MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 373      LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 1 octombrie 1998

SUMAR

           625. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Române - A.R.R.

           626. - Hotãrâre privind organizarea si functionarea Autoritatii Fetroviare Române - AFER

           627. - Hotãrâre privind organizarea si functioneaza Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTARÂRE
privind organizarea si functionarea Autoritatii Rutiere Române - A.R.R.

            În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr.
73/1998, si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,
            Guvernul României h o t a r a s t e :
            Art. 1. - (1) Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R., denumita în continuare A.R.R., este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor pentru transportul rutier, desemnat sa asigure, în principal, inspectia si controlul, în trafic, al starii tehnice a autovehiculelor rutiere si remorcilor, precum si al îndeplinirii conditiilor de operare a transporturilor rutiere,
inspectia si controlul respectarii reglementarilor interne si internationale privind conditiile de siguranta a transporturilor rutiere si de protectie a mediului, licentierea operatorilor de transport rutier, punerea în aplicare a normelor tehnice si a reglementarilor specifice trans- porturilor rutiere, controlul constituirii Fondului special al drumurilor publice si executarea silita a creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe baza împuternicirii date de Ministerul Transporturilor.
            (2) Atributiile si modul de organizare si functionare ale A.R.R. sunt cuprinse în regulamentul de organizare si functionare prevazut în anexa nr. 1.
            (3) Încasarea creantelor prevazute la alin. (1) si, dupa caz, executarea silita a acestora pot fi realizate si prin personal angajat de A.R.R. prin conventii civile de prestari de servicii, încheiate în conditiile art. 2 lit. c) din Legea nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor încadrate în munca.
            (4) A.R.R. este institutie publica finantata integral din venituri extrabugetare realizate din prestatiile de servicii specifice, precum si din desfasurarea altor activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, alte prestari de servicii, exploatari ale unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe baza de tarife stabilite în conditiile legii.
            Art. 2. - (1) Patrimoniul A.R.R. se constituie prin preluarea în administrare a activului si a pasivului Oficiului Rutier Central, rezultate din darea de seama  contabila încheiata la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, precum si prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosinta Inspectoratului rutier, a caror valoare este prevazuta în anexa nr. 2.
            (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminueaza cu valoarea bunurilor prevazute în anexa nr. 2.
            (3) Predarea-preluarea bunurilor prevazute la alin. (1) se face pe baza de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.
            (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata a statului, date în administrare A.R.R. pe toata durata de existenta a acesteia si pot fi înstrainate în conditiile legii.
            (5) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere, parcul normat al A.R.R. este de 55 de autoturisme, cu o norma de consum de combustibil de 300 litri pe luna si pe autoturism. Nu se considera depasiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadreaza în cantitatea de combustibil normata în raport cu numarul de autoturisme aprobat pentru A.R.R.
            Art. 3. - A.R.R. preia toate drepturile si obligatiile Oficiului Rutier central care decurg din activitatea curenta si din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau straine, si se substituie acestuia în litigiile în curs de judecata.
            Art. 4. - (1) Conducerea A.R.R. este asigurata de catre un consiliu de conducere format din 9 persoane.
            (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat sef.
            Art. 5. - Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 6. - (1) Personalul preluat de la Oficiul Rutier Central si de la Inspectoratul rutier din cadrul Ministerului Transporturilor se considera transferat la A.R.R.
            (2) Personalul transferat beneficiaza de salariile si drepturile avute anterior pâna la încheierea contractului colectiv de munca al personalului de la A.R.R., precum si de alte drepturi prevazute în legislatia în vigoare.
            Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de munca.
            (3) Contractul colectiv de munca va fi negociat si înregistrat la directia generala de munca si protectie sociala în termen de 60 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri.
            (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            (5) Personalul A.R.R. cu atributii de inspectie si de control poarta uniforma de serviciu cu însemne specifice.
            (6) Forma, însemnele specifice si modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea consiliului de conducere al A.R.R.
            Art. 7. - (1) A.R.R. întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliul de conducere al A.R.R. si se aproba de Ministerul Transporturilor, în conditiile legii.
            (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al A.R.R. ramân la dispozitia acesteia si se folosesc în anul urmator cu aceeasi destinatie.
            (4) A.R.R. poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli în valuta, în conditiile prevazute de actele normative în vigoare.
        (5) A.R.R. propune modalitatile de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, în lei si în valuta, rambursabile din veniturile extrabugetare prevazute în bugetul de venituri si cheltuieli.
            Art. 8. - În exercitarea atributiilor specifice de inspectie si control, personalul A.R.R. are drept de control asupra autovehiculelor rutiere în trafic, inclusiv la punctele de control de trecere a frontierei deschise traficului rutier, precum si
la sediile operatorilor de transport rutier, pe baza legitimatiei speciale emise si în conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor.
            Art. 9. - Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finantarea Inspectoratului rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, ramase neutilizate la data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri, se vireaza la Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului.
            Art. 10. - Se autorizeaza Ministerul Finantelor sa efectueze modificarile corespunzatoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 9.
            Art. 11. - Hotarârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
            a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se elimina sintagma „Inspectoratul rutier“;
            b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevazuta în anexa nr. 1 se elimina „Inspectoratul rutier“;
            c) pozitia nr. 34 din anexa nr. 2 va avea urmatorul cuprins: „34. Autoritatea Rutiera Româna - A.R.R.“;
            d) pozitia A1 „Inspectoratul rutier“ din anexa nr. 3 se abroga, cu modificarea corespunzatoare a totalului, de la 7 la 2.
            Art. 12. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarâre.
            Art. 13. - Pe data intrarii în vigoare a prezentei hotarâri se abroga prevederile art. 2 alin. 4, ale art. 3 si 4 din Hotarârea Guvernului nr. 223/1992 privind normele de organizare si efectuare a transporturilor auto internationale de persoane si marfuri, a transporturilor auto de persoane în trafic interjudetean si judetean si a transporturilor auto de marfuri agabaritice si periculoase, republicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 95 din 13 aprilie 1994, cu modificarile ulterioare, pozitia nr. 6 din anexa la Hotarârea Guvernului nr. 579/1997 privind înfiintarea si organizarea serviciilor publice descentralizate
ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale în judetul Ilfov, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 7 octombrie 1997, precum si orice alte dispozitii contrare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
Contrasemneaza:
Ministrul transporturilor,
Traian Basescu
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 24 septembrie 1998.
Nr. 625.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Autoritatii Rutiere Romane - A.R.R.

CAPITOLUL I
Prevederi generale

            Art. 1. - Autoritatea Rutiera Romana - A.R.R., denumita in continuare A.R.R., este infiintata potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor.
            Art. 2. - A.R.R. este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor, finantata integral din venituri extrabugetare obtinute din prestatii de servicii specifice si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare si ale prezentului regulament.
            Art. 3. - A.R.R. are sediul in municipiul Bucuresti, bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.

CAPITOLUL II
Atributii

            Art. 4. - A.R.R. este organismul tehnic specializat al Ministerului Transporturilor si are urmatoarele atributii:
            a) exercita inspectia si controlul de stat privind respectarea reglementarilor interne si internationale specifice transporturilor rutiere, referitoare la conditiile de siguranta a transporturilor rutiere si de protectie a mediului;
            b) acorda licente de transport si de executie pentru operatorii de transport si licente pentru activitati conexe transportului rutier, conform prevederilor legale;
            c) controleaza respectarea normelor obligatorii de securitate rutiera, stabilite de Ministerul Transporturilor;
            d) controleaza existenta autorizatiilor de transport la autovehiculele in trafic international de marfuri si de calatori in punctele de control de trecere a frontierei, conform legislatiei in vigoare;
            e) controleaza respectarea normelor de calitate a serviciilor publice de transport rutier de catre operatorii de transport;
            f) controleaza, in trafic, starea tehnica a autovehiculelor si remorcilor, precum si legalitatea transporturilor, in comun cu Directia Generala a Politiei Rutiere si cu Registrul Auto Roman, dupa caz;
            g) controleaza activitatea comisiilor de clasificare a autocarelor si autobuzelor pe stele si categorii;
            h) controleaza punerea in aplicare a normelor si reglementarilor specifice transporturilor rutiere de catre operatorii de transport;
            i) asigura controlul, conform actelor normative in vigoare, al achitarii de catre contribuabili a obligatiilor privind constituirea Fondului special al drumurilor publice;
            j) asigura executarea silita a creantelor la bugetul Fondului special al drumurilor publice;
            k) controleaza starea fizica a infrastructurii rutiere si propune masuri de inlaturare a pericolelor privind securitatea rutiera;
            l) controleaza modul de utilizare a licentelor de transport si de executie si a autorizatiilor de transport international ale operatorilor de transport;
            m) atribuie licente pentru trasee judetene, dupa avizarea lor de catre Delegatia permanenta a consiliului judetean, pentru trasee interjudetene, precum si licente pentru transportul public rutier international de persoane prin servicii regulate;
            n) elaboreaza programe de transport rutier public de persoane prin servicii regulate;
            o) inregistreaza operatorii de transport in Registrul operatorilor de transport rutier;
            p) tine evidenta detinatorilor de licente pentru executarea de transporturi rutiere si/sau de activitati conexe acestuia, centralizeaza si valorifica informatiile, in vederea intocmirii unei baze de date privind operatorii de transport;
            q) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor normele ce definesc sistemul calitatii prestatiilor de transport rutier si controleaza respectarea acestora de catre operatorii de transport;
            r) avizeaza indeplinirea conditiilor de functionare a scolilor de pregatire a conducatorilor auto, precum si a programei scolare;
            s) avizeaza programa de pregatire si perfectionare profesionala a personalului care efectueaza transporturi periculoase, agabaritice si perisabile si programa de pregatire si perfectionare profesionala a persoanelor desemnate sa conduca activitati de transport rutier, conform reglementarilor in vigoare;
            s) atesta persoanele desemnate sa conduca activitati de transport rutier, in baza reglementarilor emise de Ministerul Transporturilor;
            t) efectueaza verificarea si atestarea profesionala periodica a instructorilor si profesorilor din cadrul procesului de pregatire si perfectionare profesionala a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere si a persoanelor desemnate sa conduca permanent si efectiv activitatea de transport rutier si/sau activitatile conexe acestuia;
            t) analizeaza si rezolva reclamatiile, sesizarile si propunerile privind calitatea serviciilor publice si modul de acordare a licentelor de transport, a licentelor de executie si a autorizatiilor de transport international;
            u) analizeaza si sanctioneaza, in limita competentelor, abaterile de la reglementarile in vigoare din domeniul transporturilor rutiere si ia masuri de retragere a licentelor de transport sau de executie in cazuri justificate;
            v) acorda consultanta in probleme privind normele si reglementarile interne si internationale din domeniul transporturilor rutiere si servicii de informare si indrumare a operatorilor de transport rutier;
            w) colaboreaza cu alte organisme de specialitate, in vederea initierii unor programe de prevenire a evenimentelor rutiere, si participa la activitatea de cercetare a evenimentelor deosebite si a situatiilor de pericol, pentru limitarea lor;
            x) colaboreaza cu alte organe de specialitate, in vederea solutionarii reclamatiilor, sesizarilor, si analizeaza propunerile privind calitatea serviciilor si a sigurantei transporturilor, a protectiei mediului inconjurator, precum si pentru asigurarea conditiilor unui mediu concurential normal;
            y) colaboreaza cu institutii si organisme nationale si internationale la organizarea unor actiuni de cunoastere si aplicare a reglementarilor in domeniul transporturilor rutiere;
            z) exercita alte atributii date in competenta sa de catre Ministerul Transporturilor.

CAPITOLUL III
Patrimoniul

            Art. 5. - Patrimoniul este constituit din bunuri proprietate privata a statului, date in administrarea A.R.R. pe toata durata de existenta a acesteia, care pot fi instrainate in conditiile legii.

CAPITOLUL IV
Structura organizatorica

            Art. 6. - Structura organizatorica a A.R.R. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 7. - Pentru indeplinirea atributiilor sale, la nivel central si in teritoriu, A.R.R. poate avea in structura sa organizatorica agentii si puncte de control.
            Art. 8. - A.R.R. are in structura sa organizatorica Inspectoratul rutier, organizat la nivel de directie.

CAPITOLUL V
Organele de conducere

            Art. 9. - (1) Conducerea A.R.R. este asigurata de catre un consiliu de conducere compus din 9 persoane.
            (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat sef.
            Art. 10. - Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 11. - Salarizarea directorului general - inspector de stat sef, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 12. - Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
            Art. 13. - Consiliul de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente;
            a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
            b) aproba regulamentul de ordine interioara;
            c) aproba strategia de dezvoltare sau modernizare a A.R.R.;
            d) propune spre aprobare Ministerului transporturilor structura organizatorica a A.R.R.;
            e) numeste si revoca personalul de conducere al A.R.R.;
            f) asigura negocierea contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
            g) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si il supune spre aprobare Ministerului Transporturilor si asigura executia acestuia dupa aprobare;
            h) aproba sau propune spre aprobare, dupa caz, documentatiile tehnico-economice aferente investitiilor ce urmeaza a se realiza de catre A.R.R., in conditiile legii;
            i) propune modalitati de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
            j) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului A.R.R., in conditiile legii;
            k) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestatiile de servicii;
            l) analizeaza raportul trimestrial al A.R.R. privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;
            m) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul A.R.R.;
            n) analizeaza si propune Ministerului Transporturilor proiecte de noi acte normative sau modificari ale celor existente, pentru a fi supuse aprobarii, potrivit legii;
            o) aproba inchirierea de cladiri, spatii si terenuri aflate in administrarea A.R.R.;
            p) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul A.R.R.;
            q) elaboreaza si/sau avizeaza, dupa caz, si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor norme si reglementari specifice obiectului sau de activitate;
            r) exercita orice atributii care ii revin din reglementarile in vigoare, din regulamentul sau de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor.
            Art. 14. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material, conform intelegerii, pe baza de conventie civila.
            Art. 15. - Presedintele consiliului de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente;
            a) asigura conducerea operativa a A.R.R.;
            b) reprezinta A.R.R. in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
            c) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor A.R.R.;
            d) numeste si, dupa caz, revoca personalul din conducerea compartimentelor A.R.R.;
            e) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul A.R.R.;
            f) exercita orice atributii care ii revin din hotararile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.
            Art. 16. - (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
            (2) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de catre presedinte.
            (3) Sedintele consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unul dintre membrii acestuia.
            (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
            Art. 17. - Consiliul de conducere prezinta, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii din perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.

CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri si cheltuieli

            Art. 18. - (1) A.R.R. intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al A.R.R. se avizeaza de catre consiliul de conducere si se aproba de Ministerul Transporturilor, in conditiile legii.
            Art. 19. - Soldurile anuale rezultate din executia bugetului A.R.R. raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.

CAPITOLUL VII
Personalul

            Art. 20. - (1) Personalul A.R.R. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioara al A.R.R.
            (2) Personalul A.R.R. cu atributii de inspectie si control poarta uniforma de serviciu.
            (3) Forma, insemnele specifice si modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea consiliului de conducere al A.R.R.
            (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.

CAPITOLUL VIII
Relatiile A.R.R.

            Art. 21. - A.R.R. poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu agenti economici, din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate.

ANEXA Nr. 2

SITUATIA
bunurilor (mijloace fixe si obiecte de inventar) ce urmeazã a fi preluate
de Autoritatea Rutierã Românã - A.R.R.


Nr.
crt.
Bunurile
Valoarea de inventar
(lei)

0
1
2

1. Mijloace fixe
16.417.298
2. Obiective de inventar
  1.890.308

TOTAL:
18.107.606

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea si functionarea Autoritãtii Feroviare Române - AFER

            În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe cãile ferate române si reorganizarea Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1 - (1) Autoritatea Feroviarã Româna - AFER, denumitã în continuare AFER, este organismul tehnic specializat al Minisierului Transporturilor, desemnat sã asigure, în principal, inspectia de stat si controlul de sigurantã a circulatiei în transportul feroviar si cu metroul, activitatea specificã de registru feroviar, licentierea operatorilor de transport feroviar, autorizarea si supravegherea tehnicã a furnizorilor interni de produse si servicii în domeniul feroviar, organizarea examenelor si emiterea atestatelor, certificatelor si a licentelor, dupã caz, pentru personalul de sigurantã a circulatiei, cercetarea evenimentelor si accidentelor feroviare.
            (2) Atributiile si modul de organizare si functionare ale AFER sunt cuprinse în regulamentul de organizare si functionare prevãzut în anexa nr. 1.
            (3) AFER este institutie publicã finantatã integral din venituri extrabugetare realizate din prestatii de servicii specifice, precum si din desfãsurarea altor activitãti privind valorificarea unor produse din activitãti proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, studii, proiecte, lucrãri, alte prestãri de servicii, exploatãri ale unor bunuri pe care le are în administrare etc., pe baza de tarife stabilite în conditiile legii.
            Art. 2. - (1) Patrimoniul AFER se constituie prin preluarea în administrare a activului si a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Român - REFER", rezultate din bilantul de închidere de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a douã autoturisme aflate în folosinta Inspectoratului feroviar, precum si prin preluarea, fãrã platã, din patrimoniul Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Românã, a sase vagoane si a unei locomotive, utilizate la efectuarea de încercãri specifice sigurantei circulatiei în transportul feroviar, potrivit anexelor nr. 2 si 3.
            (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor si, respectiv, a patrimoniului Societãtii Nationale a Cãilor Ferate Române se diminueazã cu valoarea bunurilor prevãzute în anexa nr. 2 si, respectiv, nr. 3.
            (3) Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la alin. (1) se face pe baza de protocol în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privatã a statului, date în administrarea AFER pe toata durata de existenta a acesteia, putând fi înstrãinate, în conditiile legii.
            (5) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si registru, parcul normat al AFER este de 35 de autoturisme cu o norma de consum de combustibil de 300 litri pe lunã si pe autoturism. Nu se considerã depãsiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadreazã în cantitatea de combustibil normatã în raport cu numãrul de autoturisme aprobat pentru AFER.
            Art. 3. - AFER preia toate drepturile si obligatiile si Regiei Autonome "registrul feroviar român - refer" care decurg din activitatea curentã si din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice, române sau strãine, si se substituie acesteia în litigiile în curs de judecatã.
            Art. 4. - (1) Conducerea AFER este asiguratã de cãtre un consiliu de conducere format din 9 persoane.
            (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER.
            Art. 5. - Activitatea de inspectie si control, organizatã distinct în cadrul AFER, este condusã de cãtre inspectorul de stat sef, care este si vicepresedintele consiliului de conducere.
            Art. 6. - Directorul general, inspectorul de stat sef si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 7. - (1) Personalul preluat de la Regia Autonomã "Registrul Feroviar Roman - REFER" si de la Inspectoratul feroviar din cadrul Ministerului Transporturilor se considerã transferat la AFER.
            (2) Personalul prevãzut la alin.(1), care, la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, a beneficiat de facilitãti la cãlãtoria pe calea feratã, beneficiazã în continuare de acestea, în aceleasi conditii în care a beneficiat ca salariat al Regiei Autonome "registrul feroviar român - refer" sau al Inspectoratului feroviar din cadrul Ministerului Tiansporturilor.
            (3) Personalul transferat beneficiazã de salariile si drepturile avute anterior pânã la încheierea contractului colectiv de muncã al personalului de la AFER, precum si de alte drepturi prevãzute în legislatia în vigoare. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncã.
            (4) Contractul colectiv de muncã va fi negociat si înregistrat la directia generalã de muncã si protectie socialã în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (5) Salarizarea personalului se face potrivit reglementãrilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            Art. 8. - (1) AFER întocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeazã de consiliul de conducere al AFER si se aprobã de Ministerul Transporturilor.
            (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al AFER rãmân la dispozitia acesteia si se folosesc în anul urmãtor cu aceeasi destinatie.
            (4) AFER poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli în valutã, în conditiile prevãzute de actele normative în vigoare.
            (5) AFER propune modalitãtile de finantare a dotãrii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, în lei si în valutã, rambursabile din veniturile extrabugetare prevãzute în bugetul de venituri si cheltuieli.
            Art. 9. - Pentru respectarea cerintelor privind securitatea transportului feroviar si cu metroul, în activitãtile de construire, reparare, întretinere si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare se vor utiliza numai produse, servicii, precum si personal pentru care AFER a eliberat, dupã caz, certificate, atestate, autorizatii si/sau licente.
            Art. 10. - În exercitarea atributiilor de control, inspectie de stat si de registru, personalul AFER si, dupã caz, personalul Ministerului Transporturilor are drept de control pe toate mijloacele de transport feroviar si pe metrou, în unitãtile cu specific feroviar care functioneazã sub autoritatea sau în subordinea Ministerului Transporturilor, în societãtile comerciale care furnizeazã produse sau presteazã servicii pentru calea feratã si metrou si în unitãtile operatorilor de transport feroviar, pe baza legitimatiei speciale emise si în conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor.
            Art. 11. - Pentru organizarea si desfãsurarea în teritoriu a activitãtilor de inspectie, control si registru, Societatea Nationalã a Cãilor Ferate Române va asigura AFER, pe baza de conventie, spatii pentru birouri, în limita a 60-80 m2, la fiecare sediu actual al regionalelor de cale feratã din structura S.N.C.F.R., si în limita a 160-180m2, în clãdirea Palatului C.F.R.
            Art. 12. - Hotãrârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã dupã cum urmeazã:
            a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se eliminã sintagma "Inspectoratul feroviar";
            b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevãzutã în anexa nr. 1 se eliminã "inspectoratul feroviar";
            c) pozitia nr. 45 din anexa nr. 2 se abrogã;
            d) anexa nr. 2 se completeazã la "Unitãti subordonate Ministerului Transporturilor" cu o nouã pozitie care va avea urmãtorul cuprins:
            "351. Autoritatea Feroviare Românã - AFER                 Extrabugetarã Bucuresti"
             e) pozitia A3 "inspectoratul feroviar" din anexa nr. 3 se abrogã, cu modificarea corespunzãtoare a totalului, de la 13 la 10.
            Art. 13. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 14. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã prevederile referitoare la înfiintarea Regiei Autonome "registrul feroviar român - refer" din Hotãrârea Guvernului nr. 162/1993 privind înfiintarea si functionarea Regiei Autonome "registrul feroviar român - refer" si a Societãtii Comerciale "institutul de cercetãri în transporturi -incertrans" - S.A., publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 13 mai 1993, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 24 septembrie 1998.
Nr. 626.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Autoritatii Feroviare Romane - AFER

CAPITOLUL I
Prevederi generale

            Art. 1. - Autoritatea Feroviara Romana - AFER, denumita in continuare AFER, este organizata si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 320 din 28 august 1998.
            Art. 2. - AFER este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor, finantata integral din venituri extrabugetare, care isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare si ale prezentului regulament.
            Art. 3. - AFER are sediul in municipiul Bucuresti, Calea Grivitei nr. 393, sectorul 1.

CAPITOLUL II
Atributii

            Art. 4. - In activitatea de control si inspectie de stat AFER are urmatoarele atributii:
            a) supravegheaza respectarea reglementarilor interne si internationale in transportul feroviar si cu metroul;
            b) supravegheaza respectarea reglementarilor si instructiilor privitoare la siguranta circulatiei, securitatea transporturilor, protectia mediului si calitatea serviciilor publice, in transportul feroviar si cu metroul;
            c) supravegheaza respectarea normelor tehnice obligatorii in activitatile de construire, modernizare, exploatare, intretinere, reparare si verificare tehnica a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
            d) cerceteaza evenimentele sau accidentele grave, produse in activitatea de transport feroviar si cu metroul, si asigura cercetarea celorlalte evenimente sau accidente;
            e) elaboreaza si/sau avizeaza, dupa caz, si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor:
            - normative privind constructia si protectia caii ferate;
            - reglementari specifice destinate asigurarii compatibilitatii sistemului national de transport feroviar cu sistemele internationale de transport;
            - norme tehnice obligatorii pentru constructia, modernizarea, exploatarea, intretinerea, repararea si verificarea tehnica a infrastructurii feroviare si a materialului rulant;
            - norme obligatorii de siguranta a traficului in transporturile feroviare si cu metroul, precum si pentru transportul multimodal si combinat;
            - norme si regulamente obligatorii pentru detinatorii de linii industriale si de mijloace de transport pe calea ferata, care au acces pe infrastructura feroviara, dupa caz, precum si pentru beneficiarii de transport;
            - norme obligatorii de acordare a licentelor pentru operatorii si intermediarii de transport feroviar;
            - norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de marfuri periculoase;
            - norme obligatorii de atestare, certificare si de acordare a licentelor pentru personalul din transportul feroviar si cu metroul, care lucreaza in siguranta circulatiei;
            - norme de repartizare nediscriminatorie a utilizarii capacitatilor infrastructurii feroviare;
            - nomenclatorul de functii al personalului care lucreaza sau concura la siguranta circulatiei;
            - reglementari privind inmatricularea materialului rulant;
            - alte norme si reglementari specifice transportului feroviar si cu metroul;
            f) organizeaza examene si emite atestate, certificate, licente, dupa caz, pentru personalul din transportul feroviar si cu metroul, care lucreaza in siguranta circulatiei;
            g) acorda licente operatorilor si intermediarilor de transport feroviar;
            h) autorizeaza infiintarea si functionarea centrelor de pregatire, perfectionare si de autorizare a personalului din transporturile feroviare si cu metroul;
            i) autorizeaza efectuarea de lucrari in zona de siguranta si de protectie a infrastructurii feroviare;
            j) alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa de catre Ministerul Transporturilor.
            Art. 5. - In activitatea de registru feroviar AFER are urmatoarele atributii:
            a) efectueaza omologarea tehnica de tip a vehiculelor de transport feroviar si cu metroul, precum si de transport urban pe sine;
            b) atesta, din punct de vedere tehnic, materialul rulant, in vederea inmatricularii acestuia;
            c) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, liniile de cale ferata, lucrarile de arta feroviare si instalatiile de semnalizare, de control al circulatiei si de alimentare cu energie electrica, aferente caii ferate, inclusiv liniile ferate industriale care au acces la infrastructura feroviara, cu ocazia construirii, modernizarii sau repararii capitale a acestora;
            d) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, functionarea statiilor de cale ferata;
            e) certifica/omologheaza materialele, componentele si echipamentele utilizate la construirea, repararea, intretinerea si exploatarea materialului rulant si a infrastructurii feroviare si, dupa caz, elaboreaza agremente tehnice pentru acestea;
            f) elaboreaza agremente tehnice pentru tehnologiile specifice construirii, modernizarii, repararii, intretinerii si exploatarii infrastructurii feroviare;
            g) efectueaza verificari si incercari de laborator pentru determinarea conformitatii produselor si serviciilor, din punct de vedere al caracteristicilor si parametrilor determinanti, pentru siguranta circulatiei, protectia vietii si a mediului inconjurator, aferente transportului feroviar, cu metroul si transportului urban pe sine;
            h) avizeaza documentatiile tehnice pentru construirea sau modernizarea materialului rulant si a infrastructurii utilizate in transportul feroviar, cu metroul si in transportul urban pe sine;
            i) efectueaza atestarea profesionala de specialitate a personalului care asigura pregatirea, perfectionarea si autorizarea lucratorilor din siguranta circulatiei;
            j) autorizeaza, din punct de vedere tehnic, agentii economici care efectueaza lucrarile de constructie, intretinere si reparare a elementelor infrastructurii feroviare si a materialului rulant si/sau care certifica sistemele calitatii acestora;
            k) autorizeaza si supravegheaza, din punct de vedere tehnic, furnizorii interni de produse si servicii in domeniul feroviar;
            l) autorizeaza/atesta laboratoarele de incercari, precum si standurile si dispozitivele speciale, utilizate la verificarea si tinerea sub control a unor caracteristici determinante pentru securitatea transporturilor feroviare, in procesele de construire, reparare, intretinere, revizie tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
            m) efectueaza studii si cercetari in domeniul feroviar, cu prioritate pentru programele nationale de cercetare;
            n) efectueaza instruirea si atestarea periodica a personalului cu responsabilitati in cadrul sistemelor calitatii din unitatile de construire, reparare, intretinere, revizie tehnica si exploatare a materialului rulant si a infrastructurii feroviare;
            o) acorda asistenta tehnica de specialitate si efectueaza expertize, inspectii si receptii tehnice in domeniul transporturilor feroviare si cu metroul;
            p) asigura evidenta si pastrarea normelor, reglementarilor, specificatiilor, instructiunilor, metodologiilor, procedurilor si prescriptiilor, aferente domeniului sau de activitate;
            q) editeaza, traduce, multiplica, tipareste si comercializeaza reglementari tehnice, publicatii si lucrari proprii, specifice domeniului sau de activitate;
            r) publica periodic lista cuprinzand persoanele juridice si fizice carora AFER le-a eliberat, le-a retras sau le-a suspendat licente, certificate, atestate, documente de omologare;
            s) certifica produse, servicii si sisteme ale calitatii si in alte domenii pentru care este acreditata la nivel national sau international;
            t) alte atributii specifice domeniului sau de activitate, date in competenta sa de catre Ministerul Transporturilor.
            Art. 6. - AFER poate desfasura si alte acivitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, studii, proiecte, lucrari, alte prestari de servicii, exploatari ale unor bunuri pe care le are in administrare etc., pe baza de tarife stabilite in conditiile legii.

CAPITOLUL III
Patrimoniul

            Art. 7. - Patrimoniul AFER se constituie prin preluarea in administrare a activului si a pasivului Regiei Autonome "Registrul Feroviar Roman - REFER", rezultat din bilantul de inchidere.
            Art. 8. - (1) Patrimoniul AFER, constituit potrivit art. 7, se completeaza prin preluarea a doua autoturisme din dotarea Ministerului Transporturilor, precum si a sase vagoane si a unei locomotive din patrimoniul Societatii Nationale a Cailor Ferate Romane.
            (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata a statului, date in administrare AFER pe toata durata de existenta a acesteia, putand fi instrainate in conditiile legii.

CAPITOLUL IV
Structura organizatorica

            Art. 9. - Structura organizatorica a AFER se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, asigurandu-se si reprezentare in teritoriu.
            Art. 10. - Activitatea de inspectie si control se organizeaza distinct in cadrul AFER.

CAPITOLUL V
Organele de conducere

            Art. 11. - (1) Conducerea AFER este asigurata de catre un consiliu de conducere compus din 9 persoane.
            (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general al AFER.
            Art. 12. - Activitatea de inspectie si control, organizata distinct in cadrul AFER, este condusa de catre inspectorul de stat sef, care este si vicepresedinte al consiliului de conducere.
            Art. 13. - Directorul general, inspectorul de stat sef si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 14. - Salarizarea directorului general, a inspectorului de stat sef, precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 15. - Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
            Art. 16. - Consiliul de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
            a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
            b) aproa regulamentul de ordine interioara;
            c) aproba strategia de dezvoltare sau de modernizare a AFER;
            d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorica a AFER;
            e) prezinta, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate in perioada expirata si programul de activitate pentru anul in curs;
            f) numeste si revoca personalul de conducere si ii stabileste salariile;
            g) asigura negocierea contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
            h) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli si asigura executia acestuia dupa aprobare;
            i) aproba sau propune spre aprobare, dupa caz, investitiile ce urmeaza a se realiza de catre AFER in conditiile legii;
            j) propune modalitati de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
            k) propune majorarea sau diminuarea patrimoniului AFER, in conditiile legii;
            l) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestatiile de servicii;
            m) aproba raportul trimestrial al AFER privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;
            n) aproba rapoartele periodice, conform legii, ale compartimentelor de control din cadrul AFER;
            o) analizeaza si propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative sau modificari ale celor existente, pentru a fi supuse aprobarii, potrivit legii;
            p) aproba inchirierea de cladiri, spatii si terenuri ale AFER;
            q) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul AFER;
            r) exercita orice atributii care ii revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor.
            Art. 17. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material, conform intelegerii, pe baza de conventie civila.
            Art. 18. - Presedintele consiliului de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
            a) propune numirea si, dupa caz, revocarea personalului de conducere din cadrul AFER;
            b) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul AFER;
            c) asigura conducerea operativa a AFER, impreuna cu inspectorul de stat sef si cu directorii adjuncti;
            d) reprezinta AFER in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
            e) exercita orice atributii care ii revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotararile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.
            Art. 19. - (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
            (2) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre vicepresedinte sau de un membru al consiliului de conducere, delegat de catre presedinte.
            (3) Sedintele consiliului de conducere pot avea loc in situatia in care la acestea participa cel putin jumatate plus unul din membrii consiliului.
            (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.

CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri si cheltuieli

            Art. 20. - (1) AFER intocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli se avizeaza de Consiliul de conducere al AFER si se aproba de Ministerul Transporturilor.
            Art. 21. - Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al AFER raman la dispozitia acesteia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
            Art. 22. - AFER poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

CAPITOLUL VII
Personalul

            Art. 23. - (1) Personalul AFER este supus prevederilor statutului personalului feroviar si ale regulamentului de ordine interioara al AFER.
            (2) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            (3) Personalul AFER cu atributii de inspectie, control si registru poarta uniforma de serviciu cu insemne specifice.
            (4) Forma, insemnele specifice si modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea consiliului de conducere al AFER.

CAPITOLUL VIII
Relatiile AFER

            Art. 24. - AFER poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu agenti economici, din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate.

ANEXA Nr. 2

L I S TA
cuprinzând datele de identificare si valoarea de inventar a autoturismelor din dotarea Ministerului Transporturilor care se preiau în administrare de cãtre Autoritatea Feroviarã Românã - AFER


Nr.
crt.
Marca
si tipul
Tip-serie
motor
Numãrul de identificare
a caroseriei
Valoarea de inventar
(lei)

0 1 2 3 4

1. 
DACIA 1310 TLX
102-15
UU1R11711
  220.000
 
 
036868
 M2390833
 
2. 
DACIA 1310 L
102-14
UU1R11711
6.134.619
 
 
100575
 R2501000
 

 
 
TOTAL VALOARE:
 
6.354.619

ANEXA Nr. 3

BUNURILE
ce urmeazã a fi transferate de la Societatea Nationalã a Cãilor Ferate Române la Autoritatea Feroviarã Românã - AFER

    
Nr.
crt.
Denumirea
bunului
Nr. de
identificare 
Valoarea de inventar
(lei)
Valoarea rãmasã
neamotizatã

1.  Locomotivã LDH 1250
81-0283-2
196.357.221
 62.903.442
2.  Vagon-laborator
61.53.99.80.001-5
182.079.832
138.715.736
3. Vagon-laborator
61.53.99.92.001-1
148.249.497
 105.573501
4. Vagon-laborator
80.53.97.10.500-0
1.110.144
-
5. Vagon-laborator
80.53.97.30.200-3
31.845.067
20.174.362
6. Vagon-laborator
80.53.97.30.500-6
20.575.166
  8.522.575
7. Vagon-Eacs
31.53.5476.593-7
13.223.566
  9.917.753

TOTAL:
593.440.483
345.807.369

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind organizarea si functionarea lnspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C.

            În temeiul prevederilor art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, ale Ordonantei Guvernului nr. 42/1997 privind navigatia civilã si a art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 95/1998 privind înfiintarea unor institutii publice în subordinea Ministerului Transporturilor,

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., denumit în continuare I.N.C., este organismul tehnic, specializat al Ministerului Transporturilor, desemnat sã asigure, în principal, inspectia si supravegherea desfãsurãrii în sigurantã a navigatiei în apele nationale navigabile, inspectia navelor sub pavilion român în apele internationale, coordonarea activitãtilor de cãutare si salvare pe mare, controlul respectãrii reglementãrilor interne în domeniul transporturilor navale, a acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte, înmatricularea navelor sub pavilion român, atestarea si brevetarea personalului navigant, precum si cercetarea evenimentelor si accidentelor de navigatie.
            (2) Atributiile si modul de organizare si functionare ale I.N.C. sunt cuprinse în regulamentul de organizare si functionare prevãzut în anexa nr. 1.
            (3) l.N.C. este institutie publicã finantatã integral din venituri extrabugetare realizate din prestatiile de servicii specifice, precum si din desfãsurarea altor activitãti privind valorificarea unor produse din activitãti proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, alte prestãri de servicii, exploatarea unor bunuri pe care le au în administrare etc., pe bazã de tarife stabilite în conditiile legii.
            Art. 2. - (1) Patrimoniul I.N.C. se constituie prin preluarea în administrare a activului si a pasivului cãpitãniilor zonale Constanta, Tulcea, Galati, Giurgiu si Drobeta-Turnu Severin, prevãzute în anexa nr. 2, precum si prin preluarea în administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate în folosinta Inspectoratului Navigatiei Civile, prevãzute în anexa nr. 3.
            (2) Valoarea patrimoniului aflat în administrarea Ministerului Transporturilor se diminueazã cu valoarea bunurilor prevãzute în anexa nr. 3.
            (3) Predarea-preluarea bunurilor prevãzute la alin. (1) se face pe bazã de protocol, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privatã a statului, date în administrare l.N.C. pe toatã durata de existenta a acestuia, care pot fi înstrãinate în conditiile legii.
            (5) Pentru exercitarea atributiilor specifice de inspectie, control si supraveghere, parcul normat al I.N.C. este de 35 de autoturisme, cu o normã de consum de combustibil de 300 litri pe lunã si pe autoturism. Nu se considerã depãsiri ale consumului normat pe autoturism consumul care, la nivelul anului, se încadreazã în cantitatea de combustibil normatã în raport cu numãrul de autoturisme aprobat I.N.C.
            Art. 3. - I.N.C. preia toate drepturile si obligatiile cãpitãniilor zonale Constanta, Tulcea, Galati, Giurgiu, Drobeta-Turnu Severin, care decurg din activitatea curentã si din contractele încheiate cu persoane fizice sau juridice române sau strãine, si se substituie acestora în litigiile în curs de judecatã.
            Art. 4. - (1) Conducerea I.N.C. este asiguratã de un consiliu de conducere format din 9 persoane.
            (2) Presedintele consiliului de conducere este directorul general - inspector de stat sef.
            Art. 5. - Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 6. - I.N.C. are în structura sa organizatoricã cãpitãnii de port cu oficiile de cãpitãnie aferente, care îsi desfãsoarã activitatea în teritoriu.
            Art. 7. - (1) Personalul preluat de la cãpitãniile Constanta, Tulcea, Galati, Giurgiu si Drobeta-Turnu Severin si de la Inspectoratul Navigatiei Civile din cadrul Ministerului Transporturilor se considerã transferat la I.N.C.
            (2) Personalul transferat beneficiazã de salariile si drepturile avute anterior pânã la încheierea contractului de muncã al personalului de la I.N.C., precum si de alte drepturi prevãzute în legislatia în vigoare. Drepturile de salarizare si celelalte drepturi de personal se stabilesc prin contractul colectiv de muncã.
            (3) Contractul colectiv de muncã va fi negociat si înregistrat la directia generalã de muncã si protectie socialã în termen de 60 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementãrilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            (5) Personalul I.N.C. va purta uniformã de serviciu cu grade si însemne specifice.
            (6) Forma, însemnele specifice si modul de acordare a uniformelor se aprobã prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea Consiliului de conducere al I.N.C.
            Art. 8. - (1) I.N.C. întocmeste, anual, bugetul de venituri si cheltuieli, în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli este avizat de Consiliul de conducere al I.N.C. si este aprobat de Ministerul Transporturilor, în conditiile legii.
            (3) Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al I.N.C. rãmân la dispozitia acestuia si se folosesc în anul urmãtor cu aceeasi destinatie.
            (4) I.N.C. poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli în valutã, în conditiile prevãzute de actele normative în vigoare.
            (5) I.N.C. propune modalitãtile de finantare a dotãrii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau împrumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, în lei si în valutã, rambursabile din veniturile extrabugetare prevãzute în bugetul de venituri si cheltuieli.
            Art. 9. - În exercitarea atributiilor de inspectie, control si supraveghere a navigatiei în apele nationale navigabile, personalul I.N.C. are drept de control pe toate mijloacele de transport naval, pe baza legitimatiei speciale emise si în conditiile stabilite de Ministerul Transporturilor.
            Art. 10. - (1) Pontoanele si navele din dotarea Inspectoratului Navigatiei Civile si a cãpitãniilor zonale, aferente executãrii atributiilor specifice, sunt scutite de la plata tarifelor portuare.
            (2) Acelasi regim se aplicã si bunurilor din dotarea I.N.C., aflate în incintele portuare.
            Art. 11. - Spatiile ocupate în clãdirile în care îsi desfãsurau activitatea Inspectoratul Navigatiei Civile si cãpitãniile zonale la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se preiau în folosintã de cãtre I.N.C., cu plata chiriilor aferente, stabilite prin contract.
            Art. 12. - (1) Veniturile încasate de cãtre cãpitãniile zonale Constanta, Tulcea, Galati, Giurgiu si Drobeta-Turnu Severin pânã la intrarea în vigoare a prezentei hotãrâri se vireazã la bugetul de stat, iar cheltuielile de functionare a acestor institutii publice se suportã, pânã la aceeasi datã, din alocatiile bugetare prevãzute în bugetul Ministerului Transporturilor capitolul 68.01 "transporturi si comunicatii".
            (2) Cãpitãniile zonale prevãzute la alin. (1) vor prezenta Ministrului Transporturilor deconturile justificative pentru alocatiile bugetare primite de la bugetul de stat pentru perioada cât au functionat în regim de institutii publice finantate integral de la bugetul de stat. Deconturile justificative se vor întocmi si prezenta conform normelor în vigoare iar eventualele diferente se vor regulariza pe baza dãrii de seamã contabile întocmite la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
            (3) Sumele nejustificate vor fi virate la bugetul de stat, prin intermediul Ministerului Transporturilor, pânã la data de 5 octombrie 1998.
            Art. 13. - Creditele bugetare aprobate prin bugetul Ministerului Transporturilor pe anul 1998 pentru finantarea Inspectoratului Navigatiei Civile din cadrul Ministerului Transporturilor si pentru functionarea cãpitãniilor zonale Constanta, Tulcea, Galati, Giurgiu si Drobeta-Turnu Severin rãmase neutilizate la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, se vireazã la Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului.
            Art. 14. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã efectueze modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 1998, rezultate din aplicarea prevederilor art. 13.
            Art. 15. - Hotãrârea Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea si functionarea Ministerului Transporturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 7 martie 1997, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
            a) din cuprinsul art. 3 alin. (1) se eliminã sintagma "Inspectoratul Navigatiei Civile";
            b) din organigrama Ministerului Transporturilor prevãzutã în anexa nr. 1 se eliminã "inspectoratul navigatiei civil";
            c) pozitiile nr. 2-6 din anexa nr. 2 se abrogã;
            d) anexa nr. 2 se completeazã la "Unitãti subordonate Ministerului Transporturilor" cu o nouã pozitie cu urmãtorul cuprins:
            352. Inspectoratul Navigatiei Civile                     Extrabugetarã Constanta
            e) pozitia A4 "inspectoratul navigatiei civile" din anexa nr. 3 se abrogã, cu modificarea corespunzãtoare a totalului, de la 10 la 7.
            Art. 16. - Anexele nr. 1- 3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 17. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrârii se abrogã pozitiile nr. 2-6 de la pct. 1 si 2 din anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 119/1996 pentru aprobarea numãrului maxim de dotare cu autoturisme si a normativului de consum lunar de carburanti la institutiile publice din subordinea Ministerului Transporturilor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 48 din 6 martie 1996, precum si Hotãrârea Guvernului nr. 62/ 1994 privind reorganizarea cãpitãniilor de port din România publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 15 din 13 aprilie 1994.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul finantelor,
Dan Radu Rusanu,
secretar de stat
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 24 septembrie 1998.
Nr. 627.

ANEXA Nr. 1

REGULAMENTUL
de organizare si functionare a Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C.

CAPITOLUL I
Prevederi generale

            Art. 1. - Inspectoratul Navigatiei Civile - I.N.C., denumit in continuare I.N.C., este organizat si functioneaza potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 95/1998 privind infiintarea unor institutii publice in subordinea Ministerului Transporturilor.
            Art. 2. - I.N.C. este institutie publica cu personalitate juridica in subordinea Ministerului Transporturilor, finantata integral din venituri extrabugetare si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor in vigoare si ale prezentului regulament.
            Art. 3. - I.N.C. are sediul in municipiul Constanta, Incinta Port Constanta nr. 1, judetul Constanta.

CAPITOLUL II
Atributii

            Art. 4. - I.N.C. are urmatoarele atributii:
            - supravegheaza, dirijeaza traficul si controleaza navigatia navelor aflate in apele nationale navigabile ale Romaniei, indiferent de pavilionul acestora;
            - elaboreaza si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor normele privind navigatia in apele nationale navigabile si urmareste punerea lor in aplicare;
            - cerceteaza evenimentele si accidentele in care sunt implicate navele in apele nationale ale Romaniei, indiferent de pavilionul acestora, precum si cele in care sunt implicate navele sub pavilion roman in marea libera;
            - ia masurile ce se impun in situatii de pericol, elaboreaza norme pentru prevenirea lor si formuleaza propuneri pentru completarea reglementarilor existente;
            - inscrie si inmatriculeaza navele sub pavilion roman, transcrie constituirea, transmiterea si stingerea drepturilor reale asupra acestora si elibereaza actul de nationalitate;
            - elaboreaza normele obligatorii de atestare, certificare si brevetare a personalului navigant si le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
            - aproba programele minime de pregatire si perfectionare pentru personalul navigant, asigurand organizarea si desfasurarea acestora, si aproba programul de pregatire in institutiile de specialitate;
            - organizeaza examene pentru atestarea, certificarea si brevetarea personalului navigant, acorda brevetele si certificatele de capacitate;
            - inmatriculeaza personalul navigant, elibereaza carnetul de marinar si efectueaza operatiunile de imbarcare/debarcare;
            - reconfirma, suspenda si anuleaza brevetele si certificatele de capacitate;
            - propune zonele din apele navigabile nationale in care pilotajul navelor este obligatoriu;
            - coordoneaza activitatea de asistenta, cautare si salvare si ia masurile ce se impun in situatii de pericol;
            - elaboreaza normele de aplicare a acordurilor si conventiilor internationale din domeniul navigatiei civile la care Romania este parte si le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
            - reprezinta Ministerul Transporturilor in organisme internationale din domeniul sigurantei navigatiei, pe baza de mandat;
            - aproba planurile anuale de semnalizare si lucrarile ce se executa in apele nationale navigabile;
            - autorizeaza, din punct de vedere al sigurantei navigatiei, activitatile care se desfasoara in apele nationale navigabile;
            - constata si sanctioneaza faptele care, potrivit legii, constituie contraventii la normele de siguranta a navigatiei civile, precum si cele privitoare la poluarea apelor nationale navigabile de catre nave;
            - elaboreaza planurile de actiune in caz de calamitati naturale, impreuna cu alte organe, si participa la coordonarea activitatilor de interventie;
            - controleaza si supravegheaza activitatea de agrement nautic, pescuit industrial si sportiv;
            - aproba intrarea/iesirea si miscarea navelor in porturi;
            - controleaza navele, indiferent de pavilion, aflate in apele nationale navigabile, precum si navele romanesti aflate in marea libera sau in porturile straine, cu privire la respectarea conditiilor tehnice de navigabilitate stabilite prin reglementari interne sau prin acorduri ori conventii internationale la care Romania este parte;
            - urmareste respectarea de catre nave a regimului juridic al apelor maritime interioare, al marii teritoriale, al zonei contigue si al zonei economice exclusive;
            - incuviinteaza expertizele navale, cu exceptia celor dispuse de instantele judecatoresti sau de organele de urmarire penala, si efectueaza, la cerere sau din oficiu, constatari privind nava, incarcatura si instalatiile portuare;
            - intocmeste formalitatile de sosire si de plecare pentru navele civile;
            - supravegheaza si controleaza activitatile de pilotaj, remorcaj si de legare a navelor in porturi;
            - supravegheaza si controleaza, din punct de vedere al sigurantei navigatiei, operatiunile de incarcare/descarcare, stivuire si amarare a marfurilor, imbarcare/debarcare a pasagerilor si de buncheraj;
            - controleaza functionarea sistemelor de semnalizare si stabileste necesitatea instalarii sau suprimarii semnalelor de navigatie;
            - controleaza modul de predare a reziduurilor la facilitatile destinate acestui scop;
            - emite avizele catre navigatori;
            - elaboreaza propuneri privind instituirea paselor obligatorii de intrare/iesire a navelor din porturi, a dispozitivelor de separare a traficului, a modului de semnalizare a zonelor de acces in porturi si a plajelor;
            - delimiteaza zonele de ancoraj si rada;
            - dispune inchiderea porturilor, atunci cand conditiile de siguranta a navigatiei o impun;
            - urmareste respectarea reglementarilor interne, a acordurilor si conventiilor internationale privind transportul de marfuri periculoase la care Romania este parte;
            - elaboreaza reguli specifice privind siguranta navigatiei pentru anumite porturi sau cai navigabile si le supune spre aprobare Ministerului Transporturilor;
            - indeplineste orice atributii specifice stabilite prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 5. - I.N.C. poate desfasura si alte activitati privind valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, chirii, prestatii editoriale, exploatari ale unor bunuri pe care le are in administrare si alte prestari de servicii, pe baza de tarife stabilite in conditiile legii.

CAPITOLUL III
Patrimoniul

            Art. 6. - (1) Patrimoniul I.N.C. se constituie prin preluarea in administrare a activului si a pasivului capitaniilor zonale Constanta, Tulcea, Galati, Giurgiu si Drobeta-Turnu Severin, precum si prin preluarea in administrare, din dotarea Ministerului Transporturilor, a unor bunuri aflate in folosinta Inspectoratului Navigatiei Civile.
            (2) Bunurile preluate potrivit alin. (1) sunt bunuri proprietate privata a statului, date in administrare I.N.C. pe toata durata de existenta a acestuia si pot fi instrainate in conditiile legii.

CAPITOLUL IV
Structura organizatorica

            Art. 7. - Structura organizatorica a I.N.C. se aproba prin ordin al ministrului transporturilor.

CAPITOLUL V
Organele de conducere

            Art. 8. - (1) Conducerea I.N.C. este asigurata de catre un consiliu de conducere compus din 9 persoane.
            (2) Directorul general - inspector de stat sef al I.N.C. este si presedintele consiliului de conducere.
            Art. 9. - Presedintele si ceilalti membri ai consiliului de conducere sunt numiti si revocati prin ordin al ministrului transporturilor.
            Art. 10. - Salarizarea directorului general - inspector de stat sef al I.N.C., precum si indemnizatiile membrilor consiliului de conducere se stabilesc prin ordin al ministrului transporturilor, cu respectarea reglementarilor in vigoare.
            Art. 11. - Consiliul de conducere isi desfasoara activitatea in conformitate cu propriul regulament de organizare si functionare.
            Art. 12. - Consiliul de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
            a) aproba regulamentul propriu de organizare si functionare;
            b) aproba regulamentul de ordine interioara;
            c) aproba strategia de dezvoltare sau de modernizare a I.N.C.;
            d) propune spre aprobare Ministerului Transporturilor structura organizatorica a I.N.C.;
            e) prezinta, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii desfasurate in perioada expirata si programul de activitate pentru anul in curs;
            f) avizeaza programele de investitii ce urmeaza a fi realizate si stabileste sursele proprii de finantare, in limitele legii, si le prezinta spre aprobare Ministerului Transporturilor;
            g) numeste si revoca personalul de conducere al I.N.C.;
            h) asigura negocierea contractului colectiv de munca cu reprezentantii salariatilor, in conditiile legii;
            i) avizeaza bugetul de venituri si cheltuieli pe care il prezinta spre aprobare Ministerului Transporturilor, in conditiile legii, si asigura executia acestuia;
            j) aproba sau propune spre aprobare, dupa caz, investitiile ce urmeaza a se realiza de catre I.N.C., in conditiile legii;
            k) propune modalitati de finantare a dotarii cu echipamente, inclusiv prin credite si/sau imprumuturi contractate de stat sau cu garantia statului, pe care le poate derula in conditiile legii;
            l) stabileste si supune spre aprobare Ministerului Transporturilor tarifele pentru prestarile de servicii;
            m) aproba raportul trimestrial al I.N.C. privind activitatea desfasurata si stabileste masuri pentru continuarea activitatii in conditii de echilibrare a bugetului;
            n) aproba rapoartele periodice ale compartimentelor de control din cadrul I.N.C.;
            o) analizeaza si propune Ministerului Transporturilor proiecte de acte normative sau modificari ale celor existente, pentru a fi supuse aprobarii, potrivit legii;
            p) aproba inchirierea de cladiri, spatii si terenuri aflate in administrarea I.N.C.;
            q) aproba scoaterea din functiune si valorificarea, in conditiile legii, a bunurilor din patrimoniul I.N.C.;
            r) exercita orice atributii care ii revin din prevederile legale, din regulamentul sau de organizare si functionare si din dispozitiile Ministerului Transporturilor.
            Art. 13. - Pentru luarea unor decizii complexe, consiliul de conducere poate atrage in activitatea de analiza consilieri si consultanti din diferite sectoare, urmand ca activitatea acestora sa fie recompensata material, conform intelegerii, pe baza de conventie civila.
            Art. 14. - Presedintele consiliului de conducere are, in principal, urmatoarele atributii si competente:
            a) asigura conducerea operativa a I.N.C.;
            b) reprezinta I.N.C. in relatiile cu tertii si semneaza actele ce o angajeaza fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de consiliul de conducere si ale celor conferite de legislatia in vigoare;
            c) propune numirea si, dupa caz, revocarea directorilor I.N.C.;
            d) numeste si, dupa caz, revoca personalul din conducerea compartimentelor I.N.C.;
            e) angajeaza si, dupa caz, concediaza personalul de executie din cadrul I.N.C.;
            f) exercita orice atributii care ii revin din regulamentul de organizare si functionare si din hotararile consiliului de conducere, precum si din prevederile legale.
            Art. 15. - (1) Consiliul de conducere se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau a unei treimi din numarul membrilor sai.
            (2) Sedinta este prezidata de presedinte, iar in lipsa acestuia, de catre un membru al consiliului de conducere, delegat de catre presedinte.
            (3) Sedintele consiliului de conducere se desfasoara in prezenta a cel putin jumatate plus unul din membrii consiliului.
            (4) Hotararile consiliului de conducere se iau cu majoritatea voturilor membrilor acestuia.
            Art. 16. - Consiliul de conducere prezinta, anual, conducerii Ministerului Transporturilor un raport asupra activitatii in perioada expirata si asupra programului de activitate pentru perioada in curs.

CAPITOLUL VI
Bugetul de venituri si cheltuieli

            Art. 17. - (1) I.N.C. intocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli, in conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor.
            (2) Bugetul de venituri si cheltuieli al I.N.C. se avizeaza de consiliul de conducere si se aproba de Ministerul Transporturilor, in conditiile legii.
            Art. 18. - Soldurile anuale rezultate din executia bugetului de venituri si cheltuieli al I.N.C. raman la dispozitia acestuia si se folosesc in anul urmator cu aceeasi destinatie.
            Art. 19. - I.N.C. poate realiza si poate dispune de venituri si de cheltuieli in valuta, in conditiile prevazute de actele normative in vigoare.

CAPITOLUL VII
Personalul

            Art. 20. - (1) Personalul I.N.C. este supus prevederilor regulamentului de ordine interioara al I.N.C.
            (2) Personalul I.N.C. cu atributii de inspectie, supraveghere si control poarta uniforma de serviciu.
            (3) Forma, insemnele specifice si modul de acordare a uniformelor se aproba prin ordin al ministrului transporturilor, la propunerea consiliului de conducere al I.N.C.
            (4) Salarizarea personalului se face potrivit reglementarilor stabilite pentru institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.

CAPITOLUL VIII
Relatiile I.N.C.

            Art. 21. - I.N.C. poate sa incheie contracte sau conventii cu alte organisme similare si cu agenti economici, din tara si din strainatate, in vederea colaborarii si cooperarii pe plan national sau international in domeniul sau de activitate, in conditiile legii.

ANEXA Nr. 2

SITUATIA
activului si pasivului cãpitãniilor zonale care trec în subordinea
Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C.


Nr.
crt.
Denumirea
cãpitãniei zonale
Sediul cãpitãniei Activul si pasivul
cãpitãniei la 30 iunie 1998
(mii lei)

1. Cãpitãnia zonalã Constanta  Incinta Port Constanta
6.132.193
2. Cãpitãnia zonalã Tulcea  Str. Portului nr. 26, Tulcea
1.679.623
3. Cãpitãnia zonalã Galati Str. Portului nr. 34, Galati
2.335.637
4. Cãpitãnia zonalã Giurgiu Incinta Port Giugiu
1.102.029
5. Cãpitãnia zonalã Drobeta-Turnu
Severin
Str. Portului nr. 3,
Drobeta-Turnu Severin
1.434.826

ANEXA Nr. 3

SITUATIA
bunurilor aflate în folosinta Inspectoratului Navigatiei Civile - I.N.C.Nr.
crt.
Bunuri
Valoarea de inventar
(lei)

0
1
2

1.
Mijloace fixe
9.685.266
2.
Obiective de inventar
  108.207

TOTAL:
9.793.473