MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 19        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 21 ianuarie 1998

SUMAR

DECRETE SI LEGI

           493/1997. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956

           20. - Lege pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956

           Conventia europeanã cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare

           7. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956

           494/1997. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990

           21. - Lege pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990

           Conventia europeanã cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare

           8. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990

           491/1997. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953

           22. - Lege pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953

           Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare

           9. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la paris la 11 decembrie 1953

           490/1997. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964

           23. - Lege pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964

           Protocol aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare

           10. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964

           492/1997. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959

           24. - Lege pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959

           Conventia europeanã cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare

           11. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959

DECRETE SI LEGI

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeanã cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956, si se dispune, publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU


 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm,
acest decret. 

PRIM-MINISTRU
ViCTOR CIORBEA

Bucuresti, 12 septembrie 1997.
Nr. 493.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia europeanã cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie  1956.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 octombrie 1997, cu  respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 13 ianuarie 1998.
Nr. 20.

CONVENTIA EUROPEANÃ
cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare*)

            Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
            luând act de Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, semnatã la Paris la 11 decembrie 1953, si de Conventia culturalã europeanã, semnatã la Paris la 19 decembrie 1954,
            considerând cã se va aduce o contributie importantã la întelegerea europeanã, dacã un numãr mai mare de studenti, printre care studentii de la limbi moderne, ar putea efectua o parte din studii în strãinãtate si dacã examenele de absolvire si cursurile frecventate de ei ar putea fi recunoscute de universitatea de la care provin,
            considerând, de asemenea, cã recunoasterea perioadelor de studii în strãinãtate ar contribui la solulionarea problemelor create de diminuarea numãrului de specialisti cu înaltã calificare,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:

 ARTICOLUL 1

            1. În acceptia prezentei conventii s-a stabilit o distinctie între pãrtile contractante, în functie de autoritatea competentã în probleme de echivalare de pe teritoriul lor, care este:
            a) statul;
            b) universitatea;
            c) statul sau universitatea, dupã caz.
            Fiecare parte contractantã va informa pe Secretarul general al Consiliului Europei care este autoritatea competentã din tara sa, pentru probleme de echivalare.
            2. Termenul universitãti desemneazã:
            a) universitãtile;
            b) institutiile considerate de cãtre partea contractantã pe teritoriul cãreia acestea sunt situate, ca fiind de aceeasi categorie cu universitãtile.

ARTICOLUL 2

            1. Pãrtile contractante la care se referã categoria a) de la paragraful 1 al art. 1 recunosc orice perioadã de studii, efectuatã de un student la limbi moderne, într-o universitate dintr-o tarã membrã a Consiliului Europei, ca fiind echivalentã cu o perioadã similarã desfãsuratã în universitatea din care acesta provine, cu conditia ca autoritãtile universitãtii mentionate mai sus sã elibereze studentului un certificat atestând faptul cã el a absolvit respectiva perioadã de studii cu rezultate satisfãcãtoare.
            2. Durata perioadei de studii la care se referã paragraful precedent va fi determinatã de cãtre autoritãtile competente ale pãrtii contractante interesate.

ARTICOLUL 3

            Pãrtile contractante din categoria a) de la paragraful 1 aI art. 1 vor examina modalitãiile potrivit cãrora va putea fi recunoscutã o perioadã de studii, efectuatã într-o universitate dintr-o altã tarã membrã a Consiliului Europei, de cãtre studenti de la alte discipline decât limbile moderne,îndeosebi studenti de la stiintele teoretice si aplicate.

ARTICOLUL 4

            Pãrtile contractante aflate sub incidenta categoriei a) alin. 1, paragraful 1 vor încerca sã stabileascã, prin intermediul acordurilor unilaterale sau bilaterale, conditiile în care un examen promovat cu succes sau un curs frecventat de un student în timpul perioadei de studii, într-o universitate dintr-o altã tarã membrã a Consiliului Europei, poate fi echivalat cu un examen similar promovat cu succes sau cu un curs urmat de un student în universitatea din care provine.

ARTICOLUL 5

            Pãrtile contractante care fac parte din categoria b) de la paragraful 1 al art. 1 vor transmite textul prezentei conventii autoritãtilor din universitãtile situate pe teritoriile lor si le vor încuraja în analizarea cu bunãvointã si în aplicarea principiilor enuntate în art. 2, 3 si 4.

ARTICOLUL 6

            Pãrtile contractante care fac parte din categoria c) de la paragraful 1 al art. 1 vor aplica prevederile art. 2-4, referitoare la acele universitãti, pentru care statul reprezintã autoritatea competentã în problemele abordate de aceastã conventie, si cele ale art. 5, referitoare la acele universitãti care reprezintã ele însele autoritãtile competente în aceste probleme.

ARTICOLUL 7

            Fiecare parte contractantã va prezenta Secretarului general al Consiliului Europei, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei conventii, un raport scris privind mãsurile luate pentru punerea în aplicare a dispozitiilor art. 2-6.

ARTICOLUL 8

            Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte pãrti contractante informatiile primite de la fiecare dintre ele, conform art. 7, si va informa, de asemenea, Comitetul de Ministri asupra progreselor înregistrate în aplicarea acestei conventii.

ARTICOLUL 9

            1. Prezenta conventie va fi prezentatã spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificatã. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
            2. Conventia va intra în vigoare dupã depunerea a trei instrumente de ratificare.
            3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, conventia va intra în vigoare la data depunerii instrumentului de ratificare.
            4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor membrilor Consiliului Europei intrarea în vigoare a conventiei, denumirea pãrtilor contractante care au ratificat-o, precum si depunerea oricãrui instrument de ratificare apãrut ulterior.
            5. Fiecare parte contractantã va putea preciza teritoriile cãrora li se vor aplica prevederile prezentei conventii, adresând Secretarului general aI Consiliului Europei o declaratie ce va fi comunicatã apoi de acesta tuturor celorlalte pãrti contractante.

ARTICOLUL 10

            Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate invita orice stat care nu este membru al Consiliului Europei sã adere la aceastã conventie. Orice stat care a primit aceastã invitatie poate sã adere la prezenta conventie, depunându-si documentul sãu de adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei, care va comunica aceasta tuturor pãrtilor contractante. Oricare stat care a aderat va fi asimilat ca tarã membrã a Consiliului Europei, în ceea ce priveste aderarea la prezenta conventie. Pentru respectivul stat, prezenta conventie va intra în vigoare din momentul depunerii documentului sãu de adeziune.
            În cunostintã de cauzã, subsemnatii, deplin autorizati în acest sens, au semnat prezenta conventie.
            Redactatã la Paris, la 15 decembrie 1956, în limbile englezã si francezã, ambele texte având valoare egalã, într-un singur document, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.
            Secretarul general al Consiliului Europei, va transmite copii legalizate de pe Conventie fiecãruia dintre guvernele semnatare si aderente.
Pentru Guvernul
Republicii Austria,
Strasbourg, 26 iulie 1957,
Eduard Lidwig
Pentru Guvernul
Regatului Belgiei,
P.H. Spaak
Pentru Guvernul
Republicii Cipru,
Strasbourg, 18 septembrie 1970,
Polys Modinos
Pentru Guvernul
Regatului Danemarcei,
Ernst Christiansen
Pentru Guvernul
Republicii Franceze,
M. Fauré
Pentru Guvernul Republicii
Federale a Germaniei,
Ha Listein
Pentru Guvernul
Regatului Greciei,
Strasbourg, 16 septembrie 1960,
N. Cambalouris
Pentru Guvernul
Republicii Islanda,
Gudm. I. Gudmundsson
Pentru Guvernul
Irlandei,
William P. Fay
Pentru Guvernul
Republicii Italia,
G. Martino
Pentru Guvernul
Marelui Ducat al Luxembourgului,
Bech
Pentru Guvernul
Maltei,
J. Mamo Dingli
Pentru Guvernul
Regatului Tãrilor de Jos,
J. Luns
Pentru Guvernul
Regatului Norvegiei,
Haakon Nord
Pentru Guvernul
Republicii Portugheze,
Strasbourg, 27 aprilie 1978,
V. Sa Machado
Pentru Guvernul
Regatului Suediei,
R. Kumlin
Pentru Guvernul
Confederatiei Elvetiene,

Pentru Guvernul
Republicii Turcia,
M. Borovali
Pentru Guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, W.D. Ormsby Gore
*
*                         *

Aderãri fãcute în conformitate cu art. 10:
Spania: 25 aprilie 1975
Iugoslavia: 15 septembrie 1977

DECLARATII
fãcute în conformitate cu art. 9 paragraful 5

Aplicare teritorialã

            Republica Federalã a Germaniei
            Scrisoarea din data de 24 Februarie 1965 a reprezentantului permanent pe lângã Consiliul Europei
            ........
            Conventia Europeanã privind echivalarea perioadelor de studii universitare, din 15 decembrie 1956, se va aplica, de asemenea, si landului Berlin, de la data de 8 decembrie 1964, datã când aceastã conventie intrã în vigoare pentru Republica Federalã a Germaniei.
            Tãrile de Jos
            (Extras din instrumentul de ratificare)
            .........
            Instrumentul de ratificare al tãrilor de Jos precizeazã cã conventia se aplicã Regatului în Europa.
            Regatul Unit
            (Extras din procesul-verbal din data de 18 septembrie 1957 al instrumentului de ratificare)
            . . . . . . . .
            Prima declaratie
            18 septembrie 1957
            Depunând astãzi, în numele Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, instrumentul de ratificare a Conventiei Europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, care a fost semnat la Paris la 15 septembrie 1956, sunt însãrcinat de secretarul de stat cu Afacerile Externe al Majestãtii Sale sã vã informez cã atâta timp cât documentul mentionat se referã numai la Regatul Unit, Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord interpreteazã paragraful 5 al art. 9 ca permitându-i sã extindã aplicarea acestei conventii oricând, de aici înainte, la orice teritoriu de ale cãrui relatii internationale este rãspunzãtor.

            A doua declaratie
            2 ianuarie 1958
            Referitor la declaratia fãcutã din partea Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, la depunerea instrumentului de ratificare a Conventiei europene, semnatã la 15 decembrie 1956; în ceea ce priveste interpretarea paragrafului 5 al art. 9 din conventie, am onoarea sã vã informez, Excelenta Voastrã, asupra aplicãrii sus-mentionatei conventii în Federatia Rhodesiei si Nyassalandului începând de la aceastã datã.*) Traducere.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, adoptatã la Paris la 15 decembrie 1956, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 4 ianuarie 1998.
Nr. 7.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României,  precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeanã cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU


 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 12 septembrie 1997.
Nr. 494.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia europeanã cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma, la 6 noiembrie 1990.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Csnstitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 13 ianuarie 1998.
Nr. 21.

CONVENTIA EUROPEANÃ
cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare*)

            Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei, si celelalte state care au aderat la Conventia culturalã europeanã,
            considerând cã scopul Consiliului Europei este sã realizeze o unitate mai strânsã între membrii sãi,
            tinând seama de Conventia europeanã cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, semnatã la Paris la 15 decembrie 1956, care se referã la studiul limbilor moderne,
            convinse de faptul cã se va aduce o contributie importantã la cauza întelegerii dintre tãrile europene, dacã un numãr mai mare de studenti de la toate disciplinele ar putea efectua o parte din studii în strãinãtate si dacã examenele absolvite si cursurile urmate de acestia ar putea fi recunoscute de universitatea de la care provin,
            decise sã instaureze, în acest scop, principiul echivalãrii generale a perioadelor de studii universitare,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:

ARTICOLUL 1

            În acceptiunea prezentei conventii, termenul institutii de învãtãmânt superior desemneazã:
            a) universitãtile;
            b) alte institutii de învãtãmânt superior, recunoscute de cãtre autoritãtile competente ale pãrtii contractante în al cãrei stat sunt situate aceste institutii.

ARTICOLUL 2

            1. Pãrtile, în mãsura în care, pe teritoriul lor, statul constituie autoritatea competentã în materie, recunosc întreaga perioadã de studii, efectuatã de un student într-o institutie de învãtãmânt superior a unei alte pãrti, ca fiind echivalentã cu o perioadã similarã, efectuatã în institutia din care acesta provine, cu conditia ca:
            - un acord prealabil sã fi fost încheiat între institutia de învãtãmânt superior de origine sau autoritatea competentã a pãrtii unde este situatã aceastã institutie pe de o parte, si institutia de învãtãmânt superior sau autoritatea competentã a pãrtii pe teritoriul cãreia s-a efectuat perioada de studii, pe de altã parte;
            - autoritãtile institutiei de învãtãmânt superior unde s-a efectuat perioada de studii sã fi eliberat studentului un certificat care sã ateste cã el a participat în mod satisfãcãtor la sus-numita perioadã de studii.
            2. Durata perioadei de studii la care se referã paragra ful precedent este stabilitã de autoritãtile competente ale pãrtii pe teritoriul cãreia se aflã institutia de învãtãmânt superior de origine.

ARTICOLUL 3

            Pãrtile, în mãsura în care, pe teritoriul lor, instituiiile de învãtãmânt superior constituie autoritatea competentã în materie, vor transmite textul prezentei conventii autoritãtilor institutiilor implicate, aflate pe teritoriul lor, si le vor încuraja sã examineze cu bunãvointã si sã aplice principlile enuntate la art. 2.

ARTICOLUL 4

            Dispozitiile prezentei conventii nu afecteazã pe cele ale Conventiei europene privind echivalarea perioadelor de studii universitare, deschisã spre semnare la Paris la 15 decembrie 1956.

ARTICOLUL 5

            1. Prezenta conventie este deschisã spre semnare statelor membre ale Consiliului Europei si altor state pãrti ale Conventiei culturale europene, care pot exprima consimtãmântul lor de a se angaja prin:
            a) semnarea fãrã rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii; sau
            b) semnarea sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, urmatã de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
            2. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 6

            1. Prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã dupã expirarea termenului de o lunã de la data la care douã state membre ale Consiliului Europei si-au exprimat consimtãmântul de a se angaja prin conventie, conform dispozitiilor art. 5.
            2. Pentru orice stat semnatar, care-si va exprima ulterior consimtãmântul de a se angaja prin conventie, aceasta va  intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de o lunã de la data semnãrii sau depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare sau de aprobare.
ARTICOLUL 7
            1. Dupã intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea invita orice stat nemembru al Consiliului Europei, precum si Comunitatea Economicã Europeanã sã adere la prezenta conventie, printr-o decizie luatã cu o majoritate prevãzutã  la art. 20 lit. d) al Statutului Consiliului Europei si cu unanimitatea reprezentantilor statelor contractante care au dreptul de a fi reprezentate în Comitetul de Ministri al Consiliului Europei.
            2. Pentru orice stat care aderã sau pentru Comunitatea Economicã Europeanã, în cazul aderãrii, conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii perioadei de o lunã dupã data depunerii instrumentului de aderare la Secretarul general al Consiliutui Europei.

ARTICOLUL 8

            1. Orice stat poate, în momentul semnãrii sau în momentul depunerii instrumentului sãu de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, sã precizeze teritoriul sau teritoriile pentru care va fi aplicatã prezenta conventie.
            2. Orice stat poate, în orice alt moment ulterior, printr-o declaratie adresatã Secretarului general al Consiliului Europei, sã extindã aplicarea prezentei conventii oricãrui alt teritoriu precizat în declaratie.
            Conventia va intra în vigoare, în ceea ce priveste acest teritoriu, în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii termenului de o lunã de la data primirii declaratiei de cãtre Secretarul general al Consiliului Europei.
            3. Orice declaratie fãcutã în virtutea celor douã paragrafe precedente va putea fi retrasã, în ceea ce priveste orice teritoriu precizat în aceastã declaratie, printr-o notificare adresatã Secretarului general al Consiliului Europei.
            Retragerea va deveni efectivã în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de o lunã de la data primirii notificãrii de cãtre Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 9

            1. Orice parte poate, în orice moment, sã denunte prezenta conventie, adresând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
            2. Denuntarea va deveni efectivã în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de 6 luni de la data primirii notificãrii de cãtre Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 10

            Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului Europei, altor pãrti ale Conventiei culturale europene, tuturor statelor care au aderat la prezenta conventie si Comunitãtii Economice Europene aderente:
            a) toate semnãturile;
            b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
            c) toate datele de intrare în vigoare a prezentei conventii, conform art. 6 si 7;
            d) orice alt act, notificare sau comunicare având legãturã cu prezenta conventie.
            În cunostintã de cauzã, subsemnatii, deplin autorizati în acest sens, au semnat prezenta conventie.
            Elaborat la Roma, la 6 noiembrie 1990, în limbile francezã si englezã, ambele texte având valoare egalã, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite fiecãrui stat membru si Consiliului Europei o copie certificatã de pe aceasta.

*) Traducere.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echvalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare, adoptatã la Roma la 6 noiembrie 1990, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 4 ianuarie 1998.
Nr. 8.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU


 
În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 12 septembrie 1997.
Nr. 491.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia europenã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 13 ianuarie 1998.
Nr. 22.

CONVENTIA EUROPEANÃ
cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare*)

            Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
            considerând cã unul dintre obiectivele Consiliului Europei este acela de a continua o politicã de actiune comunã în domeniul cultural si stiintific,
            considerând cã acest obiectiv va fi mai usor de atins dacã tineretul european va avea acces liber la resursele intelectuale ale tãrilor membre,
            considerând cã universitatea constituie una dintre principalele surse ale activitãtii intelectuale ale unei tãri,
            considerând cã celor care si-au finalizat cu succes studiile secundare pe teritoriul unei tãri membre ar trebui sã li se ofere toate facilitãtile posibile pentru a avea acces într-o universitate, la alegerea acestora, situatã pe teritoriul unei alte tãri membre,
            considerând cã asemenea facilitãti, care sunt în aceeasi mãsurã de dorit în interesul liberei circulatii dintr-o tarã în alta, reclamã recunoasterea reciprocã (echivalarea) a diplomelor ce permit accesul în institutii universitare,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:

ARTICOLUL 1

            1. Fiecare parte contractantã recunoaste, pentru admiterea în universitãtile aflate pe teritoriul sãu, atunci când admiterea este supusã controlului statului, echivalarea diplomelor eliberate pe teritoriul fiecãreia dintre celelalte pãrti contractante, diplomele conferind titularilor lor calificarea necesarã pentru a fi admisi în institutii similare cu ale tãrii în care aceste diplome au fost eliberate.
            2. Admiterea în universitãti se face în limitele locurilor disponibile.
            3. Fiecare parte contractantã îsi rezervã dreptul de a nu aplica dispozitia prevãzutã la paragraful 1 pentru propriii cetãteni.
            4. Dacã admiterea în universitãtile situate pe teritoriul unei pãrti contractante nu este supusã controlului statului, partea contractantã interesatã trebuie sã transmitã acestor universitãti textul prezentei conventii si sã facã toate eforturile pentru obtinerea adeziunii universitãtilor respective la principiile exprimate în paragrafele precedente.

ARTICOLUL 2

            Fiecare parte contractantã trebuie sã adreseze Secretariatului General al Consiliului Europei, în decurs de un an de la intrarea în vigoare a prezentei conventii, un raport scris privind mãsurile luate pentru aplicarea dispozitiilor protocolului precedent.

ARTICOLUL 3

            Secretarul general al Consiliului Europei trebuie sã comunice celorlalte pãrti contractante informatiile primite de la fiecare dintre acestea, în acord cu prevederile art. 2 de mai sus, si sã tinã la curent Comitetul de Ministri al Consiliului Europei cu progresele realizate în aplicarea prezentei conventii.

ARTICOLUL 4

            În scopul aplicãrii prezentei conventii:
            a) termenul diplomã desemneazã orice diplomã, certificat sau altã calificare, sub orice formã ar fi fost ea acordatã sau înregistratã, care conferã titularului sau celui interesat dreptul de a solicita admiterea sa într-o universitate;
            b) termenul universitãti desemneazã:
                    (i) universitãtile;
                    (ii) institutii considerate, de cãtre partea contractantã pe teritoriui cãreia ele sunt situate, ca având acelasi caracter cu o universitate.

ARTICOLUL 5

            1. Prezenta conventie este deschisã semnãrii membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificatã. Instrumentele de ratificare vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
            2. Prezenta conventie va intra în vigoare dupã depunerea a trei instrumente de ratificare.
            3. Pentru semnatarii care o vor ratifica ulterior, Conventia va intra în vigoare la data depunerii instrumentelor lor de ratificare.
            4. Secretarul general al Consiliului Europei va comunica tuturor tãrilor membre ale Consiliului Europei intrarea în vigoare a Conventiei, denumirea pãrtilor contractante care au ratificat-o, precum si depunerea oricãrui instrument de ratificare apãrut ulterior.

ARTICOLUL 6

            Comitetul de Ministri al Consiliului Europei poate invita orice stat nemembru al Consiliului Europei sã adere la prezenta conventie. Orice stat care a primit aceastã invitatie va putea adera la prezenta conventie depunându-si instrumentul de adeziune Secretarului general al Consiliului Europei, care va comunica depunerea acestuia tuturor pãrtilor contractante. Pentru oricare stat care aderã, prezenta conventie va intra în vigoare începând cu depunerea instrumentului de adeziune.
            În cunostintã de cauzã, subsemnatii, deplin autorizati în acest sens, au semnat prezenta conventie.
            Elaboratã la Paris, la 11 decembrie 1953, în limbile francezã si englezã, ambele texte având valoare egalã,într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general le va transmite în copii certificate fiecãrui semnatar.
 
 
Pentru Guvernul Regatului Belgiei,
P. van Zeeland
Pentru Guvernul Republicii Cipru,
Strasbourg, 30 noiembrie 1967,
C. Pilavachi
Pentru Guvernul Regatului Danemarcei,
E. Waerum
Pentru Guvernul Republicii Franceze,
Bidault 
Pentru Guvernul
Republicii Federale a Germaniei,
Adenauer
Pentru Guvernul Regatului Greciei,
Stephanopoulos
Pentru Guvernul Republicii Islanda,
Kristinn Gudmundsson
Pentru Guvernul Irlandei,
Prôinsias Mac Aogain
Pentru Guvernul Republicii Italiene,
Lodovico Benvenuti
Pentru Guvernul Principatului Liechtenstein,

Pentru Guvernul Marelui Ducat de Luxembourg,
Bech
Pentru Guvernul Maltei,
Strasbourg, 7 mai 1988,
George Borg Olivier

Pentru Guvernul Regatului Tãrilor de Jos,
J.W. Beyen
Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,
Halvard Lange
Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
Strasbourg, 27 aprilie 1978,
V. Sa Machado
Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Östen Unden
Pentru Guvernul Confederatiei Elvetiene,

Pentru Guvernul Republicii Turcia,
F. Köprülü
Pentru Guvernul
Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord,
Anthony Nutting

     *
      *              *

Adeziuni fãcute conform art. 6:
- Austria: 9 octombrie 1956;
- Spania: 21 martie 1962;
- Israel: 7 octombrie 1971 ;
- Iugoslavia: 15 noiembrie 1977;
- Noua Zeelandã: 20 iulie 1978.

DECLARATII

Aplicare teritorialã

           Belgia
            (Declaratia Ministerului Afacerilor Externe al Beigiei, la data de 21 mai 1995)
            Depunând instrumentele de ratificare ale Majestãtii Sale Regele Belgiei asupra Conventiei Europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universitãti, semnatã la Paris la 1 decembrie 1953, declar cã numitele instrumente de ratificare sunt valabile numai pentru teritoriile metropolitane, excluzând în mod expres teritoriul Congoului Belgian si teritoriile aflate sub tutela Ruandei-Urundi.
           Republica Federalã a Germaniei
            (Extras din procesul-verbal de depunere a instrumentului de ratificare la data de 3 martie 1995)
            Guvernul federal declarã cã Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universitãti se aplicã si landului Berlin.
           Noua Zeelandã
            (Extras din instrumentul de adeziune depus la data de 20 iulie 1978)
            Guvernul Noii Zeelande declarã cã aderarea sa la Conventie se aplicã si arhipelagului Cook, Nieu si Insulelor Tokelau.*) Traducere.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificara Conventiei europene cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptatã la Paris la 11 decembrie 1953, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al  României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 4 ianuarie 1998.
Nr. 9.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului aditional la Conventia  europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Protocolul aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964, si se dispune  publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al  României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU


În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 12 septembrie 1997.
Nr. 490.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea
diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Protocolul aditional la Convenita europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la  Strasbourg la 3 iunie 1964.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 13 ianuarie 1998.
Nr. 23.

PROTOCOL ADITIONAL
la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare*)

            Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentului protocol,
            considerând scopul pe care si-l propune sã-l atingã Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universitãti, semnatã la Paris la 11 decembrie 1953, numitã în cele ce urmeazã conventia,
            considerând interesul pe care l-ar prezenta completarea acestei conventii în scopul extinderii beneficiilor si asupra titularilor de diplome ce le conferã calificarea necesarã pentru a fi admisi în universitãti, când aceste diplome sunt eliberate de institutii pe care o altã parte contractantã le încurajeazã oficial în afara teritoriului sau pe care le asimileazã celor eliberate de însãsi tara respectivã,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:

ARTICOLUL 1

            1. Orice parte contractantã recunoaste, pentru admiterea în universitãtile situate pe teritoriul sãu, când aceastã admitere este supusã controlului statului, echivalarea diplomelor eliberate de instituitile pe care o altã parte contractantã le încurajeazã oficial în afara teritoriului sãu si pe care le asimileazã celor eliberate pe teritoriul sãu.
            2. Admiterea la orice universitate se va efectua în limita locurilor disponibile.
            3. Fiecare parte contractantã îsi rezervã dreptul de a nu aplica propriilor sãi cetãteni dispozitiile prevãzute la paragraful 1.
            4. Dacã admiterea în universitãtile situate pe teritoriul unei pãrti contractante nu este supusã controlului statului, partea contractantã interesatã trebuie sã transmitã acestor universitãti textul prezentului protocol si sã depunã toate eforturile pentru a obtine adeziunea numitelor universitãti la principiile enuntate în paragrafele precedente ale prezentului articol.

ARTICOLUL 2

            Fiecare parte contractantã va comunica Secretariatului General al Consiliului Europei o listã a institutiilor încurajate oficial de cãtre aceasta în afara teritoriului sãu, care elibereazã diplome conferind calificarea necesarã pentru a fi admis în universitãtile situate pe teritoriul sãu.

ARTICOLUL 3

            În scopul aplicãrii acestui protocol:
            a) temenul diplomã desemneazã orice diplomã, certificat sau alt titlu, sub orice formã s-ar prezenta, eliberat sau înregistrat, care conferã titularului sãu calificarea necesarã pentru a fi admis într-o universitate;
            b) termenul universitãti desemneazã:
                    (i) universitãtile;
                    (ii) institutiile considerate, de cãtre partea contractantã pe teritoriul cãreia ele sunt situate, ca având acelasi caracter cu o universitate;
            c) expresia teritoriul unei pãrii contractante desemneazã teritoriul metropolitan al acestei pãrti.

ARTICOLUL 4

            1. Statele membre ale Consiliului Europei, care sunt pãrti contractante ale conventiei, pot deveni pãrti contractante ale prezentului protocol prin:
            a) semnarea fãrã rezerva ratificãrii sau acceptãrii;
            b) semnarea fãrã rezerva ratificãrii sau acceptãrii, ca urmare a ratificãrii sau acceptãrii.
            2. Orice stat care aderã la conventie poate adera la prezentul protocol.
            3. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de adeziune vor fi depuse la Secretariatul General al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 5

            1. Prezentul protocol va intra în vigoare la o lunã de la data la care douã state membre ale Consiliului Europei îl vor fi semnat fãrã rezerva ratificãrii sau acceptãrii sau îl vor fi ratificat sau acceptat conform dispozitiilor art. 4.
            2. Pentru orice stat msmbru al Consiliului Europei care, ulterior, va semna protocolul fãrã rezerva ratificãrii sau acceptãrii sau îl va ratifica sau accepta, protocolul va intra în vigoare la o lunã de la data semnãrii sau depunerii instrumentului de ratificare sau de acceptare.
            3. Pentru orice stat aderent, protocolul va intra în vigoare la o lunã de la data depunerii instrumentului de adeziune. Totusi aceastã adeziune nu va intra în vigoare înaintea intrãrii în vigoare a protocolului.

ARTICOLUL 6

            1. Prezentul protocol va rãmâne în vigoare pe o duratã nedeterminatã.
            2. Orice parte contractantã va putea, în ceea ce o priveste, sã anuleze prezentul protocol, adresând o notificare Secretarului general al Consiliului Europei.
            3. Anularea va începe la 6 luni de la data primirii notificãrii de cãtre Secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 7

            Secretarul general al Consiliului Europei va notifica statelor membre ale Consiliului si oricãrui stat care a aderat la prezentul protocol:
            a) orice semnãturã fãrã rezerva ratificãrii sau acceptãrii;
            b) orice semnãturã sub rezerva ratificãrii sau acceptãrii;
            c) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare sau de adeziune;
            d) orice datã de intrare în vigoare a prezentului protocol, conform art. 5;
            e) orice notificare primitã în aplicarea dispozitiilor art. 2 si 6.
            În cunostintã de cauzã, subsemnatii, deplin autorizati în acest sens, au semnat prezentul protocol.
            Elaborat la Strasbourg, la 3 iunie 1964, în limbile francezã si englezã, ambele texte având valoare egalã, într-un singur exemplar care va fi depus în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificatã fiecãrui stat semnatar si aderent.
 
Pentru Guvernul Republicii Austria,
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
Strasbourg, 20 aprilie 1971
Laube
Pentru Guvernul Regatului Belgiei,
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
Réné Coène
Pentru Guvernul Republicii Cipru,

Pentru Guvernul Regatului Danemarcei,
Mogens Warberg
Pentru Guvernul Republicii Franceze,
C.H. Bonfils
Pentru Guvernul Republicii Federale a Germaniei,
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
Felicia Prill
Pentru Guvernul Regatului Greciei,

Pentru Guvernul Republicii Islanda,

Pentr Guvernul Irlandei,

Pentru Guvernul Republicii Italiene,
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
Alessandro Marieni
Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului,
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
Pièrre Vurth

Pentru Guvernul Maltei,

Pentru Guvernul Regatului Tãrilor de Jos:
"În ceea ce priveste Regatul Tãrilor de Jos, expresia teritoriu metropolitan mentionatã în art. 3 lit. c) al protocolului îsi pierde sensul initial si va fi consideratã ca însemnând teritoriu european, având în vedere egalitatea
care existã din punct de vedere al dreptului public între Tãrile de Jos, Surinam si Antilele Neirlandeze".
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
W.J.D. Philipse
Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,
Knut Frydenlund
Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Strasbourg, 21 iunie 1967,
Sten Lindh
Pentru Guvernul Confederatiei Elvetiene,

 
Pentru Guvernul Republicii Turcia,
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
Strasbourg, 27 noiembrie 1964,
Nihat Dinc
Pentru Guvernul Regatului Unit
al Marii Britanii si Irlandei de Nord,
I.F. Porter
Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
sub rezerva de a ratifica sau accepta,
Strasbourg, 27 aprilie 1978,
Victor Machado
 

DECLARATIE DE INTERPRETARE

            În momentul semnãrii Protocolului aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universitãti, Comitetul de Ministri a fãcut urmãtoarea declaratie interpretativã:
            "Protocolul se referã si la scolile europene când diplomele eliberate de acestea corespund conditiilor puse de primul paragraf al primului articol al numitului protocol".

DECLARATII FÃCUTE DE STATELE MEMBRE

            REPUBLICA FEDERALÃ A GERMANIEI
            (Proces-verbal din 23 iulie 1971 de depunere a instrumentului de ratificare)
            În momentul depunerii si în numele Guvernului sãu, reprezentantul permanent a declarat cã Protocolul aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universitãti se va aplica si landului Berlin începând cu data la care va intra în vigoare pentru Republica Federalã a Germaniei.

            TÃRILE DE JOS
            1. (declaratia figurând în original în protocol)
            "În ceea ce priveste Regatul Tãrilor de Jos, expresia teritoriu metropolitan mentionatã în art. 3, lit. c) al protocolului îsi pierde sensul initial si va fi consideratã ca însemnând teritoriu european, având în vedere egalitatea care existã din punct de vedere al dreptului public între, tãrile de Jos, Surinam si Antilele Neirlandeze".
            2. (extras din instrumentul depus la 21 ianuarie 1965)
            Aprobãm, prin prezentele, pentru Regat în Europa, pentru Surinam si Antilele Neirlandeze, în toate dispozitiile care sunt continute aici, protocolul reprodus mai sus.
            Declarãm cã este acceptat, ratificat si confirmat si promitem cã va fi respectat inviolabil.

            REGATUL UNIT
            (Declaratie fãcutã în momentul semnãrii - Scrisoarea din 25 august 1964 a reprezentantului permanent de pe lângã Consiliul Europei)
            S-a precizat în art. 2 al Protocolului aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universitãti cã fiecare parte contractantã va furniza o listã a institutiilor pe care le subventioneazã în afara teritoriului sãu si care elibereazã diplome care permit accesul la universitãti situate pe teritoriul sãu. În acest moment nu existã, pentru Regatul Unit, instiiutii care sã îndeplineascã aceste conditii.


*) Traducere.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanãcu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Protocolului aditional la Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în institutii universitare, adoptat la Strasbourg la 3 iunie 1964, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al  României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 4 ianuarie 1998.
Nr. 10.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru supunerea spre ratificare Parlamentalui a Conventiei europene cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia europeanã cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al  României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 
În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnãm acest decret.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 12 septembrie 1997.
Nr. 492.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia europeanã cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 28 octombrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 8 decembrie 1997, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DERUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 13 ianuarie 1998.
Nr. 24.

CONVENTIA EUROPEANÃ
cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare*)

            Guvernele semnatare, membre ale Consiliului Europei,
            având în vedere Conventia culturalã europeanã, semnatã la Paris la 19 decembrie 1954,
            având în vedere Conventia europeanã cu privire la echivalarea diplomelor ce permit accesul în universitãti, semnatã la Paris la 11 decembrie 1953,
            având în vedere Conventia europeanã cu privire la echivalarea perioadelor de studii universitare, semnatã la Paris la 15 decembrie 1956,
            considerând cã aceste conventii trebuie completate cu dispozitii prevãzând recunoasterea academicã a titlurilor universitare obtinute în strãinãtate,
            au convenit asupra celor ce urmeazã:

ARTICOLUL 1

            Pentru aplicarea prezentei Conventii:
            a) termenul universitãti desemneazã:
                    (i) universitãtile; si
                    (ii) institutiile considerate ca fiind de nivel universitar de cãtre pãrtile contractante pe teritoriul cãrora ele sunt situate si având dreptul sã confere titluri de nivel universitar;
            b) termenul titlu universitar desemneazã orice grad, diplomã sau certificat eliberat de o universitate situatã pe teritoriul unei pãrti contractante si încheind o perioadã de studii universitare;
            c) nu sunt considerate titluri universitare, în acceptiunea lit. b) a prezentului articol, gradele, diplomele, sau certificatele eliberate în urma unui examen partial.

ARTICOLUL 2

            1. În vederea aplicãrii prezentei conventii se stabileste o distinctie între pãrtile contractante, dupã cum, pe teritoriul lor, autoritatea competentã în problemele de echivalare a titlurilor este:
            a) statul;
            b) universitatea;
            c) statul sau universitatea, dupã caz.
            2. Fiecare parte contractantã va aduce la cunostintã Secretarului general al Consiliului Europei, în interval de un an de la data intrãrii în vigoare a prezentei conventii, în legãturã cu aceasta, care este autoritatea competentã în problema echivalãrii titlurilor universitare pe teritoriul sãu.

ARTICOLUL 3

            1. Pãrtile contractante vizate la lit. a) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor acorda recunoasterea academicã a titlurilor universitare eliberate de o universitate situatã pe teritoriul unei alte pãrti contractante.
            2. Recunoasterea academicã a unui titlu universitar strãin va permite titularului:
            a) sã urmeze studii universitare complementare si sã se prezinte la examenele universitare, încheind aceste studii pentru a fi admis la pregãtirea titlului sau a gradului superior, incluzând si doctoratul, în aceleasi conditii ca cele care se aplicã nationalilor pãrtii contractante, în situatia în care admiterea la aceste studii si examene depinde de posesia unui titlu universitar national de aceeasi naturã;
            b) sã foloseascã un titlu academic, conferit de o universitate strãinã, precizându-i originea.

ARTICOLUL 4

            În ceea ce priveste lit. a) a paragrafului 2 al art. 3 al prezentei conventii, fiecare parte contractantã va putea:
            a) în cazul în care regulamentul examenelor necesare pentru un titlu universitar strãin nu contine anumite materii prescrise pentru titlul national corespunzãtor, sã nu i se acorde recunoasterea decât dupã trecerea cu succes a unui examen suplimentar la aceste materii;
            b) sã impunã detinãtorilor unui titlu universitar strãin o probã în limba sa oficialã sau într-una dintre limbile sale oficiale, dacã studiile au fost fãcute într-o altã limbã.

ARTICOLUL 5

            Pãrtile contractante vizate la lit. b) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor transmite textul conventiei autoritãtilor competente, pe teritoriul lor, în problema echivalãrii titlurilor universitare, si le vor încuraja sã examineze cu bunãvointã si sã aplice principiile enuntate la art. 3 si 4.

ARTICOLUL 6

            Pãrtile contractante vizate la lit. c) a paragrafului 1 al art. 2 al prezentei conventii vor aplica dispozitiile art. 3 si 4, în cazurile în care echivalarea titlurilor universitare tine de competenta statului, si dispozitiile art. 5, în cazul în care statul nu este autoritatea competentã în materie.

ARTICOLUL 7

            Secretarul general al Consiliului Europei va putea, periodic, sã invite pãrtile contractante sã-i prezinte o expunere scrisã a mãsurilor si deciziilor luate pentru, executarea dispozitiilor prezentei conventii.

ARTICOLUL 8

            Secretarul general al Consiliului Europei va comunica celorlalte pãrti contractante informatiile primite de la fiecare dintre ele, conform cu art. 2 si 7 ale prezentei conventii, si va tine la curent Comitetul de Ministri cu privire la progresele realizate în aplicarea prezentei conventii.

ARTICOLUL 9

            Nici o dispozitie a prezentei conventii nu va trebui sã fie consideratã susceptibilã:
            a) de a afecta dispozitii mai favorabile cu privire la recunoasterea titlurilor universitare strãine, continute într-o conventie la care vreuna dintre pãrtile contractante ar fi deja semnatarã, sau sã facã mai putin agreatã încheierea ulterioarã a unei astfel de conventii de cãtre una dintre pãrtile contractante; sau
            b) sã prejudicieze obligatia vreunei persoane de a se supune legilor si regulamentelor în vigoare pe teritoriul unei pãrti contractante în ceea ce priveste intrarea, sederea si plecarea strãinilor.

ARTICOLUL 10

            1. Prezenta conventie este deschisã spre semnare membrilor Consiliului Europei. Ea va fi ratificatã. Instrumentele ratificãrii vor fi depuse la Secretarul general al Consiliului Europei.
            2. Prezenta conventie va intra în vigoare la o lunã de la data depunerii celui de-al treilea instrument de ratificare.
            3. Pentru orice semnatar care o va ratifica ulterior, conventia va intra în vigoare la o lunã de la data depunerii instrumentului sãu de ratificare.
            4. Dupã intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comitetul de Ministri al Consiliului Europei va putea sã invite orice stat nemembru al consiliului sã adere la aceasta. Orice stat care a primit aceastã invitatie va putea sã îsi dea adeziunea, depunându-si instrumentul sãu de adeziune la Secretarul general al Consiliului Europei. Pentru orice stat aderent, prezenta conventie va intra în vigoare la o lunã de la data depunerii instrumentului sãu de adeziune.
            5. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite tuturor membrilor Consiliului Europei, ca si statelor aderente depunerea tuturor instrumentelor de ratificare si adeziunea.

ARTICOLUL 11

            Orice parte contractantã va putea, în momentul depuneriiinstrumentului sãu de ratificare sau de aderare, sau în orice moment ulterior, sã declare, prin notificare adresatã Secretarului general al Consiliului Europei, cã prezenta conventie se va aplica la toate sau la o parte dintre teritoriile ale cãror relatii internationale aceasta le asigurã.

ARTICOLUL 12

            1. La expirarea unui interval de 5 ani de la intrarea sa în vigoare, prezenta conventie va putea fi, în orice moment, anulatã de fiecare dintre pãrtile contractante.
            Aceastã anulare se va face pe calea notificãrii adresate Secretarului general al Consiliului Europei, care va informa celelalte pãrti contractante.
            2. Aceastã anulare va intra în vigoare pentru partea contractantã interesatã la 6 luni de la data primirii sale de cãtre Secretarul general al Consiliului Europei.
            În cunostintã de cauzã, subsemnatii, deplin autorizati în acest sens de guvernele respective, au semnat prezenta conventie.
            Elaboratã la Paris la 14 decembrie 1959, în limbile francezã si englezã, ambele texte având valoare egalã, într-un singur exemplar, care va fi depus în arhivele Consiliului Europei.
            Secretarul general al Consiliului Europei va transmite o copie certificatã fiecãruia dintre guvernele semnatare si aderente.
 
 
Pentru Guvernul Republicii Austria,
Strasbourg, 25 iulie 1960,
H. Reichmann
Pentru Guvernul Regatului Belgiei,
P. Wigny
Pentru Guvernul Republicii Cipru,
Pentru Guvernul Regatului Danemarcei,
Strasbourg, 16 rnartie 1961,
W. Hammershaimb
Pentru Guvernul Republicii Franceze,
M. Couve de Murville
Pentru Guvernul Republicii Federale a Germaniei,
Strasbourg, 31 decembrie 1963,
Felician Prill
Pentru Guvernul Regatului Greciei,
E. Averoff-Tositsas
În momentul semnãrii prezentei conventii, eu declar cã Guvernul elen îsi rezervã dreptul de a nu aplica propriilor sãi cetãteni dispozitiile prevãzute la art. 3 al conventiei.
Pentru Guvernul Republicii Istanda,
Pétur Eggerz
Pentru Guvernul Irlandei,
Strasbourg, l3 ianuarie 1964,
Brian Durnin
Pentru Guvernul Republicii Italiene,
G. Pella
Pentru Guvernul Principatului Liechtenstein,
Pentru Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului,
E. Schauss
Pentru Guvernul Maltei,
Strasbourg, 7 mai 1968,
George Borg Oliver
Pentru Guvernul Regatului Tãrilor de Jos,
H.R. van Houten
Pentru Guvernul Regatului Norvegiei,
Halvard Lange
Pentru Guvernul Republicii Portugheze,
Strasbourg, 27 aprilie 1987,
V. Sa Machado
Pentru Guvernul Regatului Suediei,
Strasbourg, 27 iunie 1967,
Sten Lindh
Pentru Guvernul Confederatiei Elvetiene,

Pentru Guvernul Republicii Turcia,
Fatin R. Zorlu
Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii,
David Ormsby-Gore

Adeziuni fãcute conform art. 10 paragraful 4:

Spania: 17 decembrie 1976
Iugoslavia: 15 septembrie 1977
Sfântul Scaun: 21 iunie 1979


*) Traducere.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Conventiei europene cu privire la recunoasterea academicã a titlurilor universitare, adoptatã la Paris la 14 decembrie 1959, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 4 ianuarie 1998.
Nr. 11.