MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 153    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    16 aprilie 1998

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            205. - HOTARARE privind nivelul reducerilor de preturi pentru semintele folosite la insamantarile din primavara anului 1998

            218. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu apa si canalizare menajera a comunei Ungheni, judetul Mures”

            219. - HOTARARE pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 130/1997

            220. - HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

            221. - HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu apa potabila si canalizare in comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov”

            222. - HOTARARE privind acordarea unor ajutoare de urgenta

            224. - HOTARARE privind reducerea temporara a taxei vamale pentru importul de in melitat sau batut

            225. - HOTARARE privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in comuna Liesti, judetul Galati, in administrarea Ministerului Public

            226. - HOTARARE pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 37/1998 cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de “Regia Autonoma de Electricitate Renel” pentru anul 1998

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            25. - ORDIN pentru aprobarea Regulamentului privind constituirea si utilizarea fondului pentru stimularea personalului Consiliului Concurentei

            16813 / 19. - CONVENTIE  privind emisiunea si alte operatiuni privind titlurile de stat
 

            RECTIFICARE 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind nivelul reducerilor de preturi pentru semintele folosite la insamantarile din primavara anului 1998

            In temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 75/1995 privind producerea, controlul calitatii, comercializarea si folosirea semintelor si materialului saditor, precum si inregistrarea soiurilor de plante agricole, republicata,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se stabileste nivelul reducerilor de preturi la culturile si categoriile biologice, prevazute in anexa nr. 1, pentru semintele provenite de la agentii economici autorizati potrivit legii, folosite la insamantarile din primavara anului 1998.
            Art. 2. — (1) Sumele (lei/kg) reprezentand reducerile de preturi la cumpararea semintelor sunt cele prevazute in anexa nr. 2 si se acorda prin bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei pentru anul 1998.
            (2) Alocatiile reprezentand reduceri de preturi la semintele folosite la insamantarile din primavara anului 1998 se acorda in limita sumei de 79.987 milioane lei.
            (3) Termenul maxim pana la care pot fi cumparate semintele de la speciile care fac obiectul prezentei hotarari este prevazut in anexa nr. 3.
            Art. 3. — Preturile de livrare ale semintelor provenite de la agentii economici autorizati pot fi diferentiate, cu conditia respectarii nivelului maxim de reducere prevazut in anexa nr. 1 si a valorii (lei/kg) stabilite in anexa nr. 2.
            Art. 4. — (1) Cantitatile de seminte cumparate cu reducerea pretului in conditiile prezentei hotarari nu pot fi comercializate sau folosite in alte scopuri decat pentru insamantare.
            (2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage raspunderea civila sau penala, dupa caz.
            (3) Agentii economici autorizati potrivit legii care au livrat seminte cu reducerea pretului vor lua masuri de recuperare a sumelor de la cei vinovati, pe care le vor varsa la bugetul de stat.
            Art. 5. — Se aproba Normele metodologice privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reduceri de preturi aplicate la cumpararea semintelor de floarea-soarelui, soia, sfecla de zahar, fasole de camp, fasole de gradina si mazare de gradina, in vederea insamantarilor din primavara anului 1998, prevazute in anexa nr. 4.
            Art. 6. — Anexele nr. 1–4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Dinu Gavrilescu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 30 martie 1998.
Nr. 205.
 

ANEXA Nr. 1

NIVELUL
reducerilor de preturi la cumparare pentru semintele folosite la insamantarile din primavara anului 1998

Nr. 
crt.

Categoria biologica 
Seminte de:

Nivelul maxim 
de reducere a pretului 
— % —

1.

Floarea-soarelui certificata (F–1) 

37

2.

Soia certificata

35

3.

Sfecla de zahar certificata
— slefuita monogerma certificata
— slefuita plurigerma certificata 37
— drajata si incrustata certificata 37

37
37
37

4.

Fasole de camp certificata

37

5.

Fasole de gradina certificata

37

6.

Mazare de gradina certificata

37

ANEXA Nr. 2

SUMELE (lei/kg)
reprezentand reducerile de preturi la cumparare pentru semintele
folosite la insamantarile din primavara anului 1998

Nr.
crt.

Categoria biologica
Seminte de categorie biologica: 

 

 superioara 
(lei/kg)

certificata 
(lei/kg)

1.

Floarea-soarelui

13.098

2.

Soia

2.100

3.

Sfecla de zahar
— slefuita monogerma
— slefuita plurigerma
— drajata si incrustata
 


19.240
11.100
59.200

4.

Fasole de camp

2.960

5.

Fasole de gradina

11.100

6.

Mazare de gradina 

3.885

ANEXA Nr. 3

TERMENUL MAXIM
pana la care pot fi cumparate semintele din speciile care beneficiaza de reduceri de preturi,
pentru insamantarile din primavara anului 1998 

Nr.
crt.

Specia

Data pana la care 
se pot cumpara seminte cu pret redus

1.

Floarea-soarelui

25 aprilie 1998

2.

Soia 

5 mai 1998

3.

Sfecla de zahar

20 aprilie 1998

4.

Fasole de camp

10 mai 1998

5.

Fasole de gradina

30 iunie 1998

6.

Mazare de gradina 

20 aprilie 1998

ANEXA Nr. 4

NORME METODOLOGICE
privind acordarea, utilizarea si controlul utilizarii sumelor reprezentand reduceri de preturi aplicate la cumpararea semintelor de floarea-soarelui, soia, sfecla de zahar, fasole de camp, fasole de gradina si mazare de gradina,
in vederea insamantarilor din primavara anului 1998

            1. In temeiul prezentei hotarari, se acorda societatilor comerciale cu profil agricol, societatilor agricole, asociatiilor agricole fara personalitate juridica, producatorilor agricoli individuali, precum si altor proprietari si detinatori legali de terenuri agricole, reduceri de preturi (lei/kg) la cumpararea semintelor de floarea-soarelui, soia, sfecla de zahar, fasole de camp, fasole de gradina si mazare de gradina, in vederea insamantarilor din primavara anului 1998, in conditiile si in limita alocatiilor stabilite prin hotarare.
            2. Preturile de livrare ale semintelor provenite de la agentii economici autorizati pot fi diferentiate, cu conditia respectarii nivelului maxim de reducere si a valorii reducerii (lei/kg), stabilite in anexele nr. 1 si, respectiv, nr. 2 la hotarare.
            Pretul cu ridicata suportat de cultivatori este pretul loco depozit furnizor, exclusiv ambalajul de transport.
            3. Corespunzator tehnologiilor de prelucrare, semintele vor fi tratate in mod obligatoriu cu fungicide si insecticide specifice.
            4. Valoarea semintelor, exclusiv reducerile de preturi (lei/kg), se poate achita si prin schimb cu cereale boabe, in echivalenta valorica, la preturi negociate.
            5. Agentii economici autorizati pentru comercializarea semintelor, beneficiari ai sumelor reprezentand reduceri de preturi la seminte, vor intocmi deconturile justificative, conform modelului din anexa nr. 1 la prezentele norme metodo logice, care vor fi verificate si avizate de catre directiile generale pentru agricultura si alimentatie, care raspund de exactitatea si realitatea datelor.
            6. Dupa primirea avizului directiei generale pentru agricultura si alimentatie, agentii economici autorizati, beneficiari ai sumelor reprezentand reduceri de preturi, vor trimite, in termen de 3 zile, deconturile justificative la Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, care, dupa analiza si verificare, va solicita Ministerului Finantelor deschiderea creditelor bugetare.
            Cererea de deschidere a creditelor bugetare va fi insotita de situatia centralizata pe judet a acordarii de la bugetul de stat a sumelor reprezentand reduceri de preturi aplicate la cumpararea semintelor, potrivit modelului din anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice. Dupa aprobarea deschiderii creditelor bugetare, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va vira sumele respective in contul agentilor economici beneficiari.
 

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
 

            Judetul
            Agentul economic
            Banca
            Perioada livrarii

Verificat si avizat

Director general,
.......................................
 

DIRECTIA GENERALA PENTRU
AGRICULTURA SI ALIMENTATIE
 

DECONT JUSTIFICATIV privind sumele (lei/kg) reprezentand reduceri de preturi aplicate la cumpararea semintelor in primavara anului 1998 conform Hotararii Guvernului nr. .....

Nr.
crt.

Categoria biologica
Seminte de: 

Pretul cu ridicata
(lei/kg)

Cantitatea livrata
(tone)

Suma alocata
(lei/kg)


 
 

Total
(lei)

1.

Floarea-soarelui certificata (F-1)

13.098

 

 

 

2.

Soia certificata

2.100

 

 

 

3.

Sfecla de zahar certificata
— slefuita monogerma certificata 
— slefuita plurigerma certificata 
— drajata si incrustata certificata 


19.240
11.100
59.200

 

 

 

4.

Fasole de camp certificata

2.960

 

 

 

5.

Fasole de gradina certificata

11.100

 

 

 

6.

Mazare de gradina certificata 

3.885 

 

 

 

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

MINISTERUL AGRICULTURII SI ALIMENTATIEI
 

SITUATIA
centralizata la nivelul judetelor privind acordarea sumelor (lei/kg) reprezentand reduceri de preturi aplicate la cumpararea semintelor in primavara anului 1998 conform Hotararii Guvernului nr. .....

Nr.
crt.

Categoria biologica
Judetul
Seminte de: 

Pretul cu ridicata
(lei/kg)

Cantitatea livrata
(tone)

Suma alocata
(lei/kg)


 
 

Total
(mii lei)

1.

Floarea-soarelui certificata (F-1)

 

 

 

 

2.

Soia certificata

 

 

 

 

3.

Sfecla de zahar certificata
— slefuita monogerma certificata 
— slefuita plurigerma certificata 
— drajata si incrustata certificata 


 
 

 

 

 

4.

Fasole de camp certificata

 

 

 

 

5.

Mazare de gradina certificata 

 

 

 

 

6.

Fasole de gradina certificata

 

 

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu apa si canalizare menajera a comunei Ungheni, judetul Mures”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Alimentare cu apa si canalizare menajera a comunei Ungheni, judetul Muresi, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat
pe langa primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 9 aprilie 1998.
Nr. 218.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
pentru modificarea anexei nr. 2 la Regulamentul-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora,
aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 130/1997

            In temeiul prevederilor art. 17 alin. 2 din Legea privind regimul monopolului de stat nr. 31/1996,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Anexa nr. 2 la Regulamentul-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licenta percepute acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 130 din 18 aprilie 1997, publicata Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1997, se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
p. Ministru de stat,
ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat

 

Bucuresti, 9 aprilie 1998.
Nr. 219.
 

ANEXA

COMISIA DE COORDONARE, AVIZARE SI ATESTARE A JOCURILOR DE NOROC

            Comisia de coordonare, avizare si atestare a jocurilor de noroc are urmatoarea componenta:
            1. Ministerul Finantelor:
            — secretar de stat, coordonator al departamentului care administreaza monopolul de stat — presedinte;
            — director general al directiei de specialitate — membru;
            — director general al directiei legislatie impozite indirecte — membru;
            — comisar general, Garda financiara — membru.
            2. Ministerul de Interne:
            — prim-loctiitorul inspectorului general al politiei — vicepresedinte al comisiei.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 523/1997
privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Punctul II — Obiective de importanta deosebita pentru activitatea statului — din anexele nr. 1 si 2 la Hotararea Guvernului nr. 523/1997 privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor si valorilor cu efective de jandarmi, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 249 din 23 septembrie 1997, cu modificarile ulterioare, se completeaza, prin introducerea, dupa pozitia Sediul Central al Curtii de Conturi, a doua noi pozitii, astfel:
            — Directia de control financiar Bucuresti a Curtii de Conturi;
            — Camera de Conturi a Municipiului Bucuresti.
 

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
p. Ministru de stat,
ministru de interne,
Teodor Zaharia,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 9 aprilie 1998.
Nr. 220.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Alimentare cu apa potabila si canalizare in comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfov”

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii Alimentare cu apa potabila si canalizare in comuna Popesti-Leordeni, judetul Ilfovi, cuprinsi in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.


            *) Anexa se comunica numai beneficiarului de investitie.

 

            Art. 2. — Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 9 aprilie 1998.
Nr. 221.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind acordarea unor ajutoare de urgenta

            In temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba acordarea unor ajutoare de urgenta in suma totala de 140 milioane lei, din fondurile prevazute cu aceasta destinatie in bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, pentru 12 familii din judetul Dolj, care au pierdut cate un membru al familiei in accidentul care s-a produs pe Aeroportul Craiova in luna iulie 1997.
            Art. 2. — (1) Ajutoarele de urgenta se acorda, in numerar, familiilor, potrivit anexei.
(2) Anexa face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru delegat
pe langa primul-ministru pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris

 

Bucuresti, 10 aprilie 1998.
Nr. 222.

ANEXA

Nr.
crt.

Beneficiarul ajutorului de urgenta 

Domiciliul 

Suma acordata
(mii lei)

1.

Gheorghita Ana

Craiova, Calea Bucuresti, bl. R1, sc. 1, ap. 11

7.000

2.

Smarandache Iuliana

Craiova, cartierul Rovine, bl. E14, sc. 1, ap. 18

7.000

3.

Tinta Elena

Craiova, Calea Bucuresti, bl. 17c, ap. 8

7.000

4.

Petcana Tudorita

Craiova, str. Aeroport, bl. 3, sc. B, ap. 5

7.000

5.

Varodin Nicolita

Craiova, cartierul Nicolita Noua, bl. 164E, sc. 1, ap. 8 

7.000

6.

Stanoi Mariana

Craiova, cartierul Brazda lui Novac, bl. 11, sc. 1, ap. 20

15.000

7.

Bala Emilia

Craiova, cartierul Craiovita Noua, bl. 150 L, sc. 1, ap. 2

15.000

8.

Veselu Sanda 

Craiova, cartierul Brazda lui Novac, bl. P2, sc. 1, ap. 17

15.000

9.

Mitroi Angi

Craiova, cartierul 1 Mai, bl. 16, sc. 1, ap. 6

15.000

10.

Vana Anisoara

Craiova, cartierul Craiovita Noua, bl. 152 C, sc. 1, ap. 5

15.000

11.

Raicea Constantina

Craiova, cartierul Lapus, bl. A14, sc. 1, ap. 1

15.000

12.

Stanga Ilie

Bailesti, str. Eremia Grigorescu nr. 46

15.000

TOTAL: 

140.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind reducerea temporara a taxei vamale pentru importul de in melitat sau batut

            In temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Se aproba reducerea temporara, pana la data de 31 decembrie 1998 inclusiv, a taxelor vamale la 3% pentru importul de in melitat sau batut — pozitia tarifara 5301.21.00.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 10 aprilie 1998.
Nr. 224.  

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publica a statului, situat in comuna Liesti, judetul Galati,
in administrarea Ministerului Public

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Art. 1. — Se aproba transmiterea imobilului proprietate publica a statului, compus din constructie si terenul aferent, identificat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, situat in comuna Liesti, judetul Galati, din administrarea Consiliului Local al Comunei Liesti in administrarea Ministerului Public.
            Art. 2. — Predarea-preluarea imobilului prevazut la art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre parti, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 10 aprilie 1998.
Nr. 225.
 

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului care se transmite in administrarea Ministerului Public


 

 

  

Locul unde este situat
imobilul care se transmite

Persoana juridica 
de la care se transmite

Persoana juridica 
la care se transmite

Caracteristici tehnice

Comuna Liesti, judetul Galati

Consiliul Local al Comunei Liesti

Ministerul Public

Imobilul este situat in 
T.10 — P. 444 si are:
- Suprafata construita = 300 m2
- Terenul liber de constructii = 1.600 m2
- Magazie materiale = 60 m2
Suprafata totala = 1.960 m2

   

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 37/1998 cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de “Regia Autonoma de Electricitate Renel” pentru anul 1998

            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Articolul unic al Hotararii Guvernului nr. 37/1998 cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de Regia Autonoma de Electricitate Renel pentru anul 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998, se completeaza cu un nou alineat, care va avea urmatorul cuprins:
            Contributiile in valuta se pot utiliza si pentru rambursarea creditelor in valuta garantate de stat prin Ministerul Finantelor, care au fost contractate, pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, de catre Regia Autonoma de Electricitate Reneli, pentru finantarea importurilor de gaze naturale si pacurai.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 10 aprilie 1998.
Nr. 226.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

CONSILIUL CONCURENTEI

ORDIN
pentru aprobarea Regulamentului
privind constituirea si utilizarea fondului pentru stimularea personalului Consiliului Concurentei

            Presedintele Consiliului Concurentei,
            in baza Decretului nr. 316 din 25 iulie 1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;
            in temeiul prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), al art. 28 alin. (1) si al art. 29 din Legea concurentei nr. 21/1996,
            emite urmatorul ordin:
            Art. 1. — Se aproba Regulamentul privind constituirea si utilizarea fondului pentru stimularea personalului Consiliului Concurentei, care se aplica incepand cu data de 1 aprilie 1998.
            Art. 2. — Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmari punerea in aplicare a prevederilor prezentului ordin.
            Art. 3. — Prin grija Secretariatului general, prezentul ordin si regulamentul vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE CONSILIULUI CONCURENTEI,
VIOREL MUNTEANU

Bucuresti, 1 aprilie 1998.
Nr. 25.
 

MINISTERUL FINANTELOR
Nr. 16813 din 17 martie1998 

BANCA NATIONALA A ROMANIEI
Nr. 19 din 17 martie1998 

 

CONVENTIE 
privind emisiunea si alte operatiuni privind titlurile de stat

            In conformitate cu prevederile Legii nr. 91/1993 privind datoria publica si ale Legii nr. 34/1991 privind Statutul Bancii Nationale a Romaniei, Ministerul Finantelor, in calitatea sa de emitent, reprezentat de domnul Daniel Daianu, ministrul finantelor, si Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de agent, reprezentata de domnul Mugur Isarescu, guvernator, presedinte al Consiliului de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, incheie prezenta conventie.

CAPITOLUL 1
Prevederi generale

            Art. 1. - In aplicarea prezentei conventii, expresiile si notiunile de mai jos, cu exceptia cazurilor in care sunt formulate diferit in context, vor avea urmatorul inteles:
            a) titluri de stat - inscrisuri emise de Ministerul Finantelor, care exprima o creanta financiara asupra emitentului, garantata in mod expres si neconditionat de statul roman;
            b) titluri de stat cu discount - titluri de stat nepurtatoare de dobanda, vandute la un pret initial mai mic decat valoarea nominala, diferenta dintre pretul initial si valoarea nominala fiind discountul si reprezentand beneficiul cumparatorului;
            c) titluri de stat purtatoare de dobanda - titluri de stat vandute la valoarea nominala sau cu discount sau prima si pentru care emitentul plateste periodic dobanzi in conformitate cu termenii si cu conditiile cuprinse in prospectul de emisiune al seriei respective;
            d) prospectul de emisiune - document oficial, aprobat prin ordin al ministrului finantelor, care stabileste termenii si conditiile de emisiune ale unei anumite serii de titluri de stat;
            e) serii - titlurile de stat emise in conformitate cu prevederile unui prospect de emisiune, avand termeni si conditii identice, cu exceptia datelor de rascumparare a valorii nominale, de plata a dobanzii si de rascumparare in avans;
            f) data scadentei - data la care valoarea nominala si ultima transa de dobanda aferente unui titlu de stat purtator de dobanda sau valoarea nominala a unui titlu de stat cu discount devin exigibile in conformitate cu prospectul de emisiune;
            g) data platii dobanzii - data desemnata pentru plata dobanzii aferente unei anumite serii de titluri de stat purtatoare de dobanda;
            h) data rascumpararii in avans - data fixata pentru rascumpararea, anterioara scadentei, a oricarui titlu de stat, comunicata de catre sau in numele statului roman, sau o data la care emitentul isi exercita dreptul de rascumparare anterioara scadentei a unui titlu de stat, in conformitate cu termenii si conditiile stabilite prin prospectul de emisiune;
             i) data inregistrarii curente - acea data stabilita ca ultima data de catre Banca Nationala a Romaniei pentru determinarea proprietatii asupra oricarui titlu de stat, in vederea platii valorii nominale si/sau a dobanzii aferente, ce devin scadente si platibile in termen de o zi lucratoare pentru titlurile de stat pe termen scurt si de doua zile lucratoare pentru cele pe termen mediu si lung;
            j) contul de valoare nominala si dobanda - un cont special, deschis la Banca Nationala a Romaniei pe numele Ministerului Finantelor, in care acesta vireaza obligatiile sale financiare aferente titlurilor de stat;
            k) detinator - proprietarul inregistrat al oricarui titlu de stat, in conformitate cu prevederile prezentei conventii.

CAPITOLUL 2
Emisiunea si alte operatiuni privind titlurile de stat

            Art. 2. - Titlurile de stat vor fi emise in conformitate cu prevederile legii.
            Art. 3. - Titlurile de stat vor fi emise in forma dematerializata si cu valori nominale, conform prevederilor prospectului seriei respective.
            Art. 4. - Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor (valoarea nominala, dobanda, primele) se vor plati, asa cum este specificat in prospectul de emisiune al seriei respective, detinatorilor titlurilor de stat, inregistrati la data inregistrarii curente.
            Art. 5. - Daca data de efectuare a oricareia dintre platile incluse in obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor este intr-o zi nelucratoare, platile se vor efectua in ziua lucratoare urmatoare.
            Art. 6. - Titlurile de stat vor fi exprimate in lei sau in valuta; Banca Nationala a Romaniei va onora obligatiile financiare aferente titlurilor de stat detinatorilor inregistrati, numai in forma baneasca, daca in prospectul de emisiune nu se prevede altfel, in moneda in care au fost emise.
            Art. 7. - Banca Nationala a Romaniei, in calitatea sa de agent, va organiza un sistem de depozitare a titlurilor de stat, precum si un sistem de transferare - inregistrare - decontare pentru operatiunile efectuate cu titlurile de stat.
            Art. 8.  Obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor vor fi platite direct de catre Ministerul Finantelor Bancii Nationale a Romaniei in contul de valoare nominala si dobanda, la data scadentei.
            Sub rezerva incasarii efective a obligatiilor financiare ale Ministerului Finantelor in contul de valoare nominala si dobanda, Banca Nationala a Romaniei va efectua platile catre detinatorii inregistrati prin sistemul de transfer - inregistrare - decontare.
            Art. 9. - Titlurile de stat vor fi anulate din evidentele Ministerului Finantelor si ale Bancii Nationale a Romaniei o data cu rascumpararea la scadenta sau la rascumpararea in avans.
            Art. 10. - Nici una dintre prevederile prezentei conventii nu impiedica emiterea de titluri de stat suplimentare cu drepturi egale, in ceea ce priveste obligatiile financiare ale Ministerului Finantelor, cu cele ale titlurilor de stat emise anterior.

CAPITOLUL 3
Obligatiile Ministerului Finantelor

            Art. 11. - Pentru orice emisiune de titluri de stat ulterioara prezentei conventii, efectuata direct sau pe baza de conventii (contracte) incheiate cu alti agenti de emisiune, Ministerul Finantelor va consulta Banca Nationala a Romaniei in vederea armonizarii acestora cu emisiunile anterioare si cu obiectivele de politica monetara ale etapei.
            Art. 12. - Anterior oricarei emisiuni de titluri de stat, Ministerul Finantelor se va asigura ca prevederile prezentei conventii, precum si ale legii sunt respectate integral si, totodata, ca noile emisiuni de titluri de stat nu contravin prevederilor legii.
            Art. 13. - Ministerul Finantelor, functionarii, agentii si angajatii sai nu vor actiona in nici un mod care ar putea aduce prejudicii in ceea ce priveste siguranta platii obligatiilor financiare ale Ministerului Finantelor pentru titlurile de stat. Totodata, nu se va incheia nici un contract si nu se va intreprinde nici o actiune prin care drepturile vreunui detinator ar putea fi prejudiciate sau diminuate.
            Art. 14. - Ministerul Finantelor este raspunzator de plata prompta a obligatiilor financiare a oricarui titlu de stat, la datele si in conformitate cu prevederile prospectului de emisiune si ale prezentei conventii. Ministerul Finantelor este legal raspunzator, in numele statului roman, in fata detinatorilor titlurilor de stat in situatia aparitiei viciilor de plata, astfel cum sunt acestea definite in cap. VI, cu exceptia cazurilor in care, conform prevederilor prezentei conventii, sunt in responsabilitatea agentului.

CAPITOLUL 4
Obligatiile Bancii Nationale a Romaniei

            Art. 15. - Banca Nationala a Romaniei este raspunzatoare pentru indeplinirea functiilor de agent de plata, inregistrare si transfer, in conformitate cu prevederile prezentei conventii. Banca Nationala a Romaniei va putea numi un agent care sa indeplineasca aceste functii.
            Art. 16. - Banca Nationala a Romaniei va organiza si va conduce vanzarea titlurilor de stat, in numele Ministerului Finantelor, insa nu va participa in calitate de cumparator pe piata primara.
            Procedurile, datele si metodele vanzarii vor fi stabilite de Ministerul Finantelor, cu consultarea prealabila a Bancii Nationale a Romaniei. Banca Nationala a Romaniei va emite norme si regulamente privind vanzarea, transferul si rascumpararea titlurilor de stat, care vor fi aprobate de Ministerul Finantelor.
            Art. 17. - Banca Nationala a Romaniei va acorda consultanta si asistenta tehnica Ministerului Finantelor in conformitate cu responsabilitatile ce-i revin prin prezenta conventie si va informa permanent Ministerul Finantelor asupra conditiilor pietei, preferintelor investitorilor si va furniza informatiile financiare si economice necesare acestuia pentru lansarea unor noi emisiuni.
            Art. 18. - Banca Nationala a Romaniei se obliga sa prezinte, la solicitarea Ministerului Finantelor, toate registrele si orice alte documente cu privire la operatiunile efectuate in aplicarea prezentei conventii. Totodata, se angajeaza sa aplice un tratament nediscriminatoriu fata de oricare dintre detinatorii inregistrati.

CAPITOLUL 5
Prospectul de emisiune si comunicatul oficial

            Art. 19. - Ministerul Finantelor, dupa consultari cu Banca Nationala a Romaniei, va publica in Monitorul Oficial al Romaniei si va pune la dispozitia mass-media prospectul de emisiune. Intervalul dintre data aparitiei in Monitorul Oficial al Romaniei a prospectului de emisiune si data vanzarii va fi de minimum 3 zile lucratoare. Prospectul de emisiune al titlurilor de stat va cuprinde, fara a se limita la acestea, urmatoarele:
            - denumirea titlurilor de stat care urmeaza a fi emise;
            - seriile titlurilor de stat ce urmeaza a fi emise;
            - data emisiunii (data decontarii);
            - data scadentei (data rascumpararii);
            - valoarea totala a emisiunii (daca este cazul);
            - valoarea nominala individuala;
            - modalitatea si data vanzarii (data/perioada subscrierii);
            - modalitatea si data decontarii;
            - rata dobanzii sau pretul (daca este cazul);
            - detinatorii legali ai respectivelor titluri de stat;
            - agentul de plata, inregistrare si transfer;
            - regimul fiscal al emisiunii.
            Art. 20. - Dupa incheierea vanzarilor, in aceeasi zi se va intocmi comunicatul oficial, care va contine elementele referitoare la rezultatul vanzarii.
            In cazul plasarii emisiunii de titluri de stat prin licitatie, comunicatul oficial va fi intocmit de catre Banca Nationala a Romaniei si Ministerul Finantelor.
            In cazul plasarii emisiunii de titluri de stat prin subscriptie publica sau prin subscriptie publica garantata, comunicatul oficial va fi intocmit de catre Banca Nationala a Romaniei in urma avizului prealabil al Ministerului Finantelor privind rezultatele vanzarii.
Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent, va asigura distribuirea in mass-media a comunicatului oficial.
            Art. 21. - Prezenta conventie permite Ministerului Finantelor sau Bancii Nationale a Romaniei, precum si intermediarilor financiari sa intocmeasca si sa distribuie diverse materiale publicitare de promovare a titlurilor de stat, cu conditia ca acestea sa fie corecte si conforme cu prevederile prospectului de emisiune si sa fie aprobate, anterior distribuirii lor, atat de catre Ministerul Finantelor, cat si de catre Banca Nationala a Romaniei.

CAPITOLUL 6
Vicii de plata si remedierea acestora

            Art. 23. - Urmatoarele cazuri sunt considerate si constituie vicii de plata:
            a) neplata, la scadenta sau la alta data prevazuta, a valorii nominale a unui titlu de stat;
            b) neplata, la datele prevazute, a dobanzilor aferente unui titlu de stat achizitionat;
            c) erori de calcul.
            Art. 24. - In situatia aparitiei viciilor de plata definite la articolul precedent, Banca Nationala a Romaniei impreuna cu Ministerul Finantelor vor lua urmatoarele masuri de remediere:
            a) virarea imediata a sumelor necesare remedierii viciilor de plata;
            b) in situatia in care, dupa mobilizarea tuturor disponibilitatilor Ministerului Finantelor, viciile de plata nu sunt remediate, toate responsabilitatile asumate de Banca Nationala a Romaniei, in calitate de agent, prin prezenta conventie inceteaza prin preluarea simultana a acestora de catre Ministerul Finantelor si declararea publica a suspendarii platilor (moratoriu).

CAPITOLUL 7
Dispozitii finale

            Art. 25. - Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei, ca parti semnatare, accepta si se obliga sa respecte intocmai toate prevederile si conditiile prezentei conventii.
            Art. 26. - Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei vor revedea periodic aplicabilitatea prevederilor prezentei conventii si, de comun acord, in situatia in care vor considera necesar o vor amenda corespunzator. Orice amendament se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            Art. 27. - Partile se vor angaja ca, prin prevederile amendamentelor ulterioare la prezenta conventie, sa nu afecteze negativ interesele detinatorilor de titluri de stat.
            Art. 28. - Prezenta conventie intra in vigoare la data semnarii acesteia si se va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, iar Conventia nr. 20.169 din 31 ianuarie 1994 se abroga.
            Art. 29. - Prezenta conventie a fost intocmita in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare dintre partile semnatare.
            Prezenta conventie a fost intocmita in doua exemplare originale, cate un exemplar pentru fiecare dintre partile semnatare.
 

Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei,
Mugur Isarescu

RECTIFICARE

            In Hotararea Guvernului nr. 187/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1998, se face urmatoarea rectificare:
            - La alin. (1) al articolului unic, dupa cuvintele: 45 milioane lei se elimina cuvintele: Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia Guvernului prin.