MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 168    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE    Miercuri, 21 aprilie 1999

SUMAR

           58. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendãrii Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si  Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

           115. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendãrii Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte,  precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

           62. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea   Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, de pe o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda si Regatului Suediei la Uniunea Europeanã si de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunãtãtirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998

           119. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, de pe o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda si Regatului Suediei la Uniunea Europeanã si de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunãtãtirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998

           64. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

           121. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

           65. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea  Protocolului aditional nr. 7 la Acordul central european de comert liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

           122. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 7 la Acordul central european de comert liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

           66. - Lege privind declararea lui Ioan Monoran erou-martir

           123. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea lui Ioan Monoran erou-martir

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

           303. - Hotãrâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale de Cãi Ferate "c.f.r." - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Marfã "c.f.r. marfã" - S.A., Societãtii de Servicii de Management Feroviar "s.m.f." - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - S.A. si Societãtii de Administrare Active Feroviare "s.a.a.f" - S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

LEGI SI DECRETE

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendãrii Protocolului nr. 4 Ia Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 71 din 29 decembrie 1998 privind aprobarea amendãrii Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 30 decembrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
PAULA IVÃNESCU

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 58.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendãrii Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 71/1998 privind aprobarea amendãrii Protocolului nr. 4 la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 aprilie 1999.
Nr. 115.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda si Regatului Suediei la Uniunea Europeanã si de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunãtãtirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 55 din 23 decembrie 1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda si Regatului Suediei la Uniunea Europeanã si de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunãtãtirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 din 28 decembrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 62.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda si Regatului Suediei la Uniunea Europeanã si de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunãtãtirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 55/1998 pentru ratificarea Protocolului de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului european dintre România, pe de o parte, si Comunitãtile Europene si statele membre ale acestora, pe de altã parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda si Regatului Suediei la Uniunea Europeanã si de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunãtãtirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998, si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 aprilie 1999.
Nr. 119.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta Guvernului nr. 70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, emisã în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 227 din 30 august 1997, cu urmãtoarele modificãri si completãri:
           1. Articolul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 1. - Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitãtilor care au ca scop verificarea realitãtii declaratiilor, precum si verificarea corectitudinii si exactitãtii îndeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de cãtre contribuabili."
           2. Articolul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 2. - Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonante, persoanele fizice si juridice, române si strãine, precum si asociatiile fãrã personalitate juridicã, cãrora le revin, potrivit reglementãrilor legale în vigoare, obligatii fiscale, denumite în continuare contribuabili."
           3. Articolul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 3. - Obligatiile fiscale cuprind:
           a) obligatia de a declara bunurile si veniturile impozabile sau, dupã caz, impozitele datorate;
            b) obligtia de a calcula si de a înregistra în evidentele contabile si de platã, la termenele legale, impozitele;
            c) obligatia de a calcula si de a înregistra în evidentele contabile si de platã, la termenele legale, impozitele care se realizeazã prin stopaj la sursã;
            d) orice alte obligatii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale."
           4. Articolul 5 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 5. - Controlul fiscal se exercitã de cãtre Ministerul Finantelor si unitãtile sale teritoriale, prin aparatul fiscal si organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe de control fiscal.
            Angajatii organelor de control fiscal îndeplinesc o functie ce implicã exercitiul autoritãtii de stat.
Organizarea, competenta teritorialã si atributiile organelor de control fiscal se aprobã de cãtre ministrul finantelor."
           5. Titlul capitolului II va avea urmãtorul cuprins:
           "drepturile si obligatiile organelor de control fiscal"
           6. La articolul 6, partea introductivã si literele b), c), d), e), f) si g) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 6. - În exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control fiscal au dreptul:
.......................................................................................................................................
            b) sã solicite contribuabililor informatiile, justificãrile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau la documentele supuse controlului. În cazul în care se solicitã rãspunsul în scris, contribuabilii sunt obligati sã furnizeze informatiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitãrii;
            c) sã solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris si cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora si locul întâlnirii, precum si scopul acesteia. Solicitarea se comunicã contribuabilului cu cel putin 15 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire;
            d) sã facã constatãri faptice cu privire la natura activitãtilor producãtoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile;
            e) sã primeascã copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabilã;
            f) sã retinã, în scopul protejãrii împotriva înstrãinãrii sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise si semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o probã sau o dovadã referitoare la determinarea irnpozitelor datorate de cãtre contribuabili, pe o perioadã de maximum 30 de zile. În cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii directiilor generale ale finantelor, publice si controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupã caz, perioada de retinere poate fi prelungitã pânã la 90 de zile;
            g) sã intre, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incintã a sediului în care îsi desfãsoarã activitatea contribuabilul sau în locuri în care existã bunuri impozabile sau în care se desfãsoarã activitãti producãtoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afara acestuia, numai cu autorizarea scrisã a conducerii organului de control fiscal si cu acordul contribuabilului."
           7. La articolul 6, litera h) se abrogã.
           8. La articolul 8, partea introductivã a alineatului 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 8. - În scopul determinãrii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor si al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept sã solicite informatii de la:"
           9. La articolul 8, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            "Persoanele, organele si institutiile mentionate la alin. 1 sunt obligate ca, în termenul specificat în solicitare, sã furnizeze informatiile si sã punã la dispozitie organelor de control fiscal actele, evidentele si datele respective."
           10. La articolul 8, alineatul 3 va avea urmãtorul cuprins:
            "Toate actele, datele si informatiile obtinute de organele de control fiscal în modul prevãzut în prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului si vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."
           11. Articolul 9 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 9. - În cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, sã facã declaratii sau sã prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili dacã persoana în cauzã are sau nu are calitatea de contribuabil."
           12. Articolul 10 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 10. - Organele de control fiscal au obligatia sã exercite controlul fiscal în asa fel încât sã afecteze cât mai putin desfãsurarea activitãtilor curente ale contribuabililor.
            Pe întreaga duratã a controlului fiscal organele de control fiscal au obligatia de a actiona cu profesionalism, dovedind corectitudine si obiectivitate în relatiile cu contribuabilii controlati si cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul îndeplinirii atributiilor de serviciu."
           13. La articolul 11, litera b) va avea urmãtorul cuprins:
            "b) sã constate contraventiile si sã aplice amenzile si penalitãtile prevãzute de legile fiscale;"
           14. Dupã articolul 11 se introduce articolul 111 cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 111. - Înaintea desfãsurãrii unei actiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului, acesta are dreptul:
            a) sã fie informat în legãturã cu actiunea care urmeazã sã se desfãsoare, prin transmiterea unui aviz de verificare;
            b) sã fie înstiintat în legãturã cu drepturile si obligatiile sale care rezultã din prezenta ordonantã. Avizul de verificare va cuprinde:
            - baza legalã a transmiterii lui si a desfãsurãrii controlului fiscal;
            - perioada în care este programatã sã se desfãsoare actiunea de control fiscal;
            - impozitele si perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.
            Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 15 zile înainte de data începerii efective a actiunii de control fiscal.
            În cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum si în cazul în care actiunea de control fiscal se desfãsoarã în vederea solutionãrii unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
            Contribuabilul confirmã luarea la cunostintã despre drepturile si obligatiile sale prin semnarea avizului de verificare. Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucrãtoare, solicitare care se comunicã, în scris, conducerii organului de control fiscal, la 5 zile de la primirea avizului de verificare si de la semnarea acestuia.
            O nouã solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite."
            15. Dupã articolul 12 se introduce articolul 121cu urmãtorul cuprins:
            "Art. 121. - Contribuabilii au dreptul sã solicite, din proprie initiativã, sã fie controlati."
           16. Articolul 13 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 13. - Contribuabilii sunt obligati sã punã la dispozitie organului de control fiscal toate documentele tehnico-operative contabile si orice alte documente legale justificative, care stau la baza calculãrii corecte si în cuantumul legal a impozitelor datorate.
            Documentele neprezentate cu rea-credintã, doveditã cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau resedinta contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior, cu ocazia solutionãrii eventualelor obiectiuni, contestatii si plãngeri împotriva actelor de control."
           17. La articolul 17, alineatul 1 va avea urmãtorul cuprins:
            "Controlul fiscal se desfãsoarã la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupã caz."
           18. Articolul 18 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 18. - Perioada afectatã efectuãrii controlului fiscal prevãzut la art. 17 este stabilitã de organele de control fiscal în functie de obiectivele controlului si nu poate fi mai mare de 3 luni."
           19. Articolul 19 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 19. - Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori resedinta contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupã caz, se efectueazã o singurã datã pentru fiecare impozit si pentru fiecare perioadã supusã impozitãrii.
            Prin exceptie de la prevederile alin. 1, conducãtorul organului de control fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade, dacã de la data încheierii controlului fiscal si pânã la împlinirea termenului de prescriptie prevãzut de prezenta ordonantã apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal la data efectuãrii controlului, care influenteazã sau modificã rezultatele acestuia."
           20. Articolul 20 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 20. - Rezultatele controlului fiscal se consemneazã obligatoriu în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupã caz."
           21. Titlul capitolului V va avea urmãtorul cuprins:
            "Prescriptia dreptului organului de control fiscal de a stabili diferente de impozite"
           22. La articolul 21, partea introductivã va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 21. - Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferente de impozite si majorãri de întârziere pentru neplata în termen a acestora, precum si de a constata contraventii si de a aplica amenzi si penalitãti pentru faptele ale cãror constatare si sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta organelor de control fiscal, pentru o perioadã impozabilã, se prescrie dupã cum urmeazã:"
            23. Articolul 25 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 25. - Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor si a diferentelor de impozite este de 10 ani în caz de evaziune fiscalã stabilitã printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã."
           24. La articolul 26 alineatul 1, partea introductivã si literele a)-d) vor avea urmãtorul cuprins:
            "Constituie contraventii, dacã nu sunt sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sã constituie infractiuni, urmãtoarele fapte:
            a) nefurnizarea de cãtre contribuabili sau de cãtre persoana împuternicitã legal sã îi reprezinte a documentelor justificative sau a explicatiilor solicitate de cãtre organele de control fiscal;
            b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal la data, ora si locul fixate, la solicitarea scrisã a acestuia;
            c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal în sediul sãu de afaceri sau în orice alte locuri în care existã bunuri impozabile sau în care acesta desfãsoarã activitãti producãtoare de venituri, în vederea exercitãrii controlului fiscal;
            d) nefurnizarea de cãtre persoanele, organele si institutiile prevãzute la art. 8, în termenul stabilit de organele de control fiscal, a actelor, evidentelor si datelor solicitate;"
           25. La articolul 26, alineatul 2 va avea urmãtorul cuprins:
            Contraventiile prevãzute la alin. 1 se sanctioneazã dupã cum urmeazã:
            1. cele de la lit. a) si b), cu amendã de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, care se suportã de cãtre persoanele fizice vinovate;
            2. cele de la lit. c) si d), cu amendã de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
            3. cele de la lit. e), cu amendã de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei."
           26. Articolul 28 se abrogã.
           27. Articolul 29 va avea urmãtorul cuprins:
            "Art. 29. - În aplicarea prezentei ordonante Ministerul Finantelor va emite instructiuni de aplicare, aprobate prin hotãrâre a Guvernului, la 60 de zile de la data publicãrii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonante."

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 64.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 aprilie 1999.
Nr. 121.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 7 la Acordul central european de comert liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

           Parlamentul României adoptã prezenta lege.

           Articol unic. - Se aprobã Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 70 din 29 decembrie 1998 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 7 la Acordul central european de comert liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 518 din 30 decembrie 1998.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
ADRIAN NÃSTASE

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 65.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1998
privind ratificarea Protocolului aditional nr. 7 la Acordul central european de comert liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 70/1998 privind ratificarea Protocolului aditional nr. 7 la Acordul central european de comert liber, semnat la Praga la 10 decembrie 1998, precum si pentru rectificarea versiunii în limba românã a paragrafului 6 al articolului 15 din protocol si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 14 aprilie 1999.
Nr. 122.

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR
SENATUL

LEGE
privind declararea lui loan Monoran erou-martir

            Parlamentul României adoptã prezenta lege.

            Art. 1. - Se declarã erou-martir Ioan Monoran, decedat la 4 decembrie 1993 în municipiul Timisoara, judetul Timis, care, prin faptele sale deosebite din timpul Revolutiei din decembrie 1989, a devenit un simbol al orasului-martir Timisoara.
            Art. 2. - Mostenitorii de gradul întâi, sotia supravietuitoare si pãrintii eroului-martir Ioan Monoran
beneficiazã de drepturile prevãzute de Legea nr. 42/1990 pentru cinstirea eroilor-martiri si acordarea unor drepturi urmasilor acestora, rãnitilor, precum si luptãtorilor pentru victoria Revolutiei din decembrie 1989, republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 23 august 1996.

           Aceastã lege a fost adoptatã de Camera Deputatilor în sedinta din 22 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,
VASILE LUPU

           Aceastã lege a fost adoptatã de Senat în sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

p. PRESEDINTELE SENATULUI
DORU IOAN TÃRÃCILÃ

Bucuresti, 16 aprilie 1999.
Nr. 66.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET
pentru promulgarea Legii privind declararea lui Ioan Monoran erou-martir

            În temeiul art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

           Presedintele României d e c r e t e a z ã :

           Articol unic. - Se promulgã Legea privind declararea lui Ioan Monoran erou-martir si se dispune publicarea ei în Monitorul Oficial al României.

PRESEDINTELE ROMÂNIEI
EMIL CONSTANTINESCU

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 123.

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale de Cãi Ferate "c.f.r." - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Marfã "c.f.r. marfã" - S.A., Societãtii de Servicii de Management Feroviar "s.m.f." - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - S.A. si Societãtii de Administrare Active Feroviare "s.a.a.f." - S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor

            În temeiul art. 60 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

            Art. 1. - Se aprobã bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 1999 ale Companiei Nationale de Cãi Ferate "c.f.r." - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Marfã "c.f.r. marfã" - S.A., Societãtii de Servicii de Management Feroviar "s.m.f." - S.A., Societãtii Nationale de Transport Feroviar de Cãlãtori "c.f.r. cãlãtori" - S.A. si Societãtii de Administrare Active Feroviare "s.a.a.f." - S.A., de sub autoritatea Ministerului Transporturilor, prevãzute în anexele nr. 1-5.
            Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli reprezintã limite maxime si nu pot fi depãsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale si al Ministerului Finantelor.
            În cazul în care în executie se înregistreazã depãsiri sau nerealizãri ale veniturilor totale aprobate, agentii economici prevãzuti la art. 1 pot efectua cheltuieli totale proportional cu gradul de realizare a veniturilor totale.
            Art. 3. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzãtoare numãrului de personal prevãzut a se utiliza, suplimentar în anul 1999 fatã de cel realizat în trimestrul IV 1998, stabilite în conditiile prevãzute la art. 29 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 1999 nr. 36/1999, se vor efectua corespunzãtor perioadelor în care personalul respectiv este angajat.
            Art. 4. - Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctioneazã cu amendã de la 500.000 lei la 1.000.000 lei.
            Art. 5. - Contraventia se constatã si amenda se aplicã de cãtre organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotãrâri.
            Contraventiei prevãzute la art. 4 i se aplicã dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile si completãrile ulterioare.
            Art. 6. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre si se transmit Ministerului Transporturilor.

PRIM-MINISTRU
RADU VASILE

Contrasemneazã:
Ministrul transporturilor,
Traian Bãsescu
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Norica Nicolai,
secretar de stat
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 15 aprilie 1999.
Nr. 303.