Fisa de evaluare, corelata cu fisa individuala a postului, se noteaza prin punctaj de la 1 la 100.

(3) Procedura de evaluare se declanseaza prin autoevaluare, consemnata in fisa individuala a postului.

(4) Pentru personalui didactic de predare, fisa de evaluare, vizata, dupa caz, de catre seful de catedra sau de catre responsabilul comisiei metodice si de catre directorul unitatii scolare, este analizata in consiliul de administratie, care, in prezenta persoanei in cauza, decide asupra punctajului final.

(5) In fisa de evaluare se puncteaza si activitatile realizate in afara fisei individuale a postului in domeniul invatamantului, precum si alte activitati solicitate de conducerea unitatii sau de organele ierarhic superioare.

(6) Fisa de evaluare constituie un document de baza pentru stabilirea drepturilor salariale, pentru promovare si accesul la programele de perfectionare.

 

TITLUL III

invatamantul superior

 

CAPITOLUL I

Functiile didactice si de cercetare. Conditiile pentru ocuparea acestora

 

Sectiunea 1

Functiile didactice si de cercetare

 

Art. 53. - (1) Functiile didactice sunt: preparator universitar, asistent universitar, lector universitar/sef de lucrari, conferentiar universitar, profesor universitar si profesor universitar consultant.

(2) In invatamantul superior poate functiona personal didactic asociat pentru urmatoarele functii prevazute la alin. (1): asistent universitar, lector universitar/sef de lucrari, conferentiar universitar si profesor universitar.

(3) Profesorii din invatamantul superior, pensionati pentru munca depusa si limita de varsta, pot continua, potrivit legii, unele activitati didactice si stiintifice, ca profesori consultanti. Acestia sunt atestati in aceasta functie de senatele universitare.

(4) In raport cu necesitatile academice proprii, institutiile de invatamant superior pot chema la catedra specialisti cu valoare recunoscuta in domeniu, din tara sau din strainatate, in calitate de profesori asociati invitati, pe o durata determinata.

Art. 54. - (1) Personalul didactic prevazut la art. 53 desfasoara si activitate de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica, activitate de proiectare si de creatie artistica, potrivit specificului.

(2) In catedre, departamente, unitati sau in centre de cercetare si microproductie pot functiona pe posturi distincte si personal de cercetare, personal de cercetare asociat inclusiv doctoranzi si studenti, precum si alte categorii de personal, potrivit legii. Acestora li se intocmeste, dupa caz, carnet de munca.

 

Sectiunea a 2-a

Conditiile pentru ocuparea functiilor didactice

 

Art. 55. - (1) Pentru ocuparea functiilor didactice mentionate la art. 53 se cere absolvirea cu diploma de licenta a unei institutii de invatamant superior sau cu diploma echivalenta acesteia, ori a unei institutii academice postuniversitare, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995.

 

(2) Pentru ocuparea functiilor didactice de profesor universitar si de conferentiar universitar, candidatii trebuie sa detina titlul stiintific de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului sau intr-o ramura inrudita. Pentru ocuparea functiei didactice de lector universitar/sef de lucrari, candidatii trebuie sa fie doctori sau doctoranzi in ramura de stiinta corespunzatoare postului ori intr-o ramura inrudita.

(3) Personalului didactic existent in invatamantul superior, cu o vechime efectiva la catedra de cel putin 5 ani, i se considera indeplinite conditiile cerute de art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995.

(4) Pentru ocuparea functiei de preparator universitar, se cer indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (8).

(5) Pentru ocuparea functiei de asistent universitar, se cer indeplinite conditiile prevazute la alin. (1) si (8), precum si o vechime minima la catedra de 2 ani in invatamantul superior sau in cercetarea stiintifica de profil, respectiv de 4 ani in invatamantul preuniversitar. Pentru candidatii care provin din afara invatamantului sau a cercetarii stiintifice, se cere o vechime de minimum 5 ani in profilul postului pentru care concureaza.

(6) Pentru ocuparea functiei de lector universitar/sef de lucrari, se cer indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), (2) si (8), precum si:

a) pentru candidatii care provin din invatamantul superior sau din cercetarea stiintifica de profil, o vechime minima de 6 ani sau de 4 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor;

b) pentru candidatii care provin din invatamantul preuniversitar, o vechime minima de 8 ani sau de 6 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor;

c) pentru candidatii care provin din afara invatamantului sau a cercetarii stiintifice, o vechime minima de 10 ani sau de 8 ani, in cazul candidatilor care detin titlul de doctor.

(7) Pentru ocuparea functiei de conferentiar universitar sau de profesor universitar se cer indeplinite conditiile prevazute la alin. (1), (2) si (8), precum si o vechime minima la catedra de 9 ani in invatamantul superior sau in cercetarea stiintifica de profil. Pentru candidatii care provin din afara invatamantului sau a cercetarii stiintifice, se cere o vechime de cel putin 15 ani de activitate in profilul postului pentru care concureaza.

(8) Posturile didactice din invatamantul superior pot fi ocupate numai de cetateni romani. Prin exceptie, aceste posturi pot fi ocupate cu contract de munca pe o perioada determinata si de cetateni straini, in calitate de personal didactic asociat conform legii.

(9) Candidatul la ocuparea unui post didactic cu predare in alta limba decat cea in care si-a facut studiile superioare sustine proba practica sau, dupa caz, prelegerea publica in limba in care urmeaza sa faca predarea. Aceasta conditie ramane in vigoare si in cazul in care un cadru didactic este propus ulterior titularizarii prin concurs sa desfasoare activitati didactice in alta limba decat cea in care si-a facut studiile.

Art. 56. - (1) Candidatul pentru ocuparea unui post didactic de lector universitar/sef de lucrari, de conferentiar universitar sau de profesor universitar, care provine din afara invatamantului superior, trebuie sa faca dovada aptitudinilor didactice prin prelegere publica sau prin probe similare, dupa caz.

(2) Persoanele din invatamantul superior care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) si la art. 55 alin. (1), (2) si (8), cu o activitate deosebita in domeniul postului pentru care concureaza, demonstrata prin lucrari de specialitate de valoare nationala si internationala, pot sa se prezinte, cu aprobarea senatului universitar, la concursul pentru ocuparea unui post didactic in invatamantul superior, fara indeplinirea conditiilor de vechime stabilite la art. 55 alin. (6) sau (7), dupa caz.

Art. 57. - (1) In invatamantul superior medical, candidatii la concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar trebuie sa aiba cel putin titlul de medic rezident cu o vechime de minimum 3 ani in specialitatea postului. Fac exceptie posturile de la disciplinele care nu au corespondent in reteaua Ministerului Sanatatii.

(2) In invatamantul superior medical, la disciplinele cu corespondenta in reteaua Ministerului Sanatatii, candidatii la concursul pentru ocuparea posturilor de sef de lucrari, de conferentiar universitar sau de profesor universitar trebuie sa aiba si titlul de medic primar.

 

Sectiunea a 3-a

Ocuparea si eliberarea posturilor didactice

 

Art. 58. - (1) Posturile didactice prevazute la art. 53 alin. (1) se ocupa prin concurs organizat de institutiile de invatamant superior acreditate sau autorizate provizoriu. Concursul este valabil numai pentru institutia de invatamant superior respectiva.

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor didactice are caracter deschis. La concurs se poate prezenta orice persoana care indeplineste conditiile prevazute de prezentul statut si de Legea invatamantului nr. 84/1995.

(3) Comisiile de concurs sunt formate din personal didactic titular din institutia respectiva sau din afara acesteia.

(4) Anuntarea publica a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante sau transformate se face, de catre institutia de invatamant superior, in Monitorul Oficial al Romaniei si cel putin intr-un ziar de circulatie nationala, precum si prin afisare la sediu, in cel mult 45 de zile de la data inceperii semestrului universitar.

(5) Inscrierea la concurs se face in termen de 30 de zile de la data publicarii postului in Monitorul Oficial al Romaniei.

(6) Probele de concurs si continutul acestora sunt stabilite de catedre sau de departamente. Tematica probelor de concurs, metodologia si programul desfasurarii acestuia se pun la dispozitia candidatilor o data cu inscrierea la concurs.

(7) Dosarul de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post didactic cuprinde obligatoriu urmatoarele:

a) cerere-tip de inscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalenta, de pe diploma de licenta sau echivalenta, insotite de foaia matricola, precum si o adeverinta doveditoare a vechimii in munca;

c) diploma de doctor in ramura de stiinta corespunzatoare postului, precum si alte diplome sau titluri stiintifice ori academice, dupa caz;

d) curriculum vitae;

e) lista lucrarilor publicate, insotita de cate un exemplar din titlurile reprezentative;

f) dovada indeplinirii conditiilor prevazute la art. 55 si 56, precum si aprobarea senatului universitar, dupa caz;

g) alte materiale solicitate de senatul universitar sau prin reglementarile Ministerului invatamantului.

(8) Probele de concurs se programeaza si se sustin o singura data.

(9) Durata concursului si finalizarea acestuia la nivelul comisiei de concurs se incadreaza in 30 de zile de la data incheierii inscrierii.

(10) Finalizarea concursului la nivelul institutiei de invatamant superior este obligatorie in termen de 45 de zile de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Art. 59. - (1) Concursul pentru ocuparea functiei de preparator universitar sau de asistent universitar consta in probe scrise, orale si practice, specifice postului, stabilite conform art. 58 alin. (6).

(2) Comisia de concurs este formata din seful catedrei sau din reprezentantul acestuia, in calitate de presedinte, si din 2 membri, avand functia didactica de cel putin lector universitar/sef de lucrari ori functii superioare din profilul postului.

(3) Comisia de concurs se propune de catre seful catedrei si se aproba de consiliul facultatii.

(4) Rezultatul probelor de concurs se apreciaza de catre fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1. Nota probei reprezinta media artimetica a acestora. Comisia intocmeste, in termen de 5 zile de la sustinerea ultimei probe, un raport asupra desfasurarii concursului, cu concluzii de recomandare a candidatului care a obtinut cea mai mare medie. Pot fi recomandati candidatii care au obtinut cel putin media 8 si nici o nota sub 7.

Raportul se supune consiliului facultatii, de catre decan, care aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.

(5) Hotararea consiliului facultatii se supune validarii senatului universitar, referitor la respectarea criteriilor si a procedurii de concurs.

(6) Numirea pe postul de preparator universitar sau de asistent universitar se face prin decizia rectorului, incepand cu prima zi a semestrului urmator.

Art. 60. - (1) Concursul pentru ocuparea functiei de lector universitar/sef de lucrari consta in verificarea indeplinirii conditiilor necesare, prin analiza dosarului de inscriere, precum si din sustinerea unei prelegeri publice, in prezenta comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabileste de catre comisie si se anunta candidatului cu 48 de ore inainte de sustinere.

(2) Comisia de concurs este formata din seful catedrei sau al departamentului ori din reprezentantul acestuia, in calitate de presedinte, si din 3 membri specialisti in profilul postului, cu functie didactica de lector universitar/sef de lucrari, conferentiar sau profesor universitar. Comisia de concurs se propune de catre seful catedrei, se aproba de catre consiliul facultatii si trebuie sa includa cel putin un conferentiar sau un profesor.

(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de lector universitar/sef de lucrari se face prin punctaj, in baza unei grile, adaptata specificului catedrei sau departamentului si aprobata de senatul universitar. In raportul comisiei se evalueaza activitatea didactica si stiintifica a candidatului, activitatea extradidactica in interesul invatamantului, precum si aprecierea asupra prelegerii publice.

(4) Presedintele comisiei de concurs prezinta raportul acesteia in consiliul facultatii, nominalizand candidatul cu cele mai bune performante. Consiliul facultatii aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.

(5) Hotararea consiliului facultatii se prezinta de catre decan sau de un reprezentant al acestuia si se supune de catre rector confirmarii senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor si procedurii de concurs care se pronunta prin vot nominal deschis.

(6) Numirea pe postul de lector universitar/sef de lucrari se face prin decizia rectorului, incepand cu prima zi a semestrului urmator. Numirea lectorului universitar/sefului de lucrari, care este doctorand, se face pentru o perioada de 4 ani. Numirea devine definitiva, daca in aceasta perioada lectorul universitar obtine titlul stiintific de doctor in specialitatea respectiva.

Art. 61. - (1) Concursul pentru ocuparea posturilor de conferentiar universitar sau de profesor universitar consta in verificarea indeplinirii conditiilor prevazute de lege, prin analiza dosarului de inscriere la concurs, iar pentru cei care nu provin din invatamantul superior, si din sustinerea unei prelegeri publice, in fata studentilor, in prezenta comisiei de concurs. Tema prelegerii se stabileste de catre comisie si se anunta candidatului cu 48 de ore inainte de sustinere.

(2) Comisia de concurs este formata din decanul facultatii sau un reprezentant al acestuia, membru in senatul universitar, in calitate de presedinte, din 4 membri, dintre care cel putin 2 din afara institutiei de invatamant superior respective. Comisia de concurs este alcatuita din conferentiari universitari si din profesori universitari, pentru postul de conferentiar universitar, respectiv din profesori universitari, pentru postul de profesor universitar. Comisia de concurs se aproba de catre senatul universitar, la propunerea consiliului facultatii.

(3) Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului didactic de conferentiar universitar sau de profesor universitar se face prin punctaj, in baza unei grile adaptate specificului catedrei sau departamentului, aprobata de senatul universitar. Raportul comisiei cuprinde evaluarea activitatii didactice si a celei stiintifice a candidatului, activitatea extradidactica in interesul invatamantului, precum si aprecierea asupra prelegerii publice

(4) Presedintele comisiei de concurs prezinta raportul acesteia in consiliul facultatii, nominalizand candidatul cu cele mai bune performante. Consiliul facultatii aproba rezultatul concursului prin vot nominal deschis.

(5) Hotararea consiliului facultatii se prezinta de catre decan sau de catre un reprezentant al acestuia si se supune de catre rector validarii senatului universitar cu privire la respectarea criteriilor si a procedurii de concurs care se pronunta prin vot nominal deschis.

(6) Dosarul de concurs impreuna cu raportul comisiei si cu documentele insotitoare, se inainteaza Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare, care, pe baza analizei acestora, se pronunta prin vot nominal deschis in termen de cel mult 90 de zile. In cazul in care un conferentiar universitar sau profesor universitar sustine concurs pentru un post didactic in aceeasi specialitate si pentru acelasi titlu didactic, dobandit printr-un concurs anterior, nu mai este necesara confirmarea de catre Consiliul National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare.

(7) In urma ordinului emis de catre ministrul invatamantului, numirea pe postul de conferentiar universitar, respectiv de profesor universitar, se face prin decizia rectorului, incepand cu prima zi a semestrului urmator celui in care a avut loc validarea concursului in senatul universitar.

Art. 62. - (1) Contestatiile se adreseaza, dupa caz, senatului universitar sau Ministerului invatamantului, in termen de cel mult 10 zile, si se solutioneaza in termen de cel mult 60 de zile de la data expirarii termenului de contestatie.

(2) In cazul in care postul scos la concurs nu a fost ocupat concursul poate fi reluat cu respectarea procedurii complete.

Art. 63. - Functiile si gradele de cercetator stiintific in reteaua invatamantului superior se obtin potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Art. 64. - (1) Profesorii universitari pensionati pot functiona in continuare in invatamantul superior, in calitate de profesori universitari consultanti, la recomandarea catedrei, cu avizul consiliului facultatii si cu aprobarea senatului universitar, obtinute prin vot nominal deschis.

(2) Pot fi recomandati pentru ocuparea acestei functii profesorii universitari care, prin activitatea stiintifica si pedagogica, s-au remarcat la nivel national si international.

(3) Atributiile profesorului universitar consultant sunt stabilite de catedra prin fisa individuala a postului.

Art. 65. - (1) Posturile didactice vacante pot fi ocupate temporar, cu reconfirmare anuala, de personal didactic titular din institutia de invatamant superior respectiva sau de personal didactic asociat prin cumul sau prin plata cu ora.

(2) Ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat din afara institutiei de invatamant superior, se face prin concurs organizat la nivelul catedrei sau al departamentului, constand cel putin in curriculum vitae si interviu.

(3) Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice vacante cu personal didactic asociat se aproba de senatul universitar.

(4) Angajarea temporara a personalului didactic asociat se face prin decizie a rectorului.

Art. 66. - Angajarea specialistilor cu valoare recunoscuta in domeniu, din tara sau din strainatate, in calitate de profesori asociati invitati, se

avizeaza de consiliul departamentului sau al facultatii si se aproba de senatul universitar.

 

CAPITOLUL II

Conducerea institutiilor de invatamant superior

 

Art. 67. - Structurile de conducere in institutia de invatamant superior sunt: senatul universitar, consiliul facultatii, consiliul colegiului, consiliul departamentului si biroul catedrei. Prin Carta universitara se pot infiinta si alte organisme colective specializate.

Art. 68. - (1) Institutia de invatamant superior este condusa de senatul universitar, prezidat de rector. Fiecare facultate din structura institutiei

desemneaza reprezentanti in senatul universitar, cadre didactice, cercetatori si studenti, potrivit legii si Cartei universitare. Decanii facultatilor,

directorii de departamente si de colegii, direct subordonate institutiei de invatamant superior, fac parte de drept din senatul universitar. La sedintele

senatului universitar pot participa, ca invitati ai biroului acestuia, reprezentanti ai sindicatelor din institutia respectiva, precum si orice alta persoana

din institutie sau din afara acesteia.

(2) Conducerea operativa a institutiei de invatamant superior este asigurata de biroul senatului universitar, alcatuit din rector, in calitate de presedinte, prorector/prorectori, secretar stiintific, director general administrativ si dintr-un reprezentant al studentilor sau al organizatiilor studentesti legal constituite la nivel de institut, membru al senatului. Membrii biroului senatului universitar, cu exceptia directorului general administrativ, sunt alesi pe functii de senatul universitar. Rectorul poate invita la sedinta biroului decani, reprezentanti ai sindicatelor si ai asociatiilor studentesti sau orice alta persoana din institutie sau din afara acesteia. Prin Carta universitara, senatul universitar poate include in biroul sau decani sau directori de departamente ori de colegii.

Art. 69. - (1) Facultatea este condusa de consiliul facultatii, prezidat de decan. Consiliul este ales de comunitatea cadrelor didactice titulare, arondate facultatii, si a cercetatorilor stiintifici cu titlu de doctor din catedrele si din departamentele subordonate facultatii. In consiliul facultatii, studentii sunt reprezentati in proportie de 1/4 din numarul membrilor acestuia.

(2) In consiliul facultatii pot fi alese persoane din toate categoriile de personal didactic titular si de cercetare, cuprinse in statele de functii.

Art. 70. - Departamentul este condus de consiliu, prezidat de director. Modul de constituire a consiliului departamentului se stabileste prin hotarare a senatului universitar sau, dupa caz, a consiliului facultatii. Aceleasi prevederi se aplica si unitatilor de cercetare, proiectare, microproductie.

Art. 71. - Catedra, ca unitate structurala de baza a facultatii sau a departamentului, functioneaza cu cel putin 15 posturi didactice. Conducerea catedrei este asigurata de biroul catedrei, alcatuit din seful de catedra si din cel putin 2 membri alesi dintre cadrele didactice din catedra respectiva. Conducerea operativa revine sefului de catedra. Seful unei catedre cu mai putin de 12 posturi didactice ocupate cu personal didactic titular nu beneficiaza de indemnizatia prevazuta la art. 91 alin. (1) lit. a).

Art. 72. - (1) Structurile si functiile de conducere din institutia de invatamant superior sunt alese prin vot secret pe o perioada de 4 ani, conform Cartei universitare si in conditiile legii. Cadrele didactice din aceste structuri si functii trebuie sa fie titulare in institutia de invatamant superior respectiva.

Orice discriminare privind alegerea in structurile si in functiile de conducere este interzisa. In cazul eliberarii unui loc in functiile de conducere, se procedeaza la alegeri partiale, potrivit Cartei universitare. Aceeasi prevedere se aplica si in situatia descompletarii cu mai mult de 1/3 a structurilor de conducere.

(2) Functiile de conducere de rector, de prorector, de decan, de prodecan, de director de departament de director de colegiu sau de unitate de cercetare, proiectare, microproductie si de sef de catedra nu se cumuleaza. Aceste functii pot fi ocupate numai de profesori universitari sau de conferentiari universitari titulari.

(3) O persoana nu poate ocupa functia de rector mai mult de doua mandate succesive. Aceeasi prevedere se aplica si pentru functia de decan.

(4) Numarul de prorectori si de prodecani din institutiile de invatamant superior de stat se stabileste in functie de numarul de studenti si de domeniul de invatamant conform normelor unitare de structura, aprobate de ministrul invatamantului.

(5) Atributiile si competentele.structurilor si ale functiilor de conduceres din invatamantul superior sunt stabilite prin Carta universitara a institutiei, potrivit legii. Hotararile senatelor universitare, ale consiliilor facultatilor si ale departamentelor, cu exceptia prevederilor de la art. 74 alin. (3), se iau cu votul majoritatii membrilor prezenti, daca numarul lor reprezinta cel putin 2/3 din numarul total al membrilor. Membrii acestor structuri de conducere au drept de vot deliberativ egal.

Art. 73. - In senatele universitare si in consiliile facultatilor, la votul pentru ocuparea sau eliberarea posturilor didactice participa numai cadrele didactice.

Art. 74. - (1) Functiile de conducere din institutia de invatamant superior, cu exceptia rectorului, se confirma de senatul universitar. Rectorul, ales de senatul universitar, se confirma prin ordin al ministrului invatamantului. In caz de neconfirmare, se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (3) din prezentul articol.

(2) Persoana aflata intr-o functie de conducere poate fi revocata din functie prin procedura folosita pentru alegere, la initiativa unei treimi din numarul total al electorilor. Audierea persoanei respective este obligatorie.

(3) Ministrul invatamantului il poate suspenda din functie pe rectorul unei institutii de invatamant superior de stat sau particulare, acreditate sau autorizate provizoriu. Suspendarea, temeinic justificata in scris se aduce la cunostinta senatului universitar, care are obligatia de a valida sau de a invalida aceasta decizie in termen de 30 de zile. Se considera invalidare, avand drept consecinta mentinerea persoanei respective in functia de rector, daca voteaza impotriva suspendarii cel putin 2/3 din numarul total al membrilor senatului universitar. In caz contrar, se declanseaza procedura de alegere a noului rector. Procedura de suspendare nu se poate declansa in perioada vacantelor universitare.

(4) Postul de director general administrativ se ocupa prin concurs organizat de institutia de invatamant superior. Presedintele comisiei de concurs este rectorul institutiei. Din comisie face parte, in mod obligatoriu, un reprezentant al Ministerului invatamantului. Validarea concursului se face de senatul universitar, iar numirea pe post de catre rector.

 

CAPITOLUL III

Perfectionarea pregatirii personalului didactic si didactic auxiliar

 

Art. 75. - Perfectionarea pregatirii personalului didactic din invatamantul superior se realizeaza, in principal, prin formele prevazute la art. 164 din Legea invatamantului nr. 84/1995:

a) programe de documentare si schimburi de experienta la nivel national si international;

b) programe de specializare si de cooperare interuniversitara, in tara si in strainatate;

c) invatamant postuniversitar, organizat potrivit legii;

d) programe de cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica, realizate in tara sau prin cooperare internationala.

e) inovare educationala, creatie stiintifica, tehnica si artistica.

Art. 76. - Perfectionarea pregatirii personalului didactic auxiliar se realizeaza in cadrul unui sistem de grade profesionale, pe baza unei metodologii specifice, aprobata de ministrul invatamantului. Formele de perfectionare, prevazute la art. 75, pot fi utilizate, dupa caz, si pentru perfectionarea personalului didactic auxiliar.

Art. 77. - Finantarea activitatilor de perfectionare a pregatirii personalului didactic si didactic auxiliar din invatamantul superior de stat este asigurata de Ministerul invatamantului prin bugetele repartizate institutiilor de invatamant. Fondurile repartizate pot fi suplimentate prin contributii ale agentilor economici interesati, din fondurile unor organisme stiintifice, precum si prin sponsorizari interne sau internationale, potrivit legii.

 

Art. 78. - Evaluarea activitatii de perfectionare se face de catre catedra, departament sau de alte structuri institutionale, potrivit criteriilor stabilite in Carta universitara.

 

CAPITOLUL IV

Norma didactica si conditiile de salarizare a personalului didactic

 

Sectiunea 1

Norma didactica si de cercetare

 

Art. 79. - (1) In atributiile personalului didactic din invatamantul superior intra:

a) activitati didactice de predare, de seminarizare si lucrari practice, de instruire practica si de evaluare, conform planurilor de invatamant si programelor analitice;

b) activitati de pregatire stiintifica si metodica si alte activitati in interesul invatamantului;

c) activitati de cercetare stiintifica, de dezvoltare tehnologica, activitati de proiectare si creatie artistica, potrivit specificului.

(2) Activitatile corespunzatoare mentionate la alin. (1) sunt prevazute in fisa postului, tipizata la nivel national. Fisa, elaborata de Ministerul invatamantului impreuna cu federatiile sindicale din invatamantul superior, pe baza propunerilor senatelor universitare, constituie anexa la contractul colectiv de munca.

(3) Fisa individuala a postului nominalizeaza activitatile din fisa tipizata, stabilite, cu acordul cadrului didactic, de catedra sau de catre departament.

Fisa individuala, revizuita in fiecare an universitar, constituie anexa la contractul individual de munca.

Art. 80. - (1) Norma didactica, potrivit art. 79 alin. (1) lit. a), poate cuprinde:

a) activitati de predare;

b) activitati de seminar, proiecte de an, lucrari practice si de laborator;

c) indrumare de proiecte, de lucrari de licenta si de absolvire, de practica pedagogica, productiva si de cercetare stiintifica;

d) indrumarea doctoranzilor in stagiu;

e) conducere de disertatii;

f) conducerea activitatilor didactico-artistice sau sportive;

g) activitati de evaluare;

h) consultatii, indrumarea cercurilor stiintifice studentesti, a studentilor in cadrul sistemului de credite transferabile, participarea la consilii si in comisii in interesul invatamantului.

(2) Norma didactica saptamanala in invatamantul superior se cuantifica in ore conventionale. Aceasta norma este de cel mult 16 ore saptamanal, reprezentand activitati prevazute la, alin. (1).

(3) Norma didactica se stabileste conform planului de invatamant si se calculeaza ca norma medie saptamanala, indiferent de perioada anului universitar in care este efectuata. Norma medie saptamanala se stabileste prin impartirea numarului de ore conventionale din fisa individuala a postului la numarul de saptamani inscris in planul de invatamant pentru activitatea didactica de predare si de seminarizare din intregul an universitar.

(4) Ora conventionala este ora didactica de seminar, de laborator, de lucrari practice sau de activitati similare acestora, din invatamantul universitar.

(5) In invatamantul universitar, ora de curs reprezinta 2 ore conventionale.

(6) In invatamantul postuniversitar, inclusiv in cel de perfectionare a personalului didactic, precum si in invatamantul universitar cu predare integrala in limbi de circulatie internationala, ora de curs reprezinta 2,5 ore conventionale, iar ora de seminar sau de activitati similare acesteia reprezinta 1,5 ore conventionale. Pentru conducatorii de doctorat se normeaza 0,5 ore conventionale saptamanal, pentru fiecare doctorand in stagiu.

(7) Pentru cadrele didactice care desfasoara activitati in departamente sau in sectii cu predare intr-o limba de circulatie internationala, in invatamantul universitar, norma didactica se calculeaza potrivit alin. (6). Fac exceptie de la aceasta prevedere cadrele didactice care predau o limba de circulatie internationala, pentru care se aplica prevederile alin. (4) si (5).

(8) In invatamantul postuniversitar medical, forma rezidentiat normarea personalului didactic se face in baza prevederilor art. 79 din Legea invatamantului nr. 84/1995.

(9) Activitatile de evaluare prevazute la alin. (1) lit. g), cuprinse in norma didactica, se cuantifica in ore conventionale, printr-o metodologie aprobata de senatul universitar, in functie de profil si de specializare.

Art. 81. - (1) Norma didactica saptamanala medie, calculata in ore conventionale, pentru activitatile prevazute la art. 80 alin. (1) lit. a)-f) se stabileste dupa cum urmeaza:

a) profesor universitar: 5-7 ore, dintre care cel putin 4 ore conventionale de curs;

b) conferentiar universitar: 7-9 ore, dintre care cel putin 4 ore conventionale de curs.

c) lector universitar/sef de lucrari: 9-11 ore, dintre care cel putin 2 ore conventionale de curs.

d) asistent universitar: 10 - 11 ore, cuprinzand activitati mentionate la art. 80 alin. (1) lit. b) si c);

e) preparator universitar: 4-6 ore cuprinzand activitati mentionate la art. 80 alin. (1) lit. b) si c), preparatorul universitar va efectua saptamanal 6 ore de asistenta.

(2) Prin exceptie, norma personalului didactic prevazut la alin. (1) lit. a)-c), care, datorita specificului disciplinelor, nu are in structura postului ore de curs se majoreaza cu 2 ore conventionale. Norma personalului didactic care nu desfasoara activitati de cercetare stiintifica sau echivalenta acesteia se majoreaza cu pana la 4 ore conventionale, fara a depasi 15 ore conventionale. Aceste exceptii se aproba de consiliul facultatii.

(3) Norma asistentului universitar cu titlul stiintific de doctor poate cuprinde, cel mult 2 ore converitionale de curs.

(4) In situatia in care norma didactica nu poate fi alcatuita conform alin. (1)-(3), aceasta se completeaza cu activitati de cercetare stiintifica, la propunerea sefului de catedra, cu acordul corisiliului facultatii. Diminuarea normei didactice este de cel mult 1/2 din norma respectiva, iar ora de cercetare este echivalenta cu 0,5 ore conventionale. Cadrul didactic isi mentine calitatea de titular in functia didactica obtinuta prin concurs.

(5) Cadrele didactice titulare, a caror norma didactica nu poate fi constituita conform prevederilor alin. (1)-(4), pot fi trecute temporar, la cererea acestora, cu norma integrala de cercetare stiintifica finantata de la bugetul de stat in cadrul catedrei sau al departamentului, mentinandu-si calitatea de titular in functia didactica obtinuta prin concurs. In aceasta perioada, cadrul didactic are obligatiile personalului de cercetare din

invatamantul superior.

(6) In limitele prevazute de prezentul articol, senatul universitar stabileste, diferentiat norma didactica efectiva, in functie de profii, specializare, ponderea disciplinelor in pregatirea de specialitate a studentilor si de dimensiunea formatiunilor de studiu.

Art. 82. - Personalul didactic auxiliar din invatamantul superior desfasoara activitati specifice stabilite in fisa individuala a postului. Timpul saptamanal de lucru al acestuia este identic cu cel stabilit pentru personalul cu functii echivalente din celelalte sectoare bugetare, potrivit legii. 

Art. 83. - Personalul de cercetare si de proiectare din invatamantul superior desfasoara activitati specifice, stabilite in fisa individuala a postului de catre conducerea catedrei sau a departamentului, cu acordul persoanei in cauza.

Art. 84. - (1) Statele de functii ale personalului didactic se intocmesc anual.

(2) Functiile didactice si numarul posturilor se stabilesc tinand seama de:

a) planurile de invatamant;

b) formatiunile de studiu;

c) normele didactice si de cercetare.

 (3) In statul de functii sunt inscrise, in ordine ierarhica, posturile didactice ocupate sau vacante, specificandu-se functiile didactice corespunzatoare si numarul saptamanal de ore conventionale repartizate pe ore de curs seminarii, laboratoare, lucrari practice sau proiecte, practica de specialitate si activitati echivalente acestora, la disciplinele din planul de invatamant.

(4) Statele de functii se intocmesc la catedre sau la departamente, prin consultarea membrilor acestora, ca urmare a precizarii sarcinilor didactice de catre consiliul facultatii. La catedrele sau la departamentele cu discipline la mai multe facultati sau colegii, statele de functii se completeaza pe baza notelor de comanda, avizate de conducerea institutiei de invatamant superior.

(5) Formatiunile de studiu si dimensiunile acestora se stabilesc de senatele universitare, la propunerea consiliilor facultatilor, in urmatoarele conditii:

a) in invatamantul universitar: grupa de studii cuprinde in medie 20 de studenti, dar nu mai putin de 13 si nu mai mult de 25; subgrupa de studii pentru aplicatii si lucrari practice cuprinde in medie 10 studenti, dar nu mai putin de 7 si nu mai mult de 13;

b) prin exceptie de la prevederile stabilite la lit. a), formatiunile de studiu pentru practica pedagogica, invatamantul medical clinic, de arta, sportiv, precum si pentru invatamantul postuniversitar pot fi mai mici, la propunerea senatelor universitare si cu acordul Ministerului invatamantului.

Prevederea de mai sus se poate aplica si la alte domenii, in functie de specific si de situatie;

c) la disciplinele optionale si facultative, formatiunile de studiu cuprind cel putin 5 studenti.

(6) Statul de functii al personalului didactic se avizeaza de consiliul facultatii si se aproba de senatul universitar.

Art. 85. - Posturile didactice rezervate, vacante ori temporar vacante sunt acoperite cu prioritate de personalul titular ori de personal didactic asociat prin cumul sau prin plata cu ora, conform prezentei legi.

 

Sectiunea a 2-a

Conditiile de salarizare a personalului didactic

 

Art. 86. - Salarizarea personalului didactic si de cercetare din invatamantului superior se face in conformitate cu prevederile art. 48 din prezenta lege.

Art. 87. - (1) Salarizarea personalului didactic se stabileste in raport cu:

a) functia didactica;

b) titlul stiintific;

c) norma didactica;

d) calitatea activitatii didactico-stiintifice stabilite pe baza procedurii de evaluare anuala;

e) vechimea recunoscuta in invatamant;

f) conditiile specifice in care isi desfasoara activitatea.

(2) Cadrul didactic aflat in situatiile prevazute la art. 81 alin. (4) si (5) este salarizat corespunzator postului detinut ca titular.

Art. 88. - Salarizarea personalului de cercetare din institutiile de invatamant superior se stabileste in raport cu:

a) functia de cercetare;

b) titlul stiintific;

c) calitatea activitatii de cercetare, stabilita pe baza procedurii de evaluare anuala;

d) vechimea recunoscuta in cercetare;

e) contributia adusa in procesul de invatamant;

f) aportul financiar si material rezultat din activitatea proprie;

g) conditiile specifice in care isi desfasoara activitatea.

Art. 89. - (1) Sporul de salariu prevazut la art. 87 alin. (1) lit. f) si la art. 88 lit. g) se atribuie personalului didactic si de cercetare care desfasoara activitati in conditii de risc, potrivit legii si contractului colectiv de munca, fara a depasi 30% din salariul de baza si care face parte din acesta.

(2) Drepturile si obligatiile referitoare la protectia muncii, care revin personalului didactic, didactic auxiliar si de cercetare, se stabilesc in cadrul contractelor colective de munca dintre institutiile de invatamant superior si sindicate sau reprezentantii salariatilor din institutie, potrivit legii.

(3) Drepturile salariale provenite din cercetare stiintifica, proiectare, consultanta, expertiza, inventii si inovatii, precum si din cumul sau plata cu ora, se defalca, in vederea impunerii, pe lunile la care se refera, si se impoziteaza distinct pentru fiecare activitate, separat de celelalte venituri.

Art. 90. - (1) Personalul didactic din invatamantui superior, inclusiv cel prevazut la art. 81 alin. (4) si (5) beneficiaza de transele de vechime la salarizare, stabilite de lege, si de doua transe suplimentare care se acorda la 35 si la peste 40 de ani de activitate in invatamant.

(2) Coeficientii de ierarhizare a salariilor de baza pentru vechimea in invatamant de pana la 30 de ani sunt cei prevazuti de legislatia in vigoare.

(3) Pentru fiecare dintre transele suplimentare de vechime se acorda o crestere a coeficientului de ierarhizare de 1/20 din coeficientul de ierarhizare corespunzator transei anterioare de vechime.

(4) Personalul didactic din invatamantul superior beneficiaza si de prevederile art. 50 alin. (13).

(5) Personalul didactic si de cercetare din invatamantul superior, care are titlul stiintific de doctor, beneficiaza de prevederile art. 50 alin. (10).

(6) Personalul didactic din invatamantul superior, inclusiv cel prevazut la art. 81 alin. (4) si (5), cu performante deosebite in pregatirea studentilor, in inovare didactica si in cercetare stiintifica, precum si cu o vechime de peste 15 ani in invatamant poate beneficia de gradatia de merit acordata prin concurs. Aceasta gradatie se acorda la 15% din numarul posturilor didactice existente la nivelul institutiei de invatamant superior, autorizate sau acreditate, si reprezinta 20% din salariul de baza al persoanei indreptatite. Gradatia de merit se include in salariul de baza.

(7) Proportia de 15% prevazuta la alin. (6) se esaloneaza in cote anuale de 5% in primii trei ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

(8) Atribuirea gradatiei de merit se face prin concurs care cuprinde urmatoarele faze:

a) candidatul intocmeste si depune, la conducerea catedrei sau a departamentului, raportul de autoevaluare a activitatii desfasurate;

b) raportul de autoevaluare se supune dezbaterii catedrei sau departamentului, care formuleaza o apreciere sintetica asupra activitatii candidatului;

c) conducerea catedrei sau a departamentului inainteaza consiliului facultatii raportul de autoevaluare si aprecierea sintetica; acesta analizeaza si transmite senatului universitar lista candidatilor recomandati, potrivit numarului de gradatii de merit atribuite de catre senat facultatii respective;

d) senatul universitar analizeaza recomandarile consiliilor facultatilor si hotaraste acordarea gradatiilor de merit;

e) rectorul emite decizie de acordare a gradatiei de merit.

(9) Gradatia de merit se acorda pe o perioada de 3 ani. Personalul didactic care a beneficiat de gradatia de merit poate participa din nou la concurs.

(10) Personalul didactic, didactic auxiliar, de cercetare si de proiectare din invatamantul superior poate beneficia de salariu de merit conform legii. Numarul salariilor de merit se calculeaza la totalul posturilor existente in institutia de invatamant superior, potrivit legislatiei in vigoare.

(11) Un cadru didactic nu poate beneficia simultan de gradatie de merit si de salariu de merit.

(12) Art. 50 alin. (11) se aplica in mod corespunzator si personalului din invatamantul superior.

Art. 91. - (1) Persoanele alese in functiile de conducere din invatamantul superior de stat beneficiaza de indemnizatie lunara de conducere, calculata in procente din salariul de baza al functiei de profesor universitar, cu vechime maxima, dupa cum urmeaza:

a) 10-15% pentru sef de catedra;

b) 15-20% pentru director de departament;

c) 10-15% pentru secretarul stiintific al consiliului facultatii;

d) 15-20% pentru prodecan;

e) 20-30% pentru decan;

f) 20-25% pentru secretarul stiintific al senatului universitar;

g) 25-30% pentru prorector;

h) 35-45% pentru rector.

(2) Stabilirea cuantumului indemnizatiilor intre limitele prevazute la alin. (1) se face in functie de specificul institutiei de invatamant superior, de numarul posturilor didactice si de numarul studentilor. Criteriile de diferentiere intre institutiile de invatamant superior, precum si in interiorul acestora se stabilesc de Ministerul invatamantului.

(3) Prin echivalare, pentru functiile din Ministerul invatamantului se aplica in mod corespunzator prevederile alin. (1).

Art. 92. - Preparatorii si asistentii universitari beneficiaza de prima de instalare o singura data, la angajarea in invatamant prin concurs in primii 5 ani de la absolvirea studiilor. Cuantumul acestei prime se stabileste potrivit legii.

Art. 93. - (1) Personalul didactic poate fi salarizat si prin plata cu ora sau prin cumul. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactica prevazuta la art. 81 alin. (1)-(5) la nivelul postului, cu respectarea drepturilor de vechime a persoanei in cauza, la care se adauga si sporurile cuvenite. Personalul didactic din invatamantul superior beneficiaza de prevederile art. 51 alin. (8).

(2) Calculul salariului cuvenit pentru cumul se face, potrivit alin. (1), pe o durata de 10 luni din anul universitar.

(3) Cadrul didactic care efectueaza ore din normele vacante trebuie sa indeplineasca conditiile minimale cerute de prezentul statut pentru activitatea respectiva.

(4) Personalul didactic din invatamantul de stat precum si cel al institutiilor de invatamant privat autorizate sau acreditate, poate indeplini cei mult doua norme didactice, cu acordul conducerii unitatii de invatamant unde este titular cu carnet de munca.

(5) Conditiile pentru suplinire colegiala se stabilesc in Carta universitara.

Art. 94. - (1) Numarul posturilor pentru personalul didactic auxiliar se stabileste de senatul universitar, in functie de bugetul si specificul institutiei, al facultatii, al specializarii, al departamentului si al catedrei. Nomenclatorul general de functii didactice auxiliare din invatamantul superior, precum si nivelul studiilor cerute pentru aceste functii se elaboreaza de Ministerul invatamantului, impreuna cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(2) Angajarea personalului didactic auxiliar se face prin concurs organizat de catedra, de facultate sau de departament potrivit legii.

(3) Sarcinile personalului didactic auxiliar sunt stabilite in fisa individuala a postului, aprobata, dupa caz, de decan, de directorul departamentului sau de seful catedrei, si este anexa la contractul individual de munca.

(4) Criteriile de salarizare a personalului didactic auxiliar sunt stabilite de Ministerul invatamantului, cu consultarea sindicatelor recunoscute pe plan national. Senatele universitare pot stabili salarii diferentiate, cu o crestere de pana la 30% din salariul de baza prevazut pentru functia respectiva, in functie de specificul activitatii desfasurate si de calitatea acesteia, cu respectarea contractului colectiv de munca la nivel de institutie.

 

TITLUL IV

Drepturile si obligatiile personalului didactic, de conducere, de indrumare si de control

 

CAPITOLUL I

Drepturile si obligatiile personalului didactic

 

Art. 95. - (1) Personalul didactic de la toate nivelurile invatamantului are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prezentul statut din Carta universitara, precum si din prevederile contractului colectiv.de munca.

(2) Personalul didactic are obligatii si raspunderi de natura profesionala, materiala si morala, care garanteaza realizarea procesului instructiv-educativ, conform legii.

Art. 96. - Libertatea initiativei profesionale a personalului didactic se refera, in principal, la:

a) conceperea activitatii profesionale si realizarea obiectivelor instructiv-educative ale disciplinelor de invatamant prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;

b) utilizarea bazei materiale si a resurselor invatamantului in scopul realizarii obligatiilor profesionale;

c) punerea in practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de invatamant;

d) organizarea, cu elevii sau cu studentii, a unor activitatii extrascolare cu scop educativ sau de cercetare stiintifica;

e) colaborarea cu parintii, prin lectorate, si alte actiuni colective cu caracter pedagogic;

f) infiintarea in unitatile si in institutiile de invatamant a unor laboratoare, ateliere, cabinete, cluburi, cercuri, cenacluri, formatii artistice si sportive, publicatii, conform legii si Cartei universitare;

g) evaluarea performantelor la invatatura ale elevilor sau ale studentilor in baza unui sistem validat si potrivit constiintei proprii;

h) participarea la viata scolara si universitara, in toate compartimentele care vizeaza organizarea si desfasurarea procesului de invatamant conform Cartei universitare, deontologiei profesionale si, dupa caz contractului colectiv de munca.

Art. 97. - (1) Cadrele didactice nu pot fi perturbate in timpul desfasurarii activitatii didactice de nici o autoritate scolara sau publica.

(2) Inregistrarea magnetica sau prin procedee echivalente a activitatii didactice poate fi facuta numai cu acordul celui care o conduce.

(3) Multiplicarea, sub orice forma, a inregistrarilor activitatii didactice de catre elevi, studenti sau de catre alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didactic respectiv.

Art. 98. - In spatiile scolare sau universitare, ori in vecinatatea acestora, cadrui didactic este protejat de catre autoritatile responsabile cu ordinea publica. Protectia se asigura impotriva persoanei sau grupului de persoane care aduce atingere demnitatii umane si profesionale a cadrului didactic sau care impiedica exercitarea drepturilor si a obligatiilor sale. Protectia este solicitata de persoana autorizata prin regulamentul scolar, respectiv, prin Carta universitara.

Art. 99. - (1) Personalul didactic este incurajat sa participe la viata sociala si publica, in beneficiul propriu, in interesul invatamantului si al societatii romanesti.

(2) Personalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii si organizatii sindicale, profesionale si culturale, nationale si internationale, precum si din organizatii politice legal constituite, in conformitate cu prevederile legii.

(3) Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale in spatiul scolar sau universitar si poate intreprinde actiuni in nume propriu in afara acestui spatiu, daca acestea nu afecteaza prestigiul invatamantului si demnitatea profesiei de educator.

Art. 100. - Cadrele didactice au obligatia morala sa-si acorde respect reciproc si sprijin in indeplinirea obligatiilor profesionale.

Art. 101. - (1) Cadrele didactice titulare, alese in Parlament, numite in Guvern sau indeplinind functii de specialitate specifice in aparatul Parlamentului, al Presedintiei, al Guvernului si in Ministerul invatamantului, precum si cele alese de Parlament in organismele centrale ale statului au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada in care indeplinesc aceste functii.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cadrelor didactice titulare care indeplinesc functia de prefect, subprefect, presedinte si vicepresedinte al consiliului judetean, primar, viceprimar, precum si cadrelor didactice trecute in functii de conducere, de indrumare si de control in sistemul de invatamant de cultura, de tineret si sport. De aceleasi drepturi beneficiaza si personalul de conducere si de specialitate de la casa corpului didactic,

precum si cadrele didactice titulare numite ca personal de conducere sau in functii de specialitate specifice la comisiile si agentiile din subordinea

Presedintiei, a Parlamentului sau a Guvernului.

(3) Liderii sindicatelor din invatamant au dreptul de rezervare a catedrei sau a postului, conform Legii cu privire la sindicate si contractului colectiv de munca la nivel de ramura.

(4) De prevederile alin. (1) beneficiaza si personalul didactic trimis in strainatate cu misiuni de stat cel care lucreaza in organisme internationale, precum si insotitorii acestora, daca sunt cadre didactice titulare.

(5) Personalului didactic titular, solicitat in strainatate pentru predare, cercetare, activitate artistica sau sportiva, pe baza de contract ca urmare a unor acorduri, conventii guvernamentale, interuniversitare sau intre institutii, ori trimis pentru specializare, i se rezerva postul didactic sau catedra, pentru perioada respectiva.

(6) Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei, in conditiile prezentului articol, se considera vechime la catedra.

Art. 102. - (1) Personalul didactic titular, care din proprie initiativa solicita sa se specializeze sau sa participe la cercetare stiintifica in tara sau in strainatate, are dreptul la concedii fara plata. Durata totala a acestora nu poate depasi 3 ani intr-un interval de 7 ani. Aprobarile in aceste situatii sunt de competenta conducerii institutiei de invatamant superior sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, daca se face dovada activitatii respective.

(2) Personalul didactic titular poate beneficia de concediu fara plata pe timp de un an scolar sau universitar, o data la 10 ani, cu aprobarea institutiei de invatamant superior sau, dupa caz, a inspectoratului scolar, cu rezervarea catedrei pe perioada respectiva.

(3) Personalul didactic, care se afla in situatia prevazuta la alin. (1), beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6). Personalul didactic aflat in conditiile alin. (2) nu beneficiaza de prevederile art. 101 alin. (6), cu exceptia celui care a desfasurat activitati de invatamant sau in interesul invatamantului.

Art. 103. - Cadrele didactice beneficiaza de dreptul la concediu astfel:

a) concediul anual cu plata, in perioada vacantelor scolare, respectiv universitare, cu o durata de cel putin 62 de zile, exclusiv duminicile si sarbatorile legale; in cazuri bine justificate, conducerea institutiei de invatamant poate intrerupe concediul legal, persoanele in cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa; normele metodologice referitoare la efectuarea concediului legal vor fi elaborate de Ministerul invatamantului impreuna cu sindicatele recunoscute pe plan national;

b) perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc de catre consiliul de administratie sau senatul universitatii si de sindicatele de la nivelul unitatilor scolare sau universitare, in functie de interesul invatamantului si al celui in cauza;

c) 12 luni de concediu platit la fiecare 7 ani de predare efectiva la catedra, pentru conferentiarii si profesorii universitari care finalizeaza cercetari, tratate, studii cuprinse in programele de cercetare ale institutiilor de invatamant superior; esalonarea efectuarii acestui concediu este aprobata de senatul unversitar.

d) 6 luni de concediu platit o singura data, pentru cadrele didactice aflate la catedra, care redacteaza teza de doctorat sau lucrari in interesul invatamantului pe baza de contract de cercetare sau de editare, cu aprobarea senatului universitar, respectiv a consiliului de administratie al inspectoratului scolar;

e) neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant in vacantele anului scolar sau universitar urmator.

f) personalul de cercetare si personalul didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de concediu de odihna stabilit prin lege, la care se adauga un supliment de pana la 10 zile lucratoare, in functie de calitatea activitatii desfasurate; pentru personalul didactic auxiliar, acesta se efectueaza in afara perioadelor de activitate didactica;

g) personalul didactic aflat in situatiile prevazute la lit. c) si d) nu poate fi incadrat in activitati de cumul sau plata cu ora.

Art. 104. - (1) Cadrele didactice titulare care functioneaza in mediul rural si isi stabilesc domiciliul in localitatea respectiva pot beneficia, la cerere, de 0,1-1 ha pamant in folosinta. Acestora li se asigura locuinta de catre administratia locala pentru perioada de timp cat lucreaza in acea localitate.

(2) Personalul didactic titular, in varsta de pana la 35 de ani, va fi sprijinit dupa caz, in construirea locuintei proprietate personala, in localitatea rurala unde este titular, cu acordarea de credite pe termen lung, cu dobanda minima, in conditiile legii.

(3) Personalului didactic titular din mediul rural, care nu dispune de locuinta si caruia nu i se poate oferi locuinta corespunzatoare in localitatea unde are postul didactic, i se vor deconta de catre administratia locala cheltuielile pe mijloacele de transport in comun, la si de la locul de munca.

(4) Institutiile de invatamant superior pot asigura, integral sau partial, din surse proprii, transportul si cazarea cadrelor didactice care domiciliaza in alte localitati.

Art. 105. - (1) Personalul din invatamant beneficiaza de asistenta medicala in cabinete medicale si psihologice scolare sau in policlinici si unitati spitalicesti stabilite prin protocol incheiat intre Ministerul invatamantului si Ministerul Sanatatii.

(2) Personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de 50% din valoarea transportului, a cazarii, a mesei si a tratamentului in bazele de odihna si de tratament ale invatamantului si ale sindicatelor, precum si in alte spatii coritractate de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale. Contractele colective de munca pot cuprinde compensari din alte surse referitoare la

cheltuielile mentionate anterior.

Art. 106. - (1) Personalul didactic are dreptul la intreruperea activitatii didactice, cu rezervarea postului sau a catedrei, pentru cresterea si ingrijirea copilului in varsta de pana la 3 ani. De acest drept poate beneficia numai unul dintre parinti sau sustinatorii legali.

(2) In caz de deces al unui cadru didactic sau didactic auxiliar, cuantumul ajutorului acordat celor indreptatiti este de cinci salarii ale persoanei decedate, din bugetul asigurarilor sociale.

Art. 107. - (1) Personalul didactic, didactic auxiliar si personalul de cercetare integrat in catedre, trimis de unitatea sau de institutia de invatamant la activitati de perfectionare sau la manifestari stiintifice, beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul aflat in deplasare, precum si de plata taxei de participare, in limita fondurilor bugetare alocate acestor activitati si din alte surse, inclusiv din contracte de cercetare stiintifica sau sponsorizari.

(2) Personalul didactic si personalul de cercetare integrat in catedre beneficiaza, in limita fondurilor alocate prin buget sau din fonduri

extrabugetare, inclusiv prin contractele de cercetare stiintifica sau sponsorizari, de acoperirea integrala sau partiala a cheltuielilor de deplasare si de

participare la manifestari stiintifice organizate in strainatate, cu aprobarea consiliului de administratie al inspectoratului scolar, respectiv al biroului

senatului universitar.

(3) Personalul prevazut la alin. (1) si (2) va inainta institutiei de invatamant respectiv unitatii, in termenul prevazut de regulament sau de Carta universitara, propuneri de valorificare a rezultatelor actiunii pentru care a primit aprobarea de deplasare.

(4) Personalul didactic beneficiaza de reducere cu 50%, pentru 6 calatorii pe an dus-intors pe mijloacele de transport feroviar, pe liniile interne. 

(5) Personalul didactic care se deplaseaza in conditiile prevazute la alin. (1) si (2) beneficiaza de reducere cu 50% pe mijloacele de transport

interne.

Art. 108. - (1) Cadrele didactice si copiii acestora in varsta de pana la 14 ani, care insotesc prescolari, elevi sau studenti in tabere si excursii,

beneficiaza de gratuitate privind transportul, cazarea si masa, in conditiile legii.

            (2) Copiii personalului didactic sunt scutiti de plata taxelor de inscriere la concursurile de admitere in invatamantul superior si beneficiaza de

gratuitate la cazarea in camine si internate.

(3) Unitatile si institutiile de invatamant precum si organizatiile profesionale si sindicale ale cadrelor didactice beneficiaza de gratuitate pentru corespondenta oficiala si expedierea de materiale stiintifice si metodice.

 

CAPITOLUL II

Drepturile si obligatiile personalului de conducere, de indrumare si de control din invatamantul preuniversitar

 

Art. 109. - (1) Directorul este conducatorul unitatii scolare si o reprezinta in relatiile cu persoanele juridice si fizice, inclusiv cu administratia si comunitatea locala.

(2) Directorul isi desfasoara activitatea sub indrumarea si controlul inspectoratului scolar, fata de care este subordonat.

(3) Directorul este presedintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, in fata carora prezinta rapoarte trimestriale si anuale.

(4) Deciziile directorului se iau in concordanta cu hotararile consiliului profesoral si cu cele ale consiliului de administratie, potrivit regulamentelor de functionare a acestor consilii si Legii invatamantului nr. 84/1995.

(5) Contactul managerial, deciziile directorului, precum si rapoartele trimestriale si anuale sunt publice.

(6) Directorul coordoneaza si raspunde de intreaga activitate de invatamant si, dupa caz, de activitatea unitatii subordonate, in fata consiliului

profesoral, a consiliului de administratie si a autoritatilor scolare supraordonate.

(7) Directorul proiecteaza si coordoneaza activitatea de dezvoltare a resurselor umane din unitatea scolara respectiva si, dupa caz, din unitatile subordonate.

(8) Directorul coordoneaza utilizarea rationala si eficienta a bazei materiale si financiare a unitatii, asigura dezvoltarea si modernizarea acesteia.

(9) In comunele si orasele mici, cu mai multe unitati scolare, directorul uneia dintre acestea poate primi din partea inspectoratului scolar atributii de coordonare a unor activitati din cadrul celorlalte scoli.

Art. 110. - (1) Directorul adjunct indeplineste atributiile delegate de catre director pe perioade determinate sau pe cele stabilite prin regulamentul de organizare si de functionare a unitatii respective.

(2) Directorul adjunct isi desfasoara activitatea in subordinea directorului si raspunde in fata acestuia, precum si a consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a organelor de control, pentru activitatea proprie, conform fisei postului.

Art. 111. - (1) Functia de inspectie scolara este asigurata de corpul inspectorilor scolari ai inspectoratului scolar si de cel al Ministerului invatamantului si vizeaza:

a) realizarea inspectiei scolare generale, pe obiective, si a inspectiei de specialitate;

b) evaluarea procesului de invatamant precum si a activitatilor auxiliare si extrascolare;

c) efectuarea analizei de diagnoza si stabilirea prognozei resurselor umane si materiale specifice;

d) evaluarea activitatilor de perfectionare a pregatirii de specialitate, metodice si psihopedagogice;

e) evaluarea indeplinirii contractului de management al directorului unitatii scolare.

(2) Constatarile si aprecierile inspectiei scolare in unitatile de invatamant se consemneaza in documente de inspectie, potrivit regulamentului de organizare si functionare a inspectiei scoalare, elaborat de Ministerul invatamantului. Aceste documente se aduc la cunostinta personalului didactic din unitatea respectiva.

(3) Procesele-verbale consemnate de inspectorii scolari in registrele unice de inspectie sunt considerate documente oficiale, cu toate consecintele prevazute de lege.

(4) Inspectia scolara se finalizeaza, periodic, cu studii de diagnoza si de prognoza asupra starii invatamantului, cu concluzii si propuneri pentru executiv si legislativ.

(5) Inspectorii scolari isi desfasoara activitatea pe baza regulamentului de inspectie scolara si a normelor metodologice, potrivit constiintei profesionale proprii.

(6) Drepturile inspectorilor de la inspectoratele scolare si din Ministerul invatamantului sunt cele stabilite in titlul IV cap. I din prezenta lege, precum si cele care decurg din regulamentele proprii de organizare si functionare, conform legii.

 

TITLUL V

Distinctii si premii

 

Art. 112. - (1) Personalul didactic titular cu rezultate excelente in activitatea didactica, educativa si stiintifica poate primi decoratii, ordine, medalii, titluri, precum si premii, potrivit legii.

(2) Ordinele si medaliile care pot fi conferite personalului didactic sunt:

a) Ordinul Spiru Haret, clasele Comandor, Cavaler si Ofiter; ordinul se acorda personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

b) Ordinul Alma Mater, clasele Comandor, Cavaler si Ofiter; ordinul se acorda personalului didactic si de cercetare din invatamantul superior;

c) Medalia Membru de onoare al corpului didactic; medalia se acorda cadrelor didactice pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant.

Art. 113. - In afara distinctiilor prevazute la art. 112, ministrul invatamantului este autorizat sa acorde personalului didactic si de cercetare din invatamant urmatoarele distinctii si premii:

a) Adresa de multumire publica;

b) Diploma Gheorghe Lazar, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui premiu de 20%, 15%, respectiv 10% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic din invatamantul preuniversitar;

c) Diploma Titu Maiorescu, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni; diploma se acorda personalului didactic si de cercetare din invatamantul superior;

d) Diploma Alexandru Rosetti, clasele I, a II-a si a III-a, cu acordarea unui premiu de 25%, 20%, respectiv 15% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni; diploma se acorda bibliotecarilor din invatamantul superior.

e) Diploma de excelenta se acorda cadrelor didactice pensionate sau pensionabile, cu activitate deosebita in invatamant; diploma este insotita de un premiu de 20% din suma salariilor de baza primite in ultimele 12 luni.

Art. 114. - Distinctiile si premiile prevazute la art. 113 din prezenta lege se acorda in baza unui regulament aprobat de ministrul invatamantului.

 

TITLUL VI

Raspunderea disciplinara si materiala a personalului didactic, didactic auxiliar, a personalului de conducere, de indrumare si de control

 

Art. 115. - Personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere, de indrumare si de control din invatamant raspund disciplinar pentru incalcarea indatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum si pentru incalcarea normelor de comportare care dauneaza interesului invatamantului si prestigiului institutiei.

Art. 116. - Sanctiunile disciplinare, care se pot aplica personalului prevazut la art. 115, in raport cu gravitatea abaterilor, sunt:

a) observatie scrisa;

b) avertisment;

c) diminuarea salariului de baza, cumulat cand este cazul, cu indemnizatia de conducere, de indrumare si de control, cu pana la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;

d) suspendarea, pe o perioada de pana la 3 ani, a dreptului de inscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii didactice superioare sau pentru obtinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere, de indrumare si de control;

e) destituirea din functia de conducere, de indrumare si de control din invatamant;

f) desfacerea disciplinara a contractului de munca.

Art. 117. - (1) In unitatile invatamantului preuniversitar, propunerea de sanctionare se face de catre director sau de cel putin 1/3 din numarul total al membrilor consiliului de administratie ori ai consiliului profesoral. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare.

(2) Pentri personalul de conducere, de indrumare si de control din inspectoratele scolare si din unitatile din subordine, propunerea de sanctionare se face de inspectorul scolar general sau de cel putin 1/3 din numarul total al  membrilor consiliului de administratie. Acelasi drept il au si organele ierarhic superioare.

(3) Pentru personalul din Ministerul invatamantului prevazut la art. 25 lit. b), precum si pentru cel din unitatile direct subordonate, propunerea de sanctionare se face, dupa caz, de catre ministrul invatamantului, secretarul de stat sau seful ierarhic al persoanei in cauza.

Art. 118. - In institutiile de invatamant superior, propunerea de sanctionare se face de catre seful de catedra directorul de departament sau de unitatea de cercetare, de proiectare, microproductie, de catre decan sau rector, ori de catre cel putin 1/3 din numarul total al membrilor catedrei, ai departamentului ori ai structurilor de conducere.

Art. 119. - (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa efectuarea cercetarii faptei sesizate in scris audierea celui in cauza si verificarea sustinerilor facute de acesta, in aparare.

(2) Pentru cercetarea abaterilor savarsite de personalul didactic prevazut la art. 115 se constituie comisii formate din 3-5 membri, dintre care unul reprezinta organizatia sindicala din care face parte persoana aflata in discutie sau un reprezentant al salariatilor, iar ceilalti sunt cadre didactice care au functia didactica cel putin egala cu a celui care a savarsit abaterea. in comisiile de cercetare a abaterilor personalului didactic din invatamantul preuniversitar pot fi inclusi si inspectori scolari.

(3) Comisiile de cercetare sunt numite de:

a) consiliul profesoral al unitatii respective, pentru invatamantu I preu n iversitar;

b) consiliul facultatii sau consiliul departamentului, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. a) si b);

c) senatul universitar, pentru sanctiunile prevazute la art. 1 16 lit. c)-f);

d) consiliul de administratie al inspectoratului scolar, pentru aparatul propriu si pentru conducerile unitatilor direct subordonate;

e) ministrul invatamantului, pentru functiile prevazute la art. 25 lit. b) si pentru conducerile unitatilor direct subordonate.

Art. 120. - In cadrul cercetarii abaterii prezumate se stabilesc faptele si urmarile acestora, imprejurarile in care au fost savarsite, existenta sau

inexistenta vinovatiei, precum si orice alte date concludente. Audierea celui cercetat si verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui

cercetat de a se prezenta la audiere, desi a fost instiintat in scris cu minimum 48 de ore inainte, precum si de a da declaratii scrise se constata prin

proces-verbal si nu impiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii si sa-si produca probe in aparare.

Art. 121. - Normele privind componenta, organizarea si functionarea, precum si atributiile colegiului de disciplina de pe langa inspectoratul scolar, ale colegiului central de disciplina al Ministerului lnvatamantului, ale colegiului de onoare al institutiei de invatamant superior si ale colegiului central de onoare al Ministerului lnvatamantului se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului invatamantului.

Art. 122. - (1) Cercetarea propunerii de sanctionare si comunicarea deciziei se fac in termen de cel mult 30 de zile de la data constatarii abaterii, consemnata in condica de inspectii sau la registratura generala a unitatii scolare ori a institutiei de invatamant superior, dupa caz. Persoanei nevinovate i se comunica in scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.

(2) In invatamantul preuniversitar, persoanele sanctionate au dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva la colegiul de disciplina de pe langa inspectoratul scolar, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. a)-c), si la colegiul central de disciplina al Ministerului invatamantului, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. d)-f).

(3) In invatamantul superior, persoanele sanctionate au dreptul de a contesta, in termen de 15 zile de la comunicare, decizia respectiva, la colegiul de onoare al institutiei, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. a)-d), si la colegiul central de onoare al Ministerului invatamantului, pentru sanctiunile prevazute la art. 116 lit. e)-f).

(4) Hotararea acestor colegii se comunica persoanei in cauza in termen de 20 de zile de la sesizare.

(5) Dreptul persoanei sanctionate de a se adresa instantelor judecatoresti este garantat.

Art. 123. - (1) Sanctiunea se stabileste, pe baza raportului comisiei de cercetare, de catre autoritatea prevazuta la art. 119 alin. (3), care a numit aceasta comisie.

(2) In invatamantul preuniversitar, sanctiunile prevazute la art. 116 lit. a)-c) se comunica celui in cauza, printr-o decizie scrisa, de catre directorul unitatii de invatamant iar cele de la art. 116 lit. d)-f), de catre inspectorul scolar general .

(3) Sanctiunile prevazute la art. 116, aplicate personalului de conducere, de indrumare si de control, se comunica acestuia de autoritatea care a facut numirea in functie.

(4) In invatamantul superior, sanctiunile prevazute la art. 116 se comunica, in scris personalului didactic, personalului de cercetare si personalului didactic auxiliar din subordine, de catre:

a) seful de catedra, pentru sanctiunea de la lit. a);

b) decan sau director, pentru sanctiunile prevazute la lit. a)-c);

c) rector, pentru sanctiunile de la lit. a)-f).

(5) Pentru functiile de conducere eligibile din institutiile de invatamant superior se aplica, fara drept de contestatie, prevederile art. 74 alin. (2) si (3).

Art. 124. - In cazul in care cel sanctionat nu a mai savarsit abateri disciplinare in cursul unui an de la aplicarea sanctiunii, imbunatatindu-si activitatea si comportamentul, autoritatea care a aplicat sanctiunea prevazuta la art. 116 lit. a)-c) poate dispune ridicarea si radierea sanctiunii, facandu-se mentiunea corespunzatoare in statul personal de serviciu al celui in cauza.

Art. 125. - Raspunderea materiala a personalului didactic prevazut la art. 115 se stabileste potrivit legislatiei muncii. Decizia de imputare, precum si celelalte acte pentru recuperarea pagubelor si a prejudiciilor se fac de catre conducerea unitatii sau a institutiei cu personalitate juridica al carei salariat este cel in cauza, in afara de cazurile cand, prin lege, se dispune altfel.

 

TITLUL VII

Pensionarea personalului didactic

 

Art. 126. - (1) Personalul didactic beneficiaza de pensie pentru munca depusa si limita de varsta, de pensie pentru pierderea capacitatii de munca, de pensie suplimentara si de alte drepturi de asigurari sociale, in conditiile legii.

(2) Membrii de familie pot beneficia, in conditiile legii, de pensie de urmas.

Art. 127. - (1 ) Personalul didactic poate fi pensionat numai la data incheierii anului scolar sau universitar.

(2) Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic se poate face si in timpul anului scolar sau universitar, cu aprobarea inspectoratului scolar, respectiv a senatului universitar.

(3) Personalul didactic poate fi pensionat la cerere, cu 3 ani inainte de limitele de varsta prevazute de legislatia in vigoare, daca are o vechime in invatamant de cel putin 25 de ani femeile, respectiv 30 de ani barbatii.

(4) Cadrele didactice pensionate pot desfasura activitati didactice, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora, dupa implinirea varstei de pensionare.

Art. 128. - Personalul didactic din invatamantul preuniversitar de stat cu gradul didactic l sau cu titiul stiintific de doctor, care dovedeste competenta profesionala deosebita, poate fi mentinut ca titular in functia didactica pana la 3 ani peste varsta de pensionare la cerere, cu avizul consiliului profesoral al unitatii de invatamant exprimat in urma votului nominal deschis si cu aprobarea anuala a inspectoratului scolar.

Art. 129. - (1 ) Profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor pot ramane in activitate pana la varsta de 65 de ani.

(2) La implinirea varstei de pensionare, profesorii universitari si conferentiarii universitari cu titlul stiintific de doctor, cu exceptiile prevazute in titlul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale, care dovedesc competenta profesionala deosebita, pot fi mentinuti ca titulari in functia didactica, la cerere, cu acordul consiliului facultatii si cu aprobarea anuala a senatului universitar, prin vot nominal deschis pana la implinirea varstei de 70 de ani.

Art. 130. - Personalul didactic care a desfasurat activitati didactice in conditiile stabilite la art. 128 si 129 beneficiaza de o recalculare suplimentara a pensiei; potrivit legii.

 

TITLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 131. - Personalului didactic titular in invatamant i se rezerva postul in perioada in care frecventeaza, la cursurile de zi, o forma de invatamant postuniversitar.

Art. 132. - Maistrii-instructori titulari in invatamant care au dobandit definitivarea in invatamant dar nu indeplinesc conditiile de studii prevazute la art. 7, pot sa-si pastreze postul numai daca in timp de 8 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi completeaza studiile si pregatirea prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995.

Art. 133. - Absolventii institutiilor de invatamant universitar de lunga durata, titulari in invatamantul preuniversitar, care nu au promovat examenul de licenta sau echivalentul acestuia, pierd calitatea de titular, daca nu obtin diploma de licenta. Acestia, prin exceptie de la prevederile art. 67 alin. (4) din Legea invatamantului nr. 84/1995, se pot prezenta la examenul de licenta in cel mult doua sesiuni, in decurs de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi.

Art. 134. - Personalul didactic de la disciplina "Coregrafie", titular in invatamantul preuniversitar, care a dobandit definitivarea in invatamant poate fi mentinut in functie fara a indeplini conditiile de studii prevazute la art. 7 din prezenta lege. Acesta este obligat sa parcurga pregatirea prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995. Salarizarea acestui personal se face la nivelul studiilor absolventilor de colegiu.

Art. 135. - Pentru institutiile militare de invatamant prevazute in cap. X din Legea invatamantului nr. 84/1995, se prevad urmatoarele:

a) aplicarea prevederilor prezentei legi la specificul militar se face prin ordine, regulamente si instructiuni proprii;

b) personalul didactic militar si civil se constituie din personal didactic prevazut in prezentul statut si din corpul instructorilor militari;

c) personalul didactic militar are drepturile si indatoririle care decurg din prezenta lege si din calitatea de cadru militar in activitate;

d) functiile didactice pentru corpul instructorilor militari, conditiile care se cer pentru ocuparea acestora, normele didactice, competentele si responsabilitatile se stabilesc prin instructiuni proprii;

e) conducerea institutiilor de invatamant se realizeaza de catre comandanti, care se numesc in functii conform reglementarilor interne. comandantii institutiilor de invatamant superior militar pot indeplini si atributiile de rectori ai acestora;

f) perfectionarea pregatirii personalului didactic se realizeaza conform prevederilor prezentului statut si reglementarilor specifice militare;

g) personalul didactic, inclusiv cel din corpul instructorilor militari, poate obtine definitivarea in invatamant si gradele didactice, in conditiile stabilite de prezenta lege.

Art. 136. - (1) Disciplina "Religie" poate fi predata numai de personal abilitat in baza protocoalelor incheiate intre Ministerul invatamantului si cultele religioase recunoscute oficial de stat.

(2) Personalul de cult absolvent al invatamantului superior ori al seminarului teologic, cu o vechime de cel putin 5 ani in profesie, care preda in invatamantul preuniversitar disciplina "Religie", este salarizat la nivelul studiilor de profesor, respectiv de invatator, categoria personalului didactic definitiv, cu obligatia ca in termen de 3 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi sa promoveze examenul de definitivare in invatamant si sa parcurga pregatirea prevazuta la art. 68 din Legea invatamantului nr. 84/1995.

Art. 137. - (1) Datele privind situatia profesionala a personalului didactic se consemneaza intr-un stat personal de serviciu. Statul personal de serviciu cuprinde date privind starea civila, curriculum vitae, evolutia profesionala si evaluarile periodice. Statul personal de serviciu se actualizeaza, la solicitarea titularului sau a conducerii institutiei ori a unitatii respective. Accesul la statul personal de serviciu este permis titularului si conducatorului institutiei sau al unitatii de invatamant. in invatamantul preuniversitar, statul personal de serviciu poate fi consultat si de personalul de indrumare si de control al inspectoratului scolar si al Ministerului invatamantului.

(2) Statul personal de serviciu se pastreaza dupa cum urmeaza:

a) la inspectoratele scolare, pentru inspectorii scolari; la Ministerul invatamantului, pentru inspectorul scolar general, pentru inspectorul scolar general adjunct precum si pentru personalul didactic de indrumare si de control din minister;

b) la inspectoratele scolare, pentru directorii si directorii adjuncti ai unitatilor subordonate;

c) la unitatile de invatamant sau la unitatile de invatamant conexe, pentru personalul didactic si personalul didactic auxiliar din aceste unitati;

d) la institutiile de invatamant superior, pentru personalul didactic si didactic auxiliar din aceste institutii.

Art. 138. - Personalul didactic angajat pe durata determinata beneficiaza de aceleasi drepturi cu personalul didactic titular, corespunzator perioadei lucrate.

Art. 139. - (1) Persoanele angajate in invatamant provenite din alte sectoare de activitate, care fac dovada ca au profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii si care ocupa un post didactic in aceasta specialitate, beneficiaza de vechimea in munca, ca vechime recunoscuta in invatamant in vederea stabilirii drepturilor salariale.

(2) Cetatenilor romani care au lucrat in strainatate in invatamant sau in cercetare li se echivaleaza integral vechimea in invatamant. Lncluderea perioadelor lucrate in strainatate ca vechime in munca se va face conform legislatiei muncii in vigoare.

(3) Pentru personalul didactic care a fost salarizat din alte sectoare de activitate, reconstituirea vechimii in invatamant se face pe baza evidentelor institutiilor de invatamant unde a lucrat efectiv.

Art. 140. - Se recunosc ca vechime in invatamant si perioadele determinate de legislatia pensiilor, in care personalul didactic, datorita unor cauze pe care nu le putea inlatura, precum boala, condamnari casate ulterior sau alte situatii, a fost impiedicat sa desfasoare acele activitati care se considera vechime in invatamant.

Art. 141. - (1) Profesorii universitari si conferentiarii universitari fara titiul stiintific de doctor pot sa-si continue activitatea pe posturile pe care le ocupa cel mult 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi cu exceptiile prevazute la titlul VIII - Dispozitii tranzitorii si finale.

(2) Lectorii universitari/sefii de lucrari fara titiul stiintific de doctor isi pastreaza postul pe care il ocupa timp de 6 ani de la intrarea in vigoare a prezentei legi. Daca in acest interval nu obtin titlul de doctor, pierd calitatea de titular.

Art. 142. - Sunt exceptate de la prevederile art. 55 alin. (2) , art. 60 alin. (6), art. 129 si ale art. 141 specializarile nominalizate prin ordin al ministrului invatamantului, la care nu se organizeaza doctorat.

Art. 143. - Prin exceptie de la prevederile prezentei legi, pentru facultatile autorizate provizoriu, functiile de sef de catedra si de prodecan pot fi ocupate, temporar, si de cadre didactice titulare, cu functia didactica de lector universitar/sef de lucrari, avand titlul stiintific de doctor.

Art. 144. - Bibliotecarii cu un stagiu mai mic de 3 ani in functie, care nu au absolvit un curs in domeniul biblioteconomiei, pentru mentinerea in functie sunt obligati ca, in urmatorii 3 ani de la intrarea in vigoare a prezeritei legi, sa participe la un asemenea curs si sa promoveze examenele de finalizare dupa o metodologie stabilita de Ministerul invatamantului.

Art. 145. - Personalul didactic pensionat din invatamant beneficiaza de asistenta medicala si de acces in casele de odihna si in bazele de tratament ale cadrelor didactice.

Art. 146. - in masura in care prezentul statut nu dispune altfel, personalului didactic i se aplica celelalte dispozitii din legislatia muncii.

Art. 147. - (1) Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 septembrie 1997.

(2) Pe aceeasi data, Legea nr. 6/1969 privind Statutul personalului didactic din Republica Socialista Romania, publicata in Buletinul Oficial nr. 33 din 15 martie 1969, cu modificarile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare prezentei legi se abroga.

(3) In termen de 6 luni de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Ministerul invatamantului va elabora normele metodologice, regulamentele si instructiunile ce decurg din aplicarea legii, care, de asernenea, se vor publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 17 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat sn sedinta din 19 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI

MIRCEA IONESCU-QUINTUS

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

Decretul

privind trecerea in rezerva a unui general din Ministerul de Interne

 

In temeiul art. 99 alin. (1 ) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, avand in vedere propunerea ministrului de interne,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Pe data prezentului decret generalul de divizie Diamandescu Ion Corneliu se trece in rezerva, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 317.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind trecerea in rezerva a unor generali din Ministerul Apararii Nationale

 

In temeiul art. 99 alin. (1 ) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, avand in vedere propunerile ministrului apararii nationale,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Pe data de 31 iulie 1997 se trec in rezerva, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmatorii:

- generalul de brigada Polivanov loan Dumitru;

- generalul de brigada Roman Dumitru Dumitru.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 318.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind rechemarea unui ambasador

 

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Ioan Donca se recheama din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Ungara.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 319.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acordarea gradului de general de brigada unor colonei din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestora in rezerva

 

In temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) si al art. 45 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, avand in vedere propunerile ministrului apararii nationale, Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Art. 1. - Pe data de 31 iulie 1997 se acorda gradul de general de brigada urmatorilor:

- colonelului Carnu Ion Iancu;

- colonelului Niculescu Andonie Tanase;

- colonelului Voicu lon Aurelian-Constantin.

Art. 2. - Pe data de 31 iulie 1997 se trec in rezerva, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmatorii :

- generalul de brigada Carnu Ion Iancu;

- generalul de brigada Niculescu Andonie Tanase.

Art. 3. - Pe data de 31 iulie 1997, generalul de brigada Voicu lon Aurelian-Constantin se trece in rezerva, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 320.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind trecerea direct in retragere si, respectiv, in rezerva a unor generali din Ministerul de Interne

 

In temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, avand in vedere propunerile ministrului de interne,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Art. 1 . - Pe data de 1 august 1997, generalul de brigada Nicolae Gheorghe Ion se trece direct in retragere, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

Art. 2. - Pe data de 1 august 1997, generalul de brigada Maritescu Petru lon-Mihai se trece in rezerva, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 321.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

 Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Teodor Baconschi se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei la Sfantul Scaun.

 

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 322.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Doru-Romulus Costea se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Araba Egipt.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 323.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Ciausu se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Franceza.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 324.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Constantin Ghirda se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Croatia.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 325.

 

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Ion Neamtu se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Austria.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 326.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Vasile Jirjea se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Slovenia.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 327.

 

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Filip Teodorescu se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Albania.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 328.

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Nicolae Vulpasin se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Ceha.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 329.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Dinica se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Slovaca.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 330.

 

 

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Petre Mateescu se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in India.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 331.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

privind acreditarea unui ambasador

 

In temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Domnul Tudor Gavril Dunca se acrediteaza in calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al Romaniei in Republica Federala Germania.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 332.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRETUL

pentru promulgarea Legii privind Statutul personalului didactic

 

In temeiul art. 77 alin. (1 ) si al art. 99 alin. (1 ) din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei decreteaza:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind Statutul personalului didactic si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

EMIL CONSTANTINESCU

In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei,

contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Bucuresti, 11 iulie 1997.

Nr. 334.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA nr. 69 din 15 aprilie 1997

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala

 

Ioan Muraru - presedinte

Viorel Mihai Ciobanu - judecator

Nicolae Popa - judecator

Romul Petru Vonica - judecator

Victor Dan Zlatescu - judecator

Raul Petrescu - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol, pronuntarea asupra recursului declarat de Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 129 din 24 octombrie 1996.

Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 1 aprilie 1997, in prezenta reprezentantului recurentului si in lipsa celeilalte parti legal citate, si au fost consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 8 aprilie 1997 si apoi pentru data de 15 aprilie 1997.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Decizia nr. 129 din 24 octombrie 1996 Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, cat priveste limitarea dreptului de a exercita recursul numai la inculpatul arestat. Pentru a pronunta aceasta solutie, Curtea a retinut ca parte interesata, in temeiul art. 128 din Constitutie, este nu numai inculpatul arestat in cauza, ci si inculpatul judecat in stare de libertate sau cel arestat in alta cauza si deci au dreptul de a face recurs impotriva hotararii de desesizare, dupa cum au acest drept si alte persoane ale caror interese legitime au fost vatamate printr-o astfel de hotarare.

Impotriva Deciziei nr. 129 din 24 octombrie 1996 a declarat recurs in termen legal, Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie.

Prin motivele de recurs formulate, invocandu-se dispozitiile constitutionale ale art. 128 si 49, precum si cele ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale se arata ca exceptia instituita prin art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala se inscrie in randul regulilor derogatorii legitimate legal. Restrangerea exercitiului caii de atac la procuror si la inculpatul arestat este justificata, intrucat acestia sunt singurii subiecti procesuali in special legitim interesati sa atace hotararea de desesizare si restituirea cauzei procurorului pentru a dispune efectuarea urmaririi penale de catre organul competent. Inculpatul are acest drept doar in cazul in care este arestat pentru ca restituirea cauzei ar duce fara temei la prelungirea arestarii.

CURTEA,

avand in vedere decizia atacata, motivele de recurs invocate, raportul intocmit de judecatorul-raportor, prevederile art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, raportate la dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, constata urmatoarele:

Recursul declarat impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 129 din 24 octombrie 1996 este neintemeiat si urmeaza a fi respins. Prin motivele de recurs formulate, se sustine ca art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala nu contravine art. 128 si art. 49 din Constitutie si nici art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale.

Decizia recurata, analizand constitutionalitatea art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, a retinut ca dispozitiile art. 128 din Constitutie, care prevad ca "impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii", garanteaza dreptul tuturor partilor interesate de a exercita caile de atac in conditiile legii. Asa fiind, in mod corect prin Decizia nr. 129 din 24 octombrie 1996 s-a statuat ca, intrucat si inculpatul nearestat are interes legitim, este indreptatit sa exercite calea de atac impotriva hotararii de desesizare, pronuntata de instanta de judecata. Solutia se impune si in temeiul principiului egalitatii partilor si al echivalentei armelor, care trebuie sa guverneze un proces echitabil, pe toata durata desfasurarii sale.

Argumentele din recurs ce se intemeiaza pe dispozitiile art. 49 din Constitutie si ale art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, urmeaza a fi inlaturate, intrucat in mod judicios decizia recurata analizeaza exceptia de neconstitutionalitate a art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala si prin raportare la aceste dispozitii legale.

Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 25 si al art. 26 din Legea nr. 47/1992, 

CURTEA

In numele legii

DECIDE:

Respinge recursul declarat de Parchetul General de pe langa Curtea Suprema de Justitie impotriva Deciziei Curtii Constitutionale nr. 129 din 24 octombrie 1996.

Definitiva.

Pronuntata in sedinta din 15 aprilie 1997.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. IOAN MURARU

Magistrat-asistent

Gabriela Dragomirescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIA nr. 129 din 24 octombrie 1996

privind exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, ridicata de Rotaru Eusebiu in Dosarul nr. 1.117/1996 al Tribunalului Bacau

 

 

Lucian Stangu - presedinte

Costica Bulai - judecator

Ioan Deleanu - judecator

Ioan Griga - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

 

Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, ridicata de Rotaru Eusebiu in Dosarul nr. 1.117/1996 al Tribunalului Bacau.

Dezbaterile au avut loc in sedinta din 17 octombrie 1996, in prezenta reprezentantului Ministerului Public si a partii, si au fost consemnate in incheierea din acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 24 octombrie 1996.

CURTEA

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, retine urmatoarele:

Prin Incheierea din 29 aprilie 1996, pronuntata in Dosarul nr. 1.117/1996, Tribunalul Bacau a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, ridicata de inculpatul Rotaru Eusebiu. In sustinerea exceptiei invocate, inculpatul arata ca dispozitia din art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, care prevede ca impotriva hotararii de desesizare pot face recurs numai procurorul si inculpatul arestat in cauza, contravine dispozitiilor art. 128 din Constitutie, care, prevazand ca "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii," garanteaza dreptul tuturor partilor interesate, inclusiv al inculpatului judecat in stare de libertate, de a folosi calea de atac prevazuta de lege impotriva hotararii de desesizare. In speta, sustine inculpatul, desi, in urma probelor administrate, s-a stabilit nevinovatia sa si s-a solicitat achitarea, instanta, care fusese investita numai cu privire la el, a dispus totusi desesizarea si trimiterea cauzei la procuror, deoarece raportul de expertiza criminalistica a stabilit ca vinovata de producerea accidentului este o alta persoana decat inculpatul. In aceste conditii, desi interesat in folosirea caii de atac a recursului impotriva hotararii de desesizare, inculpatul n-a putut beneficia de dreptul constitutional la folosirea cailor de atac, datorita dispozitiei neconstitutionale din art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala.

Exprimandu-si opinia, Tribunalul Bacau apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, deoarece faptul ca art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala limiteaza folosirea caii de atac a recursului numai de catre unii dintre subiectii procesului penal, intre acestia nefiind si inculpatul in stare de libertate, nu este de natura sa justifice concluzia ca aceste dispozitii contravin celor din art. 128 al Constitutiei.

In vederea solutionarii exceptiei de neconstitutionalitate au fost solicitate, in baza art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, puncte de vedere Guvernului si celor doua Camere ale Parlamentului.

In punctul de vedere al Guvernului se considera ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata, art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala nefiind in contradictie cu art. 128 din Constitutie. Se mai arata ca "existenta unor reglementari restrictive in ceea ce priveste folosirea cailor de atac, in cazul in care cercetarea penala s-a efectuat de un organ necompetent se explica, pe de o parte, prin aceea ca instanta careia i se adreseaza recursul nu antameaza fondul procesului, ci se rezuma la verificarea legalitatii hotararii, pentru a se vedea daca cercetarea penala s-a efectuat de un organ necompetent, iar pe de alta parte,"aceasta reglementare, la fel ca si alte reglementari speciale, este determinata de nevoia infaptuirii corecte a justitiei, in raport cu obiectivele activitatii de judecata". Se mentioneaza ca obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate il pot constitui numai textele de lege care reglementeaza situatii sau imprejurari bazate pe acte sau fapte concrete, iar nu situatii sau aspecte juridice pe care, in mod voit legiuitorul le-a omis.

Camera Deputatilor si Senatul nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

 avand in vedere incheierea de sesizare, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, dispozitiile art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, al art. 23 si al art. 26 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate.

Dispozitia din art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala prevede ca "Impotriva hotararii de desesizare se poate face recurs de catre procuror si de inculpatul arestat in cauza". Prin aceasta dispozitie, sfera persoanelor care pot face recurs impotriva unei hotarari judecatoresti a fost asadar redusa la doua: procurorul, care poate face intotdeauna recurs si inculpatul, care poate folosi aceasta cale de atac numai daca este arestat in cauza. Celelalte persoane care, in mod obisnuit pot folosi calea de atac a recursului potrivit dispozitiilor art. 385 2 si art. 362 din Codul de procedura penala au fost excluse de la acest drept. Aceasta excludere, care se intemeiaza pe prezumtia ca singurii subiecti interesati sa faca recurs impotriva hotararilor judecatoresti de desesizare sunt procurorul si inculpatul arestat in cauza, este insa contrara prevederilor art. 128 din Constitutie, care stabilesc ca impotriva hotararilor judecatoresti partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac in conditiile legii. Or, este evident ca, potrivit Constitutiei, nu numai inculpatul arestat in cauza, ci si inculpatul judecat in stare de libertate sau cel arestat in alta cauza are dreptul de a face recurs impotriva hotararii de desesizare, dupa cum au acest drept si alte persoane ale caror interese legitime au fost vatamate printr-o astfel de hotarare.

Restrangerea, prin aceasta dispozitie legala, a dreptului celorlalte parti interesate de a folosi calea de atac a recursului impotriva hotararii judecatoresti nu poate fi justificata prin invocarea vreunuia dintre temeiurile prevazute in art. 49 din Constitutie, iar argumentele ca prin restrangerea sferei titularilor recursului se asigura celeritatea procesului penal si desfasurarea acestuia intr-un termen rezonabil nu pot fi primite, deoarece aceste scopuri nu pot fi realizate prin nesocotirea dreptului constitutional la folosirea cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti.

De altfel, asa cum sustine autorul exceptiei, dispozitia art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala vine in contradictie si cu prevederile art. 6 al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, adoptata la Roma la 4 noiembrie 1950, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994, in care se statueaza ca orice persoana are dreptul la judecarea, in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil, a cauzei sale.

Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 24 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,

CURTEA

In numele legii

DECIDE:

Admite exceptia de neconstitutionalitate a art. 332 alin. 3 din Codul de procedura penala, cat priveste limitarea dreptului de a exercita recursul numai la inculpatul arestat invocata de Rotaru Eusebiu in Dosarul nr. 1.117/1996 al Tribunalului Bacau - Sectia penala.

Cu recurs in termen de 10 zile de la comunicare.

Pronuntata in sedinta din 24 octombrie 1996.

 

PRESEDINTE,

dr. Lucian Stangu

Magistrat-asistent

Gabriela Dragomirescu

 


*) A se vedea si Decizia Curtii Constitutionale nr. 69 din 15 aprilie 1997.