MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

 

Anul X - Nr. 313        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       27 august 1998

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

70. - Ordonanta pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor

 

73. - Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

78. - Ordonanta pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

 

79. - Ordonanta privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National

 

80. - Ordonanta privind prelungirea duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente

 

81. - Ordonanta privind unele masuri pentru ameliorarea prin împadurire a terenurilor degradate

 

82. - Ordonanta privind înregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

pentru modificarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. 12 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

Articol unic. - Articolul 1 alineatul (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 207/1997, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Regiile autonome organizate în temeiul Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare, indiferent de autoritatea în coordonarea careia îsi desfasoara activitatea, precum si cele înfiintate în temeiul Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere se reorganizeaza în conformitate cu prevederile prezentei ordonante de urgenta."

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

Ministrul finantelor,

Daniel Daianu

 

Bucuresti, 25 august 1998.

Nr. 70.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere

 

În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 12 lit. l) din Legea nr. 148/1998 - privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 29 august 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 2 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Prin transport rutier se întelege orice operatiune de transport care se realizeaza cu vehicule rutiere, pentru deplasarea persoanelor, marfurilor si bunurilor, chiar daca vehiculul rutier este pe o anumita portiune a drumului transportat la rândul sau pe/de un alt mijloc de transport; activitatile conexe transporturilor rutiere sunt considerate operatiuni de transport rutier."

2. Articolul 4 alineatul (2) litera f) va avea urmatorul cuprins:

"f) stabileste conditiile tehnice pe care trebuie sa le îndeplineasca vehiculele rutiere, metodologia de omologare pentru circulatie a acestora, precum si metodologia de inspectie tehnica periodica;"

3. Articolul 4 alineatul (3) litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) certifica, prin omologare sau prin inspectia tehnica periodica, dupa caz, încadrarea vehiculelor rutiere în normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si folosinta conform destinatiei;"

4. Articolul 4 alineatul (3) litera k) va avea urmatorul cuprins:

"k) autorizeaza înfiintarea si functionarea statiilor de inspectie tehnica, supravegheaza si controleaza activitatea acestora si atesta personalul care efectueaza inspectia tehnica periodica;"

5. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - Ministerul Transporturilor poate acredita institutii publice subordonate, organisme tehnice specializate si societati comerciale, autorizate, care sa elaboreze si sa puna în aplicare normele tehnice si reglementarile specifice transportului rutier si sa asigure inspectia si controlul tehnic de specialitate."

6. Articolul 6 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Institutiile publice, organismele tehnice specializate si societatile comerciale, autorizate, prevazute la art. 5, se vor autofinanta din tarife si comisioane, obtinute din prestatii specifice, precum si din alte surse, constituite potrivit legii."

7. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - Transportul rutier public se efectueaza pe baza de contract, contra plata, de catre operatori de trans- port rutier, titulari ai licentelor obtinute în conditiile prezentei ordonante, având ca obiect de activitate transportul rutier si care detin în proprietate sau cu chirie vehicule rutiere, indiferent de capacitatea de transport a acestora."

8. Articolul 10 se abroga.

9. Articolul 11, partea introductiva, va avea urmatorul cuprins:

"Art. 11. - Transportul rutier în interes propriu este efectuat fara încasarea vreunui tarif sau a echivalentului în natura ori în servicii al acestuia si se realizeaza, în principal, în urmatoarele conditii:"

10. Articolul 12 se abroga.

11. Capitolul III va avea urmatorul titlu:

"Regimul unor bunuri de utilitate publica în domeniul transporturilor rutiere"

12. Articolul 17 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Exploatarea unei autogari deschise traficului rutier este permisa numai în baza licentei de executie, eliberata detinatorului autogarii de catre autoritatea competenta, cu valabilitate de 5 ani."

13. Articolul 22 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 22. - (1) Amenajarea statiilor pentru urcarea si coborârea calatorilor se face conform programelor de transport, la cererea operatorilor de transport sau a autoritatilor administratiei publice locale."

14. Articolul 24 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 24. - În localitatile în care nu se afla autogari pot fi stabilite capete de traseu, în care trebuie asigurate serviciile minime aferente activitatii dintr-o autogara, cu avizul administratiei publice locale si al Ministerului de Interne."

15. Articolul 25 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Pentru accesul pe infrastructurile rutiere, vehiculele rutiere, fabricate în tara sau în strainatate, care urmeaza a fi înmatriculate sau sunt înmatriculate în România, se supun omologarii pentru circulatie pe drumurile publice si inspectiilor tehnice periodice, dupa caz."

16. Articolul 33 alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) În Registrul operatorilor de transport rutier se înscriu operatorii de transport rutier posesori ai licentei de trans- port obtinute în conditiile prezentei ordonante."

17. Articolul 34 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 34. - (1) Licenta de transport se acorda operatorilor de transport rutier public care îndeplinesc conditiile de onorabilitate, competenta profesionala si capacitate financiara.

(2) Conditia de onorabilitate a operatorului de transport se considera îndeplinita daca persoana sau persoanele care conduc permanent si efectiv activitatea acestuia nu au fost condamnate pentru infractiuni penale grave, inclusiv de natura comerciala, si nu au fost declarate necorespunzatoare de catre autoritatea competenta în urma încalcarii, în mod grav sau repetat, a reglementarilor în vigoare privind transporturile. Conditia se considera îndeplinita, dupa reabilitarea acestora.

(3) Conditia de competenta profesionala este îndeplinita daca persoana care conduce permanent si efectiv activitatea poseda un certificat eliberat de autoritatea competenta sau o diploma de absolvire a unei institutii de învatamânt superior tehnic.

(4) Conditia de capacitate financiara se considera îndeplinita daca operatorul de transport dispune de resurse financiare suficiente pentru începerea si desfasurarea activitatii.

(5) Criteriile privind îndeplinirea conditiilor de acordare a licentei de transport se stabilesc de autoritatea competenta."

18. Articolul 36 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 36. - Licentele de transport pot fi suspendate sau anulate în caz de abateri grave sau repetate de la reglementarile specifice privind transportul rutier si protectia mediului, inclusiv de la prevederile caietului de sarcini, sau când una dintre conditiile impuse pentru obtinerea licentei de transport nu mai este îndeplinita."

19. Articolul 37 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

"Art. 37. - (1) Efectuarea unui transport rutier public de o anumita categorie si de un anumit tip de transport este permisa pe baza licentei de executie, emisa de autoritatea competenta pentru fiecare vehicul, pe numar de circulatie, sau pentru un anumit traseu, în cazul transportului rutier de persoane."

20. Articolul 40, literele a), c) si o) vor avea urmatorul cuprins:

"a) efectuarea de transporturi rutiere sau desfasurarea de activitati conexe acestora, fara licente sau cu licente cu valabilitate expirata, suspendate sau anulate, precum si nerespectarea prevederilor caietelor de sarcini anexe la acestea;"

"c) utilizarea de catre operatorii de transport români a unor conducatori auto straini, fara drept de munca în România, pentru conducerea autovehiculelor în trafic national si/sau international, ori efectuarea de catre operatorii de transport straini a transporturilor în regim de cabotaj;"

"o) efectuarea de transporturi de catre conducatorul auto, fara a avea la bord toate documentele necesare stabilite de autoritatea competenta ori fara a elibera legitimatii de calatorie pasagerilor în cazul transportului public de persoane;"

21. Dupa articolul 41 se introduce articolul 411, cu urmatorul cuprins:

"Art. 411. - Cuantumurile amenzilor prevazute la art. 41 pot fi modificate prin hotarâre a Guvernului."22. Articolul 46 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 46. - Consiliile locale orasenesti si Consiliul General al Municipiului Bucuresti au initiativa si hotarasc în probleme de interes local privind transportul public de persoane, cu exceptia celor date prin lege în competenta altor autoritati publice."

23. Articolul 47 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 47. - Operatorilor care desfasoara transport rutier în interes propriu, de marfuri si persoane, în trafic international, cu autovehicule care au masa totala maxima autorizata mai mare de 3,5 tone sau capacitate de peste 9 locuri pe scaune, inclusiv conducatorul auto, transporturi rutiere de marfuri periculoase sau agabaritice, le sunt aplicabile dispozitiile prezentei ordonante privind exercitarea profesiei de operator de transport rutier public."

Art. II. - Anexele nr. 1 si 2 la Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 se înlocuiesc cu anexele nr. 1, respectiv nr. 2, care fac parte integranta din prezenta ordonanta.

Art. III. - Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se articolelor o noua numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul transporturilor,

Traian Basescu

Ministru de interne,

Gavril Dejeu

 

Bucuresti, 25 august 1998.

Nr. 73.

 

ANEXA Nr. 1

 

DEFINITII

 

Pentru aplicarea prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

- autovehicul - vehicul care se deplaseaza pe drum prin propulsie proprie, cu exceptia vehiculelor care circula pe sine si a mopedelor;

- activitate conexa transportului rutier - activitate care se desfasoara în legatura cu activitatea de transport rutier si face parte din aceasta;

- autoturism - autovehicul care, prin constructie si echipare, este destinat transportului de persoane, bagaje si/sau bunurilor acestora, având cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto;

- autobuz - autovehicul amenajat pentru transportul de persoane si al bagajelor acestora, având cel putin 17 locuri pe scaune, inclusiv cel al conducatorului auto;

- autocar - autobuz destinat transportului de persoane asezate pe scaune, pe distante lungi si în scopuri turistice, în conditii de confort deosebit, prevazut din - constructie cu spatii special amenajate în afara salonului, pentru depozitarea bagajelor;

- agentie de voiaj - spatiu special amenajat în care se desfasoara activitati de eliberare a legitimatiilor de calatorie, informare si îndrumare a calatorilor;

- autorizatie de transport international - documentul eliberat în conformitate cu reglementarile în vigoare, care da dreptul operatorului de transport sa efectueze în anumite conditii unul sau mai multe transporturi pe teritoriul unei alte tari, pe perioada sa de valabilitate;

- autogara - spatiu amenajat în care se desfasoara în principal activitati specifice serviciilor regulate de trans- port public de persoane;

- cabotaj - operatiune de transport rutier efectuata între doua puncte de încarcare-descarcare aflate pe teritoriul unei tari, de catre un operator de transport rutier strain; deplasarea fara încarcatura a unui vehicul între doua operatiuni de transport international nu este considerata - cabotaj;

- certificare - activitate prin care un organism acreditat elibereaza un document scris (certificat) care atesta ca un produs, proces sau serviciu este conform cu conditiile specificate;

- colectarea si expedierea marfurilor - activitate de preluare, depozitare si expediere de marfuri în partizi mici si mijlocii;

- inspectia tehnica periodica - verificare tehnica a vehiculelor rutiere înmatriculate, efectuata la termenele stabilite, prin care se atesta continuitatea conformitatii acestora cu normele tehnice specifice;

- intermediere în transporturile rutiere - operatiune prin care un agent economic preia de la beneficiari comenzile pentru transport rutier national si/sau international si le efectueaza în nume propriu printr-un operator de transport rutier, ori prin asociere cu alti intermediari sau operatori din alte moduri de transport, sau intermediaza contractarea trans- portului între beneficiari si operatorii de transport rutier;

- licenta de executie pentru vehicul - documentul operatorului de transport rutier în baza caruia acesta poate sa execute anumite categorii si tipuri de transporturi, conform caracteristicilor tehnice constructive ale vehiculului aflat în proprietate sau închiriat, pentru care s-a angajat sa respecte prevederile caietului de sarcini;

- licenta de executie pentru activitati conexe transportului rutier - documentul prin care un agent economic poate sa execute activitati conexe transportului rutier (autogara, agentie de voiaj, colectare si expediere a marfurilor, mesagerie, intermediere etc.), pentru care s-a angajat sa respecte prevederile caietului de sarcini, anexa la aceasta;

- licenta de transport - documentul prin care se atesta ca operatorul de transport rutier îndeplineste conditiile de onorabilitate, competenta profesionala si capacitate financiara, având dreptul sa efectueze transporturi rutiere, cu respectarea reglementarilor nationale si internationale în domeniu si a prevederilor caietului de sarcini, anexa la aceasta;

- licenta de executie pentru traseu - documentul în baza caruia operatorul de transport rutier obtine dreptul de a executa transporturi publice de persoane prin servicii regulate sau servicii regulate speciale în trafic national sau international pe un anumit traseu, conform caietului de sarcini, anexa la aceasta;

- mesagerie - activitate de transport bagaje, pachete si colete neînsotite, prin curse speciale de mesagerie sau prin autobuzele ce deservesc traseele de transport de persoane prin servicii regulate;

- masa totala maxima autorizata - masa totala maxima a vehiculului încarcat, declarata admisibila cu prilejul omologarii de catre autoritatea competenta;

- minibuz (sau microbuz) - autovehicul destinat prin constructie transportului a 9-17 persoane pe scaune, inclusiv conducatorul auto, dar nu mai mult de 22 persoane asezate pe scaune si în picioare;

- omologare - autorizare de comercializare sau de utilizare într-un scop precizat sau în conditii stabilite a unui produs, proces sau serviciu;

- omologare pentru circulatie - autorizare de admitere în circulatia pe drumurile publice, în conditii reglementate, a vehiculelor rutiere;

- operator pentru activitati conexe transportului rutier - agent economic care desfasoara activitati conexe pentru transporturile rutiere;

- program de transport - documentul care se întocmeste de autoritatea competenta, prin care se stabilesc traseele pentru transportul public de persoane prin servicii regulate, orarul de circulatie, punctele de plecare, sosire si de oprire în parcurs;

- refabricare (reconstructie) a vehiculelor - activitate de productie industriala pe un flux de fabricatie cu o tehnologie elaborata sau avizata de producatorul initial al vehiculelor respective, cu un sistem de asigurare a calitatii, certificat de organisme competente;

- remorca - vehicul rutier care nu dispune de un sistem propriu de propulsie si care este destinat sa fie tractat de autovehicul;

- serviciu regulat de transport persoane - activitate în cursul careia se transporta persoane, pe baza de legitimatii de calatorie, pe un traseu stabilit, respectând un grafic orar, persoanele fiind îmbarcate sau debarcate în statiile publice sau la capetele de traseu;

- serviciu regulat special de transport persoane - serviciu regulat în cursul caruia se transporta, pe baza de legitimatii eliberate de beneficiarul transportului, numai o anumita categorie de persoane, acestea fiind îmbarcate sau debarcate în puncte de oprire stabilite, altele decât statiile publice;

- serviciu-naveta - activitate în cadrul careia, prin repetate curse dus-întors, sunt transportate grupuri de - persoane formate anterior, de la un singur punct de plecare la o singura destinatie;

- statie publica - punct de pe traseul unui serviciu regulat de transport persoane, amenajat si semnalizat corespunzator, în care opresc autovehiculele pentru urcarea si coborârea calatorilor;

- serviciul ocazional de transport persoane - activitate care nu poate fi definita ca serviciu regulat sau serviciu-naveta si care poate fi efectuata de catre operatorii de transport numai pe baza unui contract unic, pentru un anumit grup de persoane anterior constituit, nominalizat în lista pasagerilor;

- sistemul calitatii - structuri organizatorice, proceduri, procese si resurse necesare pentru implementarea managementului calitatii;

- supraveghere - evaluarea efectuata de un organism acreditat, pentru a determina daca un produs, proces sau serviciu este în continuare conform cu conditiile specificate;

- transport public de persoane - activitate de transport persoane contra plata, prin servicii regulate, servicii-naveta sau servicii ocazionale;

- transport rutier national - operatiune de transport care se executa cu un vehicul rutier înmatriculat într-o tara, numai pe teritoriul tarii respective;

- transport rutier international - operatiune de transport în cursul careia un vehicul rutier se deplaseaza pe teritoriul a cel putin doua tari;

- transport rutier urban de persoane - operatiune de transport persoane care se executa cu un vehicul rutier numai pe teritoriul administrativ al unei localitati;

- transport rutier judetean - operatiune de transport care se executa cu un vehicul rutier pe teritoriul aceluiasi judet;

- transport rutier interjudetean - operatine de transport care se executa cu un vehicul rutier între localitati situate pe teritoriul a doua sau mai multe judete;

- vehicul pentru transportul marfurilor periculoase - vehicul care este astfel construit si echipat încât respecta conditiile tehnice impuse prin reglementarile în vigoare pentru transportul marfurilor periculoase;

- vehicul pentru transportul marfurilor perisabile - vehicul special amenajat pentru transportul de marfuri la temperaturi controlate;

- vehicul pentru transportul animalelor vii - vehicul special amenajat pentru transportul de animale si pasari vii;

- vehicul rutier - sistem mecanic care circula pe drum cu sau fara mijloace proprii de propulsare si care se utilizeaza pentru transportul de persoane, marfuri, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrari; fac exceptie de la prevederile prezentei ordonante vehiculele cu tractiune animala si cele împinse sau trase cu mâna.

 

ANEXA Nr. 2

 

CATEGORII SI TIPURI DE TRANSPORT RUTIER

 

I. Categoriile de transporturi rutiere

 

A. Clasificare din punct de vedere al desfasurarii trans- portului:

1. Transporturi în trafic national;

2. Transporturi în trafic international.

B. Clasificare din punct de vedere al caracterului activitatii:

1. Transporturi publice;

2. Transporturi în interes propriu.

C. Clasificare din punct de vedere al caracterului trans- portului:

1. Transporturi propriu-zise;

2. Activitati conexe:

2.1. - Activitatile desfasurate în cadrul autogarii;

2.2. - Activitatea de agentie de voiaj;

2.3. - Activitatea de intermediere a transporturilor;

2.4. - Activitatea de colectare si expediere a marfurilor;

2.5. - Activitatea de mesagerie;

2.6. - Alte activitati conexe.

 

II. Tipurile de transporturi rutiere

 

A. Transporturi de marfuri si bunuri:

1. - Transporturi de marfuri generale;

2. - Transporturi de marfuri perisabile;

3. - Transporturi de marfuri periculoase;

4. - Transporturi de animale vii;

5. - Transporturi de marfuri cu mase si/sau dimensiuni depasite;

6. - Transporturi cu vehicule specializate;

7. - Transporturi speciale cu vehicule;

8. - Alte transporturi.

B. Transporturi de persoane:

1. - Transporturi prin servicii regulate;

2. - Transporturi prin servicii regulate speciale;

3. - Transporturi prin curse ocazionale;

4. - Transporturi prin curse ocazionale turistice;

5. - Transporturi în regim de taxi;

6. - Transporturi în regim rent a car;

7. - Alte transporturi.

C. Transporturi mixte de marfuri, bunuri si persoane

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 68/1997

privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe

 

În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 pct. 4 lit. e) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 8 aprilie 1998, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Toti platitorii, persoane juridice sau fizice, române si straine, carora le revin, potrivit legii, obligatii fiscale catre bugetul de stat si bugetele locale, trebuie sa întocmeasca si sa depuna declaratii sau deconturi de impunere, denumite în continuare declaratii de impozite si taxe.

(2) Declaratiile de impozite si taxe sunt documente prin care se declara:

a) impozitele si taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligatia calcularii impozitelor si taxelor revine platitorului;

b) bunurile si veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului si taxei se face de organul fiscal;

c) impozitele colectate prin stopaj la sursa, în cazul în care platitorul are obligatia de a calcula, retine si varsa impozite si taxe.

(3) Declaratia de impozite si taxe se întocmeste prin completarea unui formular pus la dispozitie platitorilor, în mod gratuit, de catre Ministerul Finantelor.

(4) Declaratiile de impozite si taxe se întocmesc si se depun, potrivit reglementarilor legale în vigoare, precum si prezentei ordonante, la unitatea subordonata Ministerului Finantelor, în a carei raza teritoriala platitorul îsi are sediul sau domiciliul, dupa caz, sau unde este luat în evidenta fiscala, denumita în continuare organ fiscal competent."

2. Articolul 2 alineatul (1) litera c) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"c) cuantumul impozitelor sau taxelor, dupa caz, daca obligatia calcularii impozitului sau taxei revine, potrivit legii, platitorului."

3. Articolul 3 alineatul (2) se abroga.

4. La articolul 4 se introduce alineatul (2), cu urmatorul cuprins:

"(2) Data de depunere a declaratiei de impozite si taxe este considerata data înregistrarii acesteia la organul fiscal sau data de expeditie a postei, dupa caz."

5. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. - (1) Platitorul este obligat sa depuna o declaratie de impozite si taxe si daca în cursul anului fiscal se afla în una din urmatoarele situatii:

a) dizolvare, lichidare sau transformare, conform prevederilor legale;

b) reorganizare prin divizare, fuziune prin absorbtie sau fuziune prin contopire, conform legii;

c) încetarea activitatii, precum si terminarea activitatii supuse impozitarii sau taxarii;

d) încetarea obligatiei de a calcula, retine si vira impozite si taxe;

e) modificari intervenite în baza de impozitare, în cazul reprezentantilor firmelor straine cu activitate pe teritoriul României, sau pentru impozitele si taxele datorate pentru cladiri, terenuri si mijloace de transport de catre persoanele juridice.

(2) Declaratia de impozite si taxe se depune în termen de 15 zile de la data aparitiei uneia din situatiile prevazute la lit. a) si b) ale alin. (1).

(3) Declaratia de impozite si taxe se depune pâna la data de 25 a lunii urmatoare celei în care platitorul s-a aflat în una din situatiile prevazute la lit. c), d) si e) ale alin. (1)."

6. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. - Platitorii au obligatia de a întocmi corect declaratiile de impozite si taxe, în conformitate cu reglementarile legale în vigoare, înscriind clar, lizibil si complet informatiile prevazute de formulare."

7. Dupa articolul 8 se introduc articolele 81, 82, 83 si 84, cu urmatorul cuprins:

"Art. 81. - Declaratiile de impozite si taxe depuse pot fi corectate de platitori, din proprie initiativa, în cadrul termenelor si potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice prevazute la art. 14.

Art. 82. - (1) În cazul nedepunerii declaratiei de impozite si taxe, organul fiscal va transmite platitorului o înstiintare, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, prin care îi va notifica depasirea termenului legal de depunere a declaratiei.

(2) Daca, în termen de 15 zile de la data primirii înstiintarii, platitorul nu depune declaratia de impozite si taxe, organul fiscal competent va stabili din oficiu obligatia de plata.

Art. 83. - Impozitele si taxele stabilite din oficiu de organul fiscal competent se comunica platitorului printr-o înstiintare de plata, transmisa potrivit legii.

Art. 84. - Impozitele si taxele stabilite din oficiu de organele fiscale competente se corecteaza la data depunerii efective, de catre platitor, a declaratiei de impozite si taxe sau la data efectuarii unui control fiscal."

8. Articolul 9 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Depunerea cu întârziere a declaratiei de impozite si taxe se penalizeaza, dupa cum urmeaza:

a) cu 10% din impozitul sau taxa datorata sau stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o întârziere de pâna la 30 de zile inclusiv fata de termenul legal stabilit;

b) cu 30% din impozitul sau taxa datorata sau stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o întârziere de pâna la 60 de zile fata de termenul legal stabilit;

c) cu 50% din impozitul sau taxa datorata sau stabilita din oficiu, dupa caz, daca declaratia este depusa cu o întârziere de peste 60 de zile fata de termenul legal - stabilit;

d) cu 500.000 lei, suma ce va putea fi actualizata prin hotarâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui preturilor de consum, în cazul nedepunerii declaratiei de catre platitorii care nu realizeaza profit impozabil, de cei care având sume de rambursat sau de restituit de la bugetul de stat, reprezentând T.V.A. si accize, nu mai depun deconturi pentru taxele respective, precum si de cei prevazuti la art. 5 din prezenta ordonanta.

(2) Penalitatile calculate la suma impozitelor si taxelor stabilite din oficiu sunt datorate asa cum au fost stabilite, indiferent de modalitatea de regularizare ulterioara a impozitelor sau taxelor."

9. Dupa articolul 9 se introduce articolul 91, cu urmatorul cuprins:

"Art. 91. - (1) Constituie contraventii, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sa constituie infractiuni, nerespectarea prevederilor art. 6 si 8 si se sanctioneaza cu amenda între 100.000 lei si 1.000.000 lei.

(2) Amenda va putea fi actualizata prin hotarâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui preturilor de - consum.

(3) Daca platitorul îsi corecteaza, din proprie initiativa, declaratia, înainte de initierea de catre organul fiscal competent a procedurii de stabilire din oficiu a obligatiei de plata, fapta prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza cu avertisment.

(4) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre organele fiscale competente.

(5) Prevederile prezentului articol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26."

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 68/1997 privind procedura de întocmire si depunere a declaratiilor de impozite si taxe, aprobata si modificata prin Legea nr. 73/1998, cu modificarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu renumerotarea corespunzatoare a textelor.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Daniel Daianu

 

Bucuresti, 25 august 1998.

Nr. 78.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

privind organizarea si functionarea Fondului Cultural National

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. 9 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

Art. 1. - (1) Se constituie Fondul Cultural National, denumit în continuare Fondul, în vederea protejarii, punerii în valoare a mostenirii culturale, dezvoltarii si promovarii valorilor culturale contemporane.

(2) Fondul se constituie din surse extrabugetare, se gestioneaza în regim extrabugetar de catre Ministerul Culturii si contribuie la realizarea obiectivelor prevazute la alin. (1).

Art. 2. - (1) Sursele de constituire a Fondului sunt:

a) o cota de 5% din încasarile realizate de agentii economici din vânzarea reproducerilor, copiilor sau mulajelor realizate, în conditiile legii, dupa bunuri culturale mobile proprietate publica ori dupa monumente sau componente ale monumentelor istorice proprietate publica;

b) o cota de 5% din încasarile realizate de agentii economici din vânzarea, prin licitatie publica, a bunurilor culturale mobile;

c) o cota de 1% din încasarile realizate de agentiile imobiliare din vânzarea imobilelor monumente istorice;

d) o cota de 20% din încasarile realizate de agentii economici din vânzarea publicatiilor cu continut erotic, precum si din încasarile obtinute din vânzarea sau închirierea casetelor audio cu continut erotic;

e) o cota de 2% din încasarile realizate de agentii economici din vânzarea sau închirierea discurilor, compact-discurilor audio si video, casetelor audio înregistrate, cartilor postale sonore si a altor asemenea produse cu destinatie culturala;

f) o cota de 3% din încasarile realizate de agentii economici din vânzarea calendarelor sau cartilor postale ilustrate, afiselor, posterelor, imaginilor autocolante sau a tipariturilor mixte, altele decât cele prevazute la lit. a);

g) o cota de 2% din încasarile realizate de agentii economici care comercializeaza bunuri culturale provenite din import;

h) o cota de 2% din încasarile realizate de agentii economici din vânzarea produselor de arta populara;

i) o cota de 2% din veniturile realizate de agentii economici care îsi desfasoara activitatea în incinta sau în spatiul de protectie a monumentelor istorice proprietate publica;

j) o cota de 1% din încasarile realizate de agentii economici din organizarea de distractii de tip luna-park;

k) o cota de 1% din veniturile realizate de agentii economici care îsi desfasoara activitatea în domeniul impresariatului artistic;

l) o cota de 2% din devizul general al investitiilor autorizate a se realiza de catre agentii economici pentru constructiile amplasate în spatiile de protectie a monumentelor istorice proprietate publica;

m) fonduri obtinute în cadrul colaborarii internationale;

n) donatii, legate sau alte liberalitati;

o) sponsorizari;

p) dobânda aferenta disponibilitatilor Fondului;

q) alte venituri dobândite în conditiile legii.

(2) Cotele prevazute la alin. (1) se aplica asupra încasarilor totale realizate, din care s-a dedus T.V.A. aferenta, si se adauga la pretul de vânzare si, respectiv, la tarifele încasate pentru bunurile si serviciile care fac obiectul bazei de calcul.

Art. 3. - (1) Platitorii cotelor prevazute la art. 2 alin. (1) au obligatia sa calculeze si sa vireze la Fond sumele reprezentând aceste cote.

(2) Modul de stabilire, varsare si gestionare a sumelor aferente cotelor mentionate la art. 2 alin. (1) se reglementeaza prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Art. 4. - (1) Sumele reprezentând cotele instituite prin prezenta ordonanta se calculeaza lunar de catre platitori si se varsa, de catre acestia, pâna la data de 15 a lunii urmatoare.

(2) Pentru neachitarea la termen a cotelor instituite prin prezenta ordonanta se percep penalitati stabilite prin actele normative privind taxele si impozitele datorate la bugetul de stat.

(3) Penalitatile prevazute la alin. (2) se fac venituri la Fond.

Art. 5. - (1) Strategia si prioritatile anuale în utilizarea Fondului se stabilesc de catre un consiliu format din 11 membri, înfiintat prin hotarâre a Guvernului, din care 5 membri sunt desemnati de catre ministrul culturii si 5 membri, de catre uniunile de creatori, fundatii culturale ori asociatii profesionale sau culturale.

(2) Ministrul culturii îndeplineste functia de presedinte al consiliului.

(3) Consiliul va functiona în baza unui regulament de organizare si functionare, aprobat prin hotarâre a Guvernului, initiata de Ministerul Culturii.

(4) Utilizarea sumelor colectate în Fond se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

(5) Sumele ramase neutilizate la finele anului se reporteaza în anul urmator, putând fi utilizate potrivit destinatiilor stabilite de consiliu.

Art. 6. - (1) Sumele colectate în Fond se pot utiliza pentru:

a) crearea, pastrarea si promovarea în tara si în strainatate a valorilor culturale nationale si universale;

b) sprijinirea initierii si derularii unor programe si proiecte culturale, în tara si în strainatate;

c) dezvoltarea relatiilor culturale internationale ale României;

d) stimularea si sustinerea unor proiecte si programe culturale performante, propuse de persoane fizice ori juridice de drept public sau privat.

(2) Din sumele colectate în Fond se poate acorda sprijin financiar, rambursabil sau nerambursabil, unor persoane fizice ori juridice de drept public sau privat, pe baza de contract, pentru proiecte culturale competitive.

(3) Conditiile concrete de acordare a sprijinului financiar se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Culturii si aprobate prin hotarâre a Guvernului.

Art. 7. - Controlul respectarii obligatiilor de plata a contributiilor la Fond, în conditiile si la termenele stabilite prin prezenta ordonanta, se efectueaza de catre Ministerul Culturii, prin organele sale specializate si/sau de catre serviciile publice descentralizate ale acestuia, dupa caz.

Art. 8. - În temen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Culturii va elabora si va prezenta Guvernului spre aprobare Regulamentul de organizare si functionare a Fondului, precum si normele metodologice prevazute la art. 5 alin. (3) si la art. 3 alin. (2).

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Ministrul finantelor,

Daniel Daianu

 

Bucuresti, 25 august 1998.

Nr. 79.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

privind prelungirea duratei de valabilitate a licentei N.M.T. si stabilirea taxei aferente

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. 13 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

Art. 1. - Perioada de valabilitate a licentei N.M.T. se poate prelungi, la cererea titularului de licenta, daca autoritatea de reglementare apreciaza ca aceasta masura este necesara pentru îmbunatatirea serviciului de telefonie care face obiectul acestei licente, tinând seama de eficienta functionala, capacitatea financiara si impactul asupra competitiei în telecomunicatii si daca titularul si-a îndeplinit în mod corespunzator obligatiile prevazute de licenta, astfel:

a) de la 24 martie 2002 la 31 decembrie 2007, cu conditia ca titularul de licenta sa plateasca o taxa de licenta în valoare de 5 milioane dolari S.U.A. înainte de 24 martie 2002;

b) de la 31 decembrie 2007 pâna la 24 martie 2012, cu conditia ca titularul de licenta sa plateasca o taxa de licenta în valoare de 5 milioane dolari S.U.A. înainte de 31 decembrie 2007.

Art. 2. - În vederea trecerii de la standardul N.M.T. analogic la cel digital, titularul de licenta va plati o taxa de 1 milion dolari S.U.A. pentru fiecare portiune de 25% din reteaua telefonica mobila în care echipamentele analogice vor fi înlocuite cu unele digitale.

Art. 3. - Titularul de licenta va obtine, cu conditia trecerii de la standardul N.M.T. analogic la cel digital, în urma negocierii cu Ministerul Apararii Nationale si cu Serviciul de Telecomunicatii Speciale si dupa plata taxelor de licenta prevazute la art. 1 si 2, o extindere a benzii de frecvente, utilizata dupa cum urmeaza:

de la 453,6 - 456,5 MHz la 453 - 457,475 MHz

463,6 - 466,5 MHz la 463 - 467,475 MHz

Art. 4. - Pentru a compensa cheltuielile necesare înlocuirii echipamentelor aflate în exploatare la institutiile care utilizeaza spectrul guvernamental necesar extinderii functionarii retelei N.M.T., se acorda alocatii bugetare, în suma de 12 milioane dolari S.U.A., tuturor acestor institutii, - corespunzator cu numarul echipamentelor aflate în utilizare la fiecare dintre ele, sursa de finantare fiind constituita din taxele de licenta prevazute la art. 1 si 2.

Art. 5. - Taxele de licenta prevazute la art. 1 si 2 se fac venit la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul comunicatiilor,

Sorin Pantis

Ministru de stat, ministrul apararii nationale,

Victor Babiuc

Ministrul finantelor,

Daniel Daianu

 

Bucuresti, 25 august 1998.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

privind unele masuri pentru ameliorarea prin împadurire a terenurilor degradate

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. 3 lit. b) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Sunt supuse prevederilor prezentei ordonante terenurile degradate inapte pentru folosinte agricole, precum si terenurile neproductive, indiferent de forma de proprietate, care pot fi ameliorate prin lucrari de împadurire, în vederea protejarii solului, refacerii echilibrului hidrologic si îmbunatatirii conditiilor de mediu.

Art. 2. - Sunt considerate terenuri degradate, în întelesul prezentei ordonante, terenurile care, prin eroziune, poluare sau actiunea distructiva a unor factori antropici, si-au pierdut capacitatea de productie vegetala, si anume:

a) terenurile cu eroziune de suprafata foarte puternica si excesiva;

b) terenurile cu eroziune de adâncime - ogase, ravene, torenti;

c) terenurile afectate de alunecari active, prabusiri, surpari si scurgeri noroioase;

d) terenurile nisipoase expuse erodarii de catre vânt sau apa;

e) terenurile cu aglomerari de pietris, bolovanis, grohotis, stâncarii si depozite de aluviuni torentiale;

f) terenurile cu exces permanent de umiditate;

g) terenurile saraturate sau acide;

h) terenurile poluate cu substante chimice, petroliere sau noxe;

i) terenurile ocupate cu halde miniere, deseuri industriale sau menajere, gropi de împrumut etc.;

j) terenuri cu biocenoze afectate sau distruse.

Art. 3. - Fac obiectul împaduririi, în conditiile prezentei ordonante, urmatoarele categorii de terenuri degradate:

a) terenurile degradate proprietate publica a statului;

b) terenurile degradate proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale (comune, orase si municipii);

c) terenurile degradate proprietate privata.

Art. 4. - Terenurile degradate prevazute la art. 2, precum si terenurile neproductive care pot fi ameliorate prin împadurire se constituie în perimetre de ameliorare.

 

CAPITOLUL II

Procedura de identificare si de împadurire a terenurilor degradate

 

Art. 5. - Identificarea, delimitarea si constituirea perimetrelor la nivelul localitatilor se fac de catre o comisie stabilita prin decizie a prefectului, la propunerea directorului general al Directiei generale pentru agricultura si alimentatie. Comisia se va constitui în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante si va fi formata din:

- primarul comunei, orasului sau al municipiului, dupa caz, presedinte al comisiei;

- reprezentantul Oficiului de cadastru agricol si organizarea teritoriului agricol - secretar;

- reprezentantul directiei silvice sau al ocolului silvic;

- reprezentantul agentiei pentru protectia mediului;

- reprezentantul sectorului de îmbunatatiri funciare;

- specialisti din unitatile si subunitatile de cercetare si proiectare în domeniile de îmbunatatiri funciare pentru agricultura, silvicultura, împaduriri de terenuri degradate, cercetari pedologice si altele, dupa caz.

Art. 6. - (1) Inventarierea terenurilor degradate care fac obiectul actiunii de ameliorare prin împadurire si constituirea perimetrelor de ameliorare se vor face cu respectarea prevederilor Regulamentului privind stabilirea grupelor de terenuri care intra în perimetrele de ameliorare, precum si componenta, functionarea si atributiile comisiilor de specialisti, constituite pentru delimitarea perimetrelor de ameliorare, aprobat prin Hotarârea Guvernului nr. 786 din 30 decembrie 1993.

(2) Inventarierea terenurilor degradate prevazute la alin. (1) este o obligatie permanenta care nu se va încheia decât dupa finalizarea actiunilor de ameliorare a acestora.

(3) Pentru prima etapa, actiunea de inventariere a terenurilor excesiv degradate, care prezinta pericol pentru siguranta obiectivelor social-economice si care nu sunt utilizabile în activitatile productive, se va încheia în termen de 90 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 7. - Terenurile degradate constituite în perimetre si propuse a fi ameliorate prin împadurire vor fi scoase din evidenta terenurilor cu folosinte agricole productive sau a terenurilor neproductive si vor fi înregistrate ca "terenuri neproductive destinate a fi împadurite", potrivit normelor metodologice ce vor fi emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 8. - (1) Terenurile degradate proprietate publica, prevazute la art. 3 lit. a) si b), vor fi împadurite de detinatorii lor legali, din sursele financiare proprii. Materialul biologic se asigura de Regia Nationala a Padurilor, pe baza contractuala, sau de alti producatori, iar lucrarea se va executa cu asistenta tehnica gratuita a personalului silvic de specialitate.

(2) Documentatia tehnico-economica pentru lucrarile de ameliorare se executa contra cost de personalul de specialitate al directiilor silvice, în cazurile în care sunt necesare numai lucrari de împadurire si amenajare, si de catre Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice sau de catre alte unitati specializate, atestate de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, în cazurile când sunt necesare si lucrari de constructii pentru consolidarea terenurilor si corectarea torentilor.

Art. 9. - Terenurile degradate proprietate publica, pentru ameliorarea carora detinatorii legali nu dispun de resursele materiale necesare, se pot transmite - fara plata - în administrarea Regiei Nationale a Padurilor. Transmiterea se aproba prin hotarâre a Guvernului, cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, în conditiile în care suprafata terenului este, de regula, de minimum 10 hectare, în cazul trupurilor izolate, si indiferent de suprafata, în cazul terenurilor limitrofe cu fondul forestier proprietate publica a statului.

Art. 10. - (1) Terenurile degradate proprietate privata, cuprinse în perimetrele de ameliorare constituite potrivit legii, pot fi donate statului prin acte autentice, cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, si administrate de Regia Nationala a Padurilor, în vederea executarii lucrarilor de ameliorare prin împadurire. Actele de donatii, înregistrarea în evidentele funciare si în registrele de inscriptiuni imobiliare, pentru asemenea cazuri, sunt scutite de taxele aferente. Onorariul notarial se suporta de Regia Nationala a Padurilor.

(2) Preluarea terenurilor degradate de catre Regia Nationala a Padurilor se face în conditiile prevazute la art. 9.

Art. 11. - (1) Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, cu avizul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, în numele statului poate mandata Regia Nationala a Padurilor sa cumpere, de la persoane fizice, terenuri degradate în vederea împaduririi, cuprinse în perimetre de ameliorare constituite potrivit legii. Plata contravalorii acestor terenuri se va face din fondul de conservare si regenerare a padurilor, prevazut la art. 63 din Legea nr. 26/1996.

(2) Metodologia pe baza careia se vor putea cumpara terenuri degradate de la persoane fizice se va elabora de catre Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, cu avizul Ministerului Finantelor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

(3) Autentificarea actelor de vânzare-cumparare, precum si transcrierea dreptului de proprietate asupra terenurilor sunt scutite de taxa de timbru, respectiv de timbrul judiciar.

 

CAPITOLUL III

Finantarea lucrarilor de împadurire a terenurilor degradate

 

Art. 12. - Sursele de finantare, în vederea împaduririi terenurilor degradate, în functie de categoria de proprietate prevazuta la art. 3 si de importanta obiectivelor ce trebuie protejate, sunt urmatoarele:

a) Fondul de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicata;

b) alocatii de la bugetul de stat, conform art. 88 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata;

c) alocatii de la bugetele locale ale comunelor, oraselor, municipiilor si judetelor;

d) sponsorizari de la societati comerciale, fundatii si - altele;

e) surse financiare externe nerambursabile sau credite externe pe termen lung;

f) contributia benevola a persoanelor fizice sau juridice, interesate de executarea lucrarilor de ameliorare;

g) fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit conform art. 63 din Legea nr. 26/1996;

h) despagubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanta competenta, la cererea unitatilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protectiei mediului.

Art. 13. - Finantarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor degradate, preluate de Regia Nationala a Padurilor, se face din urmatoarele surse:

a) Fondul de ameliorare a fondului funciar - sectiunea constituita la Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;

b) fondul de conservare si regenerare a padurilor, constituit la Regia Nationala a Padurilor, potrivit legii;

c) surse de finantare externa, nerambursabile;

d) contributia benevola a persoanelor fizice sau juridice care sunt interesate în executarea lucrarilor de ameliorare;

e) despagubirile legale, datorate de persoanele fizice sau juridice, vinovate de degradarea solului, stabilite de instanta competenta, la cererea unitatilor locale sau centrale de specialitate în domeniul agriculturii, silviculturii sau protectiei mediului.

Art. 14. - (1) Fondurile necesare pentru întocmirea documentatiilor tehnico-economice si pentru executarea lucrarilor de ameliorare prin împadurire a terenurilor degradate proprietatea persoanelor fizice se asigura prin:

a) Fondul de ameliorare a fondului funciar;

b) alocatii de la bugetul de stat, prevazute în acest scop în bugetul Ministerului Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;

c) contributia în munca sau în bani a detinatorilor terenurilor respective si a altor locuitori care beneficiaza direct sau indirect de aceste lucrari de ameliorare;

d) contributia în bani a societatilor comerciale si regiilor autonome ale caror constructii, drumuri, poduri si altele asemenea beneficiaza de avantajele lucrarilor de ameliorare sau de corectare a torentilor.

(2) În cazurile în care se constata ca anumite terenuri au fost degradate si scoase din productia agricola sau silvica prin fapte culpabile ale unor persoane fizice sau juridice, constatate în conditiile si de specialistii prevazuti la art. 114 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, primaria, organul agricol sau silvic poate cere pe cale civila sau penala, dupa caz, suportarea de catre cei vinovati a cheltuielilor necesare de refacere si ameliorare a solului, actiunile civile fiind scutite de taxa judiciara de timbru.

 

CAPITOLUL IV

Raspunderi si sanctiuni

 

Art. 15. - Refuzul persoanelor fizice si juridice de a accepta ameliorarea prin împadurire a terenurilor degradate pe care le detin, în conditiile prezentei ordonante, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000.000 lei la 5.000.000 lei, în cazul persoanelor fizice, si de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei, în cazul persoanelor juridice.

Art. 16. - (1) Proprietarii de terenuri degradate, care beneficiaza de material biologic destinat împaduririi al carui cost nu l-au suportat si refuza utilizarea sa sau îl utilizeaza în alte scopuri, vor fi sanctionati cu amenda a carei valoare va fi egala cu cea a materialului de împadurit, multiplicata de 5 ori.

(2) În cazurile prevazute la alin. (1), persoanele vinovate vor suporta si despagubirea corespunzatoare costului materialului biologic destinat împaduririi, care se varsa la Fondul de ameliorare a fondului funciar sau la fondul de conservare si regenerare a padurilor, dupa caz.

Art. 17. - (1) Contraventiilor prevazute la art. 15 si 16 le sunt aplicabile dispozitiile cuprinse în Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia art. 25-27.

(2) Amenzile se fac venit la bugetul de stat.

Art. 18. - Prevederile prezentei ordonante se completeaza cu dispozitiile art. 106-115 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 19. - (1) Executarea lucrarilor de ameliorare a terenurilor prin împadurire este obligatorie atât pentru persoanele fizice, cât si pentru cele juridice, în cazurile în care organele centrale si locale care raspund de protectia mediului constata ca neefectuarea acestor lucrari pune în pericol siguranta unor localitati, a unor obiective de interes national sau viata populatiei din anumite zone.

(2) În cazurile în care persoanele fizice si juridice care detin terenuri degradate proprietate privata nu sunt de acord cu executarea lucrarilor de ameliorare în conditiile prevazute în prezenta ordonanta, Guvernul, la propunerea ministerelor interesate, va supune Parlamentului exproprierea prin lege, în regim de urgenta, pentru utilitate publica, a terenurilor respective, cu prevederea unor masuri compensatorii. Administrarea acestor terenuri se va face de catre Regia Nationala a Padurilor.

Art. 20. - Terenurile degradate preluate de Regia Nationala a Padurilor în conditiile prevazute la art. 9, art. 11 si art. 19 alin. (2) se înscriu în amenajamentele silvice, devin parte a fondului forestier national proprietate publica a statului si se supun regimului silvic.

Art. 21. - Pentru terenurile degradate prevazute la art. 2, detinatorii acestora nu datoreaza impozitele sau taxele stabilite conform prevederilor legale în vigoare, timp de 25 ani de la data împaduririi acestora.

Art. 22. - Detinatorii de terenuri degradate, împadurite în conditiile prezentei ordonante, vor asigura cu continuitate, pe cheltuiala proprie, lucrarile de îngrijire, paza si protectie în perimetrele de ameliorare respective, cu respectarea normelor tehnice silvice pentru aceasta categorie de vegetatie forestiera.

Art. 23. - Autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura va raporta, anual, Guvernului situatia identificarii si împaduririi terenurilor degradate.

Art. 24. - Începând cu data intrarii în vigoare a prezentei ordonante, se abroga orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul apelor,

padurilor si protectiei mediului,

Romica Tomescu

p. Ministrul agriculturii si alimentatiei,

Adrian Dobrescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor,

Daniel Daianu

 

Bucuresti, 25 august 1998.

Nr. 81.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

privind înregistrarea fiscala a platitorilor de impozite si taxe

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. 4 lit. g) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României emite urmatoarea ordonanta:

 

Art. 1. - Sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratie de înregistrare fiscala, în vederea atribuirii codului fiscal si a eliberarii certificatului de înregistrare fiscala, cei care, în conditiile legii, sunt platitori de impozite si taxe, dupa cum urmeaza:

a) persoanele juridice;

b) toate persoanele fizice, asociatiile familiale, precum si asociatiile civile fara personalitate juridica, autorizate, care realizeaza venituri în România din activitati desfasurate pe baza liberei initiative, cu exceptia cazurilor în care, potrivit legii, veniturile obtinute sunt impozitate prin retinere la sursa;

c) reprezentantii fiscali ai contribuabililor, împuterniciti potrivit legii;

d) alte persoane decât cele prevazute la lit. a), b) si c), asociatii sau organizatii de orice fel care, în baza actului de constituire ori a autorizatiei eliberate de organul competent, desfasoara în România activitati cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum si cele care, potrivit legii, au obligatia sa faca retinerea la sursa a impozitelor si taxelor;

e) institutiile publice ai caror conducatori îndeplinesc atributii de ordonator de credite, precum si unitatile din subordinea acestora care functioneaza pe principiul mijloacelor extrabugetare sau cu subventii de la bugetul de stat si care întocmesc bilant contabil distinct;

f) reprezentantele societatilor comerciale sau ale organizatiilor economice straine, precum si alte organizatii si organisme internationale care functioneaza în România.

Art. 2. - Declaratia de înregistrare fiscala va fi însotita de acte doveditoare ale informatiilor înscrise în declaratie.

Art. 3. - Declaratiile de înregistrare fiscala se depun la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile financiare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, în termen de 15 zile de la eliberarea certificatului de înmatriculare, a autorizatiei de functionare sau a actului legal de constituire, dupa caz.

Art. 4. - Societatile comerciale cu statut de filiala au obligatia ca la înregistrarea fiscala sa declare datele de identificare si codul fiscal al societatii comerciale care le-a înfiintat.

Art. 5. - Platitorii de impozite si taxe care au subunitati de tip sedii secundare trebuie sa depuna pentru acestea declaratia de înregistrare fiscala la organul fiscal în raza caruia se afla sediul subunitatilor, însotita de o copie a certificatului de înregistrare fiscala a unitatii cu personalitate juridica, în termen de 15 zile de la înfiintarea sediului secundar.

Art. 6. - (1) Pe baza declaratiei de înregistrare fiscala depusa de platitorul de impozite si taxe, organele fiscale prevazute la art. 3 vor atribui codul fiscal si vor elibera certificatul de înregistrare fiscala în termen de 15 zile de la data depunerii declaratiei.

(2) Eliberarea certificatelor de înregistrare fiscala este supusa taxelor de timbru, potrivit legii.

Art. 7. - Înregistrarea fiscala reprezinta si înregistrarea ca platitor de T.V.A., accize si alte impozite si taxe care, în cazurile si în conditiile prevazute de lege, sunt nominalizate prin ordin al ministrului finantelor.

Art. 8. - (1) Modificarile intervenite în datele declarate, inclusiv încetarea temporara sau definitiva a activitatii, se comunica organelor fiscale de catre platitorii de impozite si taxe prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni, în termen de 15 zile de la data producerii acestora.

(2) În cazul modificarilor privind sediul sau domiciliul, platitorii de impozite si taxe vor depune declaratia de mentiuni la unitatea fiscala unde au avut sediul sau domiciliul initial, împreuna cu certificatul de înregistrare fiscala, care se va anula, si se va elibera un nou certificat de înregistrare fiscala, cu acelasi cod fiscal, dar cu noul sediu sau domiciliu.

(3) Contribuabilii care, potrivit legii, devin platitori de T.V.A. prin depasirea plafonului stabilit de lege, ulterior înregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni pâna la data de 15 a lunii urmatoare în care au realizat depasirea.

(4) Contribuabilii care, potrivit legii, devin platitori de T.V.A. prin optiune, ulterior înregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni pâna la data de 15 a lunii în care fac optiunea. Înregistrarea ca platitor de

T.V.A. se va face începând cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni.

(5) Platitorii de T.V.A. prin optiune, care renunta la aceasta calitate dupa trecerea perioadei stabilite potrivit legii, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni pâna la data de 15 a ultimei luni din perioada stabilita. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni, daca se constata îndeplinirea conditiilor legale.

(6) Contribuabilii care devin platitori de accize, ulterior înregistrarii fiscale, sunt obligati sa depuna declaratie de mentiuni în termen de 15 zile de la data obtinerii, potrivit legii, a acestei calitati.

(7) În momentul încetarii calitatii de platitor de accize, contribuabilul este obligat ca, în termen de 15 zile, sa depuna declaratie de mentiuni. Scoaterea din evidenta se va face începând cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii declaratiei de mentiuni, daca se constata îndeplinirea conditiilor legale.

(8) Dupa radierea din registrul comertului sau dupa suspendarea, anularea sau încetarea valabilitatii actului de constituire sau a autorizatiei eliberate de organul competent, persoanele înregistrate fiscal sunt obligate ca, în termen de 15 zile, sa depuna declaratie de mentiuni si sa predea organelor fiscale, în vederea anularii, certificatul de înregistrare fiscala.

Art. 9. - (1) Platitorii de impozite si taxe au obligatia de a mentiona pe facturi, scrisori, oferte, comenzi sau orice alte documente întrebuintate codul fiscal propriu.

(2) Bancile, organele fiscale si alte institutii publice, contribuabilii si orice alte persoane interesate nu vor accepta ca legal valabile documentele prezentate de platitorii de impozite si taxe, daca acestea nu au înscris codul fiscal al platitorului care, potrivit prezentei ordonante, are obligatia de a se înregistra fiscal.

Art. 10. - În cazul pierderii, furtului sau distrugerii certificatului de înregistrare fiscala, Ministerul Finantelor va elibera duplicate ale acestuia, în baza cererii platitorilor de impozite si taxe si a dovezii de publicare a pierderii, furtului sau distrugerii, în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. 11. - Autorizarea, data în baza Decretului-lege nr. 54/1990 privind organizarea si desfasurarea unor activitati economice pe baza liberei initiative, cu modificarile ulterioare, va fi comunicata, din oficiu, de catre organele administratiei publice locale organului fiscal competent, pentru evidenta fiscala.

Art. 12. - Constituie contraventii urmatoarele fapte daca, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni:

a) nedepunerea în termen a declaratiei de înregistrare sau de mentiuni;

b) depunerea de declaratii de înregistrare fictive, neconforme cu realitatea;

c) prezentarea si primirea documentelor care nu au înscris codul fiscal;

d) înscrierea pe documente a unor coduri fiscale false.

Art. 13. - (1) Contraventiile prevazute la art. 12 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

- cele de la lit. a) si c), cu amenda de la 300.000 lei la 500.000 lei;

- cele de la lit. b) si d), cu amenda de la 1.000.000 lei la 1.500.000 lei.

(2) Cuantumul amenzilor va putea fi actualizat prin hotarâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui ratei inflatiei.

Art. 14. - Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor se fac de catre organele de specialitate din subordinea Ministerului Finantelor.

Art. 15. - Prevederile art. 13 si 14 referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia celor ale art. 25 si 26.

Art. 16. - Modelul, caracteristicile, precum si modul de tiparire, difuzare, utilizare si pastrare a declaratiei de înregistrare fiscala, a certificatului de înregistrare fiscala, a declaratiei de mentiuni si a altor documente necesare înregistrarii fiscale vor fi stabilite prin ordin al ministrului - finantelor, publicat în Monitorul Oficial al României.

Art. 17. - Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice de aplicare a prezentei ordonante, aprobate prin ordin al ministrului finantelor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României.

Art. 18. - (1) Prevederile prezentei ordonante intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României.

(2) Pe aceeasi data se abroga Hotarârea Guvernului nr. 224/1993 privind atribuirea codului fiscal pentru platitorii de impozite si taxe, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 118 din 4 iunie 1993, precum si orice alte dispozitii contrare.

(3) Codurile fiscale atribuite conform Hotarârii Guvernului nr. 349/1992 si Hotarârii Guvernului nr. 224/1993 ramân valabile.

(4) Declaratiile de înregistrare model IMP 1 si IMP 2, stabilite prin Hotarârea Guvernului nr. 224/1993, se vor folosi pâna la intrarea în vigoare a prezentei ordonante.

 

PRIM-MINISTRU

RADU VASILE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor,

Daniel Daianu

 

Bucuresti, 25 august 1998.

Nr. 82.