MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 7   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Luni, 12 ianuarie 1998

SUMAR

  LEGI SI DECRETE

1. - Lege privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

669/1997. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

641/1997. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

668/1997. - Decret privind recunoasterea în functia de episcop titular al Episcopiei Române Unite cu Roma (Greco-Catolicã) de Oradea a episcopului coadiutor Virgil Bercea

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

905/1997. - Hotãrâre privind reglementarea situatiei juridice a unor locuinte din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 940/1996

914/1997. - Hotãrâre privind aprobarea solutiilor pentru asigurarea unor sedii pentru Societatea Românã de Radiodifuziune, pentru Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitãtilor specifice desfãsurate de cãtre institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

1.644/1997. - Ordin al ministrului de stat, ministrul industriei si comertului, privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea generatoarelor de acetilenã - C 28-97

1.648/1997. - Ordin al ministrului de stat, ministrul industriei si comertului, privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalatiile frigorifice C 14-97

1.649/1997. - Ordin al ministrului de stat, ministrul industriei si comertului, privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare a îmbinãrilor sudate teavã-placã tubularã executate din oteluri si autorizarea sudorilor pentru executia acestui tip de îmbinãri CR 14-97

REPUBLICÃRI

Hotãrârea Guvernului nr. 591/1993 privind mãsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

Hotãrârea Guvernului nr. 186/1995 privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numericã a personalului din institutiile publice

Hotãrârea Guvernului nr. 325/1997 privind introducerea stagiului de pregãtire practicã cu durata de un an pentru absolventii facultãtilor de medicinã si farmacie

*

Rectificãri

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

           Art. 1. - Serviciul de Informatii Externe este organul de stat specializat în domeniul informatiilor externe privind siguranta nationalã si apãrarea României si a intereselor sale.
           Art. 2. - (1) Serviciul de Informatii Externe face parte din sistemul national de apãrare. Activitatea sa este organizatã si coordonatã de Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii.
            (2) Anual sau ori de câte ori se impune, directorul Serviciului de Informatii Externe prezintã Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii rapoarte referitoare la modul de îndeplinire de cãtre Serviciul de Informatii Externe a atributiilor ce-i revin.
           Art. 3. - (1) Controlul asupra activitãtii Serviciului de Informatii Externe este exercitat de Parlamentul României, cu respectarea secretului asupra mijloacelor si surselor de informare. În acest scop se constituie o comisie specialã formatã din trei deputati si doi senatori, alesi din cadrul comisiilor pentru apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã ale celor douã Camere.
            (2) Controlul parlamentar are ca obiectiv verificarea concordantei activitãtii Serviciului de Informatii Externe cu Constitutia României si cu politica statului român. Organizarea, functionarea si modalitãtile de exercitare a controlului se stabilesc printr-o hotãrâre comunã a celor douã Camere.
           Art. 4. - (1) În scopul îndeplinirii atributiilor ce îi revin, cât si pentru asigurarea unei politici unitare si coerente a comunitãtii informative în plan extern, Serviciul de Informatii Externe conlucreazã cu ministere, institutii publice si alte persoane juridice stabilite de Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii.
            (2) Cu aprobarea Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii, Serviciul de Informatii Externe poate stabili relatii cu organisme similare din strãinãtate.

CAPITOLUL II
Organizarea si conducerea Serviciului de Informatii Externe

           Art. 5. - (1) Serviciul de Informatii Externe se organizeazã si functioneazã ca autoritate administrativã autonomã.
            (2) Structura organizatoricã, efectivele, regulamentul de functionare si atributiile Serviciului de Informatii Externe se aprobã de cãtre Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii.
           Art. 6. - (1) Conducerea Serviciului de Informatii Externe se asigurã de cãtre un director, cu rang de ministru, numit de Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii, la propunerea Presedintelui României.
            (2) La numirea în functie, directorul depune în fata Presedintelui României urmãtorul jurãmânt: "Eu, ..., jur cã voi îndeplini cu bunã-credintã si nepãrtinire, în deplinul respect al Constitutiei si al legilor tãrii, atributiile ce îmi revin în calitate de director al Serviciului de Informatii Externe."
           Art. 7. - (1) Directorul Serviciului de Informatii Externe conduce întreaga activitate a acestuia si îl reprezintã în raporturile cu ministerele, institutiile publice si cu alte persoane juridice publice si private din tarã, precum si cu organisme similare din strãinãtate.
            (2) Directorul Serviciului de Informatii Externe aprobã încadrarea, atributiile, dotarea, normele de functionare, regulamentele si structurile organizatorice ale unitãtilor componente.
            (3) În executarea atributiilor ce revin Serviciului de Informatii Externe, directorul emite ordine si instructiuni, potrivit legii.
           Art. 8. - (1) În cadrul Serviciului de Informatii Externe functioneazã Consiliul director, organ consultativ, compus din adjunctii directorului si sefii unor unitãti din structura Serviciului de Informatii Externe. Lucrãrile Consiliului director sunt conduse de directorul Serviciului de Informatii Externe, iar în lipsa acestuia, de cãtre unul dintre adjunctii sãi, desemnat de acesta.
            (2) Adjunctii directorului Serviciului de Informatii Externe au rang de secretar de stat si sunt numiti de cãtre Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii, la propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe.
            (3) Componenta, regulamentul de organizare si functionare, precum si atributiile Consiliului director se aprobã de cãtre directorul Serviciului de Informatii Externe.

CAPITOLUL III
Functionarea Serviciului de Informatii Externe

           Art. 9. - (1) Serviciul de Informatii Externe îsi desfãsoarã activitatea în conformitate cu Constitutia României, cu legile tãrii, cu hotãrârile Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii, precum si cu regulamentele militare.
            (2) Activitatea Serviciului de Informatii Externe are caracter de secret de stat.
            (3) Documentele Serviciului de Informatii Externe sunt pãstrate în arhiva proprie si pot fi consultate, în functie de clasificare, numai în conditiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.
           Art. 10. - (1) Serviciul de Informatii Externe este autorizat ca, în conditiile legii, sã foloseascã metode, sã creeze si sã detinã mijloace adecvate pentru obtinerea, verificarea, evaluarea, valorificarea si stocarea datelor si a informatiilor referitoare la siguranta nationalã.
            (2) Sursele de informare, metodele si mijloacele de muncã nu pot fi dezvãluite fatã de nimeni si în nici o împrejurare.
            (3) Folosirea mijloacelor de obtinere, verificare si valorificare a datelor si a informatiilor nu trebuie sã lezeze, în nici un fel, drepturile sau libertãtile fundamentale ale cetãtenilor, viata particularã, onoarea sau reputatia lor ori sã-i supunã la îngrãdiri ilegale.
            (4) Nerespectarea prevederilor alin. (2) si (3) se pedepseste conform legii.
           Art. 11. - Serviciul de Informatii Externe are dreptul, în conditiile prevãzute de lege, sã solicite si sã obtinã de la persoane juridice si fizice date, informatii sau documente necesare îndeplinirii atributiilor sale.
           Art. 12. - Serviciul de Informatii Externe acordã sprijin ministerelor si celorlalte autoritãti publice pe linia avizãrii accesului la documente secrete si la cifrul de stat al personalului acestora care desfãsoarã activitate în afara tãrii, cu exceptia celui apartinând Ministerului Apãrãrii Nationale.

CAPITOLUL IV
Personalul Serviciului de Informatii Externe

           Art. 13. - Personalul Serviciului de Informatii Externe se compune din cadre militare si salariati civili.
           Art. 14. - (1) Cadrele militare în activitate, în rezervã sau în retragere din cadrul Serviciului de Informatii Externe au toate drepturile si îndatoririle prevãzute de actele normative aplicabile armatei române, precum si de reglementãrile specifice acestui serviciu.
            (2) Salariatilor civili li se aplicã dispozitiile Codului muncii, precum si celelalte reglementãri specifice ale Serviciului de Informatii Externe si au un nomenclator de functii propriu.
            (3) Salariatii civili sunt angajati în conformitate cu prevederile legale referitoare la functionarii publici si sunt obligati sã depunã jurãmântul cu privire la respectarea legilor tãrii si a reglementãrilor specifice Serviciului de Informatii Externe.
           Art. 15. - Personalul Serviciului de Informatii Externe nu poate face parte din partide, formatiuni sau organizatii politice ori sã desfãsoare propagandã prin orice mijloace sau alte activitãti în favoarea acestora.
           Art. 16. - Cadrele Serviciului de Informatii Externe care îndeplinesc atributii ce implicã exercitiul autoritãtii de stat sunt functionari publici si au toate drepturile si obligatiile prevãzute de lege pentru aceastã calitate.
           Art. 17. - (1) Selectionarea, încadrarea, acordarea gradelor si înaintarea în grad si functii, transferarea, trecerea în rezervã, încetarea sau desfacerea contractului individual de muncã al personalului Serviciului de Informatii Externe se fac potrivit legii, Regulamentului privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe, Statutului cadrelor militare si regulamentelor militare, precum si altor dispozitii legale.
            (2) Serviciul de Informatii Externe îsi organizeazã un sistem propriu de pregãtire de specialitate, iar pentru anumite categorii de personal poate utiliza reteaua institutiilor militare sau civile de învãtãmânt.
           Art. 18. - (1) Personalul Serviciului de Informatii Externe are obligatia de a pãstra cu strictete secretul datelor si al informatiilor cunoscute, inclusiv dupã pãrãsirea, în orice mod, a acestuia.
            (2) În mod exceptional, unele date si informatii pot fi comunicate numai în cazuri autorizate de lege, cu acordul prealabil al directorului Serviciului de Informatii Externe.
            (3) Divulgarea, în orice mod, a datelor sau a informatiilor care fac obiectul activitãtii Serviciului de Informatii Externe este interzisã si se pedepseste oonform legii.
           Art. 19. - (1) Personalul Serviciului de Informatii Externe îsi desfãsoarã activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a sigurantei nationale.
            (2) Serviciul de Informatii Externe asigurã protectia si încadrarea în muncã a cadrelor militare si a salariatiilor civili care, lucrând acoperit, sunt deconspirate în împrejurãri care exclud culpa acostora.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

           Art. 20. - Activitatea contrainformativã în exterior si de protectie a personalului propriu, atât în tarã, cât si în strãinãtate, precum si controlul întregii activitãti operative, de pazã, curierat diplomatic, cifru de stat, asigurare tehnicomaterialã, financiarã si sanitarã se realizeazã de cãtre Serviciul de Informatii Externe prin organe proprii.
           Art. 21. - Activitatea Serviciului de Informatii Externe se finanteazã da la bugetul de stat.
            Modul de planificare, evidentã si utilizare a fonduraor necesare functionãrii Serviciului de Informatii Externe se stabileste de cãtre Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii, similar reglementãrilor privind cheltuielile operative.
           Art. 22. - Clãdirile, terenurile, mijloacele de transport, aparatura tehnicã si celelalte mijloace necesare functionãrii Serviciului de Informatii Externe se aprobã si se asigurã de cãtre Guvern.
           Art. 23. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogã.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comunã din 22 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

p. PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 1.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe

            În temeiul art. 77 . alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind organizarea si functionarea Serviciului de Informatii Externe si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 31 decembrie 1997.
Nr. 669.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Serviciul de Informatii Externe

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile directorului Serviciului de Informatii Externe,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Art. 1. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa I pentru 25 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr.1.
           Art. 2. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a II-a pentru 20 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr.2.
           Art. 3. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a III-a pentru 15 ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr.3.
           Art. 4. - Prezentul decret intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.
           Art. 5. - Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantã din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU


 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Bucuresti, 22 decembrie 1997.
Nr. 641.
*) Anexele nr. 1 - 3 se publicã ulterior.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de episcop titular al Episcopiei Române Unite cu Roma (Greco-Catolicã) de Oradea a episcopului coadiutor Virgil Bercea

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României si în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,
           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Episcopul coadiutor Virgil Bercea se recunoaste în functia de episcop titular al Episcopiei Române Unite cu Roma (Greco-Catolicã) de Oradea.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 668.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reglementarea situatiei juridice a unor locuinte din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" si modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 940/1996

           Guvernul României  h o t ã r â s t e :

           Art. 1. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei Hotãrâri se anuleazã din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 39/1996 privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile trecute nelegal în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bucuresti, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 14 februarie 1996, astfel cum a fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 859/1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 236 din 30 septembrie 1996, pozitiile prevãzute în anexa nr. 1 care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
           Art. 2. - Locuintele, împreunã cu anexele si terenul aferent, aflate la pozitiile din anexa la Hotãrârea Guvernului mentionatã la art. 1, prevãzute în anexa nr. 2, care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, se transmit, fãrã platã, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
           Art. 3. - Preluarea bunurilor prevãzute la art. 2 se va face în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, pe bazã de protocol de predare-preluare încheiat între Regia Autonomã "administratia patrimoniului protocolului de stat" si Consiliul General al Municipiului Bucuresti.
           Art. 4. - Alineatele (2) si (3) ale articolului 4 din Hotãrârea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Pentru locuintele de protocol - resedinte oficiale - Regia Autonomã <<Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat>> va încheia contracte de închiriere si de prestãri de servicii (cheltuieli de întretinere pentru energie, gaze, apã, canal etc.) cu serviciile de specialitate ale institutiilor în care îsi desfãsoarã activitatea persoanele beneficiare.
            (3) Chiria legalã pentru locuintele de protocol - resedinte oficiale - si cheltuielile de întretinere se suportã de cãtre institutiile în care îsi desfãsoarã activitatea persoanele beneficiare."
           Art. 5. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã art. 8 din Hotãrârea Guvernului nr. 940/1996 si  se anuleazã pozitia nr. 16 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 940/1996.

PRIM-MINISTRU
VICTOR ClORBEA


 
Contrasemneazã:
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 905.
 
ANEXA Nr. 1
LISTA
 pozitiilor din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 39/1996, astfel cum a fost înlocuitã cu anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 859/1996, care se anuleazã

 
 
Nr. 
crt.                                                               Adresa Locuintei
 1.      Str. Pictor Ion Negulici nr. 32, ap. 1, sectorul 1 
 2.      Str. Pictor Barbu Iscovescu nr. 3 si garaj, sectorul 1 
 3.      Bd. Aviatorilor nr. 98, parter, ap. 1, sectorul 1 
 4.      Bd. Aviatorilor nr. 94-96, et. 1, ap. 2, sectorul 1 
 5.      Str. Herãstrãu nr. 26 si garaj, sectorul 1 
 6.      Str. Herãstrãu nr. 6, et. 1, ap. 2 si garaj, sectorul 1 
 7.      Str. Armindenului nr. 4 si garaj, împrejmuire 78 m2, sectorul 1 
 8.      Str. Arhitect Stefan Burcus nr. 10, et. 1, ap. 1 si garaj, sectorul 1 
 9.      Str. Arhitect Stefan Burcus nr. 10, et. 1, ap. 2 si garaj, seetorul 1 
10.     Bd. Prof. dr. Gheorghe Marinescu nr. 8, corp A, et. 2, ap. 3, sectorul 5 
11.     Bd. Aviatorilor nr. 27, ap. 1, sectorul 1 
12.     Str. Helesteului nr. 15, ap. 1 si 2, sectorul 1 
13.     Str. Helesteului nr. 16, ap. 3, sectorul 1 
14.     Str. Herãstrãu nr. 23A, et. 1, ap. 2, sectorul 1 
15.     Str. Grigore Mora nr. 2, parter, ap. 1, sectorul 1 
16.     Str. Pitar Mos nr. 29, et. 1, ap. 25, sectorul 1
ANEXA Nr. 2


L I S T A
locuintelor care se transmit, fãrã platã, din administrarea Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti


 


Nr. 
crt.                                                               Adresa Locuintei
1.      Bd. Primãverii nr. 37, et. 3, ap. 6 si garaj, sectorul 1 
2.      Str. Herãstrãu nr. 12, ap. 1 si garaj, sectorul 1 
3.      Bd. Primãverii nr. 32, et. 1, ap. 3 si garaj, sectorul 1 
4.      Str. Teheran nr. 18, parter, ap. 1 si garaj, sectorul 1 
5.      Str. Herãstrãu nr. 33 si garaj, sectorul 1 
6.      Bd. Ferdinand nr. 140, ap. 1, sectorul 2 
7.      Str. Radu Boiangiu nr. 15-17, et. 4, ap. 10 si garaj, sectorul 1 
8.      Bd. Aviatorilor nr. 57 si garaj, sectorul 1 
9.      Str. Herãstrãu nr. 5, et. 1, ap. 2, sectorul 1

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea solutiilor pentru asigurarea unor sedii pentru Societatea Românã de Radiodifuziune, pentru Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitãtilor specifice desfãsurate de cãtre institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. 1. - În vederea asigurãrii conditiilor de desfãsurare a activitãtilor specifice si creãrii conditiilor pentru trecerea la consolidarea imobilelor afectate de cutremure, prevãzute în anexa nr. 1 la prezenta hotãrâre, se aprobã variantele propuse în studiul de prefezabilitate, elaborat în scopul realizãrii unor sedii pentru Societatea Românã de Radiodifuziune, Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitãtilor desfãsurate de institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei, care prevãd urmãtoarele:
            1. amplasarea Muzeului National de Istorie în corpurile A1, A2, A4, A5, A6, B si D din imobilul situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodã, sectorul 1 - varianta I din studiul de prefezabilitate -, conform schitei prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre;
            2. amplasarea institutiilor de justitie din municipiul Bucuresti, nominalizate în anexa nr. 3 la prezenta hotãrâre, în corpurile A3, A7 si C din imobilul din str. Stirbei Vodã varianta I A din studiul de prefezabilitats -, conform schitei prezentate în anexa nr. 2 la prezenta hotãrâre.
            Pentru diferenta de maximum 50.000 m2 dintre spatiul necesar si cel atribuit în imobilul din str. Stirbei Vodã, Ministerului Justitiei i se va atribui de cãtre Primãria Municipiului Bucuresti, în termen de maximum 64 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, un teren în zona centralã, pentru construirea unui nou sediu aferent unitãtilor de justitie;
            3. amplasarea sediului Societãtii Române de Radiodifuziune într-o constructie nouã, pe terenul de incintã al imobilului din str. Stirbei Vodã;
            4. corpurile tehnice (CT.1 - CT.2) se afecteazã spatiilor Muzeului National de Istorie si se vor dimensiona în scopul asigurãrii serviciilor pentru activitãtile de muzeu, radio si justitie din incintã.
           Art. 2. - Se aprobã transmiterea, în administrarea beneficiarilor prevãzuti la art. 1, a terenului, proprietate publicã a statului, în suprafatã totalã de 101,94 m2, aferent imobilului situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodã, sectorul 1, delimitat de str. Stirbei Vodã, Splaiul Independentei, str. Constantin Noica (fostã str. Stefan Furtunã) si Calea Plevnei, conform datelor de identificare prevãzute în anexele nr. 4 si 5 la prezenta hotãrâre - planul de situatie întocmit la scara 1: 2.000.
           Art. 3. - În termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Justitiei si Ministerul Culturii vor prelua în administrare, prin protocol, de la Societatea Românã de Radiodifuziune spatiile din imobilul din str. Stirbei Vodã, conforrn art. 1 alin. (1) si (2), lucrãrile de conservare aferente executate de la data sistãrii lucrãrilor de bazã si terenurile, conform art. 2 si anexelor nr. 4 si 5 la prezenta hotãrâre.
           Art. 4. - (1) Pânã la darea în folosintã a amenajãrilor din imobilul din str. Stirbei Vodã si din imobilul nou-construit, Regia Autonomã "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat" va asigura, temporar, spatii pentru Curtea de Apel Bucuresti, Institutul National al Magistraturii si pentru Ministerul Justitiei, eventual în spatiile din clãdirea situatã în Piata Revolutiei, ce vor fi eliberate de cãtre Senatul României.
            (2) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Justitiei va supune spre aprobare Guvernului solutia de asigurare a spatiilor ocupate temporar de cãtre institutiile nominalizate la alin. (1).
           Art. 5. - Începând cu data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Ministerul Justitiei, Ministerul Culturii si Societatea Românã de Radiodifuziune,
preiau, în calitate de ordonatori principali de credite, sarcinile ce le revin pentru promovarea investitiilor respective. În calitate de ordonatori principali de credite, Ministerul Justitiei si Ministerul Culturii au sarcina conservãrii lucrãrilor executate pânã la data începerii lucrãrilor de bazã.
           Art. 6. - Hotãrârea Guvernului nr. 571/1992 privind transmiterea unui imobil în administrarea Radioteleviziunii Române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 246 din 5 octombrie 1992, si Hotãrârea Guvernului nr. 52/1993 privind unele mãsuri pentru realizarea obiectivului de investitii "casa radio", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 25 din 10 februarie 1993, se abrogã.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministru delegat
pe lângã primul-ministru
pentru coordonarea
Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu


Bucuresti, 29 decembrie 1997.
Nr. 914.
 

ANEXA Nr.1
LISTA
imobilelor afectate de cutremure, la care se au în vedere lucrãri de consolidare

 


Denumirea imobilului 
Adresa
1. Societatea Românã de Radiodifuziune 
- sediul Radiodifuziunii, format din trei corpuri si sala de concerte 
Bucuresti, str. General Berthelot nr. 60-64, sectorul 1
2. Ministerul Justitiei 
- Sediul Ministerului Justitiei 
- Palatul de Justitie 
- Tribunalul Municipiului Bucuresti 
- Judecãtoria Sectorului 3 
- Judecãtoria Sectorului 6
 
 
Bucuresti, Bd. Kogãlniceanu nr. 33-35, sectorul 1 
Bucuresti, Calea Rahovei nr. 2, sectorul 4 
Bucuresti, str. Danielopol nr. 2, sectorul 4 
Bucuresti, str. Ilfov nr. 6, sectorul 5 
Bucuresti, str. Stirbei Vodã nr. 115, sectorul 1


ANEXA Nr. 3
LISTA
institutiilor de justitie din municipiul Bucuresti, propuse a functiona în imobilul din str. Stirbei Vodã corpurile A3, C, A7
(Aria desfãsuratã Ad = 52.490 m2)

            Variante de functionare
 

Varianta 1    
· Tribunalul Municipiului Bucuresti  
23.787 m2
· douã judecãtorii de sector - 2 X 14.174 m2  
28.348 m2
      T O T A L:
52.135 m2
Varianta 2    
· Tribunalul Municipiului Bucuresti  
23.787 m2
· o judecãtorie de sector  
14.174 m2
· Curtea de Apel Bucuresti  
11.288 m2
· Institutul National al Magistraturii  
1.500 m2
· Laboratorul Central de Expertize Criminalistice  
800 m2
  T O T A L:
51.549 m2
Varianta 3    
· Tribunalul Municipiului Bucuresti  
23.787 m2
· o judecãtorie de sector  
14.174 m2
· Ministerul Justitiei  
7.400 m2
· Institutul National al Magistraturii  
1.500 m2
· Laboratorul Central de Expertize Criminalistice  
800 m2
· sase birouri de publicitate imobiliarã - 6 x 800 m2  
4.800 m2
   T O T A L:
52.461 m2
Varianta 4  
· Tribunalul Ilfov  
14.174 m2
· douã judecãtorii de sector - 2 x 14.174 m2  
28.348 m2
· Curtea de Apel Bucuresti  
11.288 m2
  T O T A L:
53.810 m2
 Varianta 5    
· Tribunalul Ilfov  
14.174 m2
· o judecãtorie de sector  
14.174 m2
· Curtea de Apel Bucuresti  
11.288 m2
· Institutul National al Magistraturii  
1.500 m2
· Laboratorul Central de Expertize Criminalistice  
800 m2
· Ministerul Justitiei  
7.400 m2
· trei birouri de publicitate imobiliarã - 3 x 800 m2  
2.400 m2
  T O T A L:
51.736 m2
Varianta 6    
· trei judecãtorii de sector - 3 x 14.174 m2  
42.522 m2
· Curtea de Apel Bucuresti   
11.288 m2
  T O T A L:
53.810 m2
Varianta 7    
· trei judecãtorii de sector - 3 x 14.174 m2  
42.522 m2
· Institutul National al Magistraturii  
1.500 m2
· Laboratorul Central de Expertize Criminalistice  
800 m2
· Ministerul Justitiei  
7.400 m2
  T O T A L:
52.222 m2

NOTA:
Lista exacta a unitatilor care vor functiona in imobilul din str. Stirbei Voda se va stabili la faza "studiu de fezabilitate".

ANEXA Nr. 4
      DATELE DE lDENTIFlCARE
   a terenului, proprietate publicã a statului, aferent imobilului "muzeul national de istorie",
   care se transmite din administrarea Soctetãtii Române de Radiodifuziune în administrarea
   Ministerului Justitiei si a Ministerului Culturii, conform planului de situatie prezentat
în anexa nr. 5

 
 
Adresa
imobilului
Supratata
terenului
aferent
- m2 -
Persoana juridicã
de la care
se transmite
terenul
Persoana juridicã
la care
se transmite
terenul
Municipiul Bucuresti,
Str. Stirbei Voda,
sectorul 1
TOTAL: 22.821,
din care, construitã: 11.891
Societatea Românã
de Radiodifuziune
Ministerul Justitiei si
institutiile din subordinea
sa
  TOTAL: 44.836,
din care construita:23.706
Societatea Românã
de Radiodifuziune
Ministerul Culturii si
institutiile din subordinea
sa
  TOTAL: 34.290,
din care construita:       -
Societatea Românã
de Radiodifuziune
Societatea Românã
de Radiodifuziune
  TOTAL: 101.947,
din care construita: 35.597
-
-

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea generatoarelor de acetilenã - C28-97

            Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 1/1997, al Hotãrârii Parlamentului României nr. 12/1996 si al Decretului nr. 591/1998 privind numirea Guvernului României,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. 1 - Se aprobã Prescriptiile tehnice pentru proiectarea, executia, instalarea, repararea si verificarea generatoarelor de acetilenã - C28-97.
           Art. 2 - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României si va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu

Bucuresti, 17 noiembrie 1997.
Nr. 1.644.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
 privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalatiile frigorifice C14-97

            Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 1/1997, al Hotãrârii Parlamentului României nr. 12/1996 si al Decretului nr. 591/1996 privind numirea Guvernului României,
            emite urmãtorul ordin:

           Art. 1. - Se aprobã Prescriptiile tehnice pentru recipiente stabile sub presiune din instalatiile frigorifice C14-97.
           Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României si va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Cãlin Popescu-Tãriceanu

Bucuresti, 28 noiembrie 1997.
Nr. 1.648.

MINISTERUL INDUSTRIEI SI COMERTULUI

ORDIN
privind aprobarea Prescriptiilor tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare a îmbinãrilor sudate teavã-placã tubularã executate din oteluri si autorizarea sudorilor pentru executia acestui tip de îmbinãri CR14-97

            Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
            în conformitate cu atributiile Inspectiei de Stat pentru  Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 382/1997 privind  organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Comertului, al Hotãrârii Parlamentului României nr. 12/1996 si al Decretului nr. 591/1996 privind numirea Guvernului României,
            emite urmãtorul ordin:
           Art. 1. - Se aprobã Prescriptiile tehnice pentru omologarea procedurilor de sudare a îmbinãrilor sudate teavã-placã tubularã executate din oteluri si autorizarea sudorilor pentru executia acestui tip de îmbinãri CR14-97.
           Art. 2. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României si va intra în vigoare la data publicãrii lui.

Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,
Cãlin Popescu Tãriceanu

Bucuresti, 28 noiembrie 1997.
Nr. 1.649.

REPUBLICÃRI

HOTÃRÂREA GUVERNULUI Nr.591/1993*)
privind mãsurile pentru aplicarea dispozitiilor Legii nr. 61/1993 referitoare la gestionarea fondurilor, stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii

           Art. 1. - (1) De la data intrãrii în vigoare a Legii nr. 61/1993**) privind alocatia de stat pentru copii, fondurile destinate plãtii alocatiei de stat pentru copii, care se suportã, potrivit legii, de la bugetul de stat, se stabilesc si se prevãd în bugetele de venituri si cheltuieli ale ministerelor si ale altor organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu sarcini în acest domeniu si se gestioneazã distinct, astfel:
            a) creditele bugetare destinate plãtii alocatiei de stat pentru copiii în vârstã de pânã la 7 ani, inclusiv, pentru cei care împlinesc aceastã vârstã în cursul anului scolar pânã la data de 31 august a fiecãrui an, precum si pentru cei care au absolvit învãtãmântul general obligatoriu înainte de împlinirea vârstei de 16 ani si nu mai urmeazã altã formã de învãtãmânt se gestioneazã de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale;
            b) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii în vârstã de peste 7 ani, care urmeazã învãtãmântul general obligatoriu, pentru cei care sunt înscrisi în unitãtile scolare si întrerup temporar scolarizarea din motive de sãnãtate dovedite cu certificat medical, precum si pentru copiii în vârstã de pânã la 18 ani, care urmeazã una dintre formele de învãtãmânt prevãzute de lege se gestioneazã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale;
            c) creditele bugetare pentru plata alocatiei de stat pentru copiii care urmeazã o formã de învãtãmânt din subordinea altor organe ale administratiei publice, inclusiv militare, se gestioneazã, dupã caz, de cãtre ministerele si alte organe ale administratiei publice centrale de specialitate care au în subordine aceste scoli.
            (2) Alocatia de stat pentru copiii cu handicap, precum si pentru copiii care pânã la împlinirea vârstei de 16 ani au contractat o invaliditate încadratã în gradul I sau II seplãteste de cãtre Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din Fondul de risc si de accident constituit potrivit Legii nr. 53/1992 privind protectia specialã a persoanelor handicapate, în cuantum majorat cu 100%.
           Art. 2. - (1) Cererile pentru stabilirea alocatiei de stat pentru copii si actele din care rezultã îndeplinirea conditiilor legale de acordare a acestut drept se depun dupã cum urmeazã:
            a) la consiliile locale comunale, orãsenesti, municipale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti, unde au domiciliul sau resedinta, dupã caz, reprezentantii legali, pentru copiii prevãzuti la art. 1 alin. (1) lit. a);
            b) la unitãtile scolare unde sunt înscrisi copiii prevãzuti la art. 1 alin. (1) lit. b) si c);
            c) la inspectoratele teritoriale de stat pentru persoanele cu handicap, pentru copiii prevãzuti la art. 1 alin. (2).
            (2) lnstitutiile prevãzute la alin. (1), care primesc documentele pentru stabilirea dreptului la alocatia da stat pentru copii, au obligatia sã aplice stampila proprie pe versoul originalului certificatului de nastere.
            (3) Stabilirea si plata drepturilor de alocatie de stat pentru copii se aprobã pe baza dovezii încetãrii plãtii de cãtre institutia care a efectuat anterior plata.
            (4) Consiliile locale comunale, orãsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti depun, lunar, cererile înregistrate la directiile generale de muncã si protectie socialã judetene, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti.
            (5) Cererile prevãzute la alin. (1) se aprobã, dupã caz, de cãtre directorul directiei generale de muncã si protectie socialã, directorul sau comandantul unitãtii scolare ori
inspectorul-sef al inspectoratului teritorial de stat pentru persoanele cu handicap; dupã aprobare, documentele care atestã dreptul la încasarea alocatiei de stat pentru copii se transmit titularilor prin institutiile prevãzute la alin. (1).
           Art. 3. - (1) Plata alocatiei de stat pentru copiii prevãzuti la art. 1 alin. (1) lit. b) se face de cãtre unitãtile de învãtãmânt unde acestia sunt înscrisi, prin conturi personale deschise la Societatea Comercialã "banc post" - S.A., în baza conventiei stabilite între Ministerul Educatiei Nationale si societatea comercialã respectivã.
            (2) Plata alocatiei de stat pentru copiii cu handicap se face prin oficiile postale.
           Art. 4. - (1) Pentru copiii care au împlinit vârsta de 7 ani pânã la data de 31 august a fiecãrui an, iesirea din sistemul de platã al Ministerului Muncii si Protectiei Socialese face din oficiu, începând cu luna septembrie, fiind preluati în sistemul de platã al Ministerului Educatiei Nationale, în conditiile legii.
            (2) Pentru copiii în vârstã de pânã la 7 ani, care se înscriu în clasa I în învãtãmântul primar, iesirea din plata drepturilor la alocatia de stat din sistemul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale se face cu data de 31 august a anului urmãtor, datã de la care plata alocatiei de stat este preluatã si asiguratã în continuare de cãtre Ministerul Educatiei Nationale.
            (3) Stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copiii care frecventeazã unitãti si institutii de învãtãmânt particulare se fac de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, dacã acestea sunt organizate si functioneazã provizoriu, în conditiile legii, pe baza autorizãrii, pânã la acreditarea lor.
           Art. 5. - (1) Lunar, serviciile de stare civilã ale consiliilor locale comunale, orãsenesti, municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti comunicã situatiile privind decesul copiilor în vârstã de pânã la 18 ani la directia generalã de muncã si protectie socialã judeteanã, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti.
            (2) Institutiile de ocrotire si de asistentã socialã, precum si unitãtile militare, care asigurã întretinerea completã a copiilor în vârstã de pânã la 18 ani, comunicã la directia generalã de munca si protectie socialã judeteanã, respectiv la Directia generalã de muncã si protectie socialã a municipiului Bucuresti, datele de identificare pentru copiii aflati în aceste institutii si unitãti mai mult de 15 zile din lunã, în vederea întreruperii plãtii alocatiei de stat pentru copii.
           Art. 6. - (1) Copiii care însotesc pãrintii aflati în interes de serviciu în strãinãtate au dreptul la alocatia de stat în conditiile prevãzute de Legea nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii.
            (2) Pe perioada cât pãrintele pe numele cãruia s-a stabilit plata alocatiei de stat se aflã în strãinãtate, plata drepturilor cu acest titlu se face pãrintelui care rãmâne în tarã sau persoanei care are împuternicire.
           Art. 7. - (1) În vederea efectuãrii operatiunilor privind stabilirea drepturilor la alocatia de stat pentru copii si plata acestora, numãrul de posturi pentru Ministerul Muncii si Protectie Sociale si unitãtile subordonate se suplimenteazã cu 172 de posturi. Repartizarea posturilor pentru fiecare directie generalã de muncã si protectie socialã judeteanã se face prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (2) Se suplimenteazã cu 2 posturi numãrul de personal al Ministerului Educatiei Nationale si cu 41 de posturi numãrul de personal prevãzut pentru inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti.
           Art. 8. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã redistribuie fondurile necesare pentru plata alocatiei de stat pentru copii în anul 1993, corespunzãtor prevederilor art. 1.
           Art. 9. - Se recomandã consiliilor judetene si Consiliului General al Municipiului Bucuresti sã sprijine directiile generale de muncã si protectie socialã, în vederea asigurãrii spatiilor necesare arhivãrii documentelor si desfãsurãrii activitãtii pentru stabilirea si punerea în platã a alocatiei de stat pentru copii.
           Art. 10. - Ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate cu atributii în stabilirea si plata alocatiei de stat pentru copii, cu avizul Ministerului Finantelor, pot emite norme metodologice privind aplicarea prezentei hotãrâri.

NOTÃ:
A se vedea si datele de intrare în vigoare ale hotãrârilor Guvernului de modificare.*)Republicatã în temeiul art. II din Hotãrârea Guvernului nr. 165 din 5 mai 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 7 mai 1997, dându-se textelor o nouã numerotare si actualizându-se denumirea unor organe ale administratiei publice centrale de specialitate.
Hotãrârea Guvernului nr. 591 din 2 noiembrie 1993 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 12 noiembrie 1993 si a mai fost modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 190 din 22 martie 1996, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I , nr. 64 din 29 martie 1996.
**)Legea nr. 61 din 22 septembrie 1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 28 septembrie 1993, a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 1993.

HOTÃRÂREA GUVERNULUI Nr.186/1995*)
privind constituirea sistemului informational referitor la situatia numericã a personalului din institutiile publice

           Art. 1. - În vederea creãrii unei bãnci de date si informatii necesare cunoasterii cu exactitate a situatiei personalului plãtit din fonduri publice, institutiile publice finantate din bugetul de stat, din bugetele locale, din bugetele fondurilor speciale, precum si din bugetele institutiilor publice ale cãror cheltuieli de functionare si investitii se asigurã integral din venituri extrabugetare sau din venituri extrabugetare si subventii acordate din bugetul de stat sau din bugetele locale, în functie de subordonare, vor depune semestrial, în termen de 15 zile de la data expirãrii fiecãrui semestru, date si informatii cu privire la numãrul de personal al acestora, valabile în ultima zi a semestrului respectiv, dupã cum urmeazã:
            a) la Ministerul Finantelor si la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, pentru aparatul propriu al tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare a cãror finantare se asigurã din bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, anexe la bugetul de stat si la bugetul asigurãrilor sociale de stat;
            b) la ordonatorii principali de credite din apãrarea nationalã, ordinea publicã si siguranta nationalã, pentru aparatul institutiilor publice din subordinea acestora;
            c) la serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale în unitãtile administrativ-teritoriale, pentru:
            - ordonatorii principali de credite bugetare din administratia publicã localã;
            - ordonatorii secundari si tertiari de credite bugetare, inclusiv institutiile publice finantate integral sau partial din venituri extrabugetare, cu exceptia celor prevãzuti la lit. b).
           Art. 2. - (1) Urmãtoarele fapte constituie contraventii la prezenta hotãrâre, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sã constituie infractiuni:
            a) prezentarea de date eronate;
            b) nerespectarea termenului de transmitere a datelor si informatiilor, prevãzut la art. 1.
            (2) Contraventiile prevãzute la alin. (1) lit. a) se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 750.000 lei, iar cele de la lit. b), cu amendã de la 250.000 lei la 500.000 lei.
            (3) Contraventiile se constatã si amenzile se aplicã de cãtre organele de specialitate din Ministerul Finantelor, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si unitãtile lor teritoriale.
            (4) Contraventiilor prevãzute la acest articol Ie sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.
           Art. 3. - Ministerul Finantelor împreunã cu Ministerul Muncii si Protectiei Sociale vor elabora norme metodologice în aplicarea prezentei hotãrâri, cu privire la datele si informatiile ce urmeazã a se comunica, precum si machetele-model pentru prezentarea acestora.*) Republicatã în temeiul art. lIl din Hotãrârea Guvernului nr. 345 din 8 iulie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 18 iulie 1997.
Hotãrârea Guvernului nr. 186 din 31 martie 1995 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 10 aprilie 1995.

HOTÃRÂREA GUVERNULUI Nr.325/1997*)
privind introducerea stagiului de pregãtire practicã cu durata de un an pentru absolventii facultãtilor de medicinã si farmacie

           Art. 1. - Începând cu promotia 1997, absolventii facultãtilor de medicinã si farmacie, care au promovat examenul de licentã si doresc sã practice profesia de medic sau de farmacist în conditiile prevãzute de Legea nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, sunt obligati sã efectueze un stagiu de pregãtire practicã de un an în calitate de medici, respectiv de farmacisti, stagiari, în conformitate cu prevederile prezentei hotãrâri.
           Art. 2. - Ministerul Sãnãtãtii, în colaborare cu universitãtile de medicinã si farmacie si cu Colegiul Medicilor din România, stabileste locurile de muncã pentru efectuarea stagiului în unitãtile sanitare acreditate de Ministerul Sãnãtãtii, cu încadrarea în numãrul de posturi aprobat prin legea anualã a bugetului de stat.
           Art. 3. - (1) Unitãtile sanitare vor încadra medicii si farmacistii care urmeazã sã efectueze stagiul, în baza unor repartizãri emise de Ministerul Sãnãtãtii.
            (2) La primirea repartitiilor, medicii si farmacistii au obligatia de a-si lua un angajament ca dupã terminarea stagiului sã continue activitatea ca medic sau ca farmacist cel putin 2 ani la o unitate sanitarã stabilitã de Ministerul Sãnãtãtii. Conditiile în care se va continua activitatea, precum si criteriile de ocupare a noului loc de muncã vor fi stabilite prin ordin al ministrului sãnãtãtii.
            (3) Medicii si farmacistii care au reusit la concursul de rezidentiat vor fi preluati de unitãtile sanitare la care îsi vor desfãsura activitatea ca rezidenti, prin transfer în interesul serviciului, neavând obligatia de a continua activitatea potrivit prevederilor alin. (2).
           Art. 4. - Pe perioada stagiului, medicii si farmacistii încheie contract individual de muncã pe duratã nedeterminatã.
           Art. 5. - (1) Dupã efectuarea unui an de stagiaturã, medicii si farmacistii obtin dreptul de liberã practicã si se pot prezenta la concursuri si examene pentru promovarea în profesie.
            (2) Medicii si farmacistii care au întrerupt, în orice mod, stagiul de practicã pot solicita Ministerului Sãnãtãtii, pentru a putea practica legal profesia de medic sau de farmacist, aprobarea în vederea începerii unui nou stagiu.
           Art. 6. - Stagiatura cu durata de un an constituie vechime în munca sanitarã, medicii si farmacistii beneficiind de toate drepturile si obligatiile recunoscute salariatilor din institutiile publice prin lege.
           Art. 7. - În perioada de stagiaturã, medicii si farmacistii se pregãtesc în domeniile de bazã ale asistentei medicale, în conformitate cu normele aprobate de Ministerul Sãnãtãtii.
           Art. 8. - Metodologia desfãsurãrii si urmãririi stagiaturii va fi stabilitã, de Ministerul Sãnãtãtii prin regulament.*) Republicatã în temeiul art. II din Hotãrârea Guvernului nr. 664 din 23 octombrie 1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 291 din 27 octombrie 1997.
Hotãrârea Guvernului nr. 325 din 7 iulie 1997 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 157 din 16 iulie 1997.

RECTIFICÃRI

            Punctul 17 alin. 1, partea introductivã, din Precizãrile privind unele mãsuri referitoare la
încheierea exercitiului financiar-contabil pe anul 1997 la agentii economici, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.242/1997, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 29 decembrie 1997, se rectificã si se va citi:
           17. Contribuabilii care au determinat în anii 1995 si 1996 profitul impozabil în conformitate cu prevederile cap. lI "determinarea profitului impozabil pentru contribuabilii mari" din Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit vor tine seama si de urmãtoarele:

*
            În Hotãrârea Guvernului nr. 922/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 387 din 30 decembrie 1997, se face urmãtoarea rectificare:
            - Ia art. 3 alin. (1), dupã cuvântul "prefecturi" se adaugã cuvintele "consilii judetene".