MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 383        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 8 octombrie 1998

SUMAR

 LEGI SI DECRETE

           174. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului  nr. 5/1998 privind participarea României la initiativa europeanã EUREKA, în conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de întelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985

           321. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la initiativa europeanã EUREKA, în conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de întelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985

           175. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

           322. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           641. - Hotãrâre privind aprobarea Programului "sportul pentru toti - românia 2000"

           Rectificare

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la initiativa europeanã EUREKA, în conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de întelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 5din 20 ianuarie 1998 privind participarea României la initiativa europeana EUREKA, în conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de întelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 37 din 29 ianuarie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 25 mai 1998, cu respectarea prevederilor art. 74  alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 174.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la initiativa europeana EUREKA, în conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de întelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie1985

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 5/1998 privind participarea României la initiativa europeanãEUREKA, în conditiile Declaratiei de la Hanovra si ale Memorandumului de întelegere dintre membrii EUREKA, din 6 noiembrie 1985, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 1 octombrie 1998.
Nr. 321.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998
privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 9din 29 ianuarie 1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998, emisã în temeiul art. 1 lit. b) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 30 ianuarie 1998 - cu modificãrile ulterioare -, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
            1. Articolul 1 alineatul (2) va avea urmãtorul cuprins:
            "(2) cupoanele reprezintã bonuri de valoare care se acordã, cu titlu gratuit, agricultorilor, persoane fizice, care exploateazã terenurile agricole, individual sau în asociere, în societãti comerciale si agricole, societãtilor comerciale pe actiuni cu profil agricol, persoanelor fizice cãrora le-a fost stabilitã calitatea de actionar în baza prevederilor art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, care au optat pentru calitatea de locator si care au încheiat contract de locatiune, potrivit art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, astfel cum a fost modificatprin nr. 58/1995, cu institutiile de învãtãmânt, cu institutiile de cult recunoscute de lege, pentru suprafetele de terenuri agricole de minimum 0,5 ha si de cel mult 10 ha inclusiv."
            2. Articolul 1 alineatul (3) litera e) va avea urmãtorul cuprins:
            "e) societãtile comerciale pe actiuni cu profil agricol, persoanele fizice cãrora le-a fost stabilitã calitatea de actionar în temeiul art. 37 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicatã, dacã au optat pentru calitatea de locator si au încheiat contract de locatiune, potrivit art. 25 din Legea arendãrii nr. 16/1994, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 58/1995;"
            3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Pe baza cupoanelor pentru agricultori, beneficiarii acestora pot achita contravaloarea semintei certificate, a materialului de plantat pomicol si viticol certificat, a semintei certificate de cartofi, a îngrãsãmintelor chimice, pesticidelor, motorinei, lucrãrilor mecanice dearat, grapat, discuit, semãnat, de întretinere a culturilor si derecoltat, inclusiv a celor efectuate pe pãsuni si fânete, precum si a medicamentelor pentru combaterea bolilor parazitare si de reproductie la animale."
            4. Articolul 6 alineatul (3) va avea urmãtorul cuprins:
            "(3) pentru anul 1998 se alocã în bugetul Agriculturii si Alimentatiei suma de 3.200 miliarde lei pentru acoperirea acestor cheltuieli."
            5. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 10. - Falsificarea listei cuprinzând beneficiarii cupoane pentru agricultori, modificarea listei prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii, precum si falsificarea cupoanelor pentru agricultori se pedepsesc conform legii."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 16 februarie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ANDRE IOAN CHILIMAN

            Aceastã lege a fost adoptatã de Senat din 3 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 175.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din ConstitutiaRomâniei,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea OrdonanteiGuvernului nr. 9/1998 privind instituirea sistemului de cupoane pentru agricultori în anul 1998 si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 2 octombrie 1998.
Nr. 322.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Programului national "sportul pentru toti - românia 2000"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Programul national "sportul pentru toti - România 2000", prevãzut în anexa nr. 1, promovatca program national de actiune socialã, în scopul constientizãrii la nivelul societãtii a rolului si importantei sportului pentru toti, ca activitate de interes national, cu rol în ridicarea potentialului biomotric al populatiei, în îmbunãtãtirea calitãtii vietii si în sustinerea activitãtii sportive.
            Art. 2. - Programul national "sportul pentru toti - românia 2000" este propus ca un parteneriat care favorizeazã cooperarea organismelor guvernamentale cu autoritãtile publice locale, cu organizatiile neguvernamentale si cu persoanele juridice de drept public si privat, în vederea asigurãrii contributiei eficiente a acestora la dezvoltarea sportului pentru toti, în limita competentelor si scopurilor institutionale proprii.
            Art. 3. - Pentru coordonarea aplicãrii Programului national "sportul pentru toti - românia 2000" se constituie Comitetul Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate,Educatie si Recreere, organism consultativ pe lângã Secretariatul General al Guvernului.
            Art. 4. - Comitetul Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate,Educatie si Recreere este format din reprezentantii institutiilor publice prevãzute în anexa nr. 2 si ai organizatiilor neguvernamentale, fiind coordonat de un comitet executiv care are urmãtoarea structurã:

- presedinte - secretarul general al Guvernului;
- vicepresedinti - ministrul tineretului si sportului;
- ministrul educatiei nationale;
- ministrul sãnãtãtii;
- ministrul turismului;
- secretar executiv  - secretarul general al Federatiei
Române "sportul pentru toti".
            Art. 5. - Structura nominalã, organigrama si activitateaComitetului Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate, Educatie si Recreere se stabilesc prin regulamentul de organizare si functionare, adoptat în prima sedintã dupã constituire, în termen de 30 de zile de la data intrãrii învigoare a prezentei hotãrâri.
            Art. 6. - Modalitãtile de lucru si mãsurile organizatorice, administrative si financiare pentru aplicarea Programului national "sportul pentru toti - românia" vor fi stabilite prin instructiuni si protocoale comune, elaborate de organismele si organizatiile implicate, cu aprobarea Comitetului Activitãtilor Fizice Sportive pentruEducatie si Recreere.
            Art. 7.  - Comitetul Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate,Educatie si Recreere se întruneste, semestrial, în sedinte plenare si prezintã, anual, Guvernului rapoarte asupra stadiului de realizare a Programului national "sportul pentru toti - românia 2000" si proiectul bugetului si cheltuieli pentru exercitiul financiar urmãtor.
            Art. 8. - Mijloacele financiare necesare Programului national "Sportul pentru toti - România 2000" se asigurã de la bugetul de stat, sub forma de subventie acordatã suplimentar Ministerului Tineretuluipentru subprogramele si perioada prevãzute în anexa nr. 3.
            Art. 9. - Subprogramele propuse de cãtre celelalte institutii, care sunt aprobate anual de cãtre Comitetul Activitãtilor Fizice Sportive pentru Sãnãtate, Educatie si Recreere vor fi finantate din subventii de la bugetele locale, din fonduri primite de la organisme internationale, din sponsorizãri, donatii si legate si din fonduri de la bugetul de stat, care urmeazã a fi prevãzute cu aceastã destinatie începând cu data de 1 ianuarie 1999 la capitolul "Culturã, religie si actiuni privind activitatea sportivã si de tineret".
            Art. 10. - Finantarea unor investitii în domeniul obiectivelor sportive si de agrement se va face si prin emisiuni de titluri de valoare - împrumut public.
            Art. 11. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneaza:
Ministrul tineretutui si sportului,
Crin Antonescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretarul general al Guvernului,
Radu Stroe
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor
Ministrul turismului,
Sorin Frunzãverde
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 25 septembrie 1998.
Nr. 641.

ANEXA Nr. 1

PROGRAMUL NATIONAL
"SPORTUL PENTRU TOTI - ROMÂNIA 2000"

           I. Fundamentare:
            În mãsura în care evaluãrile stiintifice confirmã importanta pe care o are în societate practicarea exercitiuluifizic, statul trebuie sã reconsidere rolul sportului în politica socialã si în strategiile care privesc ansamblul populatiei (sãnãtate, educatie, culturã, mediu, protectie socialã), deoarece sportul:
            · contribuie la îmbunãtãtirea sãnãtãtii publice si la crearea stãrii de bine a cetãtenilor;
            · pune la dispozitie practicantilor mijloacele si programele care favorizeazã educatia si care aduc bucurie si plãcere, oferind ocazii apreciabile pentru contacte interumane si integrare în societate;
            · contribuie la atenuarea unor tare - intoleranta, lipsa de implicare, agresivitatea, abuzul de alcool, de tutun si de alte produse nocive -, educã în spiritul respectului fatã de identitatea nationalã, în spiritul întelegerii internationale si contribuie la crearea spiritului de fair-play în relatiile umane si sociale;
             · fiind activitatea socialã si asociativã cea mai rãspânditã, contribuie în mod esential la dezvoltarea si la mentinerea societãtii democratice cu cetãteni activi;
            · contribuie la socializarea indivizilor, proces de durata si complex prin care, de-a lungul vietii, acestia dobândesc aptitudini, valori si îsi formeazã atitudini si comportamente care le permit o mai activã prezentã si participare la viatasocialã;
            · face parte integrantã din viata socialã si produceefecte economice pozitive importante: influenteazã consumurile, veniturile, locurile de muncã, eficienta în muncã,dezvoltarea economicã si a serviciilor locale si regionale, investitiile, amenajarea si protectia mediului.
            De altfel, legislatia românã cu privire la sport si prevederile documentelor internationale în domeniu, la care România a aderat sau pe care urmeazã sã le ratifice, impun aprobarea si sustinerea unui program national care sã asigure în conditiile actuale existente în Romania organizarea si dezvoltarea sportului pentru toti ca activitate socialã de interes national, bazatã pe libera alegere, sustinutã moral, organizatoric si financiar de cãtre stat.
            Programul este propus ca parteneriat social national si se bazeazã pe stabilirea si aplicarea unei strategii institutionale si legislative necesare pentru crearea cadrului functional (conducere, sustinere materialã si financiarã, resurse umane etc.), care sã permitã ca fiecare partener sã poatãcontribui la dezvoltarea sportului pentru toti în limita competentelor si scopurilor institutionale proprii.
            Acest lucru presupune crearea si asumarea unor subprograme care sã tinã seama de conditii, posibilitãti, traditii, de interesele si dorintele populatiei si cooperarea, la nivelul organismelor guvernamentale, cu autoritãtile publice centrale si locale, cu organizatii neguvernamentale, cu persoane juridice de drept privat interesate, pentru crearea unor disponibilitãti care sã asigure accesul oricãrei persoane la practicarea exercitiilor fizice si a sportului, pentru recreere, sãnãtate si crearea stãrii de bine.
           II. Scopul programului:
            Stabilirea locului sportului pentru toti pe scara prioritãtilorsociale si realizarea unei politici eficiente, în vederea cresterii contributiei sportului pentru toti la obtinerea unui nivel corespunzãtor al potentialului biomotric al populatiei si la îmbunãtatirea progresivã a calitãtii vietii.
           III. Obiectivele programului:
            1. Schimbarea atitudinii fatã de conceptul "sportul pentrutoti" a cetãtenilor ca beneficiari individuali si a statului ca beneficiar global, precum si a celor care concep, conduc si pun în aplicare programe sociale si de practicã sportivã prin:
            · conceperea, lansarea si sustinerea de campanii promotionale sportive, orientate spre grupuri-tintã prioritare (copii, tineri, femei, din mediul rural), grupuri-tinta defavorizate (vârstnici, persoane cu venituri mici, someri, copiii strãzii), si atragerea spre domenii importante (structuri, specialisti, infrastructura);
            · extinderea cercetãrii fundamentale si aplicative, învederea cresterii gradului de cunoastere si de aplicare a cunostintelor în legãturã cu efectele practicãrii exercitiuluifizic si a sportului pentru sãnãtatea fizicã si mentalã pentru cresterea capacitãtii de muncã;
            · realizarea de studii si anchete asupra posibilitãtilor existente si obstacolelor care stau în calea practicãriisportului pentru toti, precum si colectarea de informatii despre preferintele specifice ale cetãtenilor;
            · extinderea relatiilor internationale, în scopul experientei acumulate pe plan extern, si cresterea contributiei sportului pentru toti la dezvoltarea cooperãrii;
            2. Asigurarea cadrului legislativ si organizatoric corelãrii activitãtii institutiilor centrale si locale cu preocupãri în domeniul calitãtii vietii, educatiei, protectiei sociale, pentru asigurarea conditiilor care sã permitã fiecãrui cetãtean practicarea liberã a activitãtilor fizice si sportive într-un mediu sãnãtos si sigur, în cadru organizat sau în mod independent, în functie de nevoi, capacitãti si preferinte.
            Totodatã este necesarã aplicarea prevederilor legale existente si completarea acestora cu noi reglementãri care sã permitã:
            · organizarea si dezvoltarea practicãrii activitãtilor fizice si sportive pentru sãnãtate si recreere pe toatã durata vietii;
            · descentralizarea sistemului de practicã sportivã, în sensul stimulãrii vietii asociative si la nivel local, cu respectarea autonomiei organismelor interesate si implicate, rãmãnând totodatã deschisã posibitatea interventiei eficiente si stabilizatoare a organismelor statului;
            · asigurarea resurselor financiare, materiale si umane, în  concordantã cu cerintele crescânde ale vietii sociale, prin:
            - evaluarea potentialului existent (structuri, personal, infrastructurã), adaptarea, dezvoltarea si eficientizarea acestuia;
            - diversificarea surselor de finantare prin implicarea bugetelor locale, de asigurãri sociale, atragerea de venituri prin culegere de fonduri, donatii si sponsorizãri, publicitate, dar mai ales prin stimularea cresterii cheltuielilor populatiei din venituri proprii, pe mãsura îmbunãtãtirii conditiilor social-economice;
            - stimularea interventiei capitalului privat (persoane fizice si juridice) în amenajarea si folosirea bazelor mici si mijlocii si pentru dezvoltarea serviciilor de întretinere, agrement si recreere.
            IV. Desfãsurarea programului:
            Se propune sustinerea cu prioritate a subprogramelor administrate de Ministerul Tineretului si Sportului prin Federatia Românã "sportul pentru toti" (anexa A), cu accent pe concretizarea initiativelor legislative si pe programul de resurse umane de formare a specialistilor pentru activitatea "sportul pentru toti" (instructori, animatori, antrenori).
            1. Structurarea subprogramelor si asumarea administrãrii acestora la nivelul tuturor factorilor implicati.
            2. Evaluarea subprogramelor si instrumentarea derulãrii acestora.
            3. Analize periodice la nivel local si central pentru aprecierea stadiului îndeplinirii obiectivelor, pentru îmbunãtãtirea demersurilor de organizare si dezvoltare a sportului pentru toti.
           V. Rezultatele scontate:
            1. Angajarea progresivã si durabilã a populatiei în practicarea exercitiilor fizice si a sportului, pentru educarea si dezvoltarea echilibratã a aptitudinilor fizice si pentru cresterea gradului de socializare.
            2. Ridicarea nivelului calitãtii vietii, îmbunãtãtirea stãrii de sãnãtate, mãrirea potentialului biologic si cresterea sperantei de viatã.
            3. Implicarea sporitã a societãtii, în ansamblul ei, a statului si, prin cooperare, a partenerilor interesati din domeniile educatie, sãnãtate, economie, social, a sectoruluiprivat si a activului de voluntari în conceperea, conducerea si promovarea programului si cresterea responsabilitãtilor colective si individuale.
            4. Apropierea modului de abordare si de conducere a "sportului pentru toti" de cel realizat pe plan international, prin valorificarea, adaptatã, a experientei acumulate la nivelul actual si de perspectivã al dezvoltãrii social-economice a României.

ANEXA A

MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI

PROGRAMUL NATIONAL "SPORTUL PENTRU TOTI - ROMÂNIA 2000"
administrat prin Federatia Românã "sportul pentru toti" si unitãtile din subordine

            I. Derularea, evaluarea, corectarea subprogramelor încurs de desfãsurare:
            1.1. RESURSE UMANE - program de formare si asigurare a personalului calificat (instructori, animatori, antrenori) si de recrutare a voluntarilor pentru sportul pentru toti
            - Definitivarea instructiunilor si statutelor (pe niveluri), multiplicarea si difuzarea lor în toatã tara prin reteaua structurilor sportive teritoriale si de învãtãmânt, prin institutele de învãtãmânt superior si organizatiile sportive.
            - Coordonarea, sprijinirea desfãsurãrii cursurilor de formare a instructorilor; întocmirea graficului (perioada, localitãti, cerinte).
            - Organizarea si desfãsurarea cursului de antrenori categoria a V-a.
            - Elaborarea materialelor si lansarea demersurilor necesare pentru sustinerea introducerii specializãrii "sportul pentru toti" în institutele de învãtãmânt superior de profil.
            - Efectuarea unui sondaj de opinie privind interesul persoanelor de diferite vârste si profesii pentru formare ca specialisti voluntari pentru activitatea "sportul pentru toti".
           1.2. FUN-SPORT - dezvoltarea unei strategii specifice decrestere a participãrii libere si constante a copiilor si a tinerilor (7 - 25 ani) la practicarea exercitiilor fizice si a activitãtilorsportive.
            - Declansarea unei campanii promotionale FUN- SPORT.
            - Organizarea activitatilor specifice (competitii, tabere, festivaluri).
            - Perfectionarea modalitatilor de cooperare cu institutiile si organizatiile cu sfere de interferentã; stabilirea si realizarea practicã de programe comune.
            1.3. PROMO-INFO-SPOTI - promovare, evaluare, informare
            - Lansarea formularelor: încãrcarea bãncii de date;realizarea Buletinului informativ statistic.
            - Efectuarea cercetãrilor.
            Aplicarea testului EUROFIT la diferite categorii de vârsta si sociale [elevi, studenti, militari în termen, adulti (25-30 ani, 31-40 ani, 41-50 ani)], cu diferite ocupatii.
            - Realizarea unui studiu comparativ privind rezultatele si concluziile testãrilor EUROFIT la diferite categorii de vârstã si sociale.
            - Realizarea studiului privind conditiile si posibilitãtile existente în mediul rural pentru practicarea activitãtilor fizice si sportive, interesele si preferintele populatiei în acest sens.
            - Continuarea cercetãrii "studiul privind inima tinerilor din europa" la nivelul României.
            - Realizarea si difuzarea buletinelor informative si a altor materiale de informare si documentare cu privire la domeniul "sportul pentru toti", în România si în lume.
            - Elaborarea subprogramului PROMO-INFO-SPOTI, definitivare, lansare, realizare practicã.
            - Lansarea campaniei "promo-spoti"
            - Realizarea si difuzarea de materiale promotionale conform subprogramului PROMO-INFO-SPOTI si campaniei promotionale.
            - Legãtura permanentã cu mass-media; organizarea, trimestrial sau cu ocazia unor evenimente speciale, de conferinte de presã; realizarea mediatizãrii corespunzãtoare a fiecãrei activitãti din calendarul propriu, a activitãtilor judetene, locale, ale organizatiilor afiliate si a oricãrei initiative care contribuie la cunoasterea si sustinerea activitãtii "sportul pentru toti".
            - Valorificarea materialelor documentare si realizarea de pliante si culegeri de programe pentru practicarea activitãtilor fizice.
            - Sustinerea cu materiale documentare si promotionale a activitãtii "sportul pentru toti" la toate nivelurile, în special: Parlamentul României, orgasnismele administratiei publice cu sfere de interferentã,persoanele juridice de drept privat care pot deveni membre ale Federatiei Române "sportul pentru toti" etc.
            - Crearea de lobby, sustinerea cu materiale documentare si promotionale a activitãtii "sportul pentru toti" la toate nivelurile.
           1.4. FEMI-SPORT - subprogram pentru antrenarea femeilor în practicarea si organizarea activitãtilor fizice, sportive si recreative:
            - Desfãsurarea activitãtilor prevãzute în calendar.
            - Relansarea subprogramului în vederea atragerii potentialilor parteneri si sustinãtori.
           1.5. BABY-SPORT - subprogramul "copilul mic si nevoia de miscare" (0 -6 ani) privind practicarea exercitiului fizic, a miscãrii si a jocului de la cea mai fragedã vârstã
            - Distribuirea materialelor documentare la crese, grãdinite etc., cu sprijinul sectorului special din cadrul Ministerului Sãnãtãtii.
            - Introducerea de activitãti specifice: "mama si copilul"sau "Familia - primul educator sportiv".
            Organizarea de cursuri pentru educatoare si tinere mame.
           1.6. OLD-SPORT - subprogram pentru promovarea activã asãnãtãtii adultilor si vârstnicilor prin activitãti fizice, recreative side recuperare
            - Reluarea activitãtii pentru definitivarea, lansarea siderularea subprogramului.
            - Atragerea tuturor celor interesati (vârstnici, asociatii,sponsori), sprijinirea sau, dupã caz, capacitarea acestora.
            - Organizarea activitãtilor din calendar, stimularea si sprijinirea initiativelor.
           1.7. PRONATURA - subprogram pentru dezvoltarea turismului, a drumetiilor, a mersului pe munte, pentru descoperirea  naturii si protejarea mediului.
            - Definitivarea subprogramului si transmiterea acestuia organizatiilor de cercetasi si cluburilor sau cercurilor de turism, precum si stabilirea si derularea programelor comune.
            - Desfãsurarea activitãtilor specifice din calendar.
            - Evaluarea si corectarea subprogramului.
           1.8. RURAL-SPORT - strategie de mentinere si valorificare atraditiilor si datinilor românesti
            - Contactarea partenerilor si sprijinirea initiativelor.
            - Realizarea cercetãrii.
            - Elaborarea si lansarea proiectului "sate înfrãtite".
            - Realizarea lucrãrii "culegerea de datini si obiceiuri cultural-sportive".
            1.9. SPORTUL PENTRU SÃNÃTATE SI RECREERE, DREPT AL FIECÃRUI CETÃTEAN - subprogram privind stimularea implicãrii administratiei publice locale si a structurilor asociative, în organizarea si dezvoltarea sportului pentru toti
             - Lansarea si sustinerea prioritarã, la nivel central si local, în colaborare cu directiile judetene ale tineretului si sportului, realizarea de programe comune pe domenii (inventarierea resurselor, proiecte de dezvoltare, modernizarea spatiilor pentru sport si agrement etc.)
            II. Elaborarea subprogramelor în perspectivã, lansarea în vederea consultãrii si atragerii de parteneri si sustinãtori
            II. 1. INFRASTRUCTURA - SPORT SI AGREMENT - subprogram de stimulare a dezvoltãrii bazei materiale necesare si a productiei specifice de materiale si echipament sportiv.
            II. 2. SPORTUL PRIVAT  - subprogram de încurajare a interventiei capitalului privat prin sprijin de naturã legislativã si prin finantare cu ajutorul creditelor publice.
            II. 3. JOCURILE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI - realizarea de legãturi pe multiple planuri cu diaspora românã pentru mentinerea, cultivarea si valorificarea pretutindeni în lume a traditiilor românesti si organizarea unor întâlniri polisportive în România în anul 2000.

ANEXA Nr.2

LISTA
ministerelor si institutiilor publice cu competente în sustinerea,
aplicarea si desfãsurarea Programului national "sportul pentru toti - românia 2000"

            1. Ministerul Tineretului si Sportului
            2. Ministerul Educatiei Nationale
            3. Ministerul Sãnãtãtii
            4. Ministerul Turismului
            5. Ministerul Culturii
            6. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
            7. Ministerul Lucrãrilor Publice si Amenajãrii Teritoriului
            8. Ministerul Cercetãrii si Tehnologiei
            9. Ministerul Apãrãrii Nationale
            10. Ministerul de Interne
            11. Ministerul Finantelor
            12. Ministerul Afacerilor Externe
            13. Departamentul pentru Administratia Publicã Localã
            14. Departamentul pentru Protectia Copilului
            15. Departamentul Informatiilor PubIice
            16. Secretariatul de Stat pentru Persoane cu Handicap
            17. Consiliul National al Audiovizualului
            18. Federatia Românã "sportul pentru toti"*)*) În subordinea Ministerului Tineretului si Sportului

ANEXA Nr. 3

FUNDAMENTAREA FINANCIARÃ
 a Programului National "Sportul pentru toti - România 2000"
Subprogramele care se administreazã de cãtre Ministerul Tineretului si Sportului

 
- mii lei -
 
Nr.
crt.
Subprogramul
1998
1999
2000
TOTAL

1. SPECIALISTI "SPORTUL PENTRU TOTI"
900.000
900.000
900.000
2.700.000
2. FUN-SPORT 
700.000
800.000
1.000.000
2.500.000
3. PROMO-INFO-SPOTI - promovare, evaluare, informare,
500.000
550.000
600.000
1.650.000
4. FEMI-SPORT
500.000
600.000
700.000
1.800.000
5. BABY-SPORT
200.000
400.000
600.000
1.200.000
6. OLD-SPORT 
200.000
300.000
300.000
   800.000
7. PRONATURA
300.000
500.000
700.000
1.500.000
8. RURAL-SPORT
100.000
100.000
100.000
   300.000
9. SPORTUL PENTRU SÃNÃTATE SI RECREERE, 
DREPT AL FIECÃRUI CETÃTEAN
70.000
150.000
150.000
   370.000
10. INFRASTRUCTURÃ-SPORT SI AGREMENT 
100.000
100.000
100.000
300.000
11. SPORTUL PRIVAT
  40.000
  40.000
   40.000
   120.000
12. JOCURILE ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI 
200.000
300.000
1.000.000
1.500.000

TOTAL GENERAL:
 3.810.000
4.740.000
 6.190.000
14.740.000

RECTIFICARE

            În Normele pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 3/1992 privind taxa pe valoarea adaugatã, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 512/1998, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 344 din 11 septembrie 1998, se face urmãtoarea rectificare:
            - la cap. VI pct. 6.2 lit. a), la cap. IX pct. 9.1 lit. c) si la cap. XI pct. 11.15, în loc de: cap. IV se va citi: cap. III.