MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 152    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Miercuri, 14 aprilie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           242. - Hotãrâre privind trecerea Editurii "junimea" din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iasi

           243. - Hotãrâre pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 528/1994 privind aprobarea regulamentelor de desfãsurare a activitãtii Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare si a comisiilor de evaluare

           244. - Hotãrâre privind reorganizarea revistei "biblioteca"

           245. - Hotãrâre privind plata contributiei României, pe anii 1998-2000, pentru participarea la Programul "save ii" al Comunitãtii Europene

           246. - Hotãrâre privind aprobarea dotãrii Ministerului Educatiei Nationale cu autoturisme pentru activitãtile specifice

           247. - Hotãrâre privind schimbul de terenuri dintre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

           249. - Hotãrâre privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Alba Iulia, judetul Alba, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

           250. - Hotãrâre privind transmiterea unui teren situat în municipiul Mangalia, judetul Constanta, din proprietatea publicã a statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judetul Constanta

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind trecerea Editurii "junimea" din subordinea Ministerului Culturii sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iasi

            În temeiul art. 1 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 69/1991, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Editura "junimea", institutie publicã cu sediul în municipiul Iasi, bd. Copou nr. 3-5, judetul Iasi, aflatã în subordinea Ministerului Culturii, trece sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Iasi.
            Art. 2. - Finantarea cheltuielilor pentru plata salariilor personalului se asigurã din bugetul municipiului Iasi. Celelalte cheltuieli curente si de capital ale Editurii "junimea" se finanteazã din venituri extrabugetare realizate de aceasta.
            Art. 3. - În termen de 45 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri Ministerul Culturii va asigura predarea, pe bazã de protocol, cãtre Consiliul Local al Municipiului Iasi a activului si a pasivului Editurii "junimea", evidentiate conform bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998 si actualizate potrivit legii.
            Art. 4. - Personalul salariat al Editurii "junimea", existent la data preluãrii acesteia, se considerã transferat si beneficiazã de drepturile prevãzute de legislatia în vigoare.
            Art. 5. - Pe data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se abrogã pozitia nr. 60 de la cap. III din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 19 martie 1998.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
Secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 242.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 528/1994 privind aprobarea regulamentelor de desfãsurare a activitãtii Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare si a comisiilor de evaluare

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Anexa nr. 1 "Regulamentul de desfãsurare a activitãtii Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare" la Hotãrârea Guvernului nr. 528/1994 privind aprobarea regulamentelor de desfãsurare a activitãtii Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare si a comisiilor de evaluare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 234 din 25 august 1994, se modificã dupã cum urmeazã:
           1. Alineatul (3) al articolului 18 se abrogã.
           2. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 25. - Presedintele, vicepresedintele si secretarul C.N.E.A.A. sunt salarizati în raport cu valoarea de referintã sectorialã, stabilitã pentru autoritãtile autonome în Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bazã în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupã functii de demnitate publicã. La aceastã valoare de referintã sectorialã se aplicã urmãtorii coeficienti de multiplicare: presedinte - coeficientul 12; vicepresedinte - coeficientul 11; secretar - coeficientul 11."
           3. Articolul 26 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 26. - Membrii C.N.E.A.A., cu exceptia celor prevãzuti la art. 25, beneficiazã de o indemnizatie lunarã, proportionalã cu volumul de muncã depus, calculatã în raport cu valoarea de referintã sectorialã stabilitã pentru autoritãtile autonome în Legea nr. 154/1998. La aceastã valoare de referintã sectorialã se aplicã coeficientul de multiplicare 10."
           4. Articolul 27 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 27. - Expertii si personalul din aparatul tehnic al C.N.E.A.A. sunt remunerati potrivit grilelor de salarizare prevãzute în anexele nr. V*), VIII/1, VIII/2 si IX/1 la Legea nr. 154/1998, cu obligatia încadrãrii în resursele financiare proprii."
           Art. II. - Articolul 29 din anexa nr. 2 "Regulamentul de desfãsurare a activitãtii comisiilor de evaluare din cadrul Consiliului National de Evaluare Academicã si Acreditare" la Hotãrârea Guvernului nr. 528/1994 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 29. - Membrii comisiilor de evaluare sunt remunerati în raport cu volumul de muncã necesar activitãtilor desfãsurate, pe baza unui tarif orar calculat în raport cu valoarea de referintã sectorialã stabilitã pentru autoritãtile autonome în Legea nr. 154/1998. La aceastã valoare de referintã sectorialã se aplicã coeficientul de multiplicare 6. Fondul de timp lunar luat în calcul pentru determinarea tarifului lunar este de 169,3 ore.
            Totalul sumelor încasate pentru munca depusã de o persoanã nu poate depãsi valoarea unei indemnizatii lunare."
           Art. III. - Hotãrârea Guvernului nr. 528/1994, cu modificãrile aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Presedintele Consiliului National
de Evaluare Academicã si Acreditare,
loan Mihãilescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 243. 


*) Anexa nr. V la Legea nr. 154/1998 a fost înlocuitã prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 28/1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 16 octombrie 1998.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind reorganizarea revistei "biblioteca"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Redactia publicatiei metodice revista "biblioteca", prevãzutã la nr. crt. 1 din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 238/1997 privind organizarea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizeazã pe bazã de comenzi de stat, se reorganizeazã ca institutie publicã cu personalitate juridicã în subordinea Ministerului Culturii, cu sediul în municipiul Bucuresti, Piata Presei Libere nr. 1, sectorul 1.
            Art. 2. - Patrimoniul institutiei publice nou-înfiintate, stabilit pe baza bilantului contabil încheiat la data de 31 decembrie 1998, este de 12.903.000 lei, din care mijloace fixe 12.896.000 lei si obiecte de inventar 7.000 lei, si se preia pe bazã de protocol de predare-preluare de la publicatia metodicã "biblioteca".
            Art. 3. - Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale institutiei publice se asigurã integral din venituri extrabugetare.
            Art. 4. - Regulamentul de organizare si functionare, precum si statul de functii ale institutiei publice se aprobã prin ordin al ministrului culturii.
            Art. 5. - Personalul angajat la Revista "biblioteca" se considerã preluat prin transfer de la unitatea care se reorganizeazã si îsi pãstreazã drepturile salariale avute pânã la stabilirea acestora conform reglementãrilor specifice institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            Art. 6. - Salarizarea personalului angajat din cadrul institutiei publice Revista "biblioteca" se face conform reglementãrilor legale în vigoare privind institutiile publice finantate integral din venituri extrabugetare.
            Art. 7. - La data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri se modificã în mod corespunzãtor anexele nr. 1 si 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 238/1997 privind organizârea si functionarea unor institutii din subordinea Ministerului Culturii, precum si modul de finantare a programelor culturale care se realizeazã pe bazã de comenzi de stat, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, precum si cap. III din anexa nr. 2 la Hotãrârea Guvernului nr. 134/1998 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 119 din 19 martie 1998.
            Art. 8. - La aceeasi datã se abrogã orice dispozitie contrarã prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 244.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind plata contributiei României, pe anii 1998-2000, pentru participarea la Programul "save ii" al Comunitãtii Europene

            În temeiul Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, si al Legii nr. 41/1996 pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele lor membre, pe de altã parte, semnat la Bruxelles la 30 iunie 1995,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã plata de la bugetul de stat a unei cote din contributia României pentru participarea la Programul "save ii" al Comunitãtii Europene în limita echivalentului în lei al sumelor prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Echivalentul în lei al sumelor mentionate la art. 1 se suportã de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Comertului pe anii 1999 si 2000.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
p. Ministrul industriei si comertului,
Sorin Potânc,
secretar de stat
p. Ministrul afacerilor externe,
Mihai Rãzvan Ungureanu,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministru delegat pe lângã
primul-ministru pentru integrare europeanã,
Alexandru Herlea

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 245.

ANEXÃ

CONTRIBUTIA ROMÂNIEI, PE ANlI 1998-2000,
pentru participarea la Programul "save ii" al Comunitãtii Europene

Anul
Valoarea contributiei
(euro)
1999
441.612*)
2000
455.706

*) Din care, 142.506 euro sunt aferenti anului 1998.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind aprobarea dotãrii Ministerului Educatiei Nationale cu autoturisme pentru activitãtile specifice

            În temeiul prevederilor alin. 1 din nota la anexa nr. 2 la Ordonanta Guvernului nr. 63/1994 privind actualizarea unor normative de cheltuieli pentru autoritãtile si institutiile publice, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 13/1995, cu modificãrile si completãrile ulterioare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - (1) Se aprobã dotarea Ministerului Educatiei Nationale cu douã autoturisme necesare pentru desfãsurarea activitãtilor specifice determinate de realizarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internationalã pentru Reconstructie si Dezvoltare - Proiectul privind reabilitarea scolilor -, semnat la Washington la 2 octombrie 1997, ratificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 71/1997, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 63/1998.
            (2) Consumul mediu normat de carburanti este de 350 litri/lunã/autoturism.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 246.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind schimbul de terenuri dintre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca

            În temeiul art. 166 alin. (5) din Legea învãtãmântului nr. 84/1995, republicatã,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã schimbul de terenuri dintre Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, fiecare în suprafatã de 5.316 m2, situate în pãdurea Hoia Baciu si, respectiv, în zona sursei subterane Floresti (arãtor si fânat Sub Icoanã), identificate potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Schimbul de terenuri se va efectua în vederea realizãrii lucrãrii de interes public "Rezervor de înmagazinare a 5.000 m3 apã" de cãtre Regia Autonomã Judeteanã Apã-Canal Cluj, în zona pãdurii Hoia Baciu, necesar pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apã si canalizare a municipiului Cluj-Napoca.
            Art. 3. - Predarea-preluarea se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, la valoarea din evidentele contabile, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
p. Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
László Borbély,
secretar de stat
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 247.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenurilor care se schimbã între Universitatea de Stiinte Agricole si Medicinã Veterinarã din Cluj-Napoca si Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca


Locul unde
sunt situate
terenurile
Persoana juridicã
de la care se
transmit terenurile
Persoana juridicã
la care se
transmit terenurile
Caracteristici tehnice

Pãdurea
Hoia Baciu
Universitatea de
Stiinte Agricole
si Medicinã
Veterinarã din
Cluj-Napoca
Consiliul Local
al Municipiului
Cluj-Napoca
· Suprafata terenului = 5.316 m2
· Cartea funciarã nr. 20.254
· Nr. topo 21.044
Zona Floresti
(arãtor si fânat
Sub Icoanã)
Consiliul Local
al Municipiului
Cluj-Napoca
Universitatea de
Stiinte Agricole
si Medicinã
Veterinarã din
Cluj-Napoca
· Suprafata terenului = 5.316 m2
· Cartea funciarã nr. 72.611
· Nr. topo 21.552

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui imobil, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Alba Iulia, judetul Alba, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia

            În temeiul art. 107 din Constitutia României si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã transmiterea imobilului, proprietate publicã a statului, situat în municipiul Alba Iulia, Str. Livezii nr. 46-48, judetul Alba, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din administrarea Prefecturii Judetului Alba si a Consiliului Judetean Alba în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia, cu destinatia de locuinte sociale.
            Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevãzut la art. 1 se va face pe bazã de protocol încheiat între pãrtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 249.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului, proprietate publicã a statului, care se transmite în administrarea Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia


Locul unde
este situat
imobilul
Suprafata imobilului
care se transmite
Persoana juridicã
de la care se
transmite imobilulul
Persoana juridicã
la care se transmite
imobilulul
Valoarea
imobilului
(lei)
Constructii
(m2)
Terenul
aferent
(m2)

Municipiul
Alba Iulia,
parter     = 725
1.488
Consiliul
Judetean Alba
Consiliul Local
al Municipiului
490.150.523
Str. Livezii
nr. 46-48,
etajul I   = 725 Consiliul
Judetean Alba
Alba Iulia
judetul Alba etajul II  = 725 Prefectura
Judetului Alba
etajul III = 725 Prefectura
Judetului Alba
etajul IV = 725 Consiliul
Judetean Alba

TOTAL:
3.625
1.488
490.150.523

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind transmiterea unui teren situat în municipiul Mangalia, judetul Constanta, din proprietatea publicã a statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judetul Constanta

            În temeiul prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publicã si regimul juridic al acesteia,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã transmiterea unui teren, în suprafatã de 102,5 ha, situat în municipiul Mangalia, judetul Constanta, identificat potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre, din proprietatea publicã a statului si din administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta, în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judetul Constanta.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Secretar de stat,
seful Departamentului pentru
Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul lucrãrilor publice
si amenajãrii teritoriului,
Nicolae Noica
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 250.

ANEXÃ

DATELE DE IDENTIFICARE
a terenului, proprietate publicã a statului, aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Mangalia, judetul Constanta, care se transmite în proprietatea publicã a municipiului Mangalia, judetul Constanta


Locul unde este situat
terenul care se
transmite
Persoana juridicã
de la care se
transmite terenul
Persoana juridicã
la care se
transmite terenul
Caracteristici tehnice ale terenului

Municipiul Mangalia,
judetul Constanta
- Nord DJ 391
- Sud DN 39
Statul român Municipiul Mangalia,
judetul Constanta
Teren intravilan în suprafatã de 102,5 ha