MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 241        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 2 iulie 1998

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE PARLAMENTULUI ROMÂNIEI


           22.  - Hotãrâre pentru alegerea unor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii

           LEGI SI DECRETE

           131.  - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997.

           242.  - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997

           132. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare, în sumã de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la  Washington la 23 ianuarie 1998

           243. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru  ratificarea Acordului de împrumut dintre România  si Banca Internationalã pentru Reconstructie si  Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare, în sumã de 25,5 milioane dolari  S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

           135. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã  a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plãtii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a  altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, care, de regulã, se acordã la finele anului

           246. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 81 /1997 pentru reglementarea plãtii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, care, de regulã, se acordã la finele anului

           136. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 45/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale  "Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

           247. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind  înfiintarea Societãtii Comerciale "Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM" - S.A.

           137. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitãtile sanitare

           248. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitãtile sanitare
 

HOTÂRÂRI ALE  PARLAMENTULUI ROMÂNIEI

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

 HOTÃRÂRE
 pentru alegerea unor membri ai Consiliului Superior aI Magistraturii

            În temeiul art. 86 si 87 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã,

            Parlamentul României adoptã prezenta hotãrâre:

            Art.1. - Se aleg, din partea Curtii Supreme de Justitie ca membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioadã de 4 ani, cu începere de la data de 24 iunie 1998, urmãtorii:
            1. Giurgiu Liviu - judecãtor la Sectia de contencios administrativ;
            2. Aron Mircea - judecãtor la Sectia militarã;
            3. Mateescu Stefan - judecãtor la Sectia penalã;
            4. Tiucã lon - judecãtor la sectia de contencios administrativ.
            Totodatã, la data de 20 iunie 1998 îsi înceteazã mandatul, dupã curn urmeazã:
            - Ivanov Costache Alexe;
            - Popa Marin;
            - Rosu Maria;
            - Bãdoiu Cornel.
            Art. 2. - Se alege, din partea Parchetului de pe lângã Curtea Supremã de Justitie, ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioadã de 4 ani, lonescu Ion, procuror sef de sectie, cu începere de la data de 1 iulie 1998.
            Totodatã, îsi înceteazã mandatul Argesanu lon la data de 30 iunie 1998, ca urmare a pensionãrii.
            Art. 3. - Se alege, din partea judecãtorilor de la curtile de apel, ca membru al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru o perioadã de 4 ani, Cornoiu Dãnut, presedintele Curtii de Apel Pitesti, cu începere de la data de 30 iunie 1998.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 24 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
  PAULA MARIA IVÃNESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI
 MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Bucuresti, 24 iunie 1998
Nr. 22.

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie1997

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 22 din 30 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din Municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 mai 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
 ULM NICOLAE SPINEANU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 9 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 PAULA MARIA IVÃNESCU

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 131.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, privind finantarea proiectului de reabilitare si modernizare si termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv 14 noiembrie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a zã:

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 22/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România, Banca Europeanã de Investitii si Regia Autonomã de Distributie a Energiei Termice "radet" Bucuresti, privind finantarea Proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului de termoficare din municipiul Bucuresti, semnat la Luxembourg si Bucuresti la data de 12 si, respectiv, 14 noiembrie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iunie 1998.
Nr. 242.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

 LEGE
 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea acordului de împrumut
dintre România si Banca lnternationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare,
privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare,
în sumã de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege:

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 21 din 30 ianuarie 1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare, în sumã de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, emisã în temeiul art. 1 lit.a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 30 ianuarie 1998.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 4 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74  alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
 ULM NICOLAE SPINEANU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 9 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA MARIA IVÃNESCU

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 132.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonatei Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare
în sumã de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998

            În temeiul art. 77 alin.(1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã:

              Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare, în Ordonanta Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea, sumã de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitãtii imobiliare, în sumã de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 26 iunie 1998.
Nr. 243.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plãtii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, care, de regulã, se acordã la finele anului

            Parlamentul României adoptã prezenta lege:

            Art. I. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plãtii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, care, de regulã, se acordã la finele anului, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 17 decembrie 1997, cu urmãtoarele modificãri si completari:
            1 . Titlul ordonantei de urgentã va avea urmãtorul cuprins:
            "Ordonantã de urgentã pentru reglementarea plãtii premiilor anuale pe anul 1997 sau a altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, care, de regulã, se acordã la finele anului"
           2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Regiile autonome si societãtile comerciale, care au capital majoritar de stat si care, potrivit balantelor de verificare si declaratiilor pentru impozitul pe profit la data de 31 octombrie a anului în curs, au înregistrat pierderi sau plãti restante fatã de bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, nu au dreptul de a plãti, la finele anului 1997, premiul anual sau orice alte sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii.
            (2) Pentru regiile autonome si societãtile comerciale cu capital rnajoritar de stat, prevãzute la alin. (1), bãncile nu vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii.
            (3) Pentru regiile autonome si societãtile comerciale cu capital majoritar de stat, altele decât cele prevãzute la alin. (1), bãncile vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, numai pe baza documentelor mentionate la acelasi alineat, avizate de serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finantelor, din care sã rezulte cã sunt îndeplinite conditiile cerute de prevederile prezentei ordonante de urgentã."
           3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 50 la 100 milioane lei, precum si cu recuperarea sumelor acordate, de natura celor prevãzute mai sus, din fondul de salarii aferent trimestrului I al anului urmãtor:"
            4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - La data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã orice dispozitii contrare privitoare la data plãtii premiilor anuale sau a altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, se abrogã."
            Art. II. - Ordonanta de urgentã  a Guvernului nr. 81/1997, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 17 decembrie 1997, cu modificãrile si completãrile aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 10 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

 p. PRESEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 135.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plãtii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, care, de regulã, se acordã la finele anului

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României decreteazã:

            Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de Urgentã a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plãtii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceastã naturã, suportate din fondul de salarii, care de regulã, se acordã la finele anului, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 27 iunie 1998
Nr. 246.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

 LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 45/1997
privind înfiintarea Societãtii Comerciale "Compania nationalã de transporturi aeriene
române - Tarom" - S.A.

           Parlamentul României adoptã prezenta lege:

            Articol unic. - Se aprobã Ordonata Guvernului nr. 45 din 28 august 1997 privind înfiintarea  Societãtii Comerciale "compania nationalã de transporturi aeriene române - tarom" - S.A., emisã în temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 din 29 august 1997, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
            1. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            " Art. 2. - Capitalul social initial al Societãtii Comerciale « Compania nationalã de tranporturi aeriene române - TAROM » - S.A. este în valoare de 62.819.825.000 lei, împãrtit în 2.512.793 actiuni nominative în valoare nominalã de 25.000 lei, si se constituie prin preluarea capitalului Societãtii comerciale «Compania nationalã de tranporturi aeriene române - TAROM» - S.A. pe baza bilantului contabil întocmit la data de 30 septembrie 1997.
            (2) Capitalul social initial este detinut de :
            - statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, prin preluarea  cotei de 70%, detinutã de Fondul Proprietãtii de Stat, în sumã de 43.973.878.000 lei, reprezentând 1.758.955 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei.
            - Societatea de Investitii Financiare Muntenia, pentru cota de 30% în sumã de 18.845.947.000 lei, reprezentând 753.838 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei.
            (3) Capitalul social initial este subscris si vãrsat integral în cotele prevãzute la alin. (2)  de cãtre statul român si de Societatea de Investitii financiare Muntenia.
            (4) Capitalul social initial al Societãtii Comerciale « Compania nationalã de tranporturi aeriene române - TAROM » - S.A. se majoreazã, în baza prevederilor art.19 din prezenta ordonantã, cu suma de 682.880.675.000 lei, transformatã în capital subscris si vãrsat în întregime de statul român, împãrtit în 27.315.227 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei.
            (5) Capitalul social majorat conform alin. (4) se compune din:
            - 422.060.808.000 lei, reprezentând echivalentul a 102.388.373 dolari S.U.A., plãtiti pânã la data de 27 septembrie 1997 de cãtre Ministerul Finantelor pentru rate, dobânzi si comisioane, aferente  creditelor contractate de Societatea Comercialã « Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A. pentru achizitionarea de aeronave;
            - 260.819.867.000 lei, reprezentând majorãri datorate Ministerului Finantelor pânã la data de 27 septembrie 1997 de cãtre Societãtea Comerciale « Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A. pentru întârzieri la plata ratelor, dobânzilor si a comisioanelor, aferente creditelor pentru achizitionarea de aeronave.
            Majorare a capitalului social, este subscrisã exclusiv de cãtre statul român, reprezentat de Ministerul Transporturilor, acesta fiind vãrsat în întregime.
            (6) Dupã majorare, capitalul social al Societãtii Comerciale « Compania nationalã de tranporturi aeriene române - TAROM » - S.A. este de 745.700.500.000 lei, împãrtit în 29.828.020 actiuni în valoare nominalã de 25.000 lei, fiind detinut cum urmeazã:
            - 726.854.553.000 lei de cãtre statul român, reprezentat prin Ministerul Transporturilor, împãrtit în 29.074.182 actiuni în valoare nominalã de 25.000 lei;
            - 18.845.947.000 de cãtre Societatea de Investitii financiare Muntenia, împãrtit în 753.838 actiuni în valoare nominalã de 25.000 lei."
            2. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Capitalul social , aferent cotei detinute de stat la Societatea Comercialã « Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A. va putea fi privatizat, potrivit Iegilor în vigoare, pânã la limita detinerii pozitiei de control."
            3. Articolul 4 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 4. - Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. are ca obiect principal de activitate exercutarea de transporturi aeriene interne si internationale, de cãlãtori, de bagaje, de mãrfuri si postã, prin curse regulate si charter, precum si prestatii legate de transportul aerian, respectiv comercializarea în regim duty-free, handling, catering, transport terestru în continuarea transportului aerian si alte activitãti stabilite prin statutul societãtii."
            4. Articolul 5 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Societatea Comercialã « Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A. nu poate sã participe la societãti comerciale, care au ca obiect de activitate productia de material aeronautic."
            5. Articolul 8 alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - (1) Adunarea generalã a actionarilor alege consiliul de administratie al Societãtii Comerciale « Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A. În perioada în care statul detine pozitia de control, reprezentantii acestuia în consiliul de administratie, precum si presedintele consiliului de administratie sunt numiti prin ordin al ministrului transporturilor."
            6. Articolul 9 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Componenta consiliului de administratie, atributiile acestuia si ale presedintelui se stabilesc prin statutul societãtii."
            7. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 10. - (1) Consiliul de administratie al Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.este numit pe o perioadã de 4 ani.
            (2) Mandatul membrilor consiliului de administratie înceteazã, de drept, în cazul în care acestia pierd calitatea pe care au avut-o la numire sau atunci când devin incompatibili ca administratori, prin demisie sau prin deces.
            (3) În cazurile prevãzute la alin. (2), mandatul înlocuitorilor respectivilor membri ai consiliului de administratie nu poate depãsi durata rãmasã pânã la expirarea mandatului acordat membrilor înlocuiti."
            8. Articolul 11 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 11. - Membrii consiliului de administratie al Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. precum si presedintele acestuia trebuie sã îndeplineascã, cumulativ, urmãtoarele conditii:
            a) sã aibã cetãtenie românã si domiciliul în România;
            b) sã aibã capacitatea de exercitiu deplinã."
            9. Articolul 12 alineatul (2) se abrogã.
            10. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - Consiliul de administratie al Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. supune aprobãrii Ministerului Transporturilor, în calitate de reprezentant al statului, strategia de dezvoltare a companiei pe termen scurt, mediu si lung, având în vedere planul de restructurare si de retehnologizare a acesteia, în perioada în care statul detine pozitia de control a companiei."
            11. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - Ministerul Transporturilor, cu avizul Ministerului Finantelor, supune aprobãrii Guvernului programele gnerale ale angajamentelor de platã esalonate pe mai multi ani, bugetul anual de venituri si cheltuieli, proiectele complementare din cursul anului, precum si statutul sau orice modificare ulterioarã a acestuia, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunãrii generale a actionarilor Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.
           12. Articolul 15, alineatele (1) si (3) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 15. - (1) În perioada în care statul detine pozitia de control, Ministerul Transporturilor supune aprobãrii Guvernului, cu avizul Ministerului Finantelor, programul de investitii, de retehnologizare, de achizitionare de material aeronautic, liniile aeriene ce urmeazã a fi exploatate, o datã cu bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, la propunerea consiliului de administratie, cu acordul adunãrii generale a actionarilor societãtii."
            "(3) Pentru achizitionarea de aeronave noi, de alte tipuri decât cele aflate în dotare, se va solicita si avizul Ministerului Apãrãrii Nationale."
            13. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 16. - În vederea asigurãrii necesitãtilor statului în situatiile care implicã apãrarea si siguranta nationalã, precum si ordinea publicã, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante, Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A. va încheia protocoale cu ministerele si/sau cu institutiile interesate.
           14. Articolul 18 alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) Obligatiile de platã restante la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante cãtre regiile autonome «Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã» si «Administratia Românã a Serviciilor de
Trafic Aerian" -ROMTSA, precum si majorãrile de întârziere aferente acestora se vor transforma în actiuni, ce urmeazã a fi cotate pe piata de capital. Cu valoarea actiunilor emise se majoreazã capitalul social al Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A.
           15. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - Sumele achitate pânã la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de cãtre Ministerul Finantelor, reprezentând ratele, dobânzile si comisioanele aferente creditelor externe contractate de Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM » - S.A. pentru achizitionarea de aeronave, precum si majorãrile de întârziere aferente acestora se transformã în capital si vor majora capitalul social detinut de statul român la Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.
        16. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
        Art. 20. - (1) Statul român, prin bugetul de stat anual aprobat pentru Ministerul Transporturilor, preia pentru Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM - S.A.» obligatiile de platã ale acesteia, nescadente pânã la data prezentei ordonante,
            - conform conditiilor si perioadelor prevãzute în contractele aflate în derulare pentru achizitionarea de aeronave, pentru întreaga sumã a împrumutului, împreunã cu dobânzile si comisioanele aferente, contractate de la bãnci sau de la alte institutii de credit.
            (2) Aplicarea prevederilor alin. (1) se va face în completarea surselor proprii ale Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.
            (3) Contravaloarea plãtilor efectuate conform prevederilor alin. (1), precum si a celor ce se vor achita în continuare de stat pentru achizitionarea de aeronave noi se transformã în capital si va majora capitalul social detinut de statul român la Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.
            (4) Sumele achitate de cãtre stat pentnu realizarea programelor de investitii, retehnologizare si achizitionarea de material aeronautic Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. asigurate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, în conformitate cu prevederile art. 15, se transformã la finele fiecãrui an capital si vor majora capitalul social detinut de statul Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.
            (5) Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. va emite actiuni nominative în favoarea statului român, pânã la cuantumul sumelor reprezentând plãtile efectuate de cãtre statul român, urmând a se proceda la majorarea capitalului social privat, prin vânzare de actiuni.
            (6) Vânzarea actiunilor nominative se va face conform legii, cu respectarea prevederilor
art. 3, contravaloarea acestora fãcându-se venit la bugetul de stat, prin Ministerul Finantelor.
            (7) Obligatiile de platã ale Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A., scadente pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante, plãtite direct de cãtre Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. conform conditiilor si perioadelor prevãzute în contractele aflate în derulare pentru achizitionarea de aeronave, împreunã cu dobânzile si comisioanele aferente, contractate de la bãnci sau de la alte institutii de credit, la intrarea în proprietatea Societatii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. a aeronavelor respective, se vor transforma în capital si vor majora capitalul social al companiei. Majorarea de capital respectivã va fi aportul actionarilor, în cotele prevãzute la art. 2 alin. (2) din prezenta ordonantã.
            17. Articolul 21 se abrogã.
           18. Articolul 22 devine articolul 21, iar alineatul (1) va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21.- (1) Prevederile prezentei ordonante se aplicã pe perioada în care statul detine pozitia de control în Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.
            19. Articolul 23 devine articolul 22.
            20. Articolul 24 devine articolul 23.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

 p. PRESEDINTELE SENATULUI
 CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 15 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDlNTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA MARIA IVÃNESCU

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 136.
 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
 privind promulgarea Legii pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societatea Comercialã «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A.

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 45/1997 privind înfiintarea Societãtii Comerciale «Compania nationalã de transporturi aeriene române - TAROM» - S.A. si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 27 iunie 1998.
Nr. 247.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1998
privind majorarea salariilor personalului din unitãtile sanitare

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic: - Se aprobã Ordonantã Guvernului nr. 34 din 30 ianuarie 1998 privind majorarea salariilor personalului din unitãtile sanitare, emisã în temeiul art. 1 lit. e) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Titlul ordonantei va avea urmãtorul cuprins:
            "Ordonantã privind majorarea salariilor personalului din unitãtile sanitare si din unitãtile de asistenta socialã".
           2. Articolul unic, care devine articolul 1, va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 februarie 1998, se majoreazã cu 25% salariile de bazã ale personalului din unitãtile sanitare si din unitãtile de asistentã socialã, stabilite în functie de coeficientii de ierarhizare prevãzuti în anexa nr. V/2 la Ordonanta Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienti de ierarhizare a salariilor de bazã pentru personalul din sectorul bugetar, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 182 din 8 august 1996, si de valoarea coeficientului de ierarhizare 1,000, care este de 358.900 lei.
            (2) Începând cu data de 1 iulie 1998, salariile de bazã ale personalului prevãzut la alin. (1) se majoreazã cu încã 10%.
            (3) De majorarea prevãzutã la alin. (1) beneficiazã si personalul din unitãtile sanitare si din unitãtile de asistentã socialã, al cãrui salariu de bazã este stabilit în functie de coeficientii de ierarhizare prevãzuti în anexele nr.V/3-V/6 sau nr. V/8-V/12 din Ordonanta Guvernului nr. 39/1994, republicatã."
           3. Dupã articolul 1 se introduce articolul 11 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 11 - Personalul care are titlu stiintific de doctor si îsi desfãsoarã activitatea în unitati sanitare sau de asistentã socialã, în domeniul pentru care a obtinut acest titlu, beneficiazã de un spor de 15% din salariul de bazã."

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comunã din 10 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art 76 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 ANDREI IOAN CHILIMAN

PRESEDINTELE SENATULUI
 PETRE ROMAN

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 137.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitãtile sanitare

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia  României;

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/1998 privind majorarea salariilor personalului din unitãtile sanitare si se dispune publicarea ei în Monitorul  Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 27 iunie 1998.
Nr. 248.