MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 150    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    15 aprilie 1998

SUMAR
 

LEGI SI DECRETE

            118. - LEGE privind constituirea si utilizarea Fondului social al drumurilor publice *** Republicata

            80. - LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea si creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii

            126. - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea si creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii

            81. -  LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

            127. - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

ORDONANTE DE URGENTĂ ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            20. - ORDONANTA privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente*** Republicata

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

            DECIZIE Nr. 43 din 10 martie 1998 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

LEGE Nr. 118 din 16 octombrie 1996 *** Republicata
privind constituirea si utilizarea Fondului social al drumurilor publice*) Republicata in temeiul art. III din Legea nr. 164 din 22 octombrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997, dandu-se textelor o noua numerotare.

Legea nr. 118 din 16 octombrie 1996 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 25 octombrie 1996 si a mai fost modificata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20 din 19 mai 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 95 din 20 mai 1997.

CAPITOLUL 1
Dispozitii generale

            Art. 1. - Pentru completarea surselor de finantare necesare constructiei, modernizarii, administrarii, intretinerii si repararii drumurilor publice se infiinteaza Fondul special al drumurilor publice.
            Art. 2. - Drumurile publice sunt cai de comunicatie care au drept scop asigurarea transporturilor rutiere pentru satisfacerea cerintelor populatiei, ale economiei si ale apararii nationale.
            Art. 3. - Drumurile publice pentru care se aplica prevederile prezentei legi sunt autostrazile, drumurile nationale, drumurile judetene si drumurile comunale.

CAPITOLUL 2
Constituirea Fondului special al drumurilor publice

            Art. 4. - Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie dupa cum urmeaza:
            1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:
            a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburantii auto livrati la intern de catre producatori;
            b) valorii in vama, stabilita potrivit legii, pentru carburantii auto importati;
            2. prin aplicarea unei cote de 5% asupra:
            a) pretului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele si remorcile livrate de catre producatorii din tara si destinate vanzarii pe piata interna, cu exceptia tractoarelor si vehiculelor specializate pentru lucrari agricole, inmatriculabile, pentru care se va aplica o cota de 2,5% incepand cu data de 1 ianuarie 1998, precum si a autovehiculelor si remorcilor achizitionate din fondurile nerambursabile PHARE;
            b) valorii in vama a autovehiculelor si remorcilor importate;
            3. prin plata de catre proprietarii de autovehicule si remorci, persoane fizice si persoane juridice, a unor sume fixe anuale, stabilite conform anexei, carora li se elibereaza documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice, denumit rovigneta, pentru care Ministerul Transporturilor va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.
            Aplicarea cotelor prevazute la alin. 1 pct. 1 si 2 se va reflecta in nivelul preturilor cu ridicata si al pretului cu amanuntul, fara sa intre in baza de impozitare a taxei pe valoarea adaugata.
            Sumele fixe anuale prevazute la alin. 1 pct. 3 vor fi actualizate anual, prin hotarare a Guvernului, in functie de rata inflatiei, pana la data de 31 decembrie a anului precedent.
            Art. 5. - Obligatia calcularii si varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 1 si 2 revine producatorilor si importatorilor, persoane fizice si persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate si de detinatorul produsului importat.
            Suma datorata se stabileste:
            a) la data livrarii de catre producatori;
            b) la data efectuarii formalitatilor de vamuire pentru produsele din import.
            Obligatia varsarii sumelor fixe anuale, prevazute la art. 4 alin. 1 pct. 3, revine tuturor proprietarilor de autovehicule si remorci, persoane fizice si persoane juridice, indiferent de data achizitionarii, cu exceptia institutiilor publice si a agentilor economici care efectueaza transport de calatori in comun, a proprietarilor de autovehicule si remorci radiate din circulatie sau neutilizate temporar in constructii sau in agricultura, ca urmare a intreruperii activitatilor productive, datorate caracterului sezonier si calamitatilor. Durata radierii din circulatie sau a neutilizarii temporare nu trebuie sa fie mai mica de 3 luni in cursul unui an, cu exceptia rulotelor turistice care sunt scutite de plata sumelor fixe anuale.
            Pentru autovehiculele si remorcile care, in conditiile actualei legi, sunt inscrise in circulatie sau utilizate mai putin de un an, cuantumul sumei de plata se determina proportional cu durata de circulatie, calculata in luni intregi.
            Sunt, de asemenea, exceptate persoanele cu handicap, proprietare ale unui singur autoturism sau ale unei singure autoutilitare amenajate pentru persoanele cu handicap si avizate de Regia Autonoma "Registrul Auto Roman".
            Art. 6. - Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 se varsa in contul Fondului special al drumurilor publice, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost stabilite.
            Sumele datorate ca urmare a aplicarii prevederilor art. 5 alin. 3 se platesc la unitatile C.E.C. de catre proprietarii de autovehicule si remorci pana la data de 31 martie a fiecarui an.
            Pentru neplata in termen a sumelor datorate de catre agentii economici, producatori si importatori de carburanti, de autovehicule si remorci se aplica majorari pentru fiecare zi de intarziere, conform legislatiei fiscale.
            Art. 7. - La controlul in trafic efectuat de catre organele abilitate ale Ministerului de Interne, conducatorii auto sunt obligati sa prezinte documentul care atesta dreptul de utilizare a drumurilor publice prevazut la art. 4 alin. 1 pct. 3 si la art. 12 alin. 3.
            In cazul neprezentarii documentului, se retine certificatul de inmatriculare a mijlocului de transport si se aplica o amenda reprezentand de zece ori suma fixa anuala datorata conform prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3.

CAPITOLUL 3
Repartizarea sumelor din Fondul special al drumurilor publice

            Art. 8. - Lucrarile finantate din Fondul special al drumurilor publice se executa conform programelor anuale care stau la baza fundamentarii bugetului acestui fond.
Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania" elaboreaza si fundamenteaza bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe care il depune la Ministerul Transporturilor.
Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aproba anual ca anexa la legea bugetului de stat.
            Art. 9. - Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizeaza astfel:
            a) 65% pentru drumurile nationale;
            b) 35% pentru drumurile judetene si comunale.

CAPITOLUL 4
Dispozitii comune si tranzitorii

            Art. 10. - Sumele incasate pentru Fondul special al drumurilor publice vor fi folosite in exclusivitate in scopul pentru care au fost constituite.
            Art. 11. - Dispozitiile prezentei legi se aplica si persoanelor fizice si persoanelor juridice straine in masura in care, prin tratate internationale la care Romania este parte, nu se stabileste altfel.
            Art. 12. - Persoanele fizice si persoanele juridice, achizitoare de autovehicule si remorci dupa data de 1 ianuarie 1997, sunt exceptate de la plata sumei fixe anuale pe o perioada de un an calendaristic de la data inscrierii in circulatie.
            La inscrierea in circulatie se elibereaza rovigneta prevazuta la art. 4 alin. 1 pct. 3, cu valabilitate de un an calendaristic.
            Dupa expirarea perioadei de exceptare de la plata prevazuta la alin. 1, persoanele fizice si persoanele juridice au obligatia de a solicita o noua rovigneta, cu respectarea prevederilor art. 4 alin. 1 pct. 3, platind suma fixa anuala proportional cu perioada ramasa pana la sfarsitul anului.
            Art. 13. - Disponibilul existent la finele anului in contul Fondului special al drumurilor publice se reporteaza cu aceeasi destinatie pentru anul urmator.
            Art. 14. - Constituirea si gestionarea Fondului special al drumurilor publice, stabilit potrivit prevederilor art. 4 din prezenta lege, se efectueaza de catre Ministerul Transporturilor.
            Art. 15. - Controlul respectarii prevederilor prezentei legi se exercita de catre Regia Autonoma "Administratia Nationala a Drumurilor din Romania", precum si de catre organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor.
            Art. 16. - Criteriile pe baza carora se aloca sumele din Fondul special al drumurilor publice, pe judete si in cadrul acestora, pentru drumurile judetene si comunale, precum si metodologia de programare, de calcul si de raportare, referitoare la Fondul special al drumurilor publice, se stabilesc prin norme metodologice elaborate de catre Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor.
            In termen de 45 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor si Ministerul Finantelor vor elabora normele metodologice prevazute la alin. 1.
            Art. 17. - Prezenta lege intra in vigoare la data de ianuarie 1997.
            Art. 18. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga: art. 7 si art. 42 din Legea drumurilor nr. 13/1974; art. 3, art. 4, art. 11 si art. 17 alin. (2) din Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor; art. 3 alin. (4), art. 20 alin. (2) si art. 37 din Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea si realizarea arterelor de circulatie in localitatile urbane si rurale; Decretul nr. 250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de catre autovehiculele inmatriculate in alte state care transporta marfuri in trafic international pe teritoriul Romaniei; Legea nr. 13/1994 privind constituirea si utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea drumurilor publice, precum si orice alte dispozitii contrare.
 

ANEXA 1

SUMELE FIXE
pentru utilizarea drumurilor

Nr.
crt.

Categoria vehiculului

Suma fixa anuala
(mii lei)

1.

Autoutilitare sub 3,5 tone*** ) si autoturisme:
- sub 1.500 cmc 
- 1.501-2.000 cmc 
- 2.001-3.200 cmc 
- peste 3.200 cmc 


50
100*)
250*)
600*)

2.

Autocamioane, autobasculante si alte mijloace de transport:
- sub 18 tone***) 
- 18-22 tone***) 
- peste 22 tone***) 


500
600
650

3.

Remorci:
- sub 3 tone***) 
- 3-16 tone***) 
- peste 16 tone***) 
Semiremorci:
- sub 20 tone***) 
- 20-30 tone***) 
- peste 30 tone***) 


150
350
450

600
700
800

4.

Autotractoare:
- sub 18 tone***) 
- peste 18 tone***) 


500
700

5.

Autoremorchere 

900

6.

Tractoare rutiere**):
- sub 20 CP 
- 20-45 CP 
- peste 45 CP 


100
300
400

*) Pensionarii posesori ai unui singur autoturism sau ai unei singure autoutilitare vor plati 50.000 lei/an.
**) Se achita de la 1 ianuarie 1998.
***) Masa totala autorizata, inscrisa in certificatul de inmatriculare.

SENATUL                                                                                                                        CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/1997
privind asigurarea si creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna,
destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 73 din 6 noiembrie 1997 privind asigurarea si creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 311 din 14 noiembrie 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
            1. Articolul 1 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            Art. 1. — (1) In vederea constituirii stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii, nominalizate in anexa nr. 1, se acorda credite cu dobanda bonificata, in limita sumei de 5.000 milioane lei, pentru produsele prevazute in anexa nr. 2.i
            2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 5. — (1) Consiliul Judetean Tulcea, cu sprijinul Prefecturii Judetului Tulcea, va lua masuri pentru selectarea agentilor economici prevazuti la art. 2 si pentru repartizarea pe localitati a stocurilor de produse prevazute in anexa nr. 2, in raport cu numarul popu latiei, si va aviza solicitarile de credite ale agentilor economici respectivi.
            (2) Selectarea agentilor economici prevazuti la alin. (1) se face avandu-se in vedere nivelurile cele mai reduse ale preturilor de vanzare.i
            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 13 aprilie 1998.
Nr. 80.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/1997
privind asigurarea si creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna,
destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 73/1997 privind asigurarea si creditarea stocurilor de aprovizionare pentru perioada de toamna-iarna, destinate localitatilor izolate din Delta Dunarii, si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 9 aprilie 1998.
Nr. 126.

SENATUL                                                                                    CAMERA DEPUTATILOR

 LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1997
privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. — Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 34 din 25 august 1997 privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata, emisa in temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 216 din 28 august 1997, cu urmatoarea modificare:
            Partea introductiva a articolului unic va avea urmatorul cuprins:
            Articol unic. — Ordonanta Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugata, aprobata si modificata prin Legea nr. 130/1992 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 288 din 12 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:i
            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 13 aprilie 1998.
Nr. 81.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1997
privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1997 privind completarea si modificarea unor reglementari referitoare la taxa pe valoarea adaugata si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 10 aprilie 1998.
Nr. 127.

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTA Nr. 20 din 27 ianuarie 1994 *** Republicata
privind masuri pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente


*) Republicata in temeiul dispozitiilor art. II din Legea nr. 72 din 7 aprilie 1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in siguranta a fondului construit existent, dandu-se articolelor si alineatelor o noua numerotare.
            Ordonanta Guvernului nr. 20 din 27 ianuarie 1994 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 28 din 28 ianuarie 1994, a mai fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994 si a fost aprobata si modificata prin Legea nr. 82 din 20 iulie 1995, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 160 din 25 iulie 1995.


            Art. 1. - Reducerea riscului seismic al constructiilor constituie o actiune complexa, de interes national, in contextul atenuarii efectelor unui potential dezastru provocat de cutremure si cuprinde masuri de interventie la constructiile existente care prezinta niveluri insuficiente de protectie la actiuni seismice, degradari sau avarieri in urma unor actiuni seismice.
            Art. 2. - (1) Proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii vor actiona pentru:
            - identificarea constructiilor din proprietate sau din administrare, descrise la art. 1;
            - expertizarea tehnica a constructiilor de catre experti tehnici atestati, in conformitate cu reglementarile tehnice;
            - aprobarea deciziei de interventie si continuarea actiunilor definite la alin. (2), in functie de concluziile fundamentate din raportul de expertiza tehnica.
            (2) Pentru constructiile expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, proprietarii constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiile de proprietari, precum si persoanele juridice care au in administrare constructii sunt obligati sa procedeze la:
            - proiectarea lucrarilor de interventie de catre persoane fizice sau juridice autorizate si verificarea proiectelor de catre verificatori tehnici atestati;
            - executarea lucrarilor de interventie de catre persoane juridice autorizate care au responsabili tehnici cu executia, atestati, inclusiv urmarirea, verificarea si receptia executarii lucrarilor de interventie prin diriginti de santier autorizati.
            Art. 3. - Masurile de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se stabilesc prin reglementari tehnice si se vor realiza cu respectarea cerintelor de calitate si a celorlalte obligatii impuse prin Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 12 din 24 ianuarie 1995, precum si a conditiilor tehnice prevazute de Normativul de proiectare antiseismica.
            Art. 4. - (1) Coordonarea din punct de vedere tehnic a activitatii in domeniul reducerii riscului seismic al constructiilor existente se realizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului prin:
            a) organizarea elaborarii, avizarea si aprobarea reglementarilor tehnice in domeniul protectiei antiseismice;
            b) avizarea din punct de vedere tehnic a solutiilor de interventie pentru constructiile de importanta vitala pentru societate, a caror functionalitate, in timpul cutremurului si imediat dupa cutremur, trebuie sa fie asigurata integral.
            In acest scop, in cadrul Consiliului tehnic superior al Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului se organizeaza Comisia tehnica pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, formata din personalitati in domeniu.
            (2) Comisiile judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, de aparare impotriva dezastrelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
            a) elaborarea programelor si monitorizarea actiunilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor;
            b) educarea antiseismica a populatiei.
            (3) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor actiona, in aria lor de autoritate, pentru:
            a) stabilirea si aplicarea restrictiilor din punct de vedere al riscului seismic datorita conditiilor locale de amplasament impuse prin documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului aprobate potrivit prevederilor legale;
            b) identificarea si inventarierea constructiilor cu destinatia de locuinta, descrise la art. 1, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale, a institutiilor publice si a agentilor economici si monitorizarea actiunilor de interventie privind reducerea riscului seismic al acestora, cuprinzand expertizarea tehnica, proiectarea si executia lucrarilor de interventie;
            c) fundamentarea, verificarea si avizarea documentatiilor privind actiunile de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz.
            Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor vor asigura locuintele de necesitate, pentru cazarea temporara a persoanelor si a familiilor, pe perioada executarii interventiilor care nu se pot efectua in cladiri ocupate.
Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, pentru constructiile cu destinatia de locuinta, expertizate tehnic si incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, vor notifica in scris proprietarilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si persoanelor juridice care au in administrare aceste constructii, obligatiile ce le revin, potrivit prevederilor legale, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor, precum si faptul ca isi asuma riscul si raspunderea pentru efectele potentiale ale seismelor, in situatia in care nu se conformeaza obligatiilor legale.
            (4) Inspectia de stat in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, prin inspectiile judetene si a municipiului Bucuresti in constructii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului, subordonate acesteia, vor aviza din punct de vedere tehnic listele cuprinzand prioritatile, pe categorii de constructii, privind expertizarea tehnica, proiectarea si executarea lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente.
            (5) Consiliile municipiilor, oraselor si comunelor, in vederea prevenirii unui potential dezastru provocat de cutremure, pot solicita instantei de judecata sa oblige proprietarii constructiilor cu destinatia de locuinta incadrate in clasa I de risc seismic sa ia masurile de interventie stabilite prin raportul de expertiza tehnica. Actiunea se adreseaza judecatoriei in raza careia este situata constructia.
            Actiunea este scutita de taxa de timbru.
            Art. 5. - Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind expertizarea tehnica a constructiilor descrise la art. 1 se vor asigura dupa cum urmeaza:
            a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale si a agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat sau regii autonome - in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului;
            b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, din bugetul de stat sau din bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea acestora;
            c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile proprii ale acestora.
            Art. 6. - Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor de natura investitiilor privind proiectarea si executarea lucrarilor de interventie pentru reducerea riscului seismic al constructiilor existente se vor asigura, acordandu-se prioritate constructiilor incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, dupa cum urmeaza:
            a) pentru constructiile cu destinatia de locuinta, proprietate privata a persoanelor fizice ori aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici - societati comerciale cu capital majoritar de stat si regii autonome -, dupa caz, din:
            - sursele proprii ale proprietarilor sau ale agentilor economici care le administreaza;
            - despagubiri acordate de societatile de asigurare;
            - credite bancare cu o durata de rambursare de pana la 20 de ani si cu o dobanda de 5% pe an, pentru consolidarea elementelor structurale sau a sistemului structural in ansamblu si, dupa caz, a elementelor nestructurale ale constructiei existente si/sau introducerea unor elemente structurale suplimentare inclusiv desfacerea si refacerea instalatiilor, echipamentelor si finisajelor aferente; in acest scop, Banca Nationala a Romaniei se autorizeaza si va deschide o linie de creditare, conform prevederilor legale, la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si la alte banci comerciale acreditate, precum si la Casa de Economii si Consemnatiuni; diferenta dintre dobanda de creditare, care include dobanda de referinta (taxa oficiala a scontului) a Bancii Nationale a Romaniei, plus marja dobanzii de 5% pe an a Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. si a altor banci comerciale agreate, precum si Casei de Economii si Consemnatiuni si dobanda platita de beneficiarii de credite se va suporta din transferuri de la bugetul de stat; modul de derulare a finantarii se stabileste prin conventie incheiata intre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala, Banca Nationala a Romaniei, Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. si alte banci comerciale agreate si Casa de Economii si Consemnatiuni, cu avizul Ministerului Finantelor; pana la rambursarea integrala a creditului se instituie ipoteca asupra locuintei; in cazul vanzarii locuintei, din pretul convenit se asigura rambursarea integrala a creditului, inclusiv a dobanzilor aferente, conform evidentei bancare de la data vanzarii locuintei; radierea ipotecii se face numai cu dovada achitarii integrale a creditului bancar acordat si a dobanzilor aferente;
            - bugetele locale, pentru locuintele aflate in proprietatea sau in administrarea unitatilor administrativ-teritoriale;
            b) pentru constructiile aflate in administrarea institutiilor publice, cu respectarea termenelor prevazute in normele tehnice in vigoare, potrivit prevederilor stabilite anual pentru acest gen de lucrari si aprobate prin bugetul de stat si bugetele locale, dupa caz, in functie de subordonarea institutiilor respective.
            Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare vor asigura acoperirea cheltuielilor din venituri proprii;
            c) pentru constructiile aflate in proprietatea sau in administrarea agentilor economici, cu exceptia constructiilor cu destinatia de locuinta aflate in proprietatea sau administrarea agentilor economici definiti la lit. a), din fondurile de dezvoltare proprii.
            Art. 7. - Fondurile necesare pentru finantarea cheltuielilor privind proiectarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic se vor asigura in limita transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual cu aceasta destinatie, in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, cu conditia continuarii de catre proprietari a executarii lucrarilor de interventie.
            Art. 8. - (1) Proprietarii, persoane fizice, care, la data aprobarii deciziei de interventiei, realizeaza venituri medii nete lunare pe membru de familie sub castigul salarial mediu net lunar pe economie, beneficiaza de alocatii pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile din proprietate cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic, in limita transferurilor de la bugetul de stat stabilite anual cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
            (2) Pentru proprietarii, persoane fizice, care nu se incadreaza in prevederile alin. (1), consiliile locale pot finanta din bugetele locale cheltuielile privind executarea lucrarilor de interventie, in functie de situatia materiala a proprietarilor si de starea tehnica si valoarea de patrimoniu a constructiilor din proprietatea acestora.
            (3) Finantarea din bugetele locale, in conditiile alin. (2), se face in completarea transferurilor de la bugetul de stat, stabilite anual pentru finantarea cheltuielilor privind executarea lucrarilor de interventie la constructiile cu destinatia de locuinta incadrate prin raportul de expertiza tehnica in clasa I de risc seismic.
            Art. 9. - Proprietarii, persoane fizice, beneficiaza, prin exceptare de la prevederile legale, de scutirea de taxa privind eliberarea autorizatiei de construire pentru executarea lucrarilor de consolidare a constructiilor cu destinatia de locuinta din proprietate.
            Art. 10. - (1) Transferurile de la bugetul de stat pentru finantarea cheltuielilor prevazute la art. 5 lit. a), art. 6 lit. a), art. 7 si art. 8 se fundamenteaza distinct de catre consiliile locale, cu ocazia elaborarii bugetului de stat si se transmit consiliului judetean, respectiv Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
            (2) Consiliile judetene si Consiliul General al Municipiului Bucuresti analizeaza, verifica si centralizeaza situatiile primite, stabilesc prioritatile la nivel de judet, respectiv municipiul Bucuresti, si transmit Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului valoarea cheltuielilor necesare.
            (3) In executia bugetului de stat, transferurile se repartizeaza de catre Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti si se acorda consiliilor locale beneficiare, potrivit normelor metodologice.
            (4) Consiliile judetene, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, si consiliile municipiilor, oraselor si comunelor raspund, potrivit legii, de utilizarea creditelor bugetare si de folosirea cu eficienta a sumelor primite ca transferuri de la bugetul de stat.
            Art. 11. - Contractarea expertizarii tehnice, proiectarii si executarii lucrarilor de interventie finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, dupa caz, pentru reducerea riscului seismic al constructiilor se face cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995.
            Art. 12. - In termen de 30 de zile de la data aprobarii prezentei ordonante, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor vor elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante*).
            Art. 13. - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga prevederile Hotararii Guvernului nr. 709/1991, precum si orice alte dispozitii contrare**).
            Art. 14. - Obligatiile si raspunderile proprietarilor constructiilor, persoane fizice sau juridice, si asociatiilor de proprietari, precum si ale persoanelor juridice care au in administrare constructii, se completeaza cu dispozitiile legislatiei civile.            *) Normele metodologice nr. 30.654/2.162/MC din 5 august 1994 au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 289 din 12 octombrie 1994.
Potrivit art. II din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a acesteia, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, Departamentul pentru Administratie Publica Locala si Ministerul Finantelor vor adapta in mod corespunzator normele metodologice sus-mentionate si le vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            **) Potrivit art. III din Ordonanta Guvernului nr. 67/1997, la data intrarii in vigoare a acesteia se abroga si prevederile Hotararii Guvernului nr. 644/1990 privind masuri pentru reducerea riscului de avariere a constructiilor afectate de cutremur, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 80 din 7 iunie 1990.
 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALA

DECIZIE Nr. 43 din 10 martie 1998
referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304
din Codul de procedura civila

            Ioan Muraru - presedinte
            Costica Bulai - judecator
            Viorel Mihai Ciobanu - judecator
            Mihai Constantinescu - judecator
            Nicolae Popa - judecator
            Lucian Stangu - judecator
            Florin Bucur Vasilescu - judecator
            Romul Petru Vonica - judecator
            Victor Dan Zlatescu - judecator
            Paula C. Pantea - procuror
            Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

            Pe rol, pronuntarea asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304  din Codul de procedura civila, ridicata de Protopopiatul Bisericii Romane Unite Greco-Catolice Sibiu din Dosarul nr. 2.836/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 3 martie 1998, in prezenta partilor si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea pentru data de 10 martie 1998.
            In sedinta de dezbatere din data de 3 martie 1998, reprezentantul Protopopiatului Bisericii Romane Unite Greco-Catolice Sibiu, pe de o parte, declara ca renunta la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, iar pe de alta parte, solicita Curtii admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2, partea finala, din Decretul-lege nr. 126/1990 privind unele masuri referitoare la Biserica Romana Unita cu Roma (Greco-Catolica). Se arata ca, in speta, prin recursul in anulare, declarat de procurorul general, s-a retinut ca solutionarea restituirii bunurilor ce au apartinut cultului greco-catolic este o problema ce excede atributiilor instantelor judecatoresti, ea fiind reglementata prin Decretul-lege nr. 126/1950. Critica de neconstitutionalitate priveste partea finala a art. 2 din acest decret-lege, potrivit careia, in vederea identificarii inventarierii si predarii bunurilor ce au apartinut acestui cult, se instituie o comisie formata din reprezentanti ai statului si ai Bisericii Romane Unite cu Roma, numita prin hotarare a Guvernului.
            Se apreciaza ca aceasta dispozitie incalca prevederile art. 21 din Constitutie, privind accesul liber la justitie.
            CURTEA,
            avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Curtea Suprema de Justitie - Sectia civila, prin Incheierea din 27 mai 1997, a sesizat Curtea Constitutionala cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de Protopopiatul Bisericii Romane Unite Greco-Catolice Sibiu.
            In motivarea exceptiei se sustine ca aceste prevederi legale incalca principiile autoritatii lucrului judecat si al stabilitatii hotararilor judecatoresti.
            Exprimandu-si opinia, instanta de judecata apreciaza ca exceptia este neintemeiata.
            In scopul solutionarii cauzei, conform prevederilor art. 24 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului.
            In punctul de vedere al Guvernului se apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate nu este intemeiata, avand in vedere practica jurisdictionala a Curtii.
            Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
            CURTEA,
            examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul
intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partilor, concluziile procurorului, prevederile legale atacate, raportate la dispozitiile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, constata urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate invocata.
            Potrivit art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, Curtea Constitutionala decide asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea unor legi sau ordonante, cu care este sesizata, printr-o incheiere, de catre instanta in fata careia s-a invocat exceptia. Fata de dispozitiile legale mentionate, rezulta ca exceptia de neconstitutionalitate a art. 2, partea finala, din Decretul-lege nr. 126/1990, ridicata de Protopopiatul Bisericii Romane Unite Greco-Catolice Sibiu in fata Curtii Constitutionale in sedinta publica din 3 martie 1998, nu poate fi retinuta. In speta, Curtea Constitutionala a fost sesizata prin Incheierea din 27 mai 1997, pronuntata de Curtea Suprema de Justitie - Sectia civila in Dosarul nr. 2.836/1996, cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila si, in consecinta, urmeaza a se pronunta cu privire la aceasta.
            Nici renuntarea partii la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila nu poate fi retinuta. Exceptia de neconstitutionalitate este o exceptie de ordine publica, prin invocarea ei punandu-se in discutie abaterea unor reglementari legale de la dispozitiile legii fundamentale, iar solutia asupra exceptiei este de interes general.
            Cu privire la constitutionalitatea art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, Curtea s-a pronuntat prin Decizia nr. 73 din 4 iulie 1996, ramasa definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996 si, respectiv, nr. 255 din 22 octombrie 1996, constatand, pe de o parte, ca prevederile art. 330, ale art. 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila sunt constitutionale, iar pe de alta parte, ca dispozitiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila sunt neconstitutionale.
            Avand in vedere ca un text declarat neconstitutional nu mai poate face obiectul unei noi exceptii de neconstitutionalitate, potrivit prevederilor art. 23 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, exceptia vizand dispozitiile art. 3302 alin. 1 din Codul de procedura civila urmeaza sa fie respinsa ca inadmisibila.
        Totodata exceptia privind dispozitiile art. 330, ale art. 3302 alin. 2, ale art. 3303, precum si ale art. 3304 din Codul de procedura civila urmeaza sa fie respinsa, intrucat nu au intervenit elemente noi care sa justifice schimbarea practicii jurisdictionale a Curtii Constitutionale.
            Cu privire la dispozitiile art. 3301 din Codul de procedura civila, se constata ca, la data ridicarii exceptiei, prin Legea nr. 17/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 26 din 18 februarie 1997, acestea fusesera modificate, astfel incat, in prezent, recursul in anulare nu mai poate fi declarat oricand de catre procurorul general, ci numai in cadrul unui termen de 6 luni, care incepe sa curga de la data cand hotararea a ramas irevocabila, pentru motivul prevazut la art. 330 pct. 1, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, pentru motivul prevazut la art. 330 pct. 2.
            Rezulta asadar ca, fiind instituit termenul de exercitare a acestei cai de atac, exceptia de neconstitutionalitate a ramas fara obiect.
            In acest sens s-a pronuntat Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 37 din 25 februarie 1997, definitiva, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 64 din 15 aprilie 1997.
Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
            CURTEA
            In numele legii
            DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330, 3301, 3302, 3303 si a art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de Protopopiatul Bisericii Romane Unite Greco-Catolice Sibiu in Dosarul nr. 2.836/1996 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din 10 martie 1998.

PRESEdinTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
Prof. univ. dr. IOAN MURARU
Magistrat-asistent,
Gabriela Dragomirescu