MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul X - Nr. 43    LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE     30 ianuarie 1998

 

SUMAR

 

34. - ORDONANTA privind majorarea salariilor personalului din unitatile sanitare

 

35. - ORDONANTA pentru modificarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte

 

36. - ORDONANTA pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea

 

37. - ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din Romania, de persoanele fizice si juridice nerezident

 

38. - ORDONANTA privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii

 

39.  - ORDONANTA privind activitatea de standardizare nationala in Romania

 

40. - ORDONANTA pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

 

41.  - ORDONANTA privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

ORDONANTA

privind majorarea salariilor personalului din unitatile sanitare

 

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta :

Articol unic. - (1) Incepand cu data de 1 februarie 1998 se majoreaza cu 25% salariile de baza ale personalului din unitatile sanitare, stabilite in functie de coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexa nr. V/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, si de valoarea coeficientului de ierarhizare 1,000 care este de 358.900 lei.

(2) De majorarea prevazuta la alin. (1) beneficiaza si personalul din unitatile sanitare ale carui salarii de baza sunt stabilite in functie de coeficientii de ierarhizare prevazuti in anexele nr. V/3 V/6 sau V/8 V/12 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicata.
 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Contrasemneaza:

Ministru de stat, ministrul muncii

si protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

Ministrul sanatatii,

Ion Victor Bruckner

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 
Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 34.

 

ORDONANTA

pentru modificarea anexei nr. 1 si a anexei nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte

 

In temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale art. 1 lit. a) din legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

Articol unic. - Anexele nr. 1 si 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/1997 privind regimul accizelor si al altor taxe indirecte, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, PArt.ea I, nr. 380 din 29 decembrie 1997, se modifica dupa cum urmeaza:
1. Pozitiile nr. 9 11 din anexa nr. 1 vor avea urmatorul cuprins:
 
Nr. crt. /Denumirea produsului si a grupei de produse / U.M. (ECU/U.M.) /Acciza

 C. Produse petroliere
 9. Benzina premium, regular si normala tona 85
10. Benzina fara plumb tona 80
11. Motorina auto (combustibil pentru motoare Diesel) tona 45i
2. Cuprinsul anexei nr. 3 va fi urmatorul:
Nr. Denumirea produsului Impozitul
crt. si a grupei de produse U.M. (ECU/U.M.)
1. Titei tona 4
2. Gaze naturale 1.000 m3 7,5
Impozitul la titeiul si la gazele naturale din productia interna se datoreaza pentru cantitatile livrate, exclusiv cantitatile livrate cu titlu de redeventa.
 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Ministru de stat, ministrul industriei si comertului,

Mircea Ciumara

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 35.
 

GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea

 
            În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art.1 lit. h) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
 
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
 
            Art. - I. - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, publicată în Monitorul Oficial al României, PArt.ea I, nr. 129 din 25 mai 1994, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. Articolul1 va avea următorul cuprins:
            "Art.1. - (1) În conditiile prezentei legi, sponsorizarea este actul juridic prin care două persoane convin cu privire la transferul dreptului de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare, pentru sustinerea de activităti fără scop lucrativ, desfăsurate de către una dintre părti, denumită beneficiarul sponsorizării.
            (2) Existenta si continutul contractului de sponsorizare se dovedesc prin forma scrisă a acestuia, în care se vor specifica obiectul contractului, valoarea contractului, durata, termenele si obligatiile părtilor.
            (3) În conditiile prezentei legi, mecenatul este un act de liberalitate prin care o persoană fizică sau juridică, numită mecena, transferă, fără obligatie de contrapArt.idă directă sau indirectă, dreptul său de proprietate asupra unor bunuri materiale sau mijloace financiare către o persoană fizică, ca activitate filantropică cu caracter umanitar, pentru desfăsurarea unor activităti în domeniile: cultural, Art.istic, medico-sanitar sau stiintific-cercetare fundamentală si aplicată.
            (4) Existenta si continutul actului de mecenat se dovedesc prin formă autentică, în care se vor specifica obiectul, durata si valoarea acestuia.
            (5) În cazul sponsorizării sau mecenatului, constând în bunuri materiale, acestea vor fi evaluate, prin actul juridic încheiat, la valoarea lor reală din momentul predării către beneficiar."
            2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
            "Art.3. - Persoanele fizice sau juridice din România nu pot efectua activităti de sponsorizare sau de mecenat din surse obtinute de la buget."
            3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
            "Art. 4. - (1) Poate fi beneficiar al sponsorizării:
            a) orice persoană juridică fără scop lucrativ, care desfăsoară sau urmează să desfăsoare o activitate în domeniile: cultural, Art.istic, educativ, de învătământ, stiintific-cercetare fundamentală si aplicată, umanitar, religios, filantropic, sportiv, al protectiei drepturilor omului, medico-sanitar, de asistentă si servicii sociale, de protectia mediului, social si comunitar, de reprezentare a asociatiilor profesionale, precum si de întretinere, restaurare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice;
            b) institutiile si autoritătile publice, inclusiv organele de specialitate ale administratiei publice, pentru activitătile prevăzute la lit. a);
            c) de asemenea, pot fi sponsorizate, în conditiile prezentei legi, emisiuni ori programe ale organismelor de televiziune sau radiodifuziune, precum si cărti ori publicatii din domeniile definite la lit. a);
            d) orice persoană fizică a cărei activitate într-unul dintre domeniile prevăzute la lit. a) este recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o institutie publică, ce activează constant în domeniul pentru care se solicită sponsorizarea.
            (2) Poate fi beneficiar al mecenatului orice persoană fizică, fără obligativitatea de a fi recunoscută de către o persoană juridică fără scop lucrativ sau de către o institutie publică, care necesită un sprijin în domeniile prevăzute la Art.1 alin. (3)."
            4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
            "Art.5. - (1) Sponsorul ori beneficiarul are dreptul să aducă la cunostintă publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, a mărcii sau a imaginii sponsorului.
            (2) Sponsorul ori beneficiarul este obligat să aducă la cunostintă publicului sponsorizarea într-un mod care să nu lezeze, direct sau indirect, activitatea sponsorizată, bunele moravuri sau ordinea si linistea publică.
            (3) Denumirile publicatiilor, titlurile cărtilor si ale emisiunilor de radio si televiziune sponsorizate trebuie anuntate ca atare.
            (4) Anunturile vor fi formulate astfel încât să reiasă clar actiunea de sponsorizare si vor fi aduse la cunostintă publicului, în mod gratuit, de către beneficiarul sponsorizării.
            (5) În cadrul activitătilor de sponsorizare sau de mecenat se interzice ca sponsorul, mecena sau beneficiarul să efectueze reclamă sau publicitate comercială, anterioară, concomitentă sau ulterioară în favoarea acestora sau a altor persoane."
             5. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
            "Art.6. - Facilitătile prevăzute în prezenta lege nu se acordă în cazul:
            a) sponsorizării reciproce între persoane fizice sau juridice;
            b) sponsorizării efectuate de către rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv;
            c) sponsorizării unei persoane juridice fără scop lucrativ de către o altă persoană juridică care conduce sau controlează direct persoana juridică sponsorizată."
            6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
            "Art.7. - Prevederile Art.6 se aplică si persoanelor fizice sau juridice care efectuează acte de mecenat."
            7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
            "Art.8. - (1) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează sponsorizări în domeniile prevăzute la Art.4, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul sponsorizărilor, dar nu mai mult de:
            a) 10% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: cultură, Art.ă, învătământ, sănătate, asistentă si servicii sociale, actiuni umanitare, protectia mediului;
            b) 8% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: educatie, drepturile omului, stiintă-cercetare fundamentală si aplicată, filantropic, de întretinere, restaurare, conservare si punere în valoare a monumentelor istorice, sport - cu exceptia fotbalului;
            c) 5% din baza impozabilă pentru sponsorizări în domeniile: religios, social si comunitar, reprezentarea intereselor asociatiilor profesionale, fotbal.
            (2) Persoanele fizice sau juridice române, care efectuează acte de mecenat în conditiile prezentei legi, beneficiază de reducerea bazei impozabile cu echivalentul acestora, dar nu mai mult de 10% din baza impozabilă.
            (3) Totalitatea reducerilor aplicate bazei impozabile pentru sponsorizările efectuate potrivit alin. (1), cumulate cu cele aferente actelor de mecenat, nu poate depăsi 10% din venitul sau din profitul impozabil, după caz.
            (4) Persoanele fizice sau juridice străine, care datorează statului român, conform legislatiei în vigoare, un impozit pentru un venit realizat în România si care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, beneficiază, de asemenea, de reducerea bazei impozabile cu echivalentul în lei al sponsorizării sau al actului de mecenat, calculat la cursul de schimb valutar al zilei, la data efectuării transferului de proprietate, în aceleasi cote aplicate persoanelor fizice sau juridice române, conform alineatelor precedente."
            8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
            "Art.9. - (1) Sumele primite din sponsorizare sau mecenat sunt scutite de plata impozitului pe venit.
            (2) Aceeasi prevedere se aplică si bunurilor materiale primite prin sponsorizare sau mecenat, potrivit prezentei legi."
            9. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
            "Art.10. - (1) Nu beneficiază de facilitătile prevăzute în prezenta lege sponsorul care, în mod direct sau indirect, urmăreste să directioneze activitatea beneficiarului.
            (2) Dispozitiile alin. (1) nu înlătură dreptul părtilor de a încheia, potrivit legii, acte juridice afectate de sarcină, dacă prin acestea nu se directionează ori nu se conditionează activitatea beneficiarului."
            10. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
            "Art.11. - Contestatiile privind acordarea sau neacordarea facilitătilor prevăzute în prezenta lege se solutionează conform prevederilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale orgarielor Ministerului Finantelor."
            11 . Art.icolele 14, 15 si 16 se abrogă.
            Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Tineretului si Sportului, Ministerul Culturii, Ministerul Cercetării si Tehnologiei, Ministerul Sănătătii, Ministerul Apelor, Pădurilor si Protectiei Mediului si Ministerul Educatiei Nationale vor emite instructiuni de aplicare a acesteia, ce vor fi avizate de Ministerul Finantelor.
            Art. III. - Prevederile prezentei ordonante intră în vigoare cu data de întâi a lunii următoare publicării acesteia în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante, orice dispozitii contrare se abrogă.
            Art.IV. - Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se Articolelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministerul tineretului şi sportului,

Crin Antonescu

Ministrul culturii,

Ion Caramitru

Ministrul cercetării şi tehnologiei,

Bujor Bogdan Teodoriu

Ministrul sănătătii,

Ion Victor Bruckner

p. Ministrul apelor,

pădurilor şi protectiei mediului,

Viorel Raicu,

secretar de stat

Ministrul educatiei nationale,

Andrei Marga

p. Ministru de stat,

ministrul muncii şi protectiei sociale,

Iuliu Bara,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

 
Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 36.

ORDONANTA

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din Romania, de persoanele fizice si juridice nerezidente

 

            In temeiul Art.107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al Art.1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta :

Art.I. Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din Romania, de persoanele fizice si juridice nerezidente, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, PArt.ea I, nr. 224 din 30 august 1997 si aprobata prin Legea nr. 180/1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, PArt.ea I, nr. 305 din 10 noiembrie 1997, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul1 alineatul (3) pArt.ea introductiva va avea urmatorul cuprins:

(3) In sensul prezentei ordonante, termenii nerezident, dobanzi, comisioane, redevente, venituri obtinute din jocuri de noroc se definesc astfel:i

2. Articolul1 alineatul (3) litera b) va avea urmatorul cuprins:

b) dobanzi inseamna veniturile provenite din titlurile de creanta de orice natura, insotite sau neinsotite de garantii ipotecare, veniturile aferente efectelor publice, titlurilor de creanta sau obligatiunilor, inclusiv primele si premiile legate de asemenea efecte, titluri de creanta sau obligatiuni, precum si platile de natura dobanzilor in cazul contractelor de leasing;

3. Articolul 1 alineatul (3) se completeaza cu litera e), care va avea urmatorul cuprins:

e) venituri obtinute din jocuri de noroc inseamna premii sau orice castiguri in bani si/sau in natura, acordate pArt.icipantilor de orice societate comerciala inregistrata legal in Romania si autorizata pe baza de licenta sa organizeze si sa exploateze jocuri de noroc, fara deducerea cheltuielilor efectuate pentru obtinerea acestora.

4. Articolul 2 alineatul (1) literele f), g) si h) vor avea urmatorul cuprins:

f) 20% in cazul veniturilor platite nerezidentilor pentru activitati artistice, distractive sau sportive, desfasurate in mod independent, al veniturilor realizate din organizarea de concursuri, precum si al veniturilor platite oamenilor de litere, arta si stiinta, nerezidenti, ca urmare a activitatilor de acest gen desfasurate in mod independent pe teritoriul Romaniei;

g) 10% in cazul premiilor in bani si/sau in natura, acordate la concursurile internationale organizate in orice domeniu, altele decat cele platite cu titlu de salarii, si in cazul veniturilor obtinute din jocuri de noroc de catre jucatori, persoane fizice nerezidente, pentru sumele ce depasesc 5.000.000 lei; valoarea de 5.000.000 lei se refera la veniturile obtinute de un jucator de la acelasi organizator de jocuri intr-o singura zi de joc;

h) 1% in cazul dobanzilor platite de societatile bancare inregistrate in Romania pentru depozitele nerezidentilor.

5. Articolul 4 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Art.4. (1) - Sumele retinute potrivit Art.2 constituie impozit definitiv si se varsa la bugetul de stat in aceeasi zi in care s-a efectuat plata venitului supus impunerii conform prezentei ordonante, avandu-se in vedere cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, in ziua precedenta celei in care se efectueaza plata impozitului retinut catre bugetul de stat, cu urmatoarele exceptii privind termenul de varsare: sumele retinute ca impozit, potrivit Art.2 alin. (1) lit. g), de catre unitatile care acorda premii si castiguri se varsa la bugetul de stat in termen de 5 zile de la data acordarii acestora; sumele retinute ca impozit, potrivit Art.2 alin. (1) lit. h), de catre societatile bancare se varsa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare platii dobanzilor.

6. Articolul11 alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:

Art.11. - (1) In situatia in care exista conventii pentru evitarea dublei impuneri, sunt aplicabile prevederile din acele conventii, coroborate cu prevederile Art.3.

7. Articolul16 va avea urmatorul cuprins:

Art.16 - Pentru veniturile ce se incaseaza de catre nerezidenti dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante, ca urmare a unor contracte incheiate anterior, se vor aplica prevederile acesteia.

Art. II. Modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta se aplica incepand cu data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art.III. - Ordonanta Guvernului nr. 47/1997 privind impunerea unor venituri, realizate din Romania, de persoanele fizice si juridice nerezidente, cu modificarile si completarile aduse prin prezenta ordonanta, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 37.
 

GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

ORDONANTA

privind acreditarea si infrastructura pentru evaluarea conformitătii

 

            În temeiul Art.107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si al Art.1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, precum si în scopul de a promova acreditarea organismelor si laboratoarelor, în conformitate cu practica europeană, si de a crea conditiile pentru participarea României la Acordul european privind evaluarea conformitătii,
 
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art.1. - Prezenta ordonantă stabileste principiile de bază si cadrul organizatoric al acreditării organismelor si laboratoarelor.
            Art.2. - În sensul prezentei ordonante, termenii sunt definiti după cum urmează:
            A. Termeni a căror definitie este prevăzută în standardele nationale mentionate în anexa la prezenta ordonantă, care face pArt.e integrantă din aceasta:
            a) certificare - procedura prin care o tertă parte dă o asigurare scrisă că un produs, proces sau serviciu este conform cu conditiile specificate;
            b) conformitate - îndeplinirea de către un produs, proces sau serviciu a conditiilor specificate;
            c) evaluarea conformitătii - orice activitate al cărei obiect este de a determina în mod direct sau indirect faptul că sunt îndeplinite conditiile specificate;
            d) certificarea conformitătii - actiune a unei terte părti care dovedeste existenta încrederii adecvate că un produs, proces sau serviciu corespunzător identificat este în conformitate cu un anumit standard sau cu un alt document normativ;
            e) auditul calitătii - examinare sistematică si independentă în scopul de a determina dacă activitătile referitoare la calitate si rezultatele aferente satisfac dispozitiile prestabilite, precum si dacă aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor;
            f) reglementare - document care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de către o autoritate;
            g) reglementare tehnică - reglementare care prevede conditii tehnice, fie în mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnică, la un cod de bună practică sau care preia integral continutul acestora;
            h) trasabilitate - capacitatea de regăsire a istoricului, a utilizării sau a localizării unei entităti prin identificări înregistrate; atunci când este asociat etalonării, termenul racordează echipamentele de măsurare la etaloanele nationale sau internationale, la etaloanele primare, la constantele sau proprietătile fizice fundamentale sau la materialele de referintă.
            B. Alti termeni:
            a) acreditare - procedura prin care un organism ce are o anumită autoritate recunoaste oficial faptul că un organism sau o persoană este competentă să efectueze sarcini specifice;
            b) autoritate - organul de specialitate al administratiei publice centrale si locale sau organismul, respectiv reprezentantul acestuia, abilitat ca, în exercitiul autoritătii de stat, să ia măsuri obligatorii si să adopte reglementări în domeniul său de competentă;
            c) domeniu reglementat - domeniu în care punerea în circulatie, pe piată, a produselor si serviciilor este reglementată prin legi si alte acte normative;
            d) domeniu nereglementat - domeniu în care punerea în circulatie, pe piată, a produselor si serviciilor nu este reglementată prin legi si alte acte normative;
            e) infrastructura pentru evaluarea conformitătii - ansamblul organismelor care efectuează încercări, etalonări, certificări de produse, de sisteme ale calitătii, de personal, de sisteme de management al mediului, precum si inspectie;
            f) barieră tehnică - barieră în calea comertului, creată prin modificări ale specificatiilor tehnice nationale referitoare la produse sau prin măsuri cu efect echivalent;
            g) organism notificat - laborator de încercări, de etalonare, organism de certificare sau organism de inspectie desemnat de către o autoritate pentru a efectua evaluarea conformitătii în domeniul reglementat;
            h) Acordul european privind evaluarea conformitătii - acord care se încheie între Comunitatea Europeană si fiecare dintre tările asociate si care prevede recunoasterea reciprocă de către acestea a rezultatelor aplicării procedurilor de evaluare a conformitătii.
            Art.3. - În România acreditarea se desfăsoară în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă, urmărind, în principal:
            a) să confere încredere în competenta tehnică, impartialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor care efectuează evaluarea conformitătii;
            b) să contribuie la cresterea competitivitătii produselor si serviciilor, în contextul globalizării pietelor;
            c) să contribuie la promovarea principiului liberei circulatii a produselor si serviciilor;
            d) să promoveze protectia vietii, sănătătii si securitătii persoanelor fizice, precum si a mediului înconjurător si apărarea intereselor consumatorilor.
            Art.4. - Principiile de bază ale acreditării sunt:
            a) transparentă si disponibilitate publică;
            b) reprezentarea intereselor publice;
            c) caracterul voluntar;
            d) independentă fată de posibila predominare a oricăror interese specifice;
            e) pArt.iciparea organelor de specialitate ale administratiei publice;
            f) tratarea impartială a contestatiilor;
            g) armonizarea cu regulile acreditării europene si internationale;
            h) accesul liber la acreditare al tuturor solicitantilor, fără discriminări;
            i) asigurarea confidentialitătii si protectia secretului comercial;
            j) aplicarea standardelor nationale din seria SR EN 45000, din seria SR EN ISO 9000 si din seria SR EN ISO 14000, precum si a acelora care vor mai fi adoptate în acest domeniu;
            k) caracterul fără scop lucrativ al organismului national de acreditare.
            Art.5. - (1) Pe baza îndeplinirii criteriilor cuprinse în standardele de referintă din anexă pot fi acreditate:
            a) laboratoare de încercări;
            b) laboratoare de etalonare;
            c) organisme de certificare a produselor;
            d) organisme de certificare a sistemelor calitătii;
            e) organisme de certificare a personalului;
            f) organisme de certificare a sistemelor de management al mediului;
            g) organisme de inspectie.
            (2) Pot fi acreditate organisme si laboratoare care desfăsoară activităti atât în domeniul reglementat, cât si în domeniul nereglementat.

 

CAPITOLUL II

Organismul national de acreditare din România

 

            Art.6. - În România organismul national de acreditare trebuie:
            1. să fie o persoană juridică de drept privat, de interes public, având statut juridic de asociatie fără scop lucrativ, în baza Legii nr. 21/1924, al cărei scop principal este să dezvolte acreditarea si certificarea conformitătii si să confere încredere în competenta tehnică, impArt.ialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor acreditate;
            2. să aplice principiile de bază ale acreditării, prevăzute la Art.4;
            3. să aibă următoarele atributii principale:
            a) elaborarea si actualizarea regulilor acreditării în functie de evolutia practicii europene si internationale în acest domeniu;
            b) stabilirea si aplicarea criteriilor de selectare a auditorilor/expertilor tehnici implicati în procesul de acreditare/supraveghere si a criteriilor de monitorizare a activitătii acestora;
            c) acreditarea organismelor si laboratoarelor mentionate la Art.5 alin. (1) si eliberarea certificatului de acreditare;
            d) acordarea dreptului de utilizare a mărcii nationale de acreditare;
            e) reprezentarea României în organizatiile de acreditare europene si internationale;
            f) dezvoltarea parteneriatului international în domeniul acreditării, al recunoasterii reciproce a acreditărilor si certificării conformitătii;
            g) participarea la elaborarea reglementărilor privind protectia vietii, sănătătii si securitătii persoanelor fizice, precum si a mediului înconjurător si apărarea intereselor consumatorilor;
            h) participarea la nivel national, european si international în procesul de elaborare a standardelor din domeniul său de activitate;
            i) prestarea de servicii de instruire si transfer de cunostinte în domeniul acreditării;
            j) colectarea, prelucrarea, stocarea si diseminarea de informatii privind acreditarea;
            k) editarea, publicarea si difuzarea de documente privind acreditarea;
            l) elaborarea si publicarea unui raport anual de activitate;
            4. să păstreze înregistrări originale privind:
            a) laboratoarele si organismele mentionate la Art.5 alin. (1), care solicită acreditarea, precum si laboratoarele si organismele acreditate;
            b) membrii organismului national de acreditare;
            c) comitetele tehnice de acreditare si membrii acestora;
            d) auditorii si expertii implicati în acreditare.
            5. să constituie si să pună la dispozitie publicului o colectie de ghiduri si alte documente nationale si internationale referitoare la acreditare;
            6. să asigure participarea echilibrată în activitatea de acreditare a reprezentantilor autoritătilor interesate, producătorilor, sindicatelor, organizatiilor pentru apărarea intereselor consumatorilor, asociatiilor profesionale, organismelor si laboratoarelor acreditate si altele asemenea;
            7. să stabilească, în conformitate cu standardele nationale de referintă:
            a) regulile pentru acordarea, mentinerea, suspendarea si retragerea certificatului de acreditare a organismelor si laboratoarelor;
            b) regulile privind tratarea reclamatiilor si a contestatiilor;
            c) conditiile de utilizare a mărcii nationale de acreditare;
            d) criteriile de selectare a auditorilor/expertilor implicati în acreditare;
            8. să initieze, să propună si să stimuleze organizarea încercărilor comparative interlaboratoare.
            9. să îndeplinească orice alte atributii prevăzute în alte acte normative, în legătură cu scopul său principal.
            Art.7. - (1) Prevederile Art.6 trebuie să fie cuprinse în statutul organismului national de acreditare.
            (2) De asemenea, statutul trebuie să respecte celelalte prevederi din prezenta ordonantă, precum si orice alte dispozitii obligatorii, potrivit legilor în vigoare, si să prevadă si următoarele:
            A. poate fi membru al organismului national de acreditare, cu aprobarea adunării generale, orice persoană juridică care este de acord cu statutul său si doreste să sustină realizarea scopului acestuia;
            B. adunarea generală a membrilor organismului national de acreditare este structurată în colegii, după cum urmează:
            a) Colegiul organismelor acreditate, care poate cuprinde laboratoare si organisme de certificare si de inspectie acreditate, precum si organizatii fără scop Iucrativ ale acestora;
            b) Colegiul beneficiarilor, care poate cuprinde persoane juridice care sunt interesate să beneficieze de serviciile organizatiilor din Colegiul organismelor acreditate sau au interes în acreditare, cum sunt agenti economici, inclusiv întreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurări, asociatii profesionale, federatii si confederatii sindicale, institutii de învătământ, universităti, centre de transfer tehnologic, de incubare si de inovare, de dezvoltare locală si a întreprinderilor mici si mijlocii, precum si altele, inclusiv asociatii fără scop lucrativ ale acestora;
            c) Colegiul consumatorilor, care poate cuprinde organizatii fără scop lucrativ de apărare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, a drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului si altele asemenea;
            C. proceduri de vot si de luare a deciziilor, cât si o structură a organelor de conducere si de administrare, care să asigure reprezentarea echilibrată a fiecărui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate în acestea;
            D. organismul national de standardizare este membru de drept al organismului national de acreditare, precum si al Consiliului de administratie al acestuia; reprezentantul organismului national de standardizare nu poate avea nici o altă functie în Consiliul de administratie în afară de aceea de simplu membru al acestuia.
            (3) Ministerul Cercetării si Tehnologiei va elabora instructiuni privind statutul-cadru al organismului national de acreditare, precum si constituirea si înregistrarea acestuia ca asociatie.
            (4) Ministerul Cercetării si Tehnologiei va lua măsuri pentru stimularea atragerii de membri ai organismului national de acreditare, corespunzător principiului de la Art.4 lit. d).

 

CAPITOLUL III

Relatiile autoritătilor cu organismul national de acreditare

 

            Art.8. - (1) În domeniul reglementat, competenta organismelor de certificare, a laboratoarelor de încercări si etalonare si a organismelor de inspectie este recunoscută de către autorităti, pe baza unui proces de evaluare. Pe această bază, organismele de certificare, de inspectie si laboratoarele de încercări si de etalonare sunt desemnate ca organisme notificate.
            (2) Organismele notificate pot solicita organismului national de acreditare să fie acreditate.
            (3) Autoritătile pot solicita, după caz:
            a) organismelor notificate;
            b) organismelor de certificare si de inspectie, precum si laboratoarelor, care desfăsoară activităti în domeniul reglementat, să fie acreditate de organismul national de acreditare.
            (4) Organismul national de acreditare oferă autoritătilor informatii si expertiză privind conditiile de notificare a organismelor, procedura de notificare si modul de fundamentare a deciziei de notificare.
            (5) Organismul national de acreditare;
            a) informează periodic autoritătile despre activitătile din domeniul acreditării si oferă expertiză, dacă este solicitat;
            b) colaborează cu Institutul National de Metrologie sau, după caz, cu organismul care păstrează etaloane nationale, în vederea asigurării trasabilitătii etaloanelor nationale fată de cele internationale, a transparentei si a disponibilitătii acestei trasabilităti.
            (6) În scopul transpunerii în legislatia natională a directivelor Uniunii Europene, în cursul elaborării actelor normative privind protectia vietii, sănătătii si securitătii persoanelor fizice, precum si a mediului înconjurător si apărarea intereselor consumatorilor, autoritătile trebuie să solicite organismului national de acreditare observatii, comentarii si propuneri.
            (7) Reprezentantii autoritătilor care pArt.icipă la activitătile de acreditare au acelasi statut cu cel al celorlalte părti interesate.
            (8) Autoritătile colaborează cu organismul national de acreditare în vederea constituirii de către acesta a bazei sale de date din domeniul acreditării si certificării.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art.9. - (1) Ministerul Cercetării si Tehnologiei este abilitat să sprijine initierea constituirii, în baza Legii nr. 21/1924, a unei asociatii fără scop lucrativ, a cărei denumire este Asociatia de Acreditare din România, prescurtat AARO, denumită în continuare Asociatia, cu sediul în municipiul Bucuresti, având ca principal scop dezvoltarea acreditării si certificării conformitătii, precum si conferirea de încredere în competenta tehnică, impartialitatea si integritatea organismelor si laboratoarelor acreditate.
            (2) Este recunoscută ca organism national de acreditare Asociatia care:
            - îndeplineste conditiile de la alin. (1);
            - are avizul favorabil al Ministerului Cercetării si Tehnologiei, potrivit Art.17 din prezenta ordonantă;
            - este înregistrată ca persoană juridică, cu personalitate juridică, în conformitate cu Legea nr. 21/1924;
            - respectă prin statut prevederile prezentei ordonante.
            Art.10. - (1) Măsurile tranzitorii pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se stabilesc de către Ministerul Cercetării si Tehnologiei, astfel încât Asociatia să fie înregistrată ca asociatie de drept privat, în conformitate cu Legea nr. 21/1924, si să-si poată îndeplini atributiile de organism national de acreditare începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante.
            (2) În scopul de a initia constituirea Asociatiei, Ministerul Cercetării si Tehnologiei pune la dispozitie acesteia, în folosintă, cu titlu gratuit, pe bază de contract, un spatiu cu destinatia de sediu social initial, cu mobilierul aferent, în Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. Contractul este valabil până la achizitionarea de către Asociatie a unui alt sediu conform alin. (4) de mai jos, dată la care spatiul mai sus mentionat se eliberează si se restituie Ministerului Cercetării si Tehnologiei.
            (3) Ministerul Cercetării si Tehnologiei suportă din bugetul propriu, cu titlu de subventii de la bugetul de stat sau, după caz, din programul de stimulare a inovării, mentionat la Art.11, contravaloarea cheltuielilor de amenajare si întretinere, aferente spatiului pus la dispozitie Asociatiei, conform alin. (2), cheltuieli care se decontează pe bază de documente justificative.
            (4) Ministerul Cercetării si Tehnologiei suportă în cursul anului 1998, din bugetul propriu, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, sau, după caz, din programul de stimulare a inovării, mentionat la Art.11, contravaloarea unui sediu în Bucuresti de circa 500 m2.
            (5) Ministerul Cercetării si Tehnologiei suportă din bugetul propriu, cu titlu de subventii de la bugetul de stat, sau, după caz, din programul de stimulare a inovării, mentionat la Art.11, o sumă de 2,5 miliarde lei, pentru completarea patrimoniului initial al Asociatiei.
            Art.11. - Ministerul Cercetării si Tehnologiei poate finanta, pe o perioadă de 2 ani, dezvoltarea institutională a Asociatiei printr-un program de stimulare a inovării, aprobat prin ordin al ministrului si
cuprins în Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare. Finantarea poate fi continuată si după perioada initială de 2 ani.
            Art.12. - (1) Sumele reprezentând cotizatiile pe care Asociatia trebuie să le achite în calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale, europene si regionale de acreditare, se alocă prin bugetul Ministerului Cercetării si Tehnologiei.
            (2) Fondurile necesare pArt.icipării la lucrările organismelor europene si internationale de acreditare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Cercetării si Tehnologiei, la solicitarea Asociatiei, prin programul de stimulare a inovării mentionat la Art.11.
            Art.13. - Acreditarea solicitată de către autorităti pentru organismele mentionate la Art.8 alin. (3) lit. a) si b) se efectuează pe bază de contracte care se încheie între Asociatie si autoritătile respective.
            Art.14. - Pentru serviciile oferite, prevăzute la Art.6 pct. 3 lit. c)-d), i)-k) inclusiv, precum si pentru alte servicii prevăzute în statut, organismul national de acreditare are dreptul de a stabili si încasa, după caz, tarife.
            Art.15. - (1) În România organismul national de acreditare dobândeste, de drept, exclusivitatea exercitării atributiilor prevăzute la Art.6 pct. 3 lit. a)-f) inclusiv.
            (2) Organismul national de acreditare nu are dreptul să presteze servicii de certificare si inspectie, de încercări si de etalonare, precum si de consultantă pentru obtinerea sau mentinerea acreditării.
            Art.16. - Marca natională de acreditare constituie proprietatea exclusivă a organismului national de acreditare si se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Inventii si Mărci. Această marcă nu se concesionează si nu poate face obiectul nici unei măsuri de executare silită.
            Art.17. - (1) Ministerul Cercetării si Tehnologiei este organul de specialitate al administratiei puplice centrale, care are rolul si responsabilitatea de a elabora si implementa politici si programe în domeniul standardizării, acreditării si al celorlalte infrastructuri ale calitătii, precum si cel sub a cărui autoritate intră, în sensul Legii nr. 21/1924, Asociatia si scopul acesteia.
            (2) Ministerul Cercetării si Tehnologiei acordă si retrage recunoasterea Asociatiei ca organism national de acreditare, în conditiile prezentei ordonante.
            (3) Recunoasterea Asociatiei ca organism national de acreditare este valabilă atât timp cât aceasta respectă prevederile prezentei ordonante.
            Art.18. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 180 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, cu exceptia prevederilor Art.9, 10, 17, 22 si 23, care intră în vigoare la data publicării ordonantei.
            Art.19. - (1) Certificatele de acreditare emise până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante rămân valabile pe durata specificată în acestea.
            (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante, contractele în curs de derulare, documentele depuse pentru acreditare, precum si arhiva de dosare si material documentar, aferente acreditării, se preiau de către Asociatie de la Ministerul Cercetării si Tehnologiei, pe bază de protocol.
            Art.20. - (1) Legislatia privind acreditarea, care este specifică unor domenii de activitate, în vigoare la data publicării prezentei ordonante, îsi mentin, în continuare, valabilitatea până la actualizarea ei în concordantă cu prevederile prezentei ordonante, dar nu mai târziu de data de 1 septembrie 1999.
            (2) În termen de 180 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va lua măsuri ca prevederile legale în vigoare, prin care se atribuie unor autorităti din diferite domenii de activitate competenta de acreditare a laboratoarelor si a organismelor de certificare si de inspectie, să fie armonizate si corelate cu prevederile prezentei ordonante.
            Art.21. - În caz de lichidare, patrimoniul Asociatiei se preia de către Ministerul Cercetării si Tehnologiei.
            Art.22. - Termenii si definitiile prevăzute la Art.2 se modifică, de drept, o dată cu modificarea standardelor nationale de referintă mentionate în anexă.
            Art.23. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Cercetării si Tehnologiei emite ordine si instructiuni.
            Art.24. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:
            - Art.23 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 19 din 21 august 1992 privind activitatea de standardizare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, PArt.ea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată si modificată prin Legea nr. 11/1994, publicată în Monitorul Oficial al României, PArt.ea I, nr. 65 din 14 mArt.ie 1994, cu modificările ulterioare;
            - Hotărârea Guvernului nr. 167/1992 privind constituirea si functionarea Sistemului national de certificare a calitătii, publicată în Monitorul Oficial al României, PArt.ea I, nr. 70 din 21 aprilie 1992, cu modificările ulterioare.
 
ANEXĂ

 

LISTA

standardelor nationale de referintă

 

SR 10000-1

Principiile si metodologia standardizării.

 

Termeni generali si definitiile lor privind 
standardizarea si activitătile conexe.

SR ISO 8402

Managementul calitătii si asigurarea calitătii. 
Vocabular.

            Seria de standarde SR EN 45000
            Seria de standarde SR EN ISO 9000
            Seria de standarde SR ISO 14000
 
Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 38.


GUVERNUL ROMANIEI

ORDONANTA

privind activitatea de standardizare nationala in Romania

 

In temeiul Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si al Art. 1 lit. i) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

 

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 1 - Prezenta ordonanta stabileste principiile de baza si cadrul organizatoric al standardizarii nationale.

Art. 2. - In Romania, activitatea de standardizare nationala se desfasoara in conditiile prevazute de prezenta ordonanta, urmarind in principal:

a) imbunatatirea calitatii vietii;

b) obtinerea unei economii globale de materiale, energie si efort uman;

c) protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, mediului inconjurator si apararea intereselor consumatorilor;

d) protectia consumatorilor, printr-un nivel de calitate al produselor si serviciilor adaptat necesitatilor si verificat corespunzator;

e) recunoasterea internationala a produselor si serviciilor romanesti;

f) promovarea rezultatelor consolidate ale stiintei si tehnologiei, tinand seama de gradul de dezvoltare al economiei;

g) stabilirea unul sistem unitar de cerinte pentru certificarea conformitatii;

h) inlaturarea barierelor tehnice din calea comertului international;

i) reprezentarea intereselor economiei nationale in activitatile de standardizare internationale si europene.

Art. 3 - In sensul prezentei ordonante, termenii sunt definiti dupa cum urmeaza:

A. Termeni a caror definitie este prevazuta in standardul SR 10000-1;

a) standardizare - activitate specifica prin care sunt stabilite, pentru probleme reale sau potentiale, prevederi destinate unei utilizari comune si repetate, urmarind obtinerea unui grad optim de ordine intr-un context dat;

b) standardizare nationala - standardizare care se desfasoara la nivelul unei anumite tari;

c) standard - document stabilit prin consens si aprobat de un organism recunoscut, care stabileste, pentru utilizari comune si repetate, reguli, prescriptii sau caracteristici pentru activitati sau rezultatele lor, in scopul obtinerii unui grad optim de ordine intr-un context dat;

d) standard national - standard care este adoptat de un organism national de standardizare si care este pus la dispozitia publicului;

e) standard international- standard care este adoptat de catre o organizatie internationala cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;

f) standard european - standard care este adoptat de catre o organizatie europeana cu activitate de standardizare si care este pus la dispozitie publicului;

g) organism de standardizare - organism cu activitate de standardizare, recunoscut la nivel national, regional sau international, care are ca principala functie, in conformitate cu statutul lui, elaborarea si aprobarea sau adoptarea de standarde care sunt puse la dispozitie publicului;

h) organism national de standardizare - organism de standardizare la nivel national, care este imputernicit sa devina membru national in organizatiile internationale si regionale de standardizare corespunzatoare;

i) program de standardizare - plan de lucru al unui organism cu activitate de standardizare, continand lista de teme care fac obiectul lucrarilor sale de standardizare;

j) proiect de standard - standard propus, in general disponibil pentru observatii, vot sau aprobare;

k) aplicarea unui standard - utilizarea standardului in productie, comert etc.;

l) marca de conformitate - marca protejata, aplicata sau emisa pe baza regulilor unui sistem de certificare, indicand cu un grad suficient de incredere ca produsul, procesul sau serviciul in cauza este conform cu un standard sau cu un alt document normativ specific;

m) organism - unitate de drept public sau privat, care are sarcini si competente bine definite;

n) specificatie tehnica - document care prescrie conditiile tehnice pe care trebuie sa le indeplineasca un produs, proces sau serviciu.

B. Alti termeni:

a) autoritate - organul de specialitate al administratiei publice centrale si locale sau organismul, respectiv, reprezentantul acestuia, abilitat ca, in exercitiul autoritatii de stat, sa ia masuri obligatorii si sa adopte reglementari in domeniul sau de competenta;

b) standard obligatoriu - standard a carui aplicare devine obligatorie prin efectul unei legi cu caracter general sau printr-o referinta exclusiva dintr-o reglementare;

c) reglementare - document care contine reguli cu caracter obligatoriu si care este adoptat de catre o autoritate;

d) reglementare tehnica - reglementare care prevede conditii tehnice fie in mod direct, fie prin referire la un standard, la o specificatie tehnica, la un cod de buna practica sau care preia integral continutul acestora.

Art. 4 - In standardizarea nationala trebuie aplicate urmatoarele principii de baza:

a) elaborarea si aprobarea standardelor nationale pe baza consensului partilor interesate;

b) transparenta si disponibilitate publica;

c) reprezentarea intereselor publice;

d) caracterul voluntar al participarii la activitatea de standardizare nationala si al aplicarii standardelor nationale;

e) accesul liber la elaborarea standardelor nationale pentru toate partile interesate;

f) independenta fata de orice posibil interes specific predominant;

g) respectarea regulilor standardizarii europene si internationale;

h) caracterul fara scop lucrativ al organismului national de standardizare;

i) dezvoltarea standardizarii nationale in corelare cu evolutia legislatiei.

 

CAPITOLUL 2

Standardul national si aplicarea acestuia

 

Art. 5 - (1) Standardul national trebuie sa contina prevederi care sa nu contravina legislatiei in vigoare.

(2) Standardul national se identifica prin aplicarea unei sigle care semnifica "standard roman". Sigla de identificare este SR.

(3) Sigla de identificare SR se aplica numai pe standardul national.

(4) Standardele internationale si europene pot fi publicate in Romania ca standarde numai dupa adoptarea lor ca standarde nationale.

Art. 6 - (1) Aplicarea unui standard national are caracter voluntar.

(2) Aplicarea unui standard national poate deveni obligatorie, in totalitate sau in pArt. e, pe intreg teritoriul, pe plan zonal sau pe plan local, numai printr-o reglementare tehnica adoptata de catre o autoritate, in cazul in care considerente de ordin public, de protectie a vietii, a sanatatii si a securitatii persoanelor fizice, a mediului inconjurator si de aparare a intereselor consumatorilor fac necesara o astfel de masura.

 

CAPITOLUL3

Organismul national de standardizare din Romania

 

Art. 7 - In Romania organismul national de standardizare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

1. sa fie o persoana juridica de drept privat, de interes public, avand statut juridic de asociatie fara scop lucrativ, in baza Legii nr. 21/1924, al carei scop principal este de a dezvolta standardizarea nationala, europeana, regionala si internationala;

2. sa aplice principiile de baza ale standardizarii nationale, prevazute la Art. 4;

3. sa aiba urmatoarele atributii principale:

a) elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale, precum si adoptarea standardelor internationale si a standardelor europene ca standarde nationale;

b) stabilirea principiilor si metodologiei standardizarii nationale, in conformitate cu prevederile din prezenta ordonanta si cu regulile standardizarii europene si internationale, precum si dezvoltarea colaborarii cu partile interesate in standardizarea nationala;

c) elaborarea si implementarea programului de standardizare nationala;

d) reprezentarea Romaniei si participarea in organismele neguvernamentale internationale si europene de standardizare, respectiv in Organizatia Internationala de Standardizare (ISO), Comisia Electrotehnica Internationala (CEI), Comitetul European de Standardizare (CEN), Comitetul European de Standardizare in Electrotehnica (CENELEC) si Institutul European de Standardizare pentru Telecomunicatii (ETSI), precum si in oricare alt organism international sau regional de standardizare;

e) colaborarea in domeniul standardizarii nationale cu organisme similare din alte tari;

f) editarea, publicarea si difuzarea standardelor nationale si a altor publicatii din domeniul standardizarii nationale;

g) colectarea, prelucrarea, stocarea si diseminarea de informatii in domeniul standardizarii nationale;

h) acordarea dreptului de utilizare a marcilor nationale de conformitate cu standardele nationale, la cerere, pentru produsele si serviciile conforme cu standardele nationale, pe baza procedurilor proprii organismului national de standardizare sau, dupa caz, mandatarea de organisme de certificare pentru acordarea acestui drept;

i) efectuarea de operatiuni de import-export si comercializare de standarde, documentatii si literatura de standardizare, cu respectarea prevederilor din conventiile internationale sau bilaterale incheiate de organismul national de standardizare in acest sens;

j) prestarea de servicii de consultanta, expertiza, instruire, transfer de cunostinte, asistenta tehnica si altele asemenea in domeniul standardizarii si al asigurarii calitatii;

k) publicarea si implementarea regulilor privind aplicarea marcilor de conformitate cu standardele internationale si europene;

l) crearea unui climat favorabil aplicarii standardelor nationale in economie si dezvoltarii standardizarii in Romania;

4. sa elaboreze standarde nationale in cadrul comitetelor tehnice de standardizare constituite in diverse domenii de activitate;

5. sa asigure, in cadrul comitetelor tehnice de standardizare, reprezentarea echilibrata a partilor interesate, in mod deosebit a producatorilor, a distribuitorilor, a consumatorilor si a autoritatilor;

6. sa constituie si sa ordoneze sistematic colectia de standarde nationale si proiecte ale acestora, de standarde europene si internationale si proiecte ale acestora, de standarde nationale din alte tari, cat si de alte documente din domeniul standardizarii;

7. sa puna la dispozitia oricaror persoane interesate, la cerere, standardele si documentele mentionate la punctul precedent;

8. sa asigure, conform Acordului referitor la barierele tehnice din calea comertului al Organizatiei Mondiale a Comertului, la care Romania este parte, functionarea punctului de informare pentru standarde si reglementari tehnice si sa puna la dispozitie oricaror persoane informatii din baza de date a acestuia;

9. sa stabileasca, prin reguli de procedura, in principal, urmatoarele:

a) modul si conditiile de participare la standardizarea nationala;

b) pregatirea si publicarea programelor de standardizare nationala si de includere de noi teme in acestea;

c) publicarea proiectelor de standarde nationale si tratarea observatiilor in legatura cu acestea;

d) elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale;

e) modul de rezolvare a contestatiilor referitoare la elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale;

f) modalitati de publicare a standardelor nationale;

g) inregistrarea standardelor nationale;

h) modul de participare la standardizarea europeana si internationala;

10. sa publice, in scopul de a asigura informarea publica:

a) programul de standardizare nationala;

b) lista proiectelor de standarde nationale;

c) data aprobarii si data publicarii standardelor nationale;

d) data anularii si modificarii standardelor nationale;

e) actualizarile si completarile colectiilor prevazute la pct. 6;

f) alte informatii relevante privind standardizarea nationala;

11. sa gestioneze fondul documentar national de standarde;

12. sa indeplineasca orice alte atributii prevazute in alte acte normative, in legatura cu scopul sau principal.

Art. 8 - (1) Prevederile Art. 7 trebuie sa fie cuprinse in statutul organismului national de standardizare.

(2) De asemenea, statutul trebuie sa respecte celelalte prevederi din prezenta ordonanta, precum si orice alte dispozitii obligatorii potrivit legilor in vigoare si sa prevada urmatoarele:

A. poate fi membru al organismului national de standardizare, cu aprobarea adunarii generale, orice persoana juridica care este de acord cu statutul sau si doreste sa sustina realizarea scopului acestuia;

B. adunarea generala a membrilor organismului national de standardizare este structurata in colegii, dupa cum urmeaza:

a) Colegiul organismelor acreditate, care poate cuprinde laboratoare si organisme de certificare si de inspectie acreditate, precum si organizatii fara scop lucrativ ale acestora;

b) Colegiul beneficiarilor, care poate cuprinde persoane juridice care sunt interesate in standardizarea nationala, cum sunt agenti economici, inclusiv intreprinderi mici si mijlocii, organizatii patronale, camere de comert si industrie, organizatii financiar-bancare si de asigurari, asociatii profesionale, federatii si confederatii sindicale, precum si altele, inclusiv asociatii fara scop lucrativ ale acestora;

c) Colegiul consumatorilor, care poate cuprinde organizatii fara scop lucrativ de aparare a intereselor consumatorilor, ale persoanelor cu handicap, al apararii drepturilor omului, din domeniul protectiei mediului si altele asemenea;

d) Colegiul cercetarii-dezvoltarii si inovarii, care poate cuprinde institutii de invatamant, persoane juridice care au activitate preponderenta de cercetare-dezvoltare, centre de transfer tehnologic, de incubare si de inovare, de dezvoltare locala si a intreprinderilor mici si mijlocii, altele asemenea, precum si asociatii fara scop lucrativ ale acestora.

C. proceduri de vot si de luare a deciziilor, cat si o structura a organelor de conducere si de administrare, care sa asigure reprezentarea echilibrata a fiecarui colegiu, respectiv a intereselor reprezentate in acestea;

D. organismul national de acreditare este membru de drept al organismului national de standardizare, precum si al consiliului de administratie al acestuia; reprezentantul organismului national de acreditare nu poate avea nici o alta functie in consiliul de administratie in afara de aceea de simplu membru al acestuia.

(3) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va elabora instructiuni privind statutul-cadru al organismului national de standardizare, precum si constituirea, si inregistrarea acestuia ca asociatie.

(4) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va lua masuri pentru stimularea atragerii de membri ai organismului national de standardizare corespunzator principiului de la Art. 4 lit. f).

 

CAPITOLUL 4

Relatiile autoritatilor cu organismul national de standardizare

 

Art. 9 - (1) Organismul national de standardizare elaboreaza si implementeaza programul de standardizare nationala pe baza solicitarilor primite din partea autoritatilor si a altor parti interesate in standardizarea nationala.

(2) Organismul national de standardizare:

a) colaboreaza cu autoritatile si introduce in programul de standardizare nationala, in mod prioritar, solicitarile acestora, in special cele referitoare la cresterea calitatii vietii, protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice, precum si a mediului inconjurator si apararea intereselor consumatorilor;

b) informeaza autoritatile, in mod periodic, despre:

- stadiul elaborarii si aprobarii, reconfirmarii, modificarii si anularii standardelor nationale cuprinse, la solicitarea acestora, in programul de standardizare nationala;

- activitatea de standardizare nationala din domeniile reglementate de acestea;

c) participa, la solicitarea autoritatilor, la elaborarea actelor normative care au legatura cu standardizarea nationala, in special a celor prin care sunt transpuse in legislatia romana directivele europene, sau transmite observatii, comentarii sau propuneri in legatura cu acestea;

d) ofera consultanta si expertiza in domeniul standardizarii, daca este solicitat.

(3) Reprezentantii autoritatilor care paticipa la activitatile de elaborare si aprobare, reconfirmare, modificare si anulare a standardelor nationale au, in aceasta calitate, aceleasi drepturi si obligatii cu cele ale celorlalte parti interesate.

(4) Autoritatile colaboreaza cu organismul national de standardizare in vederea constituirii, de catre acesta, a bazei sale de date pentru standarde si reglementari tehnice.

 

CAPITOLUL5

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 10 - (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este abilitat sa sprijine initierea constituirii unei asociatii fara scop lucrativ, a carei denumire este Asociatia de Standardizare din Romania, prescurtat ASRO, denumita in continuare Asociatia, cu sediul in municipiul Bucuresti, avand ca principal scop dezvoltarea standardizarii nationale, europene si internationale.

(2) Este recunoscuta ca organism national de standardizare Asociatia care:

- indeplineste conditiile de la alin. (1);

- are avizul favorabil al Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, potrivit Art. 23 din prezenta ordonanta;

- este inregistrata ca persoana juridica, in conditiile legii;

- respecta prin statut prevederile prezentei ordonante.

Art. 11 - Masurile tranzitorii pentru aplicarea prevederilor prezentei ordonante se stabilesc de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei in consultare cu Institutul Roman de Standardizare, astfel incat Asociatia sa fie inregistrata ca asociatie fara scop lucrativ de drept privat si sa isi poata indeplini atributiile de organism national de standardizare incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

Art. 12 - (1) In scopul de a initia constituirea Asociatiei, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei pune la dispozitia acesteia in folosinta, pe baza de contract de inchiriere, un spatiu cu destinatia de sediu provizoriu in Bucuresti, str. Mendeleev nr. 21-25, sectorul 1. Contractul este valabil pana la achizitionarea de catre Asociatie a unui alt sediu, conform alin. (2), termen la care spatiul mai sus mentionat se elibereaza si se restituie Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.

(2) Prin bugetul de stat pe anul 1998, se va aloca suma de 10 miliarde lei pentru Institutul Roman de Standardizare in vederea cumpararii unui imobil necesar functionarii.

Art. 13 - (1) La intrarea in vigoare a prezentei ordonante, se transfera la Ministerul Cercetarii si Tehnologiei, din alocarile bugetare pentru Institutul Roman de Standardizare pe anul 1998, sumele prevazute pentru cele doua luni ce urmeaza datei de intrare in vigoare a prezentei ordonante.

(2) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va utiliza sumele prevazute si constituite conform alin. (1) in vederea finantarii cheltuielilor de functionare si de personal ale Asociatiei in perioada de doua luni de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante.

(3) Personalul preluat de catre Asociatie de la Institutul Roman de Standardizare va fi salarizat, in respectiva perioada de doua luni, in acelasi mod si la acelasi nivel de salarizare ca in luna precedenta dizolvarii acestuia, fara a exista, insa, obligatia incadrarii pe aceleasi posturi cu cele ocupate inainte de dizolvare.

Art. 14 - Ministerul Cercetarii si Tehnologiei poate finanta, pe o perioada de 3 ani, dezvoltarea institutionala a Asociatiei printr-un program de stimulare a inovarii aprobat prin ordin al ministrului si cuprins in Planul national pentru cercetare-dezvoltare si inovare. Finantarea poate fi continuata si dupa perioada initiala de 3 ani.

Art. 15 - (1) Sumele reprezentand cotizatiile pe care Asociatia trebuie sa le achite in calitate de membru sau afiliat al organizatiilor internationale, europene si regionale de standardizare, mentionate la Art. 7 pct. 3 lit. d) se aloca de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei.

(2) Fondurile necesare participarii la lucrarile organismelor europene si internationale de standardizare pot fi alocate prin bugetul Ministerului Cercetarii si Tehnologiei, la solicitarea Asociatiei, prin programul de stimulare a inovarii mentionat la Art. 14.

Art. 16 - Elaborarea si aprobarea, reconfirmarea, modificarea si anularea standardelor nationale, solicitata de autoritatile publice, se finanteaza atat prin programul de stimulare a inovarii mentionat la Art. 14, cat si prin contracte care se incheie de Asociatie cu autoritatile care au solicitari in domeniul standardizarii nationale.

Art. 17 - Pentru serviciile oferite, prevazute la Art. 7 pct. 3 lit. f) - k) inclusiv, Art. 7 pct. 7 si 8, precum si pentru alte servicii, organismul national de standardizare are dreptul de a stabili si incasa, dupa caz, tarife.

Art. 18 - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare si Centrul National de Formare, Consultanta si Management pentru Asigurarea Calitatii isi inceteaza activitatea.

(2) Patrimoniul Institutului Roman de Standardizare si cel al Centrului National de Formare, Consultanta si Management pentru Asigurarea Calitatii trec in proprietatea Asociatiei.

(3) In termen de 30 de zile de la incetarea activitatii Institutului Roman de Standardizare, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va prelua, pe baza de protocol, prevederile bugetare, deschiderile de credite bugetare si executia bugetara aferenta perioadei de functionare in anul 1998 a Institutului Roman de Standardizare.

Art. 19 - La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante contractele in curs de derulare, precum si orice obligatii ce decurg din acorduri sau alte intelegeri incheiate de Institutul Roman de Standardizare sunt preluate de Asociatie.

Art. 20 - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante fondul documentar national al standardizarii este preluat de la Institutul Roman de Standardizare de catre Asociatie.

(2) In caz de lichidare a Asociatiei, fondul documentar national de standarde se preia de la Asociatie de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.

Art. 21 - In Romania organismul national de standardizare dobandeste de drept exclusivitatea exercitarii atributiilor de la Art. 7 pct. 3 lit. a)-g) inclusiv.

Art. 22 - (1) Organismul national de standardizare beneficiaza de protectia dreptului de autor in conditiile Legii privind dreptul de autor si drepturile conexe.

(2) Reproducerea sau utilizarea integrala sau pArt. iala a standardelor nationale sau a continutului publicatiilor organismului national de standardizare prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc.) este interzisa, daca nu exista, in prealabil, acordul scris al acestuia.

(3) Marcile nationale de conformitate cu standardele nationale sunt proprietatea organismului national de standardizare, fiind inregistrate la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile stabilite prin dispozitiile legale.

Art. 23 - (1) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei este organul de specialitate al administratiei publice centrale care are rolul si responsabilitatea de a elabora si implementa politici si programe in domeniul standardizarii, acreditarii si infrastructurilor calitatii, precum si cel sub a carui autoritate intra, in sensul Legii nr. 21/1924, Asociatia si scopul acesteia.

(2) Ministerul Cercetarii si Tehnologiei acorda si retrage recunoasterea Asociatiei ca organism national de standardizare in conditiile prezentei ordonante.

(3) Recunoasterea Asociatiei ca organism national de standardizare este valabila atata timp cat aceasta respecta prevederile prezentei ordonante.

Art. 24 - Prezenta ordonanta intra in vigoare la 180 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, PArt. ea I, cu exceptia prevederilor Art. 10-12, 23, 26, 27 si 29, care intra in vigoare la data publicarii acesteia.

Art. 25 - (1) Standardele nationale - SR si STAS - in vigoare la data publicarii prezentei ordonante isi mentin valabilitatea pana la modificarea sau anularea lor de catre Asociatie.

(2) In termen de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, dobandesc caracter voluntar standardele nationale cu caracter obligatoriu.

(3) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare, prin publicatiile sale, va face cunoscuta lista cu standardele nationale care isi pierd caracterul obligatoriu, conform alineatului precedent. De asemenea, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei va publica, intr-un ziar de larga circulatie, aceasta lista.

(4) In termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei ordonante, Institutul Roman de Standardizare comunica autoritatilor lista cu standardele nationale care isi pierd caracterul obligatoriu. Pana la termenul prevazut la alin. (2), autoritatile sunt obligate sa aprobe si sa faca cunoscute reglementari tehnice care sa cuprinda prevederi din standardele respective, privind protectia vietii, sanatatii si securitatii persoanelor fizice a mediului inconjurator si a intereselor consumatorilor, daca considera necesara mentinerea caracterului obligatoriu al aplicarii prevederilor din standardele mentionate la alin. (2).

Art. 26 - Termenii si definitiile prevazute la Art. 3 se modifica, de drept, o data cu modificarea standardului national SR 10000-1.

Art. 27 - In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei emite ordine si instructiuni.

Art. 28 - (1) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Ministerul Cercetarii si Tehnologiei preia de la Institutul Roman de Standardizare toate responsabilitatile specifice unui organ de specialitate al administratiei publice centrale referitoare la asistenta tehnica externa in domeniu.

(2) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, coordonarea nationala a programului PRAQ III - program regional pentru asigurarea calitatii - este preluata de la Institutul Roman de Standardizare de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.

(3) La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, contractele, obligatiile si acordurile care tin de calitatea de organ de specialitate al administratiei publice centrale sunt preluate de la Institutul Roman de Standardizare de catre Ministerul Cercetarii si Tehnologiei.

Art. 29 - Ministerul Finantelor va introduce modificarile ce decurg din prezenta ordonanta in bugetul de stat aferent anului 1998.

Art. 30 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga:

- Ordonanta Guvernului nr. 19/1992 privind activitatea de standardizare in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobata si modificata prin Legea nr. 11/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 65 din 14 martie 1994;

- Hotararea Guvernului nr. 224/1995 privind organizarea si functionarea Institutului Roman de Standardizare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 20 aprilie 1995;

- Hotararea Guvernului nr. 721/1992 privind infiintarea Centrului National de Formare, Consultanta si Management pentru Asigurarea Calitatii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 34 din 4 martie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

Ministrul cercetarii si tehnologiei,

Bujor Bogdan Teodoriu

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Directorul general al Institutului

Roman de Standardizare,

Mircea Martis

 

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 39.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit

 

            În temeiul prevederilor Art.107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale Art.1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
 
            Guvernul României emite următoarea ordonantă:
 
            Art. I. - Dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, aprobată si modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:
            1. Articolul 1 alineatul (2) litera d) va avea următorul cuprins:
            "d) asociatiile si fundatiile, atunci când utilizează cel putin 80% din veniturile obtinute din orice sursă, în scopul realizării obiectivelor pentru care au fost autorizate, inclusiv cheltuielile pentru investitii si dotări, precum si cheltuielile de functionare;"
            2. Articolul 1 alineatul (2) se completează cu literele g) si h), cu următorul cuprins:
            "g) institutiile de învătământ particular acreditate, precum si cele autorizate provizoriu, potrivit legii, pentru veniturile realizate din activitatea de învătământ, cu conditia utilizării acestora pentru baza tehnico-materială potrivit Legii învătământului nr. 84/1995, cu modificările ulterioare;
            h) asociatiile de proprietari constituite ca persoane juridice potrivit prevederilor Legii locuintei nr. 114/1996, republicată, pentru veniturile obtinute din activitătile economice care sunt utilizate pentru îmbunătătirea confortului si a eficientei clădirii, pentru întretinerea si repararea proprietătii comune."
            3. Articolul 1 alineatul (3) se completează cu următorul text:
            "Veniturile obtinute din activităti fără scop lucrativ, care nu sunt impozabile, includ: cotizatiile membrilor, contributiile bănesti sau în natură ale membrilor si simpatizantilor, taxele de înregistrare stabilite potrivit legislatiei în vigoare, donatiile si sumele sau bunurile primite prin sponsorizare, dobânzile si dividendele obtinute din plasarea disponibilitătilor rezultate din asemenea venituri, veniturile din reclamă si publicitate, cu exceptia celor realizate prin unitătile specializate în acest domeniu, veniturile pentru care se datorează impozit pe spectacole, veniturile din valorificarea bunurilor aflate în patrimoniul acestora."
            4. Articolul 2 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
            "(2) Contribuabilii care obtin venituri din activitatea barurilor de noapte si a cluburilor de noapte plătesc o cotă aditională de impozit de 22% asupra părtii din profitul impozabil care corespunde ponderii veniturilor înregistrate din aceste activităti în volumul total al veniturilor. Cota aditională de impozit o plătesc, de asemenea, persoanele fizice si juridice pentru veniturile proprii de aceeasi natură, realizate în baza contractelor de asociere în participatiune."
            5. La Articolul 4, după alineatul (1) Se introduc alineatele (11), (12) si (13), cu următorul cuprins:
            "(11) În cazul livrărilor de bunuri mobile si al vânzării de bunuri imobile, în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum si în cazul contractelor de leasing, valoarea ratelor scadente se înregistrează la venituri impozabile, la termenele prevăzute în contract.
            (12) Cheltuielile efectuate pentru realizarea bunurilor mobile livrate si a bunurilor imobile vândute în baza unui contract de vânzare cu plata în rate, precum si în cazul contractelor de leasing sunt deductibile la aceleasi termene scadente prevăzute în contractele încheiate între părti, proportional cu valoarea ratei înregistrate în valoarea totală a livrării.
            (13) La calculul profitului impozabil sunt deductibile:
            a) contributiile pentru constituirea de fonduri cu destinatie specială, reglementate prin legislatia în vigoare;
            b) veniturile, respectiv cheltuielile, rezultate din anularea datoriilor sau din încasarea creantelor, după caz, ca urmare a transferului de actiuni sau de părti sociale de la Fondul Proprietătii de Stat, conform conventiei."
            6. Articolul 4 alineatul (3) se completează cu literele f)-s), cu următorul cuprins:
            "f) cheltuielile privind bunurile de natura stocurilor constatate lipsă din gestiune sau degradate si neimputabile, taxa pe valoarea adăugată aferentă acestora, taxa pe valoarea adăugată colectată, aferentă bunurilor si serviciilor folosite în scop personal sau predate cu titlu gratuit, taxa pe valoarea adăugată aferentă bunurilor acordate salariatilor sub forma avantajelor în natură, precum si taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă, aferentă cheltuielilor de protocol care depăsesc cota prevăzută de legislatia în vigoare;
            g) cheltuielile de delegare, de detasare si de deplasare în cadrul localitătii, în interesul serviciului, precum si cele pentru deplasări în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, care depăsesc plafoanele prevăzute pentru salariatii institutiilor publice si ai regiilor autonome cu specific deosebit;
            h) cheltuielile reprezentând valoarea ratelor în situatia curnpărării de bunuri mobile si imobiliare în baza unui contract cu plata în rate;
            i) cheltuielile de asigurare care nu privesc activele corporale si circulante ale contribuabilului;
            j) discount-urile, remizele sau alte reduceri de pret acordate clientilor, în cazul în care acestea nu sunt distinct înscrise în documentele de vânzare sau nu sunt prevăzute în contractele încheiate;
            k) orice cheltuieli făcute în favoarea actionarilor sau asociatilor;
            I) cheltuielile cu perisabilitătile peste limitele legale. Aceste limite se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei si Comertului, a Oficiului pentru Protectia Consumatorului si cu avizul Ministerului Finantelor;
            m) sumele reprezentând contributiile organizatiilor cooperatiei de consum si de credit la uniunile în subordinea cărora se găsesc, potrivit prevederilor Legii nr. 109/1996 privind organizarea si functionarea cooperatiei de consum si a cooperatiei de credit, contributiile organizatiilor cooperatiei mestesugăresti, precum si contributiile la organizatii neguvernamentale, peste prevederile legale;
            n) sumele angajate în favoarea pArt.enerului contractual, sub forma unor sume fixe sau cote procentuale raportate la venit, altele decât cele rezultate pe baza decontului întocmit la nivelul contractului de asociere în participatiune;
            o) cheltuielile de conducere si cheltuielile de administrare înregistrate de un sediu permanent care apartine unei persoane fizice sau juridice străine, indiferent de faptul că s-au efectuat în statul în care se află sediul permanent sau în altă parte, care depăsesc 3% din veniturile totale realizate în România;
            p) cheltuielile înregistrate în contabilitate pe baza unor documente care nu îndeplinesc, potrivit Legii contabilitătii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare, conditiile de document justificativ;
            r) cheltuielile înregistrate de societătile agricole, constituite în baza Legii nr. 36/1991 privind societătile agricole si alte forme de asociere în agricultură, pentru dreptul de folosintă a terenului agricol adus de membrii asociati peste cota de distributie din productia realizată din folosinta acestuia, prevăzută în contractele încheiate în acest scop;
            s) orice alte cheltuieli care nu sunt aferente realizării veniturilor."
            7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
            "Art.5. - (1) Amortizarea activelor corporale si necorporale se face în concordantă cu prevederile legale în vigoare.
            (2) Cheltuielile cu exploatarea zăcămintelor naturale, de natura decopertărilor, explorărilor, forărilor, dezvoltărilor, care nu se finalizează în obiective economice ce pot fi exploatate, se recuperează în următorii 5 ani din veniturile realizate din exploatare.
            (3) Contribuabilii autorizati să desfăsoare activitate în domeniul exploatării zăcămintelor naturale sunt obligati să înregistreze în evidenta contabilă si să deducă la calculul profitului impozabil provizioane pentru refacerea terenurilor afectate si pentru redarea acestora în circuitul economic, silvic sau agricol, în limita unei cote de până la 1% din rezultatul financiar din exploatare, pe toată durata de functionare a exploatării."
            8. Articolul 7 se abrogă.
            9. Articolul 8 va avea următorul cuprins:
            "Art.8. - Pierderea anuală, declarată de contribuabili prin declaratia de impozit pe profit, se recuperează din profiturile impozabile obtinute în următorii 5 ani. Recuperarea pierderilor se va efectua la fiecare termen de plată a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale în vigoare."
            10. Articolul 18 alineatul (2) se abrogă.
            11. Articolul 19 va avea următorul cuprins:
            "Art.19. - Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datorează majorări de întârziere, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare."
            12. Articolul 23 se abrogă.
            13. Articolul 24 se abrogă.
            14. Articolul 25 se abrogă.
            15. Articolul 26 se abrogă.
            16. Articolul 28 va avea următorul cuprins:
            "Art.28. - Obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate la actele de control sau de impunere ale organelor fiscale se solutionează conform dispozitiilor Legii nr. 105/1997 pentru solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si a plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control sau de impunere ale organelor Ministerului Finantelor."
            17. Capitolul V "Sanctiuni fiscale" se abrogă.
            18. Articolul 30 se completează cu alineatul (2), cu următorul cuprins:
            "(2) Contribuabilii care, până la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, inclusiv, nu au început activitatea pentru care au fost autorizati potrivit statutului sau nu au efectuat cheltuieli de investitii în acest scop nu intră sub incidenta alin. (1)."
            19. La Articolul 35, după alineatul (1) se introduce alineatul (11), cu următorul cuprins:
            "(11) La propunerea Ministerului Finantelor, Guvernul va aproba regimul constituirii, utilizării si deductibilitătii fiscale a provizioanelor agentilor economici si ale societătilor bancare."
            Art.II. - Prevederile pct. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 62/1997 pentru modificarea si completarea Legii nr. 32/1991 privind impozitul pe salarii, republicată, referitoare la sumele plătite pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare în interesul serviciului, se abrogă.
            Art.III. - Ordonanta Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, astfel cum a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 73/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, se va republica în Monitorul Oficial al României, PArt.ea I, cu actualizarea si renumerotarea corespunzătoare a textelor.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

 

Contrasemnează:

p. Ministrul finantelor,

Eugeniu Corneliu Gorcea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 1998.
Nr. 40.
 

ORDONANTA

privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora

 

In temeiul prevederilor Art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia Romaniei si ale Art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

Guvernul Romaniei emite urmatoarea ordonanta:

 

CAPITOLUL1

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Taxele pentru procedurile legale de protectie a obiectelor proprietatii industriale: inventii, marci si indicatii geografice, desene si modele industriale, respectiv a topografiilor circuitelor integrate, cele pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie, precum si celelalte taxe in legatura cu protectia proprietatii industriale se platesc de catre persoanele fizice si juridice romane si straine in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, in cuantumul si la termenele prevazute in anexele la prezenta ordonanta.

Art. 2. - Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industriala, care nu a preluat sau nu a transmis in conditiile legale dreptul sau pana la data platii, plateste taxele prevazute in anexe, dupa cum urmeaza:

a) 50% din fiecare taxa, daca este agent economic cu cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica de 5 miliarde lei;

b) 25% din fiecare taxa, daca este persoana fizica cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de patru ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni;

c) 10% din fiecare taxa, daca are si calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de trei ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni;

d) 5% din fiecare taxa, daca are si calitatea de autor cu un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de doua ori decat castigul mediu brut realizat pe economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni.

Art. 3. - Nu platesc taxele prevazute in anexe solicitantii si titularii protectiei care sunt autori sau care nu au transmis si nu au dobandit de la o alta persoana drepturile de exploatare si care, la data platii, nu au venituri sau au un venit brut mediu lunar pe ultimele 12 luni mai mic de 0,5 ori decat castigul mediu brut realizat pe 1 economie, comunicat de Comisia Nationala pentru Statistica, in ultimele 12 luni.

Art. 4. - Reducerile prevazute la Art. 2, precum si scutirile prevazute la Art. 3 se aplica, la data platii, pentru fiecare procedura in Parte. Persoana care solicita acordarea reducerilor, respectiv a scutirilor, trebuie sa prezinte, la data platii, acte prin care sa dovedeasca indeplinirea conditiilor de

acordare.

In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari, acestia beneficiaza de reduceri sau de scutiri, daca fiecare dintre aceste persoane indeplineste conditiile prevazute la Art. 2 sau, respectiv, la Art. 3; in aceste cazuri, taxa cuvenita se va plati in cuantumul datorat de persoana care beneficiaza de cea mai mica reducere.

Art. 5. - Cuantumul taxelor in lei prevazute in anexe, precum si nivelul cifrei de afaceri prevazut la Art. 2 lit. a) pot fi actualizate anual, prin ordin al ministrului de stat sau, respectiv, al ministrului care coordoneaza activitatea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor, in functie de evolutia cursului leu/dolar si, respectiv, de indicele de inflatie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecarui an. Ordinul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, intra in vigoare incepand cu prima zi a anului urmator si este valabil pe intreg anul calendaristic.

Art. 6. - Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci din taxele platite de solicitantii si titularii straini pentru efectuarea procedurilor de protectie, pentru extinderea efectelor brevetului european si pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie pe teritoriul Romaniei in baza unor conventii internationale se platesc in contul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, potrivit dispozitiilor acestor conventii.

Art. 7. - Persoanele fizice si juridice romane, solicitanti sau titulari, platesc in lei taxele prevazute in prezenta ordonanta.

Persoanele fizice si juridice straine, care sunt solicitanti, titulari sau care au preluat un drept de proprietate industriala, platesc in valuta taxele datorate.

In cazul in care sunt mai multi solicitanti sau titulari, atat romani, cat si straini, taxele datorate in comun se platesc in valuta.

Art. 8. - Preturile si tarifele pentru publicatiile si serviciile efectuate, potrivit dispozitiilor legale, de catre Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.

 

CAPITOLUL2

Taxe pentru cereri si brevete de inventii

 

Art. 9. - Cuantumul si termenele de plata a taxelor pentru protectia inventiilor sunt cele prevazute in anexa nr. 1.

Art. 10. - Prevederile Art. 2 si 3 nu se aplica pentru procedurile prevazute la pct. 8 si 15 din anexa nr. 1.

Art. 11. - Neplata taxelor de procedura in termenele prevazute in anexa nr. 1 are drept consecinta neefectuarea procedurii respective si luarea hotararii de respingere a cererii de brevet sau de decadere a titularului din drepturile decurgand din brevet.

Art.12. - Taxele de mentinere in vigoare pentru anii de protectie pana la eliberarea brevetului de inventie in temeiul Legii nr. 64/1991, inclusiv anul in care se elibereaza acesta, se platesc o data cu taxa pentru eliberarea brevetului, in termenul prevazut la pct. 20 din anexa nr. 1.

Pentru fiecare dintre anii urmatori anului eliberarii brevetului, taxa pentru mentinerea in vigoare a acestuia se plateste anual pana la inceperea anului de protectie respectiv.

Taxele anuale pentru un brevet extins se platesc la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru anii care urmeaza anului in care mentiunea eliberarii brevetului european a fost publicata de catre Oficiul European de Brevete.

Taxele de mentinere in vigoare a brevetului de inventie, neplatite in termenele prevazute la alin. 1 si 2, pot fi platite ulterior, intr-un termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .

Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alin. 4 are drept urmare decaderea titularului din drepturile decurgand din brevet. Decaderea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Art. 13. - O data cu plata taxei de revalidare a brevetului de inventie, titularul acestuia este obligat sa plateasca si taxa de mentinere in vigoare, prevazuta la pct. 20 din anexa nr. 1, datorata pentru perioada pentru care nu s-a facut plata. Revalidarea se publica in Buletinul Oficial de Proprietate Industriala.

Taxe pentru inregistrarea marcilor si a indicatiilor geografice

Art. 14. - Cuantumul si termenele de plata a taxelor pentru protectia marcilor si a indicatiilor geografice sunt prevazute in anexa nr. 2.

Art. 15. - Pentru inregistrarea marcilor si a indicatiilor geografice nu se aplica prevederile Art. 2 si 3.

Art. 16. - Taxele pentru reinnoirea marcii sau a indicatiei geografice, neplatite in termenul prevazut de lege, pot fi platite ulterior, intr-un termen de 6 luni de la expirarea protectiei, cu o majorare de 50% .

Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alineatul precedent are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unei marci sau indicatii geografice.

Taxe pentru inregistrarea desenelor si a modelelor industriale

Art 17. - Cuantumul si termenele de plata a taxelor pentru protectia desenelor si a modelelor industriale sunt cele prevazute in anexa nr. 3.

Art. 18. - Pentru inregistrarea desenelor si a modelelor industriale se aplica numai reducerile prevazute la Art. 2 lit. b).

Nu se aplica reducerile prevazute la alineatul precedent pentru taxele mentionate la pct. 3, 4 si 8-13 din anexa nr. 3.

Neplata taxelor la termenele prevazute in anexa nr. 3 atrage neefectuarea procedurii corespunzatoare.

Art. 19. - Taxele pentru mentinerea in vigoare si pentru reinnoirea certificatului de desen sau de model industrial, neplatite in termenele prevazute la pct. 7 si 8 din anexa nr. 3, pot fi platite ulterior, in termen de 6 luni, cu o majorare de 50% .

Neplata acestor taxe pana la expirarea termenului prevazut la alineatul precedent are drept urmare decaderea titularului din drepturile ce decurg din inregistrarea unui desen sau model industrial.

Taxe pentru inregistrarea topografiilor de circuite integrate

Art. 20. -  Cuantumul si termenele de plata a taxelor privind protectia topografiilor circuitelor integrate sunt cele prevazute in anexa nr. 4.

Art. 21. - Prevederile Art. 2 si 3 nu se aplica pentru taxele prevazute la pct. 6-10 din anexa nr. 4.

Art. 22. - Plata taxelor prevazute la pct. 1-5 din anexa nr. 4 reprezinta una dintre conditiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar inregistrarii unei topografii; neplata acestor taxe in termenul prevazut are ca efect respingerea de la inregistrare a topografiei.

Neplata taxelor prevazute la pct. 6-10 din anexa nr. 4 are ca urmare neefectuarea activitatilor, cu toate consecintele care pot decurge conform legii.

Art. 23. - Taxele prevazute in anexa nr. 4, incasate de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, se restituie platitorului, la cererea acestuia, daca nu s-a inceput efectuarea lucrarilor pentru care au fost platite, cu exceptia taxelor prevazute la pct. 1 si 2, care nu se restituie.

 

CAPITOLUL3

Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietatii industriale

 

Art. 24. - Incasarile in lei si in valuta, obtinute ca urmare a aplicarii prezentei ordonante, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, care se gestioneaza si se utilizeaza in regim extrabugetar, in conditiile legii. Cheltuielile de functionare si cheltuielile de investitii ale Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se finanteaza din veniturile extrabugetare realizate.

Pentru constituirea fondurilor necesare finantarii cheltuielilor de capital necesare consolidarii si extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, prin legile bugetare anuale se pot aloca

fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci. Sumele necheltuite la sfarsitul

anului din alocatiile bugetare se varsa la bugetul de stat.

Art. 25. - Bugetul de venituri si cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci se intocmeste anual potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finantelor si se aproba de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor.

Art 26. - Disponibilitatile banesti in lei si in valuta, existente la sfarsitul anului, dupa scaderea

obligatiilor de plata si a incasarilor anticipate, se rePartizeaza astfel:

a) o cota de pana la 50% pentru premierea personalului incadrat cu contract individual de munca;

b) diferenta se reporteaza si ramane la dispozitia Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci si se utilizeaza in anul urmator, potrivit destinatiilor aprobate prin bugetul de venituri si cheltuieli, in conditiile legii.

Art.  27. - Fondul de premiere se poate constitui si acorda lunar, conform legii, cu obligatia incadrarii in fondul anual aprobat prin bugetul de venituri si cheltuieli.

Criteriile si conditiile de acordare a premierilor prevazute la Art. 26 se stabilesc prin ordin al

directorului general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

 

CAPITOLUL 4

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 28. - Prestarea serviciilor prevazute in prezenta ordonanta fara perceperea taxelor legale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 100.000 lei la 500.000 lei.

Constatarea contraventiei se face de catre persoanele imputernicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci.

Prevederile alin. 1 se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia Art. 25-27.

 

CAPITOLUL 5

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 29. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta ordonanta.

Art. 30 - Pentru procedurile si pentru mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie la care nu au fost platite taxele pana la intrarea in vigoare a prezentei ordonante se datoreaza taxele prevazute in anexele la prezenta ordonanta.

Art. 31 - In termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, Guvernul va adopta o noua hotarare privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, ca urmare a functionarii acestuia in regim extrabugetar.

Art. 32 - In aplicarea prevederilor prezentei ordonante, Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu avizul Ministerului Finantelor, poate elabora norme si poate emite ordine.

Art. 33 - Prevederile prezentei ordonante intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 34 - Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante se abroga: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotararea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la marci de fabrica, de comert si de serviciu, precum si la denumiri de origine a produselor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; Art. 28 si anexele nr. 1 si 2 din Legea nr. 129/1992 privind protectia desenelor si modelelor industriale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2)-(7), Regula nr. 26 pct. (4), Regula nr. 28 pct. (3) si Regula nr. 38 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 152/1992, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; Art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea si functionarea Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum si alte dispozitii legale contrare.

 

PRIM-MINISTRU

VICTOR CIORBEA

Contrasemneaza:

p. Ministrul finantelor,

Valentin Lazea,

secretar de stat

Ministru de stat,

ministrul muncii si

protectiei sociale,

Alexandru Athanasiu

Ministru de stat,

ministrul industriei si comertului,

Mircea Ciumara

 

ANEXA 1
 

CUANTUMUL SI TERMENELE

privind plata taxelor pentru cererile de brevet de inventie si pentru brevetele de inventie

 

Nr. crt /Obiectul platii /Termenul de plata/ Cuantumul (lei) /Cuantumul ($) 4

1. Inregistrarea cererii de 3 luni de la data 180.000 30
brevet de inventie la O.S.I.M inregistrarii
2. Deschiderea fazei nationale la deschiderea
a cererii internationale fazei nationale 3. Publicarea C.B.I. dupa 18 6 luni de la data 300.000 50
luni de la data depozitului depozitului sau 3
sau, dupa caz, a prioritatii luni de la data
invocate si recunoscute invocarii
prioritatii
recunoscute
4. a) Publicarea cererii de o data cu 600.000 100
brevet de inventie inainte solicitareacu 18 luni de la data publicarii
depozitului sau prioritatii
invocate si recunoscute
b) Publicarea cererii de in 3 luni de la 300.000 50
brevet de inventie dupa data scoaterii
scoaterea din regimul din regimul la
"secret" sau "nepublic" care a fost supusa
5. a) Publicarea traducerii in 3 luni de la data 300.000 50
limba romana a unei cereri deschiderii fazei
de brevet de inventie nationale
inregistrate international,
pentru care s-a deschis faza
nationala in Romania, la 18
luni de la data deschiderii
fazei nationale sau la 6 luni
de la aceeasi data
b) Publicarea traducerii in o data cu 480.000 80
limba romana a unei cereri de solicitarea
brevet de inventie, publicarii
inregistrata international,
pentru care s-a deschis faza
nationala in Romania inainte
de expirarea termenului de
publicare legal
c) Publicarea in limba romana o data cu 360.000 60
a revendicarilor din cererea depunerea cererii
de brevet de inventie
european extinsa pentru
Romania 6. a) Publicarea modificarilor o data cu 60.000 10
aduse unei cereri de brevet depunerea
de inventie inregistrate pe modificarilor
cale nationala sau
internationala pentru care
s-a deschis faza nationala o
data cu publicarea cererii
b) Publicarea in limba romana o data cu 180.000 30
a unei versiuni corectate a solicitarea
revendicarilor din cererea de publicarii
brevet de inventie european
extinse pentru Romania, care
a fost publicata conform
pct. 4. lit. c)
7. Intocmirea si publicarea unui 18 luni de la 600.000 100
raport de documentare data depozitului
8. Intocmirea si publicarea unui 18 luni de la 300.000 50
raport de documentare pentru data deschiderii
o cerere de brevet de fazei nationale
inventie inregistrata
international pentru care s-a
deschis faza nationala in
Romania
9. Examinarea cererii de brevet 3 luni de la
de inventie si luarea data depozitului
hotararii in termen de 18
luni de la data depozitului:
a) cand descrierea, 3.600.000 600
revendicarile si desenele nu
depasesc 20 de pagini, iar
numarul revendicarilor nu
este mai mare de 10
b) pentru fiecare pagina 48.000 8
de descriere, revendicari si
desene in plus fata de cele
prevazute la pct. a)
c) pentru fiecare revendicare 90.000 15
in plus fata de cele
prevazute la pct. a)
10. Examinarea cererii de brevet dupa luna a 3-a
de inventie si luarea si pana in luna a
hotararii in termen de 18 30-a inclusiv de
luni de la data platii: la data
depozitului, fara
a se depasi un
termen de 3 luni
de la solicitarea
in scris a
examinarii
a) cand descrierea, 2.400.000 400
revendicarile si desenele nu
depasesc 20 de pagini, iar
numarul revendicarilor nu
este mai mare de 10
b) pentru fiecare pagina 30.000 5
de descriere, revendicari si
desene in plus fata de cele
prevazute la lit. a)
c) pentru fiecare revendicare 60.000 10
in plus fata de cele
prevazute la lit. a)
11. Tiparirea descrierii, pana in 12 luni 600.000 100
revendicarilor si desenelor de la data
si eliberarea brevetului de publicarii
inventie care nu depaseste hotararii de
10 pagini acordare
- pentru fiecare pagina in 30.000 5
plus
12. Publicarea traducerii in o data cu 600.000 100
limba romana a fasciculului depunerea
de brevet european extins, traducerii
care nu depaseste 10 pagini
- pentru fiecare pagina in 30.000 5
plus
13. Publicarea traducerii in o data cu 300.000
limba romana a depunerea
revendicarilor modificate traducerii
ale brevetului european
extins, care nu depaseste
10 pagini
- pentru fiecare pagina in 30.000 5
plus
14. Contestatie o data cu 900.000 150
depunerea
contestatiei
15. Cererea de revocare o data cu 1.800.000 300
depunerea cererii
16. Invocarea unei prioritati:
a) o data cu inregistrarea 3 luni de la data 300.000 50
cererii de brevet de inventie inregistrarii
cererii o data cu
deschiderea fazei
nationale
b) in cazul unei cereri o data cu 300.000 50
internationale pentru care deschiderea fazei
s-a deschis faza nationala in nationale
Romania
c) in termen de 2 luni de la 3 luni de la data 1.200.000 10
200
data inregistrarii cererii de inregistrarii
brevet de inventie
17. Eliberarea unui certificat de o data cu 1.200.000 20
prioritate depunerea cererii
pentru eliberarea
certificatului
18. Transmiterea cererii pana in luna a 300.000 50
internationale de la O.S.I.M., 13-a de la data
ca oficiu receptor, la Biroul prioritatii
International al OMPI
19. Mentinerea in regim "secret" o data cu 600.000 100
a unei cereri de brevet de inregistrarea
inventie, pe cate o perioada solicitarii
de un an acestui regim
pentru primul an
si, respectiv, cu
o luna inainte de
incheierea
perioadei
achitate, pentru
fiecare dintre
anii urmatori
20. Mentinerea in regim
"nepublic":
a) a unei cereri de brevet de o data cu 600.000 100
inventie pe cate o perioada inregistrarea
de un an solicitarii
acestui regim
pentru primul an
si, respectiv, cu
o luna inainte de
incheierea
perioadei
achitate, pentru
fiecare dintre
anii urmatori
b) a inventatorilor pe timp o data cu 300.000 100
nelimitat inregistrarea
acestui regim
21. Mentinerea in vigoare a conform Art.12
brevetului de inventie pentru
fiecare an de protectie
incepand cu data depozitului:
- anul 1 300.000 50
- anul 2 480.000 80
- anul 3 660.000 110
- anul 4 840.000 140
- anul 5 1.020.000 170
- anul 6 1.200.000 200
- anul 7 1.320.000 220
- anul 8 1.440 000 240
- anul 9 1.560.000 260
- anul 10 1.680.000 280
- anul 11 1.800.000 300
- anul 12 1.920.000 320
- anul 13 2.040.000 340
- anul 14 2.220.000 370
- anul 15 2.400.000 400
- anul 16 3.000.000 500
- anul 17 3.000 000 500
- anul 18 3.000.000 500
- anul 19 3.000.000 500
- anul 20 3.000.000 500
22. Mentinerea in vigoare a acelasi termen ca
brevetului de inventie de la pct. 20
perfectionare:
a) pe perioada valabilitatii - 50% din taxa
brevetului de inventie pe prevazuta
care o perfectioneaza la pct. 20 din
prezenta anexa
b) pe perioada de dupa - acelasi cuantum ca
incetarea valabilitatii la pct. 20
brevetului de inventie pe
care o perfectioneaza
23. Revalidarea brevetului o data cu 1.800.000 300
depunerea cererii
de revalidare
24. Completarea cererii de brevet
de inventie:
a) depunerea ulterioara o data cu 60.000 10
a revendicarilor si/sau depunerea
desenelor
b) depunerea traducerii in o data cu 600.000 100
limba romana depunerea
25. Inregistrarea de modificari
in situatia juridica a
cererii de brevet sau a
brevetului de inventie:
a) cesiune, licenta, 600.000 100
succesiune legala sau
testamentara
b) rezilieri ale actelor o data cu 240.000 40
prevazute la lit. a) inregistrarea
cesiunii, licentei
sau succesiunii
legale sau
testamentare la
O.S.I.M.
c) alte modificari o data cu 150.000 2
referitoare la actele inregistrarea
incheiate prevazute la lit. actului din care
a), excluderea sau cooptarea reiese situatia
unui inventator, nume, nou-creata
prenume, denumire sau adresa
a unui solicitant, persoana
indreptatita, inventator sau
titular, schimbarea
mandatarului etc.
26. Certificarea si eliberarea o data cu 60.000 10
unui document oficial de inregistrarea
tipul: adeverinta, duplicat, solicitarii
copie
27. Publicarea unei erate pentru o data cu 90.000 13
inlaturarea erorilor datorate inregistrarea
solicitantului, persoanei solicitarii
indreptatite la eliberarea
brevetului sau titularului

ANEXA 2
 

CUANTUMUL SI TERMENELE

privind plata taxelor pentru marci si indicatii geografice


Nr. crt /Obiectul platii /Termenul de plata/ Cuantumul (lei) /Cuantumul ($)


1.1 Inregistrarea si examinarea 3 luni de la data
cererii de inregistrare a depunerii la
unei marci individuale: O.S.I.M. a cererii
de inregistrare a
marcii individuale
a) pentru o clasa
de produse sau servicii
- alb-negru 720.000 120
- color 1.200.000 200
b) pentru fiecare clasa 300.000 50
suplimentara de produse
si/sau servicii
c) pentru un element 180.000 30
figurativ sau o marca
verbala cu o grafica
speciala 1.2 Reinnoirea unei marci o data cu
individuale: depunerea cererii
a) pentru o clasa
de produse sau servicii
- alb-negru 720.000 120
- color 1.200.000 200
b) pentru fiecare clasa 300.000 50
suplimentara de produse
si/sau servicii
c) pentru un element 180.000 30
figurativ sau o marca
verbala cu o grafica
speciala 2.
2.1 Inregistrarea si examinarea 3 luni de la data
cererii de inregistrare a depunerii la
unei marci colective si de O.S.I.M. a
certificare: cererii de
inregistrare a
marcii
individuale
a) pentru o clasa
de produse sau servicii
- alb-negru 2.400.000 400
- color 3.000.000 500
b) pentru fiecare clasa 420.000 70
suplimentara de produse
si/sau servicii
c) pentru un element 360.000 60
figurativ sau o marca
verbala cu o grafica
speciala 2.2 Reinnoirea unei marci o data cu
colective sau de certificare: depunerea cererii
a) pentru o clasa
de produse sau servicii
- alb-negru 2.400.000 400
- color 3.000.000 500
b) pentru fiecare clasa 420.000 60
suplimentara de produse
si/sau servicii
c) pentru un element 360.000 60
figurativ sau o marca
verbala cu o grafica
speciala 3. Solicitarea reinnoirii 6 luni de la data Taxele Taxele
inregistrarii unei marci dupa expirarii duratei prevazute prevazute
expirarea duratei de de protectie in la pct. la pct.
protectie in curs curs 1.2 si 1.2 si
2.2, cu 2.2, cu
o o
majorare majorare
de 50% de 50%
4. Invocarea prioritatii 3 luni de la data 300.000 50
depunerii cererii
de inregistrare a
marcii
5. Eliberarea unui certificat de o data cu 180.000 30
prioritate solicitarea
eliberarii
certificatului
6. Eliberarea unui certificat de 3 luni de la data 300.000 50
inregistrare a marcii publicarii marcii
7. Eliberarea certificatului de o data cu 300.000 50
reinnoire a inregistrarii depunerea cererii
marcii de reinnoire a
inregistrarii
marcii
8. Examinarea unei cereri de o data cu 180.000 30
opozitie la inregistrarea depunerea cererii
unei marci de opozitie
9. Acordarea solicitantului o data cu cererea 60.000 10
cererii de inregistrare a de acordare a unui
unui termen suplimentar de 3 termen suplimentar
luni pentru depunerea de 3 luni
punctului de vedere, atunci
cand O.S.I.M. a notificat
neindeplinirea conditiilor
pentru inregistrarea marcii
10. Divizarea cererii initiale 3 luni de la data 300.000 50
de inregistrare a marcii solicitarii
divizarii cererii
11. Reclasificarea listei de 3 luni de la data 180.000 30
produse si/sau servicii depunerii cererii
pentru care se solicita
inregistrarea marcii
12. Examinarea unei contestatii o data cu 900.000 150
depunerea
contestatiei
13. Inregistrarea unei modificari o data cu
in situatia juridica a depunerea cererii
marcii: de inscriere a
modificarii
a) cesiuni, licente 600.000 100
b) cu privire la numele, 150.000 25
denumirea sau adresa
titularului
c) alte modificari 150.000 25
14. Eliberarea de adeverinte, o data cu 60.000 10
duplicate, copii sau alte depunerea
acte legate de situatia solicitarii
juridica a unei marci
15. Inregistrarea unei indicatii o data cu geografice depunerea cererii de inregistrare a indicatiei
geografice 2.400.000 400 
16. Eliberarea certificatului de 2 luni de la data inregistrare a unei indicatii publicarii
geografice indicatiei geografice in BOPI 300.000 50
17. Reinnoirea duratei de o data cu utilizare a unei indicatii depunerea cererii geografice de reinnoire 2.400.000 400 
18. Reclasificarea listei de o data cu 180.000 30
produse pentru care se depunerea cererii
solicita inregistrarea unei indicatii geografice

ANEXA 3
 

CUANTUMUL SI TERMENELE

privind plata taxelor pentru desenele si modelele industriale

 

Nr. crt /Obiectul platii /Termenul de plata/ Cuantumul (lei) /Cuantumul ($)


1. Inregistrarea cererii in o data cu Registrul national al depunerea cererii cererilor depuse:
a) pentru primul desen/model 180.000 30
b) pentru fiecare desen/model 30.000 10
suplimentar
2. Publicarea desenului sau a o luna de la modelului: depunerea cererii
a) pentru fiecare figura, 120.000 20
in spatiu standard
(6 X 6 cm), alb-negru;
b) pentru fiecare figura, 600.000 100
in spatiu standard
(6 X 6 cm), in culori
c) pentru elementele 60.000 10
caracteristice (maximum
30 de cuvinte)
3. Amanarea publicarii o data cu 120.000 20
depunerea cererii
18
4. Invocarea prioritatii 3 luni de la 120.000 20
depunerea cererii
de invocare a
prioritatii
5. Examinarea cererii de o luna de la
inregistrare: publicarea
cererii
a) pentru primul desen/model 300.000 50
b) pentru fiecare desen/model 60.000 10
suplimentar
6. Eliberarea certificatului de o luna de la
inregistrare: comunicarea
hotararii de
admitere
a) pentru 1-20 desene/modele 120.000 20
b) pentru 21-50 desene/modele 180.000 30
c) pentru 51-100 desene/modele 300.000 50
7. Mentinerea in vigoare a o luna de la
certificatului de comunicarea
inregistrare pentru fiecare hotararii de
an de protectie, pe primii admitere a
5 ani: cererii, pentruprimii 2 ani, si
apoi in prima luna a fiecarui an
a) pentru 1-20 desene/modele 120.000 20
b) pentru 21-50 desene/modele 150.000 25
c) pentru 51-100 desene/modele 180.000 30
8. Reinnoirea certificatului de prima luna a
inregistrare pentru fiecare fiecarui an de
an de protectie: protectie
a) pentru 1-20 desene/modele 120.000 20
b) pentru 21-50 desene/modele 150.000 25
c) pentru 51-100 desene/modele 180.000 30
9. Examinarea unei contestatii o data cu 900.000 150
depunerea cererii
19
10. Examinarea unei obiectii la o data cu 180.000 30
inregistrarea depunerea cererii
desenului/modelului
11. Revalidarea certificatului o data cu 600.000 100
de inregistrare a depunerea cererii
desenului/modelului
12. Inregistrarea de modificari o data cu in situatia juridica a inregistrarea cererii sau a certificatului solicitarii de inregistrare:
a) cesiune, licenta 180.000 30
b) alte modificari 60.000 10
13. Eliberare de acte, o data cu adeverinte, duplicate, copii inregistrarea certificate, extras din solicitarii registru 60.000 10

ANEXA 4
 

CUANTUMUL SI TERMENELE

privind plata taxelor pentru topografiile circuitelor integrate


Nr. crt /Obiectul platii /Termenul de plata/ Cuantumul (lei) /Cuantumul ($)

1. Depunerea cererii de o data cu inregistrare a unei depunerea cererii topografii sau in termen de
2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 180.000 30
2. Examinarea cererii de o data cu inregistrare a unei depunerea cererii topografii sau in termen de
2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 600.000 100
3. Inregistrarea unei topografii o data cu depunerea cererii sau in termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 1.800.000 300
4. Publicarea inregistrarii unei o data cu topografii depunerea cererii sau in termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 90.000 15
5. Eliberarea unui certificat o data cu de inregistrare depunerea cererii sau in termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 90.000 15
6. Examinarea unei contestatii o data cu depunerea 600.000 100
7. Inregistrarea de modificari o data cu in situatia juridica a inregistrarea cererii sau a certificatului solicitarii de inregistrare:
a) cesiune, licenta 600.000 100
b) alte modificari 150.000 25
8. Consultarea documentatiei o data cu publice din depozitul inregistrarea reglementar solicitarii 60.000 10
9. Eliberarea unei copii o data cu certificate de pe inregistrarea documentele publice din solicitarii
depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului national al topografiilor 60.000 21