Monitorul Oficial Nr. 266/1998

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 266        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 16 iulie 1998

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           154. - Lege privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

           277. - Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - Prezenta lege creeazã cadrul legislativ pentru:
            a) dezvoltarea unui sistem de fundamentare a politicilor salariale în sectorul bugetar si de monitorizare a aplicãrii acestora;
            b) dezvoltarea unui sistem de distribuire a resurselor bugetare alocate pentru cheltuielile de personal, prin stabilirea, între limite, a salariilor de bazã în sectorul bugetar, în vederea promovãrii performantei individuale;
            c) remunerarea persoanelor care ocupã functii de demnitate publicã.
            Art. 2. - Dispozitiile prezentei legi se aplicã persoanelor care ocupã functii de demnitate publicã, precum si persoanelor angajate pe bazã de contract individual de muncã în sectorul bugetar.
            Art. 3. - În sensul prezentei legi, functia de demnitate publicã este acea functie publicã care se ocupã prin mandat obtinut direct, prin alegeri organizate, sau indirect, prin numire, potrivit legii.
            Art. 4. - (1) Gestiunea sistemului de stabilire a salariului de bazã se asigurã de cãtre ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual si în numãrul de posturi stabilit prin legile privind bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.
            (2) Stabilirea salariilor de bazã individuale se face potrivit normelor de evaluare a performantei individuale.

CAPITOLUL II
Sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar

            Art. 5. - (1) Salariile de bazã în sectorul bugetar se stabilesc pe baza urmãtoarelor elemente:
            a) valoarea de referintã universalã, care se exprimã în lei si care este baza unicã de determinare a valorii de referintã, proprie fiecãrui sector de activitate bugetarã;
            b) indicatorii de prioritate intersectorialã, exprimati în procente, diferentiati pe domenii de activitate;
            c) valori de referintã sectorialã, exprimate în lei, rezultate din înmultirea valorii de referintã universalã cu indicatorii de prioritate intersectorialã, utilizate ca:
            - bazã de calcul pentru configurarea grilelor de intervale specifice sectorului respectiv;
            - bazã de calcul pentru salariile de bazã corespunzãtoare grilelor de salarizare specifice;
            - bazã de calcul al cuantumului indemnizatiei lunare;
            d) grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bazã, pentru functiile specifice fiecãrui sector de activitate.
            2) Valoarea de referintã universalã, indicatorii de prioritate intersectorialã si valorile de referintã sectorialã sunt prevãzute în anexa nr. I.
            Art. 6. - (1) Grila de intervale pentru stabilirea salariilor de bazã pentru un sector de activitate bugetarã se compune din intervalele de valori prevãzute pentru fiecare functie de executie, grad profesional sau treaptã profesionalã.
            (2) Un interval este definit de coeficientii de multiplicare care, înmultiti cu valoarea de referintã sectorialã specificã, vor reprezenta limitele între care se stabilesc salariile de bazã.
            Art. 7. - Grilele de intervale pentru stabilirea salariilor de bazã specifice fiecãrui domeniu de activitate sunt prevãzute în anexele nr. IV-VIII.
            Art. 8. - (1) Salariul de bazã pentru personalul cu functii de conducere este cel corespunzãtor functiei de executie, gradului sau treptei profesionale, la care se adaugã o indemnizatie de conducere, diferentiatã în raport cu complexitatea si rãspunderea ce revin functiei de conducere, care face parte din salariul de bazã.
            (2) Indemnizatiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bazã al functiei de executie si sunt prevãzute în anexa nr. IX.
            (3) Indemnizatiile de conducere se acordã în cadrul plafoanelor prevãzute de prezenta lege, pentru functiile de conducere aprobate potrivit structurii organizatorice, conform normelor în vigoare de organizare a institutiilor la care se referã.
            (4) Indemnizatia de conducere se acordã si persoanelor care conduc sau coordoneazã programe/proiecte pe perioada de derulare a acestora, prevãzute în programul de activitate al institutiei respective.

CAPITOLUL III
Mecanismul de reglare a sistemului de stabilire a salariilor de bazã

            Art. 9. - Prin legea bugetului de stat se stabilesc: valoarea de referintã universalã si evolutia acesteia în raport cu cresterea estimatã a preturilor de consum, cu indicatorii de prioritate intersectorialã si cu valorile de referintã sectorialã, tinând seama de prioritãtile rezultate din obiectivele, proiectele, programele propuse de ordonatorii principali de credite, precum si de evolutia salariilor din alte sectoare de activitate decât cele bugetare.

CAPITOLUL IV
Modul de stabilire a salariilor de bazã

            Art. 10. - Ordonatorii principali de credite calculeazã nivelurile salariilor de bazã ce corespund grilelor de intervale prevãzute în anexele nr. IV-VIII din prezenta lege si valorii de referintã sectorialã rezultate potrivit art. 9, rotunjite din o mie în o mie de lei în favoarea salariatului.
            Art. 11. - Ordonatorii de credite bugetare stabilesc salariile de bazã ale personalului din unitãtile respective, pe baza metodologiei pentru aplicarea criteriilor de stabilire a salariilor de bazã, cu respectarea limitelor de salarii de bazã ce corespund grilei de intervale specifice sectorului de activitate din care acestia fac parte, transmise de ordonatorii principali de credite.
            Art. 12. - (1) Criteriile de stabilire a salariilor de bazã între limite, normele de evaluare a performantelor profesionale individuale si metodologiile de aplicare a acestora, elaborate cu consultarea sindicatelor sau a reprezentantilor angajatilor, se aprobã prin hotãrâre a Biroului permanent al fiecãrei Camere a Parlamentului sau prin hotãrâre a Guvernului, dupã caz, la prepunerea ordonatorilor principali de credite bugetare, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.
            (2) Pentru structurile administratiei publice locale, metodologiile prevãzute la alin. (1) se propun de cãtre Departamentul pentru Administratie Publicã Localã, cu consultarea consiliilor judetene si a consiliilor locale.
            (3) Perioada în care persoanele prevãzute la art. 19 au ocupat functii de demnitate publicã constituie vechime în muncã si în specialitate.
            Art. 13. - Salariul de bazã al unui salariat se reevalueazã anual de cãtre angajator, cu respectarea limitelor prevãzute pentru gradul profesional sau treapta profesionalã în care acesta este încadrat.
            Art. 14. - (1) Indemnizatia de conducere se stabileste, la încadrarea în functie, de cãtre conducãtorul institutiei publice, în raport cu complexitatea activitãtii desfãsurate în cadrul acesteia.
            (2) Indemnizatia de conducere poate fi reevaluatã anual, în raport cu rezultatele obtinute de structura condusã în realizarea obiectivelor, programelor si proiectelor, dupã aprobarea bugetului institutiei publice respective.
            Art. 15. - Salariile de bazã si indemnizatiile de conducere se stabilesc astfel încât, împreunã cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, sã se încadreze în fondurile alocate de la bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale pentru cheltuielile cu salariile, în vederea realizãrii obiectivelor, programelor si proiectelor stabilite.

CAPITOLUL V
Modul de distribuire a fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile în sectorul bugetar

            Art. 16. - Fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se alocã fiecãrui ordonator principal de credite, pe baza obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupã caz, corespunzãtoare perioadei de planificare bugetarã.
            Art. 17. - (1) La fundamentarea fondurilor bugetare destinate cheltuielilor cu salariile, necesare realizãrii obiectivelor, proiectelor sau programelor, dupã caz, ordonatorii principali de credite vor previziona volumul de muncã, perioadele de realizare, numãrul de personal si salariile individuale aferente, corespunzãtoare sarcinilor.
            (2) Pentru activitãtile curente rezultate din atributiile prevãzute pentru institutiile publice respective si necuprinse în proiecte sau programe, fondurile bugetare destinate cheltuielilor cu salariile se fundamenteazã pe baza numãrului de salariati stabilit pentru realizarea acestora si a salariilor realizate în perioada anterioarã, corectate cu evolutia programatã pe perioada urmãtoare.
            Art. 18. - În limita fondurilor bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurãrilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale, ordonatorii principali de credite defalcã, pentru aparatul propriu si pentru unitãtile subordonate, sumele destinate cheltuielilor salariale, în vederea realizãrii sarcinilor programate.

CAPITOLUL VI
Indemnizatii pentru persoanele care ocupã functii de demnitate publicã

            Art. 19. - Persoanele care ocupã functii de demnitate publicã au dreptul, pentru activitatea desfãsuratã, la o indemnizatie lunarã, stabilitã în conformitate cu prevederile anexei nr. II.
            Art. 20. - (1) Indemnizatia lunarã, prevãzutã la art. 19, este unica formã de remunerare a activitãtii corespunzãtoare functiei si reprezintã baza de calcul pentru stabilirea drepturilor si obligatiilor care se determinã în raport cu venitul salarial.
            (2) Cuantumul indemnizatiei lunare se stabileste pe baza valorii de referintã sectorialã, înmultitã cu coeficientul de multiplicare prevãzut în anexa nr. II, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective. Valoarea de referintã sectorialã este cea prevãzutã în anexa nr. I.
            (3) Indemnizatiile lunare calculate potrivit alin. (2) sunt în sumã brutã si sunt impozabile, potrivit legii.

CAPITOLUL VII
Categorii de personal cu sisteme de salarizare specifice

            Art. 21. - Persoanele care ocupã functii asimilate cu functii de demnitate publicã au dreptul, pentru activitatea desfãsuratã, la un salariu de bazã lunar, stabilit în conformitate cu prevederile anexei nr. III.
            Art. 22. - (1) Salariul de bazã lunar, prevãzut la art. 21, este o sumã fixã care include si indemnizatia de conducere; venitul salarial lunar pentru persoanele prevãzute la art. 21 se compune din salariul de bazã lunar si din celelalte drepturi salariale acordate personalului din institutiile publice, potrivit legii.
            (2) Cuantumul salariului de bazã lunar se determinã prin înmultirea valorii de referintã sectorialã, prevãzutã în anexa nr. I, cu coeficientul de multiplicare, prevãzut în anexa nr. III, rotunjit din o mie în o mie de lei în favoarea persoanei respective.
            (3) Venitul salarial calculat potrivit alin. (1) si (2) este în sumã brutã si este impozabil, potrivit legii.
            Art. 23. - Coeficientii de ierarhizare a salariilor de bazã pentru functiile specifice pentru personalul didactic de predare, stabiliti pe transe de vechime în învãtãmânt, precum si coeficientii de multiplicare a salariilor de bazã pentru functiile didactice auxiliare si functiile auxiliare din institutiile de învãtãmânt, prevãzuti în grile de intervale, sunt cuprinsi în anexa nr. VII/1.

CAPITOLUL VIII
Dispozitii tranzitorii

            Art. 24. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi, compensatiile acordate prin hotãrârile Guvernului de indexare a salariilor se includ în salariul de bazã. Fiecãrui salariat i se va mentine salariul de bazã avut, inclusiv compensatiile acordate, cu exceptia celor care se situeazã sub nivelul minim al functiei si gradului profesional sau al treptei profesionale avute, care vor fi încadrati la nivelul minim al intervalului respectiv.
            (2) Dupã aprobarea metodologiei prevãzute la art. 12 din prezenta lege si cu respectarea prevederilor alin. (1), se procedeazã la reevaluarea salariului de bazã al fiecãrui salariat, pentru primul an de aplicare a legii.
            (3) Dispozitiile legale referitoare la alte drepturi salariale, cum sunt sporurile pentru conditii de muncã, sporul pentru vechimea în muncã, alte sporuri, precum si premiile si stimulentele, acordate persoanelor ale cãror salarii de bazã se stabilesc potrivit grilelor de salarizare prevãzute în anexele nr. III-VIII, rãmân în vigoare.
            (4) Valoarea de referintã universalã prevãzutã în anexa nr. I este stabilitã pentru luna iunie 1998, urmând a fi corectatã lunar cu cresterile salariale aprobate de cãtre Guvern pentru lunile urmãtoare, în raport cu evolutia preturilor de consum în anul 1998.
            Art. 25. - Urmãrirea aplicãrii prezentei legi se asigurã de cãtre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Finantelor, potrivit competentelor ce le revin.
            Art. 26. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale:
            a) elaboreazã metodologia-cadru pentru gestionarea resurselor umane în administratia publicã centralã, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a legii; metodologia-cadru constituie baza elaborãrii metodologiilor prevãzute la art. 12;
            b) monitorizeazã respectarea prevederilor prezentei legi si propune Guvernului mãsuri pentru îmbunãtãtirea eficieniei utilizãrii resurselor de muncã în sectorul public.
            (2) În aplicarea prevederilor prezentei legi, Ministerul Finantelor:
            a) stabileste mãsurile necesare punerii în aplicare a prevederilor art. 9;
            b) elaboreazã metodologia de fundamentare a bugetelor de venituri si cheltuieli ale ordonatorilor principali de credite, bazate pe obiective, proiecte sau programe, dupã caz, inclusiv pe normele referitoare la utilizarea resurselor umane;
            c) controleazã în ministere si în celelalte institutii centrale si locale ale administratiei publice si în institutiile bugetare din subordinea acestora, executia bugetelor de venituri si cheltuieli aprobate; în cazul constatãrii depãsirii cheltuielilor cu salariile pentru o perioadã datã, poate dispune sistarea deschiderii creditelor bugetare pentru perioada urmãtoare, respectiv poate dispune imputarea sumelor cheltuite nejustificat, persoanelor vinovate.
            Art. 27. - Prevederile prezentei legi se aplicã si personalului civil încadrat în structurile unor ministere cu atributii privind apãrarea, ordinea publicã si siguranta nationalã.

CAPITOLUL IX
Dispozitii finale

            Art. 28. - Prezenta lege nu se aplicã:
            a) personalului de specialitate juridicã, prevãzut în Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, cu exceptia functiilor de demnitate publicã numite;
            b) presedintelui, vicepresedintelui si secretarului general ai Academiei Române; salariile de bazã ale acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Statutului Academiei Române;
            c) personalului diplomatic si consular de carierã;
            d) personalului militar din institutiile publice de apãrare nationalã, ordine publicã si sigurantã nationalã.
            Salarizarea personalului militar si unele drepturi salariale ale personalului civil se stabilesc prin lege specialã.
            Art. 29. - La data intrãrii în vigoare a prezentei legi se abrogã prevederile din actele normative cuprinse în anexa nr. X, precum si orice alte dispozitii contrare cu privire la salarizarea personalului din sectorul bugetar.
            Art. 30. - Anexele nr. I-X fac parte integrantã din prezenta lege.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VASILE LUPU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

Bucuresti, 15 iulie 1998.
Nr. 154.

ANEXA Nr. l
 

Valoarea de referintã universalã = 1.158.000 lei

ELEMENTELE SISTEMULUI DE STABILIRE
A SALARllLOR DE BAZÃ


Nr.
crt.

Activitãti
(subsisteme)

Indicatori de
prioritate
intersectorialã

Valori de
referintã
sectorialã*)
- lei -

Grilele cu
coeficienti de
multiplicare
(ierarhizare)
sunt
cuprinse în:


1.

Functii de demnitate publicã alese

0,55

637.000

Anexa nr. II/1

2.

Functii de demnitate publicã numite

0,55

637.000

Anexa nr. II/2

3.

Functii asimilate cu functiile de demnitate publicã

0,55

637.000

Anexa nr. III

4.

Autoritãti autonome

0,55

637.000

Anexa nr. IV

5.

Administratia publicã centralã de specialitate (ministere, alte organe din subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul delucru al Guvernului si aparatul  Parlamentului)

0,55

637.000

Anexa nr. V

6.

Administratia publicã localã (prefecturi, consilii, primãrii si servicii publice subordonate)

0,55

637.000

Anexa nr. VI

7.

Învãtãmânt

0,53

614.000

Anexa nr. VII/1

8.

Sãnãtate

0,53

614.000

Anexa nr. VII/2

9.

Cercetare stiintificã

0,53

614.000

Anexa nr. VII/3

10.

Culturã

0,53

614.000

Anexa nr. VII/4

11.

Culte

0,53

614.000

Anexa nr. VII/5

12.

Sport

0,52

603.000

Anexa nr. VII/6

13.

Autoritatea vamalã

0,52

603.000

Anexa nr. VII/7

14.

Navigatie

0,52

603.000

Anexa nr. VII/8

15.

Agriculturã

0,52

603.000

Anexa nr. VII/9

16.

Cadastru

0,52

603.000

Anexa nr. VII/10

17.

Protectia mediului

0,52

603.000

Anexa nr. VII/11

18.

Aviatia sportivã

0,52

603.000

Anexa nr. VII/12

19.

Functii de executie din alte unitãti bugetare de subordonare centralã

0,45

522.000

Anexa nr. VIII/1

20.

Alte functii comune din sectorul bugetar

0,45

522.000

Anexa nr. VIII/2


*) Valoarea de referintã sectorialã rezultã prin aplicarea indicatorului de prioritate intersectorialã asupra valorii de referintã universalã, rotunjitã la o mie de lei prin adaos, si se aplicã în luna iunie.

ANEXA Nr. II/1
 

Valoarea de referintã sectorialã = 637.000 lei

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICÃ ALESE
CAPITOLUL I

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritãtii publice, alese în functie potrivit prevederilor Constitutiei României

Coeficienti de multiplicare


Nr.
 crt. 

Functia

Coeficientul
de multiplicare


Presedintia României

1.

Presedintele României

22,000

Parlamentul României

2.

Presedintele Senatului si Presedintele Camerei Deputatilor

20,300

3.

Vicepresedintii Senatului si ai Camerei Deputatilor

18,700

4.

Secretarii si chestorii Senatului si ai Camerei Deputatilor

17,600

5.

Presedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor

17,600

6.

Presedintii grupurilor parlamentare ale Senatului si Camerei Deputatilor

17,600

7.

Vicepresedintii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor

16,500

8.

Secretarii comisiilor permanente ale Senatului si Camerei Deputatilor

16,300

9.

Senatori, deputati

16,100

Primãrii si consilii

10.

Primar general al Capitalei

15,400

11.

Viceprimar al capitalei

13,900

12.

Presedinte al consiliului judetean (categoria I)

14,800

13.

Presedinte al consiliului judetean (categoria II)

13,900

14.

Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria I)

13,300

15.

Vicepresedinte al consiliului judetean (categoria II)

12,400

16.

Primar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)

13,000

17.

Primar de municipiu (categoria I)

12,100

18.

Primar de municipiu (categoria II)

11,100

19.

Primar de municipiu (categoria III)

10,200

20.

Viceprimar de municipiu (cu peste 320.000 locuitori)

11,400

21.

Viceprimar de municipiu (categoria I)

10,500

22.

Viceprimar de municipiu (categoria II)

9,600

23.

Viceprimar de municipiu (categoria III)

8,700

24.

Primar de oras (categoria I)

9,300

25.

Primar de oras (categoria II)

8,500

26.

Primar de oras (categoria III)

7,700

27.

Viceprimar de oras (categoria I)

7,700

28.

Viceprimar de oras (categoria II)

7,000

29.

Viceprimar de oras (categoria III)

6,200

30.

Primar de comunã (cu peste 15.000 locuitori)

6,200

31.

Primar de comunã (categoria I)

5,600

32.

Primar de comunã (categoria II)

5,000

33.

Primar de comunã (categoria III)

4,400

34.

Viceprimar de comunã (cu peste 15.000 locuitori)

5,000

35.

Viceprimar de comunã (categoria I)

4,400

36.

Viceprimar de comunã (categoria II)

3,700

37.

Viceprimar de comunã (categoria III)

3,100

  CAPITOLUL II
Indemnizatia membrilor consiliilor judetene sau locale

Coeficienti de multiplicare


Nr.
crt.

Functia

Coeficientul
de multiplicare


1.

Consilier:

 

- la Consiliul General al Municipiului Bucuresti

3,100

 

- la consilii judetene (categoria I)

3,000

 

- la consilii judetene (categoria II)

2,800

 

- la consilii locale municipale (cu peste 320.000 locuitori)

2,600

 

- la consilii locale municipale (categoria I)

2,500

 

- la consilii locale municipale (categoria II)

2,300

 

- la consilii locale municipale (categoria III)

2,100

 

- la consilii locale orãsenesti (categoria I)

1,900

 

- la consilii locale orãsenesti (categoria II)

1,700

 

- la consilii locale orãsenesti (categoria III)

1,600

 

- la consilii locale comunale (cu peste 15.000 locuitori)

1,300

 

- la consilii locale comunale (categoria I)

1,200

 

- la consilii locale comunale (categoria II)

1,000

 

- la consilii locale comunale (categoria III)

0,900


            NOTÃ:
            Indemnizatia se acordã proportional cu numãrul de sedinte ordinare sau extraordinare ale consiliilor judetene sau locale, precum si ale comisiilor de specialitate sau ale delegatilor permanenti, la care persoana a participat, din numãrul total al sedintelor organizate.

ANEXA Nr. II/2
 

Valoarea de referintã sectorialã = 637.000 lei

FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICÃ NUMITE

Indemnizatiile persoanelor din cadrul organelor autoritãtii publice, numite în functii potrivit legii

Coeficienti de multiplicare


Nr.
crt.

Functia

Coeficientul
de multiplicare


Guvernul României

1.

Prim-ministru

20,300

2.

Ministru de stat

18,700

3.

Ministru

17,600

4.

Secretar de stat, membru al Guvernului

16,100

5.

Secretar de stat

15,400

6.

Subsecretar de stat

13,000Curtea Supremã de Justitie

7.

Presedinte

20,300

8.

Vicepresedinte

17,900

9.

Presedinte de sectie

15,200

10.

Judecãtor

13,900


Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie

11.

Procuror general

16,500

12.

Prim adjunct al procurorului general

14,600

13.

Adjunct al procurorului general

14,300


Curtea Constitutionalã

14.

Presedinte

20,300

15.

Judecãtor

17,900


Consiliul Legislativ

16.

Presedinte

17,600

17.

Presedinte de sectie

15,400


Avocatul Poporului

18.

Avocatul Poporului

17,600

19.

Adjunct al avocatului poporului

15,400


Curtea de Conturi

20.

Presedinte

20,300

21.

Vicepresedinte

17,900

22.

Presedinte de sectie

15,200

23.

Consilier conturi

13,900

24.

Procuror financiar general

16,500


Prefecturi

25.

Prefect al municipiului Bucuresti

14,200

26.

Prefect (la judet categoria I)

13,800

27.

Prefect (la judet categoria II)

13,000

28.

Subprefect al municipiului Bucuresti

12,700

29.

Subprefect (la judet categoria I)

12,000

30.

Subprefect (la judet categoria II)

11,600Secretariatul General al Guvernului

31.

Secretar general al Guvernului

16,100

32.

Secretar general adjunct al Guvernului

15,400

33.

Consilier de stat

15,400


Presedintia României

34.

Consilier prezidential

17,600

35.

Consilier de stat

15,400


Parlamentul României

36.

Secretar general la Camera Deputatilor si la Senat

16,100

37.

Secretar general adjunct la Camera Deputatilor si la Senat

15,400


Consiliul Concurentei

38.

Presedinte

17,600

39.

Vicepresedinte

15,400

40.

Consilier de concurentã

13,000


Comisia Nationalã a Valorilor Mobiliare

41.

Presedinte

15,400

42.

Vicepresedinte

14,500

43.

Membri

13,000


Consiliul National al Audiovizualului

44.

Presedinte

15,400

45.

Membri

13, 000


ANEXA Nr. III
 

Valoarea de referintã sectorialã = 637.000 lei

FUNCTII ASIMILATE CU FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICÃ
Coeficienti de multiplicare a salariilor de bazã pentru personalul din institutiile publice din subordinea Guvernului


Nr.
crt.

Functia

Coeficientul
de multiplicare


Institutii publice din subordinea Guvernului*)

1.

Conducãtorul institutiei (presedinte, director general, sef de oficiu etc.)

11,200

2.

Adjunctul conducãtorului institutiei (vicepresedinte, director general adjunct etc.) 

9,500


*) Institutiile publice si denumirile functiilor de conducere utilizate se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului.

ANEXA Nr. IV/1
 

Valoarea de referintã sectorialã = 637.000 lei

COMISIA NATIONALÃ A VALORILOR MOBILIARE
Coeficienti de multiplicare a salariilor de bazã pentru functiile de executie de specialitate specifice din aparatul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


1.

Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul I

S

3,400

6,800

2.

Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul II

S

3,075

6,150

3.

Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; gradul III

S

2,750

5,500

4.

Reglementator piete de capital, analist politici
de piatã, inspector autorizare, controlor valori
mobiliare, supraveghetor, anchetator; asistent

S

1,975

3,950

ANEXA Nr. IV/2
 

Valoarea de referintã sectorialã = 637.000 lei

CURTEA DE CONTURI
Coeficienti de multiplicare a salariilor de bazã pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Curtii de Conturi


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


1.

Controlor financiar gradul I, judecãtor financiar
gradul I, procuror financiar gradul I, magistrat-
asistent gradul I, judecãtor financiar gradul I
inspector, procuror financiar gradul I inspector

S

3,400

6,800

2.

Controlor financiar gradul II, judecãtor financiar
gradul II, procuror financiar gradul II, magistrat-
asistent gradul II

S

3,075

6,150

3.

Controlor financiar gradul III, judecãtor financiar
gradul III, procuror financiar gradul III

S

2,750

5,500

4.

Controlor financiar-asistent

S

1,975

3,950

ANEXA Nr. IV/3
 

Valoarea de referintã sectorialã = 637.000 lei

CONSILIUL CONCURENTEI
Coeficienti de multiplicare a salariilor de bazã pentru functiile de executie de specialitate specifice ale Consiliului Concurentei


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


1.

Inspector de concurentã gradul I

S

3,400

6,800

2.

Inspector de concurentã gradul II

S

3,075

6,150

3.

Inspector de concurentã gradul III

S

2,750

5,500

4.

Inspector de concurentã asistent

S

1,975

3,950

ANEXA Nr. V
 

Valoarea de referintã sectorialã = 637.000 lei

ADMINISTRATIA PUBLICÃ CENTRALÃ DE SPECIALITATE
(ministere, alte organe de specialitatedin subordinea Guvernului ori a ministerelor, serviciile Presedintiei, aparatul de lucru al Guvernului si aparatul Parlamentului României)

I. Coeficienti de multiplicare pentru functii de specialitate*)

A. Functii de conducere


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


1.

Secretar general

S

8,800


            NOTÃ:
            Se utilizeazã în ministere si în alte organe centrale de specialitate.

 B. Functii de executie


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


 a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul IA

S

2,325

4,650

2.

Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul I

S

2,125

4,250

3.

Consilier, expert, inspector de specialitate,revizor contabil; gradul II

S

1 ,925

3,850

4.

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul III

S

1,725

3,450

5.

Referent de specialitate, inspector de specialitate, revizor contabil; gradul IV

S

1,570

3,100

6.

Referent, inspector, revizor contabil; debutant

S

1 ,555

-

7.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul I

SSD

1 ,725

3,450

8.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul II

SSD

1 ,550

3,100

 9.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; gradul III

SSD

1,400

2,800

10.

Tehnician-economist, secretar superior, referent, interpret relatii, interpret profesional, subinginer; debutant

SSD

1,350

-

b) Functii de executie pe grade profesionale din serviciile de contencios

11.

Consilier juridic gradul IA

S

2,325

4,650

12.

Consilier juridic gradul I

S

2,125

4,250

13.

Consilier juridic gradul II

S

1,925

3,850

14.

Consilier juridic gradul III

S

1,725

3,450

15.

Consilier juridic gradul IV

S

1,550

3,100

16.

Consilier juridic debutant

S

1,535

 -

c) Functii de executie pe trepte profesionale

17.

Referent IA

M

1,225

2,450

18.

Referent I

M

1,075

2,150

19.

Referent II

M

1,000

2,000

20.

Referent III

M

0,875

1,750

21.

Referent IV

M

0,825

1,600

22.

Referent debutant

M

0,820

-


*) Functiile prevãzute la cap. I se utilizeazã pentru salarizarea functiilor de altã specialitate decât cele specifice din cadrul altor institutii centrale, potrivit legii.

II. Coeficienti de multiplicare pentru functii de conducere specifice
si de executie de specialitate specifice aparatului Presedintiei, Guvernului, Parlamentului, Consiliului Legislativ si Avocatului Poporului

A. Functii de conducere specifice


Nr.
crt.

Functia*)

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


1.

Sef departament, director general;**)

S

8,800


*) Functiile se utilizeazã si în cabinetul demnitarului.
**) Se utilizeazã numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.

B. Functii de executie de specialitate specifice


Nr.
crt.

Functia*)

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


2.

Sef birou senatorial**), sef cabinet

S

2,125

4,250

3.

Sef birou senatorial**), stenodactilograf**), sef cabinet

SSD

1,775

3,550

4.

Sef birou senatorial**), stenodactilograf**), sef cabinet

M

1,450

2,900

5.

Director de cabinet

S

3,800

7,600

6.

Consilier

S

3,800

7,600

7.

Expert

S

3,475

6,950

8.

Consultant

S

2,375

4,750

9.

Secretar cabinet

M

1,000

2,600


*) Functiile se utilizeazã si în cabinetul demnitarului.
**) Se utilizeazã numai în aparatul Parlamentului, Consiliului Legislativ si al Avocatului Poporului.

III. Functii specifice unor ministere

1 . Ministerul Finantelor
a) Functii specifice din aparatul propriu si din unitãtile teritoriale

Garda financiarã - personal militarizat


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


1.

Comisar general

 

8,000


Functii de executie


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Comisar principal IA

S

2,325

4,650

2.

Comisar principal I

S

2,125

4,250

3.

Comisar principal II

S

1,875

3,750

4.

Comisar principal III

S

1,725

3,450

5.

Comisar principal IV

S

1,680

3,350

6.

Comisar debutant

S

1,675

-

7.

Comisar principal I

SSD

1,925

3,850

8.

Comisar principal II

SSD

1,725

3,450

9.

Comisar principal III

SSD

1,560

3,100

10.

Comisar debutant

SSD

1,555

-

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.

Comisar IA

M

1,300

2,600

12.

Comisar I

M

1,150

2,300

13.

Comisar II

M

1,050

2,100

14.

Comisar III

M

0,950

1,900

15.

Comisar debutant

M

0,945

-


b) Functii specifice din serviciile publice descentralizate
Functii de executie pe trepte profesionale specifice unitãtilor subordonate Ministerului Finantelor


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


1.

Casier trezorier I

M

1,000

2,000

2.

Casier trezorier II; agent fiscal, operator rol,
numãrãtor bani; I

M; G

0,875

1,750

3.

Casier trezorier, agent fiscal, operator rol,
numãrãtor bani; debutant

M; G

0,820

-


2. Ministerul Afacerilor Externe


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


Functii de executie pe trepte profesionale

1.

Referent transmitere I

M

1,075

2,150

2.

Referent transmitere II

M

0,975

1,950

3.

Referent transmitere III

M

0,910

1,750

4.

Referent debutant

M

0,900

-


3. Ministerul Industriei si Comertului


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


Functii de executie pe grade profesionale

1.

Ministru consilier

S

2,325

7,800*)

2.

Consilier economic

S

2,125

4,250

3.

Secretar economic I 

S

1,925

3,850

4.

Secretar economic II

S

1,725

3,450

5.

Secretar economic III

S

1,550

3,100


*) Cuprinde si indemnizatia de conducere.

4. Ministerul Tineretului si Sportului


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


Functii de executie pe grade profesionale

1.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul I 

SSD

1,725

3,450

2.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul II

SSD

1,550

3,100

3.

Instructor sportiv, referent sportiv; gradul III

SSD

1,400

2,800

4.

Instructor sportiv, referent sportiv; debutant

SSD

1,350

-


IV. Functii specifice unor organe din subordinea Guvernului

Oficiul Concurentei


Nr.
crt.

Functia

Nivelul
studiilor

Coeficientul de multiplicare


minim

maxim


Functii de executie pe grade profesionale

1.

Inspector de concurentã gradul I

S

2,325

4,650

2.

Inspector de concurentã gradul II

S

2,125

4,250

3.

Inspector de concurentã gradul III

S

1,925

3,850


continuare în pag. a II-a


Copyright 1998-2024
DSC.NET All rights reserved.