MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 158    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    22 aprilie 1998

 

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            82. - LEGE pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

            128. - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

LEGI SI DECRETE

SENATUL CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Art. I. — Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 43 din 28 august 1997 privind regimul juridic al drumurilor, emisa in temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 221 din 29 august 1997, cu urmatoarele modificari si completari:
            1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
Ordonanta privind regimul drumurilori
            2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 1. — (1) Regimul drumurilor reglementeaza in mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobandirea si folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor in legatura cu drumurile publice. Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor.
            (2) Prevederile prezentei ordonante se aplica integral tuturor drumurilor publice si, partial, drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice.
            3. Alineatele (3) si (4) ale articolului 2 vor avea urmatorul cuprins:
            (3) Fac parte integranta din drum: podurile, viaductele, pasajele denivelate, tunelurile, constructiile de aparare si consolidare, trotuarele, pistele pentru ciclisti, locurile de parcare, oprire si stationare, indicatoarele de semnalizare rutiera si alte dotari pentru siguranta circulatiei, terenurile si plantatiile care fac parte din zona drumului, mai putin zonele de protectie.
            (4) De asemenea, se considera ca facand parte din drum cladirile de serviciu si orice alte constructii, amenajari sau instalatii destinate apararii sau exploatarii drumurilor, inclusiv terenurile necesare aferente.
            4. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 3. — Din punct de vedere al destinatiei, drumurile se impart in:
            a) drumuri publice — obiective de utilitate publica destinate circulatiei rutiere, in scopul satisfacerii cerintelor de transport unitar ale economiei nationale, ale populatiei si de aparare a tarii. Acestea sunt proprietate publica;
            b) drumuri de utilitate privata — destinate satisfacerii cerintelor proprii de transport rutier in activitatile economice, forestiere, petroliere, miniere, agricole, energetice, industriale si altora asemenea, de acces in incinte, ca si cele din interiorul acestora, precum si cele pentru organizarile de santier; ele sunt administrate de persoanele fizice sau juridice care le au in proprietate sau in administrare.
            5. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 6. — (1) Drumurile de interes national apartin proprietatii publice a statului si cuprind drumurile nationale, care asigura legaturile cu Capitala tarii, cu resedintele de judet, cu obiectivele de interes strategic national, intre ele, precum si cu tarile vecine, si pot fi:
            — autostrazi;
            — drumuri expres;
            — drumuri nationale europene (E);
            — drumuri nationale principale;
            — drumuri nationale secundare.
            6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 7. — Drumurile de interes judetean fac parte din proprietatea publica a judetului si cuprind drumurile judetene, care asigura legatura intre:
            — resedintele de judet cu municipiile, cu orasele, cu resedintele de comuna, cu statiunile balneoclimaterice si turistice, cu porturile si aeroporturile, cu obiectivele importante, legate de apararea tarii, si cu obiectivele istorice importante;
            — orase si municipii;
            — resedinte de comuna.
            7. Litera a) a articolului 8 va avea urmatorul cuprins:
            a) drumurile comunale, care asigura legaturile:
            — intre resedinta de comuna cu satele componente sau alte sate;
            — intre orasul cu satele care ii apartin, precum si cu alte sate;
            — intre sate;
            8. Articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 11. — Drumurile nationale judetene si comunale isi pastreaza categoria functionala din care fac parte, fiind considerate continue in traversarea localitatilor, servind tot odata si ca strazi. Modificarea traseelor acestora, in traversarea localitatilor, se poate face numai cu acordul administratorului drumului respectiv, in concordanta cu planul urbanistic aprobat.
            9. Alineatul (1) al articolului 16 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 16. — (1) Zonele de siguranta sunt suprafete de teren situate de o parte si de cealalta a amprizei drumului, destinate exclusiv pentru semnalizarea rutiera, pentru plantatie rutiera sau alte scopuri legate de intretinerea si exploatarea drumului, pentru siguranta circulatiei ori pentru protectia proprietatilor situate in vecinatatea drumului. Din zonele de siguranta fac parte si suprafetele de teren destinate asigurarii vizibilitatii in curbe si intersectii, precum si suprafetele ocupate de lucrarile de consolidari ale terenului drumului si altele asemenea. In afara localitatilor, limitele minime ale zonelor de siguranta a drumurilor, in cale curenta si aliniament, sunt prevazute in anexa nr. 1 la prezenta ordonanta.
            10. Alineatul (1) al articolului 19 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 19. — (1) Zona strazilor include partea carosabila, acostamentele, santurile, rigolele, trotuarele, spatiile verzi, pistele pentru ciclisti, suprafetele adiacente pentru parcaje, stationari sau opriri, precum si suprafetele de teren necesare amplasarii anexelor acestora. Pe sectoarele de strazi fara canalizare, scurgerea apelor trebuie asigurata prin santuri amenajate.
            11. Dupa alineatul (1) al articolului 19 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
            (2) Consiliile locale vor asigura, in intravilan, conditiile de deplasare a pietonilor si ciclistilor prin amenajari de trotuare si piste.
            12. Alineatele (2) si (3) ale articolului 19 devin alineatele (3) si (4).
            13. Dupa alineatul (4) al articolului 19 se introduce un nou alineat, care devine alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
            (5) Asigurarea distantelor minime, stabilite conform alin. (4), se realizeaza de catre administratorii acestor drumuri, numai cu respectarea reglementarilor in vigoare.
            14. Articolul 21 se completeaza cu un nou alineat, care devine alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
            (2) Sectoarele de drumuri nationale, incluzand si lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, situate in intravilanul resedintelor de judete si al municipiilor, sunt in administrarea consiliilor locale respective.
            15. Articolul 22 va avea urmatorul cuprins:
            Art. 22. — Administrarea drumurilor judetene se asigura de catreconsiliile judetene, iar a drumurilor de interes local, de catre consiliile locale pe raza administrativ-teritoriala a acestora. Fac exceptie sectoarele de drumuri judetene, situate in intravilanul localitatilor urbane, inclusiv lucrarile de arta, amenajarile si accesoriile aferente, care vor fi in administrarea consiliilor locale respective.
            16. Articolul 24 se abroga.
            17.Articolul 25 devine articolul 24, cu urmatorul cuprins:
            Art. 24. — La proiectarea, executia si interventiile asupra drumurilor se va tine seama de categoriile functionale ale acestora, de traficul rutier, de siguranta circulatiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali si de aparare, de utilizarea rationala a terenurilor,de conservarea si protectia mediului inconjurator si de planurile de urbanism si de amenajarea teritoriului, aprobate potrivit legii, precum si de normele tehnice in vigoare pentru adaptarea acestora la cerintele pietonilor, ciclistilor, persoanelor cu handicap si de varsta a treia.
            18. Articolul 26 devine articolul 25, cu urmatorul cuprins:
            Art. 25. — Documentatiile privind proiectarea constructiei, reabilitarea si modernizarea drumurilor se intocmesc cu respectarea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism, cu avizele prevazute in normele metodologice.
            19. Articolul 27 devine articolul 26.
            20. Articolul 28 devine articolul 27, iar alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
            (2) Intretinerea bretelelor de la intersectiile denivelate ale drumurilor publice este in sarcina administratorului drumului de categorie superioara. Daca unul dintre drumuri este de utilitate privata, cheltuielile de intretinere a acestuia sunt in sarcina administratorului respectiv.
            21. Articolul 29 devine articolul 28.
            22. Articolul 30 devine articolul 29.
            23. Articolul 31 devine articolul 30.
            24.Articolul 32 devine articolul 31, cu urmatorul cuprins:
            Art. 31. — Instalatiile de semnalizare si presemnalizare a trecerii la acelasi nivel intre drum si calea ferata se realizeaza de catre administratorul caii ferate, in functie de categoria drumului, traficul rutier, frecventa si viteza de circulatie a trenurilor.
            25. Articolul 33 devine articolul 32.
            26.Articolul 34 devine articolul 33, cu urmatorul cuprins:
            Art. 33. — Autoritatile administratiei publice locale impreuna cu Politia rutiera au obligatia de a reglementa circulatia, parcarea, stationarea si oprirea pe strazi a vehiculelor. Parcarea se admite, de regula, in locuri special amenajate in afara benzilor de circulatie si a trotuarelor, amplasate de comun acord cu Politia rutiera. Nu se admit oprirea si parcarea pe benzile de circulatie ale drumurilor nationale si judetene.
            27. Articolul 35 devine articolul 34.
            28.Articolul 36 devine articolul 35, cu urmatorul cuprins:
            Art. 35. — In functie de intensitatea traficului, drumurile publice vor fi prevazute cu statii amenajate in afara fluxului circulatiei, pentru oprirea mijloacelor de transport in comun. Semnalizarea unitara si amenajarea acestora se asigura de catre consiliile locale in intravilan si de catre consiliile judetene in extravilan, indiferent de categoria drumului. Amplasarea statiilor pentru aceste mijloace se stabileste de administratorul drumului impreuna cu Politia rutiera, oficiile rutiere judetene si detinatorii vehiculelor de transport in comun. Locurile de parcare si refugiile de pe autostrazi vor fi dotate cu utilitati, telefonie pentru apel de urgenta si grupuri sanitare.
            29. Articolul 37 devine articolul 36.
            30. Articolul 38 devine articolul 37, cu urmatorul cuprins:
            Art. 37. — Pentru descongestionarea traficului in localitati, protectia mediului si sporirea sigurantei circulatiei pe reteaua de drumuri expres si drumuri nationale europene se vor realiza drumuri de tranzit ocolitoare, situate in afara intravilanului localitatilor, pe baza studiilor de trafic. Accesul spre aceste drumuri se va realiza numai prin intermediul unor artere magistrale care debuseaza in intersectii amenajate corespunzator volumelor de trafic.
            31. Articolul 39 devine articolul 38, cu urmatorul cuprins:
            Art. 38. — Pe sectoarele de drumuri publice, care traverseaza localitati rurale, locuitorii sunt obligati sa intretina santurile, rigolele, podetele de la intrarile in curti, plantatiile, trotuarele sau caile pietonale din dreptul locuintelor si al terenurilor pe care le detin. Supravegherea indeplinirii sau a neindeplinirii acestor obligatii revine autoritatilor administratiei publice locale.i
            32. Articolul 40 devine articolul 39.
            33. Alineatul (1) al articolului 41 devine alineatul (1) al articolului 40, cu urmatorul cuprins:
            Art. 40. — (1) Drumurile trebuie sa fie mentinute de catre administratorul drumului in stare tehnica corespunzatoare desfasurarii traficului in conditii de siguranta.
            34. Alineatul (2) al articolului 41 devine alineatul (2) al articolului 40.
            35. Alineatele (3) si (4) ale articolului 41 devin alineatele (3) si (4) ale articolului 40, cu urmatorul cuprins:
            (3) Lista drumurilor publice, cu limitele de tonaj admise pentru vehicule de transport marfa, va fi stabilita anual de catre Ministerul Transporturilor si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            (4) Limitele prevazute in anexa nr. 2 pot fi majorate de catre Ministerul Transporturilor, pe masura executarii unor lucrari de sporire a capacitatii portante.
            36. Alineatul (5) al articolului 41 devine alineatul (5) al articolului 40.
            37. Articolul 42 devine articolul 41.
            38. Articolul 43 devine articolul 42.
            39.Articolul 44 devine articolul 43, cu urmatorul cuprins:
            Art. 43. — Pe drumurile publice sunt interzise:
            a) competitiile sportive, fara avizul prealabil al administratorului drumului si al Politiei rutiere. Organizatorii poarta raspunderea si iau toate masurile pentru siguranta traficului rutier si redarea ulterioara a drumului pentru circulatia publica, in conditiile existente anterior organizarii competitiei;
            b) intrarea pe drum a vehiculelor cu noroi pe roti sau pe senile, precum si pierderea, prin scurgere din vehicule, in timpul transportului, de materiale de constructie sau de alte materii;
            c) curatarea sau spalarea vehiculelor de pamant, de materiale sau de alte substante; aceasta se va realiza inainte de a patrunde in drum si numai pe suprafete special amenajate prin grija administratorului drumului;
            d) scurgerea lubrifiantilor, a unor produse inflamabile, toxice sau de alta natura;
            e) ocuparea, prin depozitare, a partii carosabile, a statiilor mijloacelor de transport in comun, a santurilor, trotuarelor, pistelor si zonelor de siguranta a drumului, precum si afectarea starii de curatenie a acestora;
            f) circulatia autovehiculelor pe acostamente, pe santuri, pe trotuare, pe spatii de siguranta ale drumurilor ori pe banda mediana a autostrazilor;
            g) circulatia pe drumurile publice, modernizate, a vehiculelor cu pneuri cu cuie, cu senile, fara bandaje de protectie, precum si transportul prin tarare a unor obiecte sau materiale; prin exceptie este admisa circulatia vehiculelor apartinand Ministerului Apararii Nationale sau Ministerului de Interne, in cazul in care nu exista posibilitatea evitarii drumurilor publice modernizate, cu acordul si in conditiile stabilite de administratorul acestora.
            40. Alineatul (1) al articolului 45 devine alineatul (1) al articolului 44, cu urmatorul cuprins:
            Art. 44. — (1) Administratorii drumurilor pot institui re strictii temporare, partiale sau totale de circulatie, pentru executarea unor lucrari, conform normelor stabilite de Ministerul Transporturilor impreuna cu Ministerul de Interne.
            41. Alineatul (2) al articolului 45 devine alineatul (2) al articolului 44.
            42. La articolul 44, dupa alineatul (2) se introduce alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
            (3) Se interzice blocarea sau amplasarea de obstacole de orice fel pe platforma drumurilor deschise circulatiei publice, cu exceptia cazurilor autorizate de administratorul drumului si de Politia rutiera.
            43. Alineatul (1) al articolului 46 devine alineatul (1) al articolului 45.
            44. Alineatul (2) al articolului 46 devine alineatul (2) al articolului 45, cu urmatorul cuprins:
            (2) Atunci cand aplicarea masurilor prevazute la alin. (1) necesita ocuparea temporara a unor terenuri situate in zona drumului sau in afara acesteia, administratorul drumului respectiv va incheia procese-verbale cu autoritatile publice locale si cu detinatorii terenurilor, urmand ca eventualele despagubiri cuvenite celor afectati sa se stabileasca conform dispozitiilor legale.
            45. Articolul 47 devine articolul 46.
            46. Alineatul (1) al articolului 48 devine alineatul (1) al articolului 47, cu urmatorul cuprins:
            Art. 47. — (1) In zona drumului public este interzisa amplasarea de constructii, panouri publicitare sau instalatii care pericliteaza siguranta circulatiei.
            47. Alineatele (2) si (3) ale articolului 48 devin alineatele (2) si (3) ale articolului 47.
            48. Alineatele (4) si (5) ale articolului 48 devin alineatele (4) si (5) ale articolului 47, cu urmatorul cuprins:
            (4) Pentru ocuparea zonei drumurilor, a podurilor, pasajelor, viaductelor, tunelurilor, prin amplasarea supraterana sau subterana a unor constructii, instalatii sau panouri publicitare acceptate de administratia drumurilor, se aplica tarife de utilizare, care se constituie ca venituri la dispozitia administratorului, respectiv pentru administrarea, exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea drumurilor publice. Se excepteaza perceperea de tarife de utilizare de catre administratorii drumului, daca amplasarea se realizeaza pe zonele de protectie unde acestia nu sunt detinatori. Perceperea si folosirea acestor tarife de utilizare a zonelor de protectie proprietate privata se realizeaza de catre detinatorul terenului respectiv.
            (5) Detinatorii constructiilor sau instalatiilor acceptate in zona drumurilor sunt obligati sa execute, pe cheltuiala lor, demolarea, mutarea sau modificarea acestora, daca astfel a fost convenit cu administratorul drumului.
            49. Alineatul (6) al articolului 48 devine alineatul (6) al articolului 47.
            50. Articolul 49 devine articolul 48, cu urmatorul cuprins:
            Art. 48. — Lucrarile edilitare subterane se amplaseaza, de regula, in afara partii carosabile a drumului public sau in galerii vizitabile. Constructia, repararea si intretinerea acestor lucrari, in zona drumului public, se fac cu aprobarea administratorului drumului si cu respectarea legislatiei in vigoare.
            51. Alineatele (1) si (2) ale articolului 50 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 49, cu urmatorul cuprins:
            Art. 49. — (1) Proprietarul constructiilor, instalatiilor sau al altor asemenea, realizate in zona drumului, fara respectarea conditiilor din prezenta sectiune sau cu nerespectarea conditiilor din actul de acceptare, este obligat a le desfiinta sau a le muta, pe cheltuiala sa, in termenul stabilit de administrator.
            (2) In cazul nerespectarii termenului fixat de administratorul drumului, acesta poate proceda la desfiintarea sau la mutarea lucrarilor, pe cheltuiala proprietarului.
            52. Articolul 51 devine articolul 50.
            53. Articolul 52 devine articolul 51.
            54. Articolul 53 devine articolul 52.
            55. Articolul 54 devine articolul 53.
            56. Articolul 55 devine articolul 54, iar dupa alineatul (1) se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
            (2) Dobandirea terenurilor prevazute la alin. (1) va beneficia de prevederile art. 92 alin. (4) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, fiind scutita de plata taxelor suplimentare prevazute in anexele nr. 1 si 2 la legea respectiva.
            57. Articolul 56 devine articolul 55.
            58. Alineatele (1) si (2) ale articolului 57 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 56, cu urmatorul cuprins:
            Art. 56. — (1) Persoanele abilitate cu efectuarea pe teren a masuratorilor si studiilor necesare lucrarilor privind drumul public au acces pe terenuri, indiferent de proprietar. Exceptie fac terenurile apartinand obiectivelor Ministerului Apararii Nationale si zonelor de siguranta ale acestora, pentru care se solicita, in prealabil, acordul acestuia. Instiintarea asupra inceperii acestor activitati se face prin afisare la sediul consiliului local si, in scris, a detinatorului de teren, cu cel putin 7 zile inainte.Seinterzicepersoanelor abilitate cu efectuarea masuratorilor sau studiilor ca, prin activitatea lor, sa cauzeze vreun prejudiciu terenurilor sau bunurilor aflate pe acestea. In cazul in care totusi sunt cauzate prejudicii, despagubirile sunt suportate de administratorul drumului.
            (2) Daca pentru efectuarea masuratorilor sau studiilor se cauzeaza prejudicii bunurilor sau sunt necesare modificari asupra terenului, administratorul drumului va conveni, in prealabil, cu proprietarul terenului asupra acestor modificari si, dupa caz, asupra modalitatilor si cuantumului despagubirilor.
            59. Articolul 58 devine articolul 57, cu urmatorul cuprins:
            Art. 57. — Ministerul Transporturilor coordoneaza din punct de vedere tehnic si metodologic intreaga retea de drumuri. In aceasta calitate are urmatoarele atributii:
            a) asigura administrarea drumurilor publice de interes national;
            b) elaboreaza si urmareste aplicarea si actualizarea planului director, la nivel national, privind dezvoltarea retelei rutiere, ca parte integranta a schemei retelei nationale de transport, cu respectarea prevederilor programului de amenajare a teritoriului;
            c) stabileste strategia privind dezvoltarea unitara si echilibrata a intregii retele de drumuri publice;
            d) asigura gospodarirea fondurilor bugetare si extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, repararea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national;
            e) asigura, in conditiile legii, repartizarea si gestionarea fondurilor extrabugetare pentru construirea, reabilitarea, modernizarea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor nationale, judetene si comunale din administrarea consiliilor judetene si locale, dupa caz;
            f) elaboreaza studii de sistematizare, prognoze si proiecte de program pentru dezvoltarea si optimizarea retelei de drumuri publice;
            g) elaboreaza, in conditiile legii, programe anuale si de perspectiva privind constructia, modernizarea, repararea, intretinerea, exploatarea si administrarea drumurilor de interes national, iar, impreuna cu consiliile judetene si consiliile locale, programele finantate din Fondul special al drumurilor publice pentru drumurile judetene si comunale, dupa caz;
            h) elaboreaza norme si reglementari, in concordanta cu prevederile in domeniu din tarile Uniunii Europene, privind proiectarea, constructia, modernizarea, repararea, intretinerea, administrarea si exploatarea drumurilor si, impreuna cu Ministerul de Interne, norme privind siguranta traficului pe drumurile deschise circulatiei publice, care se supun aprobarii potrivit prevederilor legale;
            i) elaboreaza studii si programe privind lucrarile destinate imbunatatirii sigurantei circulatiei pe drumurile publice;
            j) elaboreaza norme, studii si programe privind determinarea indicatorilor de stare tehnica a drumurilor, de evolutie a traficului si de stabilire a ordinii de prioritate pentru lucrarile de drumuri;
            k) elaboreaza norme privind organizarea controlului propriu de calitate in domeniul drumurilor, precum si norme privind inregistrarea si prelucrarea evolutiei traficului rutier;
            l) elaboreaza o conceptie unitara privind asimilarea de utilaje si echipamente specifice, aplicarea de tehnologii noi si eficiente, agrementate conform legii, in proiectarea si executia lucrarilor de drumuri.
            60. Articolul 59 devine articolul 58.
            61. Alineatul (1) al articolului 60 devine alineatul (1) al articolului 59, cu urmatorul cuprins:
            Art. 59. — (1) Conducerea activitatii de proiectare, executie, modernizare, reparare, intretinere, exploatare si administrare a drumurilor judetene si a celor de interes local revine autoritatilor administratiei publice locale, cu respectarea prevederilor art. 24.
            62. Alineatul (2) al articolului 60 devine alineatul (2) al articolului 59.
            63. Articolul 61 devine articolul 60, cu urmatorul cuprins:
            Art. 60. — (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda urmatoarele fapte, daca nu au fost savarsite astfel incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
            a) incalcarea prevederilor art. 17 alin. (2), art. 31, art. 36, art. 44 alin. (1), art. 47 alin. (1), art. 49 alin. (2) se sanctioneaza cu amenda de la 500.000 lei la 3.000.000 lei;
            b) incalcarea prevederilor art. 16 alin. (2), art. 26, art. 32 alin. (2), art. 40 alin. (2), art. 41 alin. (2), art. 42, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 46, art. 47 alin. (2) — (5), art. 48, art. 50, art. 52 si art. 53 se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
            (2) In cazul in care, prin savarsirea uneia dintre contraventiile prevazute la alin. (1), drumurile au fost degradate, respectiv distruse total sau partial, in procesul-verbal de constatare se va consemna si volumul degradarilor pricinuite. Cuantumul despagubirilor urmeaza a se stabili pe baza de documentatii intocmite de autoritatile competente, potrivit legii. Despagubirile aferente constituie venituri la dispozitia administratorului drumului, respectiv pentru refacerea degradarilor produse.
            64. Literele a) si b) ale articolului 62 devin literele a) si b) ale articolului 61.
            65. Litera c) a articolului 62 devine litera c) a articolului 61, cu urmatorul cuprins:
            c) ofiterii si subofiterii de politie, dupa caz.
66. Alineatele (1) si (2) ale articolului 63 devin alineatele (1) si (2) ale articolului 62, cu urmatorul cuprins:
            Art. 62. — (1) Prevederile art. 60 se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.
            (2) Prevederile art. 24 alin. (1) si ale art. 25 din Legea nr. 32/1968 nu se aplica in cazul proiectarii, construirii si modernizarii drumurilor, precum si in cazul amplasarii unor constructii in zona drumurilor.
            67. Articolul 64 se abroga.
            68. Articolul 65 devine articolul 63, cu urmatorul cuprins:
            Art. 63. — Cuantumurile amenzilor prevazute la art. 60 pot fi modificate prin hotarare a Guvernului.
            69. Articolul 66 devine articolul 64, cu urmatorul cuprins:
            Art. 64. — Dispozitiile prevazute la art. 2, art. 24—27, art. 30 si 31, art. 38 si art. 42 se aplica si drumurilor de utilitate privata, deschise circulatiei publice, iar prevederile art. 60, numai pentru art. 30, art. 41, art. 43, art. 44 alin. (3), art. 47, art. 50 si 51.
            70. Articolul 67 devine articolul 65, cu urmatorul cuprins:
            Art. 65. — Pana la data de 1 ianuarie 1998 Ministerul Transporturilor va elabora — in conformitate cu normele Uniunii Europene — si va publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, noi norme si reglementari tehnice privind proiectarea, construirea, reabilitarea si modernizarea drumurilor publice, precum si cele privind proiectarea si realizarea strazilor in localitatile urbane, pentru inlocuirea celor abrogate potrivit art. 67 din prezenta ordonanta.i
            71. Articolul 68 devine articolul 66.
            72. Articolul 69 devine articolul 67.
            73. LITERELE A) SI B) din ANEXA NR. 2 VOR AVEA URMATORUL CUPRINS:

ANEXA Nr. 2

            A) Limitele maxime ale tonajelor pe osii:
 

Categorii de drumuri
din punct de vedere al sistemului rutier

Tipuri
se osie

Distanta intre axele alaturate
<=2,00 >2,00

Drumuri modernizate, europene (E) si alte drumuri deschise traficului greu, 
conform listei aprobate de Ministerul Transporturilor

simpla 
dubla (tandem) 
triplat (tridem) 

10,0 (11,0) 
16,0 (18,0)
22,0

Alte drumuri modernizate 

simpla 
dubla (tandem) 
triplat (tridem) 

8,0
14,5
20,0

Drumuri pietruite 

simpla 
dubla (tandem) 
triplat (tridem) 

7,5
12,0
16,5

            NOTA:
            Tonajele din paranteza (…) se aplica in cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica, pe masura reabilitarii drumurilor.
            Se considera osie dubla (tandem) combinatia de doua axe avand distanta dintre ele de cel mult 2,0 m. La greutati inegale pe axe, tonajul pe axa cea mai incarcata ce face parte din tandem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia simpla pentru categoria de drum respectiva (10,0 t; 8,0 t, respectiv 7,5 t).
            Se considera osie tripla (tridem) combinatia de trei axe avand distanta dintre ele de cel mult 1,40 m, iar masa pe doua axe alaturate facand parte din tridem nu trebuie sa depaseasca tonajul maxim admis pe osia dubla (cu aceeasi distanta intre axe) pentru categoria de drum respectiva. Pentru osii multiple, constituite din mai mult de trei axe alaturate, masa pe orice grup de axe alaturate nu trebuie sa depaseasca tonajul admis pe osia astfel constituita (in functie de distanta dintre axe) pentru categoria de drum respectiva.
            Presiunea specifica pe imbracamintea drumului nu trebuie sa depaseasca 6,0 daN/cm2 pentru osia nemotoare si 7,0 daN/cm2 pentru osia motoare.

            B) Tonajele totale maxime admise pentru vehicule sunt urmatoarele:
            Autovehicule:
            — cu doua axe, avand distanta dintre axe:
            • mai mica de 4,0 m 16,0 t
            • egala sau mai mare de 4,0 m 17,0 t (18,0 t)
            — cu trei axe 22,0 t (24,0 t)
            — cu patru axe 24,0 t (30,0 t)
            — autobuz articulat cu trei axe 26,0 t
            Remorci:
            — cu doua axe, avand distanta dintre axe:
            • mai mica de 4,0 m 16,0 t
            • egala sau mai mare de 4,0 m 17,0 t
            — cu trei axe 22,0 t
            Combinatii de vehicule:
            — autotractor cu sa si semiremorca:
            • cu trei axe 30,0 t
            • cu patru axe, avand distanta dintre axe:
            — sub 2,0 m 34,0 t
            — egala sau mai mare de 2,0 m 36,0 t
            • cu cinci si sase axe (indiferent de distantele dintre axe) 40,0 t
            — autotren (autovehicul + remorca = total patru axe) 34,0 t
            • combinatie avand cinci sau mai multe axe 40,0 t

            NOTA:
            Tonajele din paranteza (…) se aplica in cazul autovehiculelor cu suspensie pneumatica, pe masura reabilitarii drumurilor.i
            Art. II. — Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, cu modificarile aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
RADU BERCEANU

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 16 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 82.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997
privind regimul juridic al drumurilor

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 aprilie 1998.
Nr. 128.