MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 40   LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     30 ianuarie 1998

SUMAR

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

         8. - ORDONANTA privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

         9. - ORDONANTA privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

         10. - ORDONANTA pentru modificarea articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

         11. - ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

         12. - ORDONANTA privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã

         13. - ORDONANTA privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã

         14. - ORDONANTA privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

         15. - ORDONANTA privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din Romania

         17. - ORDONANTA privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

         33. - HOTARARE privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populatia sinistrata din comuna Dragalina, judetul Calarasi

          37. - HOTARARE cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de Regia Autonoma de Electricitate "Renel" pentru anul 1998

          38.- HOTARARE privind transmiterea unui teren, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Regiei Autonome "Romtehnica"

          39. - HOTARARE pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 582/1995 privind normarea parcului de autovehicule si consumul de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

ORDONANTE SI HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

ORDONANTA
privind constituirea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului

            In temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al art. 1 lit. k) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. 1. - Pentru realizarea politicii de dezvoltare si promovare a turismului prin valorificarea si protejarea potentialului turistic din Romania, se constituite Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului.
Bugetul Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se aproba ca anexa la legea bugetului de stat.
            Art. 2. - Din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se finanteaza, total sau partial, programele si activitatile de dezvoltare si promovare a produselor turistice din Romania, respectiv programele si activitatile de marketing si de promovare turistica, reprezentare si informare turistica in tara si in strainatate, creare si dezvoltare de produse turistice, alte activitati de dezvoltare si promovare a turismului, in conformitate cu politica nationala in domeniul turismului.
            Art. 3. - Fondul pentru promovarea si dezvoltarea turismului se constituie din urmatoarele surse:
            a) dincontributia pentru turism,stabilita la 3%, platita de:
            - agentii economici detinatori de capacitati de cazare, indiferent de forma de proprietate, calculata asupra veniturilor incasate pentru serviciile turistice, inclusiv cele de alimentatie publica, oferite in pachet, pe baza de bilet;
            - agentiile de turism, indiferent de forma de proprietate, calculata asupra veniturilor proprii, incasate sub forma de comision, din activitatea turistica.
            Platitorii mentionati mai sus, care si-au achitat contributia la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, beneficiaza de cota redusa a taxei pe valoarea adaugata pentru serviciile turistice, inclusiv de alimentatie publica, oferite in pachet, pe baza de bilet. De cota redusa a taxei pe valoarea adaugata beneficiaza si agentiile de turism pentru comisionul incasat.
            Agentii economici din statiunile balneoclimaterice nu datoreaza contributia anuala la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, pentru serviciile de cazare, masa si tratament prestate cumulat, a caror contra valoare se deconteaza pe baza de bilete de tratament.
            b) veniturile incasate de Oficiul de Autorizare si Control in Turism si de Oficiul de Promovare a Turismului, stabilite prin hotarare a Guvernului;
            c) o parte din venitul net al Institutului National de Formare si Management pentru Turism, stabilita de Ministerul Turismului o data cu aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli;
            d) sponsorizari, in conditiile legii.
            Art. 4. - Obligatia calcularii si varsarii sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 3 lit. a) revine agentilor economici respectivi.
Suma datorata se stabileste la data incasarii contravalorii prestatiilor, fiind mentionata in mod expres pe documentul de plata.
            Art. 5. - Sumele datorate conform art. 3 lit. a) se varsa lunar in contul Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care au fost stabilite.
            Pentru neplata in termen a sumelor datorate de catre agentii economici se vor aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata si modificata prin Legea nr. 108/1996, cu modificarile ulterioare. In acest sens, controlul constituirii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se face de catre Oficiul de Autorizare si Control in Turism si de alte persoane imputernicite de ministrul turismului.
            Art. 6. - Finantarea si realizarea programelor si actiunilor din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se fac pe baza Programului anual de marketing si promovare si a Programului anual de dezvoltare a produselor turistice.
            Programul anual de dezvoltare a produselor turistice se elaboreaza de catre Ministerul Turismului si se aproba de catre Guvern, impreuna cu Programul anual de marketing si promovare.
            Art. 7. - Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se repartizeaza astfel:
            a) 70% pentru actiunile de marketing si promovare;
            b) 30% pentru actiunile de dezvoltare si creare de produse turistice.
            Art. 8. - Finantarea din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se face cu prioritate pentru:
            a) acoperirea cheltuielilor curente si de capital ale Oficiului de Autorizare si Control in Turism si ale Oficiului de Promovare a Turismului;
            b) activitati de promovare, reprezentare si informare turistica, in tara si in strainatate;
            c) activitati de cercetare a pietei turistice interne si internationale;
            d) programe si activitati de creare si dezvoltare de produse turistice;
            e) acordarea de credite pe termen mediu, cu dobanda preferentiala egala cu rata inflatiei, pentru proiecte de investitii in turism. Acordarea acestor credite se va face prin intermediul societatilor bancare, pe baza de conventie;
            f) actiuni de constientizare, educare si formare a turistilor si a populatiei cu privire la turism, la protejarea si conservarea mediului inconjurator;
            g) programe de dezvoltare a sistemelor de informare turistica interna si internationala;
            h) programe si actiuni de instruire si formare profesionala;
            i) alte cheltuieli si programe aprobate de Guvern.
            Art. 9. - Criteriile pe baza carora se vor aloca sumele din Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului, precum si metodologia de programare, de calcul si de raportare referitoare la acesta se stabilesc prin norme metodologice elaborate de Ministerul Turismului, cu avizul Ministerului Finantelor, aprobate de Guvern, in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a prezentei ordonante.
            Art. 10. - Constituirea si gestionarea Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se efectueaza de catre Ministerul Turismului, ca ordonator principal de credite.
            Art. 11. - Sumele constituite ca venituri la Fondul special pentru promovarea si dezvoltarea turismului vor fi cheltuite in exclusivitate in scopul pentru care a fost constituit.
            Art. 12. - Controlul utilizarii Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se face conform legislatiei in vigoare.
            Art. 13. - Disponibilul existent la finele anului in contul Fondului special pentru promovarea si dezvoltarea turismului se reporteaza cu aceeasi destinatie pentru anul urmator.
            Art. 14. Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 februarie 1998. La aceasta data se abroga orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul turismului,
Àkos Birtalan
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 8.

ORDONANTA
privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. b) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - (1) În vederea procurãrii de materiale si servicii necesare lucrãrilor agricole, se instituie sistemul de platã pe bazã de cupoane valorice cu financiare de la bugetul de stat.
            (2) Cupoanele reprezintã bonuri de valoare, care se acordã, cu titlu gratuit, agricultorilor, persoane fizice, care exploateazã terenurile agricole, individual sau în asociere, în societãti comerciale si agricole, persoanelor fizice cãrora le-a fost stabilitã calitatea de actionar în baza prevederilor art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, care au optat pentru calitatea de locator si care au încheiat contract de locatiune, potrivit art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 58/1995, cu institutiile de învãtãmânt, institutiile de cult recunoscute de lege, pentru suprafetele de terenuri agricole de minimum 0,5 ha si de pânã la 10 ha inclusiv si peste.
            (3) În întelesul prezentei ordonante, beneficiari ai cupoanelor pentru agricultori sunt:
            a) persoanele fizice cãrora li s-au eliberat si înmânat titlurile de proprietate conform Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã;
            b) persoanele fizice care nu au primit titlurile de proprietate, dar cãrora li s-a întocmit procesul-verbal de punere în posesie sau cãrora li s-au eliberat adeverintele pentru dovedirea dreptului de proprietate si care sunt cuprinse în anexele la regulamentul aprobat prin Hotãrârea Guvernulur nr. 131/1991, republicatã în anul 1993, validate de comisiile judetene de aplicare a Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicatã;
            c) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole din fostele zone necooperativizate;
            d) persoanele fizice, titulari ai dreptului de proprietate asupra terenurilor, în baza unor hotãrâri judecãtoresti rãmase definitive sau irevocabile, în baza unor certificate de mostenitori sau a altor acte de proprietate;
            e) persoanele fizice cãrora le-a fost stabilitã calitatea de actionar în temeiul art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, care au optat pentru calitatea de locator si care au încheiat contract de locatiune, potrivit art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 58/1995;
            f) institutiile de învãtãmânt care au în administrare terenuri agricole;
            g) institutiile de cult recunoscute de lege, pentru terenurile agricole obtinute în proprietate.
            (4) Pentru mostenitori, persoane fizice prevãzute la alin. 3 lit. a)-d), care detin terenuri agricole în indiviziune, cupoanele se acordã, pentru întreaga suprafatã, celui care se prezintã sã le ridice si care va prezenta o declaratie pe propria rãspundere cã are acordul celorlalti mostenitori.
            Art. 2. - (1) Primarii, în exercitarea atributiilor legale în care actioneazã si ca reprezentanti ai statului, vor întocmi listele cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori, prevãzute la art. 1 alin. (3) lit. a)-g) din prezenta ordonantã, care detin terenuri pe raza localitãtii.
            (2) Dupã întocmirea listelor prevãzute la alineatul precedent, primarii vor proceda la transmiterea acestora prefectilor.
            (3) În calitate de reprezentanti ai Guvernului, prefectii au obligatia sã centralizeze datele din listele comunicate de cãtre primari, pentru a realiza legãtura cu centrul computerizat judetean.
            Art. 3. - Pe baza cupoanelor pentru agricultori, beneficiarii acestora pot achita contravaloarea semintei certificate, a materialului de plantat, pomicol si viticol, certificat, a semintei certificate de cartofi, a îngrãsãmintelor chimice, a pesticidelor, a motorinei, a lucrãrilor mecanice de arat, grãpat, discuit, semãnat, de întretinere a culturilor si de recoltat, inclusiv a celor efectuate pe pãsuni si fânete.
            Art. 4. - Cupoanele pentru agricultori se distribuie beneficiarilor la începutul anului si pot fi utilizate pentru plata bunurilor si serviciilor prevãzute la art. 3 în campania agricolã din primãvarã-varã si în campania agricolã din toamnã.
            Art. 5. - Valoarea cupoanelor pentru agricultori, ce se atribuie pentru campania agricolã din primãvarã-varã si campania agricolã din toamnã, se stabileste prin hotãrâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii si Alimentatiei si cu avizul Ministerului Finantelor.
            Art. 6. - (1) Valoarea cupoanelor pentru agricultori, cât si costul actiunilor legate de implementarea sistemului de cupoane, respectiv întocmirea listelor cu beneficiarii de cupoane, de tipãrire, distribuire, de publicitate prin mass-media si de decontare prin societãtile bancare pe bazã de comision, se suportã de la bugetul de stat din sume ce se prevãd în bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei la capitolul "agriculturã si silviculturã", titlul "transferuri".
            (2) Sumele cu aceastã destinatie se prevãd distinct prin legea bugetului de stat pe anul 1998 si vor fi utilizate numai cu aceastã destinatie.
            (3) Pentru anul 1998 se alocã în bugetul Ministerului Agriculturii si Alimentatiei suma de 2.800 miliarde lei pentru acoperirea acestor cheltuieli.
            Art. 7. - (1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei stabileste forma si continutul cupoanelor pentru agricultori si asigurã tipãrirea acestora prin Regia Autonomã "Imprimeria Bãncii Nationale a României".
            (2) Distribuirea cupoanelor pentru agricultori cãtre beneficiari se va efectua de cãtre Regia Autonomã "posta românã", potrivit listelor întocmite în conditiile art. 1 si art. 2 din prezenta ordonantã si procesate electronic de Institutul de Cercetãri în Informaticã din coordonarea Comisiei Nationale de Informaticã.
            (3) Tipãrirea cupoanelor pentru agricultori, editarea listelor, distribuirea cupoanelor, serviciile de publicitate prin mass-media, cât si acordarea comisionului bancar vor fi exceptate de la procedura prevãzutã în Ordonanta Guvernului nr. 12/1993, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 83/1994, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, si se vor realiza pe bazã de contract încheiat de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei la tarife negociate.
            Art. 8. - (1) Furnizorii care livreazã beneficiarilor de cupoane pentru agricultori bunurile ori care efectueazã serviciile prevãzute la art. 3 din prezenta ordonantã vor încasa, în termen de 12 zile de la solicitare, contravaloarea cupoanelor prin societãtile bancare, în conditiile stabilite pe baza conventiilor încheiate între acestea si Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.
            (2) Pentru nerespectarea termenului prevãzut la alin. (1), societãtile bancare vor rãspunde potrivit legii.
            Art. 9. - Modul de acordare, distribuire, utilizare si decontare a cupoanelor pentru agricultori, precum si plata comisioanelor se stabilesc prin norme metodologice emise de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, cu avizul Ministerului Finantelor, care vor fi supuse aprobãrii Guvernului în termen de 10 zile de la data publicãrii prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României.
            Art. 10. - (1) Cupoanele pentru agricultori sunt documente cu regim special.
            (2) Falsificarea listei cu beneficiarii de cupoane pentru agricultori, cu prilejul întocmirii acesteia, constituie infractiune de fals intelectual, prevãzutã de art. 289 din Codul penal, iar modificarea listei prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii constituie infractiunea de fals material în înscrisuri oficiale, prevãzutã de art. 288 din Codul penal.
            (3) Falsificarea cupoanelor pentru agricultori constituie infractiunea de falsificare de monede sau de alte valori, prevãzutã de art. 282 din Codul penal.

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 9.

ORDONANTA
pentru modificarea articolului 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

        Articol unic. - Articolul 8 din Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 201 din 30 august 1995, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 106/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995, modificatã si completatã prin Legea nr. 123/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 149 din 11 iulie 1997, se modificã, având urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - Veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar se vor folosi pentru buna functionare a judecãtoriilor, tribunalelor, curtilor de apel, Curtii Supreme de Justitie, a parchetelor de pe lângã aceste instante, laboratoarelor de expertizã criminalisticã, pentru administrarea justitiei prin organul de specialitate al administratiei publice centrale, pentru realizarea de noi emisiuni ale timbrului judiciar, pentru achizitionarea de publicatii si lucrãri de specialitate din tarã si din strãinãtate, de sisteme moderne de informatizare si aparaturã specificã, pentru acordarea de stimulente magistratilor, asimilatilor acestora si celorlalte categorii de personal din cadrul instantelor judecãtoresti, parchetelor, laboratoarelor de expertizã criminalisticã si Ministerului Justitiei, pentru organizarea unor actiuni cu caracter profesional sau social.
            Din veniturile provenind din vânzarea timbrului judiciar se va asigura si plata specialistilor si a colaboratorilor externi, care participã la elaborarea unor proiecte de coduri si a altor acte normative importante pentru activitatea justitiei.
            Pentru stimulentele acordate din veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar nu se datoreazã contributia pentru asigurãri sociale, contributia la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si contributia pentru pensia suplimentarã."

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 10.

ORDONANTA
pentru modificarea si completarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru

            În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

        Art. I. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 173 din 29 iulie 1997, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
        1. La articolul 3, dupã litera t) se introduce litera t1), cu urmãtorul cuprins:
            "t1) cereri pentru eliberarea oricãror alte certificate prin care se atestã fapte sau situatii rezultate din evidentele instantelor de judecatã sau cu privire la dosarele aflate în arhiva acestora ............... 2.000 lei;"
        2. La articolul 6, textul introductiv va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - În materie comercialã, se taxeazã urmãtoarele cereri:
        3. La articolul 9, dupã alineatul (6) se introduce alineatul (7), cu urmãtorul cuprins:
            "(7) Eliberarea certificatelor de sarcini în urma cercetãrii registrelor de transcriptiuni si inscriptiuni si, dupã caz, a extraselor sau copiilor de carte funciarã se taxeazã cu 5.000 lei."
        4. La articolul 15, dupã litera f) se introduce litera f1), cu urmãtorul cuprins:
            "f1) stabilirea si acordarea daunelor morale pentru prejudicii aduse onoarei, demnitãtii sau reputatiei unei persoane fizice"
            5. Articolul 15 litera r) se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "r) cererile introduse de proprietari sau de succesorii acestora pentru restituirea imobilelor preluate de stat sau de alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989."
        6. Articolul 17 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 17. - Sunt scutite de taxa judiciarã de timbru cererile si actiunile, inclusiv cãile de atac formulate, potrivit legii, de Guvernul României, de Ministerul Public si de Ministerul Finantelor, precum si cele formulate de alte institutii publice, când au ca obiect venituri publice."
        7. Dupã articolul 17 se introduce articolul 171, cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 171. - Sunt scutite de taxa judiciarã de timbru cererile pentru înregistrarea asociatiilor de proprietari, adresate judecãtoriei, precum si transcrierea titlurilor de proprietate sau, dupã caz, a contractelor de dobândire a apartamentelor din clãdirile cu mai multe locuinte, în vederea constituirii asociatiei de proprietari."
           8. Articolul 19 se modificã si va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - (1) Taxele judiciare de timbru se plãtesc de cãtre persoanele fizice în numerar, în contul bugetului de stat, la unitãtile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni.
            (2) Persoanele juridice plãtesc taxele judiciare de timbru pânã la 30.000 lei în numerar, potrivit alineatului precedent, iar taxele judiciare de timbru care depãsesc acest nivel se plãtesc în numerar sau prin ordin de platã, în contul bugetului de stat, la unitãtile trezoreriei statului în raza cãreia au sediul fiscal."
        Art. II. - Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta ordonantã, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouã numerotare.

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 11.

ORDONANTA
privind taxele de timbru pentru activitatea notarialã

            În temeiul art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - (1) Actele si serviciile notariale, care se îndeplinesc de cãtre notarii publici, sunt supuse taxelor de timbru prevãzute la pct. I din anexa care face parte integrantã din prezenta ordonantã.
            (2) Sunt scutite de taxe de timbru actele si serviciile notariale prevãzute la pct. II din anexã si la art. 2 alin. (2) Ministerul Finantelor poate acorda scutiri, reduceri, esalonãri sau amânãri de platã a taxelor de timbru pentru activitatea notarialã, în conditiile stabilite prin ordin al ministrului finantelor.
            Art. 2. - (1) Pentru actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primãriilor din comunele si orasele unde nu functioneazã birouri ale notarilor publici se percep taxele de timbru prevãzute la pct. I (15 si 16) din anexã.
            (2) Actele notariale îndeplinite, potrivit legii, de secretarii primãriilor, de unele institutii sau de agenti economici, în cazul în care actele se depun la acestia, sunt scutite de taxe de timbru.
            Art. 3. - (1) Taxele de timbru se datoreazã de persoanele fizice si de persoanele juridice care solicitã îndeplinirea actelor si a serviciilor notariale.
            (2) Pãrtile sunt obligate solidar la plata taxelor de timbru pentru conventii.
            Art. 4. - (1) Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale, care au ca obiect bunuri imobile, se taxeazã la valoarea declaratã de pãrti în actul autentic, dar nu mai putin decât valoarea de circulatie stabilitã prin expertizã, efectuatã la cererea camerei notarilor publici.
            (2) Autentificarea actelor de înstrãinare între vii a mijloacelor de transport cu tractiune mecanicã se taxeazã la valoarea declaratã de pãrti în actul autentic, dar nu mai putin decât taxa asupra acestor mijloace de transport, stabilitã de organele fiscale în a cãror razã teritorialã contribuabilii îsi au domiciliul sau sediul.
            (3) Autentificarea oricãror alte acte de înstrãinare, al cãror obiect este evaluabil în bani, se taxeazã la valoarea declaratã de pãrti în actul autentic, dar nu mai putin de 25.000 lei.
            Art. 5. - (1) Autentificarea contractelor care cuprind clauze cu privire la renta viagerã si obligatia de întretinere pe viatã se taxeazã, dupã caz, la valoarea rentei sau a întretinerii pe 10 ani.
            (2) Autentificarea actelor pentru cesiuni de drepturi de orice fel, dacã sunt evaluabile în bani, se axeazã potrivit pct. I (9) din anexã.
            Art. 6. - (1) Este nulã vânzarea prin care pãrtile se înteleg, printr-un act ascuns, sã se plãteascã un pret mai mare decât cel care se declarã în actul autentic.
            (2) Nulitatea prevãzutã la alin. (1) se extinde atât asupra actului ascuns, cât si asupra actului autentic.
            (3) Dispozitiile alin. (1) si (2) sunt aplicabile si în cazul contractului de închiriere, având ca obiect un bun imobil, prin care pãrtile au convenit, printr-un act ascuns, sã se plãteascã o chirie mai mare decât cea care se declarã în actul autentic care se înregistreazã la organul fiscal teritorial.
            (4) Taxa de timbru plãtitã, dupã caz, la valoarea pretului sau a chiriei declarate în actul autentic nu se restituie.
            Art. 7. - (1) Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se plãtesc în numerar de cãtre persoanele fizice, în contul bugetului de stat, la unitãtile trezoreriei statului sau ale Casei de Economii si Consemnatiuni, dupã caz.
            (2) Persoanele juridice plãtesc taxele de timbru în sumã de pânã la 30.000 lei în numerar, ca si persoanele fizice, iar sumele care depãsesc acest nivel se plãtesc prin ordin de platã în contul bugetului de stat, deschis la trezoreria statului în raza cãreia îsi au sediul fiscal.
            Art. 8. - Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se pot încasa si de notarul public, care are obligatia de a le vãrsa la bugetul de stat în conditiile stabilite prin normele metodologice privind aplicarea prezentei ordonante.
            Art. 9. - Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se datoreazã anticipat, cu exceptia taxelor pentru efectuarea procedurii succesorale, care se datoreazã pânã la eliberarea certificatului de mostenitor.
            Art. 10. - Taxele de timbru pentru actele si serviciile notariale se fac venit la bugetul de stat si se cuprind distinct în bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Justitiei, al Curtii Supreme de Justitie si al Ministerului Public, în conditiile si cu destinatia prevãzute de lege pentru taxele judiciare de timbru.
            Art. 11. - Taxele de timbru prevãzute în anexa la prezenta ordonantã pot fi actualizate, prin hotãrâre a Guvernului, în functie de rata inflatiei.
            Art. 12. - (1) Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României.
            (2) În termenul prevãzut la alin. (1) Ministerul Justitiei, cu avizul Ministerului Finantelor, va elabora norme metodologice pentru aplicarea prezentei ordonante, care se vor publica în Monitorul Oficial al României si vor intra în vigoare o datã cu prezenta ordonantã.
            Art. 13. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante se abrogã Decretul nr. 199/1955 privind taxele de timbru, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 14 din 5 iunie 1955 (numai în ceea ce priveste taxele de timbru pentru activitatea notarialã), precum si Ordonanta Guvernului nr. 37/1995 privind stabilirea taxelor de timbru pentru activitatea notarialã, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 203 din 1 septembrie 1995, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 105/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 270 din 21 noiembrie 1995.

ANEXA

LISTA
taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale, precum si a actelor
si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

            I. Lista taxelor de timbru pentru actele si serviciile notariale
            1. Autentificarea actelor între vii, translative ale dreptului de proprietate si ale altor drepturi reale ce au ca obiect bunuri imobile, inclusiv actele ce au ca obiect constituirea ca aport la capitalul social al dreptului de proprietate sau al altui drept real asupra bunurilor imobile se taxeazã la valoarea stabilitã potrivit art. 4 alin. (1), dupã cum urmeazã:
 

a) pânã la 25.000.000 lei 3%, dar nu mai putin de 50.000 lei
b) de la 25.000.001 lei la 50.000.000 lei 750.000 lei + 2% pentru suma ce depãseste
25.000.000 lei
c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei 1.250.000 lei + 1,5% pentru suma ce depãseste
50.000.000 lei
d) de la 100.000.001 lei la 500.000.000 lei 2.000.000 lei + 1% pentru suma ce depãseste
100.000.000 lei
e) de la 500.000.001 lei la 1.000.000.000 lei 6.000.000 lei + 0,75% pentru suma ce depãseste
500.000.000 lei
f) peste 1.000.000.001 lei 9.750.000 lei + 0,5% pentru suma ce depãseste
1.000.000.000 lei.

            NOTÃ:
            - În cazul schimburilor de imobile, valoarea la care se percepe taxa este aceea a imobilului cu valoarea cea mai mare.
            - La constituirea drepturilor reale imobiliare, altele decât dreptul de proprietate, taxa de timbru se stabileste la valoarea declaratã de pãrti, dar nu mai putin de 20% din valoarea de circulatie a imobilului, stabilitã potrivit art. 4 alin. (1).
 

2. Autentificarea testamentelor
15.000 lei
3. Autentificarea actelor de partaj
50.000 lei
4. Autentificarea actelor de lotizare (parcelare)
15.000 lei
5. Autentificarea actelor de garantie
20.000 lei
6. Autentificarea actelor de înstrãinare a
mijloacelor de transport cu tractiune
mecanicã
0,5% la valoarea declaratã de pãrti, dar nu
mai putin decât taxa asupra acestor mijloace
de transport, stabilitã de cãtre organele fiscale
teritoriale pe raza cãrora contribuabilii îsi au
domiciliul sau sediul
7. Autentificarea contractelor de comodat
si închiriere de bunuri
0,5% din valoarea bunurilor declarate de pãrti
sau, dupã caz, din cuantumul chiriei declarate
de pãrti, dar nu mai putin de 25.000 lei
8. Autentificarea procurilor
10.000 lei
9. Autentificarea oricãror alte acte al cãror
obiect este evaluabil în bani, necuprinse
la pct. 1 - 8
0,5% din valoarea declaratã de pãrti, dar nu
mai putin de 25.000 lei
10. Autentificarea actelor constitutive ale
societãtilor comerciale, precum si a
actelor de modificare a acestora
50.000 lei
11. Autentificarea actelor constitutive ale
societãtilor agricole, precum si a actelor
de modificare a acestora
20.000 lei
12. Autentificarea actelor de constituire
si a statutelor asociatiilor fãrã scop
patrimonial si ale fundatiilor, inclusiv
a actelor de modificare
20.000 lei
13. Autentificarea oricãror alte acte al cãror
obiect este neevaluabil în bani
3.000 lei
14. Întocmirea actelor de protest al cambiilor,
cecurilor si al altor titluri la ordin
50.000 lei
15. Legalizarea semnãturilor, a specimenelor
de semnãturã si a sigiliilor, dare de
datã certã, certificarea unor fapte, pentru
fiecare act
10.000 lei
16. Legalizarea de copii de pe înscrisurile
prezentate de pãrti sau din arhiva
notarului public, pentru fiecare copie
3.000 lei
17. Legalizarea traducerii de cãtre notarul
public autorizat sau legalizarea semnãturii
traducãtorului, pentru fiecare exemplar
5.000 lei
18. Primirea în depozit a înscrisurilor si
documentelor pe timp de un an sau
fractiune de un an, pentru fiecare exemplar
3.000 lei
19. Eliberãri de duplicate de pe actele
notariale si reconstituiri de acte originale
5.000 lei
20. Taxa asupra succesiunilor, dupã
valoarea acestora, se stabileste astfel:
a) pânã la 10.000.000 lei + 3%, dar nu mai putin de 10.000 lei pentru fie-
care mostenitor
b) de la 10.000.001 lei la 50.000.000 lei 300.000 lei + 2% pentru suma care depãseste
10.000.000 lei
c) de la 50.000.001 lei la 100.000.000 lei 1.100.000 lei + 1% pentru suma care depãseste
50.000.000 lei
d) peste 100.000.001 lei 1.600.000 lei + 0,5% pentru suma care depãseste
100.000.000 lei
            NOTÃ:
            A. Taxele asupra succesiunilor se stabilesc la valoarea întregului activ, cuprinzând bunurile mobile si imobile, din care se scade pasivul succesoral, dovedit prin înscrisuri.
            Pentru cheltuielile de înmormântare pânã la 2.000.000 lei nu sunt necesare dovezi scrise pentru mostenitorii care au suportat aceste cheltuieli.
            B. Evaluarea bunurilor imobile se va face în functie de valoarea declaratã de pãrti, dar nu mai putin decât valoarea stabilitã potrivit art. 4 alin. (1) din prezenta ordonantã, iar a bunurilor mobile, în functie de valoarea declaratã de pãrti, dar nu mai putin de 25.000 lei.
 
21. Efectuarea oricãror alte acte notariale
necuprinse la pct. 11 - 18, pentru fiecare act.
3.000 lei

           II. Lista actelor si serviciilor notariale scutite de plata taxelor de timbru

            a) succesiunile vacante ce revin statului;
            b) succesiunile în care statul sau institutiile publice au calitatea de mostenitori testamentari, numai pentru taxa datoratã de acestia;
            c) actele privind încetarea dreptului de concesiune detinut asupra locurilor de veci (declaratii sau succesiuni vacante);
            d) actele notariale în legãturã cu schimburile intervenite între stat si particulari;
            e) perfectarea actelor prin care se doneazã statului sau institutiilor publice (consilii locale, muzee etc.) bunuri mobile sau imobile;
            f) actele si procedurile prin care cultele recunoscute de lege devin titulare ale dreptului de proprietate sau ale altor drepturi reale;
            g) cererile si actele notariale prin care se efectueazã împãrteala pentru iesirea din indiviziune, când iesirea din indiviziune a fost cerutã de stat.
            Când iesirea din indiviziune a fost cerutã de ceilalti copãrtasi, scutirea se aplicã numai actelor prin care statul cumpãrã pãrtile lor ori vinde partea sa prin bunã învoialã;
            h) legalizarea specimenelor de semnãturã ale demnitarilor în exercitarea atributiilor de serviciu;
            i) actele întocmite în scopul valorificãrii unor drepturi prevãzute de legi speciale si de protectie socialã, si anume:
            - declaratii privind ajutorul de somaj;
            - declaratii privind drepturile de pensie, ajutorul social si ajutorul pentru mamele cu mai multi copii;
            - declaratii privind obtinerea alocatiei de stat pentru copii;
            - declaratii privind acordarea burselor pentru elevi si studenti;
            - declaratii privind stabilirea sau valorificarea drepturilor fostilor detinuti politici, veteranilor de rãzboi si ale vãduvelor acestora;
            - declaratii privind valorificarea drepturilor persoanelor cu handicap;
            - actele notariale privind recunosterea filiatiei, adoptia, tutela, curatela, punerea sub interdictie.

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 12.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ
privind modificarea si completarea Codului de procedurã civilã

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. t) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

        Articol unic. - Codul de procedurã civilã se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
        1. Articolul 261 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 261. -  Hotãrârea se dã în numele legii si va cuprinde:
            1. arãtarea instantei care a pronuntat-o si numele judecãtorilor care au luat parte la judecatã;
            2. numele, domiciliul sau resedinta ori, dupã caz, denumirea si sediul pãrtilor, calitatea în care s-au judecat; numele mandatarilor sau al reprezentantilor legali si al avocatilor;
            3. obiectul cererii;
            4. dispozitivul;
            5. calea de atac si termenul în care se poate exercita;
            6. arãtarea cã pronuntarea s-a fãcut în sedintã publicã, precum si semnãturile judecãtorilor si ale grefierului.
            Lipsa semnãturilor poate fi complinitã oricând.
            Pãrerea judecãtorilor rãmasi în minoritate se va consemna în josul hotãrârii.
            Hotãrârea se va comunica pãrtilor, în copie, în cazul în care aceasta este necesar pentru curgerea termenului de exercitare a unei cãi ordinare de atac. Comunicarea se va face în termen de 7 zile de la pronuntarea hotãrârii.
            În cazul în care împotriva hotãrârii se declarã una dintre cãile de atac prevãzute de lege, se vor redacta, sub semnãtura judecãtorilor, motivele de fapt si de drept care au format convingerea instantei, precum si motivele pentru care s-au înlãturat cererile pãrtilor, care vor face corp comun cu hotãrârea.
            Pãrerea motivatã a judecãtorilor rãmasi în minoritate va trebui redactatã în acelasi timp cu motivarea hotãrârii.
            Hotãrârile pronuntate de instanta de recurs vor cuprinde, în toate cazurile atât mentiunile prevãzute la alin. 1, cât si motivarea instantei. Redactarea hotãrârii se va face în termen de 20 de zile de la pronuntare.
            Dacã instanta a fost alcãtuitã din mai multi judecãtori, presedintele va putea însãrcina pe unul dintre ei cu redactarea hotãrârii si, dacã este cazul, a motivãrii. În cazul în care, dupã pronuntare, unul dintre judecãtori este în imposibilitate de a semna hotãrârea sau motivarea, presedintele instantei o va semna în locul sãu, iar dacã cel în imposibilitate sã semneze este grefierul, hotãrârea va fi semnatã de grefierul-sef, fãcându-se mentiune despre cauza care l-a împiedicat pe judecãtor sau pe grefier sã semneze hotãrârea ori, dacã este cazul, motivarea.
            Dacã partea prezentã la pronuntarea hotãrârii în sedintã publicã solicitã motivarea acesteia, dispozitiile alin. 5 se aplicã în mod corespunzãtor. Despre toate acestea se va lua act prin încheiere."
        2. Articolul 264 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 264. - În cazul în care motivarea hotãrârii este necesarã potrivit art. 261 alin. 4, ea se va face în termen de cel mult 20 de zile de la data înregistrãrii la instantã a cãii de atac sau a cererii Ministerului Justitiei ori a Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie de a le fi trimis dosarul spre examinare în vederea declarãrii recursului în anulare sau în interesul legii."
        3. Dupã alineatul 1 al articolului 266 se introduce un nou alineat, care devine alineatul 2, cu urmãtorul cuprins:
            "În cazul în care îti gãsesc aplicare dispozitiile art. 261 alin. 4, motivarea se ataseazã hotãrârii atât la dosarul cauzei, cât si la dosarul de hotãrâri al instantei."
        4. Alineatul 3 al articolului 266 se abrogã.
        5. Alineatul 1 al articolului 284 va avea urmãtorul cuprins:
            "Termenul de apel este de 15 zile de la comunicarea hotãrârii redactate, dupã caz, potrivit art. 261 alin. 1 si 2 sau alineatul ultim al aceluiasi articol, dacã legea nu dispune altfel."
            6. Articolul 287 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 287. - Cererea de apel va cuprinde:
            1. numele, domiciliul sau resedinta pãrtilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupã caz, numãrul de înmatriculare în Registrul comertului, codul fiscal, contul bancar, numãrul de telefon si numãrul de fax;
            2. arãtarea hotãrârii care se atacã;
            3. semnãtura.
            Cerintele de la alin. 1 pct. 2 si 3 sunt prevãzute sub sanctiunea nulitãtii. Lipsa semnãturii poate fi împlinitã în conditiile art. 133 alin. 2."
        7. Articolul 288 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 288. - La cererea de apel se vor alãtura atâtea copii câti intimati sunt.
            Apelul se depune la instanta a cãrei hotãrâre se atacã, sub sanctiunea nulitãtii.
            Primind cererea de apel, presedintele instantei va dispune înregistrarea ei, redactarea motivãrii potrivit art. 261 alin. 4 si comunicarea acesteia tuturor pãrtilor si procurorului, dacã acesta a participat la judecarea cauzei."
            8. Dupã articolul 288 se introduce articolul 2881, cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 2881. - Dupã comunicarea motivãrii hotãrârii potrivit art. 288, pãrtile vor motiva apelul în fapt si în drept, prezentând si dovezile invocate în sustinerea apelului, într-un termen de 15 zile de la comunicare. În cazul prevãzut de art. 261 alineatul ultim, termenul pentru motivarea apelului se socoteste de la comunicarea hotãrârii.
            Când dovezile propuse sunt martori sau înscrisuri nearãtate la prima instantã, se vor aplica în mod corespunzãtor dispozitiile art. 112 pct. 5.
            Presedintele va înainta instantei de apel dosarul, împreunã cu apelurile fãcute, numai dupã împlinirea termenului de motivare a apelului pentru toate pãrtile.
            Cu toate acestea, apelul va fi trimis de îndatã, dacã s-a fãcut cerere pentru suspendarea executãrii hotãrârii primei instante."
        9. Articolul 301 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 301. - Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotãrârii ce se atacã, redactatã, dupã caz, potrivit art. 261 alin. 1 si 2 sau alineatului ultim al aceluiasi articol, dacã legea nu dispune altfel. Dispozitiile art. 284 alin. 2 - 4 si ale art. 288 alin. 3 se aplicã în mod corespunzãtor."
        10. Articolul 303 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 303. - Recursul se va motiva în termen de 15 zile de la comunicarea motivãrii hotãrârii. Dispozitiile art. 2881 alin. 1 sunt aplicabile.
            Fiecare motiv de recurs va fi arãtat si dezvoltat separat.
            În cazurile în care Ministerul Public a participat în proces, se va depune o copie de pe motivele de recurs pentru procuror.
            Presedintele instantei care primeste cererea si motivele de recurs va putea sã le înapoieze pãrtii prezente, dacã nu îndeplinesc conditiile prevãzute de lege pentru a fi refãcute, prelungind termenul de recurs sau, dupã caz, de motivare a recursului cu 5 zile.
            Dupã împlinirea termenului de motivare a recursului pentru toate pãrtile, instanta a cãrei hotãrâre esterecuratã va înainta instantei de recurs dosarul, împreunã cu dovezile de îndeplinire a procedurii de comunicare a hotãrârii.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneazã:
p. Ministru de stat, ministrul justitiei,
Dinu Ianculescu,
secretar de stat

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 13.

ORDONANTA
privind utilizarea veniturilor realizate de institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare

            In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

            Art. 1. - Institutiile publice a caror finantare se asigura, potrivit legii, integral din venituri extrabugetare au dreptul sa dispuna asupra destinatiei veniturilor, in limita bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate de organele carora le sunt subordonate, in conditiile prevazute de lege.
            Art. 2. - Pentru asigurarea fondurilor necesare dezvoltarii institutiilor publice prevazute la art. 1, acestea au obligatia sa rezerve anual, din veniturile realizate, o suma cel putin egala cu cea corespunzatoare amortizarii mijloacelor fixe de care dispun, calculata potrivit dispozitiilor legale aplicabile agentilor economici, pe baza valorii mijloacelor fixe, reevaluata potrivit legii.
            Art. 3. - (1) Salarizarea personalului din institutiile publice mentionate la art. 1 se face potrivit art. 4 alin. (2) din Legea salarizarii nr. 14/1991, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 32 din 9 februarie 1991, prin negocieri colective sau, dupa caz, individuale, intre persoanele juridice care angajeaza si salariatii sau reprezentantii acestora, in functie de posibilitatile financiare ale persoanei care angajeaza.
            (2) La stabilirea grilei de salarizare a personalului se va urmari asigurarea unui echilibru cu salariile oferite pe piata fortei de munca pentru activitati similare.
            Art. 4. - Institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare au obligatia ca prin bugetele de venituri si cheltuieli sa asigure sumele necesare achitarii tuturor obligatiilor financiare pentru a se evita producerea de arierate.
            Art. 5. - (1) In cazul in care institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare au obligatii financiare neachitatelascadenta,nuvor putea aplica prevederile art. 3 pana la achitarea integrala a acestora, personalul beneficiind in continuare de drepturile salariale prevazute pentru institutiile publice finantate integral de la bugetul de stat.
            (2) In situatia in care institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare, dupa aplicarea prevederilor art. 3, inregistreaza obligatii financiare neachitate la scadenta, pana la achitarea acestora vor acorda drepturile salariale la nivelul celor stabilite pentru personalul instituti ilor publice finantate integral de la bugetul de stat.
            Art. 6. (1) - Nerespectarea prevederilor art. 2, 4 si 5 constituie contraventie si atrage sanctionarea persoanelor vinovate cu amenda contraventionala de la 50 milioane lei la 100 milioane lei, concomitent cu recuperarea sumelor prevazute la art. 5.
            (2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre personalul imputernicit al Ministerului Finantelor, Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si Curtii de Conturi.
            Art. 7. - Contraventiilor prevazute la art. 6 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu completarile si modificarile ulterioare.
            Art. 8. - In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor vor emite norme metodologice de aplicare a acesteia.
            Art. 9. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante orice dispozitie contrara se abroga.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 14.

ORDONANTA
privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului European din Romania

            In temeiul art. 1 lit. s) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Capitolul I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Se infiinteaza Institutul European din Romania, institutie publica sub autoritatea Guvernului, cu personalitate juridica.
            (2) Institutul European din Romania contribuie la elaborarea de elemente de fundamentare a politicii Guvernului si la implementarea activitatilor de constructie institutionala in domeniul integrarii europene.
            (3) Institutul European din Romania are sediul in municipiul Bucuresti.

Capitolul II
Atributiile Institutului European din Romania

            Art. 2. Principalele obiective ale Institutului European din Romania sunt:
            a) participarea la elaborarea elementelor de fundamentare a politicilor in domeniul integrarii europene;
            b) aplicarea politicilor constructiei institutionale in domeniul integrarii europene;
            c) contributia la dezvoltarea spiritului si valorilor europene.
            Art. 3.- Pentru realizarea acestor obiective, Institutul European din Romania are urmatoarele atributii:
            a) coordoneaza, elaboreaza sau contracteaza, la cererea Guvernului, ministerelor si a altor institutii publice, studii de impact privind aderarea Romaniei la Uniunea Europeana;
            b) concepe, contracteaza si coordoneaza proiecte de formare profesionala in domeniul integrarii europene;
            c) contracteaza si coordoneaza proiecte de traducere a legislatiei europene in limba romana si a legislatiei romanesti in limbile europene;
            d) concepe si coordoneaza actiuni in domeniul formarii si constientizarii la nivelul administratiei publice, al cercurilor de afaceri si al opiniei publice, avand ca obiectiv promovarea valorilor si spiritului european, prin organizarea de conferinte, seminarii, mese rotunde si alte asemenea;
            e) coordoneaza, executa, contracteaza si/sau publica studii, traduceri, materiale de informare si lucrari de referinta in domeniul integrarii europene;
            f) prezinta Guvernului, prin intermediul Departamentului pentru Integrare Europeana, rapoarte de analiza a situatiei, tabele de corespondenta si evaluarea modului de implementare a legislatiei armonizate;
            g) implementeaza programe in domeniul sau de activitate, incredintate de Guvern si de Comisia Europeana sau de alti donatori, pe baza de memorandumuri de intelegere;
            h) largeste cooperarea cu Ministerul Educatiei Nationale, cu Ministerul Culturii si cu alte institutii similare din tara si din strainatate, in realizarea obiectivelor sale.
            Art. 4. - Structura organizatorica si alte atributii ale Institutului European din Romania se stabilesc prin statutul Institutului European din Romania, cu respectarea prevederilor art. 3.
            Art. 5. - Institutul European din Romania asigura in exclusivitate, fara plata, in conditiile legii, servicii, in conformitate cu atributiile prevazute la art. 3 si 4, organelor administratiei publice centrale si locale si institutiilor publice, pe baza prioritatilor stabilite de Departamentul pentru Integrare Europeana si in limita resurselor financiare disponibile.
            Art. 6. Institutul European din Romania poate sa contracteze, in conditiile legii, prestarea unor servicii cu prestatori din sectorul public sau privat in domeniul sau de activitate.

Capitolul III
Organizarea, functionarea si conducerea Institutului European din Romania

            Art. 7. - Institutul European din Romania este condus de un consiliu de administratie.
            Art. 8. - (1) Consiliul de administratie al Institutului European din Romania este alcatuit din 7 membri, dupa cum urmeaza:
presedintele consiliului de administratie si alti doi membri, numiti de primul-ministru, la propunerea Departamentului pentru Integrare Europeana; si cate un membru numit de Academia Romana, Ministerul Educatiei Nationale, organizatiile patronale reprezentative la nivel national si, respectiv, de organizatiile sindicale reprezentative la nivel national.
            (2) Un reprezentant al delegatiei Comisiei Europene in Romania poate avea calitatea de observator pe langa Consiliul de administratie al Institutului European din Romania.
            (3) Sunt reprezentative, la nivel national, confederatiile nationale sindicale care indeplinesc conditiile prevazute de Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de munca, cu modificarile ulterioare.
            (4) In cazul membrilor numiti de catre organizatiile patronale si sindicale, numirea se va face prin consens de catre organizatiile patronale si confederatiile sindicale reprezentative la nivel national.
            Art. 9. - Atributiile consiliului de administratie sunt stabilite prin statutul Institutului European din Romania.
            Art. 10. - (1) Durata mandatului membrilor consiliului de administratie este de 4 ani.
            (2) Pe durata mandatului, membrii consiliului de administratie pot fi revocati de catre cel care i-au numit.
            (3) In cazul vacantarii locurilor din consiliul de administratie, ca urmare a demisiei, revocarii sau decesului, se vor numi noi membri pana la terminarea mandatului initial.
            Art. 11. - (1) Consiliul de administratie se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, la cererea presedintelui sau a unei treimi     din numarul membrilor sai.
            (2) Consiliul de administratie functioneaza in mod legal in prezenta a doua treimi din numarul membrilor sai.
            (3) Hotararile consiliului de administratie se adopta cu votul a cel putin doua treimi din numarul membrilor prezenti.
            (4) In cadrul primei sale reuniuni, consiliul de administratie aproba statutul Institutului European din Romania. Consiliul de administratie analizeaza si aproba planul anual de activitate.
            Art. 12. - (1) Conducerea operativa a activitatii Institutului European din Romania se exercita de catre un director general.
            (2) Directorul general al Institutului European din Romania este numit de catre consiliul de administratie, la recomandarea presedintelui consiliului de administratie.
            (3) Mandatul directorului general poate inceta prin demisie, prin revocare de catre consiliul de administratie sau din alte cauze prevazute de lege.
            (4) Directorul general al Institutului European din Romania prezinta consiliului de administratie rapoarte anuale privind activitatea desfasurata.
            Art. 13. - (1) Directorul general reprezinta Institutul European din Romania in relatiile cu tertii.
            (2) Atributiile directorului general sunt prevazute in statutul Institutului European din Romania.
            Art. 14. - (1) Institutul European din Romania are un numar de 40 de posturi, dintre care 35 de specialitate.
            (2) Personalul Institutului European din Romania, cu exceptia directorului general, este angajat prin concurs.
            Art. 15. - (1) Prin decizia directorului general se constituie Consiliul stiintific consultativ, care contribuie la elaborarea strategiei pe termen mediu si lung si a programelor anuale de activitate ale Institutului European din Romania.
            (2) Consiliul stiintific consultativ este format din maximum 9 membri. Membrii Consiliului stiintific consultativ sunt personalitati de prestigiu in domeniile pe care le reprezinta.
            (3) Atributiile Consiliului stiintific consultativ sunt stabilite prin statutul Institutului European din Romania.
            (4) Dispozitiile art. 11 se aplica in mod corespunzator si in cazul membrilor Consiliului stiintific consultativ.

Capitolul IV
Dispozitii finale

            Art. 16. - Finantarea activitatilor Institutului European din Romania se face din fondurile provenite din programele guvernamentale de asistenta externa, convenite cu donatorii prin memorandumuri de finantare si memorandumuri de intelegere, din alocatii proprii de la bugetul de stat, cat si din alte surse dobandite de institut in conditiile dispozitiilor legale in vigoare.
            Art. 17. - Institutul European din Romania poate dobandi bunuri mobile si imobile din subventii, donatii sau din alte surse, in conditiile legii.
            Art. 18. - (1) Incadrarea personalului se face corespunzator functiilor prevazute in anexa nr. 8 la Legea nr. 40/1991, republicata, cu modificarile ulterioare, cu salarii de baza mai mari cu 45% fata de cele prevazute in aceasta.
            (2) Personalul de specialitate poate beneficia, in afara drepturilor salariale stabilite potrivit legii, de un salariu personal al carui cuantum nu poate depasi nivelul salariului de baza corespunzator incadrarii. Salariul personal nu se cuprinde in salariul de baza, dar se ia in calcul la stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determina in raport cu venitul salarial.
            (3) Criteriile pe baza carora se acorda salariul personal se vor stabili prin decizie a consiliului de administratie.
            Art. 19. - Personalul preluat de catre Institutul European din Romania, din administratia publica, se considera transferat.
            Art. 20. - Membrii consiliului de administratie care participa la reuniuni beneficiaza de o indemnizatie de sedinta de 10% din salariul de baza lunar al directorului general. Totalulsumelorcuveniteunui membru al consiliului de administratie, ca urmare a participarii la reuniuni, nu poate depasi, intr-o luna, 20% din salariul de baza lunar al directorului general.
            Art. 21. - Pentru activitatea desfasurata, membrii Consiliului stiintific consultativ sunt remunerati trimestrial cu o indemnizatie echivalenta  cu salariul de baza lunar al unui director din cadrul Institutului European din Romania.
            Art. 22. - Institutul European din Romania prezinta anual Guvernului raportul de activitate si raportul financiar.
            Art. 23. - Statutul Institutului European din Romania se elaboreaza si se supune aprobarii consiliului de administratie in termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa
primul-ministru pentru integrare europeana,
Alexandru Herlea
p. Ministrul afacerilor externe,
Lazar Comanescu,
secretar de stat
p. Ministrul finantelor,
Valentin Lazea,
secretar de stat
Ministru de stat,
ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 15.

ORDONANTA
privind instituirea unor taxe pentru prestatii vamale

            În temeiul art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

        Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã:

            Art. 1. - Directia Generalã a Vãmilor gestioneazã în regim extrabugetar venituri constituite din urmãtoarele surse:
            a) comisionul de 10% pentru sumele în lei, efectiv declarate de cãlãtori la iesirea din tarã si retinute de autoritatea vamalã, instituit prin Hotãrârea Guvernului nr. 554/1991 privind instituirea comisionului pentru sumele în lei si în valutã consemnate prin unitãtile vamale;
            b) comisionul de 5% pentru sumele în valutã care se consemneazã la unitãtile bancare, prin birourile vamale, de la persoanele fizice care intrã si care ies din România, instituit prin Hotãrârea Guvernului nr. 554/1991;
            c) tariful pentru utilizarea sistemului automat de prelucrare a declaratiei vamale în detaliu, perceput de cãtre autoritatea vamalã de la declarantii vamali, reprezentând echivalentul în lei a 12 ECU la cursul de schimb al zilei în care se efectueazã plata;
            d) tariful de însotire vamalã a mijloacelor de transport aflate în tranzit pe teritoriul national, perceput de autoritatea vamalã de la titularii operatiunilor de tranzit, în conformitate cu prevederile art. 368 alin. (3) din regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997;
            e) sumele încasate de autoritatea vamalã de la declarantii vamali, care solicitã depunerea declaratiei vamale în detaliu în afara zilelor si orelor de lucru, reprezentând dublul salariului tarifar orar cuvenit agentului vamal, în conformitate cu prevederile art. 41 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului Vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997.
            Art. 2. - Sumele gestionate în regim extrabugetar de cãtre Directia Generalã a Vãmilor se prevãd distinct în anexa la bugetul Ministerului Finantelor.
            Art. 3. - Din veniturile gestionate în regim extrabugetar, Directia Generalã a Vãmilor va acoperi cheltuieli în completarea fondurilor alocate de la buget, potrivit destinatiilor stabilite prin anexele la legile bugetare anuale.
            Art. 4. - Disponibilitãtile de la finele anului, rezultate din gestionarea veniturilor extrabugetare, se vor reporta în anul urmãtor, urmând a fi utilizate de Directia Generalã a Vãmilor cu aceeasi destinatie.
            Art. 5. - În termen de 30 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentei ordonante, Ministerul Finantelor va elabora norme metodologice privind încasarea, administrarea, contabilizarea si gestionarea acestor venituri, care vor intra în vigoare la acelasi termen cu ordonanta.
           Art. 6. - Prezenta ordonantã intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii ei în Monitorul Oficial al României. La aceeasi datã orice dispozitii contrare se abrogã.

Bucuresti, 29 ianuarie 1998.
Nr. 17.

HOTARARE
privind acordarea unui ajutor umanitar pentru populatia sinistrata din comuna Dragalina, judetul Calarasi

        Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :

            Art. 1. - In temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicata, se aproba scoaterea definitiva, cu titlu gratuit, din rezervele de stat, a cantitatilor de produse in valoare de 1,2 miliarde lei, prevazute in anexa*) care face parte integranta din prezenta hotarare.
            Art. 2. - Administratia Nationala a Rezervelor de Stat va scadea din gestiune, prin contul de finantare, cantitatile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat, conform art. 1, pe baza avizului de insotire a marfii si a procesului-verbal de predare-preluare, semnat de catre reprezentantii desemnati de prefectura, la ridicarea acestora din unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari.
            Finantarea acumularii pentru reintregirea acestor stocuri, in limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigura, in anul 1998, de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat, din disponibilul creat in conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicata.
            Art. 3. -  Transportul produselor de la unitatile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari se va efectua cu mijloacele auto ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si cu mijloace auto puse la dispozitie prin grija Prefecturii Judetului Calarasi sau pe calea ferata, prin grija Regiei Autonome Societatea Nationala a Cailor Ferate Romanei.
            Transportul pe calea ferata si transportul cu mijloace auto efectuat prin grija prefecturii, pana la statia de destinatie indicata, se suporta de catre Administratia Nationala a Rezervelor de Stat.
            Distribuirea produselor catre populatia sinistrata se va face de catre prefectura, prin persoane anume imputernicite. Schimbarea, sub orice forma, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisa si atrage raspunderea civila, administrativa, disciplinara sau penala, dupa caz.
            Art. 4. - Modul de distribuire a produselor scoase din rezervele de stat, in conditiile prezentei hotarari, va fi justificat de catre prefectura, in termen de 15 zile, conform prevederilor art. 7 din Hotararea Guvernului nr. 371/1993 privind acordarea, in prima interventie, a ajutoarelor umanitare populatiei sinistrate, ca urmare a unor situatii exceptionale.
            Documentele justificative privind distribuirea produselor vor fi pastrate la sediul Prefecturii Judetului Calarasi, in vederea punerii la dispozitie organelor de control.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru delegat pe langa primul-ministru
pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului
si a Departamentului pentru Administratie Publica Locala,
Remus Opris
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu
Administratia Nationala a Rezervelor de Stat
Constantin Dinca,
secretar de stat

Bucuresti, 23 ianuarie 1998.
Nr. 33.

HOTARARE
cu privire la importul de gaze naturale si pacura, efectuat de Regia Autonoma de Electricitate Renel pentru anul 1998

        Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :

        Articol unic. - Se aproba acordarea unei bonificatii de pana la 20% la tariful de energie electrica sau termica acelor agenti economici, consumatori industriali de energie electrica sau termica, care contribuie cu valuta la importul de gaze naturale si pacura necesare pentru termocentralele Regiei Autonome de Electricitate "Renel" pentru anul 1998.
            Acordarea de bonificatii se face pe baza normelor de aplicare elaborate de Ministerul Industriei si Comertului si avizate de Ministerul Finantelor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA
Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul industriei si comertului,
Mircea Ciumara
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 37.

HOTARARE
privind transmiterea unui teren, proprietate publica a statului, situat in municipiul Bucuresti, in administrarea Regiei Autonome "romtehnica"

        Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :

            Art. 1. - Se aproba transmiterea terenului, proprietate publica a statului, in suprafata de 1.600 m2, situat in municipiul Bucuresti, bd. Timisoara nr. 5, sectorul 6, din administrarea Ministerului Apararii Nationale in administrarea Regiei Autonome Romtehnicai de sub autoritatea Ministerului Apararii Nationale.
            Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe baza de protocol incheiat intre partile interesate, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministru de stat,
ministrul apararii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 38.

HOTARARE
pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 582/1995 privind normarea parcului de autovehicule si consumul de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

        Guvernul Romaniei h o t a r a s t e :

        Articol unic. - Articolul 2 din Hotararea Guvernului nr. 582/1995 privind normarea parcului de autovehicule si consumul de carburanti pentru activitatile specifice desfasurate de Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunariii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 15 august 1995, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
            Art. 2. - Incepand cu luna ianuarie 1998, se aproba detinerea si utilizarea de catre agentiile de protectie a mediului si Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunariii a unui numar de 42 de autoturisme de serviciu si a 173 de autolaboratoare, cu un consum de carburanti de 250 litri/luna/vehicul, cu incadrarea in cheltuielile bugetare aprobate.
            Repartizarea autovehiculelor prevazute la alin. 1 se face prin ordin al ministrului apelor, padurilor si protectiei mediului.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:
Ministrul apelor,
padurilor si protectiei mediului,
Sorin Frunzaverde
Ministrul finantelor,
Daniel Daianu

Bucuresti, 27 ianuarie 1998.
Nr. 39.