MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 166   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    28 aprilie 1998

SUMAR

            8. - ORDIN  privind aprobarea Instructiunilor nr. 3/1998 pentru completarea Instructiunilor nr. 8/1996 privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

            225. - DECIZIE privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

            ORDIN Nr. 819/117 din 15 aprilie 1998 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

RECTIFICĂRI

            RECTIFICARE

            RECTIFICARE

COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE

ORDIN Nr. 8 din 24 martie 1998
privind aprobarea Instructiunilor nr. 3/1998 pentru completarea Instructiunilor nr. 8/1996 privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise

            In conformitate cu prevederile art. 79 din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori,
            avand in vedere dispozitiile art. 6, 13 si 14 lit. b) si g) din aceeasi lege,
            in temeiul Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 17/1994,
            Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite urmatorul ordin:
            Art.1. - Pe data prezentului ordin se aproba Instructiunile nr. 3/1998 pentru completarea Instructiunilor nr. 8/1996*) privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise si se dispune publicarea lui in Monitorul Oficial al Romaniei.
            Art. 2. - Departamentul operatiuni financiare ale societatilor comerciale si Departamentul secretariatul general vor asigura aducerea la indeplinire a prevederilor prezentului ordin.*) Instructiunile nr. 8 din 12 iunie 1996 au fost aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 14 din 12 iunie 1996 si au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 176 din 5 august 1996.

p. PRESEdinTELE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
MIHAI RADU,
vicepresedinte

ANEXA 1

INSTRUCTIUNILE Nr. 3/1998
pentru completarea Instructiunilor nr. 8/1996
privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise

            ARTICOL UNIC
            Articolul 4 din Instructiunile nr. 8/1996 privind adunarile generale ale detinatorilor de valori mobiliare emise de societatile comerciale deschise se completeaza cu alineatul (3), care va avea urmatorul cuprins:
            "(3) Data inregistrarii detinatorilor de valori mobiliare, mentionata la alin. (1), este data de referinta prevazuta la art. 122 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 33 din 29 ianuarie 1998, si va fi ulterioara datei de publicare in presa a convocarii adunarii generale."
 

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

DECIZIE
privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu

            Secretarul de stat, directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
            in temeiul art. 39 alin. (3) din Regulamentul vamal, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 626/1997,
            emite urmatoarea decizie:
        Articol unic. — Normele tehnice de completare, utilizare si tiparire a declaratiei vamale in detaliu, aprobate prin Decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor nr. 946/1997*), se modifica si se completeaza conform anexei la prezenta decizie.

Directorul general al Directiei Generale a Vamilor,
Nini Sapunaru,
secretar de stat,

Bucuresti, 10 aprilie 1998.
Nr. 225.
 

ANEXA

            1. Punctul 5 din anexa la decizie va avea urmatorul cuprins:
            5. In set fractionat, exemplarele declaratiei vamale in detaliu se utilizeaza astfel:
            A. Daca completarea se efectueaza manual:
            a) pentru export, exemplarele 1, 2 si 3;
            b)pentru export cu tranzit, exemplarele 1, 2, 3, 4, 5 si 7;
            c) pentru tranzit, exemplarele 1, 4, 5 si 7;
            d) pentru import, exemplarele 6, 7 si 8.
            B. Daca completarea se efectueaza prin procedeul informatic:
            a) pentru export sau import, exemplarele 1/6, 2/7 si 3/8;
            b) pentru export cu tranzit, exemplarele 1/6, 2/7, 3/8 si 4/5;
            c) pentru tranzit, exemplarele 1/6, 2/7 si 4/5.
            In cazul procedeului informatic, rubrica continand numarul exemplarului neutilizat se bareaza prin X.
            Pentru tranzit sau export cu tranzit, exemplarul 4/5 insoteste marfurile pana la biroul vamal de destinatie, care confirma incheierea operatiunii prin transmiterea recipisei de tranzit aferente acestui exemplar la biroul vamal de plecare. Agentul vamal care semneaza si aplica stampila personala pe aceasta recipisa inscrie, totodata, si numarul sub care a fost inregistrata operatiunea la biroul vamal de destinatie.i
            2. Punctul 9 din anexa la decizie va avea urmatorul cuprins:
            9. Un camp de date este definit in mod distinct de una sau mai multe rubrici din declaratia vamala in detaliu, in functie de caracteristicile comune ale datelor cuprinse; identificarea acestor campuri se face potrivit coloanei I din tabelul de mai jos.
            Campurile de date se completeaza — potrivit seturilor de exemplare ale declaratiei vamale in detaliu, corespunzatoare fiecarui regim vamal, — prin inscriere pe hartia autocopiativa a acesteia, conform instructiunilor si tabelului de mai jos.
            A. In coloana nr. I din tabel sunt definite campurile de date ale exemplarului nr. 1 (in cazul procedeului manual de completare) sau 1/6 (in cazul procedeului informatic de completare) ale declaratiei vamale in detaliu. In dreptul fiecaruia dintre acestea, in coloana nr. II, se fac referiri privind autocopierea sau necopierea datelor inscrise pe acestea, in campurile de date corespondente din celelalte exemplare ale declaratiei vamale in detaliu din setul utilizat (respectiv 2, 3, 4, 5, 7 — in cazul procedeului manual de completare sau 2/7, 3/8 si 4/5 — in cazul procedeului informatic de completare).
            B. Semnificatia datelor din coloana nr. II a tabelului este urmatoarea:
            a) daca intr-o casuta este inscris un X, inseamna ca, in acel camp apartinand exemplarului declaratiei vamale cu numarul de pe verticala, datele inscriptionate pe exemplarul 1 (in cazul procedeului manual de completare) sau 1/6 (in cazul procedeului informatic de completare) se autocopiaza;
            b) daca intr-o casuta nu este inscris un X, inseamna ca, in acel camp apartinand exemplarului declaratiei vamale cu numarul de pe verticala, datele inscriptionate pe exemplarul 1 (in cazul procedeului manual de completare) sau 1/6 (in cazul procedeului informatic de completare) nu se autocopiaza.
            Din punct de vedere tehnic, aplicarea instructiunilor de mai sus presupune neutralizarea autocopierii (anularea proprietatii de autocopiere a hartiei folosite pentru declaratia vamala) in cazul exemplarelor 2, 3, 4, 5 si 7 (in cazul procedeului manual de completare) sau 2/7, 3/8 si 4/5 (in cazul procedeului informatic de completare), acolo unde, in coloana nr. II din tabel, nu este trecut un X.
            Anularea proprietatii de autocopiere presupune imposibilitatea suprapunerii automate a unor date inscrise intr-un camp sau intr-o rubrica a unui exemplar al declaratiei vamale pe un alt exemplar din setul fractionat, plasat dedesubtul acestuia.

I II

Campurile de date din exemplarul 1 Campurile de date din celelalte
sau 1/6 din setul fractionat exemplare ale setului fractionat
al declaratiei vamale in detaliu al declaratiei vamale in detaliu

2 3 4 5 7 2/7 3/8 4/5

Campul echivalent rubricii A x x x x x x
Campul echivalent rubricii 1 — prima casuta x x x x x x x x
— a doua casuta x x x x
— a treia casuta x x x x x x x x
Campul echivalent rubricii 2 x x x x x x x
Campul echivalent rubricilor 3–6 x x x x x x x x
Campul echivalent rubricii 7 x x x x
Campul echivalent rubricii 8 x x x x x x x
Campul echivalent rubricilor 9–11 x x x x
Campul nenumerotat din dreapta rubricii 11 x x x x
Campul echivalent rubricii 13 x x x x
I II

Campurile de date din exemplarul 1 Campurile de date din celelalte
sau 1/6 din setul fractionat exemplare ale setului fractionat
al declaratiei vamale in detaliu al declaratiei vamale in detaliu

2 3 4 5 7 2/7 3/8 4/5

Campul echivalent rubricii 14 x x x x x x
Campul echivalent rubricii 15 x x x x x x x x
Campul echivalent rubricilor 15 a/b si 17 a/b x x x x
Campul echivalent rubricii 16 x x x x x
Campul echivalent rubricii 17 x x x x x x x x
Campul echivalent rubricilor 18 si 19 x x x x x x x
Campul echivalent rubricii 20 x x x x
Campul echivalent rubricii 21 x x x x x x x
Campul echivalent rubricilor 22–24 x x x x
Campul echivalent rubricii 25 x x x x x x x
Campul echivalent rubricii 26 x x x x
Campul echivalent rubricii 27 x x x x x x x
Campul echivalent rubricilor 28–30 x x x x
Campul echivalent rubricilor 31 si 32 x x x x x x x x
Campul echivalent rubricii 33 — prima casuta x x x x x x x x
— restul casutelor x x x x
Campul echivalent rubricii 34 a/b x x x x
Campul echivalent rubricii 35 x x x x x x x x
Campul nenumerotat din dreapta rubricii 35 x x x x
Campul echivalent rubricii 37 x x x x
Campul echivalent rubricii 38 x x x x x x x x
Campul echivalent rubricii 39 x x x x
Campul echivalent rubricii 40 x x x x x x x
Campul echivalent rubricii 41 x x x x
Campul nenumerotat din dreapta rubricii 41 x x x x
Campul echivalent rubricii 44 x x x x x x x
Campul nenumerotat din dreapta rubricii Cod MSi x x x x
Campul echivalent rubricilor 46–49 x x x x
Campul echivalent rubricii B x x x x
Campul echivalent rubricilor 50, C si 51—53 x x x x x x x x
Campul echivalent rubricilor D sau D/J x x x x x x
Campul echivalent rubricii 54 x x x x x x
Campul echivalent rubricii 55*) / / / / /
Campul echivalent rubricii F*) / / / / /

*) Se regasesc numai in exemplarele 4, 5 si 4/5.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

MINISTERUL SANATATII

ORDIN Nr. 819/117 din 15 aprilie 1998
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

            In temeiul prevederilor art. 90 alin. (6) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, ministrul finantelor, ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si ministrul sanatatii
emit urmatorul ordin:
            Art. 1. - Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finantelor, al ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, si al ministrului sanatatii nr. 2.288 din 31 decembrie 1997 si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 394 din 31 decembrie 1997, se modifica si se completeaza potrivit normelor prevazute in anexa la prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998, cu modificarile si completarile aduse potrivit prezentului ordin, se vor republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul sanatatii,
Ion Victor Bruckner

ANEXA 1

NORME
pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998

            ARTICOL UNIC
            Normele metodologice privind constituirea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in anul 1998, aprobate prin Ordinul nr. 2.288/1997, se modifica dupa cum urmeaza:

            1. La punctul 3 litera a), in loc de "1997" se va citi "1998".
            2. Dupa primul alineat de la punctul 3 litera a) se introduc doua alineate cu urmatorul cuprins:
            "Contributia de 2%, mentionata la alineatul precedent, se calculeaza in continuare conform reglementarilor din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992, aprobata prin Legea nr. 114/1992, baza de calcul la care se aplica neincluzand sumele reprezentand indemnizatii pentru concediile medicale platite din fondul de salarii potrivit Legii nr. 49/1992.
            Drepturile salariale aferente perioadelor anterioare intrarii in vigoare a legii si platite dupa 1 ianuarie 1998 nu intra in calculul contributiei la asigurarile sociale de sanatate, asupra acestor drepturi calculandu-se numai contributia de 2%, stabilita potrivit Ordonantei Guvernului nr. 22/1992."
            3. Punctul 3 litera b) se completeaza cu urmatorul text:
            "Contributiile pentru asigurari sociale de stat raman in continuare in cota de 23% pentru grupa a III-a de munca, 28% pentru grupa a II-a de munca si 33% pentru grupa I de munca, precum si de 13% in cadrul personalului casnic angajat de persoane fizice pentru ingrijirea persoanelor in varsta, a persoanelor cu handicap si a copiilor, asa cum rezulta din Legea nr. 49/1992 si, respectiv, din Ordonanta Guvernului nr. 22/1992."
            4. Punctul 5 litera b) se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
            "In sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, membrii in consiliile de administratie, cenzorii, membrii adunarii generale a actionarilor, consilierii care participa la sedintele consiliilor judetene sau locale sau la alte sedinte pentru care primesc indemnizatii potrivit legii, membrii diverselor comisii care primesc indemnizatii pentru activitatea prestata, persoanele beneficiare de indemnizatii si de alte drepturi impozabile potrivit dispozitiilor legale in vigoare se asimileaza cu persoanele incadrate pe baza de conventie civila de prestari servicii."
            5. Dupa litera b) de la punctul 5 se introduce litera b^1) cu urmatorul cuprins:
            "b1) Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, care excede impozitului din care se deduce, se inregistreaza in contabilitate astfel:
            - In cazul angajatilor cu contract individual de munca
            421/Personal remuneratii datorate = 4311 analitic "Contributia la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate

            - In cazul angajatilor care lucreaza pe baza de conventie civila de prestari servicii
            401/analitic "colaboratori" = 4311 analitic "Contributia la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate."
            6. Primul alineat de la punctul 5 litera c) se inlocuieste cu sase alineate cu urmatorul cuprins:
            "c) o cota de 5% aplicata asupra venitului impozabil privind liber-profesionistii.
            Prin liber-profesionisti, in sensul art. 90 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 145/1997, se intelege:
            - persoanele care realizeaza venituri din activitati desfasurate pe baza de libera initiativa, din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire;
            - persoanele care realizeaza venituri din servicii prestate si lucrari executate, livrari de marfuri, inventii si inovatii si venituri asimilate, altele decat cele mentionate mai sus.
            Contributia pentru asigurarile sociale de sanatate pentru liber-profesionisti se stabileste astfel:
            - in cazul persoanelor impuse, pe baza venitului efectiv realizat, prin aplicarea cotei de 5% la venitul impozabil determinat de organele fiscale, ca diferenta intre totalul veniturilor incasate, in bani si in natura, din activitatea desfasurata, si cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor.
            In situatia in care cheltuielile efectuate pentru realizarea veniturilor depasesc veniturile realizate, calcularea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face la solicitarea expresa a asiguratului, pe baza venitului impozabil declarat de acesta, in scopul calcularii contributiei. Acest venit nu va fi, totusi, mai mic decat transa minima de venit anual impozabil pentru aceasta categorie de venituri, respectiv 3.000.000 lei;
            - in cazul persoanelor impuse, pe baza de norme anuale de venit, prin aplicarea cotei de 5% la norma de venit, stabilita prin hotarare a consiliilor judetene sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
            In situatia in care persoanele mentionate mai sus beneficiaza de reducere a normelor de venit, cota se va aplica la norma redusa, determinata potrivit reglementarilor in vigoare, pentru impunerea veniturilor respective;
            - in cazul persoanelor supuse platii unui impozit forfetar trimestrial, o parte reprezentand 15% din impozitul forfetar se va varsa la Fondul de asigurari sociale de sanatate, diferenta de impozit de 85% urmand a fi virata la bugetul local;
            - in cazul persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire, prin aplicarea unei cote de 5% asupra venitului impozabil, determinat potrivit reglementarilor in vigoare, aferente categoriei respective de venit.
            Aceste prevederi se aplica si persoanelor care realizeaza venituri din servicii prestate si lucrari executate, livrari de marfuri, inventii si inovatii, precum si venituri asimilate, altele decat cele mentionate."
            7. Punctul 5 litera d) se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
            "Veniturile agricole impozabile, care stau la baza calcularii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, se stabilesc la solicitarea expresa a asiguratului si nu pot fi mai mici decat veniturile care s-ar determina potrivit legislatiei privind impozitul pe venitul agricol."
            8. Punctul 5 litera e) se completeaza cu doua alineate cu urmatorul cuprins:
            "In anul 1998, persoanele prevazute la art. 6 din Legea nr. 145/1997, care realizeaza venituri din pensii, vor suporta contributia pentru formarea Fondului initial de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute la art. 90 alin. (3) lit. e) din legea mentionata.
            In sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, ajutoarele sociale acordate in baza legislatiei de pensii, precum si pensiile I.O.V.R. se asimileaza cu pensiile de asigurari sociale de stat."
            9. Punctul 5 litera f) se completeaza cu un alineat cu urmatorul cuprins:
            "In sensul prevederilor Legii nr. 145/1997, ajutoarele acordate cadrelor militare trecute in rezerva, fara drept la pensie, si ajutoarele acordate militarilor angajati pe baza de contract se asimileaza cu ajutorul de somaj."
            10. Punctul 7 litera b) se completeaza cu trei alineate cu urmatorul cuprins:
            "In cazul persoanelor care realizeaza venituri din drepturi de autor, inclusiv drepturile conexe, din cesionarea, din inchirierea, precum si din valorificarea unor astfel de drepturi dobandite prin mostenire, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate se calculeaza si se retine de catre fiecare platitor de venit, la fiecare plata, si se vireaza la termenul stabilit pentru virarea impozitului pe venitul respectiv.
            Aceste prevederi se aplica si in cazul persoanelor care realizeaza venituri din servicii prestate si lucrari executate, livrari de marfuri, inventii si inovatii, precum si venituri asimilate, altele decat cele mentionate."
            In situatia in care, in urma definitivarii impunerii pentru anul 1998, a rezultat plata unei contributii mai mari decat cea legal datorata, aceasta se va regulariza cu suma contributiei datorate pentru perioadele urmatoare datei regularizarii."
            11. La punctul 7 litera d), dupa primul alineat se introduc sase alineate cu urmatorul cuprins:
            "Pentru drepturile lunare curente, datele de virare corespund cu datele de depunere la posta a celei de-a doua transe a sumei de achitat, respectiv:
            - 8 a lunii, pentru contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, aferenta drepturilor de pensie pentru agricultori, beneficiari de ajutor de somaj, de alocatie de sprijin sau de ajutor de integrare profesionala;
            - 18 a lunii, pentru pensiile de asigurari sociale de stat si militare de stat.
            Oficiile de specialitate teritoriale ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si cele centrale ale Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii vor lua masuri de diminuare a sumelor virate cu valoarea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, calculata pentru eventuale mandate retinute de la achitare.
            Virarea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, aferenta drepturilor restante de pensie de asigurari sociale de stat, ce se achita suplimentar prin mandat postal in perioada 23 - 27 a fiecarei luni, se va face in perioada 19 - 21 a lunii.
            Pentru pensionarii si somerii nou-inscrisi, calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face de catre oficiile teritoriale de specialitate - pensii, somaj - si, respectiv, de catre institutiile militare abilitate, de la data deschiderii drepturilor, dar nu mai inainte de data de 1 ianuarie 1998.
            Pentru pensionarii si somerii aflati in plata curenta, calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face de catre institutiile abilitate pentru intocmirea lunara a documentelor de plata a drepturilor.
            In cazul in care se constata ca au fost virate la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate contributii pentru persoane care nu mai beneficiau de dreptul de pensie sau de ajutor de somaj, ordonatorii de credite pot efectua regularizari, prin diminuarea viramentelor, pe baza unor tabele justificative, cu ocazia platilor ce urmeaza a fi facute in termen de o luna."
            12. Dupa alineatul 2 al punctului 7 litera d) se introduc trei alineate cu urmatorul cuprins:
            "In cursul anului 1998, eventualele modificari generale - indexari, corectari, majorari etc. - ale drepturilor de pensii, ajutoare de somaj, alocatii de sprijin si ajutoare de integrare profesionala se vor aplica, asupra tuturor drepturilor in cauza, dupa deducerea din acestea a majorarii prevazute la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997.
            Majorarea prevazuta la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997 se aplica asupra noului cuantum al drepturilor pensionarilor sau somerilor, rezultat ca urmare a aplicarii prevederilor alineatului precedent, obtinandu-se noul cuantum absolut al contributiei datorate la Fondul initial de asigurari sociale de sanatate.
            Valoarea majorarii prevazute la art. 90 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 145/1997 nu se mentioneaza in decizia de pensii."
            13. Alineatul 2 al literei e) de la punctul 7 se inlocuieste cu sase alineate cu urmatorul cuprins:
            "Lunar, pana la data de 10 a lunii curente pentru luna expirata, primarii comunica directiei generale de munca si protectie sociala judetene si, respectiv, a municipiului Bucuresti <>, potrivit anexei.
            Aceasta situatie cuprinde date despre toate persoanele adulte din familia beneficiara de ajutor social pentru care drepturile au fost stabilite prin dispozitie a primarului si care nu au calitatea de asigurat potrivit art. 90 alin. (3) din Legea nr. 145/1997. Pentru aceste persoane angajatul primariei care are atributii legate de aplicarea Legii nr. 67/1995 privind ajutorul social intocmeste, lunar, tabelul prevazut in anexa.
            Tabelul se va completa astfel:
            - in col. 1 se trec numele si prenumele titularilor de ajutor social;
            - in col. 2 si 3 se trece adresa acestora (strada si, respectiv, numarul);
            - in col. 4 se mentioneaza numarul total al persoanelor din familie, inclusiv copiii;
            - in col. 5 se nominalizeaza persoanele adulte din familie, care nu au calitatea de asigurat potrivit art. 90 alin. (3) din Legea nr. 145/1997 si pentru care se suporta contributia de asigurari sociale de sanatate de la bugetul de stat, prin Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
            - in col. 6 se trece codul numeric personal al persoanelor nominalizate in col. 5, care este prevazut in actul de identitate al acestora.
            Situatia va prezenta in partea finala o recapitulatie in care se va consemna numarul total de persoane pentru care urmeaza sa se plateasca contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (total col. 5) de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, ca ordonator principal de credite bugetare.
            Intrucat aceste situatii reprezinta documente justificative de plata, ele vor fi dactilografiate sau redactate pe calculator si vor fi semnate de catre primar.
            Pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social ale caror date sunt cuprinse in <>, primaria elibereaza adeverinte din care sa rezulte calitatea de beneficiar de ajutor social."
            14. Punctul 7 litera f) se completeaza cu sase alineate cu urmatorul cuprins:
            "Potrivit art. 55 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 145/1997, contributia pentru asigurarile sociale de sanatate datorata pentru persoanele prevazute la art. 55 alin. (1) lit. b) se suporta de catre bugetul asigurarilor sociale de stat pentru intreaga perioada in care persoana se afla in concediu medical sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav, potrivit art. III pct. 7 si 8 din Legea nr. 49/1992.
            Calculul sumelor datorate la asigurarile sociale de sanatate se efectueaza astfel:
 

Salariul minim brut pe tara x 2 x 5%
-------------------------------------------------------
Nr. de zile lucratoare din luna in care se face calculul

 x  Nr. de zile lucratoare in care s-a aflat in incapacitate de munca, 

din luna pentru care se face calculul

            In cazul beneficiarilor de certificate medicale pentru program redus, calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face proportional cu orele cumulate de program redus din cursul lunii.
            Virarea, lunar, de catre angajator a sumelor astfel calculate se face in conditiile prevazute la pct. 7 lit. f).
            In contabilitate, diminuarea contributiei de asigurari sociale de stat se reflecta astfel:
            - La agentii economici:

4311/Contributia unitatii la asigurarile sociale = 

4311/analitic distinct 

            - La institutiile publice si la persoanele juridice fara scop lucrativ:

233/Decontari privind contributia institutiei la asigurarile sociale 

= 233/Decontari cu Fondul initial de asigurari sociale de sanatate

            In cazul in care salariatul, in luna in care se face calculul contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, beneficiaza atat de indemnizatia de concediu medical, cat si de salariu pentru zilele efectiv lucrate, baza de calcul a contributiei personale a asiguratului este formata numai din veniturile salariale, fara a se include indemnizatia pentru concediu medical."
            15. Punctul 7 se completeaza cu literele g) - i) cu urmatorul cuprins:
            "g) Persoanele care nu beneficiaza de calitatea de asigurat in conditiile prevazute la art. 55 si art. 90 din Legea nr. 145/1997 se asigura in anul 1998 direct prin directia sanitara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti, in conformitate cu prevederile art. 54 alin. (2) din legea mentionata.
            h) Persoanele fara venituri proprii si care sunt ingrijite in unitati de asistenta sociala au obligatia sa se asigure la directia sanitara judeteana si, respectiv, a municipiului Bucuresti prin grija conducerii acestor unitati.
            i) Persoanele care declara ca nu au venituri sau au venituri sub plafoanele prevazute in Legea nr. 67/1995 vor face dovada celor declarate, prin adeverinta eliberata de primarul localitatii de domiciliu, in care se precizeaza motivele pentru care nu beneficiaza de prevederile acestei legi."
            16. Dupa punctul 7 se introduce punctul 7^1 cu urmatorul cuprins:
            "71. Pana la intrarea in posesia carnetului de asigurari sociale de sanatate, calitatea de asigurat va fi dovedita la unitatile sanitare cu: adeverinta de la angajator - salariatii si cei cu conventie civila de prestari servicii; document de la organele fiscale - liberi profesionistii, agricultorii; documentul cu care primesc drepturile - beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990, ai Legii nr. 44/1994, ai Legii nr. 42/1990; adeverinta sau carnet de elev, student sau ucenic, pana la varsta de 26 ani, fara venituri din munca; certificatul de la comisia de expertiza medicala - persoanele cu handicap; documentul eliberat de institutiile abilitate - militarii in termen si persoanele private de libertate; adeverinta sau alt document eliberat de primaria de domiciliu - beneficiarii de ajutor social conform Legii nr. 67/1995, persoanele fara venituri, sotul, sotia, parintii, bunicii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate.
            Pentru pensionari si pentru beneficiarii de ajutor de somaj, de alocatie de sprijin sau de ajutor de integrare profesionala, dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se face cu talonul mandatului postal de achitare a drepturilor sau cu talonul de plata prin cont curent personal, deschis la o unitate financiar-bancara. Aceste documente au inscrisa in rubrici distincte valoarea contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate, defalcata pe surse de provenienta. In cazul pierderii acestor documente sau pana la dobandirea lor, calitatea de pensionar sau de beneficiar al prevederilor Legii nr. 1/1991 poate fi dovedita cu decizia de pensionare, carnetul de evidenta a drepturilor de somaj sau cu o adeverinta eliberata de institutia care administreaza fondurile respective."
 

ANEXA 1
la norme
 

Judetul .........................
Primaria ........................
(municipiu, oras, comuna, sector)
Anul ............................
Luna ............................

SITUATIA
cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social
pentru care plata contributiei pentru asigurarile sociale de sanatate se suporta de la bugetul de stat

Nr.
crt.

Numele si prenumele 
titularului de ajutor social

Adresa
Strada 
Nr.

Numarul total 
al persoanelor din familie


 

Numele si prenumele persoanelor 
care nu au calitatea de asigurat 
potrivit art. 90 alin. (3)
din Legea nr. 145/1997

 Codul
numeric
personal

1

2

3

4

5

6

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

            NOTA:
            Numarul total de persoane pentru care urmeaza sa se plateasca contributia pentru asigurarile sociale de sanatate (total col. 5):  ........ persoane.

Primar,                                                                                                 Intocmit,

RECTIFICĂRI

RECTIFICARE

In Legea nr. 77/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 156 din 17 aprilie 1998, se face urmatoarea rectificare:
            - la art. III din anexa la Conventia de la Berna, la care Romania a aderat prin legea sus-citata, in loc de: pct. (2) lit. c) se va citi: pct. (3).
 
RECTIFICARE

            In Ordinul ministrului finantelor nr. 517/1998, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 117 din 18 martie 1998, se face urmatoarea rectificare:
            - in anexa nr. I la ordin, la pct. III, dupa pct. 3 d) se elimina cifra 4, textul devenind alineatul 2 al punctului III.