MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul X - Nr. 244        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Vineri, 3 iulie 1998
 
SUMAR
 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
             358. - Hotãrâre pentru prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietãtii de Stat si Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpãrarea de actiuni la Societatea Comercialã "i.a.r." - S.A. Ghimbav - Brasov
 
            359. - Hotãrâre privind exceptarea de la plata taxelor vamale a mãrfurilor importate si comercializate în regim "duty-free" si aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "duty-free" si al magazinelor pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si al personalului acestora
 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
pentru prelungirea termenului de intrare în vigoare a contractului dintre Fondul Proprietãtii de Stat si Bell Helicopter Textron referitor la vânzarea-cumpãrarea de actiuni la Societatea Comercialã "i.a.r." - S.A. Ghimbav - Brasov
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
 
            Articol unic. - Se prelungeste termenul de intrare în vigoare a contractului de vânzare-cumpãrare de actiuni dintre Fondul Proprietãtii de Stat si Bell Helicopter Textron privind actiunile detinute la Societatea Comercialã "i.a.r." - S.A. Ghimbav - Brasov pânã la data de  30 septembrie 1998.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministrul reformei,
presedintele Consiliului pentru Reformã,
Ioan Muresan
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
Ministrul privatizãrii,
Sorin Dimitriu
 
Bucuresti, 30 iunie 1998.
Nr. 358.
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
privind exceptarea de la plata taxelor vamale a mãrfurilor importate si comercializate în regim "duty-free" si aprobarea Normelor de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "duty-free" si al magazinelor pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora
 
            În temeiul prevederilor art. 70 din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României,
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e:
 
            Art. 1. - Mãrfurile provenite din import care se vând în valutã prin magazinele autorizate, potrivit legii, sã comercializeze mãrfuri în regim "duty-free", situate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, aerianã, navalã si terestrã, precum si prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora se excepteazã de la plata taxelor vamale.
            Art. 2. - Magazinele "duty-free" pot fi amplasate atât pe sensul de intrare în tarã, în zona stabilitã pânã la locurile unde se aplicã viza de intrare, cât si pe sensul de iesire din tarã, dupã locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.
            Art. 3. - Se aprobã Normele de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "duty-free" si al magazinelor pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 4. - Nerespectarea dispozitiilor normelor prevãzute în anexã atrage rãspunderea contraventionalã sau penalã, dupã caz, a persoanelor vinovate si se sanctioneazã potrivit prevederilor Codului vamal al României si ale regulamentului de aplicare a acestuia.
            Art. 5. - Prezenta hotãrâre se aplicã pânã la data de 31 decembrie 1999 inclusiv.
            Art. 6. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 469/1992 privind exceptarea de taxe vamale a mãrfurilor importate si comercializate în regim de "duty-free", precum si prin magazinele pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si personalului acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 14 septembrie 1992.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
 
Bucuresti, 2 iulie 1998.
Nr. 359.
 
ANEXÃ
 
NORME
de organizare, functionare si control vamal al magazinelor "duty-free" si al magazinelor pentru servirea în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora
 
            A. Definitii
 
            1. În sensul prezentelor norme, notiunile de mai jos se definesc astfel:
            a) magazin "duty-free" - un depozit aprobat de Ministerul Finantelor, având unul sau mai multe raioane de vânzare, în care se desfac mãrfuri cu amãnuntul, în valutã, localizate în aeroporturi internationale, porturi comerciale internationale, precum si în puncte de trecere a frontierei rutiere;
            b) mãrfuri fãrã taxe - mãrfuri vândute de cãtre un  magazin "duty-free", asupra cãrora nu au fost impuse impozitele si taxele interne, acolo unde este cazul. Astfel de mãrfuri trebuie sã însoteascã persoana fizicã în mijlocul de transport cu care aceasta pãrãseste teritoriul vamal al tãrii;
            c) operatori - personalul care lucreazã efectiv în magazinele "duty-free", precum si cei care aprovizioneazã aceste magazine;
            d) cumpãrãtori - persoanele care cãlãtoresc având o destinatie internationalã, care urmeazã sã treacã frontiera de stat, precum si membrii echipajelor mijloacelor de transport în trafic international;
            e) aparate de marcat electronice cu memorie fiscalã - calculatoare specializate în înregistrarea valorii tranzactiilor efectuate prin vânzãri sau prestãri de servicii, dotate cu un sistem care asigurã imprimarea si emiterea unui bon fiscal continând numãrul de ordine, sumele specifice si suma totalã a operatiunii, imprimarea si emiterea unui bon de golire zilnicã, progresiv si numerotat, continând numãrul de bonuri emise în timpul zilei si suma totalã a operatiunilor efectuate, tipãrirea, în acelasi timp cu bonurile, a unui jurnal de fond continând numãrul progresiv al bonurilor, suma totalã a operatiunilor, precum si totalul zilnic al operatiunilor efectuate;
            f) birou vamal - autoritate vamalã în a cãrei competentã se aflã supravegherea magazinului "duty-free";
            g) cantitãti destinate uzului personal - cantitãtile ce sunt destinate folosirii la un nivel rezonabil pentru consumul individual, familial sau pentru cadouri, fãrã a fi utilizate în scopul vânzãrii;
            h) autorizatie - documentul eliberat de Ministerul Finantelor, prin care se conferã dreptul de înfiintare a unui magazin "duty-free" si de vânzare a unor mãrfuri în regim "duty-free";
            i) autorizat - persoana juridicã constituitã potrivit legii, beneficiarã a autorizatiei "duty-free".
 
            B. Amplasarea magazinelor "duty-free"
 
            2. Magazinele "duty-free" pot fi amplasate atât pe sensul de intrare în tarã, în zona stabilitã pânã la locurile unde se aplicã viza de intrare, cât si pe sensul de iesire din tarã, dupã locurile stabilite pentru efectuarea controlului vamal.
            3. Amplasarea si amenajatea exterioarã a magazinelor "duty-free" nu trebuie sã permitã accesul în incintã al persoanelor care nu trec frontiera de stat a României si nici introducerea sau scoaterea de mãrfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele stabilite de organele vamale.
            4. Planurile si schitele de amplasare a constructiilor existente sau care vor fi destinate magazinelor "duty-free" vor fi avizate de Directia Generalã a Vãmilor si vor fi identice cu cele care stau la baza eliberãrii autorizatiei de functionare.
            5. Dacã necesitãtile de functionare a magazinelor "duty-free" impun folosirea unor spatii-anexe, acestea trebuie amplasate în aceeasi clãdire sau în imediata apropiere a acesteia, care se aflã în aceeasi zonã de supraveghere vamalã, calea de comunicare dintre acestea considerându-se parte integrantã a perimetrului magazinelor.
 
            C. Autorizarea functionãrii magazinelor "duty-free"
 
            6. Ministerul Finantelor aprobã, la propunerea Directiei Generale a Vãmilor, în functie de necesitãti, numãrul magazinelor "duty-free" si locul de amplasare a acestora în punctul de trecere a frontierei de stat.
            Dispozitiile alin. 1 se aplicã si magazinelor "duty-free diplomatic", cu avizul Ministerului Afacerilor Externe.
            Magazinele care comercializeazã mãrfuri în regim "duty-free" vor putea functiona numai pe baza autorizatiei aprobate de cãtre secretarul de stat desemnat de ministrul finantelor, la propunerea Directiei Generale a Vãmilor.
            7. Pentru obtinerea autorizatiei de functionare, persoana juridicã solicitantã va depune la Directia Generalã a Vãmilor o cerere de autorizare care trebuie sã continã urmãtoarele elemente:
            - denumirea persoanei juridice, forma si sediul acesteia;
            - codul fiscal al persoanei juridice solicitante;
            - obiectul de activitate;
            - bãncile la care are deschise conturi în valutã si în lei, valoarea capitalului social, numerele conturilor bancare;
            - datele personale ale celor care reprezintã persoana juridicã, respectiv: numele, prenumele, data si locul nasterii, domiciliul actual, functia detinutã, cazierul judiciar;
            - actele constitutive ale persoanei juridice;
            - date cu privire la magazinul pentru care se cere eliberarea autorizatiei, precum: amplasarea, suprafata, reprezentarea graficã, dotarea obligatorie cu aparate de marcat
electronice cu memorie fiscalã, alte dotãri;
            - aprobarea detinãtorului legal al spatiului în care se va desfãsura activitatea;
            - contractul de închiriere a spatiului destinat comercializãrii;
            - avizul unitãtii vamale în a cãrei razã de competentã urmeazã sã-si desfãsoare activitatea;
            - aprobarea din partea Bãncii Nationale a României pentru vânzarea mãrfurilor în valutã;
            - aprobarea din partea Ministerului Industriei si Comertului pentru desfãsurarea activitãtii comerciale, precum si pentru structura mãrfurilor ce pot face obiectul comercializãrii în valutã.
            Cererea va fi semnatã de persoanele care angajeazã legal persoana juridicã solicitantã.
            Cererile si autorizatiile emise se vor înscrie într-un registru de evidentã special al Directiei Generale a Vãmilor.
 
            D. Conditii de aprovizionare si vânzare a mãrfurilor
 
            8. Aprovizionarea magazinelor "duty-free" se poate face, cu mãrfuri care provin direct din strãinãtate, din zone libere sau din tarã atunci când se aflã în regim vamal de antrepozitare.
            Introducerea mãrfurilor în magazinele "duty-free" se face sub supraveghere vamalã, numai cu aprobarea biroului vamal.
            Transferul mãrfurilor din zonele libere sau din antrepozite în magazine "duty-free" se face numai sub supraveghere vamalã. Pe timpul transportului pe teritoriul României mãrfurile sunt supuse regimului vamal de tranzit.
            Pe timpul antrepozitãrii si tranzitului vamal mãrfurile sunt exceptate de la garantarea datoriei vamale.
            9. Prin magazinele "duty-free" pot fi vândute numai mãrfurile pentru care a fost obtinutã aprobarea Ministerului Industriei si Comertului.
            10. Categoriile de mãrfuri admise la vânzarea prin magazinele "duty-free" pot fi comercializate numai în cantitãti destinate uzului personal.
            11. Mãrfurile pot fi comercializate numai în ambalaje individuale si în cantitãti uzuale comertului cu amãnuntul, cu exceptia tigaretelor, a cãror cantitate minimã este de 200 de bucãti.
            12. Toate mãrfurile destinate vânzãrii în magazinele "duty-free" vor fi însotite de documente legale, datate, semnate de cei în drept si stampilate, din care sã rezulte cu claritate:
            - furnizorul: denumirea, sediul social, codul fiscal;
            - data livrãrii;
            - mijlocul de transport utilizat, precum si numele si prenumele delegatului sau soferului si documentul de identitate al acestuia;
            - denumirea mãrfii;
            - cantitatea;
            - unitatea de mãsurã;
            - calitatea mãrfii;
            - pretul de achizitie.
            Toate mãrfurile care vor fi comercializate prin astfel de magazine vor avea evidentiatã perioada de valabilitate, precum si celelalte date necesare, potrivit standardelor si normelor în vigoare.
            13. Preturile de vânzare ale produselor vor fi exprimate în dolari S.U.A., nu vor cuprinde taxele vamale de import si alte taxe ce formeazã datoria vamalã si vor fi afisate la vedere. Orice modificãri ulterioare ale preturilor de vânzare vor fi evidentiate pe documentele prin care acestea au fost stabilite, cu precizarea datei la care s-au fãcut modificãrile.
            14. Justificarea vânzãrilor de mãrfuri prin magazinele "duty-free" se face prin bonuri de cumpãrare sau facturi.
            Bonurile de cumpãrare vor contine urmãtoarele date:
            - numãrul bonului de cumpãrare; numerele se dau în ordine crescãtoare;
            - denumirea persoanei juridice autorizate si sediul acesteia;
            - identitatea cumpãrãtorului: numele si prenumele, felul si numãrul documentului de trecere a frontierei de stat;
            - numãrul cursei, în cazul transportului aerian;
            - felul bunului vândut;
            - unitatea de mãsurã;
            - cantitatea;
            - valoarea unitarã si totalã;
            - data vânzãrii.
            Facturile vor fi utilizate pentru bunuri care impun si eliberarea unor certificate de calitate, cum ar fi: aparaturã foto, aparaturã electronicã, aparaturã electrocasnicã etc. Pe lângã informatiile continute în bonuri, facturile vor evidentia în plus marca, tipul, seriile produselor vândute, precum si alte elemente cerute de reglementãrile în vigoare.
            15. Toate documentele care atestã aprovizionarea, vânzarea si casarea mãrfurilor se vor pãstra timp de 5 ani la dispozitia birourilor vamale.
            Un centralizator al acestora se va prezenta autoritãtii vamale, lunar, în primele 5 zile lucrãtoare ale lunii urmãtoare.
            16. Bonurile de cumpãrare si facturile vor avea imprimat, în limbile românã si englezã, cu caractere distincte, urmãtorul text: "Mãrfuri destinate exportului. Importul sau introducerea în tarã a prezentelor articole se va declara în mod obligatoriu organelor vamale.
            Toate mãrfurile destinate vânzãrii prin magazinele "duty-free" trebuie sã aibã aplicatã pe ele sau pe ambalaj o etichetã autocolantã, cu urmãtorul text: "duty-free-export".
            Eticheta se va realiza conform modelului prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentele norme. Eticheta va fi amplasatã în asa fel încât sã fie vizibilã si sã nu restrângã informatiile despre produsul oferit spre comercializare.
            17. Mãrfurile din productia internã pot fi introduse în magazinele "duty-free" numai pe baza documentelor de provenientã a acestora de la furnizorul intern.
            O copie de pe aceste documente va fi remisã birourilor vamale în a cãror razã de competentã functioneazã magazinele.
            Documentul de provenientã a mãrfurilor de la furnizorul intern, livrate succesiv cãtre un magazin "duty-free", va însoti mãrfurile, o singurã datã, la prima livrare. Livrãrile ulterioare vor face trimitere la acest document, prin mentionarea acestuia pe documentele de însotire a mãrfurilor, certificatã de persoana juridicã cãreia îi apartine magazinul.
            18. Pentru mãrfurile din productia internã, vândute în cursul unei luni, se va depune lunar câte o singurã declaratie vamalã de export pentru fiecare fel de marfã.
            Pentru mãrfurile provenite din import sau din zonele libere, vândute în cursul unei luni, se va depune lunar câte o singurã declaratie vamalã de import pentru fiecare fel de marfã.
            Declaratiile vamale de export si declaratiile vamale de import se depun în primele 5 zile ale lunii, pentru întreaga cantitate de mãrfuri vândutã în cursul lunii anterioare, la biroul vamal în a cãrei razã de competentã functioneazã magazinul.
            Declaratiile vamale vor fi însotite de o listã specificativã, în care se vor evidentia numerele bonurilor de cumpãrare si ale facturilor în baza cãrora au fost vândute mãrfurile ce fac obiectul acestora.
            Documentele care atestã felul si cantitatea mãrfurilor înscrise în declaratiile vamale sunt bonurile de cumpãrare si facturile emise.
            19. Magazinele "duty-free" au obligatia sã efectueze controlul zilnic al intrãrilor si iesirilor de mãrfuri, iar rezultatele vor fi consemnate într-un registru sigilat de biroul vamal competent.
            Lunar, magazinele vor remite biroului vamal un borderou în care sunt trecute, cantitativ si valoric, urmãtoarele date:
            - stocul initial;
            - intrãrile;
            - iesirile;
            - casãrile;
            - stocul final.
            Titularul autorizatiei "duty-free" este rãspunzãtor de plata tuturor taxelor prevãzute de lege pentru orice marfã care se constatã cã lipseste la inventar sau cã a fost sustrasã ilegal din magazin. Plata taxelor nu îl exonereazã pe titularul autorizatiei de orice altã sanctiune prevãzutã de lege.
            20. Casarea mãrfurilor se anuntã biroului vamal printr-un borderou de livrare, intitulat "casãri", întocmit în trei exemplare, care circulã între operatori si titularul autorizatiei ,,duty-free". Originalul borderoului va fi înaintat biroului vamal în a cãrui razã de competentã functioneazã magazinul.
            21. Toate mãrfurile introduse în magazine dupã receptionarea lor de cãtre gestionar vor fi expuse spre vânzare.
            Mãrfurile expuse spre vânzare vor avea aplicat la loc vizibil, pe etichete, pretul de vânzare cu amãnuntul, în dolari S.U.A., pe fiecare unitate de mãsurã.
            Cumpãrãtorul poate achita contravaloarea mãrfurilor achizitionate în oricare dintre valutele liber convertibile cuprinse în listele cursurilor de schimb valutar, comunicate de Banca Nationalã a României.
            Lista zilnicã a cursurilor de schimb valutar comunicate de Banca Nationalã a României se va afisa la loc vizibil, pentru informarea cumpãrãtorilor si pentru calculul operativ al paritãtii în dolari S.U.A. a valutelor liber convertibile în care se va face plata.
            22. Zilnic, sumele în valutã încasate din vânzarea mãrfurilor se centralizeazã în borderoul de vânzãri, se înregistreazã în registrul de gestiune si se depun la bancã sau la casieria persoanei juridice cãruia îi apartine magazinul, în termen de 24 de ore, dacã prin instructiunile Bãncii Nationale a României nu se prevãd alte termene.
            Din sumele încasate se va retine moneda divizionarã în limita unui plafon stabilit de conducerea persoanei juridice cãreia îi apartine magazinul, cu avizul Bãncii Nationale a României, în vederea asigurãrii conditiilor pentru a da restul cuvenit cumpãrãtorilor.
 
            E. Controlul activitãtii magazinelor "duty-free"
 
            23. Controlul activitãtii magazinelor "duty-free" se face de cãtre organele Directiei Generale a Vãmilor, de Garda financiarã si de cãtre celelalte organe de control abilitate prin lege si poate consta în verificãri inopinate ale tranzactiilor, în examinarea mãrfurilor care sunt comercializate si în verificãri ale evidentelor operative, contabile si fiscale.
            Biroul vamal în a cãrui razã de competentã se aflã magazinul "duty-free" are obligatia de a efectua controale trimestriale.
            24. Mãsura retragerii autorizatiei de functionare se ia în urmãtoarele situatii:
            - desfacerea de produse din magazinele "duty-free" cãtre persoane care nu au calitatea de cumpãrãtor, astfel cum au fost definite la pct. 1;
            - vânzarea de produse fãrã eliberarea de bonuri de cumpãrare sau de facturi;
            - valorificarea unor produse pentru care nu existã printr-un borderou de livrare, aprobarea Ministerului Industriei si Comertului;
            - practicarea de preturi de vânzare mai mari decât cele stabilite în documentele ce însotesc mãrfurile si/sau afisate în magazin;
            - constatarea unor diferente semnificative între stocul faptic de produse si cel rezultat din evidentele contabile;
            - eliberarea de facturi sau de bonuri de cumpãrare a mãrfurilor pe numele unor persoane care nu au cumpãrat efectiv bunuri din magazinul "duty-free";
            - înregistrarea unor debite restante fatã de bugetul de stat.
            Retragerea autorizatiei de functionare se va face de cãtre secretarul de stat desemnat de ministrul finantelor, care a aprobat eliberarea acesteia, în baza actului constatator întocmit în conditiile legii de cãtre organele de control abilitate.
 
            F. Magazine destinate servirii în exclusivitate a reprezentantelor diplomatice si a personalului acestora
 
            25. Metodologia de obtinere a autorizatiei de functionare este aceeasi cu cea stabilitã pentru magazinele "duty-free" prin prezentele norme, cu conditia sã cuprindã si avizul Ministerului Afacerilor Externe în ceea ce priveste necesitatea si locul înfiintãrii unui asemenea magazin.
            26. Directia Generalã a Vãmilor va nominaliza unitatea vamalã în a cãrei razã de competentã urmeazã sã-si desfãsoare activitatea magazinul.
            27. Dacã necesitãtile de functionare a magazinului impun spatii-anexe, acestea trebuie amplasate în aceeasi clãdire sau în imediata apropiere a acesteia, calea de comunicare dintre acestea considerându-se ca fãcând parte integrantã din perimetrul magazinului.
            Amplasarea magazinelor, precum si constructia acestora nu trebuie sã permitã accesul în incintã al persoanelor care nu au calitatea de cumpãrãtor legal.
            Amenajarea exterioarã a magazinelor trebuie sã facã imposibilã introducerea sau scoaterea de mãrfuri din incinta acestora prin alte locuri decât cele destinate acestor activitãti.
            Planurile si schitele de amplasare a constructiilor existente sau care urmeazã a fi construite cu destinatia de magazine "duty-free diplomatic" vor fi avizate de Directia Generalã a Vãmilor.
            28. Vânzãrile de mãrfuri din aceste magazine se pot face numai pe baza carnetelor de identitate CD, eliberate de Ministerul Afacerilor Externe, si pe baza avizului acestuia.
            Misiunile diplomatice pot cumpãra mãrfuri din aceste magazine, pe bazã de comenzi întocmite în trei exemplare, cu avizul prealabil al Ministerului Afacerilor Externe.
            Un exemplar al comenzii se va retine de Ministerul Afacerilor Externe. Dupã onorarea partialã sau totalã a comenzii, magazinul va certifica pe celelalte douã exemplare felul si cantitatea mãrfurilor vândute si le va viza.
            Un exemplar va fi pãstrat la magazin, iar celãlalt exemplar va fi restituit misiunii diplomatice sau oficiului consular.
            Comanda va cuprinde urmãtoarele elemente:
            - denumirea misiunii diplomatice sau a oficiului consular;
            - numele, prenumele si numãrul documentului de identitate ale persoanei împuternicite de misiunea diplomaticã sau de oficiul consular sã efectueze cumpãrãturile;
            - denumirea, unitatea de mãsurã, cantitatea si mãrfurile solicitate spre cumpãrare;
            - data emiterii comenzii;
            - semnãtura sefului misiunii diplomatice sau al oficiului consular.
            Vânzarea bãuturilor alcoolice cu concentratie de peste 22°, a tigãrilor si a autoturismelor se face în baza cererilor de import, avizate de Ministerul Afacerilor Externe, în conditiile legii.
            Ministerul Afacerilor Externe va tine seama, la avizarea cantitãtilor pentru aceste categorii de mãrfuri, de limitele pe an calendaristic prevãzute de Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, de conditiile de reciprocitate, precum si de conventiile la care România este parte.
            29. Pentru toate mãrfurile vândute prin aceste magazine, justificarea vânzãrilor o constituie-bonurile de cumpãrare sau facturile. Aceste documente trebuie sã indice, în toate cazurile, cã mãrfurile au fost vândute fãrã plata drepturilor vamale.
            Bonurile de cumpãrare trebuie sã cuprindã urmãtoarele date:
            - numãrul bonului de cumpãrare; numerele se vor da în ordine crescãtoare, începând cu 01.01 pentru fiecare an calendaristic;
            - denumirea persoanei juridice autorizate si detinãtoare a magazinului si sediul acesteia;
            - identitatea cumpãrãtorului prin nume, prenume si numãrul carnetului de identitate CD, eliberat de Ministerul Afacerilor Externe;
            - natura, valoarea unitarã si numãrul de articole vândute;
            - unitatea de mãsurã;
            - valoarea totalã;
            - datã vânzãrii.
            Facturile sunt utilizate pentru mãrfuri care necesitã identificarea acestora, ca de exemplu: aparaturã electronicã, electrotehnicã si altele de acest gen, precum si pentru mãrfuri vândute pe bazã de comenzi. Facturile trebuie sã cuprindã, pe lângã datele înscrise în bonurile de cumpãrare, mentiuni suplimentare privind identificarea mãrfurilor: mãrci, tipuri, serii, precum si alte elemente cerute de reglementãrile în vigoare.
            Facturile vor fi însotite si de certificatul de calitate al produsului respectiv.
            30. Bonurile de cumpãrare si facturile trebuie sã aibã imprimat urmãtorul text: <<Mãrfuri numai pentru uzul reprezentantelor diplomatice si al personalului acestora. Înstrãinarea acestor mãrfuri cãtre persoane care nu au calitatea de cumpãrãtor al magazinului "duty-free diplomatic" este interzisã.>>
            Textul va fi redactat în limbile englezã si românã.
            31. Toate mãrfurile destinate vânzãrii prin aceste magazine, fie cã se vând ca atare sau ambalate trebuie sã aibã aplicate pe ele sau pe ambalaj o etichetã cu urmãtotut text: "duty-free diplomatic", conform anexei la prezentele norme.
            Eticheta trebuie astfel aplicatã încât sã nu restrângã  informatiile despre produsele în cauzã, furnizate de producãtor sau comerciant.
            32. Dispozitiile prevãzute la pct. 1-24 din prezentele norme se aplicã si în cazul magazinelor "duty-free diplomatic".
 
            G. Dispozitii finale si tranzitorii
 
            33. Persoanele juridice care desfãsoarã o activitate în regim "duty-free" sau "duty-free diplomatic" au obligatia sã aducã la cunostintã operatorilor dispozitiile legale privind aceste activitãti.
            34. În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme persoanele juridice vor solicita o nouã autorizare.
 
ANEXÃ
 
MODELUL
etichetei autocolante pentru mãrfurile destinate vânzãrii prin magazinele "duty-free" si "duty-free diplomatic"
 
2 cm
4 cm
DUTY-FREE
EXPORT
 
 
 
2 cm
4 cm
DUTY-FREE
DIPLOMATIC