MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 163   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    23 aprilie 1998

SUMAR

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            135. - HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie

            204. - HOTARARE pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale, precum si pentru gestionarea fondurilor din care se suporta acestea

            223. - HOTARARE privind aprobarea cifrei de scolarizare pentru anul scolar 1998/1999

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea Regulamentului de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta
ale agentilor economici din industrie

            In temeiul prevederilor art. 3 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobata si modificata prin Legea nr. 151/1997,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Se aproba Regulamentul de compensare a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie, prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministrul privatizarii,
Valentin Ionescu

Bucuresti, 18 martie 1998.
Nr. 135.
 

ANEXA

REGULAMENT DE COMPENSARE
a datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie

ARTICOLUL 1
Obiectul regulamentului de compensare

            Obiectul regulamentului il constituie compensarea succesiva a obligatiilor reciproce intre agentii economici, pe baza de ordine de compensare.

ARTICOLUL 2
Termenii utilizati

            1. Compensare fara numerar — stingerea obligatiilor reciproce intre doi sau mai multi agenti economici, pana la concurenta obligatiei celei mai mici, prin ordine de compensare.
            2. Compensarea de mica valoare — stingerea obligatiilor reciproce sub 10 milioane lei.
            3. Compensarea succesiva inchisa — modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice care privesc perioada trecuta si care sting datoriile existente, la un moment dat, intre parti.
            4. Compensarea succesiva deschisa — modalitatea de stingere a obligatiilor din operatiuni economice intre doi sau mai multi agenti economici pentru datorii certe existente, inregistrate in contabilitate, cu exceptia celor pentru care s-au introdus actiuni la instantele judecatoresti.
            5. Agent economic — unitatea economica organizata sub forma de regie autonoma, companie/societate nationala, societati comerciale, indiferent de forma de proprietate etc.
            6. Agent economic initiator — unitatea economica care solicita stingerea obligatiilor reciproce prin intermediul unui act de compensare.
            7. Agent economic destinatar — unitatea economica care accepta compensarea unei creante prin datoria sa catre initiator. Compensarea poate avea loc la nivelul cel mai mic al datoriilor si creantelor reciproce.
            8. Serviciul de compensare — agentul de intermediere care primeste, analizeaza si negociaza periodic, in prezenta reprezentantilor agentilor economici, compensarea obligatiilor reciproce prin emiterea ordinelor de compensare.
            9. Instrumentul de plata — ordinul de compensare emis de serviciul de compensare in baza procesului-verbal de compensare prin care clientul si furnizorul isi lichideaza datoriile de valoare egala. Documentul este prezentat in anexa nr. 5.
            10. Inspectorul de compensare — persoana care reprezinta agentul economic ce solicita serviciului de compensare sa-i presteze activitati in vederea compensarii.
Inspectorul de compensare este desemnat, pentru fiecare sedinta in parte, printr-o imputernicire acordata persoanelor care angajeaza unitatea. La fiecare sedinta de compensare documentul de imputernicire se prezinta la serviciul de organizare a sedintei de compensare. Documentul este prezentat in anexa nr. 6.
            11. Agentul de compensare — persoana care reprezinta serviciul de compensare in sedintele de compensare.             Desemnarea agentului de compensare se face prin imputernicire data de catre conducatorul serviciului de compensare, specificandu-se circuitele pentru care a fost desemnat. Agentul de compensare conduce sedinta de compensare pentru circuitele pentru care a fost desemnat. Documentul de desemnare este prezentat in anexa nr. 9.
            12. Ziua de compensare — ziua lucratoare in care se desfasoara sedinta de compensare.

ARTICOLUL 3
Serviciul de compensare — organizare si atributii

            Serviciul de compensare functioneaza in cadrul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului Industriei si Comertului, avand urmatoarele compartimente:
            — compartimentul de analiza si identificare a circuitelor de compensare pe baza cererilor agentilor economici;
            — compartimentul de organizare a sedintelor de compensare, care primeste, inregistreaza, prezinta spre analiza cererile de compensare, intocmeste procesele-verbale de sedinta si transmite hotararile pentru emiterea ordinelor de compensare;
            — compartimentul de decontari, care emite ordine de compensare, tine evidenta lor si solutioneaza litigiile.

ARTICOLUL 4
Obiectul compensarii succesive a platilor intre agentii economici pe baza ordinelor de compensare

            Obiectul compensarii succesive il constituie stingerea datoriilor, cu creantele reflectate in contabilitatea agentilor economici pe baza ordinelor de compensare, cu o valoare mai mare de 10 milioane lei.
            Fac exceptie platile de mica valoare (sub 10 milioane lei) pentru arierate restante ale unitatilor furnizoare de servicii sociale.

ARTICOLUL 5
Circuitele, termenele si intervalele obligatorii ale platilor prin compensare

            Compensarea succesiva, conform prezentului regulament, se proceseaza conform schemei din anexa nr. 1.
            Agentul economic initiator devine agent economic destinatar (anexa nr. 2) in momentul cand au fost emise si primite ordinele de compensare (instrumentele de plata) in numele agentilor economici dintr-un lant de compensare, negociate in cadrul sedintei, care se consemneaza in procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
            Data efectuarii stingerii datoriilor si a creantelor este cea a ordinului de compensare si se opereaza in toate documentele initiale (proces-verbal si ordin de compensare).

ARTICOLUL 6
Sedinta de compensare

            In fiecare joi a saptamanii se organizeaza o sedinta de compensare.
            Sedinta se organizeaza la sediul Ministerului Industriei si Comertului.
            Sedinta este precedata de prezentarea cererilor de compensare (anexa nr. 3) cu doua zile inainte, respectiv pana in fiecare marti, care va cuprinde:
            — situatia creantelor si a datoriilor restante la sfarsitul lunii precedente;
            — situatia la zi a platilor cash sau a compensarii pana la data sedintei.
            Sedinta zilnica se incheie prin consemnarea, in procesul-verbal (anexa nr. 4), a denumirii agentilor economici si a sumelor angajate in compensare, care se semneaza de catre reprezentantii acestora si de catre agentul de compensare desemnat de serviciul de compensare pentru fiecare circuit, iar pe baza anexei se intocmesc ordinele de compensare (anexa nr. 5), remise intr-un exemplar fiecarui agent economic, consemnandu-se suma care poate fi compensata cu fiecare agent in parte.
            In borderoul pentru decontarile facute prin ordinul de compensare de pe versoul formularului (anexa nr. 5) se consemneaza situatia documentelor primare cuprinse in suma compensata pentru fiecare agent economic in parte.

ARTICOLUL 7
Orarul sedintelor de compensare

            Orarul sedintelor de compensare se stabileste intre orele 8,30 — 16,00, cuprinzand patru parti:
            Partea I — prezentarea si inscrierea documentelor de acreditare, a inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, conform anexei nr. 6.
            Partea a II-a — in care Compartimentul de analiza si identificare circuite de compensare prezinta inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentilor economici, propunerile circuitelor de compensare inchise sau deschise, identificate.
            Partea a III-a — in care Compartimentul de organizare a compensarii intocmeste procesul-verbal de sedinta pentru fiecare circuit de compensare inchis sau deschis, in prezenta si sub semnatura inspectorilor de compensare acreditati si cu stampila acestora (anexa nr. 4).
            Compartimentul de identificare a circuitelor de compensare propune agentilor economici initiatori numarul de circuite de compensare posibile ce pornesc de la ei, numind si agentul de compensare prin grija caruia se redacteaza procesul-verbal de compensare (anexa nr. 4).
            Partea a IV-a — cu continuare si in ziua urmatoare, in care compartimentul decontari emite ordine de compensare si inregistreaza procesele-verbale de compensare. Ordinele de compensare noi poarta semnaturile emitentului si ale inspectorilor de compensare, reprezentanti ai agentului economic initiator si destinatar. De asemenea, borderoul facturilor in baza carora s-a stabilit valoarea de compensare va fi semnat de cei doi inspectori de compensare.

ARTICOLUL 8
Evidenta operatiunilor de compensare

            In cadrul Serviciului de compensare se deschide Registrul de evidenta compensari (anexa nr. 7), in care se inscriu, in ordine cronologica:
            — data efectuarii compensarii;
            — procesele-verbale de sedinta in care sunt inscrisi agentii economici intrati in compensare si suma compensata, pe fiecare relatie;
            — evidenta ordinelor de compensare, cu numarul si valoarea lor, eliberate fiecarui agent economic.

ARTICOLUL 9
Organizarea Serviciului de compensare

            Structura organizatorica (anexa nr. 8) va fi incorporata in Institutul de Management si Informatica in cadrul numarului de personal aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 382/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului.
            Serviciul de compensare va functiona experimental timp de 3 luni de la intrarea in vigoare a prezentului regulament, fara a percepe comision pentru operatiunile de compensare intermediate.
            Documentele necesare functionarii Serviciului de compensare, in perioada experimentala, vor fi asigurate de catre fiecare agent economic participant, conform intelegerii cu colectivul de conducere.
            Pentru a realiza controlul asupra operatiunilor de compensare efectuate, se deschide Registrul rulajelor operatiunilor de compensare, in care sumele compensate pe total, cat si pe client (platitor) si furnizor (beneficiar), trebuie sa fie corelate (egale) la fiecare sfarsit de luna. Documentul este prezentat in anexele nr. 10, 11a) si 11b).

ARTICOLUL 10
Solutionarea litigiilor, corectarea erorilor

            Litigiile se solutioneaza in zilele programate pentru desfasurarea sedintelor de compensare de catre inspectorii de compensare care reprezinta unitatile in litigii, se incheie un proces-verbal si se stabilesc masurile care trebuie luate de catre parti.
            Erorile vor fi solutionate, la cererea agentului economic in cauza, prin analiza naturii erorii si a efectelor financiare pentru petent.
            Daca eroarea afecteaza mai multi agenti economici, Serviciul decontare-compensari va transmite tuturor celor in cauza corectiile ce urmeaza a fi facute, astfel:
            — pentru documente gresit redactate (cifre gresite), documentul se va prezenta in original, pentru anulare emitandu-se un alt ordin de compensare corect;
            — pentru inscrierea gresita a denumirii agentului economic cu care s-a facut compensarea, ordinul de compensare respectiv va fi anulat, fiind emis un alt ordin de compensare corect.
            Documente inlocuitoare opereaza de la aceeasi data cu cea a documentelor emise initial;
            — documentele emise pentru corectare se inscriu intr-un registru special de catre agentul de compensare, semnat de Serviciul de compensare, pentru rezolvarea litigiului, si de catre cei doi sau mai multi agenti de compensare afectati. Registrul de erori de compensare este prezentat in anexa nr. 12.

ARTICOLUL 11
Regimul ordinelor de compensare

            Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate in tipografie, iar evidenta lor este stricta. Ordinele de compensare eronat completate sau necompletate si degradate se distrug de catre o comisie desemnata special pentru aceasta, intocmindu-se un proces-verbal.
            Ordinul de compensare emis de Serviciul de compensare reprezinta document justificativ de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul compensarii. Ordinul de compensare se anexeaza la nota contabila.

ARTICOLUL 12

            Punctul 2.1.din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997 cu privire la diminuarea blocajului financiar si a pierderilor din economie, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 481/1997, nu se aplica in cazul datoriilor nerambursate la scadenta ale agentilor economici din industrie.

ARTICOLUL 13

            Anexele nr. 1—12 fac parte integranta din prezentul regulament.
 

ANEXA Nr. 1
la regulament

OPERATIUNEA DE COMPENSARE

            Schema cu circuitele de compensare succesiva

Agenti economici initiatori,                                    Agenti economici destinatari,

ANEXA Nr. 2
la regulament

CIRCUIT DE COMPENSARE

            conform normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/1997

ANEXA Nr. 3
la regulament

            AGENTUL RAPORTOR
            Codul fiscal

CERERE DE COMPENSARE

            Situatia creantelor si a datoriilor restante la data de ….........................
            TOTAL:

Managerul general al agentului raportor,
 
 

Contabilul-sef al agentului raportor,

 

*) Elemente certe la data sedintei de compensare.
 

ANEXA Nr. 4
la regulament

            Emitent: SERVICIUL DE COMPENSARE .......................................

PROCES-VERBAL AL SEdinTEI Nr. ............

            Lista agentilor economici care intra in compensare din grupa nr. … din data de …/…/…
            Valoarea maxima ce poate fi compensata:
            Valoarea compensata:

Numele Seria Valoarea
Codul Denumirea si prenumele Semnatura Stampila si numarul ordinului
fiscal agentului reprezentantului, ordinului de
functia de compensare compensare
 

 

SERVICIUL DE COMPENSARE

AGENTUL DE COMPENSARE

ANEXA Nr. 5
la regulament

OPERATIUNEA DE COMPENSARE

ORDIN DE COMPENSARE

Seria ..............… Nr. …................. din data de .......…/......…/.......…
pentru suma de: …........................

AGENTUL ECONOMIC INITIATOR
Semnatura si stampila

AGENTUL ECONOMIC DESTINATAR
Semnatura si stampila

            ATENTIE!
            Nu se deconteaza prin banca.
            Nu se schimba contra numerar.
            Nu se admit stersaturi, corecturi, modificari.
            Priveste numai obligatii certe (fara dobanzi si penalitati).
            Circula numai in original.
            Diminuarea obligatiilor se face la data inscrisa pe ordinul de compensare.

            NOTA:
            Pe verso se trec elementele de identificare ale facturilor care fac obiectul compensarii.
 

            SERVICIUL DE COMPENSARE
            AGENTUL DE COMPENSARE

ORDIN DE COMPENSARE

Seria .......................… Nr. ..............… din data de ..........…/......…/....…

pentru suma de: .........................…

Agentul economic initiator

Agentul economic destinatar

            SERVICIUL DE COMPENSARE
            AGENTUL DE COMPENSARE
 

 

Verso

            OPERATIUNEA DE COMPENSARE

BORDEROUL DATORIILOR STINSE PENTRU JUSTIFICAREA PRIN ORDINUL DE COMPENSARE
Nr. .....................................

Numarul facturii

Data emiterii

Valoarea facturii

Valoarea facturata compensata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            TOTAL: X

Inspector de compensare destinatar,                                   Inspector de compensare initiator,

 

ANEXA Nr. 6
la regulament

            Societatea Comerciala Seria 0/Nr. 000001
            (Regia Autonoma)
            ....................................
 

 

IMPUTERNICIRE

            Serviciul de compensare ............................,
            str. ..............................................… nr........,
            sectorul ….., localitatea
 

            Inspector de compensare pentru sedinta din data de
            Numele
            Functia
 
 

Director general/Director

(Semnatura)
 

Director economic/ Contabil-sef,

(Semnatura)

            Societatea Comerciala Seria 0/Nr. 000001
            (Regia Autonoma)
            ....................................
 
 

IMPUTERNICIRE

            Catre Serviciul de compensare ................…, str. .....................… nr. …,
            sectorul .......… localitatea ...................................…
 

            Subsemnatii ….........................., director general/director, si ..................…, director economic/contabil-sef, imputernicim ca inspector de compensare pe domnul/doamna …................................, avand functia de .........................… si telefonul la serviciu nr. .............................................…, legitimat(a) cu buletin de identitate/pasaport seria ..........… nr. ................…, domiciliat(a) in localitatea ...................................…, str. ...............................… nr. …, bl. …, sc. ...…, ap. …......, telefon la domiciliu nr. ...................…, sa reprezinte societatea comerciala (regia autonoma) la sedinta de compensare din data de .....................................… .
 

 

Director general/Director,                                             Director economic/Contabil-sef,

 

                              ......................................                                                    ......................................
                               (Semnatura si stampila)                                                      (Semnatura si stampila)

ANEXA Nr. 7
la regulament

REGISTRUL DE EVIDENTA A OPERATIUNILOR DE COMPENSARI

 

ANEXA Nr. 8
la regulament

STRUCTURA ORGANIZATORICA SERVICIUL DE COMPENSARE

Colectivul de conducere
— 3 persoane —

            — Comunica agentilor economici organizarea activitatii de compensare.
            — Transmite agentilor economici interesati documentele si regulamentele care reglementeaza aceasta activitate.
            — Inregistreaza cererile agentilor economici participanti la compensare.
            — Tine legatura cu agentii economici deserviti, inregistreaza opinii, sugestii si reclamatii privind activitatea de     compensare.
            — Organizeaza activitatea serviciului de compensare.
            — Urmareste si controleaza activitatea de compensare ca volum de activitate si corectitudine.
            — Hotaraste cu privire la organizarea sedintelor de compensare.
            — Desemneaza agentii de compensare si tine evidenta documentelor de compensare.
            — Hotaraste asupra extinderii dimensiunii activitatii de compensare in functie de cerere.
            — Hotaraste asupra programarii listelor pentru solutionarea litigiilor.
            — Raporteaza lunar asupra eficientei experimentului.

Compartimentul de identificare a circuitelor
— 4 persoane —

            — Intocmeste listele cu erori rezultate din transmisia informatiilor de catre agentii economici.
            — Identifica circuitele de compensare pe baza informatiilor primite de la agentii economici care participa la compensare.
            — Intocmeste listele cu componenta fiecarei grupe de agenti ce intra in compensare.

            Nota:
            Persoanele din acest compartiment lucreaza numai pentru aceasta activitate.

Compartimentul de organizare a sedintelor de compensare
— 10 persoane —

            — Primeste si inregistreaza cererile de compensare.
            — Inregistreaza si verifica informatiile primite de la agentii de compensare.
            — Rezolva erorile rezultate din transmisia informatiilor de catre agenti.
            — Anunta agentii economici care pot participa la sedinta de compensare.
            — Primeste, verifica si indosariaza documentele de acreditare ale inspectorilor de compensare.
            — Conduce si intocmeste procesul- verbal al sedintei pe fiecare circuit de compensare.
            — Transmite procesele-verbale intocmite serviciului decontari- compensari in vederea emiterii ordinelor de compensare.

            Nota:
            9 persoane din acest compartiment presteaza activitate numai in ziua de compensare, iar o persoana, numai pentru aceasta activitate.

Compartimentul de decontari-compensari
— 10 persoane —

            — Emite ordinele de compensare aferente proceselor-verbale de compensare.
            — Verifica completarea borderoului justificativ.
            — Tine evidenta proceselor-verbale de compensare completate cu seria si numarul ordinelor de compensare.
            — Tine evidenta ordinelor de compensare.
            — Tine registrul rulajului de compensare.
            — Rezolva litigiile si corecteaza erorile.

            Nota:
            9 persoane din acest compartiment presteaza servicii o zi, acestea fiind aceleasi cu cele din Serviciul de organizare-compensare, iar o persoana, numai pentru aceasta activitate.

ANEXA Nr. 9
la regulament

            MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI
            SERVICIUL DE COMPENSARE
            DISPOZITIE Nr. 00001

            In temeiul Ordinului ministrului industriei si comertului nr. ..................... din ........................, imputerniceste pe dl/dna ....................................... ca agent de compensare pentru sedinta din data de ........................................, avand in responsabilitate urmatoarele circuite:
 

 

Agentul initiator                                                                                 Agentii in circuit

 

Am luat cunostinta
Agent de compensare, 
..........................................
Semnatura, 

Responsabil in Serviciul de compensare,
..........................................
Semnatura si stampila,

ANEXA Nr. 10
la regulament

REGISTRUL RULAJELOR OPERATIUNILOR DE COMPENSARE
PE LUNA .................................

Numarul Denumirea prin:
Nr. procesului-verbal Data agentului Suma total (numarul
crt. numar initiator/ compensata de compensari)
cerere agentului platitor
 

ANEXA Nr. 11 a)
la regulament

FISA PLATITORULUI

            DENUMIREA PLATITORULUI PRIN COMPENSARE
 

Data
documentului

Numarul

Denumirea
platitorului 

Inregistrat contabil

Sold
D/C 

Debit

Credit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11 b)
la regulament

FISA INCASATORULUI

            DENUMIREA COMPENSATORULUI (INCASATOR)
 
 

Data
documentului

Numarul

Denumirea
platitorului 

Inregistrat contabil

Sold
D/C 

Debit

Credit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 12
la regulament

REGISTRUL DE ERORI DE COMPENSARE  
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale, precum si pentru gestionarea fondurilor din care se suporta acestea

            In temeiul art. 11 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 52/1998,
            Guvernul Romaniei hotaraste:
            Art. 1. - Se aproba Normele metodologice privind acordarea ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale, precum si pentru gestionarea fondurilor din care se suporta acestea, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - (1) Pana la aprobarea legii bugetului de stat pe anul 1998 decontarea contravalorii dispozitivelor medicale se face din aceleasi fonduri ca in anul 1997.
            (2) Sumele suportate de la bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului de risc si accident, bugetul Fondului pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor se vor regulariza cu bugetul Fondului initial de asigurari sociale de sanatate, potrivit prevederilor legii bugetului de stat pe anul 1998.
            Art. 3. - (1) Normele metodologice prevazute la art. 1 intra in vigoare dupa 45 de zile de la data publicarii lor in Monitorul Oficial al Romaniei.
            (2) Pana la intrarea in vigoare a prezentelor norme metodologice diferenta dintre pretul integral al dispozitivelor medicale comandate sau livrate si contributia beneficiarilor, calculata in baza actelor normative care se abroga potrivit art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 16/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 52/1998, se suporta din bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului de risc si accident, bugetul Fondului pentru plata pensiilor si a altor drepturi de asigurari sociale ale agricultorilor.
            (3) Prevederile prezentei hotarari se aplica pana la aprobarea contractului-cadru prin hotarare a Guvernului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

ContrasemneazA:
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale
Alexandru Athanasiu
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministrul sanatatii,
Ion Victor Bruckner
Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap
Gabriela Popescu,
secretar de stat

Bucuresti, 30 martie 1998.
Nr. 204.
 

ANEXA 1

NORME METODOLOGICE
privind acordarea ajutoarelor pentru procurarea de dispozitive medicale,
precum si pentru gestionarea fondurilor din care se suporta acestea

            Dispozitivele medicale, in intelesul Ordonantei Guvernului nr. 16/1997 privind acordarea de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice, aprobata si modificata prin Legea nr. 52/1998, sunt acele accesorii prin intermediul carora se actioneaza medical si tehnic, pentru corectarea si recuperarea deficientelor organice sau functionale ori pentru corectarea unor deficiente fizice.
            Acestea includ unele proteze de membre si orteze, aparatele ortopedice, mijloacele si dispozitivele de mers si de adaptare a mijloacelor de transport, precum si aparatura si materialele ajutatoare-compensatorii pentru mers, gestualitate si pentru corectarea deficientelor senzoriale, auz si vaz.

CAPITOLUL 1
Categoriile de persoane beneficiare si serviciile publice descentralizate
abilitate sa acorde ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale

            1. Beneficiaza de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale destinate corectarii si recuperarii deficientelor organice sau functionale ori corectarii unor deficiente fizice urmatoarele categorii de persoane:
            a) copiii si tinerii in varsta de pana la 18 ani, precum si cei care sunt elevi sau studenti in institutii de invatamant prevazute de lege, pana la terminarea acestora, fara sa depaseasca varsta de 26 de ani;
            b) veteranii de razboi, invalizii si vaduvele de razboi;
            c) urmasii eroilor-martiri, ranitii si persoanele care si-au pierdut total sau partial capacitatea de munca, ca urmare a participarii la lupta pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, precum si beneficiarii drepturilor acordate in baza Decretului-lege nr. 118/1990;
            d) persoanele din familiile care beneficiaza de ajutor social, acordat potrivit Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social, si cele care sunt cuprinse in unitati de asistenta sociala;
            e) persoanele angajate pe baza de contract individual de munca, precum si cele angajate pe baza de conventii civile de prestari servicii, care au suferit un accident de munca sau o boala profesionala;
            f) persoanele care beneficiaza de ajutor social conform legislatiei de pensii;
            g) persoanele pentru care se plateste contributia prevazuta de lege in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat;
            h) persoanele care au contract individual de asigurare sociala;
            i) pensionarii de asigurari sociale de stat;
            j) beneficiarii de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionala sau alocatie de sprijin, precum si membrii de familie aflati in intretinerea acestora;
            k) pensionarii de asigurari sociale pentru agricultori;
            l) persoanele care sunt asigurate prin contracte individuale in cadrul sistemului asigurarilor sociale pentru agricultori;
            m) persoanele cu handicap care beneficiaza de protectie speciala, conform legii;
            n) cadrele militare in activitate, militarii in termen, militarii angajati pe baza de contract si pensionarii militari.
            2. Autoritatea publica abilitata sa acorde ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale este directia sanitara judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti. Pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. n) din Ordonanta Guvernului nr. 16/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 198 din 19 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 52/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 104 din 6 martie 1998, denumita in continuare ordonanta, este abilitat conducatorul institutiei din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
            3. In cazul persoanelor prevazute la art. 2 lit. e) din ordonanta, solicitantul care avea incheiat contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii la data producerii accidentului de munca sau survenirii bolii profesionale se va adresa angajatorului, persoana juridica sau fizica.

CAPITOLUL 2
Procedura de inregistrare a cererilor si acordarea ajutoarelor pentru procurarea dispozitivelor medicale

            4. Ajutoarele pentru procurarea dispozitivelor medicale se acorda pe baza cererilor scrise, inregistrate la directia sanitara in raza careia isi are domiciliul sau resedinta persoana indreptatita.
Persoanele prevazute la art. 2 lit. e) din ordonanta beneficiaza de ajutoare pentru procurarea de dispozitive medicale, pe baza cererilor adresate angajatorului cu care au contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii la data producerii accidentului sau contractarii bolii profesionale.
            5. Cererea se intocmeste de beneficiar, de reprezentantul legal al acestuia sau de orice persoana imputernicita in acest sens, precum si de institutia de asistenta sociala.
            6. Cererea va fi insotita de copia actului oficial din care rezulta ca solicitantul face parte dintr-una dintre categoriile de persoane prevazute la art. 2 din ordonanta, care poate fi: adeverinta de la institutia de invatamant, talon de pensie, talon de plata a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesionala, a alocatiei de sprijin, act care atesta plata contributiei in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat si pentru agricultori, certificat de persoana cu handicap, precum si de recomandarea medicala pentru dispozitivul medical si, dupa caz, adeverinta de venit.
            In cazul veniturilor reprezentand pensie, ajutor de somaj, alocatie de sprijin, ajutor de integrare profesionala sau venituri salariale, in adeverintele de venit se inscriu drepturile cuvenite pe ultima luna completa.
            Pentru persoanele care au incheiat contract individual de asigurari sociale de stat sau pentru agricultori se iau in considerare veniturile lunare specificate in contract, astfel cum au fost declarate la stabilirea contributiei de asigurari sociale de stat sau pentru agricultori si, respectiv, de sanatate.
            6.1. In situatia persoanelor angajate pe baza de contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii, care au suferit un accident de munca sau au contractat o boala profesionala, cererea va fi insotita de recomandarea medicala.
            6.2. Cadrele militare in activitate, militarii in termen, militarii angajati pe baza de contract si pensionarii militari, in cazul in care invaliditatea a survenit in timpul si din cauza indeplinirii indatoririlor legate de efectuarea serviciului militar sau a unor misiuni din cadrul fortelor militare internationale, vor prezenta si adeverinta care sa ateste aceasta situatie.
            7. La cererea de acordare a ajutorului pentru procurarea dispozitivelor medicale destinate corectarii auzului se anexeaza si audiograma eliberata de clinica de specialitate sau de serviciile de specialitate autorizate de Ministerul Sanatatii.
            8. Recomandarea medicala se elibereaza de medicul specialist.
            9. Ajutoarele pentru procurarea dispozitivelor medicale se aproba de catre:
            a) directorul directiei sanitare judetene sau a municipiului Bucuresti, pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 din ordonanta, cu exceptia celor prevazuti la lit. e) si n);
            b) angajatorul, pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. e) din ordonanta;
            c) conducatorul institutiei din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. n) din ordonanta.
            10. Aprobarea ajutoarelor pentru procurarea dispozitivelor medicale se comunica beneficiarilor, in termen de cel mult 3 zile de la data inregistrarii cererii.
            11. Un exemplar al aprobarii ajutoarelor, cererea si actele doveditoare se arhiveaza la emitent.

CAPITOLUL 3
Procedura de procurare a dispozitivelor medicale si stabilirea cuantumului ajutorului

            12. Comanda pentru procurarea dispozitivului medical se emite de catre beneficiar, care se adreseaza unuia dintre furnizorii avizati de Ministerul Sanatatii.
            Comanda va fi insotita de aprobarea emisa in conformitate cu prevederile pct. 9 din prezentele norme metodologice.
            Beneficiarul alege furnizorul din lista producatorilor si a comerciantilor avizati.
            13. Modul de furnizare a dispozitivelor medicale si conditiile de plata se stabilesc prin conventii incheiate de furnizorii de dispozitive medicale avizati cu autoritatile publice prevazute la pct. 2 din prezentele norme metodologice, iar in cazul beneficiarilor prevazuti la pct. 3, cu angajatorul.
            14. Cuantumul ajutorului pentru procurarea dispozitivelor medicale se stabileste in raport cu venitul propriu net lunar al solicitantilor, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanta, si cu nivelul preturilor dispozitivelor medicale etalon prevazute in nomenclatorul stabilit de Ministerul Sanatatii, avizate si ajustate de Oficiul Concurentei.
            15. Diferenta dintre pretul dispozitivului medical etalon si cuantumul ajutorului aprobat se suporta de beneficiar si se achita furnizorului.

CAPITOLUL 4
Categoriile de dispozitive medicale, termenul de garantie, repararea si inlocuirea acestora

            16. Categoriile de dispozitive medicale etalon, termenele de inlocuire a acestora, precum si dispozitivele medicale care sunt supuse reparatiilor sunt prevazute in nomenclatorul stabilit de Ministerul Sanatatii, care se aproba prin ordin al ministrului sanatatii, potrivit prevederilor art. 5 din ordonanta, si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.
            17. Termenul de garantie este cel prevazut de norma de fabricatie pentru fiecare produs. In cadrul acestui termen beneficiarii pot reclama executarea necorespunzatoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, daca aceasta nu s-a produs din vina utilizatorului.
            Repararea sau inlocuirea produsului respectiv cu altul corespunzator, in cadrul termenului de garantie, se asigura si se suporta de catre furnizor.
            In caz de neadaptare a organismului cu dispozitivul medical, medicul specialist care a facut recomandarea intocmeste proces-verbal in care mentioneaza deficientele constatate si stabileste termenul de remediere a acestora de catre furnizor.
            18. Repararea dispozitivelor medicale dupa expirarea termenului de garantie se asigura de catre furnizori, pe baza aprobarii date de directorul directiei sanitare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, iar pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. e) din ordonanta, de catre angajator.
            Pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. n) din ordonanta, aprobarea pentru repararea dispozitivelor medicale dupa expirarea termenului de garantie se asigura de conducatorul institutiei din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale.
            19. Repararea dispozitivelor medicale, dupa expirarea termenului de garantie, se aproba pe baza urmatoarelor acte:
            a) cererea persoanei indreptatite;
            b) copia de pe actul oficial din care rezulta ca face parte din categoriile mentionate la art. 2 din ordonanta;
            c) adeverinta de venituri, daca este cazul.
            Cuantumul ajutorului acordat pentru repararea dispozitivului medical se calculeaza potrivit prevederilor art. 4 si 5 din ordonanta, fara a depasi 75% din pretul dispozitivului medical etalon.
            20. Inlocuirea dispozitivelor medicale se realizeaza potrivit prevederilor nomenclatorului stabilit si actualizat in conformitate cu prevederile art. 5 din ordonanta.
            21. Pentru copiii si tinerii in varsta de pana la 18 ani, precum si pentru cei care sunt elevi sau studenti in institutiile de invatamant prevazute de lege, fara a depasi varsta de 26 de ani, dispozitivele medicale vor fi inlocuite sau reinnoite ori de cate ori este nevoie, avand in vedere procesul de dezvoltare somatica a acestora.
            22. In caz de interventii chirurgicale sau de modificare a deficientei, care face inadaptabil dispozitivul medical, beneficiarului i se poate aproba ajutor pentru procurarea unui dispozitiv medical nou, inainte de expirarea termenului de inlocuire, pe baza avizului medicului de specialitate.
            23. Inlocuirea dispozitivului medical se aproba de catre conducatorii autoritatilor publice prevazute la pct. 2 din prezentele norme metodologice, iar pentru beneficiarii prevazuti la art. 2 lit. e) din ordonanta, de catre angajator, pe baza actelor prevazute la pct. 6 din prezentele norme metodologice.

CAPITOLUL 5
Gestionarea fondurilor din care se deconteaza ajutoarele pentru procurarea dispozitivelor medicale

            24. Fondurile necesare acordarii ajutoarelor pentru procurarea dispozitivelor medicale se prevad si se suporta din bugetul Fondului initial de asigurari sociale de sanatate, cu exceptia persoanelor prevazute la art. 2 lit. e) si n) din ordonanta.
            25. Angajatorul suporta din fondurile proprii, pentru persoanele angajate pe baza de contract individual de munca sau conventie civila de prestari servicii, costul dispozitivelor medicale in cazul accidentelor de munca sau al bolilor profesionale.
            26. Pentru persoanele prevazute la art. 2 lit. n) din ordonanta, cu exceptia pensionarilor militari, fondurile necesare pentru procurarea dispozitivelor medicale se suporta din bugetul institutiei din domeniul apararii nationale, ordinii publice si sigurantei nationale, dupa caz.
            Pentru pensionarii militari sumele necesare se suporta din bugetul Fondului initial de asigurari sociale de sanatate.
            27. Decontarea la furnizori a ajutoarelor aprobate se face de catre gestionarii fondurilor, pe baza documentelor de plata emise de furnizorii cu care au incheiat conventii, dupa confirmarea primirii de catre beneficiar a dispozitivului medical.
            Documentul de plata emis de furnizor este insotit de confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnatura beneficiarului, cu specificarea domiciliului si a actului de identitate ale acestuia (seria, numarul, emitentul) sau de actul doveditor de expediere prin posta.
            28. Ajutoarele aprobate pentru procurarea dispozitivelor medicale se deconteaza furnizorilor in conditiile prevazute de conventiile incheiate cu acestia.

CAPITOLUL 6
Obligatiile furnizorilor si ale beneficiarilor de dispozitive medicale

            29. Furnizorii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
            a) sa confectioneze dispozitivul medical la parametrii tehnico-medicali corespunzatori deficientei pentru care a fost recomandat;
            b) sa livreze la termen dispozitivul medical comandat si sa asigure primirea acestuia de catre beneficiar;
            c) sa execute orice modificare necesara dispozitivului medical, in cazul in care nu au fost respectate specificatiile din recomandarea medicului specialist;
            d) sa verifice, la livrare, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului confectionat si sa faca un instructaj privind folosirea acestuia.
            30. Beneficiarii dispozitivelor medicale au urmatoarele obligatii:
            a) sa intretina dispozitivele medicale in bune conditii;
            b) sa nu modifice caracteristicile functionale ale dispozitivelor medicale;
            c) sa pastreze numarul si data, stantate pe dispozitiv;
            d) sa ridice dispozitivul medical solicitat la data stabilita de furnizor;
            e) sa anunte furnizorul, cu cel putin 7 zile inainte, daca, din motive bine intemeiate, nu se poate prezenta la data stabilita pentru ridicarea dispozitivului medical;
            f) sa nu instraineze dispozitivele medicale achizitionate potrivit ordonantei.

CAPITOLUL 7
Avizarea furnizorilor de dispozitive medicale

            31. Avizarea furnizorilor de dispozitive medicale din punct de vedere al indeplinirii conditiilor medico-sanitare si de calitate, necesare, se face pentru o perioada de un an, pe baza de cerere adresata Ministerului Sanatatii, in care se vor mentiona:
            a) titlul sau denumirea furnizorului;
            b) obiectul de activitate;
            c) sediul sau principal si, dupa caz, sucursalele;
            d) numele, profesiunea si domiciliul persoanelor care au functia de director sau de administrator.
            La cererea de avizare se anexeaza:
            a) copia de pe statutul de functionare a furnizorului;
            b) copia de pe hotararea judecatoreasca definitiva, prin care furnizorul a dobandit personalitate juridica;
            c) dovada sediului;
            d) actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor medico-sanitare si de calitate, necesare producerii sau comercializarii de dispozitive medicale.
            32. Criteriile de avizare a furnizorilor de dispozitive medicale se stabilesc prin ordin al ministrului sanatatii.
            33. Ministerul Sanatatii, o data sesizat, va proceda la emiterea avizului in termen de 15 zile lucratoare de la inregistrarea cererii furnizorului,
            34. Cererea pentru reinnoirea avizului, insotita de actele mai sus mentionate, se depune cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului pentru care a fost eliberat avizul.
            35. Anual, Ministerul Sanatatii face cunoscuta tuturor partilor interesate lista cu persoanele juridice avizate, precum si modificarile survenite in aceasta pe parcursul anului.
 

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARARE
privind aprobarea cifrei de scolarizare pentru anul scolar 1998/1999

            In temeiul dispozitiilor art. 54 si ale art. 141 lit. b) din Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata,
            Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :
            Articol unic. — Cifra de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat in anul scolar 1998/1999 este cea prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR
GAVRIL DEJEU

Contrasemneaza:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 10 aprilie 1998.
Nr. 223.
 

ANEXA

PLANUL DE SCOLARIZARE
pentru anul scolar 1998/1999 la toate gradele de invatamant preuniversitar

            I. Invatamant prescolar
            Numarul copiilor cuprinsi in gradinite, total, 665.000***)
            din care, in:
            a) gradinite cu program normal 505.000***)
            b) gradinite cu program prelungit si saptamanal 160.000***)

            II. Invatamant primar
            Numarul elevilor in clasele I–IV 1.330.000***)

            III. Invatamant secundar
            1. Invatamant gimnazial
            Numarul elevilor in clasele V–VIII, total, 1.300.000***)
            din care:
            a) invatamant de zi 1.288.000***)
            b) invatamant seral 1.500***)
            c) invatamant fara frecventa 10.500***)
            2. Invatamant liceal
            a) Numarul elevilor in clasa a IX-a, invatamant de zi 152.000*)**
            b) Numarul elevilor in clasa a IX-a, invatamant seral si fara frecventa 9.000***)
            c) Numarul elevilor in clasa a X-a, invatamant seral si fara frecventa 8.500**)*
            d) Numarul elevilor in clasa a XI-a, invatamant seral si fara frecventa 30.000***)***) Inclusiv invatamantul liceal militar.
***) Pentru clasele de inceput, organizate pentru absolventii scolilor de ucenici, care doresc sa-si continue studiile.
***) Pentru clasele de inceput, organizate pentru absolventii scolilor profesionale sau pentru absolventii a 10 clase din serii vechi, care doresc sa-si continue studiile. 3. Invatamant profesional
Numarul elevilor in anul I 88.000***)


            IV. Invatamant postliceal
            Numarul elevilor in anul I, total, 7.125***)
            din care:
            1. Profil sanitar 4.800***)
            2. Invatamant organizat in cadrul Programului PHARE VET RO 9405 1.200***)
            3. Invatamant militar (Ministerul de Interne si Ministerul Apararii Nationale) 1.125***)

            V. Invatamant de arta si sportiv
            1. Numarul total de elevi in clasele si grupele cu program de muzica, arte plastice si coregrafie (exclusiv invatamantul liceal) 25.000***)
            2. Numarul total de elevi in scolile cu program sportiv (exclusiv invatamantul liceal) 30.000***)
            3. Numarul total de elevi care se pregatesc pe linie sportiva scolara 75.000***)

            VI. Invatamant special pentru prescolari si elevi cu deficiente si boli cronice
            1. Numarul copiilor cuprinsi in gradinite pentru copii cu deficiente, in case de copii prescolari pentru copii cu deficiente si in grupe de copii cu boli cronice din cadrul unitatilor sanitare 4.300***)
            2. Numarul elevilor cuprinsi in camine-scoala pentru minori cu deficiente 2.700***)
            3. Numarul elevilor din scolile cu clasele I–VIII pentru copii cu deficiente si/sau boli cronice 35.500***)
            4. Numarul elevilor din scolile profesionale pentru minori cu deficiente (anul I) 5.500***)
            5. Numarul elevilor din licee speciale pentru tineri cu deficiente de auz, de vedere si motorii, clasa a IX-a, invatamant de zi 350***)
            6. Numarul elevilor din scoli speciale de reeducare si centre de educatie preventiva 600***)
            7. Numarul copiilor din centre de educatie speciala si recuperare a copiilor cu deficiente 1.000***)
            8. Numarul copiilor si al elevilor cu deficiente din centrele de pedagogie curativa si terapie sociala 450***)

            VII. Institutii de ocrotire
            1. Case de copii prescolari 7.000***)
            2. Case de copii scolari 26.000*)*)
            3. Case de copii scolari pentru deficienti 7.000*)*)*) Inclusiv numarul de asistati.