MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 145    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE   Joi, 8 aprilie 1999

SUMAR

LEGI SI DECRETE

           47. - Lege pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului mixt de mentinere a pãcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998

            Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului mixt de mentinere a pãcii

           97. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului mixt de mentinere a pãcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998

           48. - Lege pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997

            Acord de cooperare între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare

           98. - Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           221. - Hotãrâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolierã în perimetrul P II-3 Moravita, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea  Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

           222. - Hotãrâre pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 851/1998 privind transmiterea, cu justã despãgubire, a unui activ din patrimoniul Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti în patrimoniul Societãtii Comerciale "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea

           223. - Hotãrâre privind aprobarea Acordului de concesiune a 225 de perimetre pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolierã, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

           225. - Hotãrâre privind transmiterea unui teren proprietate publicã a statului, situat în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste

           232. - Hotãrâre pentru completarea art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 420/1995 privind îmbunãtãtirea activitãtii unitãtilor de schimb valutar care functioneazã în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române

           233. - Hotãrâre privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1999 ca ajutor financiar pentru familiile afectate de accidentul tehnic produs la obiectivul de investitii "Instalatia de utilizare a gazelor naturale la blocul A1 din str. Carpati nr. 2, municipiul Bârlad, judetul Vaslui"

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           34. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã "remin" - S.A.

           35. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "votranss" - S.R.L.

           36. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "samax romania" Ltd

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului mixt de mentinere a pãcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului mixt de mentinere a pãcii, semnat la Budapesta la 20 martie, 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 31 martie 1999.
Nr. 47.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului mixt de mentinere a pãcii,
semnat la Budapesta la 20 martie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind înfiintarea Batalionului mixt de mentinere a pãcii, semnat la Budapesta la 20 martie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 30 martie 1999.
Nr. 97.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se ratificã Acordul de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 14 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
ULM SPINEANU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 31 martie 1999.
Nr. 48.

DECRET
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru ratificarea Acordului de cooperare dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare în domeniul transporturilor militare, semnat la Oradea la 20 decembrie 1997, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 30 martie 1999.
Nr. 98.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Acordului de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolierã
în perimetrul P II-3 Moravita, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

            În temeiul art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolierã în perimetrul P II-3 Moravita, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A., prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare petrolierã, aprobat potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi transmis semnatarilor acestuia.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale
pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 25 martie 1999.
Nr. 221.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotãrârea Guvernului nr. 851/1998 privind transmiterea, cu justã despãgubire, a unui activ din patrimoniul Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti în patrimoniul Societãtii Comerciale "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Anexa la Hotãrârea Guvernului nr. 851/1998 privind transmiterea, cu justã despãgubire, a unui activ din patrimoniul Societãtii Nationale a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti în patrimoniul Societãtii Comerciale "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 2 decembrie 1998, se înlocuieste cu anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 26 martie 1999.
Nr. 222.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a activului "Instalatia de pirolizã I" împreunã cu sistemele auxiliare care se transmit de la Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti la Societatea Comercialã "oltchim" - S.A. Râmnicu Vâlcea


Nr.
crt.
Denumirea activului
si a sistemelor auxiliare
Caracteristicile tehnice

1. Instalatia Olefine 1  - spãlarea gazului cracat 
- cuptoare de pirolizã 
- separarea benzinei
2. Instalatia Olefine 2  - separarea gazului cracat 
- rãcire cu etilenã 
- rãcire cu propilenã 
- prelucrarea a 42.000 Nm3/h gaz cracat
3. Instalatia de compresie  - compresoare etilenã, propilenã, gaz cracat 
- statie de aer AMC
4. Parcul de rezervoare 1  - sfera de etilenã F 931 
- sfera de propilenã F 902A 
- rezervoarele sferice de fractie C4 905A/B, 906A/B
5. Statia electricã SRA1 - echipamentul aferent instalatiilor tehnologice cedate
6. Tabloul de distributie si
comandã AMC
- aparatura de mãsurã, comandã si reglare automatã aferentã
instalatiilor transferate, inclusiv spatiul construit aferent
aparaturii AMC
7. Gospodãria de apã G1 - 3 celule de rãcire aferente instalatiilor transferate si pompele
care le deservesc
8. Terenul aferent - suprafata de teren aferentã instalatiilor tehnologice transferate

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea Acordului de concesiune a 225 de perimetre pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolierã, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" - S.A. Bucuresti

            În temeiul art. 13 alin. 4 din Legea petrolului nr. 134/1995,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã Acordul de concesiune a 225 de perimetre pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolierã, încheiat între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Nationalã a Petrolului "petrom" S.A., prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Acordul de concesiune pentru dezvoltare-exploatare si exploatare petrolierã, aprobat potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va fi transmis semnatarilor acestuia.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 26 martie 1999.
Nr. 223.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste

            Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea terenului, proprietate publicã a statului, în suprafatã de 1.063 m2, cu datele de identificare prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, situat în municipiul Târgoviste, judetul Dâmbovita, din administrarea Ministerului EducatieiNationale în administrarea Cosiliului Local al Municipiului Târgoviste.
            Art. 2. - Predarea-preluarea terenului transmis potrivit art. 1 se face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 26 martie 1999.
Nr. 225.

ANEXA

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului care se transmite din administrarea Ministerului Educatiei Nationale în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târgoviste


Locul unde este situat
terenul care
se transmite
Persoana juridicã
de la care
se transmite terenul
Persoana juridicã
la care
se transmite terenul
Cracteristicile
tehnice
ale terenului

Municipiul Târgoviste,
judetul Dâmbovita
Ministerul Educatiei
Nationale - Inspecto-
ratul Scolar Dâmbovita
Consiliul Local al
Municipiului
Târgoviste
Terenul, în suprafatã de
1.063 m2, se aflã în
evidenta Oficiului Judetean
de Cadastru, Geodezie si
Cartografie Dâmbovita cu
numãrul cadastral 393

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru completarea art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 420/1995 privind îmbunãtãtirea activitãtii unitãtilor de schimb valutar care functioneazã în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 420/1995 privind îmbunãtãtirea activitãtii unitãtilor de schimb valutar care functioneazã în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat române, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 din 3 iulie 1995, astfel cum a fost modificatã si completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 686/1995, se completeazã dupã cum urmeazã:
           - La articolul 1 se introduce alineatul 2 cu urmãtorul cuprins:
            "În punctele de control pentru trecerea frontierei în care, din motive de nerentabilitate, nu functioneazã unitãti de schimb valutar apartinând societãtilor bancare pot functiona case de schimb valutar autorizate de cãtre Banca Nationalã a României, potrivit dispozitiilor legale."
           Art. II. - Hotãrârea Guvernulul nr. 420/1995, cu modificãrile si completãrile aduse prin Hotãrârea Guvernului nr. 686/1995 si prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Guvernatorul Bãncii Nationale a României,
Mugur Isãrescu

Bucuresti, 30 martie 1999.
Nr. 232.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1999 ca ajutor financiar pentru familiile afectate de accidentul tehnic produs la obiectivul de investitii "Instalatia de utilizare a gazelor naturale la blocul A1 din str. Carpati nr. 2, municipiul Bârlad, judetul Vaslui"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã alocarea sumei de 500 milioane lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevãzut în bugetul de stat pe anul 1999, autoritãtilor administratiei publice locale din municipiul Bârlad, judetul Vaslui, ca ajutor financiar pentru familiile afectate de accidentul tehnic produs la obiectivul de investitii "Instalatia de utilizare a gazelor naturale la blocul A1 din str. Carpati nr. 2, municipiul Bârlad, judetul Vaslui".
            Art. 2. - (1) Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale, din sumele puse la dispozitie de cãtre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
            (2) Sumele reprezentând ajutoare financiare pentru familiile sinistrate vor fi stabilite de cãtre o comisie constituitã din reprezentanti ai Consiliului Local al Municipiului Bârlad si ai Consiliului Judetean Vaslui, împreunã cu organele teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Prefecturii Vaslui.
            (3) Consiliul Local al Municipiului Bârlad va aproba prin hotãrâre repartizarea sumelor pe fiecare gospodãrie afectatã.
            Art. 3. - Sumei alocate potrivit art. 1 si neutilizate pânã la data de 31 decembrie 1999 i se aplicã prevederile art. 76 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
            Art. 4. - Se autorizeazã Ministerul Finantelor sã introducã modificãrile ce decurg din aplicarea prezentei hotãrâri în structura bugetului de stat pe anul 1999.
            Art. 5. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 987/1998 privind alocarea unor sume din bugetul de stat pe anul 1998 pentru înlãturarea efectelor accidentului tehnic produs la obiectivul de investitii "Instalatia de utilizare a gazelor naturale la blocul A1 din str. Carpati nr. 2, municipiul Bârlad, judetul Vaslui", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 30 decembrie 1998.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 30 martie 1999.
Nr. 233.

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã "remin" - S.A.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Compania Nationalã "remin" - S.A. pentru urmãtoarele perimetre:


Nr.
crt.
Denumirea
Localizarea
Substanta

1. Sãsar-Valea Rosie-Dealul Crucii Judetul Maramures Minereuri auro-argentifere
2. Bãita Nistru-Coroana de Aur  Judetul Maramures  Minereuri auro-argentifere
3. Ilba Nucut Judetul Maramures Minereuri auro-argentifere


            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobate potrivit art. 1,
intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi transmise semnatarilor acestora.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 34.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare,
negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "votranss" - S.R.L.

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "votranss" - S.R.L. pentru urmãtoarele perimetre:


Nr.
crt.
Denumirea
Localizarea
Substanta

1. Valea Iardastita Mare-Moara lui Grecu Judetul Caras-Severin Granit
2. Mraconia II Judetul Mehedinti Granit
3. Mraconia I Judetul Mehedinti Granit


            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobate potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi transmise semnatarilor acestora.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 35.

AGENTIA NATIONALÃ PENTRU RESURSE MINERALE

ORDIN
privind aprobarea licentelor de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "samax romania" Ltd

            Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            având în vedere:
            · Legea minelor nr. 61/1998;
            · Hotãrârea Guvernului nr. 639/1998 privind aprobarea Normelor pentru aplicarea Legii minelor nr. 61/1998;
            · solicitãrile persoanelor juridice, adresate Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            în temeiul Hotãrârii Guvernului nr. 221/1995 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
            emite urmãtorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobã licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, negociate si încheiate între Agentia Nationalã pentru Resurse Minerale si Societatea Comercialã "samax romania" Ltd pentru urmãtoarele perimetre:


Nr.
crt.
Denumirea
Localizarea
Substanta

1. Fâncel-Lãpusna Judetul Harghita Metale pretioase
2. Jereapãn-Budesti Judetul Maramures Metale pretioase


            Art. 2. - Licentele de concesiune a activitãtilor miniere de explorare, aprobate potrivit art. 1, intrã în vigoare la data publicãrii prezentulul ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, si vor fi transmise semnatarilor acestora.

Presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,
Mihail Ianãs

Bucuresti, 18 martie 1999.
Nr. 36.