MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 382        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 7 octombrie 1998

SUMAR

DECRETE SI LEGI

           96. - Decret privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997

           172. - Lege privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997

           Conventie cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei (Lisabona, 1997)

          319. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997

DECRETE SI LEGI

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind supunerea spre ratificare Parlamentului a Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997

            În temeiul art. 91 alin. (1) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Conventia cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României.

 PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

 În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României,
contrasemnãm acest decret.

 PRIM-MINISTRU
  VICTOR CIORBEA

Bucuresti, 11 martie 1998.
Nr. 96.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

   LEGE
    privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Conventia cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997 sub egida Consiliului Europei si UNESCO.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 11 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN DUMITRESCU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 172.

CONSILIUL EUROPEI
UNESCO

CONVENTIE
cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior
în statele din regiunea Europei*)
 Lisabona, 1997

            Pãrtile la prezenta conventie,
            constiente de faptul cã dreptul la educatie reprezintã un drept al omului, iar învãtãmântul superior, contribuind la progresul si înflorirea cunoasterii, reprezintã un imens bun cultural si stiintific atât pentru indivizi, cât si pentru societete,
            considerând cã învãtãmântul superior trebuie sã joace un rol vital în promovarea pãcii, întelegerii reciproce si tolerantei, precum si în fãurirea încrederii reciproce între oameni si popoare,
            considerând cã marea diversitate de sisteme educative din statele din regiunea Europei reflectã deosebirile culturale, sociale, politice, filozofice, religioase si economice, un bun de pret ce trebuie pe deplin respectat,
            dorind sã ofere popoarelor acestor state posibilitatea de a beneficia pe deplin de aceastã diversitate prin facilitarea accesului locuitorilor fiecãrui stat si al studentilor institutiilor de învãtãmânt ale fiecãrei pãrti la resursele educative ale celorlalte pãrti, înlesnind, în special, eforturile acestora de a-si continua instructia sau de a-si încheia perioadele de studii în institutiile de învãtãmânt superior ale celorlalte pãrti,
            considerând cã recunoasterea studiilor, certificatelor, diplomelor si a gradelor, obtinute în altã tarã din regiunea Europei, reprezintã un pas important în promovarea schimburilor academice dintre pãrti,
            acordând o mare importantã principiului autonomiei institutionale si fiind constiente de nevoia, de a mentine si de a proteja acest principiu,
            convinse cã recunoasterea corectã a atestãrilor reprezintã un element esential al dreptului la educatie, precum si o rãspundere a societãtii,
            având în vedere conventiile Consiliului Europei si UNESCO privitoare la recunoasterea titlurilor universitare în Europa:
            - Conventia europeanã privind echivalarea diplomelor care permit accesul în institutii universitare (ETS 15, 1953), precum si Protocolul la aceasta (ETS 49, 1964);
            - Conventia europeanã privind echivalarea perioadelor de studii universitare (ETS 21 1956);
            - Conventia europeanã privind recunoasterea academicã a calificãrilor universitare (ETS 32 1959);
            - Conventia privind recunoasterea studiilor si diplomelor în materie de învãtãmânt superior în statele din regiunea Europei (1979);
            - Conventia europeanã cu privire la echivalarea generalã a perioadelor de studii universitare (ETS 138, 1990),
            având în vedere, de asemenea, Conventia internationalã cu privire la recunoasterea studiilor, diplomelor si gradelor din învãtãmântul superior din statele arabe si europene vecine cu Marea Mediteranã (1976), adoptatã în cadrul UNESCO, care acoperã, partial, recunoasterea academicã în Europa,
            constiente de faptul cã si prezenta conventie trebuie luatã în considerare în contextul conventiilor UNESCO si al Recomandãrii internationale care priveste alte regiuni ale lumii, precum si de nevoia de a îmbunãtãti schimbul de informatii între aceste regiuni,
            constiente de schimbãrile importante care au avut loc în învãtãmântul superior din regiunea Europei dupã adoptarea acestor conventii, ce au determinat o mare diversitate atât în cadrul sistemelor nationale de învãtãmânt superior, cât si între acestea, precum si de necesitatea adaptãrii instrumentelor si practicilor juridice astfel încât sã reflecte aceste evolutii noi,
            constiente de necesitatea gãsirii unor solutii comune la problemele concrete de recunoastere în statele din regiunea Europei, constiente de necesitatea îmbunãtãtirii procedurilor curente de recunoastere, care trebuie sã devinã mai transparente si mai bine adaptate la stadiul actual al învãtãmântului superior din statele din regiunea Europei,
            încrezãtoare în efectul benefic al unei conventii elaborate si adoptate sub auspiciile Consiliului Europei si UNESCO, care sã ofere un suport pentru evolutia viitoare a procedurilor privind recunoasterea din regiunea Europei,
            constiente de importanta creãrii unor mecanisme permanente de implementare, menite sã asigure punerea în aplicare a principiilor si prevederilor prezentei conventii,
            au hotãrât dupã cum urmeazã:

SECTIUNEA I
Definitii

ARTICOLUL I

            În cadrul prezentei conventii termenii enumerati vor avea urmãtorul înteles:
            · accesul (la învãtãmântul superior) - dreptul candidatilor care îndeplinesc conditiile de a se înscrie si de a sustine examen de admitere;
            · admiterea (în institutii si programe de învãtãmânt superior) - actiunea sau sistemul prin care se permite candidatilor care îndeplinesc conditiile de a-si continua studiile în învãtãmântul superior în anumite institutii si/sau în cadrul anumitor programe;
            · evaluarea (institutiilor sau programelor) - procesul de stabilire a calitãtii educative a unei institutii sau a unui program de învãtãmânt superior;
            · evaluarea (atestatelor individuale) - aprecierea sau evaluarea în scris, de cãtre un organism competent, a atestatelor obtinute de o persoanã în strãinatate;
            · autoritatea competentã pentru efectuarea recunoasterii - organism desemnat oficial sã ia decizii definitive în probleme privind recunoasterea atestatelor obtinute în strãinãtate;
            · învãtãmânt superior - toate tipurile de cicluri de studii sau seturi de cicluri de studii, formare profesionalã sau de pregãtire pentru cercetare de nivel postliceal, care sunt recunoscute de autoritãtile competente ale unei pãrti ca fãcând parte din sistemul sau de învãtãmânt superior;
            · institutie de învãtãmânt superior - institutie care asigurã studii de nivel universitar, recunoscutã de autoritatea competentã a unei pãrti ca apartinând sistemului sãu de învãtãmânt superior;
            · program de învãtãmânt superior - un ciclu de studii, recunoscut de autoritatea competentã a unei pãrti ca fãcând parte din sistemul sãu de învãtãmânt superior, la terminarea cãruia absolventului i se conferã un atestat de studii superioare;
            · perioada de studii - orice componentã a unui program de învãtãmânt superior, care a fost evaluatã si doveditã prin acte si care, desi nu reprezintã un program de studiu complet, oferã posibilitatea dobândirii unor cunostinte si a unei calificãri.

           Atestate:
            A. Atestat universitar - orice grad, diplomã sau alt tip de certificat, eliberat de o autoritate competentã, care atestã încheierea cu succes a unui program de învãtãmânt superior.
            B. Atestate care permit accesul în învãtãmântul superior - orice diplomã sau alt tip de certificat, eliberat de o autoritate competentã, care atestã încheierea cu succes a unui program de învãtãmânt si care dã dreptul posesorului sãu de a fi examinat pentru admiterea în învãtãmântul superior (conform definitiei privind accesul).
            C. Recunoasterea - recunoasterea oficialã de cãtre o autoritate competentã a valorii unui atestat eliberat de o institutie de învãtãmânt strãinã, în scopul de a permite accesul la activitãti educative si/sau la ocuparea unui loc de muncã.

           Cerinte:
            A. Cerinte generale - conditiile care trebuie îndeplinite, în toate cazurile, pentru a avea acces la învãtãmântul superior sau la un anumit nivel al acestuia ori pentru a dobândi un atestat de învãtãmânt superior de un anumit nivel.
            B. Cerinte speciale - conditiile care trebuie îndeplinite, pe lângã cerintele generale, pentru a fi admis la un anumit program de învãtãmânt superior sau pentru a dobândi un anumit atestat de învãtãmânt superior într-un domeniu de studiu specific.

SECTIUNEA a II-a
Competenta autoritãtilor

 ARTICOLUL II.1

            1. În cazul în care autoritãtile centrale ale unei pãrti sunt împuternicite sã efectueze recunoasterea, acea parte va fi obligatã sã respecte prevederile prezentei conventii si sã ia mãsurile necesare pentru a asigura punerea în practicã a acestor prevederi pe teritoriul sãu.
            În cazul în care este de competenta unor entitãti ale unei pãrti sã hotãrascã în problemele privind recunoasterea, partea trebuie sã remitã unuia dintre depozitarii conventiei o scurtã relatare privind situatia sau structura sa constitutionalã, în momentul semnãrii sau atunci când depune actul de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sau oricând dupã aceea. Într-o astfel de situatie, autoritãtile împuternicite ale entitãtilor pãrtii, desemnate sã se ocupe de asemenea cazuri, trebuie sã ia mãsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare, pe teritoriul lor, a prevederilor prezentei conventii.
            2. În cazul în care este de competenta fiecãrei institutii de învãtãmânt superior sau a altor entitãti sã hotãrascã în probleme de recunoastere, fiecare parte, în conformitate cu situatia sau structura sa constitutionalã, va transmite textul prezentei conventii acestor institutii sau entitãti si va face tot ceea ce este posibil pentru a încuraja primirea sa favorabilã si aplicarea prevederilor sale.
            3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 ale prezentului articol se vor aplica, mutatis mutandis, obligatiilor care revin pãrtilor în conformitate cu articolele urmãtoare ale prezentei conventii.

ARTICOLUL II.2

            În momentul în care semneazã sau atunci când depun actul de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare sauoricând dupã aceea, fiecare stat, Vaticanul sau Comunitatea Europenã va informa pe oricare dintre depozitarii prezentei conventii cu privire la autoritãtile care sunt competente sã ia diferite hotãrâri privind cazurile de recunoastere.

ARTICOLUL II.3

            Nici una dintre prevederile prezentei conventii nu va putea aduce atingere oricãrei alte prevederi mai favorabile privind recunoasterea atestatelor eliberate într-una dintre pãrti, continute în/sau izvorâte dintr-un tratat existent sau viitor la care orice semnãturã a prezentei conventii este/sau va deveni parte.

SECTIUNEA a III-a
Principii de bazã legate de evaluarea atestatelor

ARTICOLUL III.1

            1. Detinãtorilor de atestate eliberate de una dintre pãrti li se asigurã accesul, pe baza unei cereri adresate institutiei competente, la evaluarea acestor atestate.
            2. Nu se va face nici o discriminare între candidati pe motiv de sex, rasã, culoare, invaliditate, limbã, religie, opinii politice sau de alt gen, origine nationalã, etnicã ori socialã, asociere cu o minoritate nationalã, proprietate, descendentã sau alt statut ori din alte cauze ce nu au legãtura cu valoarea atestatului care urmeazã a fi recunoscut. În scopul asigurãrii acestul drept, fiecare parte se obligã sã ia mãsurile necesare ca evaluarea unei cereri de recunoastere a atestatelor sã se facã doar pe baza cunostintelor si a calificãrii dobândite.

ARTICOLUL III.2

            Fiecare parte va lua mãsurile necesare ca procedeele si criteriile folosite în evaluarea si recunoasterea atestatelor sã fie transparente, unitare si corecte.

ARTICOLUL III.3

            1. Hotãrârile privind recunoasterea vor fi luate pe baza unor informatii adecvate privind atestatele pentru care este solicitatã recunoasterea.
            2. Rãspunderea pentru furnizarea de informatii adecvate revine în primul rând solicitantului, care va oferi cu bunã-credintã aceste informatii.
            3. În pofida rãspunderii pe care o are solicitantul, institutiile care au eliberat atestatele respective au obligatia de a furniza, la cererea acestuia si în limite rezonabile, informatii esentiale pentru a fi folosite de detinãtorul atestatului sau de cãtre institutia ori autoritãtile competente ale tãrii în care se solicitã recunoasterea.
            4. Pãrtile vor instrui sau vor încuraja, dupã cum va fi necesar, toate institutiile de învãtãmânt din sistemul lor educativ sã satisfacã orice cerere rezonabilã de informatii necesare pentru evaluarea atestatelor obtinute la institutiile respective.
            5. Responsabilitatea pentru demonstrarea faptului cã o cerere nu îndeplineste cerintele esentiale revine institutiei care face evaluarea.

ARTICOLUL III.4

            Fiecare parte trebuie sã se asigure, în scopul facilitãrii recunoasterii atestatelor, cã au fost oferite informatii adecvate si corecte privind propriul sãu sistem de învãtãmânt.

ARTICOLUL III.5

            Hotãrârile privind recunoasterea vor fi luate într-un interval de timp rezonabil, specificat anterior de autoritãtile împuternicite sã efectueze recunoasterea si calculat din momentul în care s-au oferit toate informatiile privitoare la cazul respectiv. Dacã recunoasterea nu este posibilã, se vor specifica motivele refuzului, dându-se informatii privind mãsurile pe care le poate lua solicitantul pentru a obtine mai târziu recunoasterea. Dacã nu se efectueazã recunoasterea sau nu se ia nici un fel de hotãrâre, solicitantul va putea face o revenire într-un interval rezonabil de timp.

SECTIUNEA a IV-a
Recunoasterea atestatelor care permit accesul la învãtãmântul superior

ARTICOLUL IV.1

            Fiecare parte va recunoaste atestatele eliberate de cãtre celelalte pãrti, care îndeplinesc cerintele generale pentru accesul în învãtãmântul superior din acele pãrti, în scopul de a permite accesul la programele apartinând sistemului sãu de învãtãmânt superior, cu conditia sã nu existe diferente substantiale dovedite între cerintele generale de acces din partea în care atestatul a fost obtinut si partea în care este solicitatã recunoasterea.

ARTICOLUL IV.2

            1. În mod asemãnãtor, va fi suficient pentru o parte sã permitã detinãtorului unui atestat eliberat de una dintre celelalte pãrti sã obtinã o evaluare a acelui atestat, la cererea detinãtorului.
            2. Prevederile art. IV.1 se vor aplica, mutatis mutandis, într-un asemenea caz.

ARTICOLUL IV.3

            În cazul în care un atestat permite accesul numai la anumite tipuri de institutii sau programe de învãtãmânt superior din partea în care a fost obtinut atestatul, fiecare dintre celelalte pãrti va permite detinãtorilor unor asemenea atestate accesul la programele similare din institutiile apartinând sistemelor lor de învãtãmânt superior, cu conditia sã nu existe diferente substantiale dovedite între cerintele de acces din partea în care a fost obtinut atestatul si partea în care este solicitatã recunoasterea acestuia.

ARTICOLUL IV.4

            În cazul în care admiterea la anumite programe de învãtãmânt superior depinde de îndeplinirea unor cerinte speciale, pe lângã cele de ordin general, autoritãtile împuternicite ale pãrtii interesate pot impune aceleasi cerinte suplimentare detinãtorilor de atestate obtinute în alte pãrti sau pot evalua dacã solicitantii care detin atestate obtinute în alte pãrti îndeplinesc cerintele echivalente.

ARTICOLUL IV.5

            În cazul în care în partea în care a fost obtinut un certificat de absolvire a scolii, acesta va permite accesul la învãtãmânt superior numai în combinatie cu examene de atestare suplimentare, celelalte pãrti pot conditiona accesul de îndeplinire a acestor cerinte sau pot oferi o alternativã pentru îndeplinirea unor astfel de cerinte suplimentare în cadrul propriilor sisteme de educatie. Orice stat, Vaticanul sau Comunitatea Europeanã poate, fie în momentul în care semneazã sau depune instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, fie oricând dupã aceea, sã informeze pe oricare dintre depozitarii prezentei conventii cã se prevaleazã de prevederile prezentului articol, nominalizând pãrtile fatã de care doresc sã aplice acest articol, precum si motivele pentru care fac aceasta.

ARTICOLUL IV.6

            Fãrã a aduce vreun prejudiciu prevederilor art. IV.1 -IV.5, admiterea într-o anumitã institutie de învãtãmânt superior sau la un anumit program din cadrul unei asemenea institutii poate fi restrictivã sau selectivã. În cazul în care admiterea într-o institutie si/sau un program de învãtãmânt superior este selectivã, procedurile de admitere vor fi stabilite astfel încât sã garanteze cã evaluarea atestatelor strãine este efectuatã în conformitate cu principiile de corectitudine si nediscriminare descrise în sectiunea a III-a.

ARTICOLUL IV.7

            Fãrã a aduce vreun prejudiciu prevederilor art. IV.1 -IV.5, admiterea într-o anumitã institutie de învãtãmânt superior poate fi conditionatã de dovedirea de cãtre solicitant a faptului cã stãpâneste limba sau limbile folosite în procesul de instruire din acea institutie sau alte limbi anume desemnate.

ARTICOLUL IV.8

            În pãrtile în care accesul la învãtãmântul superior are loc pe baza unor atestate netraditionale, atestatele similare obtinute în alte pãrti vor fi evaluate ca si atestatele netraditionale obtinute, în partea în care se solicitã recunoasterea.

ARTICOLUL IV.9

            În scopul admiterii la programele de învãtãmânt superior, fiecare parte poate conditiona recunoasterea atestatelor eliberate de institutiile de învãtãmânt strãine care functioneazã pe teritoriul sãu de anumite cerinte ale legislatiei nationale sau de anumite întelegeri stabilite de comun acord cu partea de origine a unor asemenea institutii.

 SECTIUNEA a V-a
Recunoasterea perioadelor de studii

ARTICOLUL V.1

            Fiecare parte va recunoaste perioadele de studii încheiate în cadrul unui program de învãtãmânt superior dintr-o altã parte. Aceastã recunoastere va cuprinde acele perioade de studii efectuate în vederea încheierii unui program de învãtãmânt superior în partea în care este solicitatã recunoasterea, cu conditia sã nu existe diferente considerabile dovedite între perioadele de studii încheiate în altã parte si partea de program de învãtãmânt superior pe care ar înlocui-o în partea în care este solicitatã recunoasterea.

ARTICOLUL V.2

            În acelasi mod, va fi suficient ca o parte sã permitã unei persoane, care a încheiat o perioadã de studii în cadrul unui program de învãtãmânt superior într-o altã parte, sã obtinã evaluarea acelei perioade de studii (la cererea persoanei interesate). În acest caz, prevederile art. V.1 se vor aplica mutatis mutandis.

ARTICOLUL V.3

            Fiecare parte va facilita recunoasterea perioadelor de studii, în special atunci când:
            a) a existat o întelegere anterioarã între institutia de învãtãmânt superior sau autoritatea competentã rãspunzãtoare pentru perioada de studii relevantã, pe de o parte, si institutia de învãtãmânt superior sau autoritatea competentã, responsabilã de recunoasterea cerutã, pe de altã parte; si
            b) institutia de învãtãmânt superior în care a fost încheiatã perioada de studii a eliberat un certificat sau o copie de pe documentele universitare, care sã ateste cã studentul a îndeplinit cu succes cerintele stabilite pentru perioada de studii respectivã.

SECTIUNEA a VI-a
Recunoasterea atestatelor de învãtãmânt superior

ARTICOLUL VI.1

            În mãsura în care o hotãrâre privind recunoasterea se ia pe baza cunostintelor si a deprinderilor certificate prin atestatul de învãtãmânt superior, fiecare parte va recunoaste atestatele de învãtãmânt superior acordate de altã parte, cu conditia sã nu existe diferente considerabile dovedite între atestatul a cãrui recunoastere se solicitã si atestatul corespunzãtor din partea în care se solicitã recunoasterea.

ARTICOLUL VI.2

            În mod asemãnãtor, va fi suficient ca o parte sã permitã detinãtorului unui atestat de învãtãmânt superior, eliberat într-una dintre pãrti, obtinerea evaluãrii acelui atestat, la cererea detinãtorului. În acest caz, prevederile art. VI.1 se aplicã mutatis mutandis.

ARTICOLUL VI.3

            Recunoasterea într-o parte a unui atestat de învãtãmânt superior eliberat într-o altã parte va determina:
            a) accesul la cursuri postuniversitare, inclusiv la examenele pertinente si/sau la pregãtirea pentru doctorat, în aceleasi conditii care se aplicã si detinãtorilor de atestate ai pãrtii în care se solicitã recunoasterea;
            b) folosirea unui titlu universitar, în conformitate cu legile si cu reglementãrile care existã pe teritoriul pãrtii sau pe un teritoriu aflat sub jurisdictia acelei pãrti în care se solicitã recunoasterea. În plus, recunoasterea poate facilita accesul la piata fortei de muncã, în conformitate cu legile si cu reglementãrile existente pe teritoriul pãrtii sau pe un teritoriu aflat sub jurisdictia acelei pãrti în care se solicitã recunoasterea.

ARTICOLUL VI.4

            Evaluarea de cãtre o parte a unui atestat de învãtãmânt superior eliberat într-o altã parte se poate efectua sub urmãtoarele forme:
            a) recomandare în vederea ocupãrii unui loc de muncã;
            b) recomandare cãtre o institutie de învãtãmânt, în scopul admiterii la programele acesteia;
            c) recomandare cãtre o altã autoritate competentã în materie de recunoastere.

ARTICOLUL VI.5

            Orice parte poate conditiona recunoasterea atestatelor de învãtãmânt superior eliberate de institutiile de învãtãmânt strãine care functioneazã pe teritoriul sãu de anumite cerinte ale  legislatiei nationale sau de anumite întelegeri încheiate cu partea de origine a unor astfel de institutii.

SECTIUNEA a VII-a
Recunoasterea atestatelor detinute de refugiati, persoane strãmutate si de persoane aflate în situatia de refugiat

ARTICOLUL VII

            Fiecare parte va lua toate mãsurile posibile si corecte în cadrul sistemului sãu de învãtãmânt, în conformitate cu prevederile sale constitutionale, juridice si de reglementare, pentru a elabora procedurile necesare unei evaluãri corecte si rapide a îndeplinirii de cãtre refugiati, persoane strãmutate si de cãtre persoane aflate în situatia de refugiat, a cerintelor esentiale pentru a avea acces la învãtãmântul superior, la programe de învãtãmânt postuniversitar sau la locuri de muncã, chiar dacã atestatele obtinute într-o anumitã parte nu pot fi probate cu dovezi.

SECTIUNEA a VIII-a
Informatii privind evaluarea institutiilor si a programelor de învãtãmânt superior

ARTICOLUL VIII.1

            Fiecare parte este obligatã sã furnizeze informatii corespunzatoare despre orice tip de institutie apartinând sistemului sãu de învãtãmânt superior si despre orice program oferit de aceste institutii, care sã permitã autoritãtilor împuternicite din celelalte pãrti sã stabileascã dacã poate fi recunoscutã calitatea atestatelor eliberate de aceste institutii în partea în care este solicitatã recunoasterea. Asemenea informatii pot cuprinde:
            a) în cazul pãrtilor care au un sistem de evaluare oficialã a institutiilor si a programelor de învãtãmânt superior: informatii privind metodele si rezultatele unei asemenea evaluãri, precum si informatii referitoare la standardele de calitate ale fiecãrui tip de învãtãmânt superior sau ale programelor care conduc, la obtinerea unui atestat de învãtãmânt superior;
            b) în cazul pãrtilor care nu au un sistem de evaluare oficialã a institutiilor si programelor de învãtãmânt superior: informatii privind recunoasterea diferitelor atestate obtinute în cadrul oricãrei institutii de învãtãmânt superior sau în cadrul oricãrui program de învãtãmânt superior, care face parte din sistemele de învãtãmânt superior ale respectivelor pãrti.

ARTICOLUL VIII.2

            Fiecare parte trebuie sã ia mãsurile necesare pentru elaborarea, aducerea la zi si furnizarea urmãtoarelor informatii:
            a) o descriere a diferitelor tipuri de institutii de învãtãmânt superior care fac parte din sistemul sãu de învãtãmânt superior, cu toate caracteristicile fiecãrui tip de institutie;
            b) o listã cuprinzând institutiile recunoscute (de stat si particulare), care fac parte din sistemul sãu de învãtãmânt superior, indicând posibilitãtile acestora de a acorda diferite tipuri de atestate, precum si conditiile care trebuie îndeplinite pentru a avea acces la fiecare tip de institutie si de program;
            c) o descriere a programelor de învãtãmânt superior;
            d) o listã a institutiilor de învãtãmânt, aflate în afara teritoriului pãrtii, pe care aceasta le considerã ca apartinând sistemului sãu de învãtãmânt.

SECTIUNEA a IX-a
Informatii despre probleme privind recunoasterea

ARTICOLUL IX.1

            Pentru a facilita recunoasterea atestatelor privitoare la învãtãmântul superior, pãrtile se angajeazã sã-si creeze sisteme transparente de prezentare completã a atestatelor obtinute.

ARTICOLUL IX.2

            1. Constiente de necesitatea unor informatii relevante, exacte si actuale, fiecare dintre pãrti îsi va crea sau va mentine un centru national de informatii si va anunta pe unul dintre depozitarii conventiei despre crearea acestuia sau despre orice schimbare survenitã în legaturã cu centrul respectiv.
            2. În fiecare dintre pãrti, centrul national de informatii trebuie:
            a) sã faciliteze accesul la informatii oficiale si exacte privind sistemul de învãtãmânt superior si atestatele eliberate în tara în care se aflã acesta;
            b) sã faciliteze accesul la informatii privitoare la sistemul de învãtãmânt superior si la atestatele care se pot obtine în alte pãrti;
            c) sã dea recomandãri sau informatii privitoare la problemelegale de recunoasterea si evaluarea atestatelor, în concordantã cu legile si cu reglementãrile nationale.
            3. Fiecare centru national de informatii trebuie sã aibã la dispozitia sa mijloacele necesare îndeplinirii sarcinilor sale.

ARTICOLUL IX.3

            Pãrtile vor sprijini, prin centrele lor de informatii sau prin alte mijloace, folosirea de cãtre institutiile de învãtãmânt superior ale pãrtilor a documentului intitulat "UNESCO/Council of Europe Diploma Supplement" sau a oricãrui alt document de acest gen.

SECTIUNEA a X-a
Mecanisme de punere în aplicare

ARTICOLUL X.1

            Urmãtoarele organisme au menirea de a supraveghea, de a promova si de a facilita punerea în aplicare a prezentei conventii:
            a) Comitetul Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei;
            b) Reteaua europeanã de centre nationale de infotmatii privind mobilitatea si recunoasterea universitarã (ENIC), creatã în baza hotãrârii Comitetului Ministrilor al Consiliului Europei, la 9 iunie 1994, si a Comitetului regional UNESCO pentru Europa, la 18 iunie 1994.

ARTICOLUL X.2

            1. Se constituie, din momentul semnãrii prezentei conventii, Comitetul Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, denumit, în continuare, comitetul. Acesta va avea în componenta sa câte un reprezentant din fiecare parte.
            2. În aplicarea prezentului articol, termenul parte nu se aplicã Comunitãtii Europene.
            3. La întrunirile comitetului pot participa, ca observatori, statele mentionate la art. XI.1.1 si Vaticanul, dacã nu sunt pãrti la prezenta conventie, precum si Comunitatea Europeanã si presedintele Retelei ENIC. De asemenea, pot fi invitati ca observatori la întrunirile comitetului si reprezentanti ai organizatiilor guvernamentale si neguvernamentale, care activeazã în domeniul recunoasterii atestatelor în statele din regiunea Europei.
            4. Presedintele Comitetului regional UNESCO pentru aplicarea Conventiei privind recunoasterea studiilor si diplomelor în materie de învãtãmânt superior în statele din regiunea Europei va fi, de asemenea, invitat ca observator, la întrunirile comitetului.
            5. Comitetul va promova si va supraveghea punerea în aplicare a prevederilor prezentei conventii. În acest scop, el poate adopta, cu votul majoritãtii pãrtilor, recomandãri, declaratii, protocoale si modele de bune practici pentru îndrumarea autoritãtilor împuternicite ale pãrtilor în activitatea de aplicare a conventiei, precum si în analizarea cererilor de recunoastere a atestatelor din învãtãmântul superior. Cu toate cã pãrtile nu sunt obligate prin aceste texte, ele se vor strãdui sã le aplice, sã le facã cunoscute autoritãtilor competente si sã le promoveze. Comitetul va tine seama de opinia reprezentantilor Retelei ENIC, înainte de a lua diferite hotãrâri.
            6. Comitetul va prezenta rapoarte organismelor relevante din cadrul Consiliului Europei si din cadrul UNESCO.
            7. Comitetul va mentine legãtura cu comitetele regionale UNESCO pentru aplicarea conventiilor privind recunoasterea studiilor, diplomelor si a titlurilor universitare, adoptate de UNESCO.
            8. Majoritatea pãrtilor va constitui cvorumul.
            9. Comitetul va adopta propriile sale reguli de procedurã. El se va întruni în sesiuni ordinare cel putin o datã la 3 ani. Comitetul se va întruni pentru prima datã la cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentei conventii.
            10. Secretariatul comitetului va fi încredintat atât secretarului general al Consiliului Europei, cât si directorului general al UNESCO.

ARTICOLUL X.3

            1. Fiecare parte va desemna drept membru al Retelei europene de centre nationale de informatii privind mobilitatea si recunoasterea universitarã (ENIC), centrul sãu national de informatii creat sau mentinut conform art. IX.2. în cazul în care existã sau se creeazã mai multe centre nationale de informatii pe teritoriul unei pãrti, conform art. IX.2, toate acestea vor deveni membre ale Retelei ENIC, dar vor dispune doar de un singur vot.
            2. Reteaua ENIC (în componenta sa limitatã la centrele nationale de informatii ale pãrtilor la prezenta conventie) va sprijini punerea în practicã a prevederilor prezentei conventii de cãtre autoritãtile nationale împuternicite. Reteaua ENIC se va întruni cel putin o datã pe an în sesiune plenarã. Ea îsi va alege presedintele si biroul executiv, în conformitate cu propriile sale atributii.
            3. Secretariatul Retelei ENIC va fi încredintat atât secretarului general al Consiliului Europei, cât si directorului general) al UNESCO.
            4. Pãrtile vor coopera, prin intermediul Retelei ENIC, cu centrele nationale de informatii ale celorlalte pãrti, permitându-le acestora, în special, sã culeagã toate informatiile care le sunt necesare pentru activitãtile care au drept scop recunoasterea si mobilitatea universitarã.

SECTIUNEA a XI-a
Clauze finale

ARTICOLUL XI.1

            1. Prezenta conventie este deschisã spre a fi semnatã de cãtre:
            a) statele membre ale Consiliului Europei;
            b) statele membre ale regiunii europene UNESCO;
            c) orice alt stat semnatar sau contractant ori parte la conventia culturalã europeanã a Consiliului Europei si/sau la Conventia UNESCO privind recunoasterea studiilor si diplomelor în materie de învãtãmânt superior în statele din regiunea Europei (1979), care au fost invitate la conferinta de nivel diplomatic ce a avut drept obiect adoptarea prezentei conventii.
            2. Aceste state, precum si Vaticanul îsi pot exprima consimtãmântul prin:
            a) semnãturã fãrã rezervã, în ceea ce priveste ratificarea, consimtãmântul sau aprobarea;
            b) semnaturã, sub rezerva ratificãrii, acceptãrii sau aprobãrii, urmatã de ratificare, de acceptare sau de aprobare; sau
            c) aderare.
            3. Semnarea va avea loc de fatã cu unul dintre depozitari. Instrumentele de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare vor fi depuse la unul dintre depozitari.

ARTICOLUL XI.2

            Prezenta conventie va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii termenului de o lunã de la exprimarea consimtãmântului a cinci state de a fi legate prin conventie, dintre care cel putin trei state sã fie membre ale Consiliului Europei si/sau ale regiunii europene UNESCO. Pentru fiecare dintre celelalte state, conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii termenului de o lunã de la data la care si-au dat consimtãmântul de a fi legate prin conventie.

ARTICOLUL XI.3

            1. Dupã intrarea în vigoare a prezentei conventii, orice alt stat, în afara celor definite la art. XI.1, poate cere aderarea la prezenta conventie. Orice solicitare în acest sens va fi adresatã unuia dintre depozitari, care o va transmite statelor contractante cu cel putin 3 luni înainte de întrunirea Comitetului Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei. Depozitarul va informa despre aceasta Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei si Biroul executiv al UNESCO.
            2. Decizia de a invita un stat care si-a exprimat dorinta sã adere la conventie va fi luatã cu o majoritate de douã treimi din numãrul pãrtilor.
            3. Dupã intrarea în vigoare a prezentei conventii, Comunitatea Europeanã va putea adera ca urmare a unei solicitãri fãcute de statele membre, ce va fi adresatã unuia dintre depozitari. În acest caz, prevederile art. XI.3.2. nu se aplicã.
            4. Pentru oricare dintre statele care solicitã sã adere sau pentru Comunitatea Europeanã, conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii termenului de o lunã de la depunerea instrumentului de aderare la unul dintre depozitari.

ARTICOLUL XI.4

            1. Pãrtile la prezenta conventie, care sunt si pãrti la una sau la mai multe dintre urmãtoarele conventii:
            - Conventia europeanã privind echivalarea diplomelor care permit accesul în institutii universitare (ETS 15, 1953), precum si Protocolul la aceasta (ETS 49, 1964);
            - Conventia europeanã privind echivalarea perioadelor de studii universitare (ETS 21, 1956);
            - Conventia europeanã privind recunoasterea academicã a calificãrilor universitare (ETS 32, 1959);
            - Conventia internationalã cu privire la recunoasterea studiilor, diplomelor si gradelor din învãtãmântul superior din statele arabe si europene vecine cu Marea Mediteranã (1976);
            - Conventia privind recunoasterea studiilor si diplomelor în materie de învãtãmânt superior în statele din regiunea Europei (1979);
            - Conventia europeanã cu privire la echivalarea generalã a  perioadelor de studii universitare (ETS 138, 1990),
            a) vor aplica prevederile prezentei conventii în relatiile lor reciproce;
            b) vor continua sã punã în aplicare sus-numitele conventii la care sunt pãrti în relatiile lor cu alte state-pãrti ia aceste conventii, dar care nu sunt pãrti la prezenta conventie.
            2. Pãrtile la prezenta conventie se angajeazã sã nu devinã pãrti la nici una dintre conventiile mentionate la paragraful 1, la care nu sunt deja pãrti, cu exceptia Conventiei internationale cu privire la recunoasterea studiilor, diplomelor si gradelor din învãtãmântul superior din statele arabe si europene vecine cu Marea Mediteranã (1976).

ARTICOLUL XI.5

            1. Orice stat poate, în momentul semnãrii sau depunerii instrumentului sãu de ratificare, de acceptare, de aprobare ori de aderare, sã specifice teritoriul sau teritoriile pe care se va aplica prezenta conventie.
            2. Orice stat poate, la o datã ulterioarã, printr-o declaratie adresatã unuia dintre depozitari, sã extindã aplicarea prezentei conventii pe orice alt teritoriu specificat în declaratie. Pentru un astfel de teritoriu, conventia va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii termenului de o lunã de la data primirii de cãtre depozitar a unei asemenea declaratii.
            3. Orice declaratie fãcutã în baza celor douã paragrafe anterioare, cu privire la un teritoriu, poate fi retrasã printr-o notificare adresatã unuia dintre depozitari. Retragerea va produce efecte în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii termenului de la data primirii notificãrii de cãtre depozitari.

ARTICOLUL XI.6

            1. Orice parte poate, în orice moment, sã denunte prezenta conventie, adresând o notificare unuia dintre depozitari.
            2. Denuntarea va produce efect în prima zi a lunii care urmeazã expirãrii unei perioade de 12 luni de la data primirii notificãrii de cãtre depozitar. Asemenea denuntãri nu vor afecta însã hotãrârile de recunoastere, luate anterior, în conformitate cu prevederile prezentei conventii.
            3. Încetarea sau suspendarea prezentei conventii, ca urmare a încãlcãrii de cãtre o parte a unei prevederi esentiale pentru îndeplinirea scopului sau a obiectului acesteia, trebuie fãcutã în conformitate cu reglementãrile internationale.

ARTICOLUL XI.7

            1. Orice stat, Vaticanul sau Comunitatea Europeanã poate declara, în momentul semnãrii sau al depunerii instrumentului de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, cã îsi rezervã dreptul sã nu aplice, în parte sau în întregime, unul sau mai multe dintre urmãtoarele articole ale prezentei conventii: art. IV.8, art. V.3, art. VI.3, art. VIII.2 si art. IX.3. Nici o altã rezervã nu poate fi formulatã.
            2. Orice parte, care a formulat o rezervã în conformitate cu paragraful precedent, o poate retrage, adresând o notificare unuia dintre depozitari. Retragerea va produce efecte de la data la care depozitarul a primit notificarea.
            3. O parte care a formulat o rezervã în legãturã cu o prevedere a prezentei conventii nu poate pretinde unei alte pãrti sã aplice acea prevedere; în cazul în care restrictia este partialã sau conditionatã, ea poate solicita totusi aplicarea acelei prevederi în mãsura în care a acceptat-o ea însãsi.

ARTICOLUL XI.8

            1. Proiectele de amendamente la prezenta conventie pot fi adoptate de cãtre Comitetul Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, cu o majoritate de douã treimi din numãrul voturilor exprimate de pãrti. Orice proiect de amendament, adoptat în acest mod, va fi introdus într-un protocol al prezentei conventii. Protocolul va specifica modalitãtile în care el va intra în vigoare, dar, în orice caz, va necesita consimtãmântul pãrtilor care urmeazã sã adere la el.
            2. Nu se admite nici un amendament la sectiunea a III-a a prezentei conventii, în conformitate cu prevederile paragrafului 1.
            3. Orice propunere de amendamente va fi comunicatã unuiadintre depozitari, care o va transmite pãrtilor cu cel putin 3 luni înainte de întrunirea comitetului. Depozitarul va informa, de asemenea, Comitetul Ministrilor al Consiliului Europei, precum si Biroul executiv al UNESCO.

ARTICOLUL XI.9

            1. Secretarul general al Consiliului Europei, precum si directorul general al Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiinta si Culturã vor fi depozitarii prezentei conventii.
            2. Depozitarul oricãrui document, notificare sau comunicare va notifica pãrtilor la aceastã conventie, precum si altor state ale Consiliului Europei si/sau ale regiunii europene UNESCO despre:
            a) orice semnare;
            b) depunerea oricãrui instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare;
            c) orice intrare în vigoare a prezentei conventii, în conformitate cu prevederile art. XI.2 si XI.3.4;
            d) orice rezervã formulatã în baza prevederilor art. XI.7, precum si orice retragere a rezervelor formulate în virtutea prevederilor art. XI.7;
            e) orice denuntare a prezentei conventii în baza art. XI.6;
            f) orice declaratie formulatã în conformitate cu prevederile art. II.1 sau ale art. II.2;
            g) orice declaratie formulatã, în conformitate cu prevederile art. IV.5;
            h) orice solicitare de aderare formulatã în conformitate cu prevederile art. XI.3;
            i) orice propunere fãcutã în conformitate cu prevederile art. XI.8;
            j) orice alt document, notificare sau comunicare referitoare la prezenta conventie.
            3. Depozitarul care primeste o comunicare sau care trimite o notificare în legãturã cu prevederile prezentei conventii va informa, imediat, despre acest fapt, celãlalt depozitar.
            În considerarea celor de mai sus, subsemnatii, având depline puteri în acast scop, au semnat prezenta conventie.
            Încheiatã la Lisabona la 11 aprilie 1997, în douã exemplare, în limbile englezã, francezã, rusã si spaniolã, cele patru texte fiind egal autentice, dintre care unul va fi depus în arhivele Consiliului Europei, iar celãlalt în arhivele Organizatiei Natiunilor Unite pentru Educatie, Stiintã si Culturã. O copie certificatã va fi transmisã fiecãruia dintre statele la care se face referire la art. XI.1, precum si Vaticanului, Comunitãtii Europene si Secretariatului Organizatiei Natiunilor Unite.*) Traducere.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei,
adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind ratificarea Conventiei cu privire la recunoasterea atestatelor obtinute în învãtãmântul superior în statele din regiunea Europei, adoptatã la Lisabona la 11 aprilie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 octombrie 1998.
Nr. 319.