MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 242        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 3 iulie 1998

SUMAR


DECRETE

           252. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

           253. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

           25. - Hotãrâre privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualului

 DECIZII

           8. -  Decizie privind convocarea Senatului în sesiune extraordinarã

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           344. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare umanitare populatiei afectate de inundatiile din luna iunie 1998

           345. - Hotãrâre privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale

           346. - Hotãrâre privind transferul unui avion al Companiei Române de Aviatie "romavia" - R.A. în administrarea Universitãtii din Craiova

           347. - Hotãrâre privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

           3. - Norme privind plafoanele tehnice de garantare unilateralã

DECRETE

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãrii Nationale si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art. 45 lit. a) si al art.66 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 30 iunie 1998 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Ilie Dumitru Gheorghe.
            Art. 2. - Pe data de 30 iunie 1998 generalul de brigadã Ilie Dumitru Gheorghe se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. d) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

 PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 În temeiul art. 99 alin. (2) din
Constitutia României, contrasemnãm
 acest decret.
PRIM-MINISTRU
 RADU VASILE

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 252.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
 privind acordarea gradului de general de brigadã unui colonel din Ministerul Apãrãril Nationale si trecerea acestuia în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României , precum si al art. 43 alin. 1 lit. a), al art 45 lit a) si al art. 66 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare
având în vedere propunerea ministrului de stat, mininistrul apãrãrii nationale,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 30 iunie 1998 se acordã gradul de general de brigadã colonelului Mirea Ene Theodor.
            Art. 2. - Pe data de 30 iunie 1998 generalul de brigadã Mirea Ene Theodor se trece în rezervã prin aplicarea art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
 EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din
 Constitutia României,
 contrasemnãm acest decret.
PRIM-MINISTRU
 RADU VASILE

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 253.

HOTÃRÂRI ALE CAMEREI DEPUTATILOR

PARLAMENTUL ROMÂNIEI
CAMERA DEPUTATILOR

HOTÃRÂRE
privind numirea unui membru al Consiliului National al Audiovizualui

            În temeiul art. 25 din Legea audiovizualului nr. 48/1992,

           Camera Deputatilor adoptã prezenta hotãrâre.

           Articol unic. - Doamna Ecaterina Murgescu-Oproiu se numeste în calitatea de membru al Consiliului National al Audiovizualului, pentru un mandat de 4 ani, începând cu data de 30 iunie 1998.

            Aceastã hotãrâre a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 30 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
 VASILE LUPU

 Bucuresti, 30 iunie 1998.
Nr. 25.

DECIZII

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

 DECIZIE
privind convocarea Senatului în sesiune extraordinarã

            Având în vedere cererea Biroului permanent al Senatului,
            în temeiul art. 63 alin. (2) si (3) din Constitutia României,
            se convoacã Senatul în sesiune extraordinarã în perioada 6-9 iulie 1998.

 PRESEDINTELE SENATULUI
 PETRE ROMAN

Bucuresti, 29 iunie 1998.
Nr. 8.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare umanitare populatiei afectate
de inundatiile din luna iunie 1998

           Guvernul României h o t ã r â s t e :

            Art. 1. - Se acordã ajutoare umanitare populatiei din judetele Alba, Bacãu, Bistrita-Nãsãud, Hunedoara, Maramures, Neamt, Sãlaj, Vaslui si Vâlcea, afectatã de inundatiile din luna iunie 1998, în limita sumei de 2.501 milioane lei, constând în alimente, îmbrãcãminte, lenjerie, bunuri si obiecte de uz personal, medicamente si produse parafarmaceutice.
            Art. 2. - În temeiul art. 8 alin. 5 din Legea nr. 82/1992 privind rezervele de stat, republicatã, se aprobã scoaterea, cu caracter definitiv si cu titlu gratuit, din rezervele de stat a cantitãtilor de produse prevãzute în anexa*) care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 3. - Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat va scãdea din gestiune, prin contul de finantare, cantitãtile de produse aprobate a fi scoase din rezervele de stat potrivit art. 2, pe baza avizului de însotire a mãrfii si a procesului-verbal de predare-primire, semnat de cãtre reprezentantii desemnati de prefecturi, la ridicarea acestora din unitãtile teritoriale subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari.
            Finantarea acumulãrii pentru reîntregirea acestor stocuri, în limita nivelurilor aprobate prin nomenclator, se asigurã în anul 1998 de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992 republicatã.
            Art. 4. - Transportul produselor de la unitãtile teritoriate subordonate Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat sau de la agentii economici depozitari pânã în zona sinistratã se va efectua cu mijloace auto ale Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat, precum si cu mijloace auto puse la dispozitie prin grija Ministerului Apãrãrii Nationale.
            Cheltuielile de transport, de ambalare, precum si alte cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea prevederilor prezentei hotãrâri se suportã de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat din disponibilul creat în conditiile art. 8 din Legea nr. 82/1992, republicatã.
            Distribuirea produselor cãtre populatia sinistratã se va face de cãtre prefecturi prin persoane anume împuternicite. Schimbarea, sub orice formã, a destinatiei produselor acordate ca ajutor din rezervele de stat este interzisã si atrage rãspunderea civilã, administrativã, disciplinarã sau penalã, dupã caz.
            Art. 5. - Modul de distribuire a produselor scoase din rezervele de stat în conditiile prezentei hotãrâri va fi justificat de cãtre prefecturile judetelor Alba, Bacãu, Bistrita-Nãsãud, Hunedoara, Maramures, Neamt, Sãlaj, Vaslui si Vâlcea, conform prevederilor art. 7 din Hotãrârea Guvernului nr. 371/1993.
            Documentele justificative privind distribuirea vor fi pãstrate la sediul prefecturilor în vederea punerii lor la dispozitie organelor de control abilitate.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru Administratie Publicã Localã
Vlad Rosca
  Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
 p. Secretar de stat în
Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat,
  Ciucur Miticã

Bucuresti, 30 iunie 1998.
Nr. 344.*) Anexa se comunicã numai institutiilor interesate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Ordonatorii principali de credite bugetare sunt autorizati sã aprobe suportarea din bugetele institutiilor publice respective a cheltuielilor de cazare la hotelurile din municipiul Bucuresti pentru ministri de stat, ministri, secretari de stat, subsecretari de stat si alti demnitari care ocupã functii asimilate acestora si cãrora nu li s-au putut asigura încã locuinte în Capitalã, în conditiile legii.
            (2) Prevederile alin. (1) se aplicã numai pentru cheltuielile aferente cazãrii, care se efectueazã pânã la data de 31 decembrie 1998 inclusiv.
            Art. 2. - Conducãtorii institutiilor publice prevãzute la art.1 vor efectua demersurile necesare, în conditiile legii,pentru asigurarea de locuinte în Capitalã, demnitarilor respectivi.
            Art. 3. - Cheltuielile de cazare pentru prevãzuti la art.1 se pot deconta în limita tarifelor efectiv plãtite de acestia pentru o camerã, în hoteluri având categorii de pânã la 4 stele inclusiv.
            Art. 4. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 59/1993 privind modul de suportare a cheltuielilor de cazare în unele situatii speciale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 46 din 2 martie 1993, cu modificãrile ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
 RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu

Bucuresti, 30 iunie 1998.
Nr. 345.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transferul unui avion al Companiei Române de Aviatie "romavia" - R.A.
în administrarea Universitãtii din Craiova

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transferul, fãrã platã, al avionului AN-24 V-YR-AMZ, cu resursa de zbor expiratã si amortizatã integral, din administrarea Companiei Române de Aviatie "romavia" - R.A. în administrarea Universitãtii din Craiova, pentru a fi integrat ca material didactic în cadrul lucrãrilor de laborator efectuate de studentii sectiei Echipamente si instalatii de bord pentru aeronave din cadrul Facultãtii de Electrotehnicã.
            Art. 2. - Compania Românã de Aviatie "romavia" - R.A. si Universitatea din Craiova vor efectua operatiunile corespunzãtoare în evidentele contabile.
            Art. 3. - Predarea-preluarea avionului se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate la data transferului.

PRIM-MINISTRU
 RADU VASILE

    Contrasemneazã:
 Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
 Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
  Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu

Bucuresti, 30 iunie 1998.
Nr. 346.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
 privind aprobarea bilantului general al trezoreriei statului si a contului de executie
al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997

            În baza prevederilor art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 86/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se aprobã bilantul general al trezoreriei statului, încheiat la data de 31 decembrie 1997, care cuprinde la activ si pasiv suma de 58.723.122 milioane lei, potrivit anexei nr. I.
            Art. 2. - Se aprobã contul de executie al bugetului trezoreriei statului pe anul 1997, potrivit anexei nr. II, care cuprinde la venituri suma de 1.952.319 milioane lei si la cheltuieli suma de 1.779.344 milioane lei, rezultând un excedent în sumã de 172.975 milioane lei, care se utilizeazã în anul urmãtor în conformitate cu prevederile art. 10 alin. 9 din Ordonanta Guvernului ar. 66/1994, republicatã.
            Art. 3. - Anexele nr. I si II fac parte integrantã din prezenta hotãrâre si se transmit Ministerului Finantelor.

PRIM-MINISTRU
 RADU VASILE

 Contrasemneazã:
Ministrul finantelor
Daniel Dãianu

Bucuresti, 30 iunie 1998.
Nr. 347.

ACTE ALE BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI

NORME
privind plafoanele tehnice de garantare unilateralã

            În conformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bãncii Nationale a României,

           Banca Nationalã a României emite prezentele norme.

            Art. 1. - Începând cu luna iulie 1998, bãncile, persoane juridice române, constituite ca societãti comerciale, precum si sucursalele din România ale bãncilor, persoane juridice strãine, denumite în continuare bãnci, au obligatia sã constituie garantii unilaterale, în lei, în valoare egalã sau mai mare decât plafonul tehnic de garantare unilateralã, stabilit de Banca Nationalã a României pentru decontarea finalã a operatiunilor de compensare multilateralã interbancarã, desfãsurate în conformitate cu prevederile Regulamentului Bãncii Nationale a României nr. 10/1994 (conturile curente analitice 101 ), a plãtilor de micã valoare în relatia cu contul curent general al trezoreriei statului (conturile curente analitice 300), a plãtilor în relatia cu Banca Nationalã a României (conturile curente analitice 201 ) si a operatiunilor prin conturile de corespondent (conturile curente analitice 203).
            Art. 2. - În cuprinsul prezentelor norme, prin plafon tehnic de garantare unilateralã al unei bãnci fatã de Banca Nationalã a României se întelege cea mai mare valoare a soldului debitor al contului curent al unei bãnci, rezultat dupã decontarea finalã zilnicã a tuturor operatiunilor mentionate la art. 1, calculat conform art. 5 si înregistrat în intervalul cuprins între ziua de 21 a lunii precedente si ziua de 20 a lunii curente inclusiv.
            Art. 3. - Constituirea garantiilor unilaterale, în lei, se face lunar la centrala Bãncii Nationale a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare, Serviciul administrarea regimului de decontare specialã, denumit în continuare administrator.
            Art. 4. - Plafonul tehnic de garantare unilateralã pe care fiecare bancã îl are fatã de Banca Nationalã a României pentru decontarea finalã a operatiunilor mentionate la art. 1 este stabilit de cãtre administrator si comunicat bãncii în ziua de 22 a lunii curente prin intermediul documentului "Comunicare nr. ..... din data de .............. privind plafonul tehnic de garantare unilateralã" (anexa nr. 1).
            Dacã data de 22 a lunii curente este o zi nelucrãtoare, obligatia administratorului de a comunica bancii plafonul tehnic de garantare unilateralã este scadentã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
            Art. 5. - Calculul plafonului tehnic de garantare unilateralã al fiecãrei bãnci fatã de Banca Nationalã a României se face prin însumarea algebricã a soldurilor nete ale conturilor curente analitice 101, 201, 203 si 300, înregistrate în fiecare zi lucrãtoare, în intervalul stabilit la art. 2, si este valabil pentru garantarea decontãrii finale a operatiunilor de compensare multilateralã interbancarã, a plãtilor de micã valoare în relatia cu contul curent general al trezoreriei statutui, a plãtilor în relatia cu Banca Nationalã a României si a operatiunilor prin conturile de corespondent, din prima zi pânã în ultima zi lucrãtoare a lunii urmãtoare comunicãrii primite din partea administratorului privind plafonul tehnic de garantare unilateralã.
            Art. 6. - În cazul în care conducerea unei bãnci constatã cã existã diferente între plafonul tehnic de garantare unilateralã, comunicat de administrator, si cel rezultat din propriile calcule, aceasta poate notifica, în scris, Bãncii Nationale a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare respectiva neconcordantã, pânã cel târziu în penultima zi lucrãtoare a fiecãrei luni. Banca Nationalã a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare va analiza cu maximã operativitate solicitarea bãncii, urmând sã-i comunice, în scris, valoarea soldurilor nete care au stat la baza calculului plafonului tehnic de garantare unilateralã.
            Art. 7. - În baza plafonului tehnic de garantare unilateralã, comunicat lunar de cãtre administrator, fiecare bancã are obligatia sã constituie garantii unilaterale, în lei, în valoare cel putin egalã cu acesta, sub forma titlurilor de stat si/sau a depozitelor interbancare.
            Art. 8. - Banca Nationalã a României, în functie de sporirea sau de dirninuarea rapidã a valorii decontãrilor operatiunilor mentionate la art. 1, poate solicita bãncii ca, în termen de maximum douã zile lucrãtoare, sã constituie garantii unilaterale, în lei, sub forma titlurilor de stat depozitelor interbancare, în sume mai mici sau mari decât plafonul iehnic de garantare unilateralã, calculat si notificat anterior de cãtre administrator.
            Art. 9. - În cazul în care în cursul unei zile de plãti valoarea operatiunilor decontate final prin conturile curente analitice 101, 201, 203 si 300 ale unei bãnci depãseste valoarea disponibilitatilor bãnesti din contul curent al acesteia si pe cea a garantiilor unilaterale, în lei, constituite în limita plafonului tehnic de garantare unilateralã, Banca Nationalã a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare sisteazã imediat decontarea finalã a tuturor operatiunilor prin contul curent al respectivei bãnci, urmând ca aceasta sã fie reluatã de îndatã ce are loc constituirea disponibilitãtilor necesare din alte surse. Exceptie de la aceastã regulã fac operatiunile privind decontarea finalã a pietelor de capital si a celor privind cardurile în lei, pentru care functioneazã sisteme speciale de garantii.
            Art. 10. - În cazul constituirii garantiilor unilaterale sub forma titlurilor de stat în lei, începând cu data de 23 si pânã în penultima zi lucrãtoare a fiecãrei luni, bãncile au obligatia sã remitã administratorului documentul "Borderou nr. .... din data de ...... pentru garantarea cu titluri de stat a decontãrii finale a operatiunilor stabilite prin Normele Bãncii Nationale a României nr. 3/1998" (anexa nr. 2).
            Art. 11. - Banca poate solicita administratorului restituirea titlurilor de stat, conform documentului "Borderou nr. .. din data de pentru restituirea titlurilor de stat aflate în garantie la Banca Nationalã a României pentru operatiunile stabilite prin Normele Bãncii Nationale a României nr. 3/1998" (anexa nr. 3), în cazul în care plafonul tehnic de garantare unilateralã s-a diminuat de la o lunã la alta sau, în cazul în care, pe parcursul unei luni calendaristice, banca hotãrãste sã constituie garantii în valoare echivalentã cu plafonul tehnic de garantare unilateralã, sub formã de depozite interbancare, în lei, la alte bãnci.
            Art. 12. - În cazul în care garantiile unilaterale sunt constituite sub forma depozitelor interbancare în lei, în intervalul începând cu data de 23 si pânã în penultima zi lucrãtoare a fiecãrei luni banca are obligatia sã remitã administratorului câte o copie de pe ordinul de platã si de pe extrasul de cont corespunzãtor, prin care a fost constituit depozitul pânã la concurenta plafonului tehnic de garantare unilateralã comunicat, precum si o copie de pe contractul de depozit.
        Art. 13. - În intervalul începând cu data de 23 si pânã în penultima zi lucrãtoare a fiecãrei luni sau ori de câte ori în cursul lunii, prin aplicarea procedurilor de garantare unilateralã, garantiile constituite la Banca Nationalã a României s-au diminuat sau au fost executate, în totalitate, în urmãtoarea zi lucrãtoare de la primirea documentului "Comunicare nr.... din data de.... privind executarea garantiilor unilaterale" (anexa nr. 4) banca are obligatia sã completeze la administrator valoarea garantiilor unilaterale în lei, între orele 8,00-10,00, astfel încât sã asigure în continuare resursele necesare garantãrii operatiunilor mentionate la art. 1.
            Art. 14. - Banca Nationalã a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare are obligatia sã repunã, automat, în proprietatea bãncii garantiile unilaterale sub forma titlurilor de stat executate, în situatia în care, la sfârsitul aceleiasi zile de plãti, aceasta dispune în contul sãu curent, deschis la centrala Bãncii Nationale a României, de o sumã cel putin egalã cu valoarea la care titlurile de stat au fost executate.
            Art. 15 - Banca Nationalã a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare deschide în evidentele sale, pe numele fiecarei bãnci, câte douã conturi curente analitice, prin care se vor înregistra operatiunile de executare si, respectiv de repunere în proprietate a garantiiilor sub forma titlurilor de stat în lei si si cele de executare a garantiilor sub forma depozitelor interbancare în lei dupã cum urmeazã:
            - analitic 990 - "Cont curent analitic privind aplicarea procedurilor de garantare unilateralã pe baza titlurilor stat";
            - analitic 991 - "Cont curent analitic privind aplicarea procedurilor de garantare unilateratã pe baza depozitelor interbancare".
            Art. 16. - Pentru luna iulie 1998, bãncile au obligatia sã-si constituie garantii unilaterale, în lei, în maximum douã zile lucrãtoare de la data publicãrii prezentelor norme în Monitorul Oficial al României, în limita plafonului tehnic de garantare unilateralã, comunicat, în prealabil, de cãtre Banca Nationalã a României.
            Art. 17. - În cazul în care o bancã nu constituie sau nu îsi reface în intervalul stabilit la art. 13 garantiile unilaterale în lei, Banca Nationalã a României va proceda, începând cu prima zi lucrãtoare imediat urmãtoare, la sistarea operatiunilor de compensare multilateralã interbancarã, de decontare a plãtilor de micã valoare în relatia cu contul curent general al trezoreriei statului, de decontare a plãtilor în relatia cu Banca Nationalã a României si a operatiunilor prin conturile de corespondent. Decizia Bãncii Nationale a României privind sistarea acestor operatiuni va fi aplicatã pânã în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare constituirii garantiilor unilaterale, în lei, de cãtre banca respectivã, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
            Art. 18. - Pentru fiecare operatiune de executare si de repunere în proprietate a garantiilor unilaterale prin conturile curente analitice 990 si, respectiv, 991, Banca Nationalã a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare percepe un comision în valoare de 200.000 lei.
            Art. 19. - Operatiunile de plãti aferente retragerilor de numerar ale bãncilor de la Banca Nationalã a României vor fi decontate în mod programat, în limita disponibilitãtilor înregistrate la sfârsitul zilei de plãti anterioare, din propriile conturi curente, deschise la centrala Bãncii Nationale a României. Ca urmare, fiecare bancã are obligatia sã remitã zilnic centralei Bãncii Nationale a României - Directia decontãrii operatiunilor bancare, pânã la ora 15,00, desfãsurãtorul privind retragerile de numerar, în lei, ale centralei si/sau unitãtilor sale bancare, programate a fi efectuate în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
            Acceptarea efectuãrii retragerilor de numerar ale bãncilor se comunicã, în scris, de cãtre Directia decontãrii operatiunilor bancare sucursalelor Bãncii Nationale a României.
            În limita comunicãrilor primite zilnic, între orele 18,00 -18,30, de la Directia decontãrii operatiunilor bancare, sucursalele Bãncii Nationale a României vor elibera numerar bãncilor în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare, eliberând totodatã extrasul de cont corespunzãtor.
            Respingerea efectuãrii retragerilor de numerar se comunicã, în scris, de cãtre Directia decontãrii operatiunilor bancare bãncii solicitante.
            Art. 20. - Anexele fac parte integrantã din prezentele norme.
            Art. 21. - Prezentele norme intrã în vigoare în ziua bancarã imediat urmãtoare datei publicãrii lor în Monitorul Oficial al României.

GUVERNATORUL BÃNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,
PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
MUGUR ISÃRESCU

Bucuresti, 1 iulie 1998.
Nr. 3.

ANEXA Nr. 1
 
        .................................................
                (B.N.R. - D.D.O.B.)

         COMUNICARE Nr. ............... din ........................ privind plafonul tehnic de garantare unilateralã al bãncii...........
                                                                     data emiterii                                                                                             (denumirea)

           Vã informãm cã plafonul tehnic de garantare unilateralã al bãncii dumneavoastrã fatã de Banca Nationala României privind decontarea finalã a operatiunilor de compensare multilateralã interbancarã, a plãtilor de micã valoare în relatia cu contul curent general al trezoreriei statului, a plãtilor în relatia cu Banca Nationalã a României si a operatiunilor prin conturile de corespondent, valabil pentru luna ............... este de ................................. lei, adicã.............................lei.
                                (în cifre)                                     (în litere)
            Conform Normelor Bãncii Nationale a României nr. 3/1998, aveti obligatia ca din ziua lucrãtoare imediat urmãtoare prezentei comunicãri si pânã în penultima zi lucrãtoare a lunii curente sã constituiti la administrator garantiile unilaterale, în lei, sub formã de titluri de stat si/sau de depozite interbancare.

             Am primit,                                                ADMINISTRATOR,
        ............................                                    S.S./L.S. ..............................
      (Numele si prenumele)

S.S. ...........................

ANEXA Nr. 2

            ..............................................
                (Sigla si denumirea bãncii)
 

BORDEROU Nr. ............. din data  de ........................
pentru garantarea de titluri de stat a decontãrii finale a operatiunilor stabilite prin Normele
Bãncii Nationale a României nr. 3/1998


 
 
 
- lei -
 
Nr.
crt.
Emisiunea
Seria si
numãrul
Data
scadentei
Nr. bucãti
gajate
Valoarea
nominalã totalã
Valoarea de
piatã totalã
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
n.
 
 
 
 
 
 
TOTAL GENERAL
X
X
X
 
 
 
Se confirmã restituirea prezentului portofoliu.
 
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
BANCA
 Persoana autorizatã:
Persoanele autorizate:
..................................................................
(Numele si prenumele)
.............................................
(Numele si prenumele)
.............................................
(Numele si prenumele)
.............................................
(Functia)
.............................................
(Functia)
.............................................
(Semnãtura)
.............................................
(Semnãtura)
.............................................
(L.S.)
 
.............................................
(Data)
 
 
 ..................................................................
(Functia)
 ..................................................................
(Semnãtura)
 ..................................................................
(L.S.)
 ..................................................................
(Data)

ANEXA Nr. 3

            ..............................................
                (Sigla si denumirea bãncii)

BORDEROU Nr. ............. din data  de ........................
pentru restituirea titlurilor de stat aflate în garantie la Banca Nationalã a României pentru operatiunile stabilite prin Normele Bãncii Nationale a României nr. 3/1998


 
 
 
- lei -
 
Nr.
crt.
Emisiunea
Seria si
numãrul
Data
scadentei
Nr. bucãti
restituite
Valoarea
nominalã totalã
Valoarea de
piatã totalã
1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
.
.
.
 
 
 
 
 
 
n.
 
 
 
 
 
 
TOTAL GENERAL
X
X
X
 
 
 
Se confirmã restituirea prezentului portofoliu.
 
 
BANCA NATIONALÃ A ROMÂNIEI
BANCA
 Persoana autorizatã:
Persoanele autorizate:
..................................................................
(Numele si prenumele)
.............................................
(Numele si prenumele)
.............................................
(Numele si prenumele)
.............................................
(Functia)
.............................................
(Functia)
.............................................
(Semnãtura)
.............................................
(Semnãtura)
.............................................
(L.S.)
 
.............................................
(Data)
 
 
 ..................................................................
(Functia)
 ..................................................................
(Semnãtura)
 ..................................................................
(L.S.)
 ..................................................................
(Data)

ANEXA Nr. 4

            .......................................................
                (B.N.R. - D.D.O.B)

                COMUNICARE Nr. ............... din ................. privind executarea garantiilor unilaterale
                                                                       (data emiterii)

cãtre Banca ..........................................
                (denumirea)

            Vã informãm cã, în urma executãrii garantiilor constituite la administrator pentru acoperirea soldului debitor al contului curent al bãncii dumneavoastrã, rezultat din decontarea finalã a operatiunilor de compensare multilateralã interbancarã, a plãtilor de micã valoare în relatia cu contul curent general al trezoreriei statului, a plãtilor în relatia cu Banca Nationalã a României si a operatiunilor prin conturile de corespondent, din data de ........................, s-au diminuat garantiile
                                                                                           (data emiterii)
unilaterale constituite sub formã de:
           ððððððð titluri de stat, de la valoarea de ..................... la valoarea de ..................... ;
           ð depozite interbancare, de la valoarea de ....................... la valoarea de .................. .
            Conform Normelor Bãncii Nationale a României nr. 3/1998, aveti obligatia ca, în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare prezentei comunicãri, între orele 8,00-10,00, sã completati diferenta de ..................... cu garantii unilaterale, în lei, sub formã de titluri de stat si/sau de depozite interbancare.

ADMINISTRATOR,

S.S./L.S. ..........................