MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 168   LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE    28 aprilie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

            87. - LEGE pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie

            135. - DECRET privind aprobarea unor gratieri individuale

            136. - DECRET privind conferirea medaliei “Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941–1945”

            139. - DECRET privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

            6. - HOTARARE privind eliberarea domnului senator Radu Vasile din functia de vicepresedinte al Senatului

            7. - HOTARARE pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

HOTĂRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

            14. - HOTARARE pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

LEGI SI DECRETE

SENATUL                                                                                                                CAMERA DEPUTATILOR

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie

            Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
            Articol unic. — Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 25 din 9 iunie 1997 cu privire la adoptie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 120 din 12 iunie 1997, cu urmatoarele modificari:
            1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:
            Ordonanta de urgenta cu privire la regimul juridic al adoptieii
            2. La articolul 9, alineatele (2) si (3) vor avea urmatorul cuprins:
            (2) Dispozitiile legale cu privire la protectia copilului aflat in dificultate, referitoare la incredintarea copilului unei persoane sau familii, sunt aplicabile.
            (3) Comisia pentru protectia copilului poate incredinta copilul in vederea adoptiei si unei persoane sau familii care nu are cetatenia romana, dar care are resedinta pe teritoriul Romaniei de cel putin 6 luni si indeplineste celelalte conditii prevazute de prezenta ordonanta de urgenta si de legislatia tarii al carei cetatean este adoptatorul.
            3. La articolul 9, alineatul (8) va avea urmatorul cuprins:
            (8) In cazul in care o persoana sau o familie de cetatenie romana si o persoana sau o familie de cetatenie straina cer incredintarea, in vederea adoptiei, a aceluiasi copil, posibilitatea incredintarii copilului la persoana sau la familia de cetatenie romana va fi luata in considerare cu prioritate de catre Comisia pentru protectia copilului.
            4. La articolul 11, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            Art. 11. — (1) Cererile persoanelor sau ale familiilor cu domiciliul sau cu resedinta pe teritoriul Romaniei, care doresc sa adopte, vor fi transmise Comitetului Roman pentru Adoptii in termen de 5 zile de la eliberarea atestatului prevazut la art. 6, numai prin intermediul serviciilor publice specializate din subordinea comisiilor pentru protectia copilului sau al organizatiilor private romane autorizate.
            5. La articolul 12, alineatele (3) si (4) vor avea urmatorul cuprins:
            (3) In termen de 60 de zile de la comunicarea datelor prevazute la alin. (2), comisiile pentru protectia copilului vor transmite cererile persoanelor sau ale familiilor atestate corespunzator si care doresc sa le fie incredintati acei copii in vederea adoptiei.
            (4) Daca nu exista cereri privind incredintarea copilului in vederea adoptiei sau daca cererea de incredintare a copilului in vederea adoptiei nu a fost aprobata, Comitetul Roman pentru Adoptii va repartiza sarcina identificarii unei familii, potrivite pentru copil, unui serviciu public specializat sau unui organism privat roman autorizat.
            6. Articolele 15 si 16 devin articolul 15, cu urmatorul cuprins:
            Art. 15. — (1) Cauzele privitoare la incuviintarea adoptiei se judeca in prima instanta de tribunalul in a carui raza teritoriala se gaseste domiciliul copilului.
            (2) Cauzele pentru judecarea carora nu se poate determina instanta competenta, potrivit alin. (1), se judeca de Tribunalul Bucuresti.
            (3) Hotararile date in cauzele avand ca obiect incuviintarea adoptiei sunt supuse recursului. Instanta competenta sa judece recursul este Curtea de Apel.
            7. La articolul 18, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:
            (2) Judecarea cererii se face cu citarea Comisiei pentru protectia copilului care a avizat favorabil incuviintarea adoptiei, care il reprezinta pe copil, a persoanei sau a familiei care doreste sa adopte, a Comitetului Roman pentru Adoptii si cu participarea procurorului.
            8. La articolul 21, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:
            (3) Este interzisa casatoria intre adoptat si rudele sale firesti, potrivit legii. Serviciile publice specializate pentru protectia copilului, precum si ofiterii de stare civila vor urmari respectarea acestei prevederi.
            9. La articolul 27, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
            Art. 27. — (1) Pe data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante de urgenta se abroga:
            — Legea nr. 11/1990 privind incuviintarea adoptiei, modificata prin Legea nr. 48/1991 si prin Legea nr. 65/1995 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 159 din 24 iulie 1995;
            — dispozitiile capitolului III «Adoptia» al titlului II din Codul familiei;
            — orice alte dispozitii contrare.
            10. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta, sintagma statul roman devine Romania.

            Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

            Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
RADU VASILE

Bucuresti, 28 aprilie 1998.
Nr. 87.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind aprobarea unor gratieri individuale

            In temeiul art. 94 lit. d) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Art. 1. — Se gratiaza pedeapsa aplicata urmatorilor condamnati:
            — Tomoiaga Calina
            — Musatoiu Ion
            — Bartos Ludovic
            — Ciubotaru Constantin
            — Bodó Attila József
            — Jurubita Marian-Mihai.
            Art. 2. — Se gratiaza restul ramas neexecutat din pedeapsa aplicata urmatorului condamnat:
            — Danciu Ioana.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 27 aprilie 1998.
Nr. 135.
 

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea medaliei “Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941–1945”

            In temeiul art. 94 lit. a) din Constitutia Romaniei si al prevederilor Legii nr. 68/1994 privind infiintarea medaliei Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941–1945i,
avandinvederepropunerileministruluidestat, ministrul apararii nationale,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Pentru serviciile militare aduse statului roman in timpul celui de-al doilea razboi mondial, se confera medalia Crucea comemorativa a celui de-al doilea razboi mondial, 1941–1945i unor veterani de razboi din municipiul Bucuresti, prevazuti in anexa*) care face parte integranta din prezentul decret.

PRESEdinTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

            In temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia Romaniei, contrasemnam acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 27 aprilie 1998.
Nr. 136.

*) Anexa se publica ulterior.
 

PRESEdinTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie

            In temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,
            Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a :
            Articol unic. — Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 25/1997 cu privire la adoptie si se dispune publicarea ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

PRESEdinTELE ROMANIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 28 aprilie 1998.
Nr. 139.

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI ROMÂNIEI

HOTARARE
privind eliberarea domnului senator Radu Vasile din functia de vicepresedinte al Senatului

            Senatul adopta prezenta hotarare.
            ARTICOL UNIC -  Domnul senator Radu Vasile, apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Taranesc Crestin Democrat, se elibereaza din functia de vicepresedinte al Senatului, ca urmare a numirii sale in functia de prim-ministru.

p. PRESEdinTELE SENATULUI
OLIVIU GHERMAN

Bucuresti, 23 aprilie 1998

Nr. 6.

 

SENATUL

HOTARARE
pentru alegerea unui vicepresedinte al Senatului

In temeiul art. 61 alin. (2) si (5) din Constitutia Romaniei si al art. 20 din Regulamentul Senatului,
Senatul hotaraste:
ARTICOL UNIC - Se alege in functia de vicepresedinte al Senatului domnul senator Spineanu Ulm Nicolae.

PRESEdinTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 27 aprilie 1998

Nr. 7.

CAMERA DEPUTATILOR

HOTARARE
pentru modificarea Hotararii Camerei Deputatilor nr. 42/1996
privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor

            In temeiul art. 39 din Regulamentul Camerei Deputatilor, republicat,
            Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare.
            ARTICOL UNIC  -  Hotararea Camerei Deputatilor nr. 42/1996 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
            - domnul deputat Vasile Mircea Cazacu, apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, trece de la Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport la Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic;
            - domnul deputat Anton Ionescu, apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal, trece de la Comisia pentru administratie publica, amenajarea teritoriului si echilibru ecologic la Comisia pentru invatamant, stiinta, tineret si sport.

p. PRESEdinTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 27aprilie 1998

Nr. 14.