MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 33        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 29 ianuarie 1998

SUMAR

REPUBLICÃRI

         Legea nr. 31 /1990 privind societãtile comerciale

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

           Decizia nr. 127 din 22 mai 1997 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si ale art. 3301 din Codul de procedurã civilã

           Decizia nr. 128 din 22 mai 1997 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 din Codul de procedurã civilã

           Decizia nr. 130 din 22 mai 1997 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 330 si urmãtoarele din Codul de procedurã civilã

           Decizia nr. 652 din 16 decembrie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330 si 3301 din Codul de procedurã civilã

           Decizia nr. 653 din 16 decembrie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330 din Codul de procedurã civilã

           Decizia nr. 654 din 16 decembrie 1997 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a art. 330 si art. 3301, art. 3302, art. 3303 si art. 3304 din Codul de procedurã civilã

REPUBLICÃRI

LEGEA Nr. 31/1990*)
privind societãtile comerciale

TITLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) În vederea efectuãrii de acte de comert, persoanele fizice si persoanele juridice se pot asocia si pot constitui societãti comerciale, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
            (2) Societãtile comerciale cu sediul în România sunt persoane juridice române.
            Art. 2. - Societãtile comerciale se vor constitui în una dintre urmãtoarele forme:
            a) societate în nume colectiv;
            b) societate în comanditã simplã;
            c) societate pe actiuni;
            d) societate în comanditã pe actiuni; si
            e) societate cu rãspundere limitatã
            Art. 3. - (1) Obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social.
            (2) Asociatii în societatea în nume colectiv si asociatii comanditati în societatea în comanditã simplã sau în comanditã pe actiuni rãspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale. Creditorii societãtii se vor îndrepta mai întâi împotriva acesteia pentru obligatiile ei si, numai dacã societatea nu le plãteste în termen de cel mult 15 zile de la data punerii în întârziere, se vor putea îndrepta împotriva acestor asociati.
            (3) Actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii în societatea cu rãspundere limitatã rãspund numai pânã la concurenta capitalului social subscris.

TITLUL II
Constituirea societãtilor comerciale

 CAPITOLUL I
Actul constitutiv al societãtii

            Art. 5. - (1)  Societatea în nume colectiv sau în comanditã simplã se constituie prin contract de societate, iar societatea pe actiuni, în comanditã pe actiuni sau cu rãspundere limitatã se constituie prin contract de societate si statut.
             (2) Societatea cu rãspundere limitatã se poate constitui prin actul de vointã al unei singure persoane. În acest caz se întocmeste numai statutul.
            (3) Contractul de societate si statutul pot fi încheiate sub forma unui înscris unic, denumit act constitutiv.
            (4) Când se încheie numai contract de societate sau numai statut, acestea pot fi denumite, de asemenea, act constitutiv. În cuprinsul prezentei legi, denumirea act constitutiv desemneazã atât înscrisul unic, cât si contractul de societate si/sau statutul societãtii.
            (5) Actul constitutiv se semneazã de toti asociatii sau, în caz de subscriptie publicã, de fondatori si se încheie în formã autenticã.
            Art. 6. - (1) Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant în constituirea societãtii sunt considerati fondatori.
            (2) Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasã, abuz de încredere, fals, uz de fals, înselãciune, delapidare, mãrturie mincinoasã, dare sau luare de mitã, precum si pentru alte infractiuni prevãzute de prezenta lege.
            Art. 7. - Actul constitutiv al societãtii în nume colectiv, în comanditã simplã sau cu rãspundere limitatã va cuprinde:
            a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetãtenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea în comanditã simplã se vor arãta asociatii comanditari si asociatii comanditati;
            b) forma, denumirea, sediul si, dacã este cazul, emblema societãtii;
            c) obiectul de activitate al societãtii, cu precizarea domeniului si a activitãtii principale;
            d) capitalul social subscris si cel vãrsat, cu mentionarea aportului fiecãrui asociat, în numerar sau în naturã, valoarea aportului în naturã si modul evaluãrii, precum si data la care se va vãrsa integral capitalul social subscris. La societãtile cu rãspundere limitatã se vor preciza numãrul si valoarea nominalã a pãrtilor sociale, precum si numãrul pãrtilor sociale atribuite fiecãrui asociat pentru aportul sãu;
            e) asociatii care reprezintã si administreazã societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si dacã ei urmeazã sã le exercite împreunã sau separat;
            f) partea fiecãrui asociat la beneficii si la pierderi;
            g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitãti fãrã personalitate juridicã atunci când se înfiinteazã o datã cu societatea, sau conditiile pentru înfiintarea lor ulterioarã, dacã se are în vedere o atare înfiintare;
            h) durata societãtii;
            i) modul de dizolvare si de lichidare a societãtii.
            Art. 8. - Actul constitutiv al societãtii pe actiuni sau în comanditã pe actiuni va cuprinde:
            a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetãtenia asociatilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea în comanditã pe actiuni se vor arãta asociatii comanditari si asociatii comanditati;
            b) forma, denumirea, sediul si, dacã este cazul, emblema societãtii;
            c) obiectul de activitate al societãtii, cu precizarea domeniului si a activitãtii principale;
            d) capitalul social subscris si cel vãrsat. La constituire, capitalul social subscris, vãrsat de fiecare actionar, nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris, dacã prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui vãrsat în termen de 12 luni de la înmatriculare;
            e) valoarea bunurilor constituite ca aport în naturã în societate, modul de evaluare si numãrul actiunilor acordate pentru acestea;
            f) numãrul si valoarea nominalã a actiunilor, cu specificarea dacã sunt nominative sau la purtãtor. Dacã sunt mai multe categorii de actiuni, se vor arãta numãrul, valoarea nominalã si drepturile conferite fiecãrei categorii de actiuni;
            g) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetãtenia administratorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea administratorilor, persoane juridice; garantia pe care administratorii sunt obligati sã o depunã, puterile ce li se conferã si dacã ei urmeazã sã le exercite împreunã sau separat; drepturile speciale de reprezentare si de administrare acordate unora dintre ei. Pentru societãtile în comanditã pe actiuni se vor indica comanditatii care reprezintã si administreazã societatea;
            h) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetãtenia cenzorilor, persoane fizice; denumirea, sediul si nationalitatea cenzorilor, persoane juridice;
            i) clauze privind conducerea, administrarea, controlul gestiunii si functionarea societãtii;
            j) durata societãtii;
            k) modul de distribuire a beneficiilor si de suportare a pierderilor;
            l) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitãti fãrã personalitate juridicã atunci când se înfiinteazã o datã cu societatea, sau conditiile pentru înfiintarea lor ulterioarã, dacã se are în vedere o atare înfiintare;
            m) avantajele rezervate fondatorilor;
            n) actiunile comanditarilor în societatea în comanditã pe actiuni;
            o) operatiunile încheiate de asociati în contul societãtii ce se constituie si pe care aceasta urmeazã sã le preia, precum si sumele ce trebuie plãtite pentru acele operatiuni;
            p) modul de dizolvare si de lichidare a societãtii.
            Art. 9. - Societatea pe actiuni se constituie prin subscriere integralã si simultanã a capitalului social de cãtre  semnatarii actului constitutiv sau prin subscriptie publicã.
            Art. 10. - (1) Capitalul social al societãtii pe actiuni si al societãtii în comanditã pe actiuni nu poate fi mai mic de 25.000.000 lei**).
            (2) Numãrul actionarilor în societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 5.
            Art. 11. - (1) Capitalul social al unei societãti cu rãspundere limitatã nu poate fi mai mic de 2.000.000 lei si se divide în pãrti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 lei**).
            (2) Pãrtile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.
            Art. 12. - În societatea cu rãspundere limitatã, numãrul asociatilor nu poate fi mai mare de 50.
            Art. 13. - (1) În cazul în care, într-o societate cu rãspundere limitatã, pãrtile sociale sunt ale unei singure persoane, aceasta, în calitate de asociat unic, are drepturile si obligatiile ce revin, potrivit prezentei legi, adunãrii generale a asociatilor.
            (2) Dacã asociatul unic este administrator, îi revin si obligatiile prevãzute de lege pentru aceastã calitate.
            (3) În societatea care se înfiinteazã de cãtre un asociat unic, valoarea aportului în naturã va fi stabilitã pe baza unei expertize de specialitate.
            Art. 14. - (1) O persoanã fizicã sau o persoanã juridicã nu poate fi asociat unic decât într-o singurã societate cu rãspundere limitatã.
            (2) O societate cu rãspundere limitatã nu poate avea ca asociat unic o altã societate cu rãspundere limitatã, alcãtuitã dintr-o singurã persoanã.
            (3) În caz de încãlcare a prevederilor alin. (1) si (2), statul, prin Ministerul Finantelor, va cere dizolvarea pe cale judecãtoreascã a unei societãti astfel constituitã. De asemenea, camera de comert si industrie teritorialã sau ori care persoanã interesatã poate cere dizolvarea pe cale judecãtoreascã a unei societãti constituite cu încãlcarea prevederilor de mai sus.
            (4) Pe baza hotãrârii de dizolvare, lichidarea se va face în conditiile prevãzute de prezenta lege pentru societãtile cu rãspundere limitatã.
            Art. 15. - (1) Aporturile în numerar sunt obligatorii la constituirea oricãrei forme de societate.
            (2) Aporturile în naturã sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizeazã prin transferarea drepturilor corespunzãtoare si prin predarea efectivã cãtre societate a bunurilor aflate în stare de utilizare.
            (3) Aporturile în creante sunt liberate potrivit art. 84. Asemenea aporturi nu sunt admise la societãtile pe actiuni care se constituie prin subscriptie publicã si nici la societãtile în comanditã pe actiuni sau cu rãspundere limitatã.
            (4) Prestatiile în muncã nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.
            (5) Asociatii în societatea în nume colectiv si asociatii comanditati se pot obliga la prestatii în muncã cu titlu de aport social dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului social. În schimbul acestui aport, asociatii au dreptul sã participe potrivit actului constitutiv, la împãrtirea beneficiilor si a activului social, rãmânând, totodatã, obligati sã participe la pierderi.
            Art. 16. - La autentificarea actului constitutiv se va prezenta dovada eliberatã de oficiul registrului comertului privind disponibilitatea firmei si a emblemei.

CAPITOLUL II
Formalitãti specifice pentru constituirea societãtii pe actiuni prin subscriptie publicã

            Art. 17. - (1) Când societatea pe actiuni se constituie prin subscriptie publicã, fondatorii vor întocmi un prospect de emisiune, care va cuprinde datele prevãzute la art. 8, cu exceptia celor privind pe administratori si cenzori, si în care se va stabili data închiderii subscriptiei.
            (2) Prospectul de emisiune semnat de fondatori în formã autenticã va trebui depus, înainte de publicare, la oficiul registrului comertului din judetul în care se va stabili sediul societãtii.
            (3) Judecãtorul delegat la oficiul registrului comertului, constatând îndeplinirea conditiilor de la alin. (1) si (2), va autoriza publicarea prospectului de emisiune.
            (4) Prospectele de emisiune care nu cuprind toate mentiunile sunt nule.Subscriitorul nu va putea invoca aceastã nulitate, dacã a luat parte la adunarea constitutivã sau dacã a exercitat drepturile si îndatoririle de actionar.
            Art. 18. - (1) Subscrierile de actiuni se vor face pe unul sau pe mai multe exemplare ale prospectului de emisiune al fondatorilor, vizate de judecãtorul delegat.
            (2) Subscrierea va cuprinde: numele si prenumele sau denumirea, domiciliul ori sediul subscriitorului; numãrul, în litere, al actiunilor subscrise; data subscrierii si declaratia expresã cã subscriitorul cunoaste si acceptã prospectul de emisiune.
            (3) Participãrile la beneficiile societãtii, rezervate de fondatori în folosul lor, desi acceptate de subscriitori, nu au efect decât dacã vor fi aprobate de adunarea constitutivã.
            Art. 19. - Cel mai târziu în termen de 15 zile de la data închiderii subscrierii, fondatorii vor convoca adunarea constitutivã, printr-o înstiintare publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si în douã ziare cu largã rãspândire, cu 15 zile înainte de data fixatã pentru adunare. Înstiintarea va cuprinde locul si data adunãrii, care nu poate depãsi douã luni de la data închiderii subscrierii, si precizarea problemelor care vor face obiectul discutiilor.
            Art. 20. - (1) Societatea se poate constitui numai dacã întregul capital social a fost subscris si fiecare acceptant a vãrsat în numerar jumãtate din valoarea actiunilor subscrise la Casa de Economii si Consemnatiuni ori la o societate bancarã sau la una dintre unitãtile acestora. Restul din capitalul social subscris va trebui vãrsat în termen de 12 luni de la înmatriculare.
            (2) Actiunile ce reprezintã aporturi în naturã vor trebui acoperite integral.
            Art. 21. - Dacã subscrierile publice depãsesc capitalul social prevãzut în prospectul de emisiune sau sunt mai mici decât acesta, fondatorii sunt obligati sã supunã aprobãrii adunãrii constitutive majorarea sau, dupã caz, reducerea capitalului social la nivelul subscriptiei.
            Art. 22. - (1) Fondatorii sunt obligati sã întocmeascã o listã a celor care, acceptând subscriptia, au dreptul sã participe la adunarea constitutivã, cu mentionarea numãrului actiunilor fiecãruia.
            (2) Aceastã listã va fi afisatã la locul unde se va tine adunarea, cu cel putin 5 zile înainte de adunare.
            Art. 23. - (1) Adunarea alege un presedinte si doi sau mai multi secretari. Participarea acceptantilor se va constata prin liste de prezentã, semnate de fiecare dintre ei si vizate de presedinte si de unul dintre secretari.
            (2) Oricare acceptant are dreptul sã facã observatii asupra listei afisate de fondatori, înainte de a se intra în ordinea de zi a adunãrii, care va decide asupra observatiilor.
            Art. 24. - (1) În adunarea constitutivã, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procurã specialã.
            (2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti.
            (3) Acceptantii care au constituit aporturi în naturã nu au drept de vot în deliberãrile referitoare la aporturile lor, chiar dacã ei sunt si subscriitori de actiuni în numerar ori se prezintã ca mandatari ai altor acceptanti.
            (4) Adunarea constitutivã este legalã dacã sunt prezenti jumãtate plus unu din numãrul acceptantilor si ia hotãrâri cu votul majoritãtii simple a celor prezenti.
            Art. 25. - (1) Dacã existã aporturi în naturã, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni încheiate de fondatori în contul societãtii ce se constituie si pe care aceasta urmeazã sã le ia asupra sa, adunarea constitutivã numeste, în conditiile art. 38, unul sau mai multi experti, care îsi vor da avizul asupra evaluãrilor.
            (2) Dacã majoritatea cerutã nu poate fi întrunitã, desemnarea expertilor se va face de judecãtorul delegat, la cererea oricãrui acceptant.
            Art. 26. - (1) Dupã ce expertii au depus raportul de evaluare prevãzut la art. 37, fondatorii convoacã din nou adunarea constitutivã, conform dispozitiilor art. 19.
            (2) Dacã valoarea aporturilor în naturã, stabilitã de experti, este inferioarã cu o cincime aceleia prevãzute de fondatori în prospectul de emisiune, oricare acceptant se poate retrage, anuntându-i pe fondatori, pânã la data fixatã pentru adunarea constitutivã.
            (3) Actiunile revenind acceptantilor care s-au retras  pot fi preluate de fondatori în termen de 30 de zile, sau, ulterior, de alte persoane, pe cale de subscriptie publicã.
            Art. 27. - Adunarea constitutivã are urmãtoarele obligatii:
            - verificã existenta vãrsãmintelor;
            - examineazã si valideazã raportul expertilor de evaluare a aporturilor în naturã; aprobã participãrile la beneficii ale fondatorilor si operatiunile încheiate în contul societãtii;
            - discutã si aprobã actul constitutiv al societãtii, membrii prezenti reprezentând, în acest scop, si pe cei absenti, si desemneazã pe aceia care se vor prezenta pentru autentificarea actului si îndeplinirea formalitãtilor cerute pentru constituirea societãtii;
            - numeste pe administratori si cenzori.
            Art. 28. - (1) Vãrsãmintele efectuate, potrivit art. 20, pentru constituirea societãtii prin subscriptie publicã vor fi predate persoanelor însãrcinate cu încasarea lor, prin actul constitutiv, iar în lipsa unei dispozitii, persoanelor desemnate prin decizia consiliului de administratie, dupã prezentarea certificatului la oficiul registrului comertului, din care rezultã înmatricularea societãtii.
            (2) Dacã constituirea societãtii nu a avut loc, restituirea vãrsãmintelor se va face direct acceptantilor.
            Art. 29. - (1) Fondatorii iau asupra lor consecintele actelor si ale cheltuielilor necesare constituirii societãtii, iar dacã, din orice cauzã, aceasta nu se va constitui, ei nu se pot îndrepta împotriva acceptantilor.
            (2) Fondatorii sunt obligati sã predea administratorilor documentele si corespondenta referitoare la constituirea societãtii.
            Art. 30. - (1) Fondatorii si primii administratori sunt solidar rãspunzãtori, din momentul constituirii societãtii, fatã de societate si de terti pentru:
            - subscrierea integralã a capitalului social si efectuarea vãrsãmintelor stabilite de lege sau de actul constitutiv;
            - existenta aporturilor în naturã;
            - veridicitatea publicatiilor fãcute în vederea constituirii societãtii.
            (2) Fondatorii sunt rãspunzãtori, de asemenea, de valabilitatea operatiunilor încheiate în contul societãtii înainte de constituire si luate de aceasta asupra sa.
            (3) Adunarea generalã nu va putea da descãrcare fondatorilor si primilor administratori, pentru rãspunderea ce le revine în temeiul acestui articol si al art. 49 si 53, timp de 5 ani.
            Art. 31. - (1) Adunarea constitutivã va hotãrî asupra cotei de participare din beneficiul net ce revine fondatorilor unei societãti constituite prin subscriptie publicã.
            (2) Cota prevãzutã la alin. (1) nu poate depãsi 6% din beneficiul net si nu poate fi acordatã pentru o perioadã mai mare de 5 ani de la data constituirii societãtii.
            (3) În cazul majorãrii capitalulul social, drepturile fondatoritor vor putea fi exercitate numai asupra beneficiului corespunzãtor capitalului social initial.
            (4) De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice cãrora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutitiv.
            Art. 32. - În caz de dizolvare anticipatã a societãtii, fondatorii au dreptul sã cearã daune de la societate, dacã dizolvarea s-a fãcut în frauda drepturilor lor;
            Art. 33. - Dreptul la actiunea în daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data adunãrii generale a actionarilor care a hotãrât dizolvarea anticipatã.
            Art. 34. - Societãtile comerciale pe actiuni constituite prin subscriptie publicã vor fi considerate societãti deschise în sensul art. 2 lit. k) din Legea nr. 52/1994 privind valorile mobiliare si bursele de valori, când se completeazã cu dispozitiile prezentei legi în ceea ce priveste înmatricularea în registrul comertului.

CAPITOLUL III
Înmatricularea societãtii

            Art. 35. - (1) În termen de 15 zile de la data autentificãrii actului constitutiv, fondatorii sau administratorii societãtii, ori un împuternicit al acestora, vor cere înmatricularea societãtii în registrul comertului în a cãrui razã teritorialã îsi va avea sediul societatea.
            (2) Cererea va fi însotitã de:
            a) actul constitutiv al societãtii;
            b) dovada efectuãrii vãrsãmintelor în conditiile actului constitutiv;
            c) actele privind proprietatea asupra aporturilor în naturã, iar în cazul în care printre ele figureazã si imobile, certificatul constatator al sarcinilor de care sunt grevate;
            d) actele constatatoare ale operatiunilor încheiate în contul societãtii si aprobate de asociati;
            e) declaratia pe propria rãspundere a fondatorilor, a administratorilor si a cenzorilor cã îndeplinesc conditiile prevãzute de prezenta lege.
            (3) Toate avizele sau actele de autorizare, eliberate de cãtre autoritãtile publice în functie de obiectul de activitate al unei societãti, vor fi solicitate de cãtre oficiul registrului comertului, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, iar autoritãtile competente vor trebui sã emitã avizele sau actele de autorizare în termen de 15 zile. Nu este necesar sã se depunã avizele sau autorizãri1e tehnice si nici cele a cãror eliberare este legal conditionatã de înmatricularea societãtii.
            Art. 36. - (1) Controlul legalitãtii actelor sau faptelor care, potrivit legii, se înregistreazã în registrul comertului se exercitã de justitie printr-un judecãtor delegat.
            (2) La începutul fiecãrui an judecãtoresc, presedintele tribunalului va delega, la oficiul registrului, unul sau mai multi judecãtori ai tribunalului.
            (3) Judecãtorul delegat va putea dispune efectuarea unei expertize, în contul pãrtilor, precum si administrarea altor dovezi.
            Art. 37. - (1) La societãtile pe actiuni, dacã existã aporturi în naturã, avantaje rezervate fondatorilor, operatiuni încheiate de fondatori în contul societãtii ce se constituie si pe care aceasta urmeazã sã le ia asupra sa, judecãtorul delegat numeste, în termen de 5 zile de la înregistrarea cererii, unul sau mai multi experti din lista expertilor autorizati. Acestia vor întocmi un raport cuprinzând descrierea si modul de evaluare a fiecãrui bun aportat si vor evidentia dacã valoarea acestuia corespunde numãrului si valorii actiunilor acordate în schimb, precum si alte elemente indicate de judecãtorul delegat. Pentru bunurile mobile noi va fi luatã în considerare factura.
            (2) Raportul va fi depus în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului si va putea fi examinat de creditorii personali ai asociatilor sau de alte persoane. La cererea si pe cheltuiala acestora, li se pot elibera copii integrale sau partiale de pe raport.
            Art. 38. - Nu pot fi numiti experti:
            - rudele sau afinii pânã la gradul al patrulea inclusiv, ori sotii acelora care au constituit aporturi în naturã sau ai fondatorilor;
            - persoanele care primesc, sub orice formã, pentru functiile pe care le îndeplinesc, altele decât aceea de expert, un salariu sau o remuneratie de la fondatori sau de la cei care au constituit aporturi în naturã.
            Art. 39. - (1) În cazul în care cerintele legale sunt îndeplinite, judecãtorul delegat, prin încheiere, pronuntatã în termen de 5 zile de la îndeplinirea acestor cerinte, va autoriza constituirea societãtii si va dispune înmatricularea ei în registrul comertului, în conditiile prevãzute de legea privind acest registru.
            (2) Încheierea de înmatriculare va reda, dupã caz, mentiunile actului constitutiv prevãzute la art. 7 si 8.
            Art. 40. - (1) Societatea comercialã este persoanã juridicã de la data înmatriculãrii în registrul comertului.
            (2) Înmatricularea se efectueazã în termen de 24 de ore de la data la care încheierea judecãtorului delegat a devenit irevocabilã.
            Art. 41. - (1) O datã cu efectuarea înmatriculãrii, încheierea judecãtorului delegat se comunicã din oficiu, Monitorului Oficial al României, spre publicare, pe cheltuiala pãrtilor, precum si administratiei financiare în raza cãreia se aflã sediul societãtii pentru evidentã fiscalã, cu mentionarea numãrului de înmatriculare în registrul comertului.
            (2) La cererea si pe cheltuiala pãrtilor, actul constitutiv, vizat de judecãtorul delegat, se publicã în acelasi Monitor Oficial al României, Partea a IV-a, integral sau în extras.
            (3) În cazul societãtilor în nume colectiv sau în comanditã simplã, în Monitorul Oficial al României se poate publica numai un extras al încheierii, vizat de judecãtorul delegat, care va cuprinde: data încheierii, datele de identificare a asociatilor, denumirea si, dacã existã, emblema societãtii, sediul, forma, obiectul de activitate pe scurt, capitalul social, durata societãtii, numãrul de înmatriculare în registrul comertului.
            Art. 42. - Filialele sunt societãti comerciale cu personalitate juridicã si se înfiinteazã într-una dintre formele de societate enumerate la art. 2 si în conditiile prevãzute pentru acea formã. Ele vor avea regimul juridic al formei de societate în care s-au constituit.
            Art. 43. - (1) Sucursalele sunt dezmembrãminte fãrã personalitate juridicã ale societãtilor comerciale si se înmatriculeazã, înainte de începerea activitãtii lor, în registrul comertului din judetul în care vor functiona.
            (2) Dacã sucursala se înfiinteazã într-o localitate din acelasi judet sau în aceeasi localitate cu societatea fondatoare, ea se va înmatricula în acelasi registru al comertului, însã distinct, ca înmatriculare independentã.
            (3) Regimul juridic al sucursalei se aplicã oricãrui alt sediu secundar, indiferent de denumirea lui, cãruia societatea care îl înfiinteazã îi atribuie statut de sucursalã.
            (4) Celelalte sedii secundare - agentii, reprezentante sau alte asemenea sedii - se mentioneazã numai în cadrul înmatriculãrii societãtii în registrul comertului sediului principal.
            (5) Nu se pot înfiinta sedii secundare sub denumirea de filialã***).
            Art. 44. - Societãtile comerciale strãine pot înfiinta în România, cu respectarea legii române, filiale, precum si sucursale, agentii, reprezentante sau alte sedii secundare, dacã acest drept le este recunoscut de legea statutului lor organic.
            Art. 45. - (1) Reprezentantii societãtii sunt obligati sã depunã la oficiul registrului comertului semnãturile lor, în termen de 15 zile de la data înmatriculãrii societãtii, dacã au fost numiti prin actul constitutiv, iar cei alesi în timpul functionãrii societãtii, în termen de 15 zile de la alegere.
            (2) Dispozitia alineatului precedent se aplicã în mod corespunzãtor si conducãtorilor sucursalelor.

CAPITOLUL IV
Efectele încãlcãrii cerintelor legale de constituire a societãtii

            Art. 46. - Când actul constitutiv nu cuprinde mentiunile prevãzute de lege ori cuprinde clauze prin care se încalcã o dispozitie imperativã a legii sau când nu s-a îndeplinit o cerintã legalã pentru constituirea societãtii, judecãtorul delegat, din oficiu sau la cererea oricãrui asociat ori a altor persoane interesate, va respinge, prin încheiere, motivat, cererea de înmatriculare, în afarã de cazul în care asociatii înlãturã asemenea neregularitãti. Judecãtorul delegat va lua act în încheiere de regularizãrile efectuate.
            Art. 47. - (1) În cazul în care fondatorii sau reprezentantii societãtii nu au cerut înmatricularea ei în termen legal, oricare asociat poate cere oficiului registrului comertului efectuarea înmatriculãrii, dupã ce, prin notificare sau scrisoare recomandatã, i-a pus în întârziere, iar ei nu s-au conformat în cel mult 8 zile de la primire.
            (2) Dacã, totusi, înmatricularea nu s-a efectuat în termenele prevãzute de alineatul precedent, asociatii sunt eliberati de obligatiile ce decurg din subscriptiile lor, dupã trecerea a 3 luni de la data autentificãrii actului constitutiv, în afarã de cazul în care acesta prevede altfel.
            (3) Dacã un asociat a cerut îndeplinirea formalitãtilor de înmatriculare, nu se va mai putea pretinde de nici unul dintre ei eliberarea de obligatiile ce decurg din subscriptie.
            Art. 48. - (1) În cazul unor neregularitãii constate dupã înmatriculare, societatea este obligatã sã ia mãsuri pentru înlãturarea lor, în cel mult 8 zile de la data constatãrii acelor neregularitãti.
            (2) Dacã societatea nu se conformeazã, orice persoanã interesatã poate cere tribunalului sã oblige organele societãtii, sub sanctiunea plãtii de daune cominatorii, sã le regularizeze.
            (3) Dreptul la actiunea de regularizare se prescrie prin trecerea unui termen de un an de la data înmatriculãrii societãtii****).
            Art. 49. - Fondatorii, reprezentantii societãtii, precum si primii membri ai organelor de conducere, de administrare si de control ale societãtii rãspund nelimitat si solidar pentru prejudiciul cauzat prin neregularitãtile la care se referã art. 46 - 48.
            Art. 50. - (1) Actele sau faptele, pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevãzutã de lege, nu pot fi opuse tertilor, în afarã de cazul în care societatea face dovada cã acestia le cunosteau.
            (2) Operatiunile efectuate, de societate înainte de a 16-a zi de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a încheierii judecãtorului delegat nu sunt opozabile tertilor, care dovedesc cã au fost în imposibilitate de a lua cunostintã despre ele.
            Art. 51. - Tertii pot invoca însã actele sau faptele cu privire la care nu s-a îndeplinit publicitatea, în afarã de cazul în care omisiunea publicitãtii le lipseste de efecte.
            Art. 52. - Societatea este obligatã sã verifice identitatea dintre textul depus la oficiul registrului comertului si cel publicat în Monitorul Oficial al României sau în anexã. În caz de neconcordantã, tertii pot opune societãtii oricare dintre texte, în afarã de cazul în care societatea face dovada cã ei cunosteau textul depus la oficiul registruluicomertului.
            Art. 53. - Fondatorii, reprezentantii si alte persoane, care au lucrat în numele unei societãti în curs de constituire, rãspund solidar si nelimitat fatã de terti pentru actele juridice încheiate cu acestia în contul societãtii, în afarã de cazul în care societatea, dupã ce a dobândit personalitate juridicã, le-a preluat asupra sa. Actele astfel preluate sunt considerate a fi fost ale societãtii încã de la data încheierii lor.
            Art. 54. - (1) Nici societatea si nici tertii nu pot opune, pentru a se sustrage de la obligatiile asumate, o neregularitate în numirea reprezentantilor, administratorilor sau a altor persoane care fac parte din organele societãtii, atunci când aceastã numire a fost publicatã în conformitate cu legea.
            (2) Societatea nu poate invoca fatã de terti numirile în functiile mentionate în alineatul precedent sau încetarea acestor functii, dacã ele nu au fost publicate în conformitate cu legea.
            Art. 55. - (1) În raporturile cu tertii, societatea pe actiuni, în comanditã pe actiuni sau cu rãspundere limitatã este angajatã prin actele organelor sale, chiar dacã aceste acte depãsesc obiectul de activitate, în afarã de cazul în care ea dovedeste cã tertii cunosteau sau, în împrejurãrile date, trebuia sã cunoascã depãsirea acestuia. Publicarea actului constitutiv nu poate constitui, singurã, dovada cunoasterii.
            (2) Clauzele actului constitutiv ori hotãrârile organelor statutare ale societãtilor prevãzute în alineatul precedent, care limiteazã puterile conferite de lege acestor organe, sunt inopozabile tertilor, chiar dacã au fost publicate.
            Art. 56. - Nulitatea unei societãti înmatriculate în registrul comertului poate fi declaratã de tribunal numai atunci când:
            a) lipseste actul constitutiv sau când acesta nu a fost încheiat în formã autenticã;
            b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societãtii;
            c) obiectul de activitate al societãtii este ilicit sau contrar ordinii publice;
            d) lipseste încheierea judecãtorului delegat de înmatriculare a societãtii;
            e) lipseste autorizarea legalã administrativã de constituire a societãtii;
            f) actul constitutiv nu prevede denumirea societãtii, obiectul sãu de activitate, aporturile asociatilor si capitalul social subscris;
            g) s-au încãlcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si vãrsat;
            h) nu s-a respectat numãrul minim de asociati, prevãzut de lege.
            Art. 57. - Nulitatea nu poate fi declaratã în cazul în care cauza ei, invocatã în cererea de anulare, a fost înlãturatã înainte de a se pune concluzii în fond la tribunal.
            Art. 58. - (1) Pe data la care hotãrârea judecãtoreascã de declarare a nulitãtii a devenit irevocabilã, societatea înceteazã fãrã efect retroactiv si intrã în lichidare. Dispozitiile legale privind lichidarea societãtilor ca urmare a dizolvãrii se aplicã în mod corespunzãtor.
            (2) Prin hotãrârea judecãtoreascã de declarare a nulitãtii se vor numi si lichidatorii societãtii.
            (3) Tribunalul va comunica dispozitivul acestei hotãrâri oficiului registrului comertului, care, dupã mentionare, îl va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare.
            (4) Asociatii rãspund pentru obligatiile sociale pânã la acoperirea acestora în conformitate cu prevederile art. 3.
            Art. 59. - (1) Declararea nulitãtii societãtii nu aduceatingere actelor încheiate în numele sãu.
            (2) Nici societatea si nici asociatii nu pot opune tertilor de bunã-credintã nulitatea societãtii.

CAPITOLUL V
Unele dispozitii procedurale

            Art. 60. - (1) Încheierile judecãtorului delegat privitoare la înmatriculare sau la orice alte înregistrãri în registrul comertului sunt supuse numai recursului.
            (2) Termenul de recurs este de 15 zile de la data pronuntãrii încheierii.
            (3) Recursul se depune si se mentioneazã în registrul comertului unde s-a fãcut înregistrarea. În termen de 3 zile de la data depunerii, oficiul registrului comertului înainteazã recursul tribunalului sediului societãtii, iar în cazul sucursalelor înfiintate în alt judet, tribunalului acelui judet.
            (4) Motivele recursului se pot depune cu cel putin douã zile înaintea termenului de judecatã.
            Art. 61. - (1) Hotãrârile asociatilor privitoare la modificarea actului constitutiv pot fi atacate cu opozitie de cãtre creditorii sociali si de cãtre alte persoane prejudiciate prin aceste hotãrâri.
            (2) În sensul prezentei legi, prin hotãrârea asociatilor se întelege si hotãrârea organelor statutare ale societãtii, iar termenul asociati include si actionarii, în afarã de cazul în care din context rezultã altfel.
            Art. 62. - (1) Opozitia se face în termen de 30 de zile de la data publicãrii hotãrârii sau a actului aditional modificator în Monitorul Oficial al României, dacã prezenta lege nu prevede un alt termen. Ea se depune la oficiul registrului comertului care, în termen de 3 zile de la data depunerii, o va mentiona în registru si o va înainta tribunalului sediului societãtii.
            (2) Opozitia suspendã fatã de oponenti executarea hotãrârii asociatilor pânã la rãmânerea definitivã a hotãrârii judecãtoresti, în afarã de cazul în care prezenta lege prevede altfel. Opozitia se judecã în camera de consiliu a tribunalului, cu citarea pãrtilor.
            (3) Hotãrârea pronuntatã asupra opozitiei este supusã numai recursului.
            Art. 63. - Cererile si cãile de atac prevãzute de prezenta lege, de competenta instantelor judecãtoresti, se solutioneazã de tribunalul locului unde societatea îsi are sediul principal, în afarã de cazul în care legea dispune altfel.
            Art. 64. - Citarea pãrtilor în fata judecãtorului delegat si comunicarea actelor sale se fac, de cãtre oficiul registrului comertului, prin postã, cu scrisoare recomandatã, atasându-se recipisa la dosar, sau prin agenti ai oficiului registrului comertului, ori în conditiile Codului de procedurã civilã.

TITLUL III
Functionarea societãtilor comerciale

CAPITOLUL I
Dispozitii comune

            Art. 65. - (1) În lipsã de stipulatie contrarã, bunurile constituite ca aport în societate devin proprietatea acesteia din momentul înmatriculãrii ei în registrul comertului.
            (2) Asociatul care întârzie sã depunã aportul social este rãspunzãtor de daunele pricinuite, iar dacã aportul a fost stipulat în numerar este obligat si la plata dobânzilor legale din ziua în care trebuia sã facã vãrsãmântul.
            Art. 66. - (1) Pe durata societãtii, creditorii asociatului pot sã-si exercite drepturile lor numai asupra pãrtii din beneficiile cuvenite asociatului dupã bilantul contabil, iar dupã dizolvarea societãtii, asupra pãrtii ce i s-ar cuveni prin lichidare.
            (2) Creditorii prevãzuti la alin. (1) pot totusi popri, în timpul duratei societãti, pãrtile ce s-ar cuveni asociatilor prin lichidare sau pot sechestra si vinde actiunile debitorului lor.
            Art. 67. - (1) Cota-parte din beneficiu ce se va plãti fiecãrui asociat constituie dividend.
            (2) Dividendele se vor plãti asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social vãrsat, dacã prin actul constitutiv nu s-a prevãzut altfel.
            (3) Nu se vor putea distribui dividende decât din beneficiile reale.
            (4) Dividendele plãtite contrar dispozitiilor de mai sus se vor restitui.
            (5) Dreptul la actiunea de restituire a dividendelor se prescrie în termen de 3 ani de la data distribuirii lor.
            (6) Dividendele care se cuvin dupã data transmiterii actiunilor apartin cesionarului, în afarã de cazul în care pãrtile au convenit altfel.
            Art. 68. - Aportul asociatilor la capitalul social nu este purtãtor de dobânzi.
            Art. 69. - Dacã se constatã o micsorare a capitalului social, acesta va trebui reîntregit sau redus, mai înainte de a se putea face vreo repartizare sau distribuire de beneficii.
            Art. 70. - (1) Administratorii pot face toate operatiunile cerute pentru aducerea la îndeplinire a obiectului de activitate al societãtii, afarã de restrictiile arãtate în actul constitutiv.
            (2) Ei sunt obligati sã ia parte la toate adunãrile societãtii, la consiliile de administratie si la organele de conducere similare acestora.
            Art. 71. - (1) Administratorii care au dreptul de a reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacã aceastã facultate li s-a acordat în mod expres.
            (2) În cazul încãlcãrii prevederilor alin. (1), societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile rezultate din operatiune.
            (3) Administratorul care, fãrã drept, îsi substituie altã persoanã rãspunde solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societãtii.
            Art. 72. - Obligatiile si rãspunderea administratorilor sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat si de cele special prevãzute în aceastã lege.
            Art. 73. - (1) Administratorii sunt solidar rãspunzãtori fatã de societate pentru:
            a) realitatea vãrsãmintelor efectuate de asociati;
            b) existenta realã a dividendelor plãtite;
            c) existenta registrelor cerute de lege si corecta lor tinere;
            d) exacta îndeplinire a hotãrârilor adunãrilor generale;
            e) stricta îndeplinire a îndatoririlor pe care legea, actul constitutiv le impun.
            (2) Actiunea în rãspundere împotriva administratorilor apartine si creditorilor societãtii, însã acestia o vor putea exercita numai în caz de faliment al societãtii.
            Art. 74. - (1) În orice act, scrisoare sau publicatie emanând de la o societate, trebuie sã se mentioneze denumirea, forma juridicã, sediul, numãrul de înmatriculare în registrul comertului si codul fiscal.
            (2) Pentru societatea cu rãspundere limitatã, va trebui mentionat si capitalul social, iar pentru societatea pe actiuni si în comanditã pe actiuni se va mentiona si capitalul social, din care cel efectiv vãrsat, potrivit ultimului bilant contabil aprobat.

CAPITOLUL II
Societãtile în nume colectiv

            Art. 75. - Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecãrui administrator, afarã de stipulatie contrarã în actul constitutiv.
            Art. 76. - (1) Dacã actul constitutiv dispune ca administratorii sã lucreze împreunã, decizia trebuie luatã în unanimitate; în caz de divergentã între administratori, vor decide asociatii care reprezintã majoritatea absolutã a capitalului social.
            (2) Pentru actele urgente, a cãror neîndeplinire ar cauza o pagubã mare societãtii, poate decide un singur administrator în lipsa celorlalti, care se gãsesc în imposibilitate, chiar momentanã, de a lua parte la administratie.
            Art. 77. - (1) Asociatii care reprezintã majoritatea absolutã a capitalului social pot alege unul sau mai multi administratori dintre ei, fixându-le puterile, durata însãrcinãrii si eventuala lor remuneratie, afarã numai dacã prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
            (2) Cu aceeasi majoritate asociatii pot decide asupra revocãrii administratorilor sau asupra limitãrii puterilor lor, afarã de cazul în care administratorii au fost numiti prin actul constitutiv.
            Art. 78. - (1) Dacã un administrator ia initiativa unei operatiuni ce depãseste limitele operatiunilor obisnuite comertului pe care îl exercitã societatea, acesta trebuie sã înstiinteze pe ceilalti administratori, înainte de a o încheia, sub sanctiunea suportãrii pierderilor ce ar rezulta din aceasta.
            (2) În caz de opozitie a vreunuia dintre ei, vor decide asociatii care reprezintã majoritatea absolutã a capitalului social.
            (3) Operatiunea încheiatã în contra opozitiei fãcute este valabilã fatã de tertii cãrora nu li se va fi comunicat aceastã initiativã.
            Art. 79. - (1) Asociatul care, într-o operatiune determinatã, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societãtii, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind aceastã operatiune.
            (2) Asociatul care contravine dispozitiilor alin. (1) este rãspunzãtor de daunele cauzate societãtii, dacã, fãrã votul sãu, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerutã.
            Art. 80. - Asociatul care, fãrã consimtãmântul scris al celorlalti asociati, întrebuinteazã capitalul, bunurile sau creditul societãtii în folosul sãu sau în acela al unei alte persoane este obligat sã restituie societãtii beneficiile ce au rezultat si sã plãteascã despãgubiri pentru daunele cauzate.
            Art. 81. - (1) Nici un asociat nu poate lua din fondurile societãtii mai mult decât i s-a fixat pentru cheltuielile fãcute sau pentru cele ce urmeazã sã le facã în interesul societãtii.
            (2) Asociatul care contravine acestei dispozitii este rãspunzãtor de sumele luate si de  daune.
            (3) Se va putea stipula, prin actul constitutiv, cã asociatul poate lua din casa societãtii anumite sume pentru cheltuieli particulare.
            Art. 82. - (1) Asociatii nu pot lua parte, ca asociatii cu rãspundere nelimitatã, în alte societãti concurente sauîn contul lor sau al altora, în acelasi fel de comert sau într-unul asemãnãtor, fãrã consimtãmântul celorlalti asociati.
            (2) Consimtãmântul se socoteste dat dacã participarea sau operatiunile fiind anterioare actului constitutiv au fost cunoscute de ceilalti asociati si acestia nu au interzis continuarea lor.
            (3) În caz de încãlcare a prevederilor alin. (1) si (2), societatea, în afarã de dreptul de a exclude pe asociat, poate sã decidã cã acesta a lucrat în contul ei sau sã cearã despãgubiri.
            (4) Acest drept se stinge dupã trecerea a 3 luni din ziua când societatea a avut cunostintã, fãrã sã fi luat vreo hotãrâre.
            Art. 83. - Când aportul la capitalul social apartine mai multor persoane, acestea sunt obligate solidar fatã de societate si trebuie sã desemneze un reprezentant comun pentru exercitarea drepturilor decurgând din acest aport.
            Art. 84. - (1) Asociatul care a depus ca aport una sau mai multe creante nu este liberat cât timp societatea nu a obtinut plata sumei pentru care au fost aduse.
            (2) Dacã plata nu s-a putut obtine prin urmãrirea debitorului cedat, asociatul, în afarã de daune, rãspunde de suma datoratã, cu dobânda legalã din ziua scadentei creantelor.
            Art. 85. - (1) Asociatii sunt obligati nelimitat si solidar pentru operatiunile îndeplinite în numele societãtii de persoanele care o reprezintã.
            (2) Hotãrârea judecãtoreascã obtinutã împotriva societãtii este opozabilã fiecãrui asociat.
            Art. 86. - Pentru aprobarea bilantului contabil si pentru deciziile referitoare la rãspunderile administratorilor este necesar votul asociatilor reprezentând majoritatea capitalului social.
            Art. 87. - (1) Cesiunea aportului de capital social este posibilã dacã a fost permisã prin actul constitutiv.
            (2) Cesiunea nu libereazã pe asociatul cedent de ceea ce mai datoreazã societãtii din aportul sãu de capital.
            (3) Fatã de terti, cedentul rãmâne rãspunzãtor potrivit art. 220.
            (4) Când actul constitutiv prevede cazurile de retragere a unui asociat, se vor aplica dispozitiile art. 220 si 224.

CAPITOLUL III
Societãtile în comanditã simplã

            Art. 88. - Administratia societãtii în comanditã simplã se va încredinta unuia sau mai multor asociati comanditati.
            Art. 89. - (1) Comanditarul poate încheia operatiuni încontul societãtii numai pe baza unei procuri speciale pentru operatiuni determinate, datã de reprezentantii societãtii si înscrisã în registrul comertului. În caz contrar, comanditarul devine rãspunzãtor fatã de terti nelimitat si solidar, pentru toate obligatiunile societãtii contractate de la data operatiunii încheiate de el.
            (2) Comanditarul poate îndeplini servicii în administratia internã a societãtii, poate face acte de supraveghere, poate participa la numirea si la revocarea administratorilor, în cazurile prevãzute de lege, sau poate acorda, în limitele actului constitutiv, autorizarea administratorilor pentru operatiunile ce depãsesc puterile lor.
            (3) Comanditarul are, de asemenea, dreptul de a cere copii de pe bilantul contabil si de pe contul de profit si pierderi si de a controla exactitatea lor prin cercetarea registrelor comerciale si a celorlalte documente justificative.
            Art. 90. - Dispozitiile art. 75, 76 alin. (1), art. 77, 79, 83, 84, 86 si 87 se vor aplica societãtilor în comanditã simplã, iar dispozitiile art. 80, 81, 82 si 85, asociatilor comanditati.

CAPITOLUL IV
Societãtile pe actiuni

Sectiunea I
Despre actiuni

            Art. 91. - (1) În societatea pe actiuni, capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care dupã modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtãtor.
            (2) Felul actiunilor va fi determinat prin actul constitutiv; în caz contrar, ele vor fi la purtãtor. Actiunile nominative pot fi emise în formã materialã, pe suport hârtie sau în formã dematerializatã, prin înscriere în cont.
            (3) Actiunile unei societãti pe actiuni, emise prin ofertã publicã de valori mobiliare, definitã ca atare prin Legea nr. 52/1994, sunt supuse reglementãrilor aplicabile pietei organizate pe care acele actiuni sunt tranzactionate.
            Art. 92. - (1) Actiunile nu vor putea fi emise pentru o sumã mai micã decât valoarea nominalã.
            (2) Actiunile neplãtite în întregime sunt întotdeauna nominative.
            (3) Capitalul social nu va putea fi majorat si nu se vor putea emite noi actiuni pânã când nu vor fi fost complet plãtite cele din emisiunea precedentã.
            (4) Actiunile nominative pot fi convertite în actiuni la purtãtor si invers, prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor, luatã în conditiile art. 115.
            (5) Se pot emite titluri cumulative pentru mai multe actiuni, când acestea sunt nominative, emise în formã materialã.
            Art. 93. - (1) Valoarea nominalã a unei actiuni nu va putea fi mai micã de 1.000 lei.
            (2) Actiunile vor cuprinde:
            a) denumirea si durata societãtii;
            b) data actului constitutiv, numãrul din registrul comertului sub care este înmatriculatã societatea si numãrul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a fãcut publicarea;
            c) capitalul social, numãrul actiunilor si numãrul lor de ordine, valoarea nominalã a actiunilor si vãrsãmintele efectuate;
            d) avantajele acordate fondatorilor.
            (3) Pentru actiunile nominative se vor mai mentiona: numele, prenumele si domiciliul actionarului, persoanã fizicã; denumirea, sediul si numãrul de înmatriculare ale actionarului, persoanã juridicã.
            (4) Actiunile trebuie sã poarte semnãtura a doi administratori, când sunt mai multi, sau a unicului administrator.
            Art. 94. - (1) Actiunile trebuie sã fie de o egalãvaloare; ele acordã posesorilor drepturi egale.
            (2) Se pot emite totusi în conditiile actului constitutiv categorii de actiuni care conferã titularilor drepturi diferite, potrivit dispozitiilor art. 95 si 96.
            Art. 95. - (1) Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fãrã drept de vot, ce conferã titularului;
            a) dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, înaintea oricãrei alte prelevãri;
            b) drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota, în temeiul acestor actiuni, în adunãrile generale ale actionarilor.
            (2) Actiunile cu dividend prioritar, fãrã drept de vot, nu pot depãsi o pãtrime din capitalul social si vor avea aceeasi valoare nominalã ca si actiunile ordinare.
            (3) Reprezentantii, administratorii si cenzorii societãtii nu pot fi titulari de actiuni cu dividend prioritar fãrã drept de vot.
            (4) Actiunile preferentiale si actiunile ordinare vor putea fi convertite dintr-o categorie în cealaltã prin hotãrârea adunãrii generale extraordinare a actionarilor, luatã în conditiile art. 115.
            Art. 96. - Titularii fiecãrei categorii de actiuni se reunesc în adunãri speciale, în conditiile stabilite de actul constitutiv al societãtii. Orice titular al unor asemenea actiuni poate participa la aceste adunãri.
            Art. 97. - În cazul în care nu a emis si nu a eliberat actiuni în formã materialã, societatea, din oficiu sau la cererea actionarilor, le va elibera câte un certificat de actionar cuprinzând datele prevãzute la art. 93 alin. (2) si (3) si, în plus, numãrul, categoria si valoarea nominalã a actiunilor, proprietate a actionarului, pozitia la care acesta este înscris în registrul actionarilor si, dupã caz, numãrul de ordine al actiunilor.
            Art. 98. - (1) Dreptul de proprietate asupra actiunilor nominative se transmite prin declaratie fãcutã în registrul actionarilor emitentului, subscrisã de cedent si de cesionar sau de mandatarii lor, si prin mentiunea fãcutã pe actiune. Prin actul constitutiv se pot prevedea si alte modalitãti de transmitere a dreptului de proprietate asupra actiunilor nominative.
            (2) Dreptul de proprietate asupra actiunilor emise în formã dematerializatã si tranzactionate pe o piatã organizatã se transmite în conformitate cu legea nr. 52/1994.
            (3) Subscriitorii si cesionarii ulteriori sunt rãspunzãtori solidar de plata actiunilor timp de 3 ani, socotiti de la data când s-a fãcut mentiunea de transmitere în registrul actionarilor.
            Art. 99. - Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtãtor se transferã prin simpla traditiune a acestora.
            Art. 100. - (1) Când actionarii nu au efectuat plata vãrsãmintelor pe care le datoreazã în termenele prevãzute la art. 8 lit. d) si la art. 20 alin. (1), societatea îi va invita sã-si îndeplineascã aceastã obligatie, printr-o somatie colectivã, publicatã de douã ori, la un interval de 15 zile, în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-un ziar de largã rãspândire.
            (2) Când, nici în urma acestei somatii, actionarii nu vor efectua vãrsãmintele, consiliul de administratie va putea decide fie urmãrirea actionarilor pentru vãrsãmintele restante, fie anularea acestor actiuni nominative.
            (3) Decizia de anulare se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, cu specificarea numãrului de ordine al actiunilor anulate.
            (4) În locul actiunilor anulate vor fi emise actiuni purtând acelasi numãr, care vor fi vândute.
            (5) Sumele obtinute din vânzare vor fi întrebuintate pentru acoperirea cheltuielilor de publicare si de vânzare, a dobânzilor de întârziere si a vãrsãmintelor neefectuate, restul va fi înapoiat actionarilor.
            (6) Dacã pretul obtinut nu este îndestulãtor pentru acoperirea tuturor sumelor datorate societãtii dacã vânzarea nu are loc din lipsã de cumpãrãtori, societatea va putea sã se îndrepte împotriva subscriitorilor si cesionarilor conform art. 98.
            (7) Dacã în urma îndeplinirii acestor formalitãti nu s-au realizat sumele datorate societãtii se va proceda de îndatã la reducerea capitalului social în proportie cu diferenta dintre acesta si capitalul existent.
            Art. 101. - (1) Orice actiune plãtitã dã dreptul la un vot în adunarea generalã, dacã prin actul constitutiv, nu s-a prevãzut altfel.
            (2) Actul constitutiv poate limita numãrul voturilor apartinând actionarilor care posedã mai mult de o actiune:
            (3) Exercitiul dreptului de vot este suspendat pentru actionarii care nu sunt la curent cu vãrsãmintele ajunse la scadentã:
            Art. 102. - (1) Actiunile sunt indivizibile.
            (2) Când o actiune nominativã devine  proprietatea mai multor persoane, societatea nu este obligatã sã înscrie transmiterea atât timp cât acele persoane nu vor desemna un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând din actiune.
            (3) De asemenea, când o actiune la purtãtor apartine mai multor persoane, acestea trebuie sã desemneze un reprezentant comun.
            (4) Atât timp cât o actiune este proprietatea indivizã a mai multor persoane, acestea sunt rãspunzãtoare în mod solidar pentru efectuarea vãrsãmintelor datorate.
            Art. 103. - (1) Societatea nu poate dobândi propriile sale actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneazã în nume propriu, dar pe seama acestei societãti, în afarã de cazul în care adunarea generalã extraordinarã a actionarilor hotãrâste altfel, cu respectarea dispozitiilor care urmeazã.
            (2) Autorizând dobândirea, adunarea generalã extraordinarã va stabili, în principal, modalitãtile de dobândire, numãrul maxim de actiuni ce urmeazã a fi dobândite, contravaloarea lor minimã si maximã si perioada efectuãrii operatiunii, care nu va putea depasi 18 lunii de la data publicãrii hotãrârii adunãrii generale în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
            (3) Valoarea actiunilor proprii, dobândite de societate, inclusiv a celor aflate în portofoliul sãu, nu poate depãsi 10% din capitalul social subscris.
            (4) Se pot dobândi numai actiuni integral liberate si numai în cazul în care capitalul social subscris este integral vãrsat.
            (5) Plata actiunilor astfel dobândite se va face numai din beneficiile distribuibile si din rezervele disponibile ale societãtii, cu exceptia rezervelor legale, înscrise în ultimul bilant contabil aprobat. Dacã actiunile dobândite vor fi contabilizate în activul bilantului, se va trece, la pasiv, o rezervã indisponibilã de aceeasi valoare, care va fi mentinutã pânã la cesiunea sau la anularea acestor actiuni.
            (6) În raportul de gestiune care însoteste bilantul contabil se vor arãta: motivele care au determinat dobândirea de actiuni proprii, numãrul, valoarea nominalã, contravaloarea actiunilor dobândite si fractiunea de capital social pe care ele o reprezintã.
            (7) Actiunile proprii dobândite cu încãlcarea dispozitiilor prezentului articol vor fi înstrãinate în termen de cel mult un an de la data subscrierii lor, în modul stabilit de adunarea generalã extraordinarã. Cele neînstrãinate în acest termen vor fi anulate, societatea fiind obligatã sã reducã corespunzãtor capitalul social.
            Art. 104. - Restrictiile prevãzute la art. 103 nu se aplicã atunci când dobândirea de cãtre societate a unui numãr determinat de actiuni proprii, integral liberate, se face în vreuna dintre urmãtoarele situatii:
            a) cu scopul de a reduce capitalul social, potrivit art. 202, prin anularea unui numãr de actiuni proprii de o valoare corespunzãtoare reducerii;
            b) pentru cesionarea cãtre personalul societãtii a unui numãr de actiuni proprii, în limitele si în conditiile aprobate de adunarea generalã a actionarilor. Operatiunea de cesionare nu va depãsi un an de la data publicãrii hotãrârii adunãrii generale în Monitorul Oficial al României;
            c) prin efectul succesiunii universale sau al fuziunii ori al unei hotãrâri judecãtoresti pronuntate într-o procedurã de urmãrire silitã împotriva unui debitor al societãtii;
            d) cu titlu gratuit;
            e) în scopul regularizãrii cursului actiunilor proprii pe piata bursierã sau pe piata organizatã extrabursierã, dar numai cu avizul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.
            Art. 105. - (1) O societate nu poate sã acorde avansuri sau împrumuturi si nici sã constituie garantii în vederea subscrierii sau dobândirii propriilor sale actiuni de cãtre un tert.
            (2) Luarea în gaj a propriilor actiuni, fie direct, fie prin persoane care actioneazã în interes propriu, dar pe seama societãtii, este asimilatã cu dobândirea propriilor actiuni. Actiunile vor fi însã contabilizate separat.
            (3) Dispozitiile prezentului articol nu se aplicã operatiunilor curente ale societãtilor bancare si de credit, nici operatiunilor efectuate în vederea dobândirii de cãtre salariatii societãtii a actiunilor acesteia sau ale uneia dintre filialele sale.
            Art. 106. - (1) Gajarea actiunilor se face prin declaratie, datã de titularul lor, în formã autenticã sau prin înscris sub semnãturã privatã, certificatã de functionarul societãtii sau, dupã caz, al registrului independent privat al actionarilor, declaratie sau înscris în care se vor arãta cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor gajate.
            (2) Constituirea gajului se înscrie în registrul actionarilor.
            (3) Creditorului gajist i se elibereazã o dovadã a constituirii gajului.
            Art. 107. - Actiunile dobândite potrivit dispozitiilor art. 103 alin. (1)-(5) nu dau drept la dividende. Pe toatã durata posedãrii lor de cãtre societate, dreptul de vot pe care îl conferã aceste actiuni este suspendat.
            Art. 108. - Actionarii care oferã spre vânzare actiunile lor prin ofertã publicã vor trebui sã întocmeascã un prospect de ofertã, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/1994.
            Art. 109. - Situatia actiunilor trebuie sã fie cuprinsã în anexa la bilantul contabil anual si, în mod deosebit, sã se precizeze dacã ele au fost integral achitate si, dupã caz, numãrul actiunilor pentru care s-a cerut, fãrã rezultat, efectuarea vãrsãmintelor.

Sectiunea a II-a
Despre adunãrile generale

            Art. 110. - (1) Adunãrile generale sunt ordinare si extraordinare.
            (2) Când actul constitutiv nu dispune altfel, ele se vor tine la sediul societãtii si în localul ce se va indica în convocare.
            Art. 111. - (1) Adunarea ordinarã se întruneste cel putin o datã pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exercitiului financiar.
            (2) În afarã de dezbaterea altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generalã este obligatã:
            a) sã discute, sã aprobe sau sã modifice bilantul contabil, dupã ascultarea raportului administratorilor si cenzorilor, si sã fixeze dividendul;
            b) sã aleagã pe administratori si cenzori;
            c) sã fixeze remuneratia cuvenitã pentru exercitiul în curs administratorilor si cenzorilor, dacã nu a fost stabilitã prin actul constitutiv;
            d) sã se pronunte asupra gestiunii administratorilor;
            e) sã stabileascã bugetul de venituri si cheltuieli si, dupã caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmãtor;
            f) sã hotãrascã gajarea, închirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitãti ale societãtii.
        Art. 112. - (1) Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii ordinare este necesarã prezenta actionarilor care sã reprezinte cel putin jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate de actionarii ce detin majoritatea absolutã din capitalul social reprezentat în adunare, dacã în actul constitutiv sau în lege nu se prevede o majoritate mai mare.
        (2) Dacã adunarea nu poate lucra din cauza neîndeplinirii conditiilor de la alin. (1), adunarea ce se va întruni, dupã o a douã convocare, poate sã delibereze asupra problemelor puse la ordinea de zi a celei dintâi adunãri, oricare ar fi partea de capital reprezentatã de actionarii prezenti, cu majoritate.
            Art. 113. - Adunarea generalã extraordinarã se întruneste ori de câte ori este necesar a se lua o hotãrâre pentru:
            a) schimbarea formei juridice a societãtii;
            b) mutarea sediului societãtii;
            c) schimbarea obiectului de activitate al societãtii;
            d) prelungirea duratei societãtii;
            e) majorarea capitalului social;
            f) reducerea capitalului social sau reîntregirea lui prin emisiune de noi actiuni;
            g) fuziunea cu alte societãti sau divizarea societãtii;
            h) dizolvarea anticipatã a societãtii;
            i) conversia actiunilor dintr-o categorie în cealaltã;
            j) conversia unei categorii de obligatiuni în altã categorie sau în actiuni;
            k) emisiunea de obligatiuni;
            l) oricare altã modificare a actului constitutiv sau oricare altã hotãrâre pentru care este cerutã aprobarea adunãrii generale extraordinare.
            Art. 114. - Adunarea generalã extraordinarã va putea delega consiliului de administratie sau, dupã caz, administratorului unic, în conditiile prevãzute de actul constitutiv si cu majoritãtile stabilite la art. 115, exercitiul atributiilor sale mentionate la art. 113 lit. b), c), e), f) si i).
            Art. 115. - Pentru validitatea deliberãrilor adunãrii generale extraordinare, când actul constitutiv nu dispune altfel, sunt necesare:
            - la prima convocare, prezenta actionarilor reprezentând trei pãtrimi din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate cu votul unui numãr de actionari care sã reprezinte cel putin jumãtate din capitalul social;
            - la convocãrile urmãtoare, prezenta actionarilor reprezentând jumãtate din capitalul social, iar hotãrârile sã fie luate cu votul unui numãr de actionari care sã reprezinte cel putin o treime din capitalul social.
            Art. 116. - (1) Hotãrârea unei adunãri generale de a modifica drepturile sau obligatiile referitoare la o categorie de actiuni nu produce efecte decât în urma aprobãrii acestei hotãrâri de cãtre adunarea specialã a detinãtorilor de actiuni din acea categorie.
            (2) Dispozitiile prezentei sectiuni privind convocarea, cvorumul si desfãsurarea adunãrilor generale ale actionarilor se aplicã si adunãrilor speciale.
            (3) Hotãrârile initiate de adunãrile speciale vor fi supuse aprobãrii adunãrilor generale corespunzãtoare.
            Art. 117. - (1) Adunarea generalã va fi convocatã de administratori de câte ori va fi nevoie, în conformitate cu dispozitiile din actul constitutiv.
            (2) Termenul de întrunire în nici un caz nu poate fi mai mic de 15 zile de la publicarea convocãrii.
            (3) Convocarea va fi publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si într-unul dintre ziarele de largã rãspândire din localitatea în care se aflã sediul societãtii sau din cea mai apropiatã localitate.
            (4) Dacã toate actiunile societãtii sunt nominative, convocarea poate fi fãcutã prin scrisoare recomandatã sau, dacã actul constitutiv permite, prin scrisoare simplã, expediatã cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii adunãrii, la adresa actionarului, înscrisã în registrul actionarilor. Schimbarea adresei nu poate fi opusã societãtii, dacã nu i-a fost comunicatã în scris de actionar.
            (5) De asemenea, convocarea poate fi fãcutã prin afisare la sediul societãtii, însotitã de un convocator ce va fi semnat de actionari, cu cel putin 15 zile înainte de data tinerii adunãrii. Semnãtura actionarului si data semnãrii vor fi certificate de un functionar anume desemnat.
            (6) Modurile de convocare prevãzute la alin. (4) si (5) nu pot fi folosite, dacã sunt interzise prin actul constitutiv al societãtii sau prin dispozitii legale.
            (7) Convocarea va cuprinde locul si data tinerii adunãrii, precum si ordinea de zi, cu mentionarea explicitã a tuturor problemelor care vor face obiectul dezbaterilor adunãrii.
            (8) Când în ordinea de zi figureazã propuneri pentru modificarea actului constitutiv, convocarea va trebui sã cuprindã textul integral al propunerilor.
            Art. 118. - (1) În înstiintarea pentru prima adunare generalã se va putea fixa ziua si ora pentru cea de-a doua adunare, când cea dintâi nu s-ar putea tine.
            (2) A doua adunare generalã nu se poate întruni în chiar ziua fixatã pentru prima adunare.
            (3) Dacã ziua pentru a doua adunare generalã nu este mentionatã în înstiintarea publicatã pentru prima adunare, termenul prevãzut la art. 117 va putea fi redus la 8 zile.
            Art. 119. - (1) Administratorii sunt obligati sã convoace de îndatã adunarea generalã, la cererea actionarilor reprezentând a zecea parte din capitalul social sau o cotã mai micã, dacã în actul constitutiv se prevede astfel si dacã cererea cuprinde dispozitii ce intrã în atributiile adunãrii.
            (2) Adunarea generalã va avea loc în termen de o lunã de la cerere.
            (3) Dacã administratorii nu convoacã adunarea generalã, instanta de la sediul societãtii, cu audierea pãrtilor, va putea ordona convocarea, desemnând dintre actionari persoana care o va prezida.
            Art. 120. - Actionarii exercitã dreptul lor de vot în adunarea generalã, proportional cu numãrul actiunilor pe care le posedã, cu exceptia prevãzutã la art. 101 alin. (2).
            Art. 121. - Actionarii reprezentând întreg capitalul social vor putea, dacã nici unul dintre ei nu se opune, sã tinã o adunare generalã si sã ia orice hotãrâre de competenta adunãrii, fãrã respectarea formalitãtilor cerute pentru convocarea ei.
            Art. 122. - (1) La adunãrile generale, actionarii care posedã actiuni la purtãtor au drept de vot numai dacã le-au depus la locurile arãtate prin actul constitutiv sau prin înstiintarea de convocare, cu cel putin 5 zile înainte de adunare. Cenzorii vor constata, printr-un proces-verbal, depunerea la timp a actiunilor. Actiunile vor rãmâne depuse pânã dupã adunarea generalã, dar nu vor putea fi retinute mai mult de 10 zile de la data acesteia.
            (2) Administratorul unic sau consiliul de administratie, dupã caz, va stabili o datã de referintã pentru actionarii îndreptãtiti sã fie înstiintati si sã voteze în cadrul adunãrii generale, datã ce va rãmâne valabilã si în cazul în care adunarea generalã este convocatã din nou din cauza neîntrunirii cvorumului. Data de referintã astfel stabilitã nu va depãsi 60 de zile înainte de data la care adunarea generalã este convocatã pentru prima oarã.
            (3) Actionarii îndreptãtiti sã încaseze dividende sau sã exercite orice alte drepturi sunt cei înscrisi în evidentele societãtii sau în cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzãtoare datei de referintã.
            Art. 123. - (1) Dacã actiunile sunt grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot conferit de aceste actiuni apartine uzufructuarului în adunãrile generale ordinare si nudului proprietar în adunãrile generale extraordinare.
            (2) Dacã actiunile sunt gajate, dreptul de vot apartine proprietarului lor.
            Art. 124. - (1) Actionarii nu vor putea fi reprezentati în adunãrile generale decât prin alti actionari, în baza unei procuri speciale.
            (2) Actionarii care nu au capacitatea legalã, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati prin reprezentantii lor legali, care, la rândul lor, pot da procurã specialã altor actionari.
            (3) Procurile vor fi depuse în original, în termenul în care actionarii sunt obligati sã depunã actiunile sau în termenul prevãzut de actul constitutiv. Ele vor fi retinute de societate, fãcându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal.
           (4) Prin actul constitutiv se poate deroga de la dispozitiile privitoare la reprezentarea numai prin actionari.
            (5) Administratorii si functionarii societãtii nu pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitãtii hotãrârii, dacã, fãrã votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerutã.
            Art. 125. - (1) Administratorii nu pot vota, în baza actiunilor pe care le posedã, nici personal, nici prin mandatar, descãrcarea gestiunii lor sau o problemã în care persoana sau administratia lor ar fi în discutie.
            (2) Ei pot vota însã bilantul contabil si contul de profit si pierderi, dacã fiind posesorii a cel putin jumãtate din capitalul social, nu se poate forma majoritatea legalã fãrã votul lor.
            Art. 126. - (1) Actionarul care, într-o anumitã operatiune, are, fie personal, fie ca mandatar al unei alte persoane, un interes contrar aceluia al societãtii, va trebui sã se abtinã de la deliberãrile privind acea operatiune.
            (2) Actionarul care contravine acestei dispozitii este rãspunzãtor de daunele produse societãtii, dacã, fãrã votul sãu, nu s-ar fi obtinut majoritatea cerutã.
            Art. 127. - Dreptul de vot nu poate fi cedat. Orice conventie privind exercitarea într-un anumit fel a dreptului de vot este nulã.
            Art. 128. - (1) În ziua si la ora arãtate în convocare, sedinta adunãrii se va deschide de cãtre presedintele consiliului de administratie sau de cãtre acela care îi tine locul.
            (2) Adunarea generalã va alege, dintre actionarii prezenti, unul pânã la trei secretari, care vor verifica lista de prezentã a actionarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintã fiecare, procesul-verbal întocmit de cenzori pentru constatarea numãrului actiunilor depuse si îndeplinirea tuturor formalitãtilor cerute de lege si de actul constitutiv pentru tinerea adunãrii generale.
            (3) Adunarea generalã va putea hotãrî ca operatiunile prevãzute în alineatul precedent sã fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societãtii.
            (4) Unul dintre secretari întocmeste procesul-verbal al sedintei adunãrii generale.
            (5) Presedintele va putea desemna, dintre functionarii societãtii, unul sau mai multi secretari tehnici, care sã ia parte la executarea operatiunilor prevãzute în alineatele precedente.
            (6) Dupã constatarea îndeplinirii cerintelor legale si a prevederilor actului constitutiv pentru tinerea adunãrii generale, se intrã în ordinea de zi.
            Art. 129. - (1) Hotãrârile adunãrilor generale se iau vot deschis.
            (2) Oricare ar fi prevederile actului constitutiv, votul secret este obligatoriu pentru alegerea membrilor consiliului de administratie si a cenzorilor, pentru revocarea  lor si pentru luarea hotãrârilor referitoare la rãspunderea administratorilor.
            Art. 130. (1) - Un proces-verbal, semnat de presedinte si secretar, va constata îndeplinirea formalitãtilor  de convocare, data si locul adunãrii generale, actionarii prezenti, numãrul actiunilor, dezbaterile în rezumat, hotãrârile luate, iar la cererea actionarilor, declaratiile fãcute de ei în sedintã.
            (2) La procesul-verbal se vor anexa actele referitoare la convocare, precum si listele de prezentã a actionarilor.
            (3) Procesul-verbal va fi trecut în listele de prezentã a actionarilor.
            (4) Pentru a fi opozabile tertilor, hotãrârile adunãrii generale vor fi depuse în termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate în registru si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. În cazul în care aceste hotãrâri implicã modificarea actului constitutiv, se va putea publica numai actul aditional cuprinzând textul integral al clauzelor modificate.
            (5) Ele nu vor putea fi executate mai înainte de aducerea la îndeplinire a acestor formalitãti.
            Art. 131. - (1) Hotãrârile luate de adunarea generalã în limitele legii sau actului constitutiv sunt obligatorii chiar pentru actionarii care nu au luat parte la adunare sau au votat contra.
            (2) Hotãrârile adunãrii generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justitie, în termen de 15 zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, de oricare dintre actionarii care nu au luat parte la adunarea generalã sau care au votat contra si au cerut sã se insereze aceasta în procesul-verbal al sedintei.
            (3) Dacã hotãrârea este atacatã de toti administratorii, societatea va fi reprezentatã în justitie de persoana  desemnatã de presedintele instantei dintre actionarii ei, care va îndeplini mandatul cu care a fost însãrcinatã, pânã ce adunarea generalã, convocatã în acest scop, va alege altã persoanã.
            (4) Cererea de anulare se va introduce la instanta pe raza teritorialã unde societatea îsi are sediul, actionarul fiind obligat sã depunã la grefã cel putin o actiune.
            (5) Dacã au fost introduse mai multe actiuni în anulare, ele pot fi conexate.
            (6) Cererea se va judeca în camera de consiliu.
            (7) Hotãrârea definitivã de anulare va fi mentionatã în registrul comertului si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De la data publicãrii, ea este opozabilã tuturor actionarilor.
            Art. 132. - (1) O datã cu intentarea actiunii în anulare, reclamantul poate cere presedintelui instantei suspendarea hotãrârii atacate.
            (2) Presedintele, încuviintând suspendarea, poate obliga pe reclamant la o cautiune.
            (3) Împotriva ordonantei de suspendare se poate face recurs în termen de 5 zile de la pronuntare.
            Art. 133. - (1) Actionarii care nu sunt de acord cu  hotãrârile luate de adunarea generalã cu privire la schimbarea obiectului principal de activitate, la mutarea sediului  sau la forma societãtii, au dreptul de a se retrage din societate si de a obtine contravaloarea actiunilor pe care le posedã, la alegerea lor, fie proportional cu activul social net ce ar rezulta dupã ultimul bilant contabil aprobat, fie la valoarea medie de piatã a actiunilor din ultimul trimestru, înscrisã în cota bursei sediului social ori, în lipsã, a bursei locului cel mai apropiat sau, dupã caz, de pe o piatã organizatã extrabursierã.
            (2) O datã cu declaratia de retragere, ei vor depune si actiunile pe care le posedã.

continuare în pagina a II-a