MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 36   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    1998

SUMAR           16. - ORDONANTA privind Statutul personalului vamal

ORDONANTA
privind Statutul personalului vamal

            Avand in vedere dispozitiile art. 22 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romaniei, in temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
            Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta :

TITLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prevederile prezentului statut se aplica personalului vamal din sistemul institutional al autoritatii vamale.
            Art. 2. - Prezenta ordonanta reglementeaza:
            a) functiile, competentele, responsabilitatile, drepturile si indatoririle specifice personalului vamal de executie si de conducere;
            b) conditiile si modalitatile de ocupare a posturilor si functiilor de executie si de conducere, precum si conditiile si modalitatile de eliberare din aceste posturi si functii si de incetare a activitatii;
            c) sistemul de perfectionare si de evaluare a personalului vamal;
            d) criteriile de salarizare, de acordare a sporurilor, a premiilor si a altor drepturi pentru personalul vamal, precum si de aplicare a sanctiunilor; timpul de munca.
            Art. 3. - Din personalul vamal pot face parte persoanele care indeplinesc conditiile de studii prevazute de lege si de prezentul statut, care au capacitatea de exercitare deplina a drepturilor, o conduita morala conforma deontologiei profesionale si sunt apte din punct de vedere medical pentru indeplinirea functiei.
            Art. 4. - Nu pot avea calitatea de personal vamal urmatoarele categorii de persoane:
            a) care nu au cetatenie romana si domiciliul stabil in Romania;
            b) care au antecedente penale pentru infractiuni savarsite cu intentie;
            c) care fac parte din partide politice;
            d) ale caror contracte individuale de munca au fost desfacute din motive imputabile lor.

TITLUL II
Directia Generala a Vamilor si directiile regionale vamale
Functii si conditii pentru ocuparea acestora
Sectiunea 1
Functii de executie, grade si trepte profesionale

            Art. 5. - Functiile de executie pe grade profesionale sunt:
            a) expert vamal;
            b) inspector vamal;
            c) referent de specialitate;
            d) referent.
            Art. 6. - Functiile de executie pe trepte profesionale sunt cele de referent.
            Art. 7. - Ierarhizarea functiilor de executie pe grade si pe trepte profesionale este cea prevazuta in anexele nr. 1 si 2.
            Art. 8. - Functiile, nivelul de salarizare si conditiile de ocupare a acestora, pentru alt personal decat cel caruia i se aplica prevederile prezentului statut, sunt cele stabilite prin reglementarile legale in vigoare pentru personalul din unitatile bugetare.

Sectiunea a 2-a
Conditii de studii pentru ocuparea functiilor de executie

            Art. 9. - (1) Pentru ocuparea functiilor de executie de specialitate in grade profesionale si in trepte profesionale se cer a fi indeplinite urmatoarele conditii de studii:
            a) pentru functia in gradul profesional de expert vamal, inspector vamal, referent de specialitate, prevazuta cu studii superioare, se cere absolvirea cu examen si diploma de licenta sau diploma echivalenta a unei institutii de invatamant superior;
            b) pentru functia de referent, prevazuta cu studii superioare de scurta durata, se cere absolvirea cu examen si diploma a unei institutii de invatamant superior de scurta durata;
            c) pentru functia de referent, prevazuta cu studii medii, se cere absolvirea cu examen si diploma de bacalaureat a invatamantului mediu liceal.
            (2) Nivelulstudiilorestecelprevazutin anexele nr. 1 si 2.

Sectiunea a 3-a
Functii de conducere

            Art. 10. - Functiile de conducere in Directia Generala a Vamilor sunt:
            a) director general;
            b) director general adjunct;
            c) director;
            d) director adjunct;
            e) sef serviciu;
            f) sef birou.
            Art. 11. - Functiile de conducere in directia regionala vamala sunt:
            a) director;
            b) director adjunct;
            c) sef serviciu;
            d) sef birou.
            Art. 12. - (1) Functiile de conducere care implica aplicarea nemijlocita a legislatiei vamale din cadrul Directiei Generale a Vamilor si din cadrul directiilor regionale vamale vor fi ocupate de personalul vamal care detine functia de expert vamal.
            (2) Ocuparea altor functii de conducere decat cele prevazute la alin. 1 se poate face si de personalul vamal care nu detine functia de expert.

TITLUL III
Functia de expert vamal

            Art. 13. - Personalul vamal incadrat in structura autoritatii vamale poate ocupa, prin concurs, functia de expert vamal, daca are o vechime in activitatea vamala de 3 ani, in cazul celor cu studii superioare, si de 5 ani, in cazul celor care au absolvit Scoala Vamala.
            Art. 14. - (1) Concursul pentru ocuparea functiei de expert vamal se organizeaza la nivel national, in functie de necesarul de personal vamal cu inalta pregatire profesionala in cadrul autoritatii vamale, dar nu mai mult de 10% din numarul total al personalului vamal.
            (2) In vederea desfasurarii concursului, tematica si perioada de inscriere se vor comunica directiilor regionale vamale si birourilor vamale cu 60 de zile inainte de data sustinerii concursului.
            Art. 15. - (1) Functia de expert vamal se dobandeste in urma sustinerii concursului national.
            (2) In urma dobandirii calitatii de expert vamal, functia detinuta anterior se transforma in functia de expert vamal, cu modificarea corespunzatoare a statului de functii.
            (3) Functia de expert vamal se infiinteaza in orice unitate din cadrul autoritatii vamale unde va fi incadrat personalul vamal care a dobandit, ulterior, aceasta calitate.
            Art. 16. - (1) La nivelul Directiei Generale a Vamilor se constituie Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale, cu rol consultativ, pe langa conducerea Directiei Generale a Vamilor, care se alege prin vot, de catre expertii vamali, pe o perioada de 2 ani.
            (2) Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale este format din 9 membri, dintre care 3 sunt desemnati de sindicat.
            (3) Structura si normele tehnice de lucru ale Consiliului de onoare si disciplina al autoritatii vamale se elaboreaza de acesta si se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
            Art. 17. - Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale indeplineste urmatoarele atributii principale:
            a) elaboreaza si supune aprobarii conducerii Directiei Generale a Vamilor procedurile si normele tehnice de concurs privind promovarea in functia de expert vamal a personalului din cadrul autoritatii vamale;
            b) emite avize privind desfasurarea activitatii vamale, la solicitarea conducerii Directiei Generale a Vamilor;
            c) analizeaza contestatiile impotriva sanctiunilor disciplinare aplicate in cazul savarsirii abaterilor de la disciplina muncii si inainteaza directorului general al Directiei Generale a Vamilor propuneri privind modul de solutionare a acestora.
            d) analizeaza, la solicitarea organelor in drept, corectitudinea modului de intocmire a documentelor vamale de catre personalul vamal.

TITLUL IV
Birourile vamale
Functii si conditii pentru ocuparea acestora
Sectiunea 1
Functii de executie din birourile vamale

            Art. 18. - Functiile de executie din birourile vamale se clasifica, in raport cu specificul activitatii, in functii de categoria A si functii de categoria B.
            Art. 19. - Functiile de executie de categoria A sunt:
            a) Functii de executie pe grade profesionale:
            - expert vamal;
            - inspector vamal;
            - controlor vamal;
            - agent vamal.
            b) Functii de executie pe trepte profesionale:
            - controlor vamal.
            Art. 20. - Functiile de executie de categoria B sunt:
            a) Functii de executie pe grade profesionale:
            - inspector pentru datoria vamala;
            - controlor pentru datoria vamala.
            b) Functii de executie pe trepte profesionale:
            - controlor pentru datoria vamala.
            Art. 21. - Ierarhizarea functiilor de executie pe grade si trepte profesionale pentru birourile vamale este cea prevazuta in anexa nr. 3.

Sectiunea a 2-a
Conditii de studii pentru ocuparea functiilor de executie in birourile vamale

            Art. 22. - (1) Pentru ocuparea functiilor de executie din categoria A se cer a fi indeplinite urmatoarele conditii de studii:
            a) pentru functiile pe grade profesionale, de expert vamal, inspector vamal, absolvirea cu examen si diploma de licenta sau diploma echivalenta a unei institutii de invatamant superior sau a Scolii Vamale;
            b) pentru functiile pe grade profesionale de inspector vamal, controlor vamal si agent vamal, absolvirea Scolii Vamale sau absolvirea cu examen si diploma a unei institutii de invatamant superior de scurta durata;
            c) pentru functiile pe trepte profesionale de controlor vamal, absolvirea cu examen si diploma de bacalaureat a invatamantului mediu liceal.
            (2) Pentru functiile prevazute la alin. (1) lit. a) se recruteaza personal din randul absolventilor Scolii Vamale sau al absolventilor cu examen de licenta sau diploma echivalenta ai invatamantului superior economic, juridic, tehnic si universitar
(in specialitatile: matematica, fizica, chimie si filologie).
            Art. 23. - Pentru ocuparea functiilor de executie din categoria B se cer a fi indeplinite urmatoarele conditii de studii:
            a) pentru functiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamala, absolvirea cu examen de licenta sau diploma echivalenta a unei institutii de invatamant superior economic;
            b) pentru functiile pe grade profesionale de inspector pentru datoria vamala si controlor pentru datoria vamala, absolvirea Scolii Vamale sau absolvirea cu examen si diploma a unei institutii de invatamant superior economic de scurta durata;
            c) pentru functiile pe trepte profesionale de controlor pentru datoria vamala, absolvirea cu examen si diploma a invatamantului postliceal economic, absolvirea cu examen si diploma de bacalaureat a invatamantului mediu liceal economic sau a invatamantului mediu liceal cu alt profil decat cel economic, daca au absolvit un curs in specialitatea finante-contabilitate.
            Art. 24. - Functiile de conducere din birourile vamale sunt:
            a) sef birou vamal;
            b) sef adjunct birou vamal;
            c) sef tura sau sef sector.

Sectiunea a 3-a
Conditii pentru ocuparea functiilor de conducere din birourile vamale

            Art. 25. - (1) Functiile de sef birou vamal si sef adjunct birou vamal pot fi ocupate de persoanele care detin functia de expert vamal.
            (2) In cazul in care nu exista experti vamali pentru ocuparea functiilor prevazute la alin. (1), acestea pot fi ocupate de inspectori vamali principali sau de inspectori vamali, dupa caz.
            (3) Functia de sef tura si de sef sector poate fi ocupata numai de persoanele incadrate in activitatea vamala.

TITLUL V
Desfasurarea activitatii profesionale
Angajarea, avansarea, salarizarea si pregatirea profesionala a personalului vamal
Sectiunea 1
Angajarea personalului vamal

            Art. 26. - Angajarea personalului vamal in structura autoritatii vamale se face prin examen din randul absolventilor Scolii Vamale, precum si prin concurs din randul unor persoane cu activitate in alt domeniu, in conditiile prevazute de prezentul statut.
            Art. 27. - In vederea participarii la concurs, candidatii trebuie sa indeplineasca, cumulativ, urmatoarele conditii:
            a) sa fie numai cetatean roman, cu domiciliul stabil in Romania;
            b) sa indeplineasca conditiile de studii si de vechime in specialitate, corespunzatoare cerintelor posturilor scoase la concurs;
            c) barbatii sa aiba stagiul militar satisfacut;
            d) sa indeplineasca conditiile prevazute de lege pentru ocuparea functiilor de gestionar si de personal asimilat acestuia.
            Art. 28. - Dosarul de inscriere la concursul pentru ocuparea unui post in structura autoritatii vamale cuprinde obligatoriu urmatoarele:
            a) cerere-tip de inscriere;
            b) copii legalizate de pe diploma de licenta sau de pe diploma echivalenta in cazul absolventilor invatamantului superior, diploma in cazul absolventilor invatamantului superior de scurta durata, diploma in cazul absolventilor invatamantului postliceal economic si de pe diploma de bacalaureat in cazul absolventilor invatamantului mediu liceal;
            c) carnetul de munca sau copia de pe acesta, daca este cazul;
            d) curriculum vitae si recomandare de la ultimul loc de munca sau de la institutia de invatamant, pentru absolventii care se angajeaza prima data;
            e) fisa de examen medical;
            f) certificat de cazier judiciar.
            Art. 29. - Componenta comisiilor de concurs este urmatoarea:
            a) pentru functiile de executie:
            - un director general adjunct sau un director desemnat de directorul general - presedinte
            - sefulserviciului,compartimentuluidemunca-membru
            - 1-2 experti sau inspectori in specialitatea postului - membri
            b) pentru functii de conducere:
            - directorul general sau un director general adjunct - presedinte
            - 1-2 directori - membri
            - 2 experti sau inspectori in specialitatea postului - membri.
            Art. 30. - Ocuparea functiilor de conducere se face prin concurs din randul personalului incadrat in activitatea vamala pe grade profesionale, cu exceptia functiei de sef tura sau de sef sector, care poate fi ocupata si de personalul incadrat in activitatea vamala pe trepte profesionale.
            Art. 31. - (1) Numirile in functiile de director general adjunct, director si director adjunct, pentru aparatul propriu, se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor.
            (2) Pentru celelalte functii de conducere din aparatul propriu si din unitatile din subordinea Directiei Generale a Vamilor, numirile se fac prin decizie a directorului general al acesteia.
            Art. 32. - Posturile declarate vacante se anunta cu cel putin 30 de zile inainte de data desfasurarii concursului, prin publicare in presa si afisare la sediul unitatii vamale care organizeaza concursul.
            Art. 33. - Organizarea, evaluarea, validarea, precum si finalizarea rezultatelor concursului se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
            Art. 34. - (1) Contestatiile privind rezultatele concursului se adreseaza Directiei Generale a Vamilor in termen de 5 zile de la comunicarea acestora.
            (2) Contestatiile se solutioneaza prin recorectarea lucrarilor in cauza de catre o alta comisie, stabilita de directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Din aceasta comisie nu pot face parte persoanele care au efectuat prima corectare.
            (3) Solutionarea contestatiilor se face prin admisi sau respinsi. Candidatii admisi in urma contestatiei pot fi incadrati in posturile vacante sau in posturile care devin ulterior vacante, in interval de 6 luni de la admiterea contestatiei.
            (4) Hotararea comisiei prevazute la alin. (2) este definitiva si se comunica contestatorului in termen de 5 zile de la depunerea contestatiei.
            Art. 35. - (1) Candidatii declarati admisi la concurs au obligatia sa se prezinte la post in termen de maximum 30 de zile de la data comunicarii rezultatelor.
            (2) In cazul neprezentarii in termenul prevazut la alin. (1), postul este declarat vacant, urmand sa se comunice urmatoarei persoane, declarata admisa la concurs, posibilitatea de a se angaja pe postul respectiv.
            Art. 36. - Angajarea personalului vamal se realizeaza prin incheierea unui contract individual de munca cu Directia Generala a Vamilor, conform legislatiei muncii in vigoare. Contractul individual de munca se incheie in forma scrisa si cuprinde clauze privind obligatiile si drepturile partilor contractante, precum si alte clauze stabilite prin prezentul statut, si va tine seama de dispozitiile contractului colectiv de munca, incheiat in conformitate cu prevederile legale.
            Art. 37. - Incetarea raporturilor de munca dintre autoritatea vamala si personalul angajat se face potrivit prevederilor prezentului statut si legislatiei muncii in vigoare.
            Art. 38. - (1) Competentele si responsabilitatile personalului vamal sunt stabilite, in conformitate cu prevederile regulamentului de organizare si functionare a autoritatii vamale, aprobat prin ordin al ministrului finantelor.
            (2) Locul specific de munca este stabilit de seful imediat ierarhic si se aproba de conducatorul fiecarei unitati din structura autoritatii vamale.
            Art. 39. - Autoritatea vamala nu angajeaza personal prin cumul de functii.

Sectiunea a 2-a
Avansarea in functii de conducere si de executie

            Art. 40. - (1) Avansarea personalului vamal in functii, grade sau trepte profesionale se face prin concurs sau examen, in raport cu competenta profesionala si cu rezultatele obtinute in activitate.
            (2) In cadrul autoritatii vamale se instituie Comisia de avansari, desemnata prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului. Normele tehnice de lucru se stabilesc de catre aceasta comisie si se aproba prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
            Art. 41. - (1) Vechimea minima in grad sau in treapta profesionala pentru avansarea in gradul sau in treapta imediat superioara a personalului vamal din cadrul autoritatii vamale este de cel putin 2 ani.
            (2) In mod exceptional, pentru personalul cu pregatire profesionala deosebita, directorul general al Directiei Generale a Vamilor poate aproba nominal o reducere a vechimii minime prevazute in alineatul precedent.
            (3) Avansarea in grad sau treapta profesionala, precum si angajarea personalului vamal in cadrul autoritatii vamale se fac in toate cazurile la gradatia 1.
            Art. 42. - Personalul incadrat pe functie ca debutant efectueazaunstagiu,inaceastafunctie,pe termen de un an.
            Art. 43. - Personalul vamal debutant sustine, la expirarea stagiului de un an, un examen pentru titularizare pe post. In caz de nepromovare, examenul poate fi repetat dupa o perioada de 3 luni.
Nepromovarea a doua asemenea examene atrage incetarea calitatii de persoana incadrata in autoritatea vamala.
            Art. 44. - (1) Pentru ocuparea functiilor in grade si in trepte profesionale se vor organiza examene, cu prioritate pentru personalul angajat al autoritatii vamale care are dreptul la avansari, si, in mod exceptional, concursuri pentru persoane din afara structurii autoritatii vamale.
           (2) Perioada de stagiu nu se aplica in cazul persoanelor cu vechime in specialitate de minimum un an si care au fost angajate prin concurs, intrucat se considera ca au efectuat stagiatura in functii de specialitate, in cadrul unor activitati cu acelasi profil.
            Art. 45. - Absolventii de invatamant superior de lunga sau de scurta durata, care, la data trecerii pe functia corespunzatoare studiilor absolvite, erau incadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului in care au absolvit studiile universitare, se incadreaza la gradatia 1 a gradului profesional corespunzator studiilor si vechimii in specialitate sau, acolo unde este cazul, la un grad si la o gradatie la care se asigura o crestere cu pana la 0,100 a coeficientului de ierarhizare.
            Art. 46. - (1) Trecerea personalului in gradatia imediat superioara se poate face anual, la propunerea sefului compartimentului in care lucreaza persoana respectiva, cu aprobarea conducatorului institutiei, avandu-se in vedere calitatile personale concretizate prin rezultatele obtinute in activitatea profesionala, notate cu calificativul foarte binei sau binei in anul precedent.
            (2) Vechimea necesara pentru trecerea personalului vamal in gradatia imediat superioara este de 2 ani.
            (3) In mod exceptional, vechimea prevazuta la alin. (2) poate fi redusa pana la 6 luni, cu aprobarea nominala a directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
            Art. 47. - La avansarea in functiile de conducere se au in vedere urmatoarele elemente:
            - recomandarea conducatorului ierarhic;
            - pregatirea profesionala;
            - calitatile de organizator si de conducator al unor activitati;
            - rezultatele la concursurile sau la testele profesionale, precum si calificativele obtinute in ultimii 2 ani de activitate;
            - capacitatea luarii unor decizii;
            - calitatile personale in asigurarea unui climat corespunzator de munca.

Sectiunea a 3-a
Mobilitatea personalului

            Art. 48. - (1) Personalul vamal poate fi delegat sau detasat de conducerea autoritatii vamale sa indeplineasca anumite activitati in afara locului sau de munca.
            (2) Delegarea se poate face pe o perioada de pana la 120 dezile pe an, iar detasarea, pe o perioada de pana la  2 ani, cu posibilitatea prelungirii acestora, in raport cu necesitatile autoritatii vamale si cu acordul persoanei delegate sau detasate.
            Art. 49. - (1) Pe durata delegarii, detasarii sau trecerii temporare intr-o alta munca, personalul vamal isi pastreaza functia, gradul sau treapta profesionala si salariul, avute anterior.
            (2) Cand detasarea sau trecerea temporara in alta munca se face intr-o functie la care este stabilit un salariu mai mare, personalul vamal detasat sau trecut temporar intr-o alta munca are dreptul la acest salariu, in conditiile prevazute de lege.
            Art. 50. - (1) Personalul vamal delegat sau detasat intr-o alta activitate, precum si cel a carui activitate se desfasoara in cadrul unor deplasari periodice sau permanente au dreptul la plata cheltuielilor de transport si de cazare, precum si la o indemnizatie, in conditiile stabilite de reglementarile in vigoare.
            Art. 51. - Personalul vamal numit temporar intr-o functie de conducere vacanta sau in locul unei persoane cu functie de conducere, care lipseste temporar din institutie o perioada mai mare de 30 de zile calendaristice, primeste, pe langa salariul de baza al functiei, al gradului sau al treptei profesionale in care este incadrat, indemnizatia corespunzatoare functiei de conducere pe care o preia. Numirile temporare pe posturile de conducere vacante se asigura din cadrul personalului care detine functia de expert vamal sau o functie imediat inferioara acesteia si se pot face pentru o perioada de cel mult 3 luni, in cadrul careia se vor organiza concursuri pentru ocuparea acestor posturi.
            Art. 52. - (1) La cerere, personalul vamal poate trece intr-un alt loc de munca in cadrul autoritatii vamale, in urmatoarele cazuri:
            a) prin examen, organizat in vederea promovarii personalului vamal in functii, grade sau trepte profesionale;
            b) fara examen, in situatiile stabilite de directorul general al Directiei Generale a Vamilor, cu consultarea sindicatului.
            (2) Trecerea personalului, la cerere, intr-un alt loc de munca, in conditiile prevazute la alin. (1) lit. b), nu confera acestuia dreptul la acoperirea cheltuielilor implicate de aceasta operatiune.
            Art. 53. - (1) Trecerea personalului vamal intr-un alt loc de munca se face in baza unor tabele anuale, aprobate de directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Cererile pot fi depuse anual, in perioada 15 iunie-15 septembrie si vor avea anexate documente justificative.
            (2) In mod exceptional pot fi depuse cereri si in afara perioadei prevazute la alin. (1), daca survine un eveniment deosebit si imprevizibil in situatia familiala sau profesionala a persoanei angajate. Cererile depuse in afara acestei perioade nu confera dreptul unei prioritati la mutare.
            Art. 54. - Criteriile si punctajul necesare stabilirii prioritatilor la trecerea intr-un alt loc de munca a personalului, la cerere, se stabilesc prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, cu respectarea contractului colectiv de munca, incheiat in conformitate cu prevederile legale.
            Art. 55. - Trecerea intr-un alt loc de munca a personalului vamal se face prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator si in ordinea pozitiilor stabilite in tabelul general ce va fi comunicat la nivelul structurii autoritatii vamale.
            Art. 56. - Personalul vamal de conducere al unui birou vamal, transferat in interesul serviciului la un birou vamal situat in alta localitate, are dreptul la plata indemnizatiei de mutare, conform legii, si la o locuinta de serviciu asigurata de consiliul local sau de autoritatea vamala.
            Art. 57. - In situatia incetarii raporturilor de munca cu autoritatea vamala, din motive neimputabile acestuia, expertul vamal isi poate desfasura activitatea in calitatea de expert vamal autorizat la un comisionar in vama, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Sectiunea a 4-a
Timpul de munca

            Art. 58. - Programul de lucru al personalului vamal se stabileste prin decizie a directorului general al Directiei Generale a Vamilor, in conditiile prevazute de lege.
            Art. 59. - In birourile vamale in care procesul de munca se desfasoara in program de tura, pentru munca prestata in timpul noptii se plateste un spor la salariul de baza, potrivit reglementarilor in vigoare. Se considera munca in timpul noptii aceea care se presteaza in intervalul cuprins intre orele 22,00-6,00, cu posibilitatea abaterii, in cazuri justificate, cu o ora in minus sau in plus fata de aceste limite.
            Art. 60. - (1) In cursul programului de lucru se poate acorda o pauza pentru masa de cel mult 1/2 ora, care nu se include in durata timpului de munca.
            (2) Acordarea pauzei de masa nu trebuie sa afecteze desfasurarea normala a activitatii autoritatii vamale.

Sectiunea a 5-a
Salarizarea personalului vamal

            Art. 61. - (1) Salarizarea personalului vamal se stabileste diferentiat, inraport cu functia indeplinita, cu vechimea in functia de specialitate sau in functii asimilate acesteia, cu locul si conditiile specifice in care se desfasoara activitatea.
            (2) Salariile personalului vamal cuprind:
            - salariul de baza, care se stabileste in raport cu raspunderea si complexitatea acesteia, precum si cu nivelul de pregatire profesionala necesar functiei ocupate;
            - sporuri la salariul de baza: spor pentru vechimea in munca; spor pentru conditii deosebite in care se desfasoara activitatea; spor pentru stabilitate in cadrul autoritatii vamale; spor pentru munca sistematic desfasurata peste programul normal de lucru; spor pentru munca in timpul noptii; spor pentru activitatea desfasurata in punctele de control pentru trecerea frontierei; spor pentru portarma;
            - premii pentru rezultate deosebite obtinute in activitate.
            Art. 62. - (1) Salariile de baza pentru personalul de executie din cadrul autoritatii vamale sunt cele stabilite conform coeficientilor de ierarhizare, diferentiate pe functii, grade si trepte profesionale, stabilite pe 1-4 gradatii.
            (2) Salariile de baza pentru personalul vamal de conducere sunt cele corespunzatoare functiilor de executie, gradului sau treptei profesionale si gradatiei detinute, la care se adauga o indemnizatie de conducere care face parte din salariul de baza.
            (3) Indemnizatiile de conducere sunt diferentiate in raport cu raspunderea functiei de conducere indeplinite in cadrul autoritatii vamale si se calculeaza procentual din salariul de baza.
            (4) Salariul de baza corespunzator coeficientului de ierarhizare 1,000 este de 520.200 lei lunar brut si se va majora conform indexarilor ce vor fi stabilite dupa data de 1 ianuarie 1998.
            (5) Salariul de baza pentru fiecare functie din cadrul autoritatii vamale se determina de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale pe baza coeficientilor de ierarhizare stabiliti potrivit anexelor nr. 1-3 la prezentul statut si a salariului prevazut la alin. (4) si se rotunjeste din 100 in 100 lei in favoarea salariatilor.
            (6) Valoarea in suma bruta, corespunzatoare coeficientului de ierarhizare 1,000, se poate majora anual prin legea bugetului de stat, tinand seama de evolutia economiei nationale si a salariilor din celelalte sectoare de activitate.
            (7) Coeficientul de ierarhizare pentru functiile de executie si marimea indemnizatiilor de conducere sunt prevazute in anexele nr. 1-3 la prezentul statut.
            Art. 63. - (1) Orele prestate de personalul vamal de executie, peste durata normala a timpului de lucru, se compenseaza cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile sau, la cererea salariatului, prin plata unui spor calculat la salariul de baza, astfel:
            a) 50% din salariul de baza brut pentru primele doua ore de depasire a duratei normale a zilei de lucru;
            b) 100% din salariul de baza brut pentru orele urmatoare si pentru munca prestata in zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatoare legala si in celelalte zile in care, potrivit reglementarilor legale in vigoare, nu se lucreaza.
            (2) Munca peste durata normala a timpului de lucru poate fi prestata si platita potrivit alin. (1), numai daca efectuarea orelor suplimentare a fost dispusa de seful ierarhic superior, fara a se depasi 120 de ore anual. In cazuri deosebite, directorul general al Directiei Generale a Vamilor poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, fara a se depasi 360 de ore anual.
            (3) Personalul vamal, care, prin natura atributiilor de serviciu, presteaza, in mod sistematic, activitati peste durata normala a timpului de lucru sau desfasoara sistematic activitati in zilele nelucratoare si caruia nu i se poate acorda timp liber corespunzator, primeste, in raport cu depasirea programului normal de lucru, in locul drepturilor prevazute la alin. (1) si (2), un spor de 30% calculat la salariul de baza brut. Categoriile de salariati si conditiile de acordare a sporului pentru munca sistematica peste programul normal de lucru se stabilesc de directorul general al Directiei Generale a Vamilor.
            Art. 64. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute in activitatea desfasurata, personalul vamal poate primi un salariu de merit, care face parte din salariul de baza. Acestapoate fi de pana la 15%, aplicat la salariul de baza.
            (2) Personalul vamal care beneficiaza de salariul de merit se stabileste o data pe an, de regula dupa aprobarea bugetului, in raport cu rezultatele obtinute in activitatea desfasurata.Pentrupersonalulnou-angajat,salariul de merit se poate acorda dupa o perioada de un an de la angajare.
            (3) Salariul de merit poate fi acordat pentru cel mult 15% din numarul total de posturi prevazut in statul de functii al institutiei, din care doua treimi vor fi utilizate pentru functiile de executie.
            Art. 65. - (1) Personalul vamal beneficiaza de un spor de vechime in munca de pana la 25%, calculat la salariul de baza corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru, astfel:

Transe de vechime in munca/ Cote la salariul de baza
intre 3 si 5 ani                              5%
de la 5 la 10 ani                           10%
de la 10 la 15 ani                         15%
de la 15 la 20 de ani                     20%
peste 20 de ani                           25%.
            (2) Sporul corespunzator vechimii in munca se plateste cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea in munca prevazuta la transa respectiva.
            (3) La stabilirea sporului de vechime in munca se vor lua in considerare perioadele lucrate si inscrise in carnetul de munca.
            Art. 66. - Pentru personalul vamal care isi desfasoara activitatea in punctele de control pentru trecerea frontierei se atribuie un spor de frontiera de 20%, calculat la salariul de baza.
            Art. 67. - (1) Pentru personalul vamal care isi desfasoara activitatea in locuri cu conditii deosebite se atribuie un spor de 15%, calculat la salariul de baza.
            (2) De sporul prevazut la alin. (1) poate beneficia personalul vamal care isi exercita activitatea de control vamal la: cala de marfuri a navelor si aeronavelor, compartimentele de marfuri si bagaje ale mijloacelor de transport auto si de cale ferata, precum si in mesagerii la coletele postale si la bagajele introduse sau scoase din tara.
            Art. 68. - Personalului vamal cu activitate mai mare de 5 ani in cadrul autoritatii vamale i se acorda un spor de stabilitate la salariul de baza, dupa cum urmeaza:

intre 5 ani - 10 ani 3%
intre 10 ani - 15 ani 5%
intre 15 ani - 20 deani 7%
peste 20 de ani 10%.
            Art. 69. - Pentru premierea in cursul anului a personalului vamal se constituie un fond de premiere lunar, prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra fondului de salarii prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli al unitatii. Din acest fond pot fi acordate premii in cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate deosebite in activitatea desfasurata. Sumele neconsumate din acest fond vor fi utilizate in lunile urmatoare, in cadrul aceluiasi an bugetar.
            Art. 70. - (1) Pentru activitatea profesionala, personalul vamal beneficiaza la sfarsitul anului calendaristic de un premiu anual de pana la un salariu de baza, realizat in ultima luna a anului pentru care se face plata, proportional cu timpul efectiv lucrat din programul normal de lucru.
            (2) Conducerea autoritatii vamale poate diminua sau anula premiul anual, in cazul salariatilor care, in cursul anului, au desfasurat o activitate profesionala slaba sau necorespunzatoare ori au avut abateri pentru care au fost sanctionati disciplinar.
            Art. 71. - (1) Directia Generala a Vamilor constituie un fond de stimulente, astfel:
            a) prin aplicarea unui coeficient de pana la 35% la valoarea penalitatilor si amenzilor aplicate, ramase definitive si incasate, a sumelor in lei si in valuta confiscate, ramase definitive si incasate, cat si la valoarea bunurilor si marfurilor devenite proprietatea statului in unitatile vamale si valorificate;
            b) prin retinerea unui coeficient de pana la 5% la valoarea veniturilor suplimentare incasate si ramase definitive ca urmare a controalelor efectuate, venituri depistate peste nivelul veniturilor declarate si al obligatiilor asumate de platitori fata de bugetul de stat si de bugetul Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei;
            c) prin aplicarea unui coeficient de pana la 5% la valoarea veniturilor incasate la bugetele prevazute la lit. b), ca urmare a executarii creantelor bugetare conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
            (2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursa si conditiile de utilizare a fondului prevazut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului.

Sectiunea a 6-a
Perfectionarea personalului vamal

            Art. 72. - Perfectionarea personalului vamal se realizeaza in raport cu exigentele activitatii vamale, ale armonizarii legislatiei vamale cu acordurile si conventiile internationale, precum si in functie de cerintele posturilor pe care diferitele categorii de personal le ocupa.
            Art. 73. - Activitatea de perfectionare a personalului vamal este coordonata de Directia Generala a Vamilor si se realizeaza prin Scoala Vamala si birourile de invatamant din directiile regionale vamale, in formele si in conformitate cu programele de perfectionare elaborate de Directia Generala a Vamilor cu avizul Ministerului Finantelor.
            Art. 74. - (1) Personalul vamal participa, o data la 2 ani, la un program general de perfectionare.
            (2) Perfectionarea personalului vamal se poate organiza si desfasura in timpul sau in afara serviciului, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.
            Art. 75. - Absolventii Scolii Vamale, care, in urmatorii 5 ani de la angajare, au incetat raporturile de munca cu Directia Generala a Vamilor sau carora li s-au desfacut contractele individuale de munca din motive imputabile lor, vor restitui cheltuielile de scolarizare proportional cu perioada nelucrata.
            Art. 76. - (1) La solicitarea agentilor economici, a institutiilor publice sau a institutiilor de pregatire profesionala private, personalul din cadrul autoritatii vamale poate participa la formarea profesionala a personalului acestora, pe linia legislatiei vamale, prin cursuri sau seminarii de specialitate.
            (2) Participarea personalului din cadrul autoritatii vamale la actiunile de formare profesionala poate avea loc in timpul serviciului sau in afara lui, cu respectarea conditiei prevazute la alin. 1.
            (3) Modalitatile de participare si formare profesionala la actiunile solicitate, precum si conditiile de plata si de virare a contravalorii prestatiei efectuate vor fi stabilite prin norme tehnice aprobate de directorul general al Directiei Generale a Vamilor. Sumele rezultate vor fi incasate de autoritatea vamala si utilizate in regim extrabugetar.
            Art. 77. - Personalul vamal poate fi trimis in strainatate pentru studii, schimb de experienta si alte activitati similare, de catre autoritatea vamala, in conditiile prevazute de reglementarile legale in vigoare.

TITLUL VI
Drepturi, indatoriri si raspunderea disciplinara
CAPITOLUL I
Sectiunea 1
Drepturile personalului vamal

            Art. 78. - Personalul vamal are dreptul la un salariu de baza corespunzator functiei, gradului sau treptei profesionale, potrivit pregatirii profesionale si, dupa caz, la indemnizatia de conducere, precum si la sporuri, premii si alte drepturi banesti, stabilite potrivit legii.
            Art. 79. - Personalul vamal are dreptul de a fi avansat in functie, grad sau treapta profesionala, precum si in gradatii, potrivit conditiilor de studii si vechime in specialitate, stabilite prin prezentul statut.
            Art. 80. - Personalul vamal are dreptul la protectia legii, a societatii civile si a autoritatii vamale, in cazul:
            a) insultelor, calomniilor, amenintarilor directe sau indirecte, lovirilor sau al oricaror acte de violenta in care poate fi victima in exercitarea functiei;
            b) desfasurarii de anchete sau cercetari cu caracter administrativ sau penal, atunci cand acestea sunt generate de acte sau fapte produse sau savarsite in timpul exercitarii atributiilor de serviciu, din cauze neimputabile lui.
            Art. 81. - Personalul vamal are dreptul de a sesiza ierarhic cazurile de influentare exercitate asupra lui cu privire la indeplinirea atributiilor de serviciu, de persoane sau structuri din interiorul sau din afara autoritatii vamale.
            Art. 82. - La decesul unui salariat in activitate, Directia Generala a Vamilor acorda familiei acestuia sau persoanei care a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dupa caz, un ajutor suplimentar in cuantum de 5 salarii medii nete pe sistemul vamal.
            Art. 83. - Copiii personalului vamal decedat in timpul si din cauza serviciului pot fi angajati in cadrul autoritatii vamale, pe baza unui test profesional, cu respectarea conditiilor referitoare la varsta, studii absolvite si vechime in specialitate.
            Art. 84. - Dreptul la concediu, durata si categoriile de concediu care se acorda personalului vamal sunt cele prevazute de actele normative in vigoare.

Sectiunea a 2-a
Drepturi sindicale

            Art. 85. - Personalul vamal poate crea, in conditiile legii, organizatii sindicale, poate adera la acestea si poate fi ales in organele de conducere ale acestora.
            Art. 86. - Organizatiile sindicale isi determina liber structurasi vorinforma conducerea autoritatii vamale despre toate modificarile intervenite in aceasta.
            Art. 87. - Reuniunile organizatiilor sindicale se desfasoara in afara programului de lucru.
Organizatiile sindicale reprezentative pot organiza in timpul orelor de serviciu o reuniune lunara de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depasi o ora. In mod exceptional, limita maxima de 3 ore pe trimestru poate fi cumulata intr-o singura luna. Cumulul poate fi autorizat de directorul directiei regionale vamale in raza careia se desfasoara reuniunea.
            Art. 88. - Personalul autoritatii vamale de la toate nivelurile are drepturi si obligatii care decurg din legislatia in vigoare, din prezentul statut, precum si din prevederile contractului colectiv de munca.
            Art. 89. - Spatiile aflate in proprietatea autoritatii vamale, cu caracter cultural, sportiv si de servire a mesei (cantine, bufete si altele asemanatoare), pot fi folosite de catre organizatia sindicala, cu acordul autoritatii vamale.
            Art. 90. - Personalul vamal are dreptul la formele de protest prevazute de lege.

CAPITOLUL II
Indatoririle personalului vamal

            Art. 91. - (1) Personalul vamal are urmatoarele indatoriri:
            a) sa fie loial autoritatii vamale si sa manifeste probitate profesionala, corectitudine si constiinciozitate in indeplinirea obligatiilor de serviciu;
            b) sa-si perfectioneze activitatea profesionala;
            c) sa nu primeasca, sa nu solicite si sa nu accepte pentru sine sau pentru alte persoane, in calitatea sa oficiala, cadouri, imprumuturi sau orice alte valori sau servicii de la persoane cu care se afla in relatii de serviciu;
            d) sa nu primeasca cereri, a caror rezolvare nu este de competenta sa ori nu i-au fost repartizate de sefii ierarhici, sau sa nu intervina pentru solutionarea unor asemenea cereri;
            e) sa respecte juramantul vamal si sa se conformeze dispozitiilor sefilor ierarhici, cu exceptia cazurilor cand acestea sunt contrare legii;
            f) sa nu exercite, direct sau prin persoane interpuse, activitati de comert, sa nu participe la administrarea sau conducerea unor societati comerciale sau civile, care, prin natura activitatii lor, ii poate compromite independenta profesionala. Personalul implicat prin acte oficiale, total sau partial, in astfel de activitati, inclusiv de administrare sub supraveghere vamala, este obligat sa renunte in termen de 6 luni de la data angajarii sau de la data dobandirii acestei calitati. In caz contrar, va fi
declarat incompatibil cu exercitarea functiei in cadrul autoritatii vamale si se va proceda la desfacerea contractului individual de munca;
            g) sa pastreze secretul operatiunilor vamale, comerciale si financiare, precum si al materialelor si informatiilor cu caracter vamal;
            h) sadeclare,potrivitlegii,averea, la angajare. Declaratia se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si pe cele ale copiilor aflati in intretinere.
Pe perioada activitatii in cadrul autoritatii vamale, personalul vamal este obligat sa declare bunurile mobile sau imobile dobandite, a caror valoare depaseste cuantumul a 20 de salarii medii brute pe economie, in termen de 45 zile de la dobandire. Declaratiile privind averea sunt confidentiale si se depun la Directia Generala a Vamilor;
            i) sa aiba o conduita corecta, sa nu abuzeze de calitatea sa oficiala si sa nu compromita, prin activitatea sa publica sau privata, prestigiul functiei sau al autoritatii vamale;
            j) sa fie respectuos fata de personalul ierarhic superior, fata de colegi si de personalul din subordine;
            k) in timpul serviciului sa-si decline numele si sa se adreseze in mod reverentios persoanelor din afara institutiei, cu care se afla in relatii de serviciu. Este interzis fumatul in timpul controlului vamal;
            l) sa anunte conducatorul ierarhic superior cu privire la lipsa de la domiciliu, precum si locul unde se afla, in cazul personalului vamal al Directiei de supraveghere si control vamal din cadrul autoritatii vamale;
        m) sa poarte uniforma in timpul serviciului, semn de recunoastere, indispensabil, a personalului vamal;
efectele si accesoriile uniformei sa fie curate, ingrijite si purtate in mod corespunzator.
            (2) Regulamentul privind portul uniformei de serviciu, conditiile de acordare a acesteia, modelul, durata de folosire si insemnele distinctive sunt prevazute in anexa nr. 4 la prezentul statut.

CAPITOLUL III
Masuri de protectie acordate salariatilor in cazul reorganizarii activitatii

            Art. 92. - In cazul reorganizarii activitatii, care determina desfacerea contractelor individuale de munca pentru personalul vamal, autoritatea vamala are obligatia intreprinderii urmatoarelor actiuni:
            a) sa identifice posibilitatile de redistribuire a personalului vamal in cadrul structurii autoritatii vamale;
            b) in conditiile organizarii unor cursuri de calificare sau de recalificare profesionala, sa includa persoanele carora ar urma sa li se desfaca contractele individuale de munca.
            Art. 93. - Autoritatea vamala are obligatia de a face publica, prin afisare la Directia Generala a Vamilor si la unitatile din subordine vizate, lista cu posturile reduse, cu cel putin 30 de zile inainte de aplicarea procedurilor privind reorganizarea activitatii.
            Art. 94. - In cazul reorganizarii activitatii, masurile de desfacere a contractelor individuale de munca se vor aplica, in ordine:
            a) personalului vamal care indeplineste conditiile legale de pensionare;
            b) persoanelor care opteaza sa plece din unitate pe motivul reorganizarii activitatii;
            c) persoanelor care au obtinut calificativul slabi 2 ani consecutiv.
            Art. 95. - (1) In cazul reorganizarii activitatii se procedeaza la o evaluare obiectiva, luandu-se in
considerare urmatoarele criterii, care trebuie sa fie indeplinite in mod cumulativ:
            - nivelul studiilor;
            - rezultatele obtinute in activitate;
            - vechimea in specialitate.
            (2) In situatia in care rezultatul evaluarii obiective nu conduce la departajare se vor lua in calcul, in ordine, urmatoarele criterii social-umanitare:
            - sot/sotie cu domiciliul in localitate;
            - numarul copiilor aflati in intretinere;
            - unic intretinator de familie;
            - starea de sanatate.
            (3) Daca masura reorganizarii afecteaza ambii soti, se va desface contractul individual de munca numai unuia dintre ei, de comun acord cu acestia si prin exprimarea acordului scris al sotilor in cauza.
            Art. 96. - Personalul vamal poate solicita trecerea in compartimente din structura autoritatii vamale in care exista posturi vacante si care nu sunt supuse reorganizarii activitatii.
            Art. 97. - Contestatiile personalului vamal afectat de masurile de reorganizare a activitatii, conform prevederilor art. 94 si 95, se adreseaza, in termen de 10 zile de la comunicarea masurii, Consiliului de onoare si disciplina al autoritatii vamale, care va analiza si solutiona contestatiile in termen de 5 zile.

CAPITOLUL IV
Raspunderea disciplinara si materiala a personalului vamal

            Art. 98. - Constituie abateri disciplinare, altele decat cele care sunt considerate infractiuni, urmatoarele fapte:
            a) incalcarea indatoririlor prevazute in prezentul statut;
            b) refuzul nejustificat sau neglijenta manifestata in indeplinirea atributiilor de serviciu;
            c) absentele nemotivate de la serviciu;
            d) orice alta fapta a personalului, prin care acesta se abate de la indeplinirea indatoririlor.
            Art. 99. - Sanctiunile disciplinare care se aplica personalului angajat, in raport cu gravitatea abaterilor, sunt:
            a) observatie scrisa;
            b) avertisment;
            c) radierea din tabelul de premiere anuala;
            d) diminuarea salariului de baza sau, dupa caz, a indemnizatiei de conducere cu 5-15%, pe o perioada de 1-6 luni;
            e) retrogradarea in functie pe timp de 1-6 luni;
            f) eliberarea din functia de conducere;
            g) excluderea din activitate pe o perioada de 1-6 luni;
            h) desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.
            Art. 100. - (1) Sanctiunea disciplinara se aplica numai dupa cercetarea administrativa prealabila a faptei, sesizata in scris, audierea obligatorie a persoanei in cauza si verificarea sustinerilor facute de aceasta in aparare.
            (2) La stabilirea sanctiunii se va tine seama de gravitatea abaterii disciplinare, de imprejurarile in care a fost savarsita fapta si de activitatea desfasurata anterior.
            Art. 101. - (1) Personalul vamal sanctionat potrivit art. 99lit.g)nu beneficiaza de drepturile salariale, contractul individual de munca fiind suspendat pe perioada aplicarii sanctiunii.
            (2) Perioada excluderii nu este luata in calcul pentru avansarea in functie, grad sau treapta profesionala, precum si pentru stabilirea drepturilor la pensie.
            Art. 102. - Contractul individual de munca al personalului vamal se desface disciplinar in urmatoarele cazuri:
            a) savarsirea unei abateri grave sau savarsirea repetata a abaterilor disciplinare;
            b) incalcarea cu vinovatie, in mod repetat, a indatoririlor prevazute in prezentul statut;
            c) parasirea nejustificata a locului de munca mai mult de 5 zile consecutiv.
           Art. 103. - Sanctiunea disciplinara se aplica de catre cel in drept sa ia aceasta masura, in cel mult 30 de zile de la luarea la cunostinta despre abaterea savarsita, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data comiterii faptei, si se comunica celui in cauza prin decizie scrisa.
            Art. 104. - (1) Persoanele sanctionate disciplinar nu pot ocupa functii de conducere in cadrul autoritatii vamale, timp de 2 ani de la data aplicarii sanctiunii.
            (2) Personalul vamal eliberat din functii de conducere, ca urmare a savarsirii unor abateri disciplinare, poate avansa in aceste functii dupa 2 ani de la data punerii in aplicare a masurii de sanctionare.
            Art. 105. - Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face potrivit competentelor stabilite prin decizia directorului general al Directiei Generale a Vamilor.
            Art. 106. - Impotriva sanctiunilor disciplinare, prevazute la art. 99 lit. a)-g), se face contestatie, in scris, in termen de 15 zile de la comunicare, la Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale.
            Art. 107. - (1) Contestatia inaintata Consiliului de onoare si disciplina al autoritatii vamale se analizeaza in termen de 15 zile de la primire, in prezenta persoanei sanctionate.
            (2) In urma analizarii contestatiei, Consiliul de onoare si disciplina al autoritatii vamale propune directorului general al Directiei Generale a Vamilor anularea sau mentinerea sanctiunii contestate.
            Art. 108. - Raspunderea materiala a personalului vamal se stabileste potrivit prevederilor legale in vigoare.
            Art. 109. - In cazul savarsirii unor fapte deosebit de grave, care pot intruni elementele constitutive ale unei infractiuni, pentru care autoritatea vamala a formulat sesizare penala impotriva unui salariat sau acesta a fost trimis in judecata pentru fapte penale, incompatibile cu functia detinuta, directorul general al Directiei Generale a Vamilor dispune prin decizie suspendarea din functie.
            Art. 110. - In cazul constatarii nevinovatiei salariatului, acesta primeste toate drepturile de care a fost lipsit ca urmare a sanctionarii sau suspendarii lui din functie.
            Art. 111. - Raspunderea disciplinara si materiala nu exclude raspunderea penala pentru fapta savarsita, daca aceasta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni.

TITLUL VII
Dispozitii finale si tranzitorii

            Art. 112. - Conducerea autoritatii vamale va proceda la trecerea personalului vamal pe noile functii, grade si trepte profesionale, precum si pe gradatii, potrivit prevederilor prezentului statut, astfel ca noul salariu de baza sa nu fie inferior celui avut la data intrarii in vigoare a legii bugetului de stat pe anul 1998.
            Art. 113. - Persoanele care ocupa functii de conducere in directiile regionale vamale si in birourile vamale la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante vor putea fi numite cu delegatie pe aceleasi functii de conducere, pastrand indemnizatia de conducere aferenta functiei ocupate, pana la dobandirea calitatii de expert vamal si organizarea concursului pentru ocuparea functiei de conducere.
            Art. 114. - (1) La data intrarii in vigoare a prezentului statut, directorii generali adjuncti si directorii din Directia Generala a Vamilor dobandesc calitatea de expert vamal.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si expertilor gradul I si I A, precum si inspectorilor gradul I si I A cu o vechime minima de 5 ani in activitatea vamala, din cadrul Directiei Generale a Vamilor.
            (3) Personalul vamal care a dobandit calitatea de expert vamal constituie Corpul expertilor vamali ai autoritatii vamale.
            Art. 115. - Prin derogare de la prevederile art. 13 din prezentul statut, in cursul anului 1998 este permisa participarea la concurs, pentru dobandirea calitatii de expert vamal, a personalului vamal cu studii superioare si vechime minima de 5 ani in specialitate.
            Art. 116. - In masura in care unele drepturi sau indatoriri ale personalului vamal nu sunt reglementate prin prezentul statut, acesta se completeaza cu cele prevazute prin alte dispozitii legale in vigoare.
            Art. 117. - (1) Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul statut.
            (2) In conditiile art. 113 din prezentul statut, anexa nr. III/1 (cap. III pct. 2 poz. 2.2) la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, se inlocuieste cu cap. II al anexei nr. 1 la statut.
            (3) Pe aceeasi data, anexa nr. V/7 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata, se inlocuieste cu anexa nr. 3 la prezentul statut, cu exceptia prevederilor de la pct. 1 din nota la anexa respectiva, care se aplica in continuare personalului de alta specialitate decat cel vamal.
            Art. 118. - Prezenta ordonanta intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei. Pe aceeasi data orice alte dispozitii contrare se abroga.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministru de stat, ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 16.

ANEXA Nr. 1

CAP. I - APARATUL CENTRAL

A. Functii de executie
Nr. crt. Nivelul studiilor/ Coeficientul de ierarhizare/Functia/Gradatia

a) Functii de executie pe grade profesionale
1. Expert vamal S 3,300 3,350 3,400 3,500
2. Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IA S 2,800 2,850 2,900 2,950
3. Inspector vamal, referent de specialitate; gr. I S 2,600 2,650 2,700 2,750
4. Inspector vamal, referent de specialitate; gr. II S 2,400 2,450 2,500 2,550
5. Inspector vamal, referent de specialitate; gr. III S 2,200 2,250 2,300 2,350
6. Inspector vamal, referent de specialitate; gr. IV S 2,000 2,050 2,100 2,150
7. Inspector vamal, referent de specialitate; debutant S 1,950
8. Referent gradul I SSD 2,250 2,300 2,350 2,400
9. Referent gradul II SSD 2,050 2,100 2,150 2,200
10. Referent gradul III SSD 1,850 1,900 1,950 2,000
11. Referent debutant SSD 1,800
b) Functii de executie pe trepte profesionale
12. Referent IA M 2,100 2,150 2,200 2,250
13. Referent I M 1,900 1,950 2,000 2,050
14. Referent II M 1,700 1,750 1,800 1,850
15. Referent III M 1,500 1,550 1,600 1,650
16. Referent IV M 1,300 1,350 1,400 1,450
17. Referent debutant M 1,250
B. Functii de conducere
Nr. crt./Indemnizatia de conducere/Functia in procente din salariul de baza
(%)

1. Director general 55
2. Director general adjunct 50
3. Director 50
4. Director adjunct 40
5. Sef serviciu 30
6. Sef birou 25