MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 267        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Vineri, 17 iulie 1998

SUMAR

 LEGI SI DECRETE

           153. - Lege pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

           276. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

           155. - Lege privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în anul 1998

           278. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în anul 1998

           269. - Decret privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervã

           279. - Decret privind trecerea în rezervã a unui general din Ministerul Apãrãrii Nationale

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           378. - Hotãrâre privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiintãrii Universitãtii de stat cu limba de predare maghiarã

           396. - Hotãrâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintare distributie gaze naturale în orasul Mizil, judetul Prahova"

           402. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998 al Regiei Autonome "monitorul oficial", regie autonomã de interes national de sub autoritatea Camerei Deputatilor

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. I. - Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, cu modificãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Articolul 7 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 7. - Curtea Supremã de Justitie se compune din: 1 presedinte, 1 vicepresedinte, 4 presedinti de sectii si cel mult 80 de judecãtori.
            Curtea este organizatã în 4 sectii - civilã, penalã, comercialã si de contencios administrativ -, completul de 9 judecãtori si Sectiile Unite, fiecare având competentã proprie."
           2. Alineatul 2 al articolului 8 se abrogã.
           3. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - Presedintele, vicepresedintele, presedintii de sectii si ceilalti judecãtori ai Curtii Supreme de Justitie sunt numiti prin decret al Presedintelui României, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, fãcutã la recomandarea ministrului justitiei, pe o perioadã de 6 ani.
            În cazul în care mandatul presedintelui, al vicepresedintelui, al presedintelui de sectie sau al unui judecãtor al Curtii Supreme de Justitie a încetat înainte de expirarea duratei pentru care acesta a fost numit, în functia respectivã va fi numitã, cu respectarea conditiilor prevãzute de lege, o altã persoanã. Mandatul presedintelui, al vicepresedintelui, al presedintelui de sectie sau al judecãtorului astfel numit înceteazã la expirarea duratei mandatului pe care l-a avut predecesorul pe care l-a înlocuit."
           4. Articolul 14 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 14. - Pentru a fi numiti la Curtea Supremã de Justitie, judecãtorii trebuie sã îndeplineascã conditiile prevãzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã, si sã aibã o vechime de cel putin 15 ani în magistraturã pentru presedinte, vicepresedinte si presedintii de sectii si de cel putin 12 ani pentru judecãtori.
            Se considerã vechime în magistraturã, în sensul alin.1, si perioada în care o persoanã a îndeplinit functiile de cadru didactic la Facultatea de drept, cercetãtor stiintific la Institutul de Cercetãri Juridice al Academiei, judecãtor la Curtea Constitutionalã, consilier în Ministerul Justitiei ori de avocat."
           5. Articolul 16 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 16. - Înainte de a începe sã-si exercite functia, judecãtorii vor depune urmãtorul jurãmânt în fata Presedintelui României: «Jur sã respect Constitutia si legile tãrii, drepturile si libertãtile fundamentale ale cetãtenilor, sã-mi îndeplinesc cu onoare, constiintã si fãrã pãrtinire atributiile ce-mi revin. Asa sã-mi ajute Dumnezeu!»"
           6. Articolul 21 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - Sectiile Curtii Supreme de Justitie au urmãtoarele competente:
           Sectia civilã judecã recursurile:
            a) în cauzele civile, determinate de Codului de procedurã civilã, în afarã de cele date în competenta altor sectii prin prezenta lege sau prin legi speciale;
            b) contra hotãrârilor pronuntate în litigii de muncã, în cazurile determinate de lege;
            c) în orice cauze privind alte materii care nu au fost date în competenta celorlalte sectii.
               Sectia penalã judecã recursurile:
            a) în materie penalã, în cazurile determinate de Codul de procedurã penalã sau de legi speciale;
            b) contra hotãrârilor pronuntate în materie penalã de instantele militare.
            Sectia comercialã judecã recursurile contra hotãrârilor pronuntate în materie comercialã, în cazurile determinate de lege.
           Sectia de contencios administrativ judecã recursurile:
            a) în materie de contencios administrativ, în cazurile determinate de lege;
            b) în materie de expropriere;
            c) în materie fiscalã, cu exceptia litigiilor care sunt date prin legi speciale în competenta altor instante."
           7. Alineatul 2 al articolului 24 va avea urmãtorul cuprins:
            "Cauzele în primã instantã se judecã de cãtre Sectia penalã."
           8. Articolul 26 se abrogã.
           9. Articolul 31 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 31. - Dacã o sectie a Curtii considerã cã este cazul a se reveni asupra propriei jurisprudente, judecata va fi întreruptã si vor fi sesizate Sectiile Unite ale Curtii Supreme de Justitie, care judecã cu citarea pãrtilor din dosarul a cãrui judecatã a fost întreruptã. Dupã ce Sectiile Unite s-au pronuntat asupra sesizãrii privind schimbarea jurisprudentei, judecata va continua."
           10. Alineatul 2 al articolului 37 va avea urmãtorul cuprins:
            "Magistratii asistenti sefi au grad de presedinte de tribunal si sunt numiti dintre magistratii asistenti cu o vechime de cel putin 3 ani în aceastã functie. Dupã un stagiu de 2 ani ca magistrat asistent sef, ei pot fi înaintati pe loc la gradul de judecãtor de curte de apel si, dupã alti 5 ani, la gradul de presedinte de curte de apel."
           11. Alineatul 4 al articolului 37 va avea urmãtorul cuprins:
            "Presedintele Curtii poate reduce cu o pãtrime vechimea în specialitate pentru magistratii asistenti care au avut rezultate deosebite în activitatea desfãsuratã."
           12. Alineatul 1 al articolului 48 ,va avea urmãtorul cuprins:
            "Pentru numirea în functia de director este necesarã o vechime de cel putin 10 ani în magistraturã, iar pentru ceilalti magistrati asistenti, o vechime de cel putin 7 ani. Dispozitiile art. 36-38 se aplicã în mod corespunzãtor."
           13. Alineatul 3 al articolului 58 va avea urmãtorul cuprins:
            "Împotriva deciziilor pronuntate de comisia disciplinarã se poate declara contestatie la completul de 9 judecãtori ai Curtii Supreme de Justitie, prevãzut de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecãtoreascã, republicatã."
           14. Articolul 61 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 61. - Presedintele Curtii Supreme de Justitie aprobã statul de functii ai Curtii Supreme de Justitie, numeste, promoveazã, suspendã si dispune încetarea din functie a personalului Curtii, cu exceptia corpului judecãtoresc prevãzut la art. 13, îndrumã si supravegheazã activitatea de propuneri privind legislatia, de studii si documentare si de publicare a practicii judiciare a Curtii Supreme de Justitie."
           15. Articolul 66 se abrogã.
           Art. II. - Procesele aflate pe rolul Sectiei militare a Curtii Supreme de Justitie la data intrãrii în vigoare a prezentei legi vor fi judecate de Sectia penalã a Curtii.
           Art. III. - Personalul Sectiei militare a Curtii Supreme de Justitie va fi repartizat, tinându-se seama de optiunea formulatã, la celelalte sectii ale Curtii, cu conditia trecerii lui în rezervã.
           Art. IV. - Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 13 iulie 1993, cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, dându-se articolelor o nouã numerotare.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA MARIA IVÃNESCU

Bucuresti, 15 iulie 1998.
Nr. 153.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea
Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993


 

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru modificarea si completarea Legii Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 13 iulie 1998.
Nr. 276.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în anul 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Prin derogare de la prevederile art. 27 alin. (2) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã, Ministerul Educatiei Nationale este autorizat sã organizeze, în perioada 18-25 august 1998, o sesiune extraordinarã a examenului de bacalaureat.
            Art. 2. - La sesiunea extraordinarã prevãzutã la art.1 pot participa absolventii claselor a XII-a si a XIII-a, promotia 1998, care nu au participat sau nu au reusit la examenul de bacalaureat din sesiunea iunie - iulie 1998, precum si absolventii fãrã examen de bacalaureat din seriile anterioare, în conformitate cu prevederile legale.
            Art. 3. - Cheltuielile prilejuite de organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat, dispusã prin prezenta lege, se acoperã din resurse bugetare si din taxe de administratie, stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, conform, legii.
            Art. 4. - Metodologia aprobatã pentru sesiunea iunie-iulie 1998 se aplicã si în sesiunea extraordinarã a examenului de bacalaureat din luna august 1998.

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 7 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU

            Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 9 iulie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
PAULA MARIA IVÃNESCU

Bucuresti, 15 iulie 1998.
Nr. 155.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în anul 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea privind organizarea sesiunii extraordinare a examenului de bacalaureat în anul 1998 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial aI României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 13 iulie 1998.
Nr. 278.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind acordarea gradului de general de brigadã unor colonei
din Ministerul de Interne si trecerea acestora în rezervã

            În temeiul art. 94 lit. b) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 66 alin. 1 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerile ministrului de interne,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Art. 1. - Pe data de 15 iulie 1998 se acordã gradul de general de brigadã urmãtorilor:
            - colonelului Branzea lon Corneliu;
            - colonelului Dima Mircea Traian;
            - colonelului Preda Gheorghe Gheorghe;
            - colonelului Vieriu Mihai Gheorghe;
            - colonelului Voicu Gheorghe Ilie.
            Art. 2. - Pe data de 15 iunie 1998 se trec în rezervã, prin aplicarea prevederilor art. 85 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, urmãtorii:
            - generalul de brigadã Branzea Ion Corneliu;
            - generalul de brigadã Dima Mircea Traian;
            - generalul de brigadã Preda Gheorghe Gheorghe;
            - generalul de brigadã Vieriu Mihai Gheorghe;
            - generalul de brigadã Voicu Gheorghe Ilie.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99
alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 10 iulie 1998.
Nr. 269.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind trecerea în rezervã a unui general
din Ministerul Apãrãrii Nationale

            În temeiul art. 99 alin. (1) din Constitutia României, precum si al art. 43 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,
            având în vedere propunerea ministrului de stat, ministrul apãrãrii nationale,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã:

            Articol unic. - Pe data de 31 iulie 1998 generalul de flotilã aerianã Patevschi Vasile Victor se trece în rezervã, prin aplicarea art. 85. alin. 1 lit.a) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

În temeiul art. 99
alin. (2) din
Constitutia României,
contrasemnãm
acest decret.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Bucuresti, 15 iulie 1998.
Nr. 279.

 HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 HOTÃRÂRE
privind constituirea Comisiei de evaluare în vederea înfiintãrii
Universitãtii de stat cu limba de predare maghiarã

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) În vederea aplicãrii pct. 37 al art. I din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 36/1997 pentru modificarea si completarea Legii învãtãmântului nr. 84/1995, se constituie Comisia de evaluare în vederea înfiintãrii Universitãtii de stat cu limba de predare maghiarã, denumitã în continuare comisia de evaluare.
            (2) Comisia de evaluare este împuternicitã sã elaboreze proiectul de evaluare a modalitãtilor de înfiintare a Universitãtii de stat cu limba de predare maghiarã si sã întocmeascã documentatia necesarã pentru reglementarea organizãrii si functionãrii acesteia.
            Art. 2. - (1) Comisia de evaluare va avea urmãtoarea componentã:
            a) Tokay György, ministru delegat pe lângã primul ministru pentru minoritãti nationale, presedintele comisiei de evaluare:
            b) dr. Kötö József, secretar de stat în Ministerul Educatiei Nationale;
            c) dr. Mihai Korka, secretar de stat în Ministerul Educatiei Nationale;
            d) Constantin Brãtianu, director general pentru probleme de învãtãmânt superior în Ministerul Educatiei Nationale;
            e) dr. Szilágyi Pál, prorector al Universitãtii "babes-bolyai" din Cluj-Napoca;
            f) dr. Nicolae Bocsan, prorector al Universitãtii "babes-bolyai" din Cluj-Napoca;
            g) dr. Horváth Andor, profesor la Universitatea "babes-bolyai" din Cluj-Napoca;
            h) Pusztai Kálmán, profesor la Institutul Politehnic din Cluj-Napoca;
            i) Jung János, profesor la Universitatea de Medicinã si Farmacie din Târgu Mures;
            j) Dan Horia Mazilu, profesor la Facultatea de Litere a Universitãtii din Bucuresti;
            k) Marius Sabãu, decan at Universitãtii de Medicinã si Farmacie din Târgu Mures;
            l) Adrian Costescu, profesor la Facultatea de Fizicã a Universitãtii din Bucuresti.
            (2) Activitatea comisiei de evaluare va fi sprijinitã de cãtre un secretariat tehnic, al cãrui secretar este remunerat.
            Art. 3. - Atributiile comisiei de evaluare sunt urmãtoarele:
            a) elaborarea studiului de fezabilitate privind identificarea fondurilor necesare pentru asigurarea infrastructurii universitãtii;
            b) întocmirea documentatiei necesare pentru procesul de acreditare, conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învãtãmânt superior si recunoasterea diplomelor, pentru autorizarea si functionarea provizorie si pentru acordarea dreptului de organizare a admiterii.
            Art. 4. - Studiul de fezabilitate si documentatia de acreditare vor fi depuse pânã la data de 15 octombrie 1998.
            Art. 5. - Secretariatul General al Guvernului va asigura spatiul necesar pentru functionarea comisiei de evaluare
            Art. 6. - Pentru buna desfãsurare a activitãtii comisiei de evaluare se va suplimenta bugetul Ministerului Educatiei Nationale pe anul 1998 cu 500 milioane lei din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.

PRIM -MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministnu delegat pe lângã
primul-ministru
pentru minoritãti nationale,
Klaus Fabritius,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu

Bucuresti, 14 iulie 1998.
Nr. 378.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii
"Înfiintare distributie gaze naturale în orasul Mizil, judetul Prahova"

            Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se aprobã indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii "Înfiintare distributie gaze naturale în orasul Mizil, judetul Prahova", cuprinsi în anexa*) la prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevãzut la art.1 se face din fondurile bugetului local si din alte fonduri legal constituite cu aceastã destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

PRIM-MINISTRU
 RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Daniel Dãianu

Bucuresti, 14 iulie 1998.
Nr. 396.*) Anexa se comunicã numai beneficiarului de investitie.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 1998
al Regiei Autonome "monitorul oficial", regie autonomã de interes national de sub autoritatea Camerei Deputatilor

            În temeiul art. 49 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1998 nr.109/1998,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1 . - (1) Se aprobã bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 1998 ai Regiei Autonome "monitorul oficial", regie autonomã de interes national de sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevãzut în anexã.
            (2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevãzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "monitorul oficial" se aprobã de Camera Deputatilor.
            Art. 2. - (1) Cheltuielile totale, aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            (2) În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor aprobate, Regia Autonomã "monitorul oficial" poate efectua cheltuieli în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientã aprobati.
            Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie, dacã nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã fie consideratã infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 4. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
            Art. 5. - Anexa face parte integrantã din prezenta hotãrâre si se va transmite Camerei Deputatilor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

 Contrasemneazã:
p. Secretarul general al Camerei Deputatilor,
Horatiu Dumitru
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Radu Pãun Jura,
secretar de stat

Bucuresti. 16 iunie 1998,
Nr. 402.