MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul X - Nr. 402        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Joi, 22 septembrie 1998

SUMAR

 LEGI SI DECRETE

           191. - Lege privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pazã

           355. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pazã

HOTÃRÂRI

           4. - Hotãrâre a Biroului Electoral Municipal Bucuresti

           5. - Hotãrâre a Biroului Electoral Municipal Bucuresti

           7. - Hotãrâre a Biroului Electoral Municipal Bucuresti

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
 privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pazã

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

            Art. 1. - (1) Serviciul de Protectie si Pazã este organ de stat cu atributii în domeniul sigurantei nationale, specializat în asigurarea protectiei demnitarilor români, a demnitarilor strãini pe timpul sederii lor în România, a familiilor acestora, în limitele competentelor legale, precum si în asigurarea pazei sediilor de lucru si a resedintelor acestora, potrivit hotãrârilor Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii.
            (2) Serviciul de Protectie si Pazã are structurã militarã si este parte componentã a sistemului national de apãrare.
            Art. 2. - Serviciul de Protectie si Pazã îsi desfãsoarã activitatea cu respectarea Constitutiei României si a legilor tãrii, a hotãrârilor Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii, precum si a regulamentelor militare.
            Art. 3. - (1) Activitatea Serviciului de Protectie si Pazã este organizatã si coordonatã de Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii si este controlatã de Parlament, prin comisiile pentru apãrare, ordine publicã si sigurantã nationalã.
            (2) Anual sau la cererea Parlamentului, directorul Serviciului de Protectie si Pazã prezintã rapoarte cu privire la îndeplinirea atributiilor ce îi revin, potrivit legii, Serviciului de Protectie si Pazã.
            Art. 4. - (1) Pentru îndeplinirea atributiilor ce îi revin, Serviciul de Protectie si Pazã colaboreazã cu Ministerul Apãrãrii Nationale, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, cu celelalte ministere si organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.
            (2) Institutiile prevãzute la alin. (1) sunt obligate sã acorde Serviciului de Protectie si Pazã, în limita competentelor legale, sprijinul necesar îndeplinirii atributiilor prevãzute de lege.
            Art. 5. - Protectia demnitarilor români în afara teritoriului national se asigurã de cãtre personalul Serviciului de Protectie si Pazã, în cooperare cu serviciile speciale cu atributii în domeniu, din tãrile gazdã.
            Art. 6. - Serviciul de Protectie si Pazã poate stabili relatii de colaborare cu organisme similare din strãinãtate, cu aprobarea prealabilã a Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii.

CAPITOLUL II
Conducerea, organizarea si atributiile Serviciului de Protectie si Pazã

Sectiunea 1
Conducerea Serviciului de Protectie si Pazã

            Art. 7. - (1) Serviciul de Protectie si Pazã este condus de un director, cu rang de secretar de stat, numit de Presedintele României, la propunerea Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii.
            (2) La numirea în functie, directorul depune în fata Presedintelui României urmãtorul jurãmânt: "Eu, ..., jur cã voi îndeplini cu bunã-credintã si nepãrtinire, în deplinul respect al Constitutiei si al legilor tãrii, atributiile ce îmi revin în calitate de director al Serviciului de Protectie si Pazã."
            Art. 8. - (1) Directorul Serviciului de Protectie si Pazã organizeazã si conduce activitatea serviciului si îl reprezintã în relatiile cu ministerele si cu alte organe ale administratiei publice, cu institutii si organizatii din tarã, precum si cu organisme similare din strãinãtate.
            (2) Directorul Serviciului de Protectie si Pazã angajeazã serviciul în relatiile cu persoanele juridice sau fizice. În acest scop el poate da împuterniciri si altor cadre din subordine.
            (3) În exercitarea atributiilor ce îi revin, directorul Serviciului de Protectie si Pazã emite, potrivit legii, ordine si instructiuni.
            Art. 9. - (1) Directorul Serviciului de Protectie si Pazã are în subordine nemijlocitã un prim-adjunct, care este înlocuitorul sãu legal si sef al statului major, precum si un adjunct.
            (2) Prim-adjunctul si adjunctul au rang de subsecretar de stat si sunt numiti de Presedintele României, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pazã, cu avizul Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii.
            Art. 10. - (1) În cadrul Serviciului de Protectie si Pazã functioneazã Consiliul director, ca organ deliberativ.
            (2) Conducerea operativã a Serviciului de Protectie si Pazã si asigurarea îndeplinirii hotãrârilor Consiliului director se realizeazã de cãtre biroul executiv al acestuia.
            (3) Atributiile, modul de functionare si componenta Consiliului director si ale biroului executiv se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectie si Pazã.

Sectiunea a 2-a
Organizarea Serviciului de Protectie si Pazã

            Art. 11. - Serviciul de Protectie si Pazã are în compunere un stat major si structuri operative necesare îndeplinirii atributiilor prevãzute de lege, care sunt subordonate ierarhic numai conducerii serviciului.
            Art. 12. - (1) Structura organizatoricã, efectivele în timp de pace si în timp de rãzboi si Regulamentul de organizare si functionare a Serviciului de Protectie si Pazã se aprobã de Consiliul Suprem de Apãrare a Tãrii, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pazã.
            (2) Directorul Serviciului de Proteciie si Pazã, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii, poate modifica structura serviciului, în limita efectivelor stabilite, prin înfiintarea, desfiintarea sau reorganizarea formatiunilor, centrelor, sectiilor, sectoarelor, birourilor si a altor structuri similare.
            Art. 13. - (1) Serviciul de Protectie si Pazã are structurã proprie de mobilizare si tine evidenta personatului militar si civil propriu, existent în timp de pace, precum si a rezervistilor, conform legislatiei în vigoare.
            (2) Normele de functionare a structurii prevãzute la alin. (1), activitatea de mobilizare si evidenta rezervistilor se stabilesc de comun acord cu Statul Major General.

Sectiunea a 3-a
Atributiile Serviciului de Protectie si Pazã

            Art. 14. - (1) Serviciul de Protectie si Pazã, prin structurile sale specializate, are urmãtoarele atributii:
            a) organizeazã si executã activitãti pentru prevenirea si anihilarea oricãror actiuni prin care s-ar atenta la viata, integritatea fizicã, libertatea de actiune si sãnãtatea persoanelor a cãror protectie este obligat sã o asigure, precum si pentru realizarea pazei si apãrãrii sediilor de lucru si resedintelor acestora;
            b) organizeazã si desfãsoarã activitãti de culegere, verificare si valorificare a informatiilor necesare, numai pentru îndeplinirea atributiilor prevãzute la art. 1 alin. (1), în conditiile stabilite prin lege. Orice informatie cu valoare operativã de altã naturã se transmite de îndatã autoritãtilor abilitate prin lege, pentru verificarea si valorificarea acesteia;
            c) realizeazã schimburi de informatii si coopereazã cu servicii de informatii si cu structuri departamentale cu atributii în domeniu, în tarã si în strãinãtate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice prevãzute la art. 1 alin. (1);
            d) poate efectua, cu respectarea Legii nr. 51/1991 privind sigurantã nationalã a României, verificãri prin: solicitarea si obtinerea de obiecte, înscrisuri sau relatii oficiale ale la institutii publice; consultarea de specialisti ori experti; primirea de sesizãri sau note de relatii; fixarea unor momente operative prin mijloace tehnice sau prin constatãri personale;
            e) solicitã procurorului, în cazuri justificate, cu respectarea prevederilor Codului de procedurã penalã, autorizarea efectuãrii unor activitãti potrivit Legii nr. 51/1991, în scopul culegerii de informatii pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Operatiunile tehnice pentru realizarea acestor activitãti se executã de cãtre Serviciul Român de Informatii;
            f) întocmeste, cu respectarea prevederilor Codului de procedurã penalã, acte de constatare ce pot constitui mijloace de probã si consemneazã rezultatele activitãtilor prevãzute la lit. c) si, dupã caz, la lit. d);
            g) în vederea îndeplinirii misiunilor specifice, coordoneazã activitatea fortelor participante care apartin institutiilor implicate în efectuarea transporturilor si telecomunicatiilor speciale, în tarã si în strãinãtate, pentru demnitarii români si strãini cãrora li se asigurã protectie;
            h) intervine, independent sau în cooperare cu alte organe prevãzute de lege, pentru prevenirea si contracarea actiunilor de naturã sã punã în pericol viata, integritatea fizicã, sãnãtatea sau libertatea de actiune a persoanelor cãrora le asigurã protectie si securitatea obiectivelor pãzite, precum si pentru capturarea sau anihiliarea elementelor teroriste ori agresive;
            i) executã, independent sau în cooperare cu alte organe specializate, actiuni pentru cãutarea, identificarea si neutralizarea obiectelor suspecte care pot prezenta pericol pentru persoanele protejate sau pentru obiectivele pãzite;
            j) întreprinde, în colaborare cu organe specializate, mãsuri pentru asigurarea asistentei medicale, profilactice si terapeutice a demnitarilor a cãror protectie intrã în competenta sa si realizeazã, prin mijloace proprii, mãsurile antiepidemice pentru prevenirea îmbolnãvirilor de naturã infectocontagioasã, toxico-chimicã sau produse de radiatiile ionizante, precum si alte activitãti de profil în obiectivele permanente si temporare;
           k) organizeazã, potrivit legii, activitatea proprie de apãrare a secretului de stat si de prevenire a scurgerii de date sau de informatii care nu sunt destinate publicitãtii;
            l) îndeplineste si alte atributii prevãzute de lege, specifice domeniului sãu de activitate.
            (2) Persoanele îndreptãtite sã beneficieze de protectie si obiectivele a cãror pazã se asigurã de cãtre Serviciul de Protectie si Pazã se stabilesc prin hotãrâre a Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii.

CAPITOLUL III
Personalul Serviciului de Protectie si Pazã

            Art. 15. - (1) Personalul Serviciului de Protectie si Pazã se compune din personal militar si salariati civili.
            (2) Pe timpul îndeplinirii atributiilor, personalul operativ este învestit cu exercitiul autoritãtii publice.
            (3) Personalul militar si civil care îndeplineste atributii specifice pentru realizarea activitãtilor operative se încadreazã în grupa I si a II-a de muncã.
            (4) Criteriile de încadrare în grupele I si a II-a de muncã, precum si persoanele care beneficiazã de grupa I sau a II-a de muncã se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Pazã.
            Art. 16. - (1) Persanalul militar din Serviciul de Protectie si Pazã are toate drepturile si îndatoririle stabilite pentru militarii fortelor armate si îsi desfãsoarã activitatea în conditiile prevãzute de lege si de regulamentele militare.
            (2) Salariatilor civili li se aplicã dispozitiile Codului muncii si alte prevederi legale, precum si reglementãrile specifice Serviciului de Protectie si Pazã.
            (3) Militarii în termen, necesari Serviciului de Protectie si Pazã, sunt selectionati prin centrele militare judetene, respectiv al municipiului Bucuresti, în limitele stabilite prin hotãrâre a Consiliului Suprem de Apãrare a Tãrii, pe baza cererilor adresate Statului Major General.
            Art. 17. - (1) Personalul Serviciului de Protectie si Pazã, care executã, conduce sau coordoneazã misiuni operative ori contribuie la realizarea acestora, beneficiazã de un spor de 30%, calculat la solda de bazã, respectiv la salariul de bazã.
            (2) Categoriile de personal care beneficiazã de sporul prevãzut la alin. (1) se stabilesc prin ordin al directorului Serviciului de Protectie si Pazã.
            (3) Personalului Serviciului da Protectie si Pazã si se asigurã gratuit echipamentul de protectie adecvat misiunilor specifice pe care le îndeplineste, iar în cazul în care, ca urmare a îndeplinirii atributiilor de serviciu, i-au fost degradate si distruse bunuri personale, are dreptul la despãgubiri corespunzãtoare acordate de institutie.
            (4) Personalului Serviciului de Protectie si Pazã, care participã la misiuni operative a cãror duratã depãseste 4 ore, i se asigurã gratuit un supliment de hranã, în echivalentul a 2.000 de calorii, pentru fiecare zi de misiune.
            (5) Personalul Serviciului de Protectie si Pazã, care are în primire câini de serviciu, are dreptul, pe perioada respectivã, la un spor de 5% din solda de bazã.
            (6) Prejudiciile rezultate din avarierea autovehiculelor Serviciului de Protectie si Pazã, ale cãror conducãtori auto se aflã în misiune de protectie si pazã, nu angajeazã rãspunderea materialã a acestora, fiind suportate de Serviciul de Protectie si Pazã.
            Art. 18. - (1) Personalul care, din motive de îmbolnãvire, accidente sau alte asemenea evenimente, survenite pe timpul, din cauza ori în legãturã cu serviciul, nu îsi mai poate îndeplini atributiile si este trecut într-o altã functie îsi pãstreazã solda si celelalte drepturi bãnesti avute anterior.
            (2) Personalul care si-a pierdut, total sau partial, capacitatea de muncã în timpul, din cauza ori în legãturã cu serviciul încadrat în gradul I sau în gradul II de invaliditate primeste în perioada invaliditãtii o pensie egalã cu solda netã sau, dupã caz, salariul de bazã net, avut la data survenirii invaliditãtii, si beneficiazã, o singurã datã, de o compensatie egalã cu de zece ori solda netã sau, dupã caz, cu de zece ori acelasi salariu de bazã net.
            (3) Personalul care si-a pierdut partial capacitatea de muncã în conditiile alin. (2), fiind încadrat în gradul III de invaliditate, si care mai poate executa în continuare profesia beneficiazã de o pensie egalã cu cel putin jumãtate din solda sau din salariul de bazã net, avut în ultima lunã de activitate, si, o singurã datã, de o compensatie egalã cu de cinci ori aceeasi soldã sau salariu de bazã net, precum si de dreptul de a cumula, în conditiile legii, pensia cu salariul pe care îl poate primi dintr-o altã activitate desfãsuratã.
            (4) Urmasii celui decedat în timpul, din cauza ori în legãturã cu serviciul beneficiazã de o pensie egalã cu solda de bazã sau, dupã caz, cu salariul realizat în ultima lunã anterioarã decesului, precum si, o singurã datã, de o compensatie bãneascã egalã cu de cincisprezece ori solda de bazã netã sau, dupã caz, cu salariul de bazã net avut la data decesului.
            Art. 19. - (1) Cadrele militare din Serviciul de Protectie si Pazã provin din rândurile absolventilor institutiilor militare de învãtãmânt. În cazul unor posturi din domenii specifice de activitate, pentru care institutiile militare de învãtãmânt nu asigurã formarea specialistilor necesari, acestea pot fi încadrate cu persoane pregãtite de institutiile civile de învãtãmânt si care îndeplinesc conditiile legale.
            (2) Pregãtirea specificã a personalului se realizeazã prin sistemul propriu de instruire sau în unitãtile militare si în institutiile de specialitate ale Ministerului Apãrãrii Nationale, Ministerului de Interne si ale Serviciului Român de Informatii ori în institutii civile. De asemenea, pregãtirea se poate desfãsura si în cadrul unor institutii similare din strãinãtate.
            Art. 20. - (1) Personalul militar si civil din Serviciul de Protectie si Pazã are obligatia de a pãstra secretul de stat si secretul de serviciu, în conditiile legii.
            (2) Divulgarea în orice mod, a datelor sau a informatiilor care fac obiectul activitãtii Serviciului de Protectie si Pazã este interzisã si se pedepseste conform legii.
            Art. 21. - Personalul Serviciului de Protectie si Pazã îsi dovedeste calitatea cu legitimatia de serviciu, iar pe timpul îndeplinirii misiunilor operative, si cu insigna de serviciu. Modelul insignei de serviciu este prevãzut în anexa nr. 1.

CAPITOLUL IV
Asigurarea materialã si financiarã

            Art. 22. - Serviciul de Protectie si Pazã executã urmãtoarele activitãti:
            a) elaboreazã si fundamenteazã proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli si asigurã executia acestuia dupã aprobarea de cãtre Parlament; directorul Serviciului de Protectie si Pazã are calitatea de ordonator principal de credite;
            b) aprobã, în limita competentelor sale, documentatia tehnico-economicã pentru lucrãrile proprii de investitii si reparatii, urmãrind executarea acestora la termenele stabilite;
            c) planificã si realizeazã înzestrarea cu armament, munitii, tehnicã, aparaturã si alte materiale, prin contractãri cu parteneri interni si externi sau prin alte modalitãti prevãzute de lege;
            d) stabileste, pe baza dispozitiilor legale, nomenclatorul de materiale, norme de dotare si consum, depozitare, folosire, întretinere si reparare, de declasare si casare, de decontare, evidentã si control ale mijloacelor materiale si financiare;
            e) încheie, în conditiile legii, asigurãri facultative pentru personalul aflat în misiuni specifice si pentru mijloacele tehnice folosite.
            Art. 23. - (1) Terenurile, clãdirile, spatiile de lucru, de depozitare si de cazare, necesare functionãrii Serviciului de Protectie si Pazã, sunt asigurate de Guvern, în conditiile prevãzute de lege.
            (2) Imobilele detinute de unitãtile Serviciului de Protectie si Pazã constituie domeniu public de interes national si sunt scoase din circuitul civil.
            Art. 24. - (1) Pentru exercitarea actului de conducere si îndeplinirea misiunilor specifice, Serviciul de Protectie si Pazã îsi organizeazã un sistem propriu de transmisiuni, folosind în acest scop fortele si mijloacele aflate la dispozitia sa.
            (2) Pe timpul misiunilor specifice sistemul propriu de transmisiuni poate fi folosit si de persoanele prevãzute la art. 1 alin. (1).
            Art. 25. - Serviciul de Protectie si Pazã dispune de parc propriu de mijloace de transport, destinat îndeplinirii misiunilor specifice.
            Art. 26. - (1) Pentru executarea unor misiunii care nu suferã amânare si care nu pot fi aduse la îndeplinire altfel, personalul Serviciului de Protectie si Pazã are dreptul sã foloseascã orice mijloace de transport si de telecomunicatii, proprietate publicã sau privatã, cu exceptia celor apartinând corpului diplomatic.
            (2) Decontarea cheltuielilor ocazionate în astfel de împrejurãri se efectueazã în termen de 60 de zile, la cererea proprietarilor, fiind suportate din fondurile Serviciului de Protectie si Pazã sau, dupã caz, de cãtre persoanele care au provocat interventia.

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

            Art. 27. - Personalul Serviciului de Protectie si Pazã este autorizat, dupã caz, sã poarte si sã foloseascã arme de foc, arme albe si alte mijloace de protectie si descurajare, pentru îndeplinirea misiunilor de serviciu, precum si în scop de autoapãrare, în conditiile prevãzute de lege.
            Art. 28. - (1) În situatia în care obiectivele a cãror pazã este asiguratã în mod permanent sau temporar de cãtre Serviciul de Protectie si Pazã sunt în pericol ori atunci când existã informatii cã se intentioneazã organizarea unor actiuni care le-ar putea pune în pericol, acesta, împreunã cu autoritãtile publice si cu alte organe de specialitate care, potrivit legii, au competente în domeniu, stabileste zone de protectie a obiectivelor respective, în imediata apropiere a acestora, în care, la nevoie, poate interzice sau limita, dupã caz, accesul.
            (2) Zonele de protectie a obiectivelor sunt delimitate, cu semne vizibile, de cãtre Serviciul de Protectie si Pazã, cu sprijinul de specialitate al autoritãtilor publice si al altor organe abilitate.
            (3) Zonele de protectie au acelasi regim ca si obiectivele a cãror pazã este asiguratã.
            (4) Personalul Serviciului de Protectie si Pazã, aflat în misiune, este autorizat sã legitimeze si, dupã caz, sã imobilizeze persoanele care pãtrund în mod ilegal în zonele cu acces interzis sau limitat, predându-le de urgentã organelor competente, împreunã cu actul de constatare. În aceste situatii, personalul Serviciului de Protectie si Pazã are obligatia de a se legitima.
            Art. 29. - (1) În cazul constatãrii unei infractiuni flagrante ori a unor tentative sau acte preparatorii pedepsite de lege, care pun în pericol viata, integritatea fizicã sau sãnãtatea persoanelor prevãzute la art. 1 alin. (1), cãrora li se asigurã protectie, ori obiectivele aflate în pazã, personalul Serviciului de Protectie si Pazã poate imobiliza fãptuitorul, predându-l de îndatã organelor competente, împreunã cu actul de constatare si cu mijloacele materiale de probã.
            (2) Serviciul de Protectie si Pazã nu poate efectua cercetarea sau urmãrirea penalã, nu poate lua mãsura retinerii sau arestãrii preventive si nu dispune de spatii proprii de retinere sau de arest.
            Art. 30. - Institutiile din cadrul cãrora fac parte persoanele fizice beneficiare de protectie si pazã si cele cãrora le apartin obiectivele pãzite în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) pun la dispozitie Serviciului de Protectie si Pazã, în mod gratuit, pe baza unei conventii prealabile, spatiile si utilitãtile necesare îndeplinirii misiunilor.
            Art. 31. - (1) Activitatea operativã a Serviciului de Protectie si Pazã constituie secret de stat.
            (2) Documentele Serviciului de Proteciie si Pazã se pãstreazã în arhiva proprie si pot fi consultate, în conditiile legii, cu aprobarea directorului acestuia.
            Art. 32. - Serviciul de Protectie si Pazã foloseste, pentru individualizare si recunoastere, emblema, ale cãrei model si descriere sunt prevãzute în anexa nr. 2. Emblema este semnul de armã al Serviciului de Protectie si Pazã.
            Art. 33. - (1) La data intrãrii în vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abrogã.
            (2) Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantã din prezenta lege.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 28 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 septembrie 1998 cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

PRESEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Bucuresti, 19 octombrie 1998.
Nr. 191.

ANEXA Nr. 2

            În centrul reprezentãrii se gãseste un scut albastru, încãrcat cu douã sãbii de aur, încrucisate, cu vârful în jos. Scutul este timbrat de o acvilã de aur, cruciatã, cu cioc rosu, purtând în acesta o cruce de culoare aurie.
            Sprijinitorii scutului sunt doi lei cu limbile si ghearele rosii.
            Deviza, plasatã pe o esarfã de culoare rosie, cuprinde cuvintele "semper fidelis", scrise în culoare albã.
            Emblema este încadratã în partea de sus de denumirea tãrii "românia", iar în partea de jos, de initialele institutiei - S.P.P.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea
Serviciului de Protectie si Pazã

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

            Presedintele României d e c r e t e a z ã :

            Articol unic. - Se promulgã Legea privind organizarea si functionarea Serviciului de Protectie si Pazã si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 16 octombrie 1998.
Nr. 355.

HOTÃRÃRI

BIROUL ELECTORAL MUNICIPAL BUCURESTI

HOTÃRÂREA Nr. 4
din 17 octombrie 1998

            Având în vedere solicitarea Prefecturii Municipiului Bucuresti, înregistratã sub nr. 5 din 17 octombrie 1998, în raport cu dispozitiile art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, Biroul Electoral Municipal Bucuresti a dat urmãtoarea interpretare prevederilor art. 14 alin. (8) din lege:
            Potrivit prevederilor art. 65 alin. (2) din Legea nr. 70/1991, republicatã, "Militarii în termen vor vota pentru consiliul local si pentru primarul localitãtii în care se aflã unitatea militarã".
            Fatã de continutul textului, urmeazã sã se organizeze sectii de votare numai în unitãtile militare care se aflã în Bucuresti, indiferent de sediul lor, iar în listele electorale speciale vor fi înscrisi toti militarii în termen cu drept de vot din aceste unitãti.
            Conform dispozitiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 70/1991, republicatã, prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.
 

Presedinte:
Membri:
Ion Ciopatã
Galina Cocias
Mihaela Tãbârcã

BIROUL ELECTORAL MUNICIPAL BUCURESTI

HOTÃRÂREA Nr. 5
din 18 octombrie 1998

            Având în vedere solicitarea reprezentantului candidatului independent George Pãdure, Biroul Electoral Municipal Bucuresti a dat urmãtoarea interpretare prevederilor art. 48 din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã:
            Alin. (5) al art. 48 din lege stabileste, prin dispozitie specialã, derogatorie, modalitatea imprimãrii pe buletinul de vot a numelui si prenumelui candidatilor independenti, într-un patrulater distinct în partea finalã a buletinului de vot, în ordinea înregistrãrii propunerilor, alin. (6) al acestui articol cuprinzând dispozitii generale în materie.
            Conform dispozitiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 70/1991, republicatã, prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.
 

Presedinte:
Membri:
Ion Ciopatã
Georgeta Lãzãrescu
Daniela Nitu

BIROUL ELECTORAL MUNICIPAL BUCURESTI

HOTÃRÂREA Nr. 7
din 18 octombrie 1998

            Având în vedere solicitarea Biroului electoral de circumscriptie a municipiului Bucuresti, înregistratã sub nr. 6 din 18 octombrie 1998, în raport cu dispozitiile art. 30 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicatã, Biroul Electoral Municipal Bucuresti a dat urmãtoarea interpretare prevederilor art. 50 alin. (1) din lege:
            Prin formularea "Imprimarea buletinelor de vot se asigurã de birourile electorale de circumscriptie prin grija prefectilor" legiuitorul nu a pus în sarcina Biroului electoral de circumscriptie operatiunile privind desemnarea editorului, stabilirea costurilor, ci numai urmãrirea respectãrii conditiilor legale de formã si de fond, precum si a termenelor de tipãrire si de distribuire a acestor documente.
            Conform dispozitiilor art. 30 alin. (5) din Legea nr. 70/1991, republicatã, prezenta hotãrâre va fi publicatã în Monitorul Oficial al României.
 

Presedinte:
Membri:
Ion Ciopatã
Georgeta Lãzãrescu
Daniela Nitu