MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 8   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Marti, 13 ianuarie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

2. - Lege privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane

660/1997. - Decret pentru promulgarea Legii privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane

*

9. - Lege privind acordarea de compensatii cetãtenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

3. - Decret pentru promulgarea Legii privind acordarea de compensatii cetãtenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

*

16. - Lege pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare

15. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare

*

643/1997. - Decret privind conferirea Ordinului "meritul militar" unor ofiteri, maistri militari si subofiteri din Ministerul de Interne

665/1997. - Decret privind trecerea în rezervã sau direct în retragere a unor generali din Ministerul Apãrãrii Nationale

16. - Decret privind recunoasterea în functia de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului a Preacuviosului Ierodiacon Visarion Rãsinãreanul

20. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestora în rezervã

21. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Informatii Externe

22. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestuia în rezervã

23. - Decret privind rechemarea unui ambasador

24. - Decret privind rechemarea unui ambasador

25. - Decret privind rechemarea unui ambasador

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

7. - Decizie a secretarului de stat, director general al Directiei Generale a Vãmilor, privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipãrire a declaratiei vamale în detaliu

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

           Art. 1. - (1) Prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane se fac în scop terapeutic, în conditiile prezentei legi.
            (2) Prin prelevare se întelege recoltarea de tesuturi si/sau organe umane sãnãtoase, morfologic si functional, în vederea realizãrii unui transplant.
            (3) Prin transplant de tesuturi si/sau organe umane se întelege acea activitate medicalã complexã care, în scop terapeutic, înlocuieste tesuturi si/sau organe umane compromise, morfologic si functional, din corpul unui subiect uman cu alte structuri similare, dovedite ca fiind sãnãtoase.
            (4) În întelesul prezentei legi, prin donator se întelege subiectul în viatã sau subiectul în stare de moarte cerebralã, compatibil genetic cu potentialul primitor care, în scop terapeutic, doneazã tesuturi si/sau organe umane.
            (5) Prin primitor se întelege subiectul care beneficiazã de realizarea unui transplant.
           Art. 2. - (1) Prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane nu pot face obiectul vreunei tranzactii.
            (2) Donarea în timpul vietii sau consimtãmântul scris pentru prelevarea de tesuturi si organe, dupã moarte, dat de donator sau de membrii familiei ori de rude prevãzute de lege, dupã moartea acestuia, reprezintã un act profund umanitar, care poate permite salvarea vietii unui om.
            (3) Prelevarea si transplantul de tesuturi si organe ca urmare a exercitãrii unei constrângeri de naturã fizicã sau moralã asupra unei persoane fizice sunt interzise.
           Art. 3. - (1) Necesitatea efectuãrii prelevãrii si a transplantului de tesuturi si organe umane, coordonarea si supravegherea acestor activitãti medicale revin Comisiei de transplant de tesuturi si organe umane, care functioneazã în cadrul Ministerului Sãnãtãtii, precum si centrelor regionale de transplant.
            (2) Componenta, organizarea, functionarea si atributiile acestei comisii, precum si ale centrelor regionale de transplant se stabilesc prin regulament, avizat de Colegiul Medicilor din România si aprobat de ministrul sãnãtãtii.
           Art. 4. - (1) Se interzice divulgarea oricãrei informatii care ar permite primitorului identificarea celui care a donat un tesut sau un organ. De la aceastã dispozitie se poate deroga numai în caz de necesitate terapeuticã.
            (2) Se interzice publicitatea în favoarea donãrii de tesuturi si organe în folosul unei persoane sau al unei institutii spitalicesti determinate.

CAPITOLUL II
Prelevarea de tesuturi si organe umane

           Art. 5. - (1) Prelevarea de tesuturi si organe umane în scop terapeutic se poate efectua de la persoane majore în viatã, cu capacitate mintalã deplinã, numai dacã nu existã un pericol pentru viata donatorului si cu consimtãmântul scris, liber, prealabil si expres al acestuia, conform modelului cuprins în anexa nr. 1.
            (2) Controlul prealabil, clinic si de laborator, al donatorului este obligatoriu.
            (3) Consimtãmântul se dã numai dupã ce donatorul a fost informat de medic asupra eventualelor riscuri si consecinte pe plan fizic, psihic, familial si profesional, rezultate din faptul prelevãrii.
            (4) Donatorul poate reveni înainte de prelevare asupra consimtãmântului dat.
           Art. 6. - Se interzice prelevarea de organe si tesuturi umane de la potentiali donatori minori, precum si de la persoanele lipsite de discernãmânt, aflate în viatã.
           Art. 7. - (1) Prelevarea de mãduvã osoasã poate fi efectuatã si de la un minor, numai în beneficiul fratelui sau al surorii sale.
            (2) Prelevarea de mãduvã osoasã de la minori se poate face numai cu consimtãmântul fiecãruia dintre titularii autoritãtii pãrintesti sau al reprezentantului legal al minorului. Consimtãmântul se exprimã în fata presedintelui tribunalului judetean sau al municipiului Bucuresti, dupã caz, în a cãrui razã de activitate domiciliazã minorul, ori în fata unui magistrat, dupã efectuarea obligatorie a unei anchete de cãtre autoritatea tutelarã competentã.
            (3) Refuzul minorului împiedicã orice prelevare.
           Art. 8. - (1) Prelevarea de tesuturi si organe umane de la persoanele decedate se efectueazã numai dacã moartea cerebralã a fost confirmatã medical.
            (2) Prelevarea se face în acest caz cu consimtãmântul scris al membrilor majori ai familiei sau al rudelor, în urmãtoarea ordine: sot, pãrinte, copil, frate ori sorã. În absenta acestora, consimtãmântul va fi luat de la persoana autorizatã în mod legal sã îl reprezinte pe defunct, în ambele situatii procedându-se conform modelului cuprins în anexa nr. 2.
            (3) Dacã persoana posesoare a cãrtii de donator, decedatã, a exprimat, în scris, în timpul vietii, dorinta de a dona organe si/sau tesuturi, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 4, nu este necesar consimtãmântul cerut la alin. (2).
            (4) Dacã donatorul decedat este minor, prelevarea de organe si/sau tesuturi se poate face numai cu consimtãmântul scris al pãrintilor sau al reprezentantului legal, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 3.
           Art. 9. - (1) Elementele si criteriile pe baza cãrora se face confirmarea medicalã a mortii cerebrale, precum si datele pe care trebuie sã le continã actul constatator sunt prevãzute în anexa nr. 5.
            (2) Medicii care constatã moartea cerebralã, pe de o parte, si cei care efectueazã prelevarea sau transplantul de organe, pe de altã parte, trebuie sã facã parte din unitãti functionale sau servicii sanitare distincte.
            (3) Comisia de transplant de tesuturi si organe umane din Ministerul Sãnãtãtii trebuie sã fie informatã despre orice prelevare si transplant de organe, în conditiile legii.
            (4) Medicii care au procedat la prelevarea de organe sau tesuturi de la o persoanã decedatã sunt obligati sã asigure restaurarea decentã a acesteia.
           Art. 10. - (1) Prelevarea de tesuturi si organe umane se poate efectua numai dacã s-a manifestat consimtãmântul în scris de a se face asemenea activitãti, precum si dacã prin actul prelevãrii nu se compromite o autopsie medico-legalã solicitatã, în conditiile legii.
            (2) Introducerea sau scoaterea din tarã de tesuturi, organe si alte elemente sau produse ale corpului uman se poate face numai pe baza autorizatiei speciale emise de Comisia de transplant de tesuturi si organe umane din cadrul Ministerului Sãnãtãtii, pentru fiecare situatie, fãrã a prejudicia stocurile din rezerva nationalã.
            (3) Donatorul viu nu poate ceda organe unice sau vitale.
            (4) Prelevarea de organe unice se poate face numai de la cadavre.

CAPITOLUL III
Transplantul de tesuturi si organe umane

           Art. 11. - (1) Transplantul de tesuturi si organe umane se efectueazã numai în scop terapeutic si cu consimtãmântul scris al primitorului, dat în prezenta medicului-sef al sectiei în care este operat si a doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 6.
            (2) În cazul în care primitorul este în imposibilitatea de a-si da consimtãmântul, acesta poate fi dat în scris, în urmãtoarea ordine: de cãtre unul dintre membrii familiei, de o altã rudã sau de reprezentantul legal al acestuia.
            (3) Pentru minori sau persoanele lipsite de discernãmânt, consimtãmântul va fi dat de pãrinti sau, dupã caz, de reprezentantul legal al acestora, conform modelului cuprins în anexa nr. 7.
            (4) Consimtãmântul poate fi dat numai dupã ce medicul a informat primitorul sau, dupã caz, persoanele prevãzute la alin. (2) si (3) asupra eventualelor riscuri de ordin medical rezultate din transplant.
           Art. 12. - Transplantul de tesuturi si organe umane se poate face fãrã consimtãmântul prevãzut la art. 11, dacã, datoritã unor împrejurãri obiective, legãtura cu familia ori cu reprezentantii legali ai primitorului, aflat în imposibilitatea de a-si da consimtãmântul, nu se poate lua în timp util, iar întârzierea ar conduce inevitabil la moartea acestuia, fapt consemnat de medicul-sef de sectie si de doi martori, conform modelului cuprins în anexa nr. 8.

CAPITOLUL IV
Sanctiuni

           Art. 13. - Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage rãspunderea disciplinarã, materialã, civilã, contraventionalã sau penalã, dupã caz.
           Art. 14. - Prelevarea sau transplantul de tesuturi si/sau organe umane fãrã consimtãmântul dat, în conditiile prezentei legi, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 2 ani la 5 ani.
           Art. 15. - Fapta persoanei care a dispus sau a efectuat prelevarea atunci când prin aceasta se compromite o autopsie medico-legalã, solicitatã în conditiile legii, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani.
           Art. 16. - (1) Constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani fapta persoanei de a dona tesuturi si/sau organe umane în scopul obtinerii unor foloase.
            (2) Determinarea cu rea-credintã sau constrângerea unei persoane sã doneze tesuturi si/sau organe umane, indiferent sub ce formã, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la un an la 3 ani.
           Art. 17. - Organizarea si/sau efectuarea prelevãrii si/sau transplantului de tesuturi si/sau organe umane, în scopul obtinerii vreunui profit, din vânzarea tesuturilor si/sau organelor umane, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 ani la 7 ani.
           Art. 18. - Încãlcarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 ani la 6 ani.

CAPITOLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

           Art. 19. - (1) Prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane se efectueazã de medici de specialitate si numai în spitalele autorizate de Ministerul Sãnãtãtii si care sunt centre regionale de transplant.
            (2) Conditiile de autorizare a spitalelor prevãzute la alin. (1) sunt avizate de Colegiul Medicilor din România si se stabilesc prin regulamentul de autorizare a prelevãrii si a transplantului de tesuturi si organe umane, aprobat prin ordin al ministerului sãnãtãtii.
           Art. 20. - Donarea voluntarã în timpul vietii sau consimtãmântul scris pentru prelevarea de organe si tesuturi dupã moartea cerebralã, în scopul transplantului, act profund umanitar, dã dreptul celui în cauzã la înregistrarea si primirea Cãrtii de donator, conform modelelor cuprinse în anexele nr. 4 si 9.
           Art. 21. - Costul investigatiilor, spitalizãrii, operatiilor, medicamentelor, materialelor sanitare si de întretinere precum si al îngrijirilor postoperatorii se suportã de cãtre spitalul în care sunt internati donatorii si primitorii de tesuturi si organe umane, de cãtre asigurãrile de sãnãtate si de cãtre persoana în cauzã, dupã caz, în conditiile legii.
           Art. 22. - Activitatea de prelevare si transplant de tesuturi si organe umane se poate face si în cadrul retelelor medicale proprii ale altor ministere, în conditiile legii.
           Art. 23. - Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezenta lege.
           Art. 24. - (1) Prezenta lege intrã în vigoare la 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
            (2) Pe aceeasi datã, dispozitiile art. 129-137 din cadrul sectiunii 2, intitulatã "Terapia cu sânge si derivate din sânge. Prelevarea si transplantarea de tesuturi si organe umane", a capitolului V din Legea nr. 3/1978 privind asigurarea sãnãtãtii populatiei, precum si orice alte dispozitii contrare se abrogã.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si Senat în sedinta comunã din 24 noiembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 8 ianuarie 1998.
Nr. 2.
 ANEXA Nr. 1

DECLARATIE
            Subsemnatul(a) ..., informat(ã) si constient(ã) asupra riscurilor si beneficiului transplantului de organe si tesuturi, în concordantã cu dispozitiile legale în vigoare, declar cã sunt de acord cu donarea urmãtoarelor organe si/sau tesuturi:..... pentru transplant, cãtre ...., care este ............................................
                                                        (gradul de rudenie DA/NU).
            Înteleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost fãcute nici un fel de presiuni. Sunt de acord sã nu solicit sau sã nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensã.
Donator ...........................
Data.....
Medic-sef de sectie ......................
 ANEXA Nr. 2
DECLARATIE
            Subsemnatul(a) ..., în calitate de sot(sotie), pãrinte, copil major, frate, sorã a numitului(numitei) .........., decedat(ã), declar cã sunt de acord cu recoltarea si cu donarea urmãtoarelor organe si tesuturi: ..........
            Declar cã înteleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar si nu am nici un fel de pretentii materiale.
Data.....
Reprezerrtantul donatorului,
(gradul de rudenie)
.................................
 ANEXA Nr 3
DECLARATIE
            Subsemnatul(a) .............................................................................................................................................,
            (tatãl/mama reprezentantul legal) al numitului(numitei) ....................................................,
minor(ã), informat,(ã) si constient(ã) asupra riscurilor si beneficiului transplantului de organe si tesuturi, în concordantã cu dispozitiile legale în vigoare referitoare la prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, declar cã sunt de acord cu recoltarea si donarea urmãtoarelor organe si tesuturi:......................................
            Înteleg gestul meu ca fiind un act profund umanitar. Asupra mea nu au fost fãcute nici un fel de presiuni. Sunt de acord sã nu primesc, eu sau familia mea, nici un fel de recompensã.
Data .......
Tatãl .................
Mama ...............
Reprezentantul legal ..............
 ANEXA Nr. 4
DECLARATIE
            Subsemnatul(a)......, în speranta cã dupã moartea mea îi pot ajuta pe ceilalti semeni ai mei, declar cã accept ca dupã decesul meu sã-mi fie recoltate si donate urmãtoarele organe si tesuturi anatomice..........., în vederea transplantului.
Data.......
Semnãtura ......................:.
Martor ..............................
Martor ..............................
            Acest document este conform cu dispozitiile legale în vigoare referitoare la prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane.
Comisia de transplant de tesuturi
si organe umane
..................................

ANEXA Nr. 5

CRITERII DE DIAGNOSTIC
pentru confirmarea mortii cerebrale

Datele pe care trebuie sã le continã actul constatator

            I. Diagnosticul mortii cerebrale se stabileste pe baza urmãtoarelor criterii:
            1. Examen clinic:
            - starea de comã profundã, flascã, areactivã;
            - absenta reflexelor de trunchi cerebral (în mod special, absenta reflexelor fotomotor si corneean).
            2. Absenta ventilatiei spontane, confirmatã de testul de apnee (la un Pa CO2 de 60 mm Hg).
            3. Douã trasee EEG, efectuate la 6 ore, care sã ateste lipsa electrogenezei corticale.
            II. Cauza care a determinat moartea cerebralã trebuie sã fie clar stabilitã.
            III. Excluderea altor cauze reversibile care ar putea produce un tablou clinic si un traseu EEG, asemãnãtoare cu cele din moartea cerebralã (hipotermia, rnai micã de 35°C,  medicamente depresoare ale sistemului nervos central,
 hipotensiune arterialã - presiune arterialã medie mai micã de 55 mm Hg).
            IV. Diagnosticul de moarte cerebralã va fi stabilit de doi anestezisti reanimatori diferiti sau de un anestezist reanimator si un neurolog sau neurochirurg, prin douã examinãri repetate la un interval de 6 ore.
 ANEXA Nr. 6

DECLARATIE
            Subsemnatul(a) ......, informat(ã) si constient(ã) asupra riscurilor si beneficiului transplantului de organe si tesuturi, în concordantã cu dispozitiile legale în vigoare referitoare la prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, declar cã sunt de acord cu primirea urmãtoarelor organe si/sau tesuturi anatomice: ........................................
Data .....
Medic-sef de sectie ......................
Martor..........................................
Martor .........................................

ANEXA Nr 7

DECLARATIE
            Subsemnatul(tii) ......, pãrinti (copil major, frate, sorã, reprezentanti legali) ai numitului(numitei) ......... , minor(ã) (handicapat(ã) mintal), informat(ti) si constient(ti) asupra riscurilor si beneficiului transplantului de organe si tesuturi, în concordantã cu dispozitiile legale în vigoare referitoare la prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, declar(declarãm) cã sunt(suntem) de acord cu primirea urmãtoarelor organe si/sau tesuturi anatomice: ........................
Data .......
Semnãtura ...........................
Medic-sef de sectie ..............
Martor..................................
Martor.................................

ANEXA Nr. 8

DECLARATIE-DECIZIE
            Comisia de transplant de tesuturi si organe umane din cadrul Ministerului Sãnãtãtii a încercat, prin toate mijloacele uzuale, sã ia legãtura cu familia (urmasii, reprezentantii legali) numitului(numitei) ............, aflat(ã) pe lista de asteptare în vederea transplantului de ......................................
            Întrucât acest lucru nu a fost posibil în intervalul de timp avut la dispozitie, pentru evitarea decesului primitorului, comisia a hotãrât începerea transplantului în ziua de ........... , ora .............
Data ..................
Medic-sef de sectie .................
Martor.....................................
Martor ....................................
            Comisia de transplant
            de tesuturi si organe umane:
            1. ................................
            2. ................................
            3. ................................
            4. ................................
            5. ................................
 ANEXA Nr. 9
DECLARATIE-DECIZIE
            Subsemnatul(a) .........., informat(ã) si constient(ã) asupra riscurilor si beneficiului transplantului de organe si tesuturi, în concordantã cu dispozitiile legale în vigoare referitoare la prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane, declar cã sunt de acord cu înscrierea mea ca donator voluntar post-mortem pentru urmãtoarele organe si tesuturi: ..........................................................................................
            Sunt de acord cu investigarea mea periodicã si gratuitã privind starea mea de sãnãtate, primind în schimb Cartea de donator.
            Potrivit legii, asupra hotãrârii mele pot reveni oricând, sub conditia ca actul scris de revenire sã fie semnat si de doi martori.
Data...........
Semnãtura .........................
Martor ...............................
Martor ..............................
            Comisia de transplant
            de tesuturi si organe umane:
            1. ...............................
            2. ................................
            3. ................................
            4. ................................
            5. ................................
            De acord cu donarea organelor si tesuturilor mentionate mai sus si cu eliberarea Cãrtii de donator.
Data......................
Nr. de înregistrare ...................

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind prelevarea si transplantul de tesuturi si organe umane si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 27 decembrie 1997.
Nr. 660.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind acordarea de compensatii cetãtenilor români pentru bunurile trecute
in proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. 1. - (1) Cetãtenii români, prejudiciati în urma aplicãrii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în mãsura în care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despãgubiri pentru bunurile imobile - constructii si terenuri - pe care le aveau în proprietate în judetele Durostor si Caliacra, cedate Bulgariei, precum si pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui.
            (2) De prevederile alin. (1) beneficiazã si cetãtenii români, mostenitori legali ai fostilor proprietari.
           Art. 2. - (1) Despãgubirile se acordã celor îndreptãtiti, sub forma unor compensatii bãnesti distincte pentru terenuri, pentru constructii si pentru recoltele de porumb, bumbac si floarea-soarelui, dupã cum urmeazã:
            a) pentru fiecare hectar de teren, o sumã calculatã la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilitã în conditiile prevãzute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, actiuni la societãtile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în judetul de domiciliu sau învecinat, fãrã ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordã compensatii sã depãseascã suprafata prevãzutã de Legea fondului funciar nr. 18/1991, cu modificãrile ulterioare;
            b) pentru fiecare locuintã - inclusiv anexele gospodãresti - precum si pentru constructiile cu alte destinatii, o sumã calculatã în raport cu suprafata construitã si cu materialele de constructii folosite, precum si cu vechimea constructiei; în aceastã sumã este inclusã si compensatia pentru terenul aferent constructiei, respectiv terenul de sub constructie si curtea.
            Comisia prevãzutã la art. 6 va putea majora cu pânã la 50% compensatia bãneascã prevãzutã la alin. (1) lit. a) si b), în raport cu valoarea deosebitã a unor constructii sau terenuri intravilane - urbane sau rurale -, dacã o asemenea apreciere se justificã pe baza actelor prezentate de cei în cauzã;
            c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, o sumã calculatã în raport cu suprafata cultivatã si cu productia medie la hectar în anul 1940.
            (2) Criteriile de evaluare, modalitãtile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii si recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevãzute la art. 12. Criteriile de evaluare a constructiilor se vor stabili în conditiile prevãzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului.
           Art. 3. - În cazul în care, anterior, cei îndreptãtiti au fost despãgubiti partial, în bani sau în naturã, pentru prejudiciile suferite în urma aplicãrii tratatului, acestia au dreptul la compensatie, proportional, pentru prejudiciul rãmas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.
           Art. 4. - (1) În termen de 6 luni de la data intrãrii în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptãtite la compensatie, fosti proprietari sau mostenitorii acestora, vor depune, în acest sens, cereri însotite de actele doveditoare la comisia judeteanã sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea legii, în a cãrei circumscriptie domiciliazã.
            (2) Dacã mostenitorii fostilor proprietari domiciliazã în judete diferite, acestia vor depune cererile la comisia municipiului Bucuresti.
            (3) Persoanele prevãzute la alin. (1) si (2) vor anexa la cerere o declaratie autentificatã, pe propria rãspundere, din care sã rezulte suprafetele de teren, constructiile si recoltele pentru care se considerã îndreptãtite sã primeascã compensatii în conditiile prezentei legi.
            (4) În cadrul termenului prevãzut la alin. (1), persoanele îndreptãtite pot depune cereri, neînsotite de acte, în situatia imposibilitãtii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.
           Art. 5. - (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiitor pentru care se solicitã compensatii se face cu înscrisuri.
            (2) Arhivele Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, precum si alte institutii publice care detin acte referitoare la situatia persoanelor evacuate din judetele Durostor si Caliacra, ca urmare a aplicãrii tratatului, sunt obligate sã elibereze celor interesati copii de pe actele solicitate.
           Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusã din directorul general al directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat, directorul general al directiei generale pentru agriculturã si alimentatie, seful directiei judetene a Arhivelor Nationale, seful inspectiei judetene de constructii, lucrãri publice, urbanism si amenajarea teritoriului, un consilier juridic desemnat de prefect si un notar public desemnat de Ministerul Justitiei, la propunerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Comisia va functiona în cadrul prefecturii.
            (2) Presedintele comisiei prevãzute la alin. (1) este prefectul.
            (3) În termenul prevãzut la alin. (1) se constituie, prin hotãrâre a Guvernului, comisia centralã pentru aplicarea dispozitiilor legii, care va functiona la Ministerul Finantelor.
            (4) Comisia centralã este formatã din 11 membri, dintre care: trei reprezentanti ai Ministerului Finantelor, un reprezentant al Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Departamentului pentru Administratie Publicã Localã, un reprezentant al Ministerului Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, un reprezentant al Ministerului Justitiei, un reprezentant al Arhivelor Nationale si doi reprezentanti ai Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater (judetele Durostor si Caliacra).
           Art. 7. - (1) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti primesc, verificã si rezolvã cererile de acordare a compensatiilor. Hotãrârile privind acordarea compensatiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotãrârile se adoptã cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunicã comisiei centrale, spre validare, precum si solicitantului.
            (2) În termen de 15 zile de la comunicare, solicitantul nemultumit de hotãrârea comisiei poate face contestatie la comisia centralã.
            (3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centralã va analiza contestatiile si va valida sau va invalida mãsurile stabilite de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, admitând sau respingând, dupã caz, contestatiile ce i-au fost adresate. Hotãrârea comisiei centrale se comunicã solicitantilor si directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat.
            (4) Hotãrârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecãtoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza cãruia domiciliazã solicitantul.
            (5) Hotãrârile pronuntate de tribunal sunt supuse recursului.
            (6) În vederea solutionãrii cererilor, comisiile prevãzute la art. 6 pot solicita acte si informatii oricãror institutii publice, persoane fizice si juridice.
            (7) În cazul în care compensatia este solicitatã de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si atunci când dupã adoptarea hotãrârii apar si alte persoane având vocatie succesoralã, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutioneazã potrivit dreptului comun.
           Art. 8. - (1) Compensatiile acordate cetãtenilor români îndreptãtiti se suportã din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu aceastã destinatie, iar plãtile cãtre persoanele fizice se asigurã de cãtre primãriile în raza cãrora îsi au domiciliul beneficiarii.
            (2) Ministerul Finantelor este autorizat sã punã la dispozitie primãriilor sumele necesare despãgubirii, în conditiile legii.
            (3) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevãzut la art. 4 alin. (1), în functie de volumul compensatiilor ce urmeazã a se acorda prin hotãrâre a Guvernului, se va stabili modalitatea de esalonare a acordãrii compensatiilor, preturile actualizându-se în raport cu coeficientul de inflatie. Esalonarea plãtilor nu va depãsi 2 ani consecutivi.
            (4) În cazul în care compensatia constã în actiuni, societãtile comerciale nominalizate au obligatia sã înregistreze hotãrârile comisiilor judetene si a municipiului Bucuresti si sã acorde solicitantilor actiuni dintre cele detinute de stat, prin cesiune la valoarea nominalã, egalã cu suma compensatiei.
            Art. 9. - Cererile adresate oricãror autoritãti publice, precum si actiunile în justitie având ca obiect acordarea compensatiilor prevãzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.
           Art. 10. - Dreptul la orice compensatie pentru pagube suferite în urma aplicãrii tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevãzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensatiilor în termenul prevãzut la art. 4.
           Art. 11. - Activitatea comisiilor prevãzute la art. 6 înceteazã la data finalizãrii tuturor cererilor depuse conform art. 4.
           Art. 12. - Ministerul Finantelor, împreunã cu Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, norme metodologice cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevãzute în bugetul de stat cu destinatia de compensatii, criteriile si modalitãtile de stabilire a compensatiilor, precum si modalitãtile de acordare a actiunilor prevãzute la art. 2 alin. (1) lit. a).
           Art. 13. - Prezenta lege intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
RADU VASILE

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 2 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 8 ianuarie 1998.
Nr. 9.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind acordarea de compensatii cetãtenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind acordarea de compensatii cetãtenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicãrii Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 4 ianuarie 1998.
Nr. 3.
 


PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Art. I. - Legea nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 267 din 29 octombrie 1996, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            1. Articolul 4 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Autoritatea nationalã competentã în domeniul nuclear, care exercitã atributiile de reglementare, autorizare si control prevãzute în prezenta lege, este Comisia Nationalã pentru Controlul Activitãtilor Nucleare, aflatã în subordinea Guvernului."
            2. Articolul 4 alineatul (5) va avea urmãtorul cuprins:
            "(5) O cotã-parte din tarifele încasate de comisie, reprezentând contravaloarea cheltuielilor de expertizare tehnicã, examinare si control, în vederea autorizãrii activitãtilor nucleare prevãzute la art. 2, se face venit la bugetul de stat; restul din tarifele încasate poate fi utilizat de comisie pentru cheltuieli de personal, cheltuieli materiale, dotãri si investitii specifice acestor activitãti, evidentiindu-se într-un cont separat ca surse extrabugetare. Cotele respective se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."
            3. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - Prelungirea perioadei de valabilitate a autorizatiei sau a permiselor de exercitare, reautorizarea sau eliberarea unui nou permis se fac în conditiile prevãzute la art. 8-10 si la art. 13."
            4. Articolul 16 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 16. - (1) Activitãtile în care se utilizeazã materiale cu activitate totalã sau cu concentratie masicã scãzutã, generatorii de radiatii ionizante de tipul aprobat de comisie si orice tuburi electronice care îndeplinesc limitele si criteriile de exceptare prevãzute în standardele internationale, astfel încât riscurile aferente activitãtii sau sursei sunt minimum acceptate, se excepteazã, în parte sau în totalitate, de la aplicarea regimului de autorizare prevãzut în prezenta lege."
            5. Articolul 19 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - (1) Combustibilul nuclear poate fi detinut numai de persoane juridice. Se interzice detinerea combustibilului nuclear fãrã a poseda pentru acesta autorizatia de detinere, precum si una dintre urmãtoarele autorizatii: de producere, depozitare, tratare, prelucrare, utilizare, transport, import sau export, în acord cu activitãtile pe care le desfãsoarã, eliberate în conformitate cu prevederile art. 18 si art. 20-22."
            6. La articolul 28 se introduc alineatele (3) si (4), care vor avea urmãtorul cuprins:
            (3) Autorizatia sau permisul de exercitare, emis în baza prevederilor prezentei legi, nu îl scuteste pe titular de respectarea prevederilor legislatiei în vigoare.
            (4) Comisia va stabili modalitãtile concrete de aplicare a prezentei legi ori de câte ori prevederile acesteia nu pot fi aplicate simultan cu prevederile legale de altã naturã, cu consultarea autoritãtilor administratiei publice în materie, acordând prioritate respectãrii conditiilor de desfãsurare în sigurantã a activitãtilor nucleare."
            7. Articolul 34 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 34. - (1) În exercitarea mandatului lor, organele cu drept de control al activitãtilor nucleare, prevãzute în anexa nr. 3, au drepturile prevãzute la art. 31 alin. (1) si obligatiile si atributiile prevãzute la art. 32, în limitele competentelor stabilite de lege.
            (2) În caz de nesupunere la control sau de nesupunere fatã de oricare dintre dispozitiile sale, comisia poate cere autoritãtilor competente fie sã procedeze la executarea silitã, fie sã întreprindã o anchetã. Comisia poate cere interventia reprezentantilor Inspectoratului General al Politiei sau, în cazuri de urgentã, poate întreprinde, din proprie initiativã, mãsuri asigurãtorii de securitate nuclearã, urmând ca toate cheltuielile aferente sã fie rambursate de cãtre titularul autorizatiei de bunãvoie sau prin executare silitã."
            8. Capitolul V va avea urmãtorul titlu:
            "atributii si rãspunderi"
            9. Articolul 35 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 35. - În afara atributiilor prevãzute explicit de lege, comisia:
            a) propune initierea proiectelor de lege, de hotãrâri ale Guvernului si elaboreazã reglementãrile proprii si comune cu alte autoritãti competente, potrivit legii;
            b) elaboreazã instructiuni cu caracter obligatoriu, precum si reglementãri de securitate nuclearã privind asigurarea calitãtii si functionarea în conditii de sigurantã a obiectivelor si instalatiilor nucleare, protectia împotriva radiatiilor nucleare a personalului expus profesional, a populatiei, a mediului înconjurãtor si a bunurilor materiale, protectia fizicã, evidenta, pãstrarea si transportul materialelor radioactive si a materialelor fisionabile speciale, precum si gestionarea deseurilor radioactive;
            c) aprobã, potrivit legii, planurile de interventie pentru cazurile de accident nuclear si participã la asigurarea interventiei;
            d) elaboreazã proceduri pentru urmãrirea radioactivitãtii mediului si asigurã supravegherea permanentã a acesteia pe teritoriul national;
            e) initiazã, cu avizul Ministerului Afacerilor Externe, actiuni de promovare a intereselor specifice României în relatiile cu Agentia Internationlã pentru Energia Atomicã (A.I.E.A.), cu Agentia pentru Energia Nuclearã (A.E.N.) si cu alte organizatii internationale specializate în domeniul reglementãrilor si controlului activitãtilor nucleare; coopereazã, în conditiile legii cu institutii similare din alte state;
            f) controleazã aplicarea prevederilor acordurilor internationale în vigoare privind controlul garantiilor, protectia fizicã, transportul materialelor fisionabile si radioactive, protectia împotriva radiatiilor, asigurarea calitãtii si securitatea nuclearã a instalatiilor;
            g) informeazã prompt autoritatea centralã pentru protectia mediului si Ministerul Apãrãrii Nationale asupra oricãrei cresteri semnificative a radioactivitãtii mediului;
            h) coopereazã cu alte organisme care au, potrivit legii, atributii în domeniul functionãrii în conditii de sigurantã a obiectivelor si instalatiilor nucleare, în corelatie cu cerintele de protectie a mediului si a populatiei;
            i) asigurã informarea publicului prin publicatii oficiale, comunicate de presã; organizeazã audieri sau anchete, dupã caz;
            j) îndeplineste orice alte atributii prevãzute de lege în domeniul reglementãrilor si al controlului activitãtilor nucleare."
            10. Articolul 37 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 37. - (1) Comisia va organiza, potrivit legii, reteaua de supraveghere a radioactivitãtii mediului pe teritoriul României, asigurând fluxul informational necesar sistemului integrat de monitorizare a parametrilor mediului."
            11. Articolul 37 alineatul (4) va avea urmãtorul cuprins:
            "(4) Comisia informeazã, ori de câte ori este necesar, autoritatea centralã pentru protectia mediului si Ministerul Apãrãrii Nationale asupra celor constatate în activitatea de supraveghere exercitatã si colaboreazã cu acestea în vederea stabilirii mãsurilor necesare."
            12. Articolul 38 alineatul (1) litera b) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) introducerea în domeniul medical, pentru diagnostic si tratament medical, a surselor închise, deschise, a dispozitivelor generatoare de radiatii ionizante si a produselor farmaceutice care contin materiale radioactive;"
            13. Articolul 44 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 44. - (1) Efectuarea unei activitãti dintre cele prevãzute la art. 2, la art. 24 alin. (1) si la art. 38 alin. (1), fãrã a avea autorizatie corespunzãtoare prevãzutã de lege, constituie infractiune si se pedepseste dupã cum urmeazã:
            a) cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendã, activitãtile prevãzute la art. 2 lit. a) privitoare la cercetarea, proiectarea, amplasarea, productia, constructia sau montajul obiectivelor sau instalatiilor nucleare, la art. 2 lit. b), d) si g), la art. 24 alin. (1), precum si la art. 38 alin. (1);
            b) cu închisoare de la 3 ani la 10 ani si interzicerea unor drepturi, pentru efectuarea neautorizatã a unor activitãti prevãzute la art. 2 lit. a) privitoare la punerea în functiune, exploatarea, modificarea, dezafectarea, importul sau exportul instalatiilor nucleare si la art. 2 lit. c), e) si f)."
            14. Punctul 1 din anexa nr. 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "1. comisia nationalã pentru controlul activitãtilor nucleare."
           Art. II. - Legea nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare, cu modificãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p..PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 15 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
RADU BERCEANU

Bucuresti, 8 ianuarie 1998.
Nr. 16.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea Legii nr. 111/1996 privind desfãsurarea în sigurantã a activitãtilor nucleare si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 15.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind conferirea Ordinului "Meritul Militar" unor ofiteri, maistri militari si
subofiteri din Ministerul de Interne

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 32 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile ministrului de stat, ministru de interne,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Art. 1. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa I pentru 25 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr. 1.
           Art. 2. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a II-a pentru 20 de ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr. 2.
           Art. 3. - Se conferã Ordinul "meritul militar" clasa a III-a pentru 15 ani vechime în activitate si rezultate meritorii ofiterilor, maistrilor militari si subofiterilor prevãzuti în anexa nr. 3.
           Art. 4. - Prezentul decret intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 1998.
           Art. 5. - Anexele 1-3*) fac parte integrantã din prezentul decret.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

 
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 22 decembrie 1997.
Nr. 643.

*) Anexele nr. 1-3 se publicã ulterior.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã sau direct în retragere a unor generali din Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si a) art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile ministrului apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Art. 1. - Pe data de 31 decembrie 1997 se trec în rezervã, prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmãtorii:
            - generalul de divizie Andrita Ion Gheorghe
            - generalul de brigadã Otelea Dumitru Cornel
            - generalul de brigadã Vertan Vasile Constantin.
           Art. 2. - Pe data de 31 decembrie 1997, generalul de brigadã Palada Maria Victor trece direct în retragere prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) si alin. 5 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 27 decembrie 1997.
Nr. 665.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind recunoasterea în functia de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe
a Sibiului a Preacuviosului Ierodiacon Visarion Rãsinãreanul

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 21 alin. (1) din Decretul nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase din România,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se recunoaste în functia de episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Sibiului Preacuviosul Ierodiacon Visarion Rãsinãreanul, cu numele sãu de mirean Dumitru Bãltat.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 16.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestora în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Art. 1. - Pe data de 31 decembrie 1997 se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor:
            - colonelului Astilean Nicolae Nicolae
            - colonelului Mihalcea Neculae Aristide.
           Art. 2. - Pe data de 31 decembrie 1997, generalul de brigadã Astilean Nicolae Nicolae se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.
           Art. 3. - Pe data de 31 decembrie 1997, generalul de brigadã Mihalcea Neculae Aristide se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor rnilitare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

 
PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 20.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general din Serviciul de Informatii Externe

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Pe data de 31 decembrie 1997, generalul de brigadã Irinoiu Gheorghe Nicolae se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 21.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Serviciul de Informatii Externe si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea directorului Serviciului de Informatii Externe,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Art. 1. - Pe data de 31 decembrie 1997 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Dodu Grigore Petru.
           Art. 2. - Pe aceeasi datã, generalul de brigadã Dodu Grigore Petru se trece în rezervã prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 22.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Ion Diaconu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Islanda.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 23.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Constantin Garbea se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Uzbekistan.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 24.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind rechemarea unui ambasador

            În temeiul art. 91 alin. (2) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Domnul Aurel Turbãceanu se recheamã din calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Regatul Arabiei Saudite.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 6 ianuarie 1998.
Nr. 25.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind modificarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipãrire a declaratiei vamale în detaliu

            Secretar de stat, directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
            în temeiul art. 39 alin. (3) din Regulamentul vamal, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997,
            emite urmãtoarea decizie:

           Articol unic. - Anexa nr. 10 la Decizia nr. 946/1997 pentru aprobarea Normelor tehnice de completare, utilizare si tipãrire a declaratiei vamale în detaliu, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 271 bis din 9 octombrie 1997, se modificã si se înlocuieste cu anexa la prezenta decizie.

Directorul general
al Directiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpunaru
secretar de stat

Bucuresti, 8 ianuarie 1998.
Nr. 7.
 ANEXÃ(Anexa nr. 10 la Decizia 946/1997) 

CODURILE
regimurilor vamale si ale altor destinatii


           PROCEDURA 1
            Codurile regimurilor vamale:
            10 Export
            11 Export în vederea plasãrii în antrepozit a mãrfurilor românesti
            12 Scoatere de bunuri din tarã în afara activitãtii de comert exterior

           PROCEDURA 2
            Codurile regimurilor vamale:
            21 Export temporar în vederea plasãrii mãrfurilor în regim de perfectionare pasivã
            23 Export temporar în vederea reimportului în aceeasi stare

           PROCEDURA 3
            Codurile regimurilor vamale:
            31 Reexport

           PROCEDURA 4
            Codurile regimurilor vamale:
            40 Import
            41 Introducere de bunuri în afara activitãtii de comert exterior
            42 Import de mãrfuri pentru consum sau utilizare în zonã liberã

           PROCEDURA 5
            Codurile regimurilor vamale:
            51 Plasare de mãrfuri în regim de perfectionare activã cu suspendarea plãtii taxelor vamale
            52 Plasare de mãrfuri în regim de perfectionare activã cu restituirea taxelor vamale
            53 Admitere temporarã cu exonerare totalã de la plata taxelor vamale
            54 Admitere temporarã cu exonerare partialã de la plata taxelor vamale
            55 Plasare de mãrfuri în regim de perfectionare activã cu suspendarea plãtii taxelor vamale în antrepozit vamal
            56 Plasare de mãrfuri în regim de perfectionare activã cu suspendarea plãtii taxelor vamale în zonã liberã
            57 Transfer de mãrfuri aflate sub regim de perfectionare activã cu suspendarea plãtii taxelor vamale sau a produselor compensatoare rezultate din astfel de regim

           PROCEDURA 6
            Codurile regimurilor vamale:
            61 Reimport de mãrfuri românesti, realizat în termen de 3 ani de la data exportului, aflate în aceeasi stare
            62 Reimport de mãrfuri exportate temporar
            63 Reimport de mãrfuri exportate temporar în regim de perfectionare pasivã

           PROCEDURA 7
            Codurile regimurilor vamale:
            71 Plasare de mãrfuri sub regim de antrepozit vamal
            72 Plasare în antrepozit vamal a produselor compensatoare obtinute din regim de perfectionare activã
            73 Transfer de mãrfuri dintr-un antrepozit în altul

           PROCEDURA 8
            Codurile regimurilor vamale:
            80 Tranzit de la interior la frontierã
            81 Tranzit de la frontierã la interior
            82 Tranzit de la frontierã la frontierã
            83 Tranzit de la interior la interior

           PROCEDURA 9
            Codurile regimurilor vamale:
            91 Plasare de mãrfuri sub regim de transformare sub control vamal.