MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 240        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 1 iulie 1998

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

           23. - Hotãrâre privind numirea presedintelui Consiliului Economic si Social

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           23. - Hotãrâre privind prezentarea unei informãri de cãtre Serviciul Român de Informatii

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           1.283. - Ordin al ministrului finantelor privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri  bugetare, administrate de Ministerul Finantelor

           367. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vãmilor, secretar de stat, privind tratamentul dobânzilor în vederea determinãrii valorii în vamã a mãrfurilor importate

           368. - Decizie a directorului general al Directiei Generale a Vãmilor, secretar de stat, privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continând date sau instructiuni

           330. - Ordin al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul intern

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

HOTÃRÂRE
privind numirea presedintelui Consiliului Economic si Social

            În temeiul art. 29 din Legea nr. 109/1997 privind organizarea si functionarea Consiliului Economic si Social,

           Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Doamna Nicolai Norica se numeste ca presedinte al Consiliului Economic si Social, pentru o perioadã de 4 ani, cu începere de la data de 24 iunie 1998.

           Aceastã hotãrâre a fost adoptatã în sedinta comunã a Camerei Deputatilor si Senatului din 24 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.
 
p. PRESEDINTELE
CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA MARIA IVÃNESCU
p. PRESEDINTELE
SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 24 iunie 1998.
Nr. 23.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
privind prezentarea unei informãride cãtre Serviciul Român de Informatii

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Pânã la data de 14 iulie 1998, directorul Serviciului Român de Informatii va prezenta Biroului permanent al Camerei Deputatilor o situatie din care sã rezulte dacã, din documentele pe care le detine acest serviciu, existã deputati care au colaborat cu fosta securitate sau au fãcut parte din structurile acesteia.

       Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilar în sedinta din 29 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDREI IOAN CHILIMAN

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 23.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

MINISTERUL FINANTELOR

ORDIN
privind aprobarea Procedurii si competentelor de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor

            În temeiul prevederilor art. 82 coroborat cu art. 109 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997 precum si în baza dispozitiilor art. 12 din Hotãrârea Guvernului nr. 447/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor, cu modificãrile ulterioare,
            ministrul finantelor emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Directia generalã de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executãrii silite, Directia Generalã a Vãmilor, Directia generalã a trezoreriei, Directia generalã a datoriei publice, directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti, precum si organele din subordinea acestora vor lua mãsuri pentru aducerea la îndeplinire a prezentului ordin.
            Art. 3. - Pe data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României înceteazã aplicabilitatea prevederilor Ordinului ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.147 din 24 mai 1996, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 din 13 iunie 1996.

Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu

Bucuresti, 22 iunie 1998.
Nr. 1.283.

ANEXÃ

PROCEDURA SI COMPETENTELE
de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri bugetare, administrate de Ministerul Finantelor

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            1. În temeiul art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobatã si  modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã si completatã prin Ordonanta Guvernului nr. 53/1997, Ministerul Finantelor poate acorda înlesniri la plata sumelor datorate bugetului de stat si bugetului trezoreriei statului.
            2. Ministerul Finantelor si organele sale teritoriale pot acorda:
            · amânãri la platã pentru orice fel de impozite, taxe sau alte venituri bugetare, inclusiv majorãri de întârziere;
            · esalonãri la plata creantelor bugetare, inclusiv a majorãrilor de întârziere, care pot începe cu o perioadã de gratie de pânã la la 6 luni. Aceastã perioadã este cuprinsã în intervalul stabilit în competenta fiecãrui organ;
            · scutiri si reduceri la plata majorãrilor de întârziere, iar pentru impozite si taxe, numai dacã actele normative care reglementeazã venitul respectiv prevãd expres posibilibilitatea acordãrii unor asemenea înlesniri la platã;
            · scutiri, reduceri, amânãri si esalonãri pentru majorãrile de întârziere calculate la sumele datorate fondului de risc pentru garantarea creditelor contractate de agentii economici mici, precum si pentru majorãrile de întârziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului.
            3. Înlesnirile la platã se pot acorda numai pentru sumele neachitate la termenele de platã sau, potrivit reglementãrilor în materie, pentru taxele de timbru care se plãtesc anticipat.
            4. Nu se acordã înlesniri la plata obligatiilor bugetare sub 100 milioane lei pentru persoane juridice.

CAPITOLUL II
Competentele de acordare a înlesnirilor la platã

            1. Competenta de solutionare a cererilor de acordare a înlesnirilor la platã se stabileste pe trei niveluri, dupã cum urmeazã:
 
Organul
Amânãri si esalonãri, reduceri sau scutiri
Plafon
suma
în milioane lei
Perioada
Amânãri
Esalonãri
1
2
3
4
Nivelul I
Administratia financiarã1) 
pânã la 500 pânã la 1 an
1 an
Circumscriptia fiscalã
Nivelul II
Directia de impozite si taxe din directiile generale
ale finantelor publice si controlului financiar de
stat judetene
pânã la 1.000 pânã la 1 an
3 ani
 
Directia regionalã vamalã2) pânã la 1.000 pânã la 1 an
3 ani
Directia de impozite si taxe din Directia generalã
a finantelor publice si controlului financiar de stat
a municipiului Bucuresti
pânã la 3.000 pânã la 1 an
3 ani
Nivelul III
Ministerul Finantelor prin:
Secretarul de stat coordonator sau directorul
general al Directiei Generale a Vãmilor, dupã
caz
peste 1.000
sau peste
3.000,
dupã caz
pânã la 2 ani

 

pe cel mult
5ani

 

 
            1) Cu exceptia administratiilor financiare de sector din municipiul Bucuresti, care se încadreazã în nivelul de competente al directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene.
            2) Numai pentru sumele stabilite de organele vamale cu ocazia controlului ulterior.

            2. Directia de impozite si taxe din cadrul directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti solutioneazã inclusiv cererile care se încadreazã în nivelul I de competentã pentru plãtitorii aflati în evidentele acestora.
            3. Pentru nivelul III, competenta revine secretarului de stat coordonator al activitãtii, care aprobã înlesniri la platã pe baza documentatiei prezentate de cãtre:
            a) Directia generalã de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executãrii silite, pentru înlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat, neachitate la termenul scadent, inclusiv a majorãrilor de întârziere aferente acestora, altele decât cele prevãzute la lit. b)-d);
            b) Directia Generalã a Vãmilor, pentru înlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, ce sunt datorate în vamã si constatate cu ocazia controlului ulterior, inclusiv a majorãrilor de întârziere aferente acestora;
            c) Directia generalã a trezoreriei, pentru înlesniri la plata majorãrilor de întârziere aferente sumelor datorate bugetului trezoreriei statului;
            d) Directia generalã a datoriei publice, pentru înlesniri la plata majorãrilor de întârziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractante de agentii economici.
            4. Prin exceptie de la prevederile privind competentele de acordare ale înlesnilor la platã, în cazul impozitului pe salarii, Directia de impozite si taxe din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti poate aproba amânarea cu 20 de zile a plãtii acestuia pentru orice sumã.

 CAPITOLUL III
Procedura de solutionare

            1. Înlesnirile la platã se acordã numai pe baza cererilor motivate, însotite de documente justificative ale plãtitorilor.
            Dosarul privind cererea de înlesniri la platã trebuie sã cuprindã urmãtoarele elemente principale:
            a) elemente de identificare a contribuabilului: denumirea, adresa/sediul, numãrul contului de disponibilitãti (dacã are mai multe se vor preciza toate) si unitatea/unitãtile bancarã/e la care este deschis, numele si calitatea celor care reprezintã contribuabilul în relatiile patrimoniale;
            b) sumele datorate bugetului, mentionarea tuturor obligatiilor bugetare restante, chiar dacã se solicitã înlesnire la platã numai pentru unele;
            c) natura înlesnirilor solicitate si o succintã prezentare a posibilitãtilor de realizare a programului propus pentru stingerea debitelor;
            d) în situatia în care s-au mai depus si s-au mai aprobat cereri pentru acordarea de înlsniri, conform art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, se vor mentiona datele si numerele de înregistrare la organul fiscal competent, precum si modul cum acestea au fost respectate;
            e) situatia plãtii obligatiilor bugetare curente;
            f) data sedintei consiliului de administratie (sau denumirea echivalentã) în care a fost analizatã cererea si s-a hotãrât solicitarea înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare, semnãturile persoanelor care angajeazã unitatea solicitantã si stampila acesteia;
            g) ultimul bilant contabil, anterior depunerii cererii;
            h) situatia creditelor curente pânã la data cererii si nerambursate;
            i) situatia privind rezultatele financiare la zi;
            j) situatia obligatiilor fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat;
            k) certificatul eliberat de Oficiul registrului comertului - anexa nr. 6 la Normele metodologice nr. 45.184/1996, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 106 din 24 mai 1996, cu modificãrile ulterioare;
            l) comunicarea Fondului Proprietãtii de Stat privind statutul economico-juridic al contribuabilului (restructurare, dizolvare, lichidare etc.), atunci când se impune, precum si o comunicare de la autoritatea competentã, în cazul regiilor autonome;
            m) orice alte elemente si documente considerate utile pentru solutionarea cererii.
            În lipsa elementelor prevãzute la pct. 1 lit. a)-k), cererea nu va fi înregistratã la organul fiscal competent.
            2. Pentru taxele judiciare de timbru solicitate anticipat prestãrii serviciului sau eliberãrii actului supus taxãrii, înlesnirile la platã se acordã pe baza cererilor motivate ale petentilor, însotite de urmãtoarele documente, în functie de obiectul cererii:
            · copie de pe actiunea în justitie, purtând mentiunea cuantumului taxei judiciare de timbru, stabilitã si certificatã de cãtre instanta de judecatã, si, dupã caz, a numãrului sub care, în mod exceptional, instanta a retinut cererea obligând partea sã plãteascã taxa pânã la primul termen de judecatã;
            . confirmarea organului care elibereazã actul sau care presteazã serviciul supus taxelor de timbru, asupra cuantumului taxei datorate, precum si a obiectului actului sau serviciului taxabil;
            · acte doveditoare ale venituritor petentilor - persoane fizice, respectiv date privind situatia economico-financiarã la zi (inclusiv disponibilitãtile din conturile bancare) ale petentilor - persoane juridice;
            · alte acte în sprijinul cererii (certificate de nastere ale copiilor aflati în întretinerea petentilor, adeverinte medicale, adeverinte privitoare la venitul realizat).
            3. Cererile prin care se solicitã înlesniri la platã pentru creantele bugetare se depun la organul fiscal în evidenta cãruia se aflã plãtitorul, cu exceptia celor prevãzute la pct. 11 si 12 din prezentul capitol.
            La primirea cererii, organul fiscal înregistreazã cererea într-un registru special, cu rubricatia stabilitã prin circularã de cãtre Ministerul Finantelor.
            Înlesnirile la platã pot fi solicitate si acordate atât înaintea începerii executãrii silite a debitului, cât si în timpul efectuãrii acesteia.
            Pentru creantele bugetare pentru care s-au depus cereri de înlesniri la platã, executarea silitã nu va fi pornitã sau nu va fi continuatã, dupã caz, pânã la data comunicãrii modului de solutionare a acesteia.
            Solutionarea cererii în ansamblul ei se va face de organul competent pentru suma cea mai mare, potrivit plafoanelor prevãzute la cap. II.
            4. Pentru solutionarea fiecãrei cereri de înlesniri la platã vor fi avute în vedere urmãtoarele:
            a) rezultatele verificãrii, care cuprind în principal:
            · realitatea datelor prezentate în cererea de acordare a unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare; solicitantii sunt obligati sã prezinte toate actele si explicatiile necesare verificãrii;
            · respectarea de cãtre solicitant a reglementãrilor legale în vigoare privind disciplina financiarã;
            · respectarea de cãtre solicitant a termenelor de platã a obligatiilor bugetare curente;
            · situatia creditelor angajate de solicitant;
            · existenta unor programe de restructurare în derulare, aprobate conform reglementãrilor în vigoare;
            · orice elemente care pot contribui la formularea propunerii de aprobare sau de respingere a cererii;
            b) documentele justificative prezentate de plãtitor;
            c) informatiile cuprinse în documentele de control si în evidentele existente la organele fiscale unde este luat în evidentã plãtitorul;
            d) referatul cu concluziile verificãrii si cu propunerile de rezolvare ale organului competent;
            e) verificãrile si notele de constatare întocmite cu ocazia analizei pe teren a cererii contribuabilului;
            f) orice alte documente necesare solutionãrii cererii;
            g) prevederile din legile speciale, potrivit cãrora se pot acorda, de la caz la caz, reduceri si scutiri de impozite si taxe, prevederile cuprinse în art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 108/1996, modificatã si completatã prin Ordoanta Guvernului nr. 53/1997, precum si prevederile prezentului ordin.
            Alte elemente ce vor fi avute în vedere la analizarea si solutionarea cererilor de înlesniri la platã vor fi transmise untãtilor teritoriale de cãtre Directia generalã de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executãrii silite si de cãtre Directia Generalã a Vãmilor din Ministerul Finantelor.
              5. Cererile privind acordatea de înlesniri la platã a sumelor datorate bugetului de stat, a cãror rezolvare este în competenta organelor prevãzute la nivelurile II si III, se solutioneazã de cãtre acestea pe baza dosarelor întocmite de organele de nivel inferior, ce cuprind documentele si informatiile prevãzute la pct. 4 din prezentul capitol, care vor fi însotite în mod obligatoriu de punctul lor de vedere privind modul de solutionare a cererii de acordare de înlesniri la platã solicitate de plãtitor.
            Organele prevãzute la nivelurile II si III de competentã vor comunica modul de solutionare a cererii de înlesnire la platã atât contribuabilului, cât si organului fiscal în evidenta cãruia se aflã acesta.
             În vederea luãrii mãsurilor corespunzãtoare în toate cazurile în care s-au aprobat înlesniri la platã, comunicãrile respective vor fi aduse la cunostintã compartimentelor care tin evidenta pe plãtitori, în vederea efectuãrii operatiunilor în aceste evidente.
            6. Solutionarea cererilor de înlesniri la platã se face de organele competente astfel:
            a) organul fiscal la care s-a depus cererea de înlesnire la platã va analiza cererea si va întocmi documentatia necesarã în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data înregistrãrii acesteia.
            În urmãtoarele 5 zile lucrãtoare documentatia, împreunã cu cererea, dupã caz:
            · vor fi supuse conducerii organului fiscal spre aprobare;
            · vor fi înaintate organului de nivel superior de competentã, împreunã cu referatul cuprinzând concluziile si propunerile de solutionare;
            b) organele prevãzute la nivelurile II si III de competentã solutioneazã cererile de înlesniri la platã în termen de 10 zile lucrãtoare de la data primirii documentatiei;
            c) în cazuri temeinic motivate, conducerea organelor competente poate aproba prelungirea termenelor de solutionare prevãzute la lit. a) si b) cu cel mult 10 zile calendaristice.
            În cazul în care documentatia pentru acordarea înlesnirii la platã nu poate fi întocmitã în termen, din motive dependente sau independente de vointa solicitantului, cum ar fi: netinerea la zi a evidentei contabile, refuzul de a pune la dispozitie organelor de control informatiile solicitate, întreruperea temporarã a activitãtii, neprezentarea tuturor documentelor solicitate de organul fiscal în vederea completãrii dosarului, cererea se respinge, despre aceasta fiind informat si debitorul.
            7. Înlesnirea la platã se aprobã de cãtre conducerea organelor teritoriale competente a solutiona cerersa pentru nivelul I de competentã, de cãtre conducerea Directiei de impozite si taxe din cadrul directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a municipiului Bucuresti pentru nivelul II de competentã ori de secretarul de stat coordonator, dupã caz.
            8. De la data comunicãrii aprobãrii cererii de amânare sau de esalonare la platã a impozitelor, taxelor si a altor venituri datorate bugetului de stat sau bugetelor locale, dupã caz, se calculeazã majorãri conform reglementãrilor legale.
            Agentul economic beneficiazã de înlesnirile aprobate, cu conditia depunerii, în termen de pânã la 10 zile de la data comunicãrii, a unei garantii bancare echivalente cu douã rate de esalonare.
            9. Nerespectarea înlesnirilor la platã, astfel cum au fost acordate de organul competent, respectiv data stabilitã pentru plata ratelor, cuantumul acestora, precum si conditiile stipulate conduc la pierderea valabilitãtii acestora, la calcularea majorãrilor de întârziere conform legii, pentru întreaga perioadã, la începerea sau continuarea, dupã caz, a procedurii de executare silitã a debitului. O nouã cerere de aprobare a unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare nu poate fi depusã timp de 6 luni de la data constatãrii nerespectãrii conditiilor în care a fost aprobatã.
            10. Dacã prin cerere petitionarul solicitã scutirea sau reducerea la platã a majorãrilor de întârziere sau a taxelor judiciare de timbru, iar din analiza întregii documentatii întocmite pentru acordarea înlesnirii la platã rezultã cã acordarea unei înlesniri dintre cele mentionate mai sus nu este oportunã, organul sesizat, în limita competentei sale, poate acorda o altã înlesnire la platã, respectiv amânare sau esalonare.
            11. Cererile prin care se solicitã înlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor sume cuvenite bugetului de stat si Fondului special pentru dezvoltarea si modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, datorate în vamã si constatate cu ocazia controlului ulterior de organele vamale, inclusiv a majorãrilor de întârziere aferente acestora, se depun la directia regionalã vamalã în a cãrei razã teritorialã se aflã sediul sau domiciliul contribuabilului. Directiile regionale vamale pot solicita organelor fiscale competente întocmirea documentatiei necesare în vederea acordãrii înlesnirilor la platã.
            12. Cererile pentru acordarea de înlesniri la plata obligatiilor cãtre bugetul trezoreriei statului vor fi prezentate de cãtre persoanele juridice astfel:
            · Directiei generale a trezoreriei, pentru majorãrile de întârziere datorate bugetului trezoreriei statului;
            · Directiei generale a datoriei publice, pentru majorãrile de întârziere aferente sumelor datorate la fondul de risc pentru garantarea creditelor contractate de agentii economici.
            Cererile vor fi fundamentate cu elemente din care sã rezulte situatia financiarã a debitorului, cauzele neachitãrii obligatiilor cãtre bugetul trezoreriei statului, estimarea indicatorilor financiari pe perioada imediat urmãtoare. La cerere pot fi anexate si documente care sã stea la baza sustinerii cererii respective.
            Directiile generale mentionate mai sus vor analiza cererile primite si vor comunica rezultatul debitorului în maximum 30 de zile.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            1. Conducerile organelor abilitate sã acorde înlesniri la platã, indiferent de nivelul de competentã, vor urmãri permanent tinerea evidentei acestor lucrãri, stadiul solutionãrii, respectarea termenelor si vor rãspunde de rezolvarea acestora în cadrul reglementãrilor legale si în termenele stabilite de acestea.
            2. În cazul nerespectãrii prevederilor cuprinse în prezenta procedurã, se vor aplica normele legale privind abaterile de la disciplina în muncã si de la îndeplinirea sarcinilor de serviciu.
            3. Organele care solutioneazã cereri de înlesniri la platã, indiferent de nivelul lor de competentã, sunt obligate sã tinã evidenta separatã a acestora. Pentru reducerile sau scutirile acordate la plata impozitelor sau a taxelor datorate de persoanele fizice (pensionari, veterani de rãzboi, persoane cu handicap, rãniti în revolutie), conform prevederilor legilor în vigoare, se va tine o evidentã separatã.
            4. Ministerul Finantelor, prin Directia generalã de colectare a veniturilor statului si de aplicare a executãrii silite, organizeazã evidenta si controlul asupra modului de respectare a conditiilor stabilite la acordarea înlesnirilor la platã.
            5. De prevederile prezentei proceduri beneficiazã cererile depuse dupã data publicãrii în Monitorul Oficial al României a prezentului ordin, indiferent de vechimea sumelor pentru care se solicitã înlesnirea la platã

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind tratametul dobânzilor în vederea determinãrii valorii în vamã a mãrfurilor importate

            Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor, secretar de stat,
            în temeiul art. 112 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997,
            emite urmãtoarea decizie:

           Articol unic. - Se aprobã Decizia nr. 3.1 a Comitetului tehnic de evaluare în vamã, constituit pe baza Acordului privind aplicarea art. VII din Acordul General pentru Tarife si Comert, ratificat de România prin Legea nr. 133/1994, prevãzutã în anexã.

Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpunaru,
secretar de stat

Bucuresti, 16 iunie 1998.
Nr. 367.

ANEXÃ

DECIZIA Nr. 3.1
a Comitetului tehnic de evaluare în vamã privind tratamentul dobânzilor în vederea determinãrii valorii în vamã a mãrfurilor importate*)

            La a 9-a sesiune, care a avut loc la data de 26 aprilie 1984, Comitetul tehnic de evaluare în vamã a adoptat urmãtoarea decizie:
            Pãrtile la Acordul privind aplicarea art. VII din Acordul General pentru Tarife si Comert au convenit urmãtoarele:
            Cuantumul dobânzilor datorate în baza unui acord de finantare încheiat de cumpãrãtor, referitor la cumpãrarea mãrfurilor importate, nu face parte din valoarea în vamã, în conditiile în care:
            a) cuantumul dobânzilor este distinct de pretul efectiv plãtit sau de plãtit pentru mãrfurile importate;
            b) acordul de finantare a fost încheiat în formã scrisã;
            c) la cererea autoritãtii vamale, cumpãrãtorul poate demonstra cã:
            - mãrfuri identice sunt vândute efectiv la pretul declarat ca fiind pret efectiv plãtit sau de plãtit;
            - dobânda practicatã în baza acordului de finantare nu depãseste nivelul practicat în mod curent pentru tranzactii identice la momentul si în tara în care finantarea a fost asiguratã.
            Prezenta decizie se aplicã în cazul în care finantarea este asiguratã de vânzãtorul mãrfurilor, de o bancã sau de o altã persoanã fizicã sau juridicã.
            Aceastã decizie se aplicã si în cazul în care mãrfurile sunt evaluate prin aplicarea altei metode decât cea a valorii tranzactionale.
            Fiecare parte va notifica Comitetului tehnic de evaluare în vamã data de la care se aplicã prezenta decizie.*) Traducere.

MINISTERUL FINANTELOR
DIRECTIA GENERALÃ A VÃMILOR

DECIZIE
privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continînd date sau instructiuni

            Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor, secretar de stat,
            în temeiul art. 112 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotãrârea Guvernului nr. 626/1997,
            emite urmãtoarea decizie:

           Articol unic. - Se aprobã Decizia nr. 4.1 a Comitetului tehnic de evaluare în vamã, constituit pe baza Acordului privind aplicarea art. VII din Acordul General pentru Tarife si Comert, ratificat de România prin Legea nr. 733/1994, prevãzutã în anexã.

Directorul general al Directiei Generale a Vãmilor,
Nini Sãpuanru,
secretar de stat

Bucuresti 1iunie 1998.
Nr. 368.

ANEXÃ

DECIZIA Nr. 4.1
a Comitetului tehnic de evaluare în vamã privind evaluarea suporturilor informatice pentru echipamentele de tratare a datelor, continând date sau instructiuni*)

            La a 10-a sesiune care a avut loc la data de 24 septembrie 1984, Comitetul tehnic de evaluare în vamã a adoptat urmãtoarea decizie:
            1. Reafirmând cã valoarea tranzactionalã este prima bazã pentru determinarea valorii în vamã, potrivit Acordului privind aplicarea art. VII din Acordul General pentru Tarife si Comert, si cã aplicarea sa în cazul datelor si instructiunilor înregistrate pe suporturile informatice destinate echipamentetor de tratare a datelor este pe deplin compatibitã cu prevederile Acordului,
            2. Tinând seama de faptul cã tratamentul datelor si instructiunilor înregistrate pe suporturile informatice destinate echipamentelor de tratare a datelor reprezintã un caz particular, adoptarea de cãtre pãrti a practicii urmãtoare este, de asemenea, compatibilã cu prevederile Acordului:
            pentru determinarea valorii în vamã a suporturilor informatice importate, continând date sau instructiuni, se va tine seama numai de costul sau de valoarea suportului informatic propriu-zis. Valoarea în vamã nu va cuprinde costul ori valoarea datelor sau a instructiunilor pe care le contine, în conditiile în care acest cost ori aceastã valoare este distinctã de costul ori de valoarea suportului informatic.
            Potrivit acestei decizii, expresia suport informatic nu desemneazã circuite integrate, semiconductori si dispozitive similare sau articole continând astfel de circuite sau dispozitive.
            Expresia date sau instructiuni nu reprezintã înregistrãri de sunet, înregistrãri cinematografice sau înregistrãri video.
            3. Pãrtile care adoptã practica descrisã la pct. 2 vor comunica Comitetului tehnic de evaluare în vamã data de la care aceasta se aplicã.
            4. Pãrtile care adoptã practica descrisã la pct. 2 o vor aplica pe baza principiului natiunii celei mai favorizate (NPF), fãrã a fi prejudiciatã mentinerea aplicãrii valorii tranzactionale de cãtre fiecare parte.*) Traducere.

MINISTERUL MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE

ORDIN
privind aprobarea Normelor specifice de protectie a muncii pentru transportul intern

            Ministrul muncii si protectiei sociale,
            având în vedere:
            - art. 3 din Hotãrârea Guvernului nr. 448/1994 privind organizarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            - art. 5 alin. 5 si anexa nr. 2 pct. 10 din Legea protectiei muncii nr. 90/1996;
            - avizul Consiliului tehnico-economic nr. 95 din 26 noiembrie 1997 - Protectia muncii,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul intern, care fac parte integrantã din prezentul ordin.
            Art. 2. - Normele prevãztute la art. 1 intrã în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României.
            Începând cu aceeasi datã se abrogã Normele specifice de securitate a muncii pentru transportul intern, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul muncii si protectiei sociale, nr. 72 din 2 martie 1995 si publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 98 din 22 mai 1995.
            Art. 3. - Normele specifice de protectie a muncii pentru transportul intern sunt obligatorii pentru toate activitãtile cu acest profil si se difuzeazã celor interesati prin inspectoratele de stat teritoriale pentru protectia muncii sau prin alti agenti autorizati de Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 8 iunie 1998.
Nr. 330.