MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI
 
P A R T E A  I
Anul X - Nr. 408        LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Marti, 27 octombrie 1998
 
SUMAR
 
DECIZII ALE CURTll CONSTITUTIONALE
 
            Decizia nr. 114 din 29 septembrie 1998 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedurã civilã
 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
            718. - Hotãrâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzãtoare, precum si a Normelor privind tipãrirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole
 
DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE
 
CURTEA CONSTITUTIONALÃ
 
DECIZIA Nr. 114
din 29 septembrie 1998
privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedurã civilã
 
Lucian Mihai - presedinte
Costica Bulai - judecator
Constantin Doldur - judecator
Gábor Kozsokár - judecator
Ioan Muraru - judecator
Nicolae Popa - judecator
Lucian Stangu - judecator
Florin Bucur Vasilescu - judecator
Romul Petru Vonica - judecator
Paula C. Pantea - procuror
Doina Suliman - magistrat-asistent
 
            Pe rol, solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de reprezentantul Ministerului Public in Dosarul nr. 2.716/1997 al Curtii Supreme de Justitie - Sectia civila privind pe reclamantele-intimate Caledzeanu Elena Veronica si Oroveanu Sanda Diana, precum si pe paratii-intimati: Consiliul Local al Comunei Salcuta-Dolj, Directia generala a finantelor publice si controlului financiar de stat Dolj si Societatea Comerciala "morarit service" - S.A. Craiova.
            Presedintele declara sedinta deschisa.
            La apelul nominal se constata lipsa partilor legal citate.
            Cauza fiind in stare de judecata, se da cuvantul reprezentantului Ministerului Public, care pune concluzii de admitere a exceptiei, motivat de faptul ca legiuitorul a rezervat numai procurorului general dreptul de a ataca cu recurs in anulare la Curtea Suprema de Justitie hotararile judecatoresti irevocabile pentru considerentele expres prevazute la art. 330 din Codul de procedura civila, astfel ca dispozitia din art. 3304 teza a doua din acelasi cod, care substituie procurorului general orice alta persoana fizica sau juridica, este neconstitutionala.
CURTEA,
deliberand asupra exceptiei de neconstitutionalitate invocate, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 13 ianuarie 1998, pronuntata in Dosarul nr. 2.716/1997, Curtea Suprema de Justitie - Sectia civila a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de Ministerul Public, prin reprezentantul sau.
            In motivarea exceptiei se sustine ca dispozitiile atacate contravin prevederilor constitutionale ale art. 128 "folosirea cailor de atac" si ale art. 130 "rolul ministerului public".
            Exprimandu-si opinia, instanta suprema apreciaza ca dispozitiile art. 3304 din Codul de procedura civila "nu sunt in dezacord cu constitutia", iar exceptia "formulata este irelevanta si se inscrie pe linia practicii de tergiversare a solutionarii litigiilor avand ca obiect recursurile in anulare, declarate impotriva hotararilor judecatoresti pronuntate in materia caselor nationalizate...".
            Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, s-au solicitat puncte de vedere presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului. In punctul sau de vedere, Guvernul, tinand seama de practica jurisdictionala a Curtii Constitutionale, considera exceptia invocata neintemeiata. Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.
CURTEA,
examinand incheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, notele scrise, depuse de reclamantele-intimate, concluziile procurorului, dispozitiile atacate, raportate la prevederile Constitutiei si ale Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:
            In temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, Curtea Constitutionala este competenta sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate cu care a fost legal sesizata.
            In legatura cu textul art. 3304 din Codul de procedura civila, Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 73 din 4 iunie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 255 din 22 octombrie 1996, definitiva prin Decizia nr. 96 din 24 septembrie 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 251 din 17 octombrie 1996, si prin Decizia nr. 67 din 16 aprilie 1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 26 mai 1998, a hotarat ca acesta este constitutional.
Argumentul adus de Curte a fost acela ca art. 3304 din Codul de procedura civila nu face decat sa precizeze conditiile in care procurorul general isi poate retrage recursul in anulare si consacra, totodata, dreptul partilor la proces de a starui in continuarea judecatii. Aceste prevederi nu vin in contradictie cu dispozitiile Constitutiei, intrucat, "daca sunt considerate constitutionale prevederile art. 330 din Codul de procedura civila, reglementarile cuprinse la art. 3303 si la art. 3304 din Codul de procedura civila, inevitabile in conditiile recursului in anulare, nu pot fi ele insele neconstitutionale, cata vreme prin aceste reglementari nu se face altceva decat sa se precizeze procedura solutionarii recursului in anulare si fiecare dintre aceste reglementari sunt compatibile cu dispozitiile de principiu ale legii fundamentale".
In legatura cu sustinerea privind incalcarea prevederilor art. 128 din Constitutie, este de retinut faptul ca dispozitia constitutionala da in sarcina legiuitorului stabilirea conditiilor de exercitare a cailor de atac, iar art. 330 si 3301 din Codul de procedura civila fac tocmai acest lucru, stabilind cine poate exercita calea de atac a recursului in anulare, care este instanta competenta sa solutioneze recursul in anulare, pentru ce motive si in ce termen se poate exercita.
            Textele care reglementeaza recursul in anulare, inclusiv art. 3304 din Codul de procedura civila, sunt in conformitate cu prevederile art. 128 si 130 din Constitutie. Faptul ca o cale de atac care se poate exercita numai de catre procurorul general este continuata, in caz de renuntare a acestuia, la cererea uneia dintre parti, nu incalca prevederile constitutionale.
            Sustinerea ca, dupa declansarea raportului juridic procesual, doar Ministerul Public este autorizat sa-l intrerupa echivaleaza cu o nesocotire a principiului egalitatii participantilor la raportul juridic si a interdependentei drepturilor si obligatiilor acestora, trasaturi de esenta ale raportului de drept.
            In concluzie, posibilitatea partii interesate de a cere continuarea judecarii recursului in anulare, in cazul in care procurorul general l-a retras, nu contravine prevederilor art. 128 si art. 130 din Constitutie.
            Motivele invocate in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate nu pot fi deci retinute, iar fata de deciziile anterioare prin care Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra art. 3304 din Codul de procedura civila nu au intervenit elemente noi, care sa faca necesara reconsiderarea practicii Curtii.
            Pentru motivele aratate, in temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 1, al art. 2, al art. 3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicata,
CURTEA
In numele legii
DECIDE:
            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 3304 din Codul de procedura civila, ridicata de reprezentantul Ministerului Public in Dosarul nr. 2.716/1997 al Curtii Supreme de Justitie Sectia civila.
            Definitiva.
            Pronuntata in sedinta publica din data de 29 septembrie 1998.
 
PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,
LUCIAN MIHAI
 
Magistrat-asistent,
Doina Suliman
 
HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
 
GUVERNUL ROMÂNIEI
 
HOTÃRÂRE
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzãtoare, precum si a Normelor privind tipãrirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole
 
            În temeiul art. 14 din Legea nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole,
 
            Guvernul României h o t ã r ã s t e :
 
            Articol unic. - Se aprobã Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzãtoare, precum si Normele privind tipãrirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, prevãzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
 
PRIM-MINISTRU
RADU VASILE
 
Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul culturii,
Ion Caramitru
Ministrul tineretului si sportului,
Crin Antonescu
Presedintele Oficiului National
al Cinematografiei,
Radu Gabrea

Bucuresti, 15 octombrie 1998.
Nr. 718.
 
ANEXA Nr. 1
 

NORME METODOLOGICE
de aplicare a Legii nr. 147/1998 privind impozitul pe spectacole si formularistica corespunzãtoare
 
            Art. 1. - Sunt obligate la plata impozitului pe spectacole persoanele fizice si persoanele juridice care organizeazã, cu platã, permanent sau ocazional, spectacole, manifestãri artistice sau sportive, activitãti artistice sau distractive de videoteci si discoteci, denumite în continuare spectacole.
            Art. 2. - Impozitul pe spectacole se determinã prin aplicarea cotelor procentuale corespunzãtoare fiecãrui tip de spectacol, prevãzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, asupra încasãrilor din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, mai putin valoarea timbrelor instituite potrivit legii - cinematografic, teatral, muzical, folcloric etc.
            Art. 3. - În categoria plãtitorilor de impozit pe spectacole se includ:
            a) institutiile de spectacole si concerte: teatrele - dramatice, lirice, de balet, de estradã, de pãpusi si marionete -, operele, operetele, filarmonicile, orchestrele simfonice, formatiile corale, circurile, formatiile si ansamblurile artistice de muzicã si de dansuri;
            b) casele de culturã, cãminele culturale, centrele pentru conservarea traditiei si creatiei populare, scolile de artã, societãtile cu profil cultural si artistic, alte institutii si asezãminte culturale, uniunile, asociatiile, ligile, fundatiile, discotecile, videotecile, cluburile, care organizeazã spectacole cu platã;
            c) institutiile de învãtãmânt artistic de toate gradele, în cazul în care organizeazã spectacole cu platã;
            d) agentii economici care au în obiectul lor de activitate exploatarea de filme cinematografice pentru public;
            e) agentiile de impresariat artistic si sportiv;
            f) organizatiile sportive - asociatii si cluburi;
            g) societãtile de televiziune si de radiodifuziune, în cazul în care organizeazã, cu public, spectacole cu platã;
            h) agentii economici din domeniul comertului si turismului - hoteluri, restaurante, baruri etc. -, în cazul în care organizeazã activitãti de natura celor prevãzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, pentru care elibereazã bilete de intrare la spectacol;
            i) persoanele fizice autorizate sã organizeze spectacole cu platã, de natura celor prevãzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998;
            j) alti organizatori de spectacole cu platã, neprevãzuti expres la lit. a)-i).
            Art. 4. - Nu intrã sub incidenta impozitului pe spectacole încasãrile din vânzarea biletelor de intrare pentru vizitarea castelelor, muzeelor, târgurilor si expozitiilor, grãdinilor zoologice si botanice, acvariilor, planetariilor si observatoarelor astronomice, încasãrile din vânzarea biletelor de tombolã, a biletelor pentru activitãti distractive, cum sunt: cãlusei, bãrcute, tiribombe si altele asemenea, precum si încasãrile din vânzarea biletelor de intrare (acces) în unitãtile specializate ale alimentatiei publice - baruri, restaurante -, a cãror contravaloare se va include în veniturile din activitatea de bazã.
            Art. 5. - (1) Impozitul pe spectacole se plãteste lunar, pânã la data de 15 inclusiv a lunii urmãtoare. În cazul în care ultima zi de platã este nelucrãtoare, sumele se vor depune în ziua lucrãtoare imediat urmãtoare.
            (2) Impozitul pe spectacole se încaseazã în contul bugetelor unitãtilor administrativ-teritoriale în a cãror razã au loc spectacolele, astfel:
            - la unitãtile trezoreriei statului, în contul 21.15.02 "Impozit pe spectacole";
            - în municipiul Bucuresti - sectoarele 2, 4, 5 si 6 si în judetul Ilfov, unde nu functioneazã trezorerii ale statului, la filialele Bãncii Comerciale Române - S.A., în contul de disponibil al bugetului local; codul cifric al contului se obtine de la unitatea bancarã respectivã, deschis pe seama administratiilor financiare ale sectoarelor 2, 4, 5 si 6 si, respectiv, a Directiei generale a finantelor publice si controlului financiar de stat a judetului Ilfov.
            (3) Plata impozitului se poate face în numerar, la casieriile unitãtilor trezoreriei statului, sau prin virare cu ordin de platã tip "trezoreria statului" din conturile plãtitorului în conturile prevãzute la alin. (2)".
            Art. 6. - (1) Plãtitorii prevãzuti la art. 1 din Legea nr. 147/1998 au obligatia de a tine evidenta impozitului pe spectacole si de a depune, în termenul legal, decontul de impunere conform modelului prevãzut în anexa nr. 1.1.
            (2) Decontul de impunere se depune lunar, pânã la data de 15 inclusiv a lunii urmãtoare celei în care au avut loc spectacolele, la organul fiscal teritorial în a cãrui razã plãtitorul îsi are sediul sau domiciliul.
            (3) Decontul de impunere se completeazã în douã exemplare, cu toate datele înscrise în formular, dupã evidenta contabilã si dupã documentele primare ale organizatorului de spectacole. Originalul rãmâne la organul fiscal, iar copia, cu confirmarea de primire, rãmâne la plãtitor.
            (4) Încasãrile din vânzarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole se evidentiazã, în decont, distinct pe tipuri de spectacole - teatru, operã; operetã, competitii sportive, discotecã etc. -, cu precizarea localitãtii în care acestea au avut loc.
            (5) Pe baza decontului de impunere lunar, plãtitorii recalculeazã impozitul pe spectacole datorat pentru luna respectivã, regularizând diferentele rezultate între impozitul datorat prin decont si impozitul calculat si virat pânã la data depunerii decontului.
            Art. 7. - Prevederile art. 6 se completeazã cu dispozitiile prevãzute de legislatia în vigoare privind procedura de întocmire si de depunere a declaratiilor de impozite si taxe.
            Art. 8. - (1) Controlul asupra respectãrii prevederilor Legii nr. 147/1998 se exercitã de cãtre organele fiscale în a cãror razã teritorialã îsi au sediul plãtitorii de impozit pe spectacole, precum si de cãtre persoanele împuternicite, prevãzute la art. 11 din Legea nr. 147/1998, pentru atributiile ce le revin potrivit acesteia.
            (2) Pentru spectacolele organizate în deplasare sau în turneu, controlul se exercitã de cãtre organele fiscale în a cãror razã teritorialã au loc spectacolele, care vor verifica:
            a) dacã biletele de intrare vândute au fost înregistrate si vizate potrivit legii;
            b) dacã este afisat tariful de intrare la casele de vânzare a biletelor si la locul de desfãsurare a spectacolelor si dacã acesta corespunde cu cel înscris pe bilet;
            c) dacã s-au eliberat bilete de intrare pentru toate sumele încasate de la spectatori;
            d) dacã datele înscrise pe biletul de intrare sunt identice cu cele înscrise pe marca de control.
            Aceste obiective vor fi urmãrite si de organele de control prevãzute la alin. (1), în cazul în care spectacolele se desfãsoarã la sediul plãtitorilor de impozit pe spectacole.
            (3) Persoanele împuternicite din cadrul Ministerului Culturii, Ministerului Tineretului si Sportului si Oficiului National al Cinematografiei efectueazã controlul asupra respectãrii prevederilor legale referitoare la tipãrirea, procurarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor, împreunã cu un reprezentant al organelor de specialitate din Ministerul Finantelor si din unitãtile sale teritoriale.
            Art. 9. - Anexa nr. 1.1 face parte integrantã din prezentele norme metodologice.
 
ANEXA Nr. 1.1
la normele metodologice

ORGANUL FISCAL .....................................
Nr. de înregistrare ...................................
Data depunerii .........................................
 

IMPOZIT PE SPECTACOLE
Decont pe luna ...................... anul ...........................
 
I. Situatia impozitului de platã
 
            Denumirea plãtitorului ..............................................................................
            Localitatea ............................., str. ............ nr. ..... , judetul (sectorul) .......
codul postal ........................, telefon/fax ................., codul fiscal ..........................
 
Nr. 
crt.
Tipul
spectacolului
si localitatea
în care se
desfãsoarã
acesta
Încasãrile
din vânzarea
biletelor
de intrare si a abonamentelor
la spectacole
- lei -
Încasãrile
reprezentând
contravaloarea
timbrelor
(cinematografic,
muzical,
folcloric etc.)
- lei -
Sumele cedate în scopuri
umanitare
- lei -
Încasãrile
supuse
impozitului
pe
spectacol
- lei -
Cota de
impozit
- % -
Impozitul pe spectacole
-lei-
datorat
plãtit
Diferenta
de
primit
de
plãtit
0 1 2 3 4 5=2-3-4 6 7 8 9=8-7 10=7-8
1.
                   
 2.
                   
 ·
                   
 ·
                   
   TOTAL:        
 x
       
 
            Tipul documentului de platã*)
 
................................................
(numãrul)
................................................. 
(data)
...................................... 
(suma)


*) Chitantã cec sau ordin de platã
 
II. Situatia biletelor si a abonamentelor la spectacole,
vândute în luna ............................................
 
Seria biletelor si a abonamentelor 
de la ....................... 
pânã la ...................
Numãrul de bilete si de abonamente 
la spectacole, vândute
Valoarea 
- lei -
unitarã
totalã
1.      
2.      
·      
·      
TOTAL:      
 
            Declar cã informatiile cuprinse în acest decont sunt corecte si complete.
 
................................................
(numele)
................................................. 
(prenumele)
...................................... 
(functia)
 
Semnãtura si stampila,
 
ANEXA Nr. 2
 
N O R M E
privind tipãrirea, înregistrarea, vizarea, gestionarea si utilizarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole
 
            Art. 1. - Persoanele fizice si persoanele juridice, care organizeazã, cu platã, spectacole de natura celor prevãzute la art. 1 din Legea nr. 147/1998, au obligatia sã elibereze, pentru sumele încasate de la spectatori, bilete de intrare sau, dupã caz, abonamente la spectacole.
            Art. 2. - Biletele de intrare si abonamentele la spectacole sunt formulare comune tipizate, cu regim special, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.1.
            Art. 3. - (1) Biletele de intrare la spectacole vor fi formate din douã pãrti, si anume: marca de control si biletul de intrare propriu-zis.
            (2) Atât pe marca de control, cât si pe biletul de intrare propriu-zis vor fi tipãrite urmãtoarele date:
            - Organizatorul ......................................................................................
            - Codul fiscal .........................................................................................
            - Sediul .................................................................................................
            - Data spectacolului ...............................................................................
            - Categoria locului (lojã, stal, balcon, tribunã, peluzã etc. ).......................
            - Tariful .....................................................................lei.
            (3) Pe fiecare parte a biletului se va imprima denumirea corespunzãtoare "marcã de control" si, respectiv, "bilet de intrare".
            (4) Partea denumitã "bilet de intrare" va purta mentiunea "Biletul se va pãstra pentru control".
            (5) Elementele prevãzute la alin. (1)-(4) constituie informatii minimale si obligatorii pentru tipãrirea tuturor biletelor de intrare la spectacole, indiferent de tipul spectacolului. Organizatorii de spectacole pot solicita tipãrirea biletelor de intrare cu elemente suplimentare, specifice fiecãrui tip de spectacol.
            Art. 4. - (1) Biletele de intrare la spectacole se broseazã în carnete a câte 100 de file. Carnetele de bilete se numeroteazã în ordine simplã anualã, începând cu nr. 1, indiferent de categoria locurilor si de tariful de intrare.
            (2) Pe coperta din fatã a fiecãrui carnet de bilete se vor tipãri urmãtoarele:
           "Organul fiscal .........................................................................................
            Acest carnet cu numãrul de înregistrare .............................. contine ................. bilete, fiecare în valoare de ........... lei, de la seria ................. la seria ................., în valoare totalã de ............... lei.
 
Inspector,
...........................................
(semnatura si stampila)"
 
            Art. 5. - (1) Abonamentele la spectacole vor fi formate din douã pãrti, si anume: marca de control si abonamentul propriu-zis.
            (2) Atât pe marca de control, cât si pe abonamentul propriu-zis vor fi tipãrite urmãtoarele date:
            - Organizatorul ......................................................................................
            - Sediul .................................................................................................
            - Codul fiscal .........................................................................................
            - Numele si prenumele abonatului...........................................................
            - Perioada de valabilitate a abonamentului .............................................
            - Categoria locului (lojã, stal, balcon, tribunã, peluzã etc. ).......................
            - Tariful .....................................................................lei.
            (3) Pe fiecare parte a abonamentului se va imprima denumirea corespunzãtoare "marcã de control" si, respectiv, "abonament".
            (4) Abonamentele se broseazã în carnete a câte 100 de file.
            Art. 6. - Tipãrirea, procurarea, gestionarea, arhivarea si pãstrarea biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole se fac potrivit dispozitiilor Hotãrârii Guvernului nr. 831/1997 pentru aprobarea modelelor formularelor comune privind activitatea financiarã si contabilã si a normelor metodologice privind întocmirea si utilizarea acestora.
            Art. 7. - (1) Înregistrarea carnetelor de bilete se face pe baza cererii scrise a organizatorului de spectacole, întocmitã conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2. La cerere se anexeazã delegatia persoanei însãrcinate cu prezentarea biletelor pentru înregistrare.
            (2) Biletele neînregistrate nu vor fi vândute.
            Art. 8. - (1) Viza prevãzutã la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 147/1998 se acordã în baza unei cereri formulate de cãtre organizatorul de spectacole, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.2, prin aplicarea mentiunii "vizat", a semnãturii autorizate si a stampilei organului fiscal care a acordat viza pe coperta din spate a fiecãrui carnet de bilete.
            (2) Cererea se întocmeste în douã exemplare, dintre care unul rãmâne la organul fiscal, iar celãlalt exemplar, care cuprinde numãrul de înregistrare/vizare la organul fiscal, stampila si semnãtura celui care a înregistrat/vizat biletele de intrare la spectacole, se ridicã de persoana care a prezentat cererea.
            Art. 9. - Organizatorii de spectacole sunt obligati sã pãstreze, pe toatã durata desfãsurãrii spectacolului, toate mãrcile de control de la biletele de intrare vândute si sã le prezinte organelor de control, la cerere.
            Art. 10. - (1) Organizatorii de spectacole au obligatia sã tinã evidenta biletelor si a abonamentelor în Registrul pentru evidenta biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.3.
            (2) Registrele pentru evidenta biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole vor fi numerotate, snuruite si vizate de organele fiscale.
            Art. 11. - (1) Organele fiscale au obligatia de a tine evidenta biletelor de intrare înregistrate/vizate în Registrul pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole, conform modelului prezentat în anexa nr. 2.4.
            (2) În registru se deschide câte o partidã pentru fiecare organizator de spectacole.
            Art. 12. - Biletele si carnetele de bilete actuale, detinute de organizatorii de spectacole, pot fi folosite în continuare, pânã la epuizarea stocului, dar nu mai mult de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme.
            Art. 13. - Anexele nr. 2.1-2.4 fac parte integrantã din prezentele norme.
 
ANEXA Nr. 2.1
la norme
 
Cod 14.4.80
 
Marcã de control Bilet de intrare
Organizatorul..................................... 
Sediul................................................ 
Codul fiscal........................................ 
Data spectacolului.............................. 
Categoria locului................................ 
Tariful.......................................... lei.
Organizatorul ..................................... 
Sediul................................................. 
Codul fiscal......................................... 
Data spectacolului.............................. 
Categoria locului................................. 
Tariful............................................ lei. 
  
Biletul se pãstreazã pentru control.
 
Cod 14.4.81
 
Marcã de control Abonament
Organizatorul..................................... 
Sediul................................................ 
Codul fiscal........................................ 
Numele si prenumele abonatului ........ 
......................................................... 
Perioada de valabilitate a abonamentului 
......................................................... 
Categoria locului................................ 
Tariful........................................... lei.
Organizatorul ...................................... 
Sediul.................................................. 
Codul fiscal.......................................... 
Numele si prenumele abonatului .......... 
........................................................... 
Perioada de valabilitate a abonamentului 
.......................................................... 
Categoria locului................................. 
Tariful.............................................. lei.
 
ANEXA Nr. 2.2
la norme
 
Organizatorul ............................
Sediul .......................................
Telefon/Fax...............................
Codul fiscal ...............................
 
Cãtre .......................................................
(organul fiscal)
 
CERERE
de înregistrare/vizare a biletelor de intrare la spectacole
 
            În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 147/1998, vã rugãm sã înregistrati/sã vizati biletele de intrare la spectacol, prevãzute în tabelul de mai jos:
 
Natura, numãrul si data 
documentului de cumpãrare
Numãrul 
de bilete
Pretul unitar 
- lei -
Valoarea 
- lei -
Seria biletelor 
de la ............ 
pânã la .........
         
         
TOTAL:  
x
 
 x
 
            Aceste bilete ne sunt necesare pentru spectacolele de .........................., pe
                                                                                            (felul spectacolului)
care le organizãm în ......................, sediul ...............................................,
                                (localitatea)                               (locul desfãsurãrii spectacolului)
în perioada (în data de) ...................... .
 
Organizatorul spectacolului,
 
................................................
(numele)
................................................. 
(prenumele)
...................................... 
(functia)
 
  ..........................................
semnãtura si stampila,
 
            S-au înregistrat/s-au vizat ..................... bilete de intrare, în valoare totalã de .............. lei.
 
Organul fiscal,
..........................................
 
 ............................................
(semnãtura si stampila)
 
ANEXA Nr. 2.3
la norme
 
Organizatorul de spectacole ....................
 
REGISTRU
pentru evidenta biletelor de intrare si a abonamentelor la spectacole
 
Evidenta biletelor si a abonamentelor vândute în anul ........ :
Nr. 
crt.
Locul si data 
spectacolului
Seria biletelor si a abonamentelor 
vândute 
de la ................... 
pânã la ...............
Numãrul biletelor 
si al 
abonamentelor 
vândute
Pretul unitar 
- lei -
Valoarea 
- lei -
0
1
2
3
4
5=3x4
·
       
 
·
         
·
         
·
         
  TOTAL:
x
 
x
 
 
ANEXA Nr. 2.4
la norme
 
Organizatorul de spectacole ............................
Tipul (teatru, film, circ, operã etc.) ...................
Sediul .............................................................
Telefon/Fax.....................................................
 
REGISTRU
pentru evidenta biletelor de intrare la spectacole, înregistrate în anul ....
 
Numãrul
carnetului
Data înregistrãrii
Numãrul si data
cererii de înregistrare
Seria de la  ................
pânã la  .....................
Bilete
luna
ziua
pretul
unitar
- lei -
valoarea
- lei -
0
1
2
3
4
5
6
·
           
·
           
TOTAL:
x
   
x