MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

 Anul IX - Nr. 178     LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 31 iulie 1997

SUMAR


LEGI SI DECRETE

           145. - Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate

            453. - Decret pentru promulgarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate
 

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGEA
asigurãrilor sociale de sãnãtate

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Asigurãrile sociale de sãnãtate reprezintã principalul sistem de ocrotire a sãnãtãtii populatiei.
            (2) Asigurãrile sociale de sãnãtate sunt obligatorii si functioneazã descentralizat, pe baza principiului solidaritãtii si subsidiaritãtii în colectarea si utilizarea fondurilor, precum si a dreptului alegerii libere de cãtre asigurati a medicului, a unitãtii sanitare si a casei de asigurãri de sãnãtate.
            (3) Pot functiona si alte forme de asigurãri de sãnãtate care acoperã riscuri individuale, în diferite situatii speciale. Se pot organiza si societãti private de asigurãri de sãnãtate. Aceste asigurãri nu sunt obligatorii.
            Art. 2. - (1) Constituirea fondurilor de asigurãri sociale de sãnãtate se face din contributia asiguratilor, din contributia persoanelor fizice si juridice care angajeazã personal salariat, din subventii de la bugetul de stat, precum si din alte surse.
            (2) Administrarea fondului de asigurãri sociale de sãnãtate se face prin Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si prin casele de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti.
            Art. 3. - (1) Asiguratii si membrii lor de familie au dreptul la servicii medicale, în mod nediscriminatoriu, în conditiile legii.
            (2) Asiguratii au obligatia sã participe la actiunile profilactice organizate de casele de asigurãri de sãnãtate si sã respecte tratamentele medicale prescrise.

CAPITOLUL II
Asiguratii
Sectiunea 1
Persoane asigurate

            Art. 4. - (1) Sunt supuse în mod obligatoriu asigurãrii, potrivit prezentei legi, urmãtoarele categorii de persoane:
            a) cetãtenii români cu domiciliul în tarã;
            b) cetãtenii strãini si apatrizii care au resedinta în România.
            (2) Asiguratii vor plãti o contributie lunarã pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.
            Art. 5. - Calitatea de asigurat se dovedeste cu carnetul de asigurãri sociale pentru sãnãtate.
            Art. 6. - Urmãtoarele categorii de persoane beneficiazã de asigurarea de sãnãtate, fãrã plata contributiei:
            a) copiii si tinerii pânã la vârsta de 26 de ani, dacã sunt elevi, studenti sau ucenici si dacã nu realizeazã venituri din muncã;
            b) persoanele cu handicap care nu realizeazã venituri din muncã sau se aflã în grija familiei;
            c) sotul, sotia, pãrintii si bunicii, fãrã venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;
            d) persoanele ale cãror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instauratã cu începere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate în strãinãtate si constituite în prizonieri, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de rãzboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vãduvelor de rãzboi, precum si persoanelor prevãzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, dacã nu realizeazã alte venituri decât cele provenite din drepturile bãnesti acordate de lege, precum si cele provenite din pensii.

Sectiunea a 2-a
Persoane exceptate de la asigurarea de sãnãtate obligatorie

            Art. 7. - Asigurarea de sãnãtate este facultativã pentru urmãtoarele categorii de persoane:
            a) membrii misiunilor diplomatice acreditate în România;
            b) cetãtenii strãini care se aflã temporar în tarã.

Sectiunea a 3-a
 Calitatea de asigurat

            Art. 8. - (1) Calitatea de asigurat a salariaiilor se dobândeste din ziua încheierii contractului individual de muncã al salariatului si se pãstreazã pe toatã durata acestuia. Obligatia virãrii contributiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate revine celui care angajeazã persoane salariate.
            (2) Persoanele care nu sunt salariate dobândesc calitatea de asigurat din ziua în care s-a achitat contributia si o pãstreazã în conditiile legii.
            Art. 9. - Are calitatea de asigurat, fãrã plata contributiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, persoana aflatã în una dintre urmãtoarele situatii, pe durata acesteia:
            a) satisface serviciul militar în termen;
            b) se aflã în concediu medical, în concediu pentru sarcinã si lãuzie sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 6 ani;
            c) executã o pedeapsã privativã de libertate sau arest preventiv;
            d) face parte dintr-o familie care beneficiazã de ajutor social, potrivit Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.
            Art. 10. - (1) Calitatea de asigurat si drepturile de asigurare înceteazã o datã cu pierderea cetãteniei si/sau a dreptului de resedintã în tarã.
            (2) În cazul neachitãrii la termen, potrivit legii, a contributiilor datorate fondurilor de asigurãri sociale de sãnãtate, Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, prin organismele sale, va proceda la aplicarea mãsurilor de executare silitã pentru încasarea sumelor cuvenite bugetului asigurãrilor sociale de sãnãtate si a majorãrilor de întârziere.

CAPITOLUL III
 Drepturile asiguratilor

            Art. 11 . - (1) Asiguratii au dreptul la servicii medicale, medicamente si materiale sanitare.
            (2) Drepturile prevãzute la alin. (1) se stabilesc pe baza contractului-cadru elaborat de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si de Colegiul Medicilor din România, cu avizul Ministerului Sãnãtãtii, aprobat prin hotãrãre a Guvernului, în conditiile prezentei legi.
            (3) Contractul-cadru reglementeazã, în principal, conditiile acordãrii asistentei medicale, cu privire la:
            a) lista serviciilor medicale, a medicamentelor si a altor servicii pentru asigurati;
            b) parametrii calitãtii si ai eficientei serviciiior;
            c) criteriile si modul de platã a serviciilor medicale;
            d) nivelul costurilor, modul de decontare si actele necesare în acest scop;
            e) asistenta medicalã primarã;
            f) internarea si externarea bolnavilor;
            g) necesitatea si durata spitalizãrii;
            h) asigurarea tratamentului spitalicesc cu mãsuri de îngrijire sau de recuperare;
            i) conditiile generale de acordare, de cãtre spital, a tratamentului ambulatoriu;
            j) prescrierea medicamentelor, a materialelor sanitare, a procedurilor terapeutice, a protezelor si a ortezelor, a dispozitivelor de mers si de autoservire;
            k) conditiile si plata serviciilor de tehnicã dentarã;
            l) informarea corespunzãtoare a bolnavilor.
            Art. 12. - (1) Asiguratii au dreptul la îngrijire medicalã, în caz de boalã sau de accident, din prima zi de îmbolnãvire sau de la data accidentului si pânã la vindecare, în conditiile stabilite de prezenta lege.
            (2) Îngrijirea medicalã acordatã asiguratilor se realizeazã prin servicii medicale, dupã cum urmeazã:
            a) servicii de asistentã medicalã preventivã si de promovare a sãnãtãtii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;
            b) servicii medicale ambulatorii;
            c) servicii medicale spitalicesti;
            d) servicii de asistentã stomatologicã;
            e) servicii medicale de urgentã;
            f) servicii medicale complementare pentru reabilitare;
            g) asistentã medicalã pre-, intra- si postnatalã;
            h) îngrijiri medicale la domiciliu;
            i) medicamente, materiale sanitare, proteze si orteze.
            Art. 13. - Însotitorii copiilor bolnavi în vârstã de pânã la 3 ani beneficiazã de plata serviciilor hoteliere din partea casei de asigurãri de sãnãtate, dacã, potrivit criteriilor stabilite de comun acord de cãtre aceasta si de Colegiul Medicilor din România, medicul considerã necesarã prezenta lor pentru o perioadã determinatã.
            Art. 14. - (1) În serviciile medicale, suportate de casa de asigurãri de sãnãtate, nu se includ:
            a) servicii de sãnãtate acordate în caz de risc profesional: boli profesionale si accidente de muncã;
            b) unele servicii medicale de înaltã performantã;
            c) unele servicii de asistentã stomatologicã;
            d) asistenta medicalã curativã la locul de muncã;
            e) servicii hoteliere cu grad înalt de confort.
            (2) Serviciile prevãzute la alin. (1) lit. a)-c) si e) se stabilesc prin contractul-cadru.
            Art. 15. - (1) Asiguratii au dreptul sã-si aleagã medicul de familie care sã le acorde serviciile medicale primare.
            (2) Dacã optiunea este pentru un medic de familie dintr-o altã localitate, asiguratul va suporta cheltuielile de transport.
            (3) Asiguratul va putea schimba medicul de familie ales dupã expirarea a cel putin 3 luni de la data înscrierii sale la medic.

Sectiunea 1.1
Servicii medicale pentru prevenirea îmbolnãvirilor
si pãstrarea sãnãtãtii, precum si pentru depistarea precoce a bolii

            Art. 16. - (1) În scopul prevenirii îmbolnãvirilor si al pãstrãrii sãnãtãtii, asiguratii vor fi informati permanent asupra mijloacelor de pãstrare a sãnãtãtii, de reducere si de evitare a cauzelor de îmbolnãvire.
            (2) În situatia în care se constatã noxe profesionale sau risc crescut de accidentare, casele de asigurãri de sãnãtate au obligatia de a anunta autoritãtile responsabile cu protectia muncii.
            (3) Casele de asigurãri de sãnãtate colaboreazã cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România, cu medicii cu experientã, cu unitãtiile sanitare si cu organizatiile neguvernamentale, pentru întocmirea si realizarea de programe de sãnãtate finantate de la bugetul de stat, de la bugetul asigurãrilor sociale de sãnãtate, precum si din alte surse.
            Art. 17. - Serviciile medicale stomatologice preventive se suportã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, astfel:
            a) nelimitat, pentru copiii pânã la vârsta de 16 ani, individual sau prin formarea de grupe de profilaxie, fie la scoalã, fie la grãdinitã;
            b) pentru tinerii de la 16 ani la 20 de ani, de douã ori pe an;
            c) pentru adulti, o datã pe an.
            Art. 18. - Serviciile medicale pentru prevenirea si depistarea precoce a bolilor care ar putea afecta dezvoltarea fizicã sau mentalã a copiilor sunt suportate de casele de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 19. - (1) Asiguratii în vârstã de peste 30 de ani au dreptul la un control în fiecare an, pentru prevenirea bolilor cu consecinte majore în morbiditate si mortalitate. Aceste afectiuni se precizeazã în contractul-cadru.
            (2) Asiguratii care au efectuat controalele medicale periodice preventive, stabilite de cãtre Colegiul Medicilor din România împreunã cu casele de asigurãri de sãnãtate, beneficiazã de reduceri sau de scutiri de la plata unor contributii personale, prevãzute în contractul-cadru.

Sectiunea 1.2
Servicii medicale în caz de boalã

            Art. 20. - (1 ) Asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii, pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei pacientului, dupã caz.
            (2) Tratamentul medical se aplicã de cãtre medici si alt personal sanitar acreditat.
            Art. 21 . - (1 ) Asiguratii au dreptul la asistentã medicalã de specialitate ambulatorie, la indicatia medicului de familie, cu respectarea liberei alegeri a medicului specialist acreditat. Asistenta medicalã de specialitate se acordã de cãtre medici specialisti. Serviciile medicale ambulatorii cuprind: stabilirea diagnosticului, tratament medical, îngrijiri medicale, recuperare, medicamente si materiale sanitare.
            (2) Asiguratii primesc asistentã medicalã de specialitate în spitalele acreditate, dacã tratamentul ambulatoriu sau la domiciliu nu este eficace.
            (3) Tratamentul în spital se acordã prin spitalizare integralã sau partialã, care cuprinde: consultatii, investigatii, stabilirea diagnosticului, tratament medical si/sau tratament chirurgical, îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masã.
            (4) Asigurarea asistentei medicale spitalicesti revine spitalului, potrivit contractului încheiat de acesta cu casa de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 22. - Serviciile medicale stomatologice se acordã de cãtre medicul din cabinetul stomatologic si din serviciul buco-maxilo-facial.
            Art. 23. - Tratamentele stomatologice se suportã de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate în proportie de 40%-60%, tinând seama de necesitatea respectãrii controalelor profilactice impuse de serviciul stomatologic. Aceste tratamente, în cazul copiilor pânã la vârsta de 16 ani, se vor suporta de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, pe baza criteriilor stabilite în contractul-cadru.

Sectiunea 1.3
Medicamente, materiale sanitare, proteze si alte mijloace terapeutice

            Art.24. - (1) Lista cu medicamentele din Nomenclatorul de medicamente de care beneficiazã asiguratii pe bazã de prescriptie medicalã, cu sau fãrã contributie personalã, se elaboreazã anual de cãtre Ministerul Sãnãtãtii si Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu avizul Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, în baza contractului-cadru.
            (2) Asiguratii au dreptul la materiale sanitare pentru corectarea vãzului, a auzului, pentru protezarea membrelor si la alte materiale de specialitate în acest scop, pe baza prescriptiilor medicale, cu sau fãrã contributie personalã, în conditiile prevãzute în contractul-cadru.
            (3) Asiguratii beneficiazã de tratament fizioterapeutic, masaje, gimnasticã medicalã si altele asemenea, pe baza prescripiiilor medicale, cu sau fãrã contributie personalã, în conditiile prevãzute în contractul de furnizare de servicii medicale.
            Art. 25. - (1) Asiguratii în vârstã de peste 18 ani suportã:
            a) costul medicamentelor care se administreazã în infectii usoare ale cãilor respiratorii, calmante, purgative, antiemetice;
            b) costul serviciilor medicale si al materialelor sanitare acordate în cazul corectiilor estetice;
            c) costul unor materiale sanitare necesare pentru corectarea auzului si a vãzului: baterii pentru aparatele auditive, ochelari de vedere.
            (2) Costurile medicamentelor, ale materialelor sanitare si ale mijloacelor terapeutice care se suportã de cãtre asigurat vor fi stabilite prin contractul-cadru.
            Art. 26. - Decontarea valorii medicamentelor cãtre casele de asigurãri de sãnãtate va avea la bazã preturile de referintã ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente în vigoare la data achizitionãrii medicamentului.

Sectiunea 1.4
Servicii de reabilitare a sãnãtãtii

            Art. 27. - (1) Asiguratii au dreptul la asistentã medicalã de recuperare într-o unitate specialã pentru o perioadã si dupã un ritm stabilite de medicul curant în programul de reabilitare.
            (2) Contributia personalã pentru asistentã medicalã de recuperare se stabileste prin contractul-cadru.

Sectiunea 1.5
Tratamentul medical la domiciliu

            Art. 28. - Asiguratii au dreptul sã primeascã asistentã medicalã la domiciliu si îngrijire din partea unui cadru mediu sanitar, dacã este necesar si indicat de medic.

Sectiunea 1.6
Alte servicii speciale

            Art. 29. - (1) Casele de asigurãri de sãnãtate preiau cheltuielile de transport, dacã acestea sunt necesare pentru realizarea unui serviciu medical pentru asigurat.
            (2) Asiguratii au dreptul la transport sanitar în urmãtoarele situatii:
            a) urgente medicale;
            b) cazurile prevãzute în contractul-cadru.
            Art. 30. - Asiguratii au dreptul la ajutor în menaj pe perioada bolii sau a invaliditãtii, în cazul în care nu pot sã se îngrijeascã si nu au sustinãtori legali care sã îi ajute; durata în ore, pe zi, se stabileste individual de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate.

Sectiunea a 2-a
Asigurarea calitãtii serviciilor medicale

            Art. 31. - Asigurarea calitãiii serviciilor medicale se realizeazã prin acceptarea de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate numai a:
            a) serviciilor medicale si stomatologice recunoscute de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si de Colegiul Medicilor din România, conform legii;
            b) medicilor, asistentilor medicali si a celuilalt personal acreditat;
            c) unui sistem informaiional corespunzãtor asigurãrii unei evidente primare privind diagnosticul si terapia aplicatã;
            d) respectãrii criteriilor de evaluare a calitãtii asistentei medicale si stomatologice, elaborate de cãtre Colegiul Medicilor din România, conform legii.
            Art. 32. - (1) Criteriile privind calitatea asistentei medicale ce se acordã asiguratilor se elaboreazã de comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din Româniâ si de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si se referã la:
            a) tratamentul medical;
            b) tratamentul stomatologic;
            c) actiunile de depistare precoce a îmbolnãvirilor;
            d) procedeele medicale de recuperare eficace;
            e) prescrierea de medicamente, materiale sanitare, proteze, transportul bolnavilor;
            f) eliberarea de certificate medicale si rapoarte necesare atât caselor de asigurãri de sãnãtate pentru îndeplinirea sarcinilor, cât si asiguratilor pentru a beneficia de ajutoare de boalã;
            g) mãsurile de restabilire a fertilitãtii unui cuplu;
            h) înfiintarea si functionarea unitãtilor sanitare si dotarea lor corespunzãtoare.
            (2) Aceste criterii sunt obligatorii pentru medici si pentru personalul sanitar.
            Art. 33. - În vederea respectãrii criteriilor de calitate a serviciilor medicale furnizate asiguratilor, casele de asigurãri de sãnãtate organizeazã controlul activitãtii medicale împreunã cu comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România. Controlul are la bazã criteriile prevãzute la art. 31 si 32.

Sectiunea a 3-a
Actiuni comune pentru sãnãtate

            Art. 34. - Ministerul Sãnãtãiii proiecteazã, implementeazã si coordoneazã programe de sãnãtate publicã, în scopul realizãrii unor obiective de sãnâtate, cu participarea tuturor institutiilor cu rãspundere în domeniul realizãrii politicii sanitare a statului. Obiectivele se stabilesc în colaborare cu Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, cu Colegiul Medicilor din România, cu reprezentanti ai spitalelor si clinicilor universitare, ai unitãtilor de cercetare, ai organizatiilor neguvernamentale, ai sindicatelor, precum si cu reprezentanti ai populatiei.

Sectiunea a 4-a
Atributiile Colegiului Medicilor din România în domeniul
 asigurãrilor sociale de sãnãtate

            Art. 35. - Colegiul Medicilor din România are, în domeniul asigurãrilor sociale de sãnãtate, urmãtoarele obligatii:
            a) asigurarea elaborãrii si furnizãrii serviciilor medicale de bazã prevãzute în prezenta lege;
            b) garantarea, fatã de casele de asigurãri de sãnãtate, cã serviciile medicale respectã parametrii de calitate si de stabilitate conform prezentei legi;
            c) urmãrirea realizãrii eficiente a asistentei medicale de urgentã;
            d) asigurarea necesarului de asistentã medicalã din punct de vedere cantitativ si calitativ în plan teritorial;
            e) participarea la elaborarea planurilor de construire de spitale si de dotare cu echipament de mare perfomantã medicalã.

Sectiunea a 5-a
 Acreditarea personalului medical

            Art. 36. - În sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate pot fi admisi sã lucreze numai medicii si personalul sanitar acreditat, potrivit legii.
            Art. 37. - (1) Contractul dintre casa de asigurãri de sãnãtate si medic înceteazã în urmãtoarele situatii:
            a) dacã medicul nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni sau întrerupe activitatea, din motive imputabile, pe o perioadã mai mare de 3 luni;
            b) prin denuntarea unilateralã a contractului de cãtre medic;
            c) dacã contravine prevederilor, statutului casei de asigurãri de sãnãtate;
            d) dacã medicul renuntã la calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România;
            e) dacã se mutã cabinetul medical din teritoriul de functionare.
            (2) Litigiile privind încheierea si încetarea contractului se solutioneazã de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate, precum si de cãtre contenciosul administrativ si de cãtre judecãtorie, dupã caz.
            Art. 38. - Comisiile de acreditare a personalului medical se organizeazã, la nivel national si judetean, de cãtre Colegiul Medicilor din România si de cãtre casa de asigurãri de sãnãtate, în componentã paritarã.
            Art. 39. - Regulamentul de functionare a comisiilor de acreditare a personalului medical în cadrul sistemului de asigurãri sociale de sãnãtate se elaboreazã de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si de Colegiul Medicilor din România, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi.

CAPITOLUL IV
Relatiile caselor de asigurãri de sãnãtate
 cu furnizorii de servicii medicale, de aparaturã si de medicamente

            Art. 40. - Furnizorii de servicii medicale, potrivit prezentei regi, sunt medicii si personalul sanitar, cabinetele medicale, centrele de diagnostic si tratament, spitalele si alte unitãti sanitare care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 41 . - (1) Relatiile dintre furnizorii de servicii medicale si casa de asigurãri de sãnãtate se stabilesc si se desfãsoarã pe bazã de contract.
            (2) Casa de asigurãri de sãnãtate organizeazã un sistem de asigurare pentru rãspunderea civilã a medicilor si a celorlalte categorii de personal medical.
            (3) Furnizarea serviciilor medicale are la bazã stabilitatea contributiei asiguratilor.
            Art. 42. - Asistenta medicalã primarã si de specialitate ambulatorie se acordã de cãtre medici, personal sanitar, cabinete pentru practica individualã, dispensare pentru practica de grup, centre de sãnãtate, policlinici, centre de diagnostic si tratament si de cãtre serviciile ambulatorii ale spitalelor.
            Art. 43. - Casele de asigurãri de sãnãtate încheie cu furnizorii de servicii medicale contracte anuale pentru furnizarea de servicii si pentru plata acestora, urmãrind realizarea echilibrului financiar. La încheierea contractelor se tine seama de economicitatea si de calitatea serviciilor oferite si de interesul manifestat de asigurati.
            Art. 44. - (1) Casele de asigurãri de sãnãtate încheie contracte anuale cu furnizorii de servicii medicale, în baza contractului-cadru.
            (2) Prevederile contractului-cadru sunt date publicitãtii, pentru informarea asiguratilor si a furnizorilor de servicii medicale.
            (3) Furnizorii de servicii medicale pot negocia clauze suplimentare cu casa de asigurãri de sãnãtate, în limita conditiilor prevãzute în contractul-cadru.
            Art. 45. - Modalitãtile de platã a furnizorilor de servicii medicale de cãtre casele de asigurãri de sãnãtate se stabilesc prin contractul-cadru si pot fi:
            a) în asistenta medicalã primarã si de specialitate, prin tarif pe persoanã asiguratã si prin tarif pe serviciu medical, dupã caz;
            b) în asistenta medicalã din spitale si din alte unitãti cu stationar, prin tarif pe persoanã internatã, prin tarif pe zi de spitalizare, prin tarif pe serviciu medical si prin tarife negociate pentru anumite prestatii.
            Art. 46. - (1) Spitalele se construiesc, de regulã, de cãtre autoritãtile locale sau centrale, în baza unui program pe termen lung, desfãsurat pe ani, care se aprobã prin lege.
            (2) Aparatele de mare performantã se procurã de cãtre spitale si de centrele de diagnostic si tratament, pe baza aprobãrii unei comisii centrale compuse din reprezentantii Casei Nationale a Asigurãrilor de Sãnãtate, ai Colegiului Medicilor din România si ai Ministerului Sãnãtãtii, în limita prevederilor bugetului alocat. Prima dotare se suportã de la bugetul de stat.
            Art. 47. - (1) Materialele sanitare, protezele si ortezele pot fi furnizate numai de cãtre persoane fizice sau juridice acreditate de casele de asigurãri de sãnãtate. Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si Colegiul Medicilor din România elaboreazã anual liste nominale ale acestor materiale, care se publicã în Monitorul Oficial al României.
            (2) Modul de furnizare si conditiile de platã se stabilesc prin contracte directe încheiate între casele de asigurãri de sãnãtate si respectivii furnizori.
            Art. 48. - În relatiile caselor de asigurãri de sãnãtate cu furnizorii de medicamente, obligatia farmacistilor este de a elibera medicamentul cu pretul cel mai mic, dacã medicul indicã numai denumirea substantei active, precum si de a arãta posibilitatea de înlocuire a medicamentului prescris.
            Art. 49. - Asigurarea asistentei medicale, a îngrijirii la domiciliul bolnavului si a ajutorului în menaj se contracteazã de casele de asigurãri de sãnãtate cu unitãti specializate sau cu persoane fizice. Casa de asigurãri de sãnãtate poate colabora cu organizatii caritabile si de întrajutorare.
            Art. 50. - Asistenta medicalã de urgentã si alte tipuri de transporturi medicale se acordã prin servicii de ambulantã judetene si al municipiului Bucuresti, iar plata acestor servicii se asigurã pe baza contractului care se încheie între serviciile de ambulantã si casele de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti.

CAPITOLUL V
Finantarea serviciitor medicale

Sectiunea 1
Constituirea fondurilor de asigurãri sociale de sãnãtate

            Art. 51. - Fondul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si fondurile caselor de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti se formeazã din:
            a) contributii ale persoanelor fizice si juridice, în pãrti egale;
            b) subventii de la bugetul de stat si de la bugetele locale;
            c) alte venituri.
            Art. 52. - (1) Persoana asiguratã are obligatia plãtii unei contribuiii bãnesti lunare pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, cu exceptia persoanelor prevãzute la art. 6 si 55.
            (2) Cuantumul contributiei bãnesti lunare a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de 7% si se aplicã la venitul brut.
            (3) Contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate se deduce din impozitul pe salariu sau din impozitul pe venit, dupã caz, stabilit potrivit legii, si se varsã la casa de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 53. - (1) Persoanele juridice sau fizice care angajeazã personal salariat au obligatia sã retinã si sã vireze casei de asigurãri de sãnãtate teritoriale contributia pentru sãnãtate datoratã pentru asigurarea sãnãtãtii personalului din unitatea respectivã; acestea au obligatia sã anunte casei de asigurãri de sãnãtate orice schimbare care are loc în nivelul veniturilor.
            (2) Persoanele fizice si juridice care angajeazã personal salariat au obligatia plãtii contributiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate de 7%, raportat la fondul de salarii.
            Art. 54. - (1) Pentru pensionari, pentru beneficiarii ajutorului de somaj si ai alocatiei de sprijin, precum si pentru persoanele care lucreazã pe bazã de conventii civile, contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate se retine, o datã cu plata drepturilor bãnesti asupra cãrora se calculeazã, de cãtre cei care efectueazã plata acestor drepturi. Contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate se vireazã casei de asigurãri de sãnãtate la care este arondatã persoana în cauzã.
            (2) Persoanele care nu sunt salariate si nu se încadreazã în prevederile alin. (1), dar au obligatia sã îsi asigure sãnãtatea potrivit prevederilor prezentei legi, vor comunica, direct casei de asigurãri de sãnãtate în a cãrei razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea, veniturile impozabile, în vederea stabilirii contributiei de 7% pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, potrivit legii.
            Art. 55. - (1) Sunt asigurate prin efectul prezentei legi cu scutire de plata contributiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate de cãtre acestea, persoanele care:
            a) satisfac serviciul militar în termen;
            b) se aflã în concediu medical sau în concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstã de pânã la 6 ani;
            c) executã o pedeapsã privativã de libertate sau arest preventiv;
            d) fac parte dintr-o familie care beneficiazã de ajutor social, potrivit Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social.
            (2) Contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate datoratã pentru persoanele prevãzute la alin. (1) se suportã astfel:
            a) de cãtre bugetul de stat, pentru persoanele prevãzute la alin. (1) lit. a), c) si d);
            b) de cãtre bugetul asigurãrilor sociale de stat, pentru persoanele prevãzute la alin. (1) lit. b).
            (3) Contributiile pentru persoanele prevãzute la alin. (1) se stabilesc prin aplicarea cotei de 7% asupra sumei reprezentând valoarea a douã salarii minime brute pe tarã.
            Art. 56. - (1) Angajatorii si asiguratii care au obligatia plãtii contributiei pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, potrivit prevederilor prezentei legi, si care nu o respectã datoreazã majorãri pentru perioada de întârziere, egale cu majorãrile aferente pentru întârzierea achitãrii impozitelor.
            (2) Dacã datoria nu este achitatã în termen de o lunã de la data scadentã, casa de asigurãri de sãnãtate va introduce dispozitie de încasare silitã.
            Art. 57. - Bugetul de stat suportã urmãtoarele cheltuieli:
            a) pentru investitiile legate de construirea unor unitãti sanitare si pentru aparatura medicalã de mare performantã;
            b) pentru activitatea de diagnostic, curativã si de reabilitare de importantã nationalã, pentru recuperarea capacitãtii de muncã.
            Art. 58. - Asiguratii suportã unele plãti suplimentare privind costul medicamentelor furnizate si unele servicii medicale corespunzãtor reglementãrilor stabilite de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, potrivit criteriilor prevãzute în contractul de asigurare de sãnãtate.
            Art. 59. - Pentru sustinerea bugetelor caselor de asigurãri de sãnãtate din judetele cu dezechilibre financiare, se va vãrsa, de cãtre fiecare casã de asigurãri de sãnãtate o cotã de 7% în contul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, din încasãrile lunare ale acestora.

Sectiunea a 2-a
Utilizarea fondurilor de asigurãri sociale de sãnãtate

            Art. 60. - Fondurile de asigurãri sociale de sãnãtate se utilizeazã pentru:
            a) plata medicamentelor si a serviciilor medicale acordate;
            b) cheltuieli de administrare si functionare, în cotã de maximum 5%;
            c) fond de redistribuire, în cotã de 7%;
            d) fond de rezervã, în cotã de 5%.
            Art. 61. - Fondurile rãmase la finele anului se reporteazã în anul urmãtor, cu destinatia prevãzutã la art. 60.

CAPITOLUL VI
Organizarea caselor de asigurãri de sãnãtate

            Art. 62. - Casele de asigurãri de sãnãtate sunt institutii publice autonome, nelucrative, care desfãsoarã activitãti în domeniul asigurãrii sãnãtãtii.

Sectiunea 1
 Organizarea administrativã

            Art. 63. - Asigurãrile de sãnãtate se organizeazã prin Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, prin casele de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti si prin oficii teritoriale.
            Art. 64. - Casele de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti pot avea, la nivelul oraselor, al municipiilor, precum si al altor localitãti, oficii de asigurãri de sãnãtate, dacã numãrul asiguratilor este de cel putin:
            a) 200.000 pentru orasele, municipiile si sectoarele municipiului Bucuresti;
            b) 100.000 pentru alte localitãti.
            Art. 65. - (1) Casele de asigurãri de sãnãtate functioneazã pe baza unui statut. Statutul trebuie sã continã prevederi referitoare la:
            a) denumirea si sediul casei de asigurãri de sãnãtate;
            b) teritoriul deservit;
            c) felul, cantitatea si calitatea unor servicii care nu sunt definite expres prin lege;
            d) nivelul si modul de încasare a contributiei;
            e) numãrul membrilor în organele de conducere;
            f) drepturile si obligatiile organelor de conducere;
            g) modul de adoptare a hotãrârilor adunãrii generale a reprezentantilor;
            h) organizarea activitãtii financiar-contabile, a controlului si întocmirea bilantului contabil anual;
            i) componenta si sediul comisiei de litigii;
            j) modalitãtile de publicitate.
            (2) Fiecare asigurat primeste un extras în care sunt specificate serviciile care se asigurã, nivelul contributiei si modul de platã.
            Art. 66. - Organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate sunt:
            a) adunarea generalã a reprezentantilor;
            b) consiliul de administratie, ales de adunarea generalã a reprezentantilor, care are un presedinte si un vicepresedinte, alesi dintre membrii acestuia, si care, în termen de 6 luni, va elabora statutul casei de asigurãri de sãnãtate.
            Art. 67. - Adunarea generalã a reprezentantilor are ca principal obiectiv sustinerea intereselor asiguratilor în raporturile cu consiliul de administratie. Ea are ca atributii:
            a) aprobã statutul si alte reglementãri specifice în domeniul sãu de activitate, potrivit legii;
            b) aprobã bilantul contabil si descãrcarea gestiunii anului precedent pentru Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si pentru casele de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti;
            c) ia decizii privind administrarea patrimoniului;
            d) aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul curent al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si pentru casele de asigurãri de sãnãtate teritoriale;
            e) alege o comisie de cenzori forrnatã din 3 persoane si 3 supleanti.
            Art. 68. - Consiliul de administratie reprezintã Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si pe asigurati în raporturile cu alte persoane fizice si juridice.
            Art. 69. - Pe lângã Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate functioneazã consilii de experti, care elaboreazã proiecte de norme metodologice pentru acordarea serviciilor medicale, aprobate de cãtre comisia mixtã a Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si Colegiului Medicilor din România.
            Art. 70. - Membrii Consiliului de administratie al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si ai comisiei de cenzori vor beneficia de o indemnizatie de sedintã, al cãrei cuantum este stabilit prin statut.
            Art. 71. - (1) Casele de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti au urmãtoarele organe de conducere:
            a) adunarea reprezentantilor;
            b) consiliul de administratie.
            (2) Atributiile si modul de desfãsurare a activitãtii organelor de conducere prevãzute la alin. (1) se reglementeazã prin statut.

Sectiunea a 2-a
Alegerea organelor de conducere ale caselor de asigurãri de sãnãtate

            Art. 72. - (1) Alegerea organelor de conducere ale caselor de asigurãri de sãnãtate se face prin vot secret.
            (2) O persoanã poate fi aleasã pentru maximum douã mandate.
            Art. 73. - Organele de conducere se aleg pe o perioadã de 5 ani.
            Art. 74. - Asiguratii si angajatorii aleg pe reprezentantii lor, pe grupe reprezentative, astfel:
            a) pentru salariati;
            b) pentru liber-profesionisti;
            c) pentru agricultori cu gospodãrii individuale;
            d) pentru pensionari;
            e) pentru someri;
            f) pentru personal casnic;
            g) pentru elevi si studenti.
            Art. 75. -(l) Norma de reprezentare este de 2 candidati la 10.000 de asigurati, dintre care un candidat ai angajatorului si unul al asiguratilor.
            (2) Primele alegeri, modul de depunere a candidaturilor pentru adunarea generalã a reprezentaniilor si desfãsurarea alegerilor vor fi prevãzute într-un regulament electoral, care se va elabora de cãtre comisia electoralã centralã. Aceastã comisie va fi alcãtuitã din 13 membri, dupã cum urmeazã:
            a) un reprezentant al Ministerului Justitiei;
            b) un reprezentant al Ministerului Sãnãtãtii;
            c) un reprezentant al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale;
            d) un reprezentant al Ministerului Finantelor;
            e) 4 reprezentanti ai sindicatelor reprezentative din tarã;
            f) 3 reprezentanti al Colegiului Medicilor din România;
            g) un reprezentant al Colegiului Farmacistilor din România;
            h) un reprezentant al Consiliului National al Patronatului.
            Art. 76. - La nivelul judetuluii si al municipiului Bucuresti, în baza regulamentului electoral, vor functiona comisii electorale judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti, care se aprobã, în componentã similarã, de cãtre comisia electoralã centralã.
            Art. 77. - Votul se exercitã personal.
            Art. 78. - (1) Alegerile au loc în acelasi timp pentru organele de conducere ale Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate, precum si pentru cele ale caselor de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti.
            (2) Nu pot face parte din organele de conducere ale caselor de asigurãri de sãnãtate: ministrii, secretarii de stat, directorii din ministere, primarii, prefectii si asiguratii cu functii de conducere în sindicat.

Sectiunea a 3-a
Serviciul medical al casei de asigurãri de sãnãtate

            Art. 79. - Serviciul medical al casei de asigurãri de sãnãtate elaboreazã si verificã documentatia privind acordarea si controlul serviciilor furnizate din punct de vedere medical pentru protejarea asiguratului. De asemenea, controleazã corectitudinea certificatelor medicale de boalã, oportunitatea mãsurilor de recuperare, îngrijirea la domiciliu si calitatea serviciilor de sãnãtate.
            Art. 80. - (1) În cadrul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate functioneazã un serviciu medical format din 7 medici, care este condus de un medic-sef.
            (2) În cadrul caselor de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti, serviciul medical este format din 2-5 medici, în raport cu numãrul asiguratilor, si este condus de un medic-sef.
            Art. 81. - Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al casei de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti numeste pe seful serviciului medical. Conditiile de numire se stabilesc prin statut.

CAPITOLUL VII
Controlul
Sectiunea 1
Controlul de gestiune

            Art. 82. - Controlul de gestiune al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al caselor de asigurãri de sãnãtate judetene si a municipiului Bucuresti se face anual de cãtre Curtea de Conturi.

Sectiunea a 2-a
 Controlul serviciilor medicale

           Art. 83. - Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate împreunã cu Colegiul Medicilor din România organizeazã comisii de control al serviciilor medicale care se acordã asiguratilor.
            Art. 84. - Controlul are ca scop verificarea îndeplinirii parametrilor calitãtii serviciilor medicale, potrivit criteriilor elaborate de Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate si de Colegiul Medicilor din România.

Sectiunea a 3-a
Arbitrajul

            Art. 85. - (1) Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate împreunã cu Colegiul Medicilor din România organizeazã Comisia Centralã de Arbitraj.
            (2) Comisia Centralã de Arbitraj este formatã din 2 arbitri delegati de cãtre Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, respectiv de cãtre Colegiul Medicilor din România.
            (3) Presedintele Comisiei Centrale de Arbitraj va fi un arbitru acceptat de ambele pãrti.
            Art. 86. - (1) Arbitrii pot fi medici, juristi sau economisti acreditati si înregistrati de Ministerul Justitiei.
            (2) Regulamentul de activitate a arbitrilor se stabileste de cãtre Ministerul Justitiei, cu avizul Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate si al Colegiului Medicilor din România.
            Art. 87. - Hotãrârile Comisiei Centrale de Arbitraj sunt obligatorii atât pentru casele de asigurãri de sãnãtate, cât si pentru Colegiul Medicilor din România.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii si finale

            Art. 88. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1998, cu exceptia prevederilor referitoare la functionarea caselor de asigurãri de sãnãtate ca institutii publice autonome, care intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1999.
            (2) În perioada 1 ianuarie 1998 - 1 ianuarie 1999, în vederea asigurãrii resurselor umane, materiale si financiare pentru functionarea întregului sistem de asigurãri sociale de sãnãtate, Ministerul Sãnãtãtii, cu avizul unei comisii constituite din câte un reprezentant al Ministerului Sãnãtãtii, al Ministerului Muncii si Proteciiei Sociale, al Ministerului Finantelor, al Colegiului Medicilor din România si al Colegiului Farmacistilor din România, organizeazã, în cadrul si pe structura directiilor sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, structurile functionale necesare.
            (3) În perioada prevãzutã la alin. (2), Ministerul Sãnãtãtii îndeplineste atributiile prevãzute de prezenta lege pentru Casa Nationalã de Asigurãri de Sãnãtate, iar directiile sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, îndeplinesc atributiile caselor de asigurãri de sãnãtate judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.
            (4) Colectarea contributiilor pentru asigurãrile sociale de sãnãtate, precum si a altor fonduri, în perioada prevãzutã la alin. (2), se face de cãtre Ministerul Finantelor, prin directiile teritoriale de specialitate, si se evidentiazã într-un cont separat. Din totalitatea fondurilor colectate, 80% vor fi administrate de cãtre Ministerul Sãnãtãtii, iar 20% se vor constitui într-un fond de rezervã al Casei Nationale de Asigurãri de Sãnãtate.
            Art. 89. - Retelele sanitare apartinând altor ministere îsi vor adapta functionarea la prevederile prezentei legi.
            Art. 90. - (1) Fondul initial de asigurãri sociale de sãnãtate se formeazã din contributia angajatorilor si din contributia angajatilor.
            (2) Contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate datoratã de angajator este de 5% si se formeazã din:
            a) 2% reprezentând contributia reglementatã de Ordonanta Guvernului nr. 22/1992 privind finantarea ocrotirii sãnãtãtii, aprobatã prin Legea nr. 114/1992;
            b) 3% raportat la fondul de salarii.
            (3) Contributia pentru asigurãrile sociale de sãnãtate a asiguratului se constituie astfel:
            a) 5% din veniturile salariale, în cazul asiguratilor care au calitatea de angajat;
            b) 5% din venitul impozabil, în cazul asiguratilor care lucreazã pe bazã de conventie civilã;
            c) 5% din venitul impozabil al liber-profesionistilor;
            d) 4% din venitul agricol impozabil, anual declarat de cãtre persoanele fizice care nu au calitatea de angajat si care nu se încadreazã în prevederile lit. c);
            e) 4% din drepturile individuale ale pensionarilor si ale somerilor. Din momentul începerii colectãrii, drepturile de pensie, de ajutor de somaj si de alocatie de sprijin se majoreazã cu 4%.
            (4) Contributia stabilitã potrivit prevederilor alin. (3) lit. a), b) si c) se deduce din impozitul pe salariu, respectiv din impozitul pe venit.
            (5) Cota de contributie initialã pentru persoanele asigurate în conditiile art. 55 este de 5%.
            (6) Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Sãnãtãtii vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acestui articol, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a legii. Aceste norme metodologice se vor publica în Monitorul Oficial al Romãniei.
            Art. 91. În teritoriile neacoperite cu medici sau cu personal sanitar, pentru asigurarea serviciilor medicale, consiliile locale pot acorda stimulente în naturã si în bani.
            Art. 92. - Activitatea de învãtãmânt si de cercetare din cadrul spitalelor cu sectii clinice, care sunt finanfate prin sistemul de asigurãri sociale de sãnãtate, pot beneficia de o finantare suplimentarã direct de la bugetul de stat.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 10 iulie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEdinTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 24 iulie 1997.
Nr. 145.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 23 iulie 1997.
Nr. 453.