MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 148    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 8 aprilie 1999

SUMAR

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           39. - Ordonantã de urgentã privind unele mãsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov

           40. - Ordonantã de urgentã privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

           41. - Ordonantã de urgentã pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare

           43. - Ordonantã de urgentã privind autorizarea Fondului Proprietãtii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de cãtre Banca Agricolã - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societãtii Comerciale "comtim" - S.A. Timisoara de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat

           264. - Hotãrâre privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale în comuna Bucsani, judetul Giurgiu"

ORDONANTE SI HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind unele mãsuri pentru sustinerea programului de restructurare prin garantarea unui credit la Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Se împuterniceste Fondul Proprietãtii de Stat ca, prin derogare de la dispozitiile Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societãtilor comerciale, aprobatã prin Legea nr. 44/1998, cu modificãrile si completãrile ulterioare, sã garanteze în proportie de 100% creditul în valoare de 100 miliarde lei care urmeazã a fi contractat de Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov.
            Art. 2. - (1) Creditul va fi garantat printr-un depozit bancar în valoare de 100 miliarde lei, constituit de Fondul Proprietãtii de Stat la o bancã comercialã pe perioada acordãrii creditului.
            (2) Depozitul bancar va fi constituit din sumele încasate în cursul anului 1999 ca urmare a privatizãrii societãtilor comerciale, prin diminuarea sumelor datorate bugetului de stat conform art. 9 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 88/1997.
            Art. 3. - Creditul va fi contractat pentru o perioadã de 5 ani, cu o perioadã de gratie de un an, si va fi rambursat conform contractului ce se va încheia între Societatea Comercialã "roman" S.A. Brasov si banca comercialã finantatoare. Creditul este destinat exclusiv relansãrii productiei la Societatea Comercialã "roman" - S.A. Brasov.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministrul industriei si comertului,
Radu Berceanu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu

Bucuresti, 7 aprilie 1999.
Nr. 39.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind protectia chiriasilor si stabilirea chiriei pentru spatiile cu destinatia de locuinte

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

CAPITOLUL I
Protectia chiriasilor

Sectiunea 1
Prelungirea si încheierea anumitor contracte de închiriere

            Art. 1. - Durata contractelor de închiriere pentru suprafete locative detinute de stat sau de unitãtile administrative ale acestuia la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, cu destinatia de locuinte sau folosite de unitãti de învãtãmânt, de asezãminte social-culturale ori ca sedii de partide politice legal înregistrate, de sindicate sau de organizatii neguvernamentale aflate în curs de executare, se prelungeste de drept pentru o perioadã de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 2. - Durata contractelor de închiriere încheiate dupã prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele cu destinatia de locuintã redobândite de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora anterior intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, se prelungeste, la cererea chiriasului, pentru o perioadã de cel mult 3 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 3. - Durata contractelor de închiriere încheiate dupã prelungirea sau reînnoirea contractelor de închiriere în baza Legii nr. 17/1994, pentru suprafetele locative folosite de unitãti de învãtãmânt sau de asezãminte social-culturale, redobândite de fostii proprietari sau de mostenitorii acestora anterior intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã, se prelungeste, la cererea chiriasului, pentru o perioadã de 3 ani de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 4. - Pentru imobilele, terenuri si constructii redobândite de fostii proprietari sau mostenitorii acestora si folosite la data cererii, de retrocedare de unitãti de învãtâmânt, de asezãminte social-culturale sau de institutii publice, proprietarul va încheia, la cererea locatarului, un contract de închiriere pe o duratã de 3 ani.
            Art. 5. - Pentru imobilele - terenuri si constructii -, precum si pentru suprafetele locative cu destinatia de locuintã, privatizate dupã 1 ianuarie 1990 o datã cu societãtile comerciale care le detineau în proprietate ca locuinte, locuinte de serviciu, cãmine pentru salariati, asezãminte social-culturale sau unitãti de invãtãmânt, proprietarul va încheia, la cererea chiriasului sau a fostului chirias care ocupã efectiv locuinta, un contract de închiriere pe o duratã de 5 ani.
            Art. 6. - În cazul contractelor de vânzare-cumpãrare încheiate cu încãlcarea prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului, si desfiintate prin hotãrâre judecãtoreascã, proprietarul recunoscut de justitie va încheia cu persoanele care au cumpãrat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 si care o ocupã efectiv, la cererea acestora, un contract de închiriere pentru o perioadã de cel mult 3 ani.
            Art. 7. - Prelungirea contractelor de închiriere, realizatã în baza prevederilor art. 1, rãmâne valabilã si în cazul redobândirii imobilelor respective de cãtre fostii proprietari sau de mostenitorii acestora dupã intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentã.
            Art. 8. - Durata contractelor de închiriere pentru garajele detinute de stat la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã se prelungeste, la cererea chiriasului, pentru o perioadã de 5 ani de la data intrãrii în vigoare a acesteia.
            Art. 9. - (1) În cazurile prevãzute la art. 2-7, între proprietari si chiriasi se va încheia un nou contract de închiriere numai la cererea chiriasului sau a fostului chirias, dupã caz.
            (2) Proprietarii, persoane fizice sau juridice private, vor înregistra noul contract de închiriere la organul fiscal teritorial.
            (3) Persoana juridicã, care a detinut sau a administrat tocuinta, va comunica chiriasului titular al contractului de închiriere, în scris, cu confirmare de primire, în termen de 15 zile de la data procesului-verbal de restituire a locuintei, faptul cã începând cu aceastã datã poate sã încheie un nou contract de inchiriere cu proprietarul care a redobândit locuinta. În acelasi timp este obligatã sã punã la dispozitie proprietarului, fãrã platã, copii de pe contractul de închiriere si de pe anexele la acesta.
            Art. 10. - (1) În vederea încheierii noului contract de închiriere, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei ordonante de urgentã sau de la deschiderea rolului fiscal, dupã caz, proprietarul îi va notifica chiriasului sau fostului chirias, prin executorul judecãtoresc, data si locul întâlnirii. Notificarea va fi comunicatã prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
            (2) Chiriasul sau fostul chirias este obligat sã comunice proprietarului, în scris, cu confirmare de primire, cererea pentru încheierea unui nou contract de închiriere, în termen de cel mult 30 de zile de la primirea notificãrii.
            (3) În cazul în care chiriasul sau fostul chirias comunicã proprietarului cã nu cere sã încheie un nou contract de închiriere, acesta este obligat sã îi predea proprietarului locuinta pe bazã de proces-verbal, în termen de cel mult 60 de zile de la data notificãrii prevãzute la alin. (1). Nepredarea locuintei înãuntrul acestui termen îl îndreptãteste pe proprietar sã cearã în justitie evacuarea neconditionatã a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale.
            Art. 11. - (1) Nerespectarea de cãtre proprietar a dispozitiilor art. 10 alin. (1) atrage prelungirea de drept a contractului de închiriere anterior pânã la încheierea unui nou contract de închiriere. Neplata chiriei pânã la încheierea noului contract de închiriere nu poate fi invocatã de proprietar ca motiv de evacuare a chiriasului sau a fostului chirias.
            (2) Lipsa unui rãspuns scris, sau refuzul nejustificat al chiriasului sau al fostului chirias de a încheia un nou contract de închiriere în termen de 60 de zile de la primirea notificãrii îl îndreptãteste pe proprietar sã cearã în justitie evacuarea neconditionatã a locatarilor, cu plata daunelor-interese, pe calea ordonantei presedintiale.
            Art. 12. - În cazul pãrãsirii definitive a domiciliului de cãtre titularul contractului de închiriere sau al decesului acestuia, închirierea continuã, contractul de închiriere transferându-se, la cerere, dupã caz:
            a) în beneficiul sotului sau al sotiei, dacã este mentionat în contract si dacã a locuit efectiv împreunã cu titularul;
            b) în beneficiul descendentilor sau al ascendentilor, dacã acestia erau mentionati în contract si dacã au locuit efectiv împreunã cu titularul. În cazul minorilor si al incapabililor, care nu au reprezentant legal, autoritatea tutelarã este obligatã sã asigure asistentã pentru încheierea, modificarea sau încetarea contractului de închiriere, dupã caz;
            c) în beneficiul altor persoane, dacã acestea erau mentionate în contract si dacã au locuit efectiv împreunã cu titularul cel putin un an.
            Art. 13. - Prelungirea contractelor de închiriere, nu se aplicã:
            a) în cazul contractelor de închiriere încheiate de chiriasi cu proprietari persoane fizice, altele decât cele prevãzute la art. 2-7;
            b) în cazul contractelor de închiriere pentru spatiile cu destinatia de locuinte, prevãzute la art. 1-7, ai cãror titulari de contract sau membri de familie mentionati în contract sunt proprietari ai unei locuinte corespunzãtoare ori au înstrãinat o locuintã corespunzãtoare dupã data de 1 ianuarie 1990, în aceeasi localitate. Fac exceptie contractele de închiriere ai cãror titulari sau membri de familie mentionati în contract au redobândit, în calitate de fosti proprietari sau mostenitori ai acestora, locuinte care sunt efectiv ocupate de chiriasi persoane fizice, de una dintre persoanele juridice prevãzute la art. 1 sau de o institutie publicã;
            c) chiriasului care refuzã sã preia în folosintã o altã locuintã pusã la dispozitie în conditiile prezentei ordonante de urgentã de cãtre fostul proprietar sau de mostenitorii acestuia ori de cãtre autoritãtile publice locale;
            d) în cazul litigiilor determinate de refuzul chiriasilor cãrora li s-a notificat sã încheie un nou contract de închiriere cu proprietarul potrivit Legii nr. 17/1994, Legii nr. 112/1995 sau Legii nr. 114/1996, republicatã;
            e) în cazul litigiilor dintre proprietar si chirias având ca obiect schimbul obligatoriu de locuinte;
            f) în cazul chiriasilor care au subînchiriat locuinta fãrã consimtãmântul scris al proprietarului;
            g) în cazul chiriasilor care au schimbat total sau partial destinatia ori structura interioarã a locuintei fãrã consimtãmântul scris al proprietarului si fãrã aprobãrile legale;
            h) chiriasului care a pricinuit însemnate stricãciuni locuintei, clãdirii în care este situatã aceasta, instalatiilor sau bunurilor aferente aeestora ori care a înstrãinat fãrã drept pãrti din acestea;
            i) chiriasului care are un comportament ce face imposibilã convietuirea sau care împiedicã folosirea normalã a locuintei;
            j) în cazul prevãzut la art. 6, dacã persoana care a cumpãrat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 a înstrãinat-o sub orice formã, inclusiv prin schimb;
            k) în cazul prevãzut la art. 6, dacã persoana care a cumpãrat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 a ipotecat-o, a concesionat-o sau a încheiat un contract de leasing pentru o parte sau pentru întreaga locuintã;
            l) în cazul prevãzut la art. 6, dacã persoana care a cumpãrat locuinta în baza Legii nr. 112/1995 a închiriat-o în totalitate sau în parte. Dacã locuinta a fost închiriatã în parte, prevederile prezentului articol se aplicã numai pentru suprafata din locuintã, închiriatã de persoana care a cumpãrat-o în baza Legii nr. 112/1995.

Sectiunea a 2-a
Reînnoirea contractului de închiriere

            Art. 14. - (1) La expirarea termenului de închiriere chiriasul are dreptul la reînnoirea contractului pentru aceeasi perioadã, dacã pãrtile nu modificã prin acord expres durata închirierii.
            (2) Proprietarul poate refuza reînnoirea contractului de închiriere numai pentru urmãtoarele motive:
            a) locuinta este necesarã pentru a satisface nevoile sale de locuit, ale sotului, pãrintilor ori copiilor oricãruia dintre acestia, numai dacã sunt cetãteni români cu domiciliul în România;
            b) locuinta urmeazã sã fie vândutã în conditiile prezentei ordonante de urgentã;
            c) chiriasul nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive în executarea contractului de închiriere;
            d) în cazurile prevãzute la art. 13 lit. f)-i).
            (3) Proprietarul este obligat sã îi notifice chiriasului refuzul de a reînnoi contractul de închiriere cu cel putin un an înainte de expirarea acestuia, pentru situatiile prevãzute la alin. (2) lit. a) si b). În cazurile prevãzute la alin. (2) lit. c) si d) notificarea se face cu cel putin 60 de zile înainte de expirarea contractului.
            (4) Sunt permise mai multe reînnoiri succesive.
            (5) Chiriasul este obligat sã pãrãseascã locuinta în termen de 30 de zile de la expirarea termenului contractual, dacã locatiunea nu s-a reînnoit. Chiriasul este obligat sã plãteascã întreaga chirie, precum si toate cheltuielile pentru servicii si întretinere, aferente perioadei în care a ocupat efectiv locuinta.
            Art. 15. - (1) În cazul chiriasilor notificati pentru motivele prevãzute la art. 14 alin. (2) lit. a) si b) si ale cãror venituri medii nete lunare pe membru de familie sunt sub nivelul salariului mediu net pe economie, precum si în cazul celor care au dreptul la locuinte sociale potrivit Legii nr. 114/1996, republicatã, consiliile locale sunt obligate sã le punã la dispozitie, cu prioritate, o locuintã corespunzãtoare în termen de un an de la data cererii chiriasului.
            (2) Chiriasul este obligat sã înregistreze cererea de locuintã la consiliul local în termen de 30 de zile de la data notificãrii.
            (3) Sunt interzise, sub sanctiunea nulitãtii absolute, contractele de închiriere pentru suprafetele cu destinatia de locuintã, încheiate de consiliile locale cu persoane fizice sau juridice cu nerespectarea ordinii de prioritate la alin. (1).
            (4) În cazul în care consiliile locale nu au putut pune la dispozitie chiriasului o locuintã corespunzãtoare în termenul prevãzut la alin. (1), contractul de închiriere se prelungeste pentru o perioadã de cel mult 6 luni de la data expirãrii sale, dupã care sunt aplicabile prevederile cap. II privind schimbul obligatoriu de locuintã.
            Art. 16. - (1) Chiriasii ale cãror contracte de închiriere nu s-au reînnoit pentru motivele prevãzute la art. 14 alin. (2), lit. a) si b) au prioritate la acordarea înlesnirilor prevãzute de Legea nr. 114/1996, republicatã, în vederea dobândirii de locuinte corespunzãtoare.
            (2) Nerespectarea ordinii de prioritate prevãzute la alin. (1) atrage obligarea la plata unor despãgubiri echivalente cu cel mult jumãtate din valoarea creditului necesar solicitat.
            Art. 17. - Persoana prevãzutã la art. 14 alin. (2) lit. a) trebuie sã ocupe locuinta în termen de 60 de zile de la data pãrãsirii acesteia de cãtre chirias si pentru o perioadã care nu poate fi mai micã de un an de la data mutãrii efective în locuintã.
            Art. 18. - (1) În cazul în care contractul de închiriere nu se reînnoieste pentru motivul prevãzut la art. 14 alin. (2) lit. b), chiriasul are drept de preemtiune la cumpãrarea locuintei.
            (2) Notificarea prealabilã a refuzului de a reînnoi contractul de închiriere, în temeiul si cu respectarea conditiilor prevãzute de prezenta ordonantã de urgentã, tine loc de ofertã de vânzare si trebuie sã cuprindã pretul vânzãrii, sub sanctiunea nulitãtii absolute. Oferta de vânzare este irevocabilã pânã la expirarea perioadei de închiriere.
            (3) Dacã chiriasul notificã proprietarului intentia de a cumpãra locuinta, sub conditia obtinerii unui împrumut pentru plata pretului, contractul de închiriere se prelungeste cu 6 luni. La expirarea acestui termen, dacã vânzarea nu s-a perfectat, chiriasul pierde dreptul de preemtiune la cumpãrarea locuintei.
            (4) Exercitarea cu rea-credintã a dreptului de preemtiune atrage rãspunderea civilã a chiriasului pentru daunele cauzate proprietarului.
            Art. 19. - (1) Dacã locuinta a fost vândutã unui tert în conditii sau la un pret mai avantajos decât cel prevãzut în oferta adresatã chiriasului care nu a acceptat aceastã ofertã, chiriasul se poate subroga în drepturile cumpãrãtorului, plãtind acestuia pretul vânzãrii în termen de 60 de zile de la notificarea contractului de vânzare-cumpãrare.
            (2) La mutarea din locuintã chiriasul va comunica proprietarului, în scris, cu confirmare de primire, adresa la care i se va notifica contractul de vânzare-cumpãrare, sub sanctiunea decãderii din dreptul de a se subroga în drepturile cumpãrãtorului.
            Art. 20. - (1) Dreptul chiriasului de a se subroga în drepturile cumpãrãtorului se exercitã potrivit dispozitiilor Codului de procedurã civilã, privind ofertele de platã si consemnatiuni, care se aplicã în mod corespunzãtor. Procesul-verbal încheiat cu executorul judecãtoresc pentru a constata primirea plãtii de cãtre tertul cumpãrãtor sau hotãrârea judecãtoreascã irevocabilã prin care oferta de platã si consemnarea au fost declarate valabile tine loc de titlu de proprietate pentru fostul chirias.
            (2) Oferta de platã urmatã de consemnatiune, fãcutã de chirias pentru a se subroga în drepturile cumpãrãtorului, este irevocabilã.
            Art. 21. - Dispozitiile art. 18-20 privind dreptul de preemtiune al chiriasului si dreptul de a se subroga cumpãrãtorului sunt aplicabile si în cazul în care proprietarul vinde locuinta înainte de expirarea perioadei de închiriere. Cumpãrãtorul este dator sã respecte contractul de închiriere încheiat în scris si înregistrat la organul fiscal teritorial, cu exceptia cazului în care încetarea închirierii din cauza vânzãrii a fost prevãzutã în contractul de închiriere.
            Art. 22. - (1) Notificarea prealabilã a chiriasului de cãtre proprietar privind refuzul de a reînnoi contractul de închiriere se face prin executorul judecãtoresc si trebuie sã indice motivul refuzului.
            (2) În cazul prevãzut la art. 14 alin. (2) lit. a), notificarea prealabilã a chiriasului trebuie sã indice numele, prenumele, cetãtenia, domiciliul, precum si legãtura de rudenie sau de afinitate ori calitatea de sot a persoanei îndreptãtite.
            (3) În lipsa notificãrii ori în caz de nulitate a acesteia pentru neîndeplinirea conditiilor prevãzute la alin. (1) si (2) si la art. 14 alin. (3), contractul de închiriere se reînnoieste în conditiile art. 14 alin. (1).

CAPITOLUL II
Schimbul obligatoriu de locuintã

            Art. 23. - (1) Proprietarii au dreptul sã cearã si sã obtinã mutarea chiriasilor din spatiile cu destinatia de locuintã pe calea unui schimb obligatoriu.
            (2) Pentru aceasta, proprietarul este obligat sã punã la dispozitie chiriasului, cu contract de închiriere, un alt spatiu cu destinatia de locuintã în aceeasi localitate sau într-o altã localitate, cu acordul chiriasului si cu respectarea suprafetei locuibile minime de 15 m2 persoanã.
            (3) Dacã locuinta oferitã în schimb este proprietatea altei persoane, contractul de închiriere se încheie de cãtre aceasta, pentru un termen care nu poate fi mai mic decât cel prevãzut în contractul initial.
            Art. 24. - (1) Chiriasul nu este obligat sã se mute, dacã în locuinta care i se oferã în schimb nu i se asigurã suprafata locuibilã si numãrul de camere la care este îndreptãtit conform anexelor nr. 1 si 2 la prezenta ordonantã de urgentã, dar nici nu poate pretinde o suprafatã locuibilã sau un numãr de camere mai mare decât cele la care este îndreptãtit potrivit prezentei ordonante de urgentã sau decât cele pe care le detine cu chirie si nici conditii mai bune de locuit decât cele pe care le are în locuinta din care urmeazã sã se mute.
            (2) Nu i se va putea cere chiriasului sã se mute într-o locuintã insalubrã si nici sã accepte o locuintã lipsitã de dependintele strict necesare - bucãtãrie, baie, WC -, prevãzute în contractul de închiriere a locuintei din care urmeazã sã se mute.
            (3) Chiriasul nu va putea însã sã invoce, ca motiv al refuzului de a se muta, faptul cã locuinta oferitã este situatã într-un cartier periferic, cã este mai putin confortabilã datoritã felului diferit de încãlzire, cã nu are scarã de serviciu sau cã are dependintele în folosintã comunã, în mãsura în care îi este asiguratã utilizarea lor, cã nu are curte ori datoritã etajului la care se aflã locuinta oferitã în schimb.
            (4) În cazul în care locuinta din care urmeazã sã se mute chiriasul are si garaj, acesta poate fi evacuat si din garaj, chiar dacã proprietarul nu îi oferã chiriasului un alt garaj la schimb.
            Art. 25. - Litigiile dintre proprietari si chiriasi, legate de schimbul obligatoriu de locuintã, sunt de competenta judecãtoriei în raza cãreia se aflã imobilul. Hotãrârea pronuntatã de judecãtorie poate fi atacatã cu recurs. Hotãrârea instantei de recurs este definitivã si irevocabilã.

CAPITOLUL III
Stabilirea si plata chiriei

            Art. 26. - (1) Chiriile pentru locuintele care apartin domeniului public sau privat al statului ori al unitãtilor administrative ale acestuia, precum si pentru locuintele, locuintele de serviciu si cãminele pentru salariati ale societãtilor comerciale, companiilor si societãtilor nationale si regiilor autonome se calculeazã pornindu-se de la un tarif de bazã lunar.
            (2) Chiriile pentru locuintele prevãzute la alin. (1) se diferentiazã pe categorii de localitãti si pe zone de cãtre consiliile locale, conform criteriilor avute în vedere la stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru terenuri, prin aplicarea unui coeficient la chiria de bazã, dupã cum urmeazã:


Zona în cadrul
localitãtii
Categoria localitãtii 
municipiu
oras
comunã

A
3,5
2,5
1
B
2,5
2
0,5
C
2
1,5
 
D
1,5
1
 

            (3) Pentru locuintele sociale nivelul maxim al chiriei este de 10% din venitul net lunar pe familie, calculat pe ultimele 12 luni. Diferenta pânã la valoarea nominalã a chiriei va fi subventionatã de la bugetul local al unitãtii administrativ-teritoriale unde este situatã locuinta.
            Art. 27. - (1) Tariful de bazã lunar al chiriei (lei/m2), este prevãzut în tabelul de mai jos:

Categoria suprafetelor
Tariful de bazã
(lei/m2)

Suprafata locuibilã 2.000
Suprafata antreului, tindei, verandei, culoarului, bucãtãriei, 
chicinetei, oficiului, debaralei, cãmãrii, camerei de baie, WC
800
Suprafata teraselor, pivnitelor, boxelor, logiilor, spãlãtoriilor, 
uscãtoriilor
450


            (2) Tariful de bazã lunar al chiriei (lei/m2) se actualizeazã în functie de rata anualã a inflatiei, prin hotãrâre a Guvernului, pânã la data de 31 ianuarie a fiecãrui an.
            Art. 28. - (1) Suprafata locuibilã cuprinde suprafata camerelor de locuit, astfel determinate prin constructia lor, inclusiv holurile si camerele de trecere.
            (2) Dependintele sunt încãperile care, prin functiunile lor, asigurã folosirea corespunzãtoare a locuintei, si anume: antreu, tindã, vestibul, verandã, culoar, bucãtãrie, chicinetã, oficiu, debara, cãmarã, camerã de baie, WC, spãlãtorie, uscãtorie, pivnitã, boxã, logie, terasã si magazie din zid.
            (3) Suprafata utilã a locuintei este formatã din suprafata locuibilã împreunã cu suprafata dependintelor.
            Art. 29. - (1) Tariful de baza prevãzut la art. 27 se reduce, dupã caz, pentru întreaga suprafatã locuibilã, dupã cum urmeazã:
            - 15% pentru camerele situate la subsol, demisol sau în mansarde aflate direct sub acoperis;
            - 10% pentru locuintele lipsite de instalatii de apã, canal, electricitate sau numai de unele dintre acestea;
            - 10% pentru locuintele construite din materiale de constructii inferioare, cum este paianta.
            (2) Reducerile se aplicã cumulativ.
            Art. 30. - Tariful de bazã lunar al chiriei pentru curtile si grãdinile aferente suprafetelor locative din comune este de 50 lei/m2, din orase este de 75 lei/m2, iar din municipii este de 100 lei/m2. Chiriile pentru aceste terenuri se diferentiazã pe categorii de localitãti si pe zone prin aplicarea coeficientilor prevãzuti la art. 26 alin. (2).
            Art. 31. - (1) Nivelul maxim al chiriei pentru locuintele prevãzute la art. 26 nu poate depãsi 25% din venitul net lunar pe familie în cazul în care venitul mediu net lunar pe membru de familie nu depãseste salariul mediu net lunar pe economie.
            (2) Chiriasul este obligat sã aducã la cunostintã proprietarului, în termen de 30 de zile, orice modificare a venitului net lunar pe familie, de naturã sã determine mãrimea chiriei, sub sanctiunea rezilierii contractului.
            Art. 32. - (1) Pentru locuintele proprietate particularã a persoanelor fizice si juridice prevãzute la art. 2-7, chiria se stabileste prin negociere între proprietar si chirias cu ocazia încheierii noului contract de închiriere.
            (2) În acest caz, nivelul maxim al chiriei nu poate depãsi 25% din venitul net lunar pe familie, dacã venitul mediu net lunar pe membru de familie este mai mic decât salariul mediu net lunar pe economie.
            (3) Dispozitiile art. 31 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
            Art. 33. - Pentru locuintele proprietate particularã a persoanelor fizice mentionate la art. 32 alin. (1) si (2), ale cãror suprafete locuibile ocupate de chiriasi depãsesc suprafata locuibilã minimã de 10 m2/persoanã, noul contract de închiriere se poate încheia prin restrângerea suprafetei locuibile, cu asigurarea accesului la dependintele strict necesare prevãzute în prezenta ordonantã de urgentã.
            Art. 34. - Proprietarii ale cãror locuinte sunt ocupate de chiriasii prevãzuti la art. 32 alin. (1) si (2), care plãtesc o chirie mai micã decât chiria calculatã potrivit art. 26-30, sunt scutiti de impozitul pe clãdiri si pe terenuri, pe durata contractului de închiriere respectiv.
            Art. 35. - (1) În cazul contractelor de închiriere încheiate pentru o perioadã mai mare de un an, proprietarul poate cere majorarea chiriei, în afarã de cazul în care pãrtile, prin contract, s-au înteles sã nu majoreze chiria.
            (2) Cererea de majorare a chiriei trebuie adresatã în scris chiriasului si trebuie motivatã de efectuarea unor lucrãri de reparatii sau de consolidãri ale locuintei sau clãdirii ori de cresterea venitului mediu net lunar pe membru de familie al chiriasului peste nivelul salariului mediu net lunar pe economie.
            (3) Notificarea cererii de majorare a chiriei se va face de cãtre proprietar cu respectarea procedurilor prevãzute la art. 10 alin. (1).
            (4) Acordul scris si semnat de chirias si de proprietar pentru majorarea chiriei se va înregistra la organul fiscal teritorial ca parte integrantã a contractului de închiriere.
            (5) În cazul în care chiriasul nu îsi dã acordul scris la cererea de majorare a chiriei în termen de 60 de zile de la data notificãrii cererii de majorare, proprietarul poate intenta actiune în justitie pentru majorarea chiriei. Este interzisã rezilierea contractului de închiriere sau evacuarea chiriasului pe motiv cã acesta nu este de acord cu majorarea chiriei.
            (6) Dacã chiriasul a fost obligat prin hotãrâre judecãtoreascã definitivã sã plãteascã o chirie majoratã, proprietarul poate cere rezilierea contractului de închiriere si evacuarea chiriasului, atunci când chiriasul, cu rea-credintã, nu a achitat chiria cel putin 3 luni consecutive, începând cu luna urmãtoare rãmânerii definitive a hotãrârii judecãtoresti.
            Art. 36. - Pãrtile pot stabili în contractul de închiriere o clauzã de revizuire a chiriei în raport cu variatiile indicelui de inflatie anual, stabilit de Comisia Nationalã pentru Statisticã.
            Art. 37. - La încheierea contractului de închiriere pãrtile pot conveni asupra constituirii unui depozit de garantie. Acest depozit se va depune în contul proprietarului la banca indicatã de acesta în contractul de închiriere.
            Art. 38. - (1) Sumele stabilite în contractul de închiriere ca depozit de garantie pentru executarea obligatiilor locative ale chiriasului nu pot depãsi chiria aferentã pentru o perioadã de 3 luni la nivelul anului respectiv.
            (2) În cazul în care chiria este plãtitã în avans pentru o perioadã mai mare de 3 luni, nu se mai constituie depozitul de garantie.
            Art. 39. - (1) Depozitul de garantie se restituie într-un interval maxim de 3 luni, începând cu data restituirii cheilor de cãtre chirias.
            (2) Din acest depozit se pot retine, la restituire, sumele datorate proprietarului, sub rezerva justificãrii acestora.
            (3) În cazul nerestituirii în termenul prevrãzut, soldul depozitului de garantie produce dobânzile la vedere în favoarea chiriasului.
            Art. 40. - Sumele ce pot fi retinute de proprietar din depozitul de garantie sunt destinate acoperirii cheltuielilor pentru:
            a) reparatia sau înlocuirea obiectelor sanitare, precum si pentru lucrãrile de constructii, care sunt în sarcina chiriasului;
            b) întretinerea curentã si reparatiile lunare la elementele de folosintã comunã, care sunt în sarcina chiriasului;
            c) alte servicii realizate în folosul chiriasului, de care acesta a beneficiat pe perioada existentei contractului de închiriere si pe care nu le-a achitat.
            Art. 41. - Pentru toate sumele încasate proprietarul este obligat sã emitã chitantã. Orice decont va fi justificat chiriasului, precum si modul de repartizare între chiriasi a cheltuielilor comune.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale

            Art. 42. - Orice litigiu între chirias si proprietar cu privire la nivelul si la plata chiriei se solutioneazã de cãtre judecãtoria în a cãrei razã teritorialã este situatã locuinta.
            Art. 43. - (1) Chiriasul are dreptul la despãgubiri pentru sporul de valoare adus locuintei prin îmbunãtãtirile necesare si utile, efectuate cu aprobãrile prevãzute de lege, confirmate pe bazã de acte justificative.
            (2) Pânã la achitarea integralã a despãgubirilor de cãtre proprietar, chiriasul are drept de retentie asupra locuintei.
            (3) În cazul înstrãinãrii locuintei, chiriasul poate pretinde plata despãgubirilor de la noul proprietar.
            (4) Chiriasii din locuintele care au fost restituite, potrivit legii fostilor proprietari sau mostenitorilor acestora au dreptul la despãgubiri în conditiile alin. (1)-(3).
            Art. 44. - Sunt interzise sub sanctiunea nulitãtii absolute înstrãinarea sub orice formã, concesionarea, ipotecarea, contractul de leasing, precum si orice închiriere sau subînchiriere, în beneficiul unui nou chirias, a bunurilor imobile - terenuri si constructii cu destinatia de locuintã -, care fac obiectul unei încunostintãri scrise, notificãri sau cereri în constatarea sau realizarea dreptului de proprietate din partea persoanelor fizice sau juridice deposedate de aceste bunuri.
            Art. 45. - Prevederile prezentei ordonante de urgentã se aplicã în mod corespunzãtor si chiriasilor persoane juridice dacã sunt reprezentante diplomatice sau consulare ale unor state strãine în România, ale cãror contracte de închiriere se prelungesc, la cerere, pentru o perioadã de cel mult 5 ani.
            Art. 46. - Cap. III "stabilirea si plata chiriei" intrã în vigoare dupã 30 de zile de la data publicãrii prezentei ordonante de urgentã în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeasi datã se abrogã cap. IV si art. 63 din Legea nr. 5/1973 privind administrarea fondului locativ si reglementarea raporturilor dintre proprietari si chiriasi, precum si orice alte dispozitii contrare.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministru de stat,
ministrul justitiei,
Valeriu Stoica
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 40.

ANEXA Nr. 1

CATEGORII DE PERSOANE CARE AU DREPTUL LA O CAMERÃ ÎN PLUS

            1. Membrii Academiei Române, ai Academiei de Stiinte Medicale si ai Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
            2. Laureati ai Premiului de Stat, artisti ai poporului, oamenii de stiintã, litere, artã, culturã si sport, precum si alte persoane, distinse cu titlul de "emerit"
            3. Judecãtorii Curtii Supreme de Justitie, ai Curtii Constitutionale, avocatul poporului, precum si procurorii de la Parchetul de pe lângã Curtea Supremã de Justitie
            4. Militarii cu gradul de general
            5. Sefii cultelor religioase recunoscute
            6. Profesorii din învãtãmântul superior
            7. Directorii institutelor de cercetare
            8. Directorul Bibliotecii Academiei Române, directorii muzeelor si ai bibliotecilor nationale
            9. Directorii teatrelor, operelor, operetelor si ai filarmonicilor de stat.

ANEXA Nr. 2

BOLILE, PRECUM SI PERSOANELE
A CÃROR STARE FIZICÃ NECESITÃ ATRIBUIREA UNEI CAMERE ÎN PLUS

            1. Tuberculozã:
            - tuberculozã pulmonarã si extrepulmonarã, în evidentã la dispensarul antituberculos.
            2. Supuratii bronho-pleuro-pulmonare cronice:
            - bronsite supurate;
            - bronsectazii supurate,
            - abcese pulmonare;
            - emfizeme fistulizate;
            - astmul bronsic alergic cu sensibilizare la alergeni habituali.
            3. Insuficienta respiratorie.
            - insuficientã respiratorie cronicã manifestã, cu dispnee, cianozã, reducerea capacitãtii vitale sau a VEMS sub 50%.
            4. Afectiuni cardiovasculare:
            - cardiopatie ischemicã cronicã dureroasã (anginã pectoralã, sindrom intermediar, infarct miocardic), cu semne clinice sau/si EKG;
            - insuficientã cardiacã cronicã manifestã;
            - sindrom de ischemie perifericã cronicã cu tulburãri trofice.
            5. Insuficientã renalã cronicã cu retentie azotatã.
            6. Cirozã hepaticã cu encefalopatie cronicã.
            7. Poliartritã cronicã evolutivã si spondilartritã anchilozantã cu invaliditate motorie accentuatã.
            8. Colagenoze majore (lupus eritematos diseminat, sclerodermie generalizatã, dermatomiozitã, poliarteritã nodoasã) cu grad avansat de invaliditate.
            9. Boli cutanate:
            - bolile cronice ale pielii cu secretii abundente: pemfigus, pemfigoide, boala Dühring;
            - genodermatoze: xeroderma pigmentosum, ichtioze grave, eritrocheratodermii ichtiziforme congenitale, epidermolize buloase polidistrofice.
            10. Boli neurologice:
            - boli neurologice cu invaliditãti motorii mari sau cu tulburãri sfincteriene; hemiplegii, paraplegii, tetraplegii, ataxie manifestã, manifestãri distonice accentuate;
            - epilepsie cu tulburãri psihice interaccesuale sau cu crize frecvente;
            - nevralgie trigeminalã esentialã;
            - coree cronicã;
            - encefalopatii cronice infantile.
            11. Boli psihice:
            - psihoze cronice, periodice sau procesuale (psihozã maniaco-depresivã, schizofrenie, deliruri cronice);
            - psihoze involutive depresive, paranoide;
            - demente organice: senilã, arteroscleroticã, posttraumaticã;
            - nevroze grave si prelungite fobice, obsesive sau isterice;
            - psihopatii grave sau cu decompensãri frecvente.
            12. Boli canceroase:
            - tumori maligne ulcerate cu secretii abundente sau fetide;
            - neoplazii maligne în stadii avansate;
            - neoplazii maligne cu sechele postterapeutice invalidante;
            - hemopatii maligne cu evolutie îndelungatã.
            13. Boli complicate cu:
            - incontinentã cronicã de fecale sau de urinã;
            - fistule (digestive, urinare, osoase, ganglionare) cu secretii abundente si fetide;
            - anus contra naturii.
            14. Boli infirmizante ale aparatului locomotor cu imobilizare la pat.
            15. Marii mutilati.
            16. Pensionarii de invaliditate gradul I.

            NOTÃ: Afectiunea pentru care bolnavul respectiv are dreptul la o camerã separatã se dovedeste cu certificat medical eliberat de institutia medicalã competentã, semnat de medicul de specialitate si de conducãtorul acestei institutii.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996
privind executarea creantelor bugetare

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

           Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 31 ianuarie 1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare, se modificã si se completeazã dupã cum urmeazã:
           1. Dupã alineatul 1 al articolului 922 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "În cazul modalitãtilor de stingere a creantelor bugetare restante prevãzute la lit. a) si b), pretul actiunilor se stabileste pe baza raportului dintre cerere si ofertã, fãrã a exista un pret minim."
           2. Alineatul 3 al articolului 923 se abrogã.
            3. Dupã alineatul 2 al articolului 9211 se introduce un alineat cu urmãtorul cuprins:
            "Aplicarea modalitãtilor de stingere a creantelor bugetare restante prevãzute la art. 922 nu este supusã controlului Curtii de Conturi."
           Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificãrile si completãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantã de urgentã, va fi republicatã, dându-se articolelor o nouã numerotare.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul industriei si comertului,
Nicolae Stãiculescu,
secretar de stat,
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 41.

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANTÃ DE URGENTÃ
privind autorizarea Fondului Proprietãtii de Stat de a contragaranta o scrisoare de garantie ce se va elibera de cãtre Banca Agricolã - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societãtii Comerciale "comtim"- S.A. Timisoara, de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

           Guvernul României emite urmãtoarea ordonantã de urgentã:

            Art. 1. - Se autorizeazã Fondul Proprietãtii de Stat sã contragaranteze scrisoarea de garantie ce se va elibera de cãtre Banca Agricolã - S.A. pentru garantarea împrumutului de 100.000 tone de cereale, acordat Societãtii Comerciale "comtim"-S.A. Timisoara de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat.
            Art. 2. - Valoarea contragarantiei ce se va elibera de cãtre Fondul Proprietãtii de Stat se va stabili pe baza notelor de negociere privind determinarea contravalorii împrumutului acordat Societãtii Comerciale "comtim"- S.A. Timisoara de cãtre Administratia Nationalã a Rezervelor de Stat.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministrul agriculturii si alimentatiei,
Ioan Avram Muresan
p. Presedintele Agentiei Române de Dezvoltare,
Kerekes Gabor,
vicepresedinte
Presedintele Consiliului de administratie
al Fondului Proprietãtii de Stat,
Radu Sârbu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 43.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor fonduri din bugetul de stat pe anul 1999 pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivul de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale în comuna Bucsani, judetul Giurgiu"

            În temeiul prevederilor art. 20 din Legea finantelor publice nr. 72/1996,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e:

            Art. 1. - Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii, aprobate pentru judetul Giurgiu pe anul 1999, cu suma de 2,5 miliarde lei, cu acoperire din Fondul de rezervã bugetarã la dispozitia Guvernului pe anul 1999, si alocarea acesteia Consiliului Local al de investitii "Retele de distributie a gazelor naturale în comuna Bucsani, judetul Giurgiu".
            Art. 2. - Ministerul Finantelor este autorizat sã introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul si în structura Comunei Bucsani pentru finalizarea lucrãrilor la obiectivul bugetului de stat pe anul 1999.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
Seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 264.