MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 163    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Luni, 19 aprilie 1999

SUMAR

HOTÂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           270. - Hotãrâre privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor medicale cadrelor militare în activitate

           295. - Hotãrâre privind unele mãsuri de protectie socialã referitoare la pensiile de asigurãri sociale de stat, militare, ale agricultorilor si la alte venituri ale populatiei în cursul anului 1999

           296. - Hotãrâre cu privire la stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã

           297. - Hotãrâre privind acordarea unor ajutoare de urgentã

           298. - Hotãrâre privind acordarea unui ajutor de urgentã

           299. - Hotãrâre privind alocarea unei sume de la bugetul de stat pentru înlãturarea efectelor alunecãrilor de teren produse în luna martie 1999 în oragul Târgu Lãpus si în comuna Cãlinesti, judetul Maramures

           300. - Hotãrâre pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 815/1994 privind instituirea "zilei ceferistilor"

           306. - Hotãrâre pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 578/1998 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitarã si postdoctoralã "vasile pârvan" la Accademia di Romania din Roma si "nicolae iorga" la Istituto Romeno di Cultura din Venetia

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind stabilirea conditiilor de acordare a asistentei medicale, medicamentelor, concediilor medicale si scutirilor medicale cadrelor militare în activitate

            În temeiul art. 4 lit. a) si al art. 9 lit. b) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Cadrele militare în activitate au dreptul la asistentã medicalã si medicamente, în conditiile Legii asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare, si ale prezentei hotãrâri, în toate situatiile în care medicii sau alt personal sanitar acreditat recomandã un tratament medical.
            Art. 2. - Prin acordarea asistentei medicale, în sensul prezentei hotãrâri, se întelege aplicarea tuturor mãsurilor de specialitate profilactice, curative si recuperatorii, desfãsurate pentru asigurarea stãrii de sãnãtate a cadrelor militare în activitate.
            Art. 3. - (1) Prin unitãtile sanitare si prin medicii de unitate din sistemul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si justitiei se asigurã gratuit: asistentã medicalã profilacticã si curativã în situatii speciale si în misiuni specifice, asistentã medicalã curativã la locul de muncã, asistentã medicalã în boli profesionale sau în accidente de muncã, precum si servicii de asistentã stomatologicã, altele decât cele prevãzute în contractul-cadru pentru asigurãrile sociale de sãnãtate.
            (2) Asistenta medicalã de recuperare se acordã gratuit în unitãti specializate numai în continuarea spitalizãrii si pe baza recomandãrilor medicale.
            Art. 4. - (1) Acordarea asistentei medicale si a medicamentelor gratuite, prevãzute la art. 3, se face din fondurile bugetare ale ministerelor si institutiilor din sistemul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si justitiei.
            (2) Cadrele militare în activitate beneficiazã, din fondurile bugetare ale ministerelor si institutiilor prevãzute la alin. (1), de decontarea contributiei personale, pe bazã de documente justificative, pentru medicamentele si serviciile medicale stabilite prin Legea nr. 145/1997 si prin contractul-cadru.
            Art. 5. - (1) Cadrele militare în activitate au dreptul, în caz de îmbolnãviri si accidente, la concedii medicale si scutiri medicale, a cãror duratã se stabileste în raport cu natura si gravitatea afectiunii.
            (2) Concediile medicale se acordã de medici, în limita competentei si a gradului profesional, conform dispozitiilor legislatiei sanitare si de asigurãri sociale.
            (3) Scutirile medicale pentru anumite activitãti se acordã în conditiile prevãzute prin ordine ale conducãtorilor institutiilor din sistemul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si justitiei.
            Art. 6. - (1) Pe timpul absentelor de la program pentru concedii si scutiri medicale, pe o perioadã de pânã la 180 de zile într-un interval de 365 de zile, cadrele militare în activitate primesc drepturile de soldã, conform reglementãrilor legale privind salarizarea personalului militar.
            (2) Dupã împlinirea a 90 de zile de absente de la program din motive medicale, cadrele militare în cauzã vor fi expertizate în vederea clarificãrii situatiei medico-militare.
            (3) Comisiile de expertizã medico-militarã, în functie de caracterul si evolutia bolii, pot stabili prelungirea concediului medical pânã la termenul de 180 de zile sau pot hotãrî clasarea medicalã a celor expertizati si încadrarea acestora în grade de invaliditate în cazul pierderii totale sau partiale a capacitãtii de muncã.
            (4) În situatia în care caracterul si evolutia bolii conduc la concluzia cã sunt posibilitãti de recuperare, comisiile de expertizã medico-militarã pot face propuneri de acordare a unor concedii medicale de recuperare de pânã la 120 de zile, în continuarea celor 180 de zile.
            (5) Acordarea concediilor medicale si plata în continuare a drepturilor de soldã, conform reglementãrilor legale privind salarizarea personalului militar, pentru persoanele prevãzute la alin. (4) se fac numai cu aprobarea conducãtorilor ministerelor si ai institutiilor din sistemul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si justitiei.
            Art. 7. - (1) Situatia cadrelor militare în activitate, puse la dispozitie din cauza îmbolnãvirii de tuberculozã, se solutioneazã la expirarea termenului de internare si a concediilor medicale pentru tratament, fãrã a se depãsi termenul maxim prevãzut de reglementãrile în vigoare pentru bolnavii salariati în administratia publicã.
            (2) În perioada în care sunt internati sau se aflã în concedii medicale pentru tratament, acestia beneficiazã în continuare de drepturile de soldã, conform reglementãrilor legale privind salarizarea personalului militar.
            Art. 8. - Cadrele militare în activitate pot fi trimise la tratament în strãinãtate în cazurile în care afectiunile sunt cauzate de accidente în timpul serviciului ori de boli contractate în timpul si din pricina îndeplinirii obligatiilor militare si care, potrivit avizului Ministerului Sãnãtãtii, nu pot fi tratate în tarã. Cheltuielile în lei si în valutã necesare pentru acoperirea acestor costuri se vor suporta de institutiile din sistemul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si justitiei.
            Art. 9. - Cadrele militare în activitate care sunt numite în functii în strãinãtate, executã misiuni temporare sau urmeazã diferite forme de pregãtire în afara granitelor tãrii au dreptul la asistentã medicalã si la medicamente potrivit dispozitiilor legale care se aplicã angajatilor din institutiile publice, în limita fondurilor aprobate cu aceastã destinatie prin bugetele anuale.
            Art. 10. - În termen de 60 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei hotãrâri ministerele si institutiile din sistemul apãrãrii, ordinii publice, sigurantei nationale si justitiei vor elabora instructiuni pentru punerea în aplicare a acesteia.
            Art. 11. - Prevederile art. 3, 4, art. 11 lit. c), e), g), h), l) si ale art. 17 si 18 din Hotãrârea Consiliului de Ministri nr. 160/1960 privind reglementarea drepturilor sociale cuvenite personalului din Ministerul Apãrãrii Nationale si Ministerul de Interne, precum si alte dispozitii contrare se abrogã.

p. PRIM-MINISTRU,
VICTOR BABIUC

Contrasemneazã:
Ministru de stat, ministrul apãrãrii nationale,
Victor Babiuc
Ministru de interne,
Constantin Dudu-Ionescu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul muncii si protectiei sociale,
Alexandru Athanasiu
Ministrul sãnãtãtii,
Hajdú Gábor

Bucuresti, 8 aprilie 1999.
Nr. 270.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind unele mãsuri de protectie socialã referitoare la pensiile de asigurãri sociale de stat, militare, ale agricultorilor si la alte venituri ale populatiei în cursul anului 1999

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - (1) În cursul anului 1999 se corecteazã lunar, în plus, urmãtoarele venituri ale populatiei:
            a) pensiile si pensiile suplimentare din sistemul asigurãrilor sociale de stat, pensiile agricultorilor, pensiile si pensiile suplimentare ale pensionarilor militari;
            b) indemnizatiile de îngrijire acordate pensionarilor asigurãrilor sociale de stat, agricultori si militari, încadrati în gradul I de invaliditate;
            c) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislatiei de pensii;
            d) ajutoarele bãnesti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969;
            e) indemnizatiile de însotitor prevãzute la art. 1 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 610/1990, cu modificãrile ulterioare;
            f) indemnizatiile si sporurile care se acordã invalizilor, veteranilor si vãduvelor de rãzboi în temeiul Legii nr. 49/1991, modificatã prin Legea nr. 55/1992 si prin Legea nr. 44/1994.
            (2) De prevederile alin. (1) nu beneficiazã persoanele prevãzute la lit. a) ale cãror cuantumuri ale pensiei de bazã depãsesc valoarea a douã salarii medii nete pe economie, la ultimul nivel comunicat de Comisia Nationalã pentru Statisticã pânã la data întocmirii documentelor lunare de platã a pensiilor.
            Art. 2. - (1) Pentru veniturile prevãzute la art. 1 în luna martie 1999 corectia este de 3,3%.
            (2) Începând cu luna aprilie si pânã la sfârsitul anului 1999 corectia lunarã este de 1,1%.
            Art. 3. - (1) Prevederile art. 1 si 2 se aplicã si persoanelor ale cãror drepturi de pensie se stabilesc în conditiile art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996.
            (2) Persoanele ale cãror drepturi de pensie se deschid concomitent sau dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri si se stabilesc în alte conditii decât cele prevãzute la art. 1 din Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996 beneficiazã de corectia lunarã aferentã lunii în care s-a deschis dreptul de pensie si, în continuare, de corectiile stabilite pentru lunile urmãtoare.
            Art. 4. - (1) Pentru persoanele ale cãror drepturi de pensie se deschid dupã data de 28 februarie 1999 cuantumurile pensiilor minime de asigurãri sociale de stat sunt urmãtoarele:
            a) 482.697 lei pensia pentru limitã de vârstã si vechime completã;
            b) 357.067 lei pensia pentru limitã de vârstã si vechime incompletã;
            c) 411.603 lei pensia de invaliditate gradul I;
            d) 357.067 lei pensia de invaliditate gradul II;
            e) 261.407 lei pensia de invaliditate gradul III.
            (2) Cuantumurile pensiilor minime prevãzute la alin. (1) se aplicã si în cazul recalculãrii drepturilor de pensie, efectuatã dupã data de 28 februarie 1999, în conditiile legii.
            (3) Cuantumurile prevãzute la alin. (1), precum si cuantumurile minime ale pensiilor pentru agricultori se corecteazã lunar în conditiile prevãzute la art. 2.
            Art. 5. - (1) Ajutorul de somaj, ajutorul de integrare profesionalã si alocatia de sprijin pentru persoanele cãrora li se deschide dreptul la platã, pentru cele aflate în platã, precum si pentru cele ale cãror drepturi au fost suspendate si sunt reluate în platã se corecteazã lunar, în plus cu 3,3% în luna martie si cu 1,1% începând cu luna aprilie si pânã la sfârsitul anului.
            (2) Pentru beneficiarii de ajutor de somaj aflati în platã la data de 31 decembrie 1998, precum si pentru cei care la data mentionatã erau suspendati de la platã si beneficiau de compensatia acordatã în baza Hotãrârii Guvernulul nr. 542/1996, aceasta se corecteazã în luna martie cu 3,3%, iar începând cu luna aprilie se corecteazã lunar cu 1,1%.
            (3) Ajutorul de somaj corectat în conditiile prezentei hotãrâri va fi acordat cu respectarea prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 1/1991, republicatã, modificat prin Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 47/1997, tinându-se seama si de majorarea prevãzutã de Legea asigurãrilor sociale de sãnãtate nr. 145/1997, cu modificãrile ulterioare.
            (4) Persoanele ale cãror drepturi de ajutor de somaj, ajutor de integrare profesionalã sau alocatie de sprijin se deschid concomitent sau dupã data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri beneficiazã de corectia lunarã aferentã lunii în care se deschide dreptul si, în continuare, de corectiile stabilite pentru lunile urmãtoare.
            Art. 6. - Corectia prevãzutã la art. 2 si 5 se aplicã lunar asupra drepturilor aferente lunii anterioare celei pentru care se acordã corectia.
            Art. 7. - (1) Nivelul veniturilor nete lunare pânã la care se acordã ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) si (2) din Legea nr. 67/1995 este urmãtorul:
- lei - 
Trimestrul II
Trimestrul III
Trimestrul IV

Familii formate din 2 persoane
281.000
290.000
299.800
Familii formate din 3 persoane
392.200
405.000
418.500
Familii formate din 4 persoane
492.600
509.000
525.700
Familii formate din 5 persoane
586.000
605.200
625.300
Fiecare altã persoanã care face parte 
din familie în conditiile Legii nr. 67/1995
  87.000   89.700   92.700
Persoanã singurã
156.000
161.100
166.500

            (2) Sumele prevãzute la art. 3 alin. (3), art. 4 alin. (2) si art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 17.800 lei începând cu data de 1 aprilie 1999, 18.500 lei începând cu data de 1 iulie 1999 si 19.100 lei începând cu data de 1 octombrie 1999.
            Art. 8. - Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, pânã la data de 31 martie 1999 se corecteazã prin cresteri procentuale de 3,3% trimestrial, începând cu trimestrul II si pânã la sfârsitul anului.
            Art. 9. - Urmãtoarele ajutoare se corecteazã cu 3,3% în plus în luna martie si cu 1,1% lunar, începând cu luna aprilie pânã la sfârsitul anului:
            a) ajutorul care se acordã sotiilor celor care satisfac stagiul militar obligatoriu potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995;
            b) indemnizatia de nastere reglementatã la art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995;
            c) alocatia lunarã de întretinere acordatã pentru fiecare copil încredintat sau dat în plasament, stabilitã potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 26/1997, republicatã, cu modificãrile ulterioare;
            d) ajutorul rambursabil ce se acordã persoanelor cu statut de refugiat, reglementat de art. 15 lit. i) din Legea nr. 15/1996, modificat si completat prin art. VIII din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 47/1997.
            Art. 10. - Nivelul drepturilor acordate în baza Ordonantei Guvernului nr. 56/1994, aprobatã si modificatã prin Legea nr. 146/1994, se corecteazã de cãtre Ministerul Educatiei Nationale, pentru copiii din unitãtile de învãtãmânt special, si de cãtre serviciile publice specializate pentru protectia copilului, în cazul copiilor din centrele de plasament, cu 3,3% în luna martie si cu 1,1% lunar, începând cu luna aprilie si pânã la sfârsitul anului 1999.
            Art. 11. - Drepturile acordate potrivit legii donatorilor de sânge sunt de 103.000 lei în trimestrul II, de 108.000 lei în trimestrul III si de 113.000 lei în trimestrul IV 1999 pentru alocatiile de hranã sau bonuri valorice pentru produsele alimentare acordate la fiecare donare de sânge, si de 254.000 lei în trimestrul II, de 268.000 lei în trimestrul III si de 280.000 lei în trimestrul IV 1999 pentru recompensele sub formã de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare în conditiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.
            Art. 12. - (1) Ministerul Educatiei Nationale va stabili, trimestrial, cuantumurile burselor pentru elevii, studentii, doctoranzii si cursantii din învãtãmântul preuniversitar din Republica Moldova si Ucraina, pentru cei de origine etnicã românã din afara granitelor tãrii, pentru cetãtenii români cu domiciliul în strãinãtate, precum si pentru cetãtenii strãini, bursieri ai statului român, care studiazã în institutii si unitãti de învãtãmânt din România.
            (2) Cuantumul burselor pentru studenti se stabileste la echivalentul în lei al sumei de 50 dolari S.U.A. lunar, la cursul comunicat de Banca Nationalã a României pentru ultima zi a lunii precedente. Pentru celelate burse cuantumurile se vor stabili corespunzãtor raporturilor care rezultã din Hotãrârea Guvernului nr. 945/1997.
            Art. 13. - De la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri cuantumurile ajutoarelor de deces care se plãtesc din bugetul asigurãrilor sociale de stat devin 1.000.000 lei în cazul decesului salariatului, somerului, pensionarului de asigurãri sociale de stat sau I.O.V.R. si 800.000 lei în cazul decesului unui membru din aceste familii sau al unei persoane dependente social.
            Art. 14. - (1) Contributia datoratã de beneficiarii biletelor de tratament balnear se calculeazã prin aplicarea procentelor prevãzute în legea bugetului asigurãrilor sociale de stat la pensia de bazã care cuprinde pensia de asigurãri sociale, exclusiv pensia suplimentarã.
            (2) Contributia plãtitã de beneficiari pentru biletele de tratament balnear sau de odihnã procurate pânã la data publicãrii prezentei hotãrâri în Monitorul Oficial al României nu se modificã.
            Art. 15. - Sumele rezultate ca urmare a aplicãrii mãsurilor de protectie socialã prevãzute de prezenta hotãrâre se suportã din aceleasi fonduri ca si drepturile de bazã.
            Art. 16. - Se recomandã celorlalte sisteme de asigurãri sociale - altele decât cele de stat, militare si ale agricultorilor - sã aplice mãsurile de protectie socialã prevãzute de prezenta hotãrâre.
            Art. 17. - Anexa nr. 1 la Hotãrârea Guvernului nr. 565/1996 se completeazã cu prevederile prezentei hotãrâri.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 295.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
cu privire la stabilirea salariului de bazã minim brut pe tarã

            În temeiul prevederilor art. 5 din Legea salarizãrii nr. 14/1991,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Începând cu data de 1 mai 1999 salariul de bazã minim brut pe tarã se stabileste la 450.000 lei lunar pentru un program complet de lucru de 172 de ore în medie pe lunã în anul 1999, reprezentând 2.616,30 lei/orã.
            Art. 2. - Pentru personalul din sectorul bugetar si din regiile autonome cu specific deosebit, la care compensatia acordatã potrivit prevederilor Hotãrârii Guvernului nr. 860/1996 si compensatia suplimentarã acordatã potrivit Hotãrârii Guvernului nr. 26/1997 nu au fost incluse în salariul de bazã, nivelul salariului de bazã prevãzut în contractul individual de muncã, la care se adaugã aceste compensatii, nu poate fi inferior nivelului salariului de bazã minim brut pe tarã prevãzut la art. 1.
            Art. 3. - În unitãtile în care grilele de salarizare din contractele colective de muncã sunt stabilite în functie de nivelul salariului de bazã minim brut pe tarã, nivelul salariului minim stabilit potrivit art. 1 nu modificã nivelul salariilor stabilite pe baza grilelor de salarizare.
            Art. 4. - (1) Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncã, de salarii de bazã sub nivelul celui prevãzut la art. 1 constituie contraventie, dacã fapta nu a fost sãvârsitã în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiune, si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            (2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevãzute la alin. (1) se fac de cãtre personalul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al directiilor generale de muncã si protectie socialã judetene si a municipiului Bucuresti, împuternicit prin ordin al ministrului muncii si protectiei sociale.
            (3) Prevederile prezentului articol se completeazã cu dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 296.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unor ajutoare de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - (1) Se aprobã acordarea unor ajutoare de urgentã în valoare de 100 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, unui numãr de 20 de familii cu domiciliul în orasul Vulcan, judetul Hunedoara.
             (2) Sumele se acordã pe familii, potrivit anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 297.

ANEXÃ
 

Nr.
crt.
Numele si
prenumele titularului
Domiciliul din orasul Vulcan,
judetul Hunedoara
Suma
acordatã
(mii lei)

1.
Argyo Layos Aleea Pajistei nr. 5, bl. B52, ap. 27
5.000
2.
Potcovel Nicolae Aleea Pajistei nr. 5, bl. B52, ap. 16
5.000
3.
Comlosan Tiberiu Str. Pinului nr. 10, bl. R, ap. 40
5.000
4.
Dabija Constantin Aleea Muncii nr. 14, bl. 2A, sc. 2, ap. 12
5.000
5.
Crãciun Vasile str. Traian bl. 5, ap. 3
5.000
6.
Mitric Vasile Aleea Muncii nr. 14, bl. 2A, sc. 2, ap. 2
5.000
7.
Biru Constantin Aleea Crizantemelor nr. 8, sc. 2, ap. 4
5.000
8.
Demeny Kalman Aleea Crizantemelor nr. 26, ap. 20
5.000
9.
Trufas Constantin Aleea Crizantemelor nr. 2, bl. 5, ap. 8
5.000
10.
Pãtriou Nicusor Aleea Crizantemelor nr. 6, sc. 2, ap. 1
5.000
11.
Moldovan Traian str. Crividia nr. 68, ap. 13
5.000
12.
Gherbe Dorel str. Crividia nr. 68, ap. 26
5.000
13.
Ciurar Mircea str. Crividia nr. 70, ap. 40
5.000
14.
Horvath Nicolae str. Crividia nr. 70, ap. 45
5.000
15.
Juchi Ioan str. Crividia nr. 70, ap. 50
5.000
16.
Gyurca Filon Ioan str. Crividia nr. 70, ap. 42
5.000
17.
Visan Aurora Str. Morii nr. 9, ap. 2
5.000
18.
Gaspar Zorilã str. Merisor nr. 4, ap. 2
5.000
19.
Gaspar Vasile str. Merisor nr. 16, ap. 4
5.000
20.
Mihãilescu Mircea str. Dorobanti, bl. 56, sc. 1, ap. 5
5.000

TOTAL:       100.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind acordarea unui ajutor de urgentã

            În temeiul art. 22 din Legea nr. 67/1995 privind ajutorul social,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Se aprobã acordarea unui ajutor de urgentã în valoare de 15 milioane lei, din fondurile prevãzute cu aceastã destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, familiei Radu Constantin, cu domiciliul în municipiul Brãila, cartierul Brãilita, str. Nicopole nr. 53, judetul Brãila.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Secretar de stat,
seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 298.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unei sume de la bugetul de stat pentru înlãturarea efectelor alunecãrilor de teren produse în luna martie 1999 în orasul Târgu Lãpus si în comuna Cãlinesti, judetul Maramures

            În temeiul prevederilor art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se alocã suma de 4,7 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului pe anul 1999, ca ajutor financiar, autoritãtilor administratiei publice locale pentru executarea lucrãrilor de înlãturare a efectelor alunecãrilor de teren produse în luna martie 1999 în orasul Târgu Lãpus si în comuna Cãlinesti, judetul Maramures, conform anexei care face parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Art. 2. - Utilizarea sumei prevãzute la art. 1 se face de cãtre ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale, din sumele puse la dispozitie de cãtre organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
            Art. 3. - Ministerul Finantelor va introduce modificãrile corespunzãtoare în bugetul de stat pe anul 1999.

PRIM MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Secretar de stat, seful Departamentului
pentru Administratie Publicã Localã,
Vlad Rosca
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes
Ministrul apelor, pãdurilor si protectiei mediului,
Romicã Tomescu
Ministrul lucrãrilor publice si amenajãrii teritoriutui,
Nicolae Noica

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 299.

ANEXÃ

JUDETUL MARAMURES

CENTRALIZATOR

- mii lei - 
Nr.
crt.
Localitatea
Drumuri judetene afectate
(km)
Podete distruse
(bucãti)
TOTAL
fizic
valoric
fizic
valoric

1.
Târgu Lãpus (Rohia)
0,4
4.000.000
6
200.000
4.200.000
2.
Cãlinesti (Vãleni)
0,5
  500.000
-
-
  500.000

TOTAL:
0,9
4.500.000
6
200.000
4.700.000

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea Hotãrârii Guvernului nr. 815/1994 privind instituirea "zilei ceferistilor"

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Art. I. - Hotãrârea Guvernului nr. 815/1994 privind instituirea "zilei ceferistilor", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 7 decembrie 1994, modificatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 858/1995, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 247 din 31 octombrie 1995, se modificã dupã cum urmeazã:
            1. Titlul hotãrârii va avea urmãtorul cuprins:
            "hotãrâre privind instituirea <<zilei feroviarilor>>"
            2. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Se instituie «Ziua feroviarilor», care se sãrbãtoreste în ziua de 23 aprilie a fiecãrui an."
           Art. II. - Hotãrârea Guvernului nr. 815/1994 privind instituirea "zilei ceferistilor", cu modificãrile ulterioare si cu cele aduse prin prezenta hotãrâre, va fi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 300.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru modificarea si completarea Hotãrârii Guvernului nr. 578/1999 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitarã si postdoctoralã "vasile pârvan" la Accademia di Romania din Roma si "nicolae iorga" la Istituto Romeno di Cultura din Venetia

            În temeiul art. 107 alin. (1) din Constitutia României,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

           Articol unic. - Hotãrârea Guvernului nr. 578/1998 privind instituirea burselor de cercetare si formare postuniversitarã si postdoctoralã "vasile pârvan" la Accademia di Romania din Roma si "nicolae iorga" la Istituto Romeno di Cultura din Venetia, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 17 septembrie 1998, se modificã si se completeazã astfel:
            1. Articolul 3 se completeazã cu alineatul (3) cu urmãtorul cuprins:
            "(3) Pentru anii universitari 1998/1999 si 1999/2000 bursele sunt finantate de cãtre Ministerul Educatiei Nationale din fondul constituit prin perceperea taxelor de scolarizare a studentilor strãini."
            2. Alineatele (2) si (3) ale articolului 4 vor avea urmãtorul cuprins:
            "(2) Institutiile care acordã bursele prevãzute la art. 1 asigurã transportul bursierilor pânã la locul de stagiu si retur, o singurã datã pe an, din bugetele proprii.
            (3) Sumele rezultate prin anularea stagiului de pregãtire a bursierilor se utilizeazã pentru urmãtorul concurs de selectie."

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul educatiei nationale,
Andrei Marga
p. Ministrul culturii,
Maria Berza,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Andrei Plesu
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 306.