MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I
Anul IX - Nr. 299          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          4 noiembrie 1997

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

169. – Lege pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.37 din 20 februarie 1991, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

"(2) Terenurile care fac parte din domeniul public sunt inalienabile, insesizabile si imprescriptibile. Ele nu pot fi introduse în circuitul civil decât dacă, potrivit legii, sunt dezafectate din domeniul public."

2. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

"Art. 6. - Domeniul privat al statului si, respectiv, al comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor este alcătuit din terenurile dobândite de acestea prin modurile prevăzute de lege, precum si din terenurile dezafectate, potrivit legii, din domeniul public. El este supus dispozitiilor de drept comun, dacă prin lege nu se prevede altfel."

3. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate în limita suprafetei de teren de 10 ha de familie, în echivalent arabil, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta dintre această suprafată si cea pe care au adus-o în cooperativa agricolă de productie sau care a fost preluată în orice mod de aceasta, până la limita suprafetei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945 pentru înfăptuirea reformei agrare, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităti sau de la autori diferiti.

(2) Persoanele cărora li s-a reconstituit dreptul de proprietate, potrivit legii, în limita suprafetei de teren de până la 10 ha de familie si cărora li s-a aplicat cota de reducere potrivit art. 13 alin. (3) din lege pot formula cerere pentru suprafetele de teren care au constituit această cotă. Cererile se formulează în cazul în care cota de reducere a depăsit procentul de 5%.

(3) Cererea se depune la primăria localitătii sau, după caz, la primăriile localitătilor în raza cărora se află terenul pentru care urmează să se reconstituie dreptul de proprietate, personal sau prin postă, cu confirmare de primire, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, sub sanctiunea decăderii.

(4) Cererea va cuprinde:

a) numele si prenumele persoanei solicitante si domiciliul acesteia;

b) calitatea de titular sau de mostenitor al dreptului de proprietate pentru care li s-a reconstituit sau urmează să li se reconstituie acest drept, potrivit prezentei legi;

c) suprafata de teren care li s-a reconstituit si diferenta pe care o solicită.

(5) La cerere se va anexa:

a) copie xerox de pe titlul de proprietate care s-a emis sau, după caz, de pe procesul-verbal ori fisa de punere în posesie;

b) copii xerox de pe actele doveditoare ale dreptului de proprietate pentru suprafetele de teren solicitate în plus;

c) o declaratie în care se va mentiona, pe propria răspundere, suprafata totală de teren atribuită în proprietate, prin reconstituire sau prin constituire, de familie, potrivit prezentei legi, chiar dacă acestea s-au făcut în mai multe localităti sau de la mai multi autori.

(6) Primarul va constitui un registru special, parafat, numerotat si sigilat, în care se vor înregistra, în ordine cronologică, cererile depuse de persoanele îndreptătite, si va emite, la cerere, un bon cu numărul de înregistrare.

(7) Pentru cererile depuse prin postă, pe confirmarea de primire se vor mentiona numărul de înregistrare a cererii si data acesteia.

(8) Primarul sau secretarul consiliului local este obligat să primească cererea si să o înregistreze, indiferent dacă aceasta cuprinde sau nu toate mentiunile precizate în alin. (4) si dacă nu este însotită de toate actele prevăzute la alin. (5). În acest caz, primarul sau secretarul este obligat să comunice solicitantului ca, înlăuntrul termenului de 90 de zile, să depună toate actele mentionate la alin. (5), sub sanctiunea decăderii acestuia din termen.

(9) Nerespectarea obligatiilor prevăzute la alin. (6) de către primar sau secretar atrage după sine atât răspunderea administrativă si disciplinară a acestora, potrivit legii, cât si plata de daune cominatorii sau, după caz, si de daune-interese.

(10) După expirarea termenului de 90 de zile prevăzut la alin. (3), primarul este obligat ca, în termen de 30 de zile, să întocmească situatia privind categoriile de persoane, terenurile agricole solicitate si balanta fondului funciar pe localitate - comună, oras, municipiu -, în vederea reconstituirii dreptului de proprietate, potrivit legii. Înlăuntrul acestui termen, primarul le va transmite prefectului, sub semnătură.

(11) În termen de 15 zile de la primire, prefectul va întocmi situatia privind categoriile de persoane solicitante si balanta fondului funciar pe judet, pe care o va transmite, în acelasi termen, Departamentului pentru Administratie Publică Locală.

(12) După întocmirea balantei fondului funciar la nivel de tară, prin lege se vor stabili suprafetele de teren agricol care vor fi reconstituite."

3 bis. După articolul 9 se introduce articolul 91, cu următorul cuprins:

"Art. 91. - (1) Persoanele fizice si persoanele juridice cărora li s-a reconstituit sau li s-a constituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole, potrivit prezentei legi, precum si persoanele juridice care au în patrimoniu sau în administrare terenuri agricole ori detin în orice mod asemenea terenuri au obligatia de a da secretarului consiliului local o declaratie în care vor mentiona suprafata de teren agricol atribuită sau, respectiv, detinută efectiv, în una sau mai multe localităti, iar pentru persoanele fizice, si de la mai multi autori.

(2) Persoanele fizice vor face declaratia pe propria răspundere, iar persoanele juridice, prin reprezentantii lor."

4. Alineatul 1 al articolului 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Suprafata adusă în cooperativă este cea care rezultă din: actele de proprietate, cartea funciară, cadastru, cererile de înscriere în cooperativă, registrul agricol de la data intrării în cooperativă, evidentele cooperativei sau, în lipsa acestora, din orice alte probe, inclusiv declaratii de martori."

5. Alineatul (5) al articolului 10 se abrogă.

6. Alineatele (4)-(10) ale articolului 11 se abrogă.

7. Alineatul (3) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"(3) De prevederile alin. (2) beneficiază si persoanele detinătoare ale titlurilor de Cavaler al Ordinului "Mihai Viteazul", "Mihai Viteazul cu Spadă" si mostenitorii lor, care au optat si cărora li s-a atribuit, la data împroprietăririi, teren arabil, cu exceptia celor care l-au înstrăinat."

8. Alineatul (3) al articolului 17 va avea următorul cuprins:

"(3) Terenurile neatribuite, rămase la dispozitia comisiei, trec în domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, urmând a fi puse la dispozitia celor care doresc să întemeieze sau să dezvolte exploatatii agricole, prin închiriere, concesionare sau vânzare, în conditiile legii."

9. Alineatele (4), (5) si (6) ale articolului 17 se abrogă.

10. După alineatul (3) al articolului 18 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (4), cu următorul cuprins:

"(4) Atribuirea în folosintă nu se poate face în cazurile în care în localitatea respectivă s-au operat reducerile prevăzute la art. 13 alin. (3)."

11. La articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

"(3) Organele reprezentative ale unitătilor de cult, recunoscute de lege, din mediul rural, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru suprafata de teren agricol care reprezintă diferenta dintre suprafata de 5 ha, în cazul parohiilor, si suprafata pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 10 ha, si pentru suprafata ce reprezintă diferenta dintre suprafata de 10 ha, în cazul mânăstirilor si schiturilor, si suprafata pe care au avut-o în proprietate, dar nu mai mult de 50 ha.

(4) Dispozitiile art. 9 rămân aplicabile.

(5) Pentru parohiile, schiturile si mânăstirile din mediul urban, consiliile si organele reprezentative ale acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate în conditiile alin. (3) si (4).

(6) Pot cere reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole care le-au apartinut în proprietate, în limita suprafetelor pe care le-au avut, si organele reprezentative ale altor unităti de cult, astfel:

a) centrul patriarhal, până la 200 ha;

b) centrele eparhiale, până la 100 ha;

c) protoeriile, până la 50 ha;

d) parohiile din mediul urban, până la 10 ha;

e) filialele din mediul rural si urban, până la 10 ha."

12. După alineatul (1) al articolului 22 se introduc două noi alineate, care devin alineatele (2) si (3), cu următorul cuprins:

"(2) Suprafetele de terenuri aferente casei de locuit si anexelor gospodăresti, precum si curtea si grădina din jurul acestora sunt acelea evidentiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de productie.

(3) Pentru suprafata de teren agricol atribuită de cooperativă ca lot de folosintă, potrivit prevederilor art. 4 din Decretul-lege nr.42/1990, nu se reconstituie sau nu se constituie dreptul de proprietate persoanei căreia i s-a atribuit, indiferent dacă acest teren se află în continuarea grădinii în intravilan sau în alt loc, în extravilan, cu exceptia celor strămutati, pentru realizarea unor investitii de interes local sau de utilitate publică."

13. Articolul 23 va avea următorul cuprins:

"Art. 23. - (1) Terenurile situate în intravilanul localitătilor, care au fost atribuite de cooperative, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptătite pentru constructia de locuinte si anexe gospodăresti, pe care le-au edificat, rămân si se înscriu în proprietatea actualilor detinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la fostii proprietari.

(2) Fostii proprietari vor fi compensati cu o suprafată de teren echivalentă în intravilan sau, în lipsă, cu teren situat în extravilan, în imediata vecinătate."

14. Alineatul (1) al articolului 24 va avea următorul cuprins:

"Art. 24. - (1) În cazul în care cooperativa agricolă de productie a atribuit loturi în folosintă unor cooperatori, în grădinile din intravilan ale fostilor proprietari, asemenea terenuri revin, de drept, în proprietatea detinătorilor initiali sau mostenitorilor acestora."

15. După alineatul (2) al articolului 24 se introduce alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Prin investitii, în sensul alin. (2), se întelege lucrările destinate exploatării agricole a terenului."

16. Alineatul (1) al articolului 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - (1) Punerea în posesie si eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptătiti nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătătilor pe temeiul schitei, amplasamentului stabilit si întocmirea documentelor constatatoare prealabile."

17. După alineatul (1) al articolului 26 se introduc patru alineate, care devin alineatele (2), (3), (4) si (5), cu următorul cuprins:

"(2) În toate cazurile în care reconstituirea dreptului de proprietate se face pe vechile amplasamente, cu ocazia măsurătorilor comisia ia act de recunoasterea reciprocă a limitelor proprietătii de către vecini si le consemnează în documentele constatatoare.

(3) Pentru terenurile aflate în exploatarea societătilor agricole de tip privat, constituite în temeiul Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, comisiile locale si cele judetene, în termen de 12 luni, vor efectua toate operatiunile prevăzute la alin. (1) si (2) si vor elibera titlurile de proprietate.

(4) Membrii si conducerea acestor societăti agricole au obligatia de a solicita imediat comisiilor locale să efectueze operatiunile prevăzute la alineatul precedent, iar comisiile judetene, să solicite eliberarea titlurilor de proprietate.

(5) Încălcarea prevederilor alineatelor precedente atrage desfiintarea, de drept, a societătilor agricole în cauză."

18. Alineatul (5) al articolului 29 se abrogă.

19. Alineatul (2) al articolului 30 va avea următorul cuprins:

"(2) Terenurile neatribuite, rămase la dispozitia comisiei, vor trece în domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului."

20. Alineatul (1) al articolului 33 se abrogă.

21. Alineatul (2) al articolului 34 va avea următorul cuprins:

"(2) Terenurile proprietate de stat, administrate de institutele si statiunile de cercetări stiintifice, agricole si silvice, destinate cercetării si producerii de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasă, precum si din administrarea Institutului pentru Testarea si Înregistrarea Soiurilor de Plante de Cultură si a centrelor sale teritoriale, apartin domeniului public si rămân în administrarea acestora. În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Guvernul, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, va delimita suprafetele de teren strict necesare cercetării si producerii de seminte si material săditor din categorii biologice superioare si animalelor de rasă si pe cele destinate productiei, din administrarea institutelor si statiunilor de cercetare si productie agricolă."

22. Alineatul (5) al articolului 35 va avea următorul cuprins:

"(5) Terenurile fără constructii, neafectate de lucrări de investitii aprobate potrivit legii, din intravilanul localitătilor, aflate în administrarea consiliilor locale, considerate proprietate de stat prin aplicarea dispozitiilor Decretului nr.712/1966 si a altor acte normative speciale, se restituie fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora, după caz, la cerere."

23. După articolul 36 se introduc articolele 361, 362 si 363, cu următorul cuprins:

"Art. 361. - (1) Persoanele fizice cărora li s-a stabilit calitatea de actionar în temeiul art. 36 din lege, persoanele cărora li s-au stabilit drepturi la institutele si statiunile de cercetare agricole si la regiile autonome cu profil agricol, potrivit Legii nr. 46/1992 privind stabilirea unor drepturi în favoarea persoanelor fizice care detin actiuni în temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, precum si persoanele care au calitatea de locatori, potrivit art. 25 din Legea arendării nr. 16/1994, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 10 ha de familie, până la limita suprafetei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, indiferent dacă reconstituirea urmează să se facă în mai multe localităti sau de la autori diferiti, în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1), cărora li s-a stabilit dreptul în actiuni, în limita suprafetei de până la 10 ha în echivalent arabil, pot face cerere, în cazul în care prin aplicarea coeficientului de echivalare, prevăzut în regulamentul aprobat de Hotărârea Guvernului nr.131/1991, suprafata de teren putea depăsi, ca echivalentă, 10 ha teren arabil, în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9) din prezenta lege.

Art. 362. - Persoanele fizice ale căror terenuri agricole au fost trecute în proprietatea statului prin efectul Decretului nr.83/1949, precum si al oricăror alte acte normative de expropriere, sau mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate pentru suprafata de teren trecută în proprietatea statului, până la limita suprafetei prevăzute la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, indiferent dacă reconstituirea urmează a se face în mai multe localităti sau de la autori diferiti, în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 din prezenta lege.

Art. 363. - (1) După expirarea termenului de 90 de zile, în cazurile prevăzute la art. 361 si 362, primarul va întocmi situatia privind terenurile agricole solicitate de categoriile de persoane prevăzute si balanta fondului funciar pe localitate si pe fiecare societate comercială si institut sau statiune de cercetare si productie agricolă ori regie autonomă cu profil agricol, din raza teritorială a localitătii.

(2) Dispozitiile art. 9 alin. (9) rămân aplicabile."

24. Alineatul (2) al articolului 39 va avea următorul cuprins:

"(2) Terenurile prevăzute la alineatul precedent se atribuie din domeniul privat al comunei, orasului sau municipiului, după caz."

25. Alineatul (1) al articolului 40 va avea următorul cuprins:

"Art. 40. - (1) Terenurile provenite din fostele izlazuri comunale, transmise unitătilor de stat, si care în prezent sunt folosite ca păsuni, fânete si arabil, vor fi restituite în proprietatea comunelor, oraselor si municipiilor, după caz, si în administrarea primăriilor, pentru a fi folosite ca păsuni comunale si pentru producerea de furaje sau seminte de culturi furajere. Fac exceptie suprafetele ocupate cu vii, pomi, seminceri furajeri, helesteie, lacuri sau cele destinate producerii de legume, fructe ori altă materie primă pentru fabricile de conserve, orezării si câmpuri experimentale, destinate cercetării agricole, ce vor fi compensate în suprafată egală cu teren de aceeasi calitate de către societătile comerciale pe actiuni, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi."

26. După alineatul (1) al articolului 40 se introduce alineatul (2), care va avea următorul cuprins:

"(2) Nerespectarea dispozitiilor alineatului precedent duce la trecerea de drept în proprietatea comunelor, oraselor sau municipiilor, după caz, a acestor terenuri."

27. Alineatul (1) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"Art. 41. - (1) Persoanele fizice sau, după caz, mostenitorii acestora, ale căror terenuri cu vegetatie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărisuri, păsuni si fânete împădurite au trecut în proprietatea statului prin efectul unor acte normative speciale, pot cere reconstituirea dreptului de proprietate si pentru diferenta de peste 1 ha, dar nu mai mult de 30 ha, de familie."

28. Alineatul (2) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"(2) Dacă pe suprafetele de teren ce urmează a fi atribuite în conditiile alineatului precedent se află constructii sau amenajări forestiere, ori sunt în curs de executie sau în fază de proiectare, sau terenurile sunt defrisate, se vor atribui alte suprafete de teren, cu respectarea acelorasi conditii, în imediata apropiere."

29. Alineatul (3) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3)."

30. Alineatul (4) al articolului 41 va avea următorul cuprins:

"(4) Terenurile prevăzute la alin. (1), precum si la art. 411 si 412 vor fi gospodărite si exploatate în regim silvic, potrivit legii. Regimul silvic pentru pădurile proprietate privată se va elabora si se va aproba în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentei legi, prin grija Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului. Punerea în posesie a pădurilor, zăvoaielor, tufărisurilor, a păsunilor si fânetelor împădurite se va face numai după stabilirea regimului silvic al acestora."

31. După articolul 41 se introduc articolele 411 si 412, cu următorul cuprins:

"Art. 411. - (1) Fostii composesori sau, după caz, mostenitorii acestora pot cere reconstituirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prevăzute la art. 41, pe baza actelor care le atestă această calitate si în limitele suprafetelor prevăzute în acele acte.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si în cazul terenurilor exploatate în devălmăsie de către fostii mosneni sau răzesi, în cadrul obstilor nedivizate.

(3) Dispozitiile alin. (2) ale art. 41 rămân aplicabile.

(4) În cazurile în care terenurile care au apartinut composesoratelor si obstilor sunt situate pe raza teritorială a mai multor localităti, cererea se face la fiecare dintre ele, pentru suprafata situată pe raza acestora.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor formula cererile în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).

Art. 412. - (1) Consiliile parohiale sau organele reprezentative ale schiturilor si mânăstirilor, precum si ale institutiilor de învătământ, pot cere restituirea terenurilor cu vegetatie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărisuri, fânete si păsuni împădurite, care le-au apartinut în proprietate, în limita suprafetelor pe care le-au avut în proprietate, dar nu mai mult de 30 ha, indiferent dacă sunt situate pe raza mai multor localităti.

(2) Cererile împreună cu actele doveditoare de proprietate se fac în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).

(3) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor pot cere restituirea în proprietate privată a terenurilor cu vegetatie forestieră, păduri, zăvoaie, tufărisuri, fânete si păsuni împădurite, în baza actelor care le atestă această calitate, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9).

(4) Dispozitiile art. 41 alin. (2) rămân aplicabile."

32. Articolul 42 va avea următorul cuprins:

"Art. 42. - Cetătenii români cu domiciliul în străinătate, precum si fostii cetăteni români care si-au redobândit cetătenia română, indiferent dacă si-au stabilit sau nu domiciliul în tară, pot face cerere de reconstituire a dreptului de proprietate pentru suprafetele de terenuri agricole sau terenuri cu destinatie forestieră, prevăzute la art. 41, care le-au apartinut în proprietate, dar numai până la limita prevăzută la art. 3 lit. h) din Legea nr. 187/1945, de familie, pentru terenurile agricole, si nu mai mult de 30 ha de familie, pentru terenurile cu destinatie forestieră, în termenul, cu procedura si în conditiile prevăzute la art. 9 alin. (3)-(9)."

33. Alineatul (3) al articolului 43 va avea următorul cuprins:

"(3) Organul împuternicit să constate situatiile prevăzute la alin. (2) este prefectul, care, prin ordin, atestă pierderea dreptului de proprietate si trecerea acestuia, după caz, în proprietatea privată a comunei, a orasului sau a municipiului în a cărui rază teritorială este situat terenul."

34. După capitolul III se introduce capitolul III1, care va avea următorul cuprins:

"CAPITOLUL III1
Dispozitii procedurale

Art. 441. - Comisia judeteană este competentă să solutioneze contestatiile si să valideze ori să invalideze măsurile stabilite de comisiile locale.

Art. 442. - (1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeteană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdictională.

(2) Comisia judeteană si cea locală au, în limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedură civilă, calitate procesuală pasivă si, când este cazul, activă, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.

Art. 443. - (1) Hotărârile comisiei judetene asupra contestatiilor persoanelor care au cerut reconstituirea sau constituirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, conform dispozitiilor cuprinse în cap. II din lege, si cele asupra măsurilor stabilite de comisiile locale se comunică celor interesati prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

(2) Împotriva hotărârii comisiei judetene se poate face plângere la judecătoria în a cărei circumscriptie este situat terenul, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Art. 444. - (1) Dispozitiile art. 443 alin. (1) se aplică si în cazul în care plângerea este îndreptată împotriva ordinului prefectului sau oricărui act administrativ al unui organ administrativ care a refuzat atribuirea terenului sau propunerile de atribuire a terenului, în conditiile prevăzute în cap. III din prezenta lege.

(2) Dispozitiile alin. (2) al art. 443 rămân aplicabile.

Art. 445. - (1) Poate face obiectul plângerii modificarea sau anularea propriei hotărâri de către comisie.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplică si în cazul în care comisia judeteană a emis, după încheierea procedurii de definitivare a activitătii sale, acte administrative contrare propriei hotărâri, dispozitiile alin. (2) al art. 443 rămânând aplicabile.

Art. 446. - Plângerea prevăzută la art. 443 poate fi îndreptată si împotriva măsurilor de punere în aplicare a art. 36 din prezenta lege, cu privire la stabilirea dreptului de a primi actiuni în unitătile agricole de stat, reorganizate în societăti comerciale conform Legii nr. 15/1990, dispozitiile alin. (2) al art. 443 rămânând aplicabile.

Art. 447. - Plângerea formulată potrivit art. 443-446 suspendă executarea.

Art. 448. - Instanta solutionează cauza potrivit regulilor prevăzute în Codul de procedură civilă si în Legea pentru organizarea judecătorească. Pe baza hotărârii judecătoresti definitive, comisia judeteană, care a emis titlul de proprietate, îl va modifica, îl va înlocui sau îl va desfiinta.

Art. 449. - Sentinta civilă pronuntată de instanta mentionată la art. 448 este supusă căilor de atac prevăzute în Codul de procedură civilă, cu respectarea dispozitiilor legale în materie.

Art. 4410. - Tertii care au fost vătămati în drepturile lor prin hotărârea comisiei judetene sau prin ordinul prefectului ori în alt mod, prin acte administrative prealabile ordinului, cum este cazul propunerilor primarului, si care nu aveau interes de a se adresa acestor organe, având deja un titlu de proprietate privată asupra terenului, ori li se recunoscuse un asemenea drept, potrivit legii, nu pot folosi decât calea actiunilor de drept comun, petitorii sau, după caz, posesorii, în special revendicarea, si nu procedura prevăzută în acest capitol.

Art. 4411. - Dispozitiile art. 4410 se aplică si în cazul încălcării dreptului de proprietate publică sau privată al statului ori, după caz, al unitătilor administrativ-teritoriale.

Art. 4412. - Persoanelor prevăzute la art. 4410 si art. 4411 nu le sunt opozabile hotărârile date de comisiile judetene.

Art. 4413. - În toate cazurile în care legea prevede nulitatea unor operatiuni sau acte juridice, litigiul se judecă potrivit dreptului comun si nu conform procedurii speciale prevăzute în prezentul capitol.

Art. 4414. - (1) În cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeteană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemultumită poate face plângere la instanta în circumscriptia căreia este situat terenul.

(2) Dacă instanta admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sanctiunea condamnării la daune cominatorii pentru fiecare zi de întârziere, anume stabilite de instantă.

(3) Dispozitiile alin. (2) al art. 443 se aplică în mod corespunzător.

Art. 4415. - Litigiile în curs se vor judeca în continuare de către instantele sesizate, indiferent de faza procesuală în care se află, potrivit regulilor procedurale aplicabile la data sesizării, tinând însă seama, când este cazul, si de dispozitiile prezentei legi."

35. Alineatul (2) al articolului 54 va avea următorul cuprins:

"(2) Persoanele care nu dau curs somatiei si nu execută obligatiile în termenul stabilit de primar, din motive imputabile lor, vor fi sanctionate, anual, cu plata unei sume de la 50.000 lei la 100.000 lei/ha, în raport cu categoria de folosintă a terenului."36. Alineatul (2) al articolului 55 va avea următorul cuprins:

"(2) Cei care nu dau curs somatiei pierd dreptul de folosintă asupra terenului la sfârsitul anului în curs."

37. După alineatul (1) al articolului 57 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Persoanele fizice care au schimbat categoria de folosintă a terenurilor agricole pe care le detin în proprietate sunt obligate să comunice, în termen de 30 de zile de la data la care a avut loc această operatiune, modificarea intervenită oficiului de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, care are obligatia să le înregistreze."

38. Alineatul (2) al articolului 57, care devine alineatul (3), va avea următorul cuprins:

"(3) Schimbarea categoriei de folosintă silvică - păduri, răchitării, culturi de arbusti, detinute de persoane juridice se aprobă de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului."

39. Alineatul (2) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"(2) Grupele de terenuri care intră în perimetrele de ameliorare se stabilesc de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, la propunerile ce au la bază situatiile înaintate de comune, orase si municipii."

40. Alineatul (3) al articolului 61 va avea următorul cuprins:

"(3) Delimitarea perimetrelor de ameliorare se face de către o comisie de specialisti, al cărei regulament de organizare si functionare se aprobă de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului."

41.Alineatul (2) al articolului 62 va avea următorul cuprins:

"(2) Includerea de către primărie a unui anumit teren în categoria mentionată la alin. (1) se poate face cu acordul proprietarului. Dacă proprietarul nu este de acord, primăria face propuneri motivate prefecturii, care va decide."

42. După alineatul (2) al articolului 62 se introduc alineatele (3) si (4), cu următorul cuprins:

"(3) Dacă prefectul decide includerea terenului prevăzut la alin. (2) în perimetrul de ameliorare, consiliul local este obligat să-i atribuie în folosintă, titularului terenului în cauză, o suprafată de teren corespunzătoare, pe toată durata realizării lucrărilor de ameliorare.

(4) În cazul în care statul nu dispune în localitatea respectivă de un alt teren asemănător pentru rezolvarea situatiei mentionate la alin. (1), iar proprietarul nu este de acord să primească un alt teren la distantă mai mare, se va aplica procedura de expropriere pentru cauză de utilitate publică, prevăzută de Legea nr. 33/1994."

43. Alineatul (1) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

"Art. 67. - (1) Fondurile necesare pentru cercetarea, proiectarea si executarea lucrărilor prevăzute în proiectele de amenajare, ameliorare si punere în valoare a terenurilor degradate si poluate, cuprinse în perimetru, se asigură, în functie de specificul lucrărilor, de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si cu alte ministere interesate, din Fondul de ameliorare a fondului funciar si prin alocatiile bugetare."

44. Alineatul (3) al articolului 67 va avea următorul cuprins:

"(3) În cazul în care se constată că anumite suprafete au fost scoase din productia agricolă sau silvică prin degradare sau poluare a solului, datorită faptei culpabile a unor persoane fizice sau juridice, proprietarii, primăria sau organul agricol ori silvic pot cere suportarea de către cel vinovat a cheltuielilor necesitate de lucrările de refacere si de ameliorare a solului."

45. Articolul 68 va avea următorul cuprins:

"Art. 68. - Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, împreună cu Academia de Stiinte Agricole si Silvice, vor lua măsuri pentru dezvoltarea sistemului national de supraveghere, evaluare, prognoză si avertizare cu privire la starea calitătii solurilor agricole si silvice, pe baza unui sistem informational, cu asigurarea de bănci de date, la nivelul tării si al judetului, si vor propune măsurile necesare pentru protectia si ameliorarea terenurilor, în scopul mentinerii si cresterii capacitătii de productie."

46. Articolul 69 va avea următorul cuprins:

"Art. 69. - Folosirea temporară sau definitivă a unor terenuri agricole si silvice în alte scopuri decât productia agricolă si silvică se face numai în conditiile prevăzute de prezenta lege."

47. Alineatul (2) al articolului 70 va avea următorul cuprins:

"(2) Prin exceptie, unele constructii, care, prin natura lor, pot genera efecte poluante factorilor de mediu, pot fi amplasate în extravilan. În acest caz, amplasamentele se vor stabili pe bază de studii ecologice de impact, prealabile, avizate de organele de specialitate, privind protectia mediului înconjurător."

48. După alineatul (2) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (3), cu următorul cuprins:

"(3) Scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor agricole din extravilan, de clasa I si a II-a de calitate, a celor amenajate cu lucrări de îmbunătătiri funciare, precum si a celor plantate cu vii si livezi, prin extinderea intravilanului localitătilor, se face la propunerea consiliilor locale, prin hotărâre a Guvernului si cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei."

49. Alineatul (3) al articolului 71, care devine alineatul (4), va avea următorul cuprins:

"(4) Scoaterea definitivă din circuitul agricol si silvic a terenurilor situate în extravilanul localitătilor se face cu plata, de către persoanele fizice sau juridice solicitante, a taxelor prevăzute în anexele nr. 1 si 2 la prezenta lege. Din aceste taxe se constituie Fondul de ameliorare a fondului funciar, aflat la dispozitia Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si, respectiv, a Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului."

50. După alineatul (4) al articolului 71 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu următorul cuprins:

"(5) Dispozitiile alin. (4) se aplică si în cazul terenurilor agricole care au fost trecute, potrivit legii, în intravilanul localitătii, în vederea realizării constructiilor de orice fel."

51. După alineatul (5) al articolului 71, care devine alineatul (6), se introduce alineatul (7), cu următorul cuprins:

"(7) De asemenea, se exceptează de la plata taxelor prevăzute la alin. (3) perimetrele agricole din satele sau cătunele demolate, aflate în curs de reconstructie."

52. Alineatul (1) al articolului 72 va avea următorul cuprins:

"Art. 72. - (1) Pentru scoaterea temporară a terenurilor din productia agricolă si silvică, titularul aprobării este obligat să depună o garantie în bani egală cu taxa prevăzută pentru scoaterea definitivă a terenurilor din circuitul agricol sau silvic, într-un cont special al Fondului de ameliorare a fondului funciar."

53. După alineatul (1) al articolului 72 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Pentru taxa prevăzută la art. 71 alin. (4) si pentru garantia prevăzută la alin. (1), depuse în Fondul de ameliorare a fondului funciar, se primeste de către titular o dobândă aplicată de bancă pentru perioada de depozit."

54. Alineatul (2) al articolului 72, care devine alineatul (3), va avea următorul cuprins:

"(3) După îndeplinirea obligatiilor prevăzute cu privire la redarea terenurilor, la confirmarea organelor judetene agricole sau silvice si a proprietarului terenului, titularul va primi garantia depusă si dobânda bancară."

55. După alineatul (1) al articolului 75 se introduce alineatul (2), cu următorul cuprins:

"(2) Refuzul nejustificat al detinătorului terenului de a-si da acordul prevăzut la alin. (1) va putea fi solutionat de instanta de judecată, hotărârea acesteia înlocuind consimtământul celui în cauză."

56. Alineatul (1) al articolului 80 va avea următorul cuprins:

"Art. 80. - (1) Titularii lucrărilor de investitii sau de productie, care detin terenuri pe care nu le mai folosesc în procesul de productie, cum sunt cele rămase în urma excavării de materii prime - cărbune, caolin, argilă, pietris - de la sondele abandonate si altele asemenea, sunt obligati să ia măsurile necesare de amenajare si de nivelare, dându-le o folosintă agricolă, iar dacă aceasta nu este posibil, o folosintă piscicolă sau silvică, în termen de 2 ani de la încheierea procesului de productie."

57. Alineatul (3) al articolului 80 va avea următorul cuprins:

"(3) Executia acestor lucrări se face de unităti specializate ale Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si ale Ministerului Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, din fondurile prevăzute de beneficiari, în conditiile legii."

58. Alineatul (2) al articolului 81 va avea următorul cuprins:

"(2) Aprobarea ocupării terenurilor în astfel de cazuri se dă de către oficiul de cadastru agricol si organizare a teritoriului agricol, judetean sau al municipiului Bucuresti, după caz, indiferent de mărimea suprafetei necesare, pe baza acordului detinătorilor si cu plata despăgubirilor convenite."

59. Articolul 87 va avea următorul cuprins:

"Art. 87. - (1) Ocuparea în întregime sau în parte a terenurilor de orice fel, înfiintarea sau mutarea semnelor de hotar si a reperelor de marcare, fără aprobarea primită în conditiile legii, sau refuzul de a elibera terenul astfel ocupat fără drept constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Dacă fapta prevăzută la alin. (1) se săvârseste prin violentă, amenintări ori de două sau de mai multe persoane împreună, pedeapsa este închisoare de la 2 la 7 ani."

60. După articolul 87 se introduc articolele 871 si 872, cu următorul cuprins:

"Art. 871. - Fapta persoanei fizice, care are calitatea de membru al comisiei locale sau judetene de aplicare a prezentei legi, de a împiedica în orice mod reconstituirea dreptului de proprietate sau eliberarea titlului de proprietate către persoanele îndreptătite constituie abuz în serviciu si se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani."

"Art. 872. - Încălcarea prevederilor art. 9 alin. (5) lit. c) si ale art. 91, prin declararea unor suprafete de teren mai mici decât suprafetele pe care le detin, sau nedeclararea unor suprafete de teren, detinute efectiv, constituie infractiune de fals în declaratii si se pedepseste potrivit prevederilor art. 292 din Codul penal*).Ó

61. Articolul 89 va avea următorul cuprins:

"Art. 89. - Contraventiile prevăzute la art. 88 se sanctionează astfel:

a) cele de la lit. a) - c), cu amendă de la 500.000 lei la 1.000.000 lei;

b) cele de la lit. d) - h), cu amendă de la 1.000.000 lei la 2.000.000 lei."

62. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

"Art. 90. - Sanctiunile se pot aplica si persoanelor juridice, după cum urmează:

a) cele de la art. 88 lit. a) - c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) cele de la lit. d) - h), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei."

63. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

"Art. 91. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către specialistii împuterniciti în acest scop de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei si, după caz, de Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului, de împuternicitii prefectului si specialisti împuterniciti de directorul general al directiei generale pentru agricultură si alimentatie sau, după caz, de inspectorul sef al inspectoratului silvic judetean, precum si de către primar.

(2) Prin actul de constatare se dispune cu privire la suportarea pagubelor de către cei vinovati si, după caz, restabilirea situatiei anterioare."

64. Alineatele (1) si (2) ale articolului 93 vor avea următorul cuprins:

"Art. 93. - (1) Comisiile comunale, orăsenesti si municipale, constituite potrivit prevederilor art. 11, vor efectua lucrările si operatiunile stabilite de lege, din competenta lor, indiferent dacă se reconstituie sau se constituie dreptul de proprietate ori se restituie terenuri prin ordinul prefectului, înaintând aceste lucrări, după caz, comisiilor judetene sau prefectului, în vederea eliberării titlurilor de proprietate, respectiv emiterii ordinului prefectului.

(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) vor efectua operatiunile de punere în posesie, întocmind în acest scop procese-verbale, pe care le vor înainta comisiilor judetene."

65. Articolul 97 alineatele (1) si (2), articolul 98 si articolul 99 se abrogă.

Art. II. - Dispozitiile modificatoare sau de completare ori de abrogare ale prezentei legi nu aduc atingere în nici un fel titlurilor si altor acte de proprietate eliberate, cu respectarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, la data întocmirii lor.

Art. III. - (1) Sunt lovite de nulitate absolută, potrivit dispozitiilor legislatiei civile aplicabile la data încheierii actului juridic, următoarele acte emise cu încălcarea prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991:

a) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate, în favoarea persoanelor fizice care nu erau îndreptătite, potrivit legii, la astfel de reconstituiri sau constituiri;

b) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole aflate în domeniul public sau privat al statului, ori în domeniul public al comunelor, oraselor sau municipiilor;

c) actele de reconstituire sau de constituire a dreptului de proprietate în intravilanul localitătilor, pe terenurile revendicate de fostii proprietari, cu exceptia celor atribuite conform art. 23 din lege;

d) actele de constituire a dreptului de proprietate pe terenurile agricole constituite ca izlaz comunal;

e) actele de constituire a dreptului de proprietate, în conditiile art. 20, în localitătile în care s-a aplicat cota de reducere prevăzută de lege;

f) actele de constituire a dreptului de proprietate, în conditiile art. 20 si în cazul în care în localitatea respectivă nu s-a constituit dreptul de proprietate persoanelor îndreptătite de lege;

g) transferurile de terenuri dintr-o localitate în alta, efectuate cu încălcarea conditiilor prevăzute de lege, în scopul ilicit de a spori prin aceasta valoarea terenului primit ca urmare a transferului;

h) actele de vânzare-cumpărare privind constructiile afectate unei utilizări sociale sau culturale - case de locuit, crese, grădinite, cantine, cămine culturale, sedii si altele asemenea - ce au apartinut cooperativelor agricole de productie, cu încălcarea dispozitiilor imperative prevăzute la ultimul alineat al art. 28 din lege.

(2) Nulitatea poate fi invocată de primar, prefect, procuror si de alte persoane care justifică un interes legitim, iar solutionarea cererilor este de competenta instantelor judecătoresti de drept comun, care au plenitudine de jurisdictie.

(3) În situatia în care, pe terenurile care au făcut obiectul unor acte juridice, constatate nule potrivit alin. (1), s-au edificat constructii de orice fel, sunt aplicabile dispozitiile art. 494 din Codul civil.

Art. IV. - (1) Persoanele care nu au depus cereri în termenul prevăzut de Legea fondului funciar nr. 18/1991, pentru reconstituirea dreptului de proprietate, ori aceste cereri s-au pierdut sau cu privire la care nu au primit nici un răspuns, se pot adresa cu o nouă cerere comisiilor comunale, orăsenesti sau municipale, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

(2) Prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile persoanelor care, potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, nu aveau vocatie să solicite si, respectiv, să li se reconstituie dreptul de proprietate.

Art. V. - Prin lege specială, după întocmirea balantei fondului funciar se va reglementa atribuirea în folosintă sau, după caz, în proprietate de terenuri agricole din domeniul privat al statului, familiilor tinere, specialistilor din mediul rural, veteranilor de război cărora nu li s-au atribuit terenuri potrivit Legii nr. 44/1994, precum si personalului didactic, în conditiile Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.

Art. VI. - Anexa nr. 1 la Legea fondului funciar nr. 18/1991 se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta lege.

Art. VII. - Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se textelor o nouă numerotare.

 


*) Codul penal a fost republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.65 din 16 aprilie 1997

 

ANEXĂ

 

TAXA PROCENTUALĂ
datorată pentru scoaterea definitivă din circuitul agricol a terenurilor aflate în extravilan

 

Clasa terenului agricol         

1

2

3

4

5

Taxa procentuală care se aplică la pretul      de vânzare

400

350

300

250

200


NOTĂ:

Procentul se aplică la valoarea terenului, declarată ca pret de părtile din contractul de înstrăinare.

În situatia în care terenul nu a făcut obiectul vânzării-cumpărării si acesta este proprietatea investitorului sau provine din concesionare, donatie, asociere, taxa se calculează la valoarea de circulatie a terenului din zona respectivă.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

ANDREI IOAN CHILIMAN

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 16 septembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

 

Bucuresti, 27 octombrie 1997

Nr. 169.