MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 133    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     4 aprilie 1998

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            193. - HOTARARE privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse provenite din import

            194. - HOTARARE privind reducerea temporara a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import

            195. - HOTARARE privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a hartiei de ziar provenite din import

ORDONANTE DE URGENTĂ

            7. - ORDONANTA DE URGENTA privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI
 

HOTARARE
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a unor produse provenite din import

            In temeiul art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se excepteaza de la plata taxelor vamale, pana la data de 30 aprilie 1998, in limita unui contingent tarifar valoric de 13.400 mii dolari S.U.A., importul de samanta de floarea-soarelui destinata insamantarii, care se incadreaza la pozitia tarifara 1206.00.10.
            Art. 2. - Administrarea contingentului tarifar prevazut la art. 1 se efectueaza prin licente eliberate de Ministerul Industriei si Comertului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 30 martie 1998.
Nr. 193.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind reducerea temporara a taxelor vamale pentru unele produse provenite din import

            In temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. - Se aproba reducerea temporara, pana la data de 31 decembrie 1998 inclusiv, a taxelor vamale de la 20% la 7% pentru importul de tereftalat de dimetil (pozitia tarifara 29.17.37.00) si de polietilen - tereftalat (pozitia tarifara 39.07.60.00).

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 30 martie 1998.
Nr. 194.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind exceptarea temporara de la plata taxelor vamale a hartiei de ziar provenite din import

            In temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. - Se excepteaza temporar de la plata taxelor vamale, in limita unui contingent tarifar valoric de un milion dolari S.U.A., importul prevazut la pozitia tarifara Ex 4801.00.00.
- Hartie de ziar, in rulouri sau in foi, pentru tiparirea ziarelor.
            Art. 2. - Administrarea contingentului tarifar se efectueaza prin licente eliberate de Ministerul Industriei si Comertului.
            Art. 3. - Prevederile prezentei hotarari se aplica pana la data de 31 mai 1998 inclusiv.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 30 martie 1998.
Nr. 195.

ORDONANTE DE URGENTĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA DE URGENTA
privind preturile si tarifele produselor si serviciilor care se executa sau se presteaza in tara
in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome, care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

            In temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia Romaniei,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta de urgenta:
            Art. 1. - Produsele si serviciile care se executa sau se presteaza in tara in cadrul activitatilor cu caracter de monopol natural, al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome si ale caror preturi sau tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei sunt prevazute in anexa care face parte din prezenta ordonanta de urgenta.
            Art. 2. - (1) Preturile si tarifele produselor si serviciilor prevazute la art. 1 se pot ajusta periodic, pe baza avizului Oficiului Concurentei, cu informarea prealabila a Guvernului, in limitele pretului nominal rezultat din aplicarea, la pretul initial, a modificarii parametrului de ajustare pentru fiecare produs sau serviciu.
            (2) In cazurile in care, pe baza analizei situatiei financiare a producatorilor sau a prestatorilor, a influentelor reale in costuri si a avantajului cuvenit consumatorilor, Oficiul Concurentei avizeaza preturi sau tarife mai mici decat nivelul nominal rezultat din aplicarea la pretul initial a modificarii parametrului de ajustare, diferenta nu se va lua in calcul la ajustarile ulterioare. In avizul Oficiului Concurentei se va mentiona, pe langa pretul sau tariful ajustat, si nivelul parametrului existent la data respectiva, fata de care se va determina modificarea parametrului respectiv la ajustarea ulterioara.
            (3) Pentru energia electrica, energia termica si serviciile internationale de telefonie si de posta, ajustarea preturilor si tarifelor se va face pe baza cursului mediu de schimb al leului fata de dolarul S.U.A. pe primele 20 de zile ale lunii in care se solicita ajustarea, calculat pe baza datelor comunicate de Banca Nationala a Romaniei.
            (4) Pentru celelalte produse si servicii prevazute in anexa la prezenta ordonanta de urgenta, preturile si tarifele se ajusteaza pe baza ultimului indice al preturilor de consum publicat de Comisia Nationala pentru Statistica.
            Art. 3. - (1) Cererile de ajustare a preturilor si tarifelor pot fi depuse de catre producatorii si prestatorii de produse si servicii, atunci cand parametrul de ajustare prevazut la art. 2 alin. (3) sau (4) se modifica cu cel putin 5% fata de nivelul existent la data precedentei ajustari, la Oficiul Concurentei, care va formula un aviz motivat de acceptare sau de corectare a modificarii solicitate.
            (2) Cota minima de variatie prevazuta la alineatul precedent poate fi modificata prin hotarare a Guvernului, in functie de evolutia ratei inflatiei.
            (3) In cazuri deosebite, cum sunt restructurarea regiilor autonome, modificarea structurala a costurilor si a conditiilor de productie, Oficiul Concurentei poate sa analizeze, la solicitarea producatorilor si a prestatorilor ori din proprie initiativa, nivelul costurilor, al preturilor si al tarifelor la produsele si serviciile prevazute in anexa si sa propuna Guvernului modificarea acestora.
            Art. 4. - (1) In cazul producatorilor sau prestatorilor cuprinsi in programe de dezvoltare si reabilitare a utilitatilor, pentru care Guvernul a stabilit, pentru perioade determinate, la unele dintre produsele si serviciile prevazute la art. 1, reguli sau formule de ajustare, altele decat cele prevazute la art. 2, nivelurile concrete ale preturilor si tarifelor se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, pe baza regulilor respective.
            (2) Preturile si tarifele produselor si serviciilor, altele decat cele prevazute in prezenta ordonanta de urgenta, pentru care prin legi speciale se instituie avizul Oficiului Concurentei, se stabilesc si pot fi ajustate conform art. 2 din prezenta ordonanta de urgenta, pe baza ultimului indice al preturilor de consum publicat de Comisia Nationala pentru Statistica, daca prin legile respective nu se prevede altfel.
            Art. 5. - (1) Nerespectarea de catre agentii economici a prevederilor art. 2, practicarea altor preturi sau tarife decat cele avizate sau fara avizul Oficiului Concurentei, precum si prezentarea de date eronate la fundamentarea cererii de ajustare a preturilor si tarifelor constituie contraventie, daca fapta nu este savarsita in astfel de conditii incat sa fie considerata, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele incasate necuvenit ca urmare a savarsirii contraventiei se confisca, iar preturile si tarifele practicate gresit se corecteaza. Nivelul amenzilor va fi actualizat prin hotarare a Guvernului, in functie de nivelul inflatiei.
            (2) Aplicarea sanctiunilor pentru faptele de incalcare a dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta se prescrie in termen de 3 ani de la data savarsirii faptei.
            (3) In cazul confiscarii sumelor incasate necuvenit se aplica dispozitiile art. 15 din Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994, aprobata prin Legea nr. 65/1994.
            (4) Contraventiile se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite in acest scop de catre Oficiul Concurentei, care vor aplica amenda si vor dispune varsarea la bugetul de stat a sumelor incasate necuvenit ca urmare a savarsirii contraventiei. Contraventiilor constatate nu li se aplica dispozitiile art. 25 si 26 din Legea nr. 32/1968.
            (5) Impotriva procesului-verbal de constatare si de aplicare a sanctiunilor dispuse se poate face plangere in conditiile prevazute la art. 31 din Legea nr. 32/1968, astfel cum a fost modificat prin Ordonanta Guvernului nr. 12/1994, aprobata prin Legea nr. 65/1994.
            Art. 6. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
            - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3/1997 privind produsele si serviciile regiilor autonome, ale activitatilor cu caracter de monopol natural, precum si ale activitatilor economice supuse unui regim special pentru care preturile si tarifele se vor stabili cu avizul Oficiului Concurentei, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 27 februarie 1997, aprobata prin Legea nr. 69/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 77 din 29 aprilie 1997;
            - articolul 10 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/1997 privind acordarea unui ajutor pentru plata cheltuielilor suplimentare, determinate de cresterea consumului de energie termica in lunile sezonului rece si de majorarea pretului acesteia, pentru unele categorii ale populatiei, precum si modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 3/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 302 din 5 noiembrie 1997;
            - articolul 10 din Legea nr. 31/1996 privind regimul monopolului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 96 din 13 mai 1996;
            - orice alta dispozitie contrara.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Seful Oficiului Concurentei,
Mihu Miron Biji
Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministrul reformei, presedintele Consiliului pentru Reforma,
Ilie Serbanescu
Ministrul comunicatiilor,
Sorin Pantis
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris

Bucuresti, 30 martie 1998.
Nr. 7.

ANEXA

LISTA
produselor si serviciilor ale caror preturi si tarife se stabilesc cu avizul Oficiului Concurentei

 

Periodicitatea 
ajustarii

Parametrii de ajustare 

- Energie electrica

lunar 

cursul de schimb valutar 

- Energie termica

lunar

cursul de schimb valutar 

- Transport pe calea ferata - deservire generala 
(exclusiv servicii auxiliare si transport international)

lunar

indicele preturilor de consum 

- Transport fluvial in Delta Dunarii si pe rutele Orsova - Moldova Noua, 
Braila - Harsova si Galati - Grindu, pentru locuitorii zonei

lunar

indicele preturilor de consum 

- Transport urban de calatori cu autobuzul, troleibuzul, tramvaiul si metroul

lunar

indicele preturilor de consum

- Servicii postale de baza: 
• interne
• internationale


trimestrial
lunar


indicele preturilor de consum 
cursul de schimb valutar 

- Servicii telefonice de baza: 
• interne
• internationale


trimestrial 
lunar


indicele preturilor de consum 
cursul de schimb valutar 

- Apa bruta

lunar

indicele preturilor de consum 

- Apa potabila si canalizare

lunar

indicele preturilor de consum

- Servicii efectuate de Ministerul de Interne (pasapoarte, carti de identitate si permise de conducere auto)

lunar

indicele preturilor de consum

- Medicamente de uz uman din productie interna

lunar

indicele preturilor de consum