MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

P A R T E A  I
Anul XI - Nr. 171    LEGI, DECRETE, HOTÃRÂRI SI ALTE ACTE     Joi, 22 aprilie 1999

SUMAR

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

            251. - Hotãrâre privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc

HOTÃRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind conditiile de autorizare, organizare si exploatare a jocurilor de noroc

            În temeiul art. 1 alin. 2 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc,

           Guvernul României h o t ã r ã s t e :

CAPITOLUL I
Definirea si clasificarea jocurilor de noroc

            Art. 1. - Prin joc de noroc se întelege procedura de atribuire a unor câstiguri de orice fel, în functie de anumite elemente aleatorii - indiferent de modul de producere a acestora - cu perceperea, sub orice formã, a unor taxe de participare, directe sau disimulate.
            Prin taxã de participare directã se întelege suma de bani perceputã direct de la jucãtor de cãtre organizator în schimbul dreptului de participare la joc.
            Prin taxã de participare disimulatã se întelege suma de bani perceputã suplimentar pentru vânzarea unor produse care permit dreptul de participare la jocurile de noroc, precum si tarifele percepute pentru utilizarea liniilor telefonice sau a altor mijloace de telecomunicatie asimilate acestora ori pentru prestarea unor servicii a cãror finalitate constã în dreptul de participare la un joc de noroc.
            Art. 2. - Organizarea oricãrui joc de noroc implicã, în general, existenta urmãtoarelor elemente: joc, mizã, mijloace, organizator si participant.
            Art. 3. - Prin organizator de jocuri de noroc se întelege orice persoanã juridicã înregistratã legal în România si autorizatã sã exploateze jocuri de noroc potrivit prevederilor prezentei hotãrâri.
            Art. 4. - Prin participant la joc se întelege orice persoanã fizicã care doreste si are dreptul legal sã participe la joc. Participarea la joc presupune adeziunea fãrã limite sau fãrã rezerve la toate prevederile regulamentului jocului respectiv.
            Art. 5. - Exploatarea jocurilor de noroc se poate face numai în baza autorizatiei emise de Ministerul Finantelor, respectiv licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc, prevãzutã în anexele nr. 1 a) si 1 b), denumitã în continuare licentã.
            Art. 6. - Jocurile de noroc se clasificã dupã cum urmeazã:
            a) jocuri cu câstiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea masinilor, utilajelor, instalatiilor mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate, jocuri exploatate prin intermediul unor mecanisme, instalatii de orice fel, ale cãror câstiguri presupun concomitent atât dexteritatea sau abilitatea jucãtorului, cât si hazardul (de tipul ATLANTIC PUSHER, NIAGARA etc.), precum si altele asemenea;
            b) jocuri tip cazinou, cu câstiguri generate de elemente aleatorii, desfãsurate la mese obisnuite sau speciale, organizate prin folosirea bilelor, cãrtilor, însemnelor, zarurilor sau a oricãror alte obiecte ori forme fizice de participare si de desfãsurare a jocurilor de noroc, ca de exemplu: ruleta americanã, ruleta francezã, black-jack, poker de orice fel, baccara, chemin de fer, redgo, punto banco, table, canastã, pinacle, 66, pasiente, garde au coeur, belotã, 21 si altele de acest fel;
            c) jocuri tip bingo si keno în sãli de joc, cu câstiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea echipamentelor complexe de tip loteristic, caracterizate prin extrageri si premieri succesive;
            d) pronosticuri (pariuri) sportive, dacã evenimentele aleatorii constau în rezultatele unor întreceri sportive de orice fel, pariuri de orice fel, tombole, jocuri tip bingo si keno, cu transmisie prin retelele de televiziune, atunci când evenimentele aleatorii constau în rezultatele unor extrageri de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video, utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor (cupe, urne, roti si alte asemenea mijloace); se includ în aceastã categorie toate genurile de tombole, precum si jocurile interactive transmise în direct de posturile de televiziune (pentru partea ce reprezintã joc de noroc);
            e) jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie.
            Art. 7. - Jocurile de noroc se pot organiza cu sau fãrã participarea directã a jucãtorilor, indiferent de mijloacele tehnice utilizate.
            În mãsura în care vor apãrea si alte tipuri de jocuri de noroc, caracterizate prin atribuirea de câstiguri în functie de factori aleatorii, de hazard, cu perceperea unor taxe de participare directã sau disimulatã, acestea vor intra sub incidenta obligativitãtii de a obtine licente legale.
            Art. 8. - Nu sunt considerate jocuri de noroc si sunt permise fãrã autorizare urmãtoarele tipuri de jocuri:
            a) tombolele organizate în scoli, în grãdinite sau în alte colectivitãti si care au un caracter distractiv si nonprofit pentru organizatori;
            b) jocurile de tip distractiv, exploatate prin intermediul unor masini, aparate, dispozitive de orice fel si care nu presupun câstiguri bazate pe elemente aleatorii, având ca scop testarea fortei, inteligentei si dexteritãtii participantului;
            c) actiunile cu caracter publicitar organizate de diferiti agenti economici, în scopul stimulãrii vânzãrilor, care nu presupun taxã de participare pentru jucãtori si nici majorarea pretului pe care produsul l-a avut anterior desfãsurãrii actiunii publicitare.
            Art. 9. - Nu sunt permise si nu pot fi autorizate jocurile de noroc, indiferent de denumirea lor, prin care se acumuleazã fonduri bãnesti sau alte valori materiale în cadrul unor asociatii ori al altor forme organizate, cu promisiunea realizãrii unui câstig prin multiplicarea sumelor depuse, numai pe baza sperantei de crestere a numãrului acceptat de depunãtori la data depunerii cererii ori/si a sumelor de bani.
            De asemenea, nu sunt permise si nu pot fi autorizate jocurile tip alba-neagra, care se bazeazã pe dexteritatea organizatorului, a mânuitorului mijloacelor de joc (cãni de joc, cauciucuri cu timbre, capace cu boabe de cereale, capace cu bilã etc.).

CAPITOLUL II
Autorizarea jocurilor de noroc

            Art. 10. - Activitatea de autorizare a jocurilor de noroc se realizeazã prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, denumitã în continuare comisie.
            Comisia îsi desfãsoarã activitatea în cadrul Ministerului Finantelor, conform regulamentului de organizare si functionare a acesteia, cuprins în anexa nr. 2.
            Componenta comisiei va fi stabilitã prin ordin comun al ministrului finantelor si al ministrului de interne.
            Art. 11. - Documentele necesare pentru autorizare, care se depun la directia de specialitate din Ministerul Finantelor în vederea obtinerii licentei, sunt prezentate în anexa nr. 3.
            Art. 12. - Acordarea licentei reprezintã dreptul pe care statul îl acordã unor persoane juridice de a organiza si de a exploata jocuri de noroc, în conditiile respectãrii prevederilor prezentei hotãrâri si a legislatiei în vigoare.
            Toti agentii economici organizatori de jocuri de noroc vor avea prevãzut în obiectul de activitate codul CAEN nr. 9.271.
            În cazul jocurilor mentionate la art. 6 lit. a) licenta va fi nominalã pentru fiecare masinã în parte si va cuprinde datele de identificare a acesteia, precum si a organizatorului de jocuri de noroc, iar pe verso se vor înscrie spatiile de desfãsurare a activitãtii si vizele lunare fiscale confirmate de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor.
            Agentilor economici autorizati pânã la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri li se vor înlocui, pânã la data de 30 iunie 1999, licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc acordate cu noile modele de licente.
            Licentele sunt documente cu regim special, tipãrite prin grija Ministerului Finantelor de cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã". La realizarea acestora se vor folosi hârtie si cerneluri speciale, precum si alte elemente de sigurantã. Cheltuielile legate de tipãrirea acestor documente vor fi suportate din bugetul Ministerului Finantelor.
            Art. 13. - Activitatea de autorizare a jocurilor de noroc are în vedere masinile, instalatiile, dispozitivele, mesele de joc de noroc, spatiul în care se va desfãsura activitatea, precum si personalul si regulamentele interne.
            Art. 14. - Comisia poate autoriza functionarea unor masini, instalatii, dispozitive sau mese de jocuri de noroc numai pe baza unei dovezi privind verificarea tehnicã, prin care sã se ateste buna functionare a acestora.
            Dovada privind verificarea tehnicã, prezentatã de cãtre organizatorul de jocuri de noroc, va fi eliberatã de cãtre firme specializate în domeniu, abilitate de comisie.
            În dovada privind verificarea tehnicã vor fi precizate datele de identificare a masinii (documentul de provenientã, seria de fabricatie, producãtorul, tipul masinii, anul fabricatiei, proprietarul), caracteristicile tehnice (modul de functionare, tensiunea de alimentare, gradul de electrosecuritate, procentul de câstiguri din totalul rulajului încasãrilor), indexurile contoarelor electromecanice înainte si dupã verificare, factorul de multiplicare, modalitatea de sigilare si componentele sigilate (respectiv contoarele electromecanice).
            În cazul instalatiilor pentru jocurile tip bingo sau al meselor speciale cu bilã, tip ruletã, dovada privind verificarea tehnicã va fi adaptatã în mod corespunzãtor acestora, iar în cazul jocurilor-concurs dovada privind verificarea tehnicã, se va referi la programul de calculator utilizat în deruIarea jocului.
            Agentii economici abilitati sã elibereze dovezi privind verificarea tehnicã pot acorda serii la aparate, conform registrului propriu de atribuire a seriilor.
            Cu ocazia efectuãrii verificãrii tehnice verificatorul va întocmi un proces-verbal în care vor fi consemnate toate datele referitoare la aceastã operatiune tehnicã si în care se va mentiona dacã este asiguratã corecta functionare si desfãsurare a jocului.
            Procesele-verbale, precum si dovada privind verificarea tehnicã ce va fi eliberatã organizatorului de jocuri de noroc vor fi semnate atât de cãtre verificator, cât si de cãtre beneficiar.
            Art 15. - Jocurile de noroc cu participare directã pot fi organizate numai în spatii corespunzãtor amenajate pentru desfãsurarea unor astfel de activitãti.
            Spatiul în care se desfãsoarã aceste activitãti poate fi în proprietatea organizatorului, închiriat sau dobândit sub o altã formã legalã de cãtre acesta (pe bazã de asociere în participatiune etc.).
            În cazul unor contracte de asociere în participatiune, încheiate de cãtre utilizatorii de aparaturã specificã jocurilor de noroc cu detinãtorii de spatiu, organizatori de jocuri de noroc sunt considerate persoanele juridice care exercitã cu forme legale dreptul de proprietate sau de folosintã asupra aparaturii respective. Întreaga responsabilitate în fata legii privind corecta desfãsurare a activitãtii de exploatare a aparaturii si a sãlii de joc revine detinãtorilor cu orice titlu ai acestei aparaturi, care au fost autorizati în conditiile prezentei hotãrâri.
            Se permite schimbarea locului de exploatare a activitãtilor de jocuri de noroc în perioada de valabilitate a licentei, dar nu mai mult de trei ori fatã de locul initial, cu avizul comisiei, fãrã perceperea altor taxe, urmând sã se facã mentiune în acest sens în licentã. În acest scop, agentii economici vor depune la directia de specialitate din Ministerul Finantelor o documentatie care sã cuprindã numai pct. 1, 10, 11, 14, 15, 18 si 19 din anexa nr. 3.
            Art. 16. - Autorizarea activitãtilor de jocuri de noroc este valabilã pe o perioadã de un an ce curge de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care s-a aprobat obtinerea licentei.
            Dupã aceastã perioadã agentii economici pot solicita reautorizarea acestor activitãti, cu plata taxelor aferente, prezentând numai documentele prevãzute la pct. 1, 8 si 11 - 19 din anexa nr. 3.
            Art. 17. - Pentru eliberarea licentelor se vor percepe taxele anuale de autorizare prevãzute în Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 69/1998 privind regimul de autorizare a activitãtilor din domeniul jocurilor de noroc.
            Agentii economici autorizati pânã la data intrãrii în vigoare a Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 69/1998 nu vor mai plãti taxa de autorizare prevãzutã de lege a se achita înainte de eliberarea documentelor de autorizare, urmând sã plãteascã numai rata lunarã pentru fiecare masinã mecanicã sau electronicã cu câstiguri, respectiv pentru fiecare masã de joc de noroc din cazinou. În cazul în care autorizatia expirã pânã la data de 15 a lunii nu se mai datoreazã taxa lunarã, iar dacã data expirãrii este ulterioarã datei de 15 a lunii taxa lunarã se plãteste integral.
            Art. 18. - Dupã autorizarea unui agent economic în cadrul sedintei, cuantumul taxei de autorizare percepute, contul de virament, precum si alte date necesare pentru efectuarea plãtii vor fi transmise în scris acestuia în termen de 5 zile lucrãtoare de la data sedintei.
            Art. 19. - Nu se acordã licentã în situatiile în care:
            a) administratorul si/sau directorul executiv nu a împlinit vârsta de 23 de ani;
            b) agentul economic nu detine spatiu stabil sau acesta nu este corespunzãtor pentru activitatea respectivã, neîncadrându-se în prevederile prezentei hotãrâri, precum si în normele legale privind amplasarea, dotãrile, conditiite igienico-sanitare si de prevenire si stingere a incendiilor;
            c) spatiul detinut este situat în incinta unor asezãminte de învãtãmânt, culturã, artã, sãnãtate, cu caracter social, de culte religioase si altele asemenea, precum si în zone cu circulatie intensã: pasaje pietoriale, statii ale mijloacelor de transport în comun, spatii excesiv de aglomerate.
            În mod exceptional se admite organizarea de jocuri de noroc în spatiile-anexe, excedentare, ale unor cinematografe, sãli de spectacole, sãli de sport, case de culturã si altele de acest fel, cu conditia sã fie asiguratã intrare separatã pentru jucãtori si sã nu fie deranjate în vreun fel celelalte activitãti; nu poate fi autorizatã functionarea masinilor cu câstiguri în cofetãrii, patiserii, pizzerii sau în alte asemenea unitãti de alimentatie publicã unde au acces minorii;
            d) agentul economic are în dotare masini, instalatii, dispozitive executate artizanal ori care prezintã grad avansat de uzurã fizicã sau moralã;
            e) administratorii si directorii executivi ai agentilor economici, care solicitã autorizarea, au suferit condamnãri pentru infractiunea de înselãciune, furt, bancrutã frauduloasã, fals si uz de fals, evaziune fiscalã, contrabandã sau pentru o altã infractiune ce a avut ca urmare pierderea drepturilor civile si politice ori au fost în mod repetat sanctionati contraventional în legãturã cu nerespectarea unor prevederi legale referitoare la jocurile de noroc;
            f) administratorul si/sau directorul executiv este functionar public sau ocupã o altã functie incompatibilã cu functia de gestionar sau de administrator;
            g) agentul economic înregistreazã obligatii fiscale restante fatã de bugetul de stat si fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat.
            Nu se considerã obligatii fiscale restante fatã de bugetut de stat si fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat: sumele pentru care agentii economici au obtinut de la Ministerul Finantelor sau de la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale înlesniri la plata acestora;
           - sumele stabilite în urma controalelor efectuate de organele fiscale de specialitate si care se aflã în diferite stadii de contestare sau în judecatã;
            - sumele care fac obiectul unei mãsuri de suspendare a executãrii, dispusã de instanta judecãtoreascã.
            În situatia în care dupã obtinerea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc un organizator se încadreazã într-una dintre situatiile prezentate Ia art. 19 lit. a)-g), licenta se anuleazã.
            Art. 20. - Organizatorii de jocuri de noroc sunt obligati sã tinã evidenta contabilã separat, pânã la nivel de balantã, pentru activitãtile de jocuri de noroc, inclusiv partea aferentã asociatilor în cazul contractelor de asociere în participatiune.
            Raportarea se face semestrial la Directia administrarea monopolului de stat din cadrul Ministerului Finantelor, o datã cu raportãrile contabile conform anexei nr. 4.
            Art. 21. - Exploatarea jocurilor de noroc în valutã se face cu aprobarea Bãncii Nationale a României, pe baza licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.

CAPITOLUL III
Activitãti de jocuri de noroc

           A. Jocuri cu câstiguri generate de elemente aleatorii, organizate prin folosirea masinilor, utilajelor, instalatiilor mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate si altele asemenea
            Art. 22. - Toate masinile, utilajele, instalatiile mecanice, electrice, electromagnetice, electronice, videoautomate si alte jocuri cu câstiguri generate de elemente aleatorii vor fi produse de cãtre societãti comerciale specializate în domeniu si vor avea aplicate plãcute de identificare individuale, marcate durabil, în care vor fi precizate: tipul aparatului, producãtorul, seria si anul de fabricatie.
            Art. 23. - Orice reparatie la masinile, utilajele si instalatiile prevãzute la art. 22 si care nu presupune interventii asupra contoarelor electromecanice, precum si a sigiliilor aplicate va fi stipulatã într-un registru special de interventii, semnat atât de cãtre depanator, cât si/sau de cãtre organizator, în care vor fi precizate elementele asupra cãrora s-a intervenit.
            Interventiile la contoarele electromecanice se efectueazã numai de cãtre specialisti ai societãtilor comerciale abilitate de cãtre comisie sã efectueze verificãri tehnice. Acestia au obligatia sã sesizeze în scris comisia de îndatã ce constatã interventii sau manopere de naturã frauduloasã asupra contoarelor ori asupra programelor de joc ale aparatelor, nerespectarea acestei prevederi conducând la retragerea abilitãrii.
            Art. 24. - Toate tipurile si categoriile de masini de jocuri de noroc vor avea, în mod obligatoriu, în dotare contoare electromecanice si, optional, contoare electronice, care vor înregistra atât încasãrile, cât si premiile acordate.
            Evidenta contabilã va fi tinutã zilnic pe baza indexurilor contoarelor electromecanice, care vor fi marcate prin etichetare: intrãri, iesiri.
            Art. 25. - Contoarele electromecanice vor fi prezentate, în mod obligatoriu, spre citire si verificare, organelor de control. Dacã din motive de securitate si/sau de constructie accesul nu este posibil permanent, organizatorul va adopta varianta montãrii lor în locuri accesibile citirii si verificãrii.
            Art. 26. - Sãlile de joc în care sunt amplasate mai mult de 10 masini cu câstiguri vor fi prevãzute cu grupuri sanitare.
            Sãlile de joc nu pot fi autorizate dacã organizatorul, respectiv detinãtorul legal al spatiului de joc, nu a obtinut în prealabil avizul brigãzii locale de pompieri (acolo unde este cazul) si, respectiv, avizul directiei sanitare locale.
            Art. 27. - Organizarea efectivã a activitãtii se va face în conformitate cu regulamentul de ordine interioarã al sãlii de joc, care va prevedea expres obligatiile si responsabilitãtile fiecãrui angajat care lucreazã la sala de jocuri.
            Art. 28. - Se interzice introducerea de credite pentru jucãtori, pe datorie sau pe seama unor obiecte lãsate în gaj.
            Art. 29. - Evidenta primarã a veniturilor se tine zilnic, pentru fiecare masinã electronicã cu câstiguri, pe formularul prezentat în anexa nr. 5, respectiv în anexa nr. 6 pentru masinile care opereazã în valutã.
            Lunar, veniturile vor fi centralizate cu ajutorul formularului prezentat în anexa nr. 8, respectiv în anexa nr. 8 a) pentru masinile care opereazã în valutã.
            Formularele astfel completate vor fi cuprinse într-un registru special, numerotat, legat si stampilat de organul local al Ministerului Finantelor.
            Înscrierile se vor face cu pix cu pastã, lizibil, fiind interzise stersãturile sau modificãrile.
            Eventualele greseli pot fi corectate prin bararea numãrului gresit si înscrierea numãrului corect deasupra acestuia, sub semnãtura persoanei care a completat formularul.
            Art. 30. - Comisia nu va autoriza unui agent economic mai putin de 5 masini electronice cu câstiguri sau mai putin de 5 posturi individuale de joc, la prima solicitare a acestuia.

           B. Jocuri tip cazinou
            Art. 31. - Jocurile cu câstiguri generate de sansã, tip cazinou, se desfãsoarã între participanti si organizatori, precum si la mese special destinate jocului direct între participanti, deservite de personal al cazionului.
            Aceste mese vor fi special descrise în regulamentul de ordine interioarã, care va prevedea si modul de înregistrare si de contabilizare a veniturilor realizate de cazinou.
            Numãrul meselor la care se desfãsoarã jocul direct între participanti nu va depãsi 10% din totalul meselor avizate. Activitatea de jocuri de noroc din cazinou se desfãsoarã la mese speciale, folosindu-se bile, cãrti sau zaruri si, complementar, masini videoautomate, electromecanice sau electronice.
            Art. 32. - Pentru jocurile de noroc la care evenimentele aleatori se produc prin intermediul zarurilor, acestea vor fi amestecate si lansate dintr-o cupã sau urnã, fiind interzisã manevrarea lor cu mâna.
            Zarurile vor fi confectionate din materiale care sã aibã duritatea necesarã impusã de suprafata de joc (oase, materiale plastice, ebonitã, fildes, metal) si vor avea laturile perfect egale (între 20 mm-25 mm), sigla sau denumirea cazionului va fi inscriptionatã pe una dintre fete si vor fi perfect echilibrate. Pentru controlul echilibrãrii zarurilor, sãlile de cazinou vor avea în dotare aparate tip "balancing galiper".
            Se va respecta conditia ca suma punctelor înscrise pe fetele opuse ale unui zar sã fie egalã cu cifra 7.
            Art. 33. - Dotarea minimalã pe care trebuie sã o posede un cazinou pentru a putea obtine licenta este de 10 mese speciale de joc, dintre care cel putin 4 mese speciale cu bilã (rulete).
            Art. 34. - Cazinourile vor putea fi amplasate în hoteluri, în clãdiri separate, în cinematografe dezafectate, în alte amplasamente care sã permitã respectarea unor conditii minime, cum ar fi: sã nu deranjeze alte activitãti învecinate, sã se asigure linistea necesarã bunei desfãsurãri a activitãtii, sã aibã intrare separatã, sã permitã amenajarea unor încãperi conexe, strict necesare activitãtii (camerã tehnicã, grupuri sanitare, bar, garderobã, camerã de odihnã pentru personal etc.).
            Se interzice autorizarea cazinourilor în clãdiri în care existã si locuinte.
            Art. 35. - Cazinourile vor avea o dotare tehnicã de bazã (inclusiv cãrti de joc si zaruri) si complementarã, la nivelul normelor internationale.
            Rotile ruletelor vor fi produse de firme recunoscute în domeniu. Mesele vor avea în dotare cutii cu dublã încuietoare, care, în afara programului, vor sta deschise pe mesele de joc.
            Rotile ruletelor vor fi prevãzute cu numãr de serie, original sau atribuit de verificatorul tehnic, pereche pentru cuvã si rotor.
            În afara programului rotile ruletelor vor fi protejate cu un capac care sã permitã închiderea sau sigilarea acestora.
            Art. 36. - Sãlile de joc vor fi amenajate astfel încât sã se creeze o ambiantã plãcutã pentru jucãtori.
            Pardoselile vor fi mochetate, iluminatul electric va fi suficient de puternic, dar astfel montat încât sã nu deranjeze jucãtorii.
            Sãlile de joc vor beneficia, în mod obligatoriu, de instalatie de conditionare a aerului, cu o putere corespunzãtoare dimensiunii acestora.
            În incinta cazinoului, precum si la usile de evacuare vor fi montate lãmpi care sã intre în functiune, la tensiune redusã, în momentul unei avarii la circuitul de bazã. Aceste lãmpi au menirea de a asigura, în situatii de necesitate, protejarea jucãtorilor, a personalului sãlii, precum si a valorilor constituind circuitul electric de sigurantã.
            Autorizarea activitãtii de cazinou, precum si organizarea unei astfel de activitãti vor fi cu desãvârsire interzise fãrã existenta si fãrã buna functionare a circuitului electric de sigurantã.
            Art. 37. - Înaintea autorizãrii de cãtre comisie, organizatorii de jocuri de noroc vor depune la C.E.C., în nume propriu, un fond de garantie în valoare fixã de 5.000 dolari S.U.A. (sau echivalentul în lei la cursul oficial de schimb valutar al zilei) pentru fiecare masã de joc.
            Acest fond se va afla în permanentã la dispozitia Ministerului Finantelor pentru acoperirea eventualelor obligatii restante fatã de bugetul de stat. Fondul de garantie va putea fi restituit agentului economic la închiderea activitãtii doar cu aprobarea scrisã a Ministerului Finantelor.
            Art. 38. - Cazinourile pot constitui depozite în lei sau în valutã ale clientilor, în numele acestora, cu avizul prealabil al Bãncii Nationale a României.
            Aceste depozite vor fi pãstrate în seifuri special amenajate, iar procedura de primire-predare, pe bazã de documente utilizate în regim special, va fi total separatã de fluxurile financiare si de înregistrãrile contabile ale cazinourilor.
            Art. 39. - În toate cazinourile întreaga activitate din sãlile de joc, casierie si de la receptie trebuie supravegheatã, în mod obligatoriu, prin circuit închis de televiziune si înregistratã video pe toatã durata programului.
            Înregistrãrile video respective vor fi tinute pe mese de joc si pe zile si vor fi pãstrate, în conditii de securitate, cel putin 10 zile. Acestea trebuie sã aibã vizualizate data si ora evenimentelor înregistrate astfel încât sã nu obstructioneze vizibilitatea înregistrãrii. Incidentele sau evenimentele deosebite se vor consemna într-un registru tinut de operatorii sistemului de supraveghere video, iar pentru cazurile întemeiate vor fi înstiintate imediat organele de politie. Înregistrãrile video fãcute în aceste cazuri vor fi pãstrate pânã la clarificarea acestor situatii, prin exceptare de la termenul prevãzut mai sus.
            Înregistrãrile video pot fi controlate sau ridicate de cãtre organele de control ale Ministerului de Interne si ale Ministerului Finantelor, în vederea efectuãrii unor verificãri.
            Camerele de luat vederi vor fi amplasate astfel încât sã se asigure receptionarea unor imagini clare si utile atât la mesele de joc, cât si la celelalte puncte de lucru.
            Imaginile de la mesele de joc trebuie sã cuprindã întregul caroiaj al mesei, precum si roata ruletei, cu o fidelitate care sã permitã vizionarea unor detalii, si anume: culoarea jetoanelor si valoarea bancnotelor, asezarea jetoanelor pe caroiajul mesei, numãrul de jetoane pe coloanã.
            Imaginile receptionate la casierie trebuie sã permitã vizionarea mâinilor casierului, asezate pe ghiseu, culoarea, numãrul si valoarea jetoanelor si bancnotelor, iar imaginile de la receptie trebuie sã permitã vizionarea, integralã sau bust, a persoanelor care pãtrund în incinta cazinoului.
            Casieria si receptia vor fi permanent supravegheate cu ajutorul unor camere fixe de luat vederi, imaginea acestor puncte de lucru urmând a fi captatã permanent pe monitoare.
            Urmãrirea în direct si înregistrarea activitãtii din cazinou vor fi efectuate în sistem color, cu exceptia receptiei, ale cãrei imagini pot fi alb-negru.
            Optional, agentii economici mai pot dota camera tehnicã si cu alte dispozitive si instalatii, cum ar fi: dispozitiv de apropiere a imaginii captate, dispozitive de comandã a camerelor mobile de luat vederi, aparate de fotografiat, de înregistrare audio etc.
            Art. 40. - În cazul în care cazinoul are în dotare peste 25 de masini electronice cu câstiguri în aceeasi salã, aceasta va fi supravegheatã prin circuit închis de televiziune (cu imagini de ansamblu ale masinilor), realizându-se si înregistrarea video respectivã mãrirea activitãtii din sala cu masini electronice cu câstiguri se va face, de asemenea, în sistem color.
            Art. 41. - Numãrarea bacsisului colectat de la mese, precum si închiderea meselor vor fi urmãrite în direct si înregistrate în sistem video.
            Art. 42. - Organizarea activitãtii în cazinou (dotarea meselor, verificarea dotãrii, întreruperea temporarã a activitãtii la mese, închiderea meselor, numãrarea bacsisului, înregistrarea stocului de jetoane) se va face conform regulamentului de ordine interioarã al cazinoului, astfel cum a fost aprobat de comisie.
            Art. 43. - În organizarea si derularea jocurilor tip cazinou unitãtile organizatoare vor folosi numai jetoane pentru care vor asigura o gestiune strictã privind provenienta, înregistrarea, circulatia si casarea acestora, stabilitã prin instructiunile interne ale cazinoului. Aceeasi evidentã va fi tinutã si în cazul cãrtilor de joc si al zarurilor.
            Jetoanele valorice pot fi cumpãrate de la casierie sau de la mesele de joc, în lei sau în alte mijloace de platã autorizate de Banca Nationalã a României, iar restituirea (rãscumpãrarea) acestora se face numai la casierie.
            Art. 44. - Unitãtile organizatoare vor prevedea, prin regulamentul de ordine interioarã al cazinoului, toate detaliile privind organizarea, numãrul meselor si al masinilor, numãrul personalului angajat, conditiile de angajare, specializare, orele de lucru, programul de functionare a sãlilor, organizarea evidentelor contabile, modalitatea de admitere a clientilor, conditiile de supraveghere si de securitate etc.
            Art. 45. - Se interzice lucrãtorilor din salã sã transporte jetoane sau bani în numerar în incinta cazinoului în alte conditii decât cele stabilite prin regulamentul de ordine interioarã al cazinoului.
            Art. 46. - Este interzisã orice procedurã, directã sau indirectã, care sã aibã ca finalitate împrumutarea cu bani a jucãtorilor cazinoului.
            Art. 47. - Bacsisurile oferite de jucãtori salariatilor sunt considerate venituri ale organizatorului jocurilor de noroc, si pot fi împãrtite de conducere salariatilor. Bacsisurile vor fi evidentiate separat în contabilitate.
            Art. 48. - Personalul din sãlile de joc (pit-boss, crupieri, inspectori de masã, casieri, ospãtari) trebuie sã poarte în timpul serviciului numai îmbrãcãminte fãrã buzunare.
            Art. 49. - Evidenta accesului jucãtorilor în incinta cazinoului se va face cu ajutorul unui calculator electronic. Datele de identificare vor fi transcrise de pe documentele legale de identificare astfel:
            - pentru cetãtenii strãini: pasaportul, cartea de identitate diplomaticã sau consularã, legitimatia provizorie;
            - pentru cetãtenii români: buletinul/cartea de identitate sau alte acte eliberate de organele de politie, care poartã o fotografie si semnãtura titularului.
            Art. 50. - Listele cuprinzând persoanele care, prin decizii interne ale cazinourilor, au fost declarate indezirabile si cãrora li s-a interzis accesul în cazinou vor fi comunicate de îndatã organelor de politie, împreunã cu motivatia acestei mãsuri.
            Art. 51. - Administratia cazinoului are obligatia sã organizeze si sã conducã contabilitatea conform prevederilor legislatiei române în materie.
            Evidenta primarã a veniturilor se tine zilnic, pentru fiecare masã de joc, pe formularul prezentat în anexa nr. 7 si conform instructiunilor de completare a acestuia.
            Lunar, veniturile vor fi centralizate cu ajutorul formularului prezentat în anexa nr. 9.
            Formularele de evidentã zilnicã, tipizate, conform anexei nr. 7, redactate în limba românã, nu trebuie sã prezinte spatii goale, stersãturi si modificãri.
            Art. 52. - Personalul de executie din cazinouri (de la directori inclusiv în jos) va fi format prin scolarizare în tarã sau poate fi angajat din strãinãtate cu permis de muncã pentru cetãtenii strãini, eliberat în conditiile legii. În ultimul caz angajãrile vor fi avizate de comisie, pe baza unei caracterizãri date de managerul unitãtii de la ultimul loc de muncã.
            Pentru angajatii cetãteni strãini conducerea fiecãrui cazinou va informa comisia în termen de 10 zile despre transferul sau despre desfacerea contractutui individual de muncã, cu precizarea motivelor care au stat la baza acestor mãsuri.
            Art. 53. - Sub sanctiunea desfacerii contractului individual de muncã, accesul crupierilor în orice alt cazinou din tarã este interzis.
            Aceeasi sanctiune se aplicã si persoanei sau persoanelor care au facilitat accesul în cazinou al crupierului în cauzã, cu bunã stiintã, sau care au cunoscut aceastã situatie si nu au sesizat conducerea cazinoului respectiv.
            Art. 54. - Acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se va face în urma deplasãrii la fata locului a unei echipe de specialisti, formatã din reprezentanti ai comisiei, experti ai directiei de specialitate si reprezentanti ai organetor locale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne, în numãr de cel putin 5 persoane, care va întocmi o notã de constatare privind îndeplinirea conditiilor de autorizare prevãzute de prezenta hotãrâre.
            Nota de constatre va fi semnatã de cãtre toti membrii echipei si de reprezentantul agentului economic verificat si va fi înaintatã comisiei.
           C. Jocuri tip bingo si keno, în sãli de joc
            Art. 55. - Prin salã de joc tip bingo se întelege o încãpere amenajatã corespunzãtor, care are în dotare un complex de dispozitive, instalatii, masini, echipamente, a cãror functionare se interconditioneazã, rezultând un tot unitar de tip loteristic, caracterizat prin extrageri si premieri succesive, realizate rapid prin intermediul unei instalatii care înglobeazã un circuit închis de televiziune.
            Art. 56. - O salã de joc tip bingo va avea în dotare, în mod obligatoriu, urmãtoarele dispozitive si echipamente:
            - un aparat de extragere aleatorie a numerelor (turbo-suflantã prevãzutã cu serpentinã la vedere);
            - unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, comandate electronic, prin intermediul cãrora vor fi afisate principalele date de joc: premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervã, pretul cartonului, intervalul de serie vândut, numãrul de cartoane vândute, bila maximã, numãrul de bile extrase;
            - unul sau mai multe panouri cu afisaj luminos, prin intermediul cãrora vor fi afisate numerele extrase;
            - un numãr variabil de monitoare TV color, prin intermediul cãrora vor fi afisate principalele date de joc, numerele extrase, precum si cartoanele câstigãtoare.
            Se face precizarea cã numãrul panourilor cu lãmpi electrice, precum si numãrul monitoarelor vor fi impuse de necesitatea accesului jucãtorilor la informatiile de joc, din orice punct al sãlii, indiferent de configuratia si de dimensiunea acesteia;
            - un calculator electronic coordonator de joc, pentru gestiunea contabilã a jocului, prevãzut cu un monitor de control si una sau mai multe imprimante (dintre care una de format A 4);
            - alte dispozitive si accesorii specifice jocului tip bingo (tastaturã, întrerupãtoare, instalatii audio etc.).
            Optional, pot fi racordate la instalatia de bazã calculatoare electronice de joc, tip mini-bings, în beneficiul jucãtorilor.
            În cazul în care acelasi organizator detine mai multe sãli de joc tip bingo, acesta poate sã le interconecteze pentru jucarea unor partide speciale în comun.
            Art. 57. - Pentru a fi autorizate sãlile de joc tip bingo trebuie sã îndeplineascã urmãtoarele conditii de bazã:
            - sã aibã intrare separatã si sã nu deranjeze alte activitãti;
            - sã fie corespunzãtor amenajate, astfel încât sã se asigure conditii civilizate de joc (iluminat electric corespunzãtor, sistem de ventilatie a aerului, corespunzãtor dimensionat pentru sala ocupatã la capacitatea maximã, mobilier adecvat, grupuri sanitare civilizate, pardoseli mochetate total sau partial în functie de caracteristicile acestora, instalatie de sonorizare care sã asigure o auditie optimã, uniforme pentru personal);
            - sã fie dotate cu circuit electric de sigurantã, la tensiune redusã, care sã asigure, în cazuri de necesitate, un iluminat ce va permite protejarea jucãtorilor, a personalului si a valorilor;
            - sã aibã obtinute, în prealabil, toate avizele si acordurile legal prevãzute (P.S.I., sanitar si altele impuse de situatii specifice);
            - întreaga aparaturã din dotare sã functioneze corespunzãtor.
            Art. 58. - Sãlile de joc tip bingo nu pot fi autorizate în situatiile în care:
            a) calculatorul electronic manifestã unele deficiente de programare sau este neperformant, în sensul cã: permite desfãsurarea jocului în conditiile pierderii partiale sau totale a memoriei, în situatia unei întreruperi a alimentãrii cu energie electricã; permite desfãsurarea jocului în situatia scoaterii din circuit a imprimantei sau a suportului de date (hârtia de imprimantã).
            Organizarea jocului cu asemenea deficiente conduce la suspendarea temporarã sau la anulare licentei;
            b) sunt amplasate în incinta unor imobile în care se aflã locuinte deasupra ori dedesubtul sãlii de joc;
            c) sunt amplasate în grãdinile de varã sau pe terasele restaurantelor, care nu sunt acoperite integral, si nu sunt situate la o distantã de cel putin 35 m de blocuri de locuinte, de hoteluri sau de alte clãdiri cu caracter social sau public;
            d) aparatul de extragere aleatorie a numerelor tip turbo-suflantã nu este dotat cu serpentinã de stocare a bilelor;
            e) comenzile echipamentului de joc nu sunt efectuate prin intermediul calculatorului.
            Art. 59. - Procentul de premiere din totalul rulajului încasãrilor va fi de minimum 65% si de maximum 80% pentru fiecare joc obisnuit, cu exceptia jocurilor la care se acordã premii speciale, atunci când va fi respectat doar procentul minim.
            Procentul de premiere va fi detaliat de cãtre fiecare organizator de jocuri de noroc prin prevederile regulamentului de joc. Orice modificare ulterioarã a regulamentului de joc va putea fi aplicatã numai dupã înregistrarea acesteia la directia de specialitate din Ministerul Finantelor.
            Procentul de premiere este compus din suma procentelor ce reprezintã premiile obisnuite (premiul de linie, premiul de bingo si premiul de bingo acumulat), precum si din procentul aferent constituirii fondului de rezervã.
            Fondul de rezervã va putea fi folosit la acordarea premiilor speciale si la reconstituirea optionalã a premiului de bingo acumulat, în cazul în care acesta a fost acordat.
            Premiul de bingo acumulat, constituit din încasãri într-un procent stabilit de organizator sau din fondul de rezervã, se acordã integral jucãtorului câstigãtor, la bila maximã afisatã pe panoul de date.
            Se interzice acordarea partialã a acestuia în cote fixe, precum si acordarea unor premii speciale din premiul de bingo acumulat.
            Premiile speciale acordate jucãtorilor se constituie numai din fondul de rezervã acumulat la jocurile anterioare. Premiile obisnuite si fondul de rezervã vor fi afisate permanent pe panoul cu datele generale de joc.
            La deschiderea unei noi sãli de joc tip bingo organizatorul poate credita fondul de rezervã cu sume pe care, ulterior, le poate recupera.
            Art. 60. - Comenzile si distributia pentru cartoanele folosite la jocul tip bingo se vor face prin Regia Autonomã "imprimeria nationalã".
            Regia Autonomã "imprimeria nationalã" nu va elibera cartoanele comandate de agentii economici fãrã prezentarea dovezii privind achitarea taxei de 7% aplicate la valoarea nominalã a cartoanelor. Aceasta va transmite lunar directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor situatia privind comenzile de cartoane primite si executate, precum si taxele încasate, pe fiecare organizator de jocuri de noroc.
            Agentii economici care, la data intrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri, înregistreazã stocuri de cartoane folosite la jocul tip bingo neutilizate au obligatia sã inventarieze si sã achite taxa de 7% la valoarea nominalã a cartoanelor aflate în stoc. Situatia stocurilor de cartoane folosite la jocul tip bingo va fi comunicatã directiei de specialitate din Ministerul Finantelor.
            Art. 61. - Întreaga gestiune a jocurilor de noroc va fi evidentiatã pe hârtia imprimantei calculatorului, pe care vor fi precizate, în mod obligatoriu, urmãtoarele date: enumerarea cronologicã a jocurilor de noroc organizate, data si ora începerii jocului, ora încheierii jocului, pretul cartoanelor vândute, numãrul cartoanelor vândute, intervalul de serie vândut, premiul de linie, premiul de bingo, premiul de bingo acumulat, fondul de rezervã, bilele extrase, bila maximã, numãrul cartonului câstigãtor atât la linie, cât si la bingo, validarea jocului.
            La sfârsitul fiecãrei zile de joc calculatorul va opera sinteza jocurilor, numãrul de jocuri executate, sumele încasate, valoarea premiilor acordate si alte date sintetice.
            Dupã aceastã sintezã, hârtia de imprimantã va fi baratã, urmând ca situatia zilei sã fie verificatã si semnatã de responsabilul de joc si de întregul personal existent în salã în momentul închiderii programului, dar nu mai putin de 5 persoane.
            Fiecare dintre cei 5 sau mai multi angajati va înscrie personal numele, ora semnãrii, functia, urmate de semnãturã. Ordinea înscrierii va fi datã de ierarhia functiilor detinute.
            Aceastã procedurã se va efectua imediat dupã terminarea ultimului joc si dupã redarea sintezei zilei de cãtre calculator.
            Art. 62. - Hârtia de imprimantã cu datele de joc constituie baza întocmirii unui document contabil si se pãstreazã ca atare, împreunã cu acesta, conform normelor legale.
            Lunar, se va întocmi situatia prevãzutã în anexa nr. 10.
            Art. 63. - Programele de joc tip bingo ce vor fi instalate în sãlile de joc tip bingo vor fi achizitionate de la agentii economici abilitati de cãtre comisie, în vederea producerii, comercializãrii si implementãrii acestora. Abilitarea acestora se face cu respectarea urmãtoarelor criterii:
            - sã aibã cuprins în obiectul de activitate prevãzut în statut "prestãri de servicii";
            - sã dispunã de atelier, laborator sau de alte spatii de lucru similare, dotate cu aparatura necesarã, corespunzãtoare calitativ si cantitativ pentru exercitarea acestor prestatii;
            - sã dispunã de personal angajat cu carnet de muncã, cu pregãtire si experientã în domeniu, suficient din punct de vedere numeric si având disponibilitatea de a se deplasa în teritoriu pentru implementarea, întretinerea si depanarea programului;
            - sã nu fie organizatori de jocuri de noroc ori asociati, sub orice formã, cu acestia, direct sau indirect;
            - sã aibã posibilitatea evidentierii pe calculator a verificãrilor efectuate în ordine cronologicã si pe beneficiari;
            - sã îsi asume rãspunderea sesizãrii comisiei, Gãrzii Financiare si organelor de politie în cazul constatãrii unor nereguli în activitatea desfãsuratã pe teren.
            Agentii economici abilitati pentru producerea programelor de joc tip bingo si pentru efectuarea verificãrilor tehnice nu vor acorda verificãri tehnice pentru propriile programe.
            Art. 64. - Acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se va face în urma deplasãrii la fata locului a unei echipe de specialisti, formatã din reprezentanti ai comisiei, experti ai directiei de specialitate din Ministerul Finantelor si din reprezentanti ai organelor locale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne, în numãr de cel putin 5 persoane, care vor întocmi o notã de constatare privind îndeplinirea conditiilor de autorizare prevãzute de prezenta hotãrâre.
            Nota de constatare va fi semnatã de cãtre toti membrii echipei, precum si de reprezentantul agentului economic verificat si va fi înaintatã comisiei.

           D. Pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri tip bingo si keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc)
            Art. 65. - Activitãtile tip pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri tip bingo si keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, jocuri interactive (partea de joc de noroc) se supun autorizãrii în conditiile prezentei hotãrâri.
            Art. 66. - Taxa de autorizare aferentã activitãtilor prevãzute la art. 65 se calculeazã prin aplicarea unui procent de 15% la încasãrile brute estimate la data autorizãrii, dar nu mai putin de 150.000.000 lei, conform unui studiu de eficientã prezentat de agentul economic, studiu ce va contine, în esentã, urmãtoarele date: totalul încasãrilor brute estimate, totalul cheltuielilor, din care: pe elemente principale de cheltuieli, profitul brut.
            Prin încasãri brute se întelege suma totalã încasatã înainte de deducerea premiilor si a altor cheltuieli.
            Studiul de eficientã va fi întocmit pe o perioadã de un an.
            Lunar, organizatorii de astfel de jocuri vor întocmi situatia prevãzutã în anexa nr. 11.
            Regularizarea taxei în functie de încasãrile brute efective se va efectua lunar, pânã la data de 30 a lunii urmãtoare celei în care s-a organizat jocul. Pânã la aceastã datã organizatorii de astfel de jocuri de noroc au obligatia sã depunã situatia prevãzutã la alin. 4 la organele fiscale teritoriale.
            În situatia jocurilor de noroc pentru care biletele de participare la joc se pun în vânzare în luni calendaristice anterioare celei în care se încheie jocul, valoarea biletelor vândute se ia în calcul pentru stabilirea încasãrilor brute efective în luna în care se încheie jocul si în care se acordã premiile.
            Art. 67. - Organizatorii de astfel de activitãti vor elabora regulamente de joc si regulamente de ordine interioarã, dupã caz în care vor fi precizate toate datele principale privind organizarea activitãtii în cauzã: procentul de câstiguri din totalul încasãrilor, sistemul de triere si de omologare a câstigurilor, sistemul de platã a câstigurilor, sistemul de control si de securitate si alte elemente definitorii ale activitãtii respective. Regulamentele de joc si cele de ordine interioarã vor fi aprobate de consiliile de administratie ale societãtilor comerciale. Modificarea ulterioarã a acestora se poate face numai cu aprobarea comisiei.
            Art. 68. - Procentul de câstiguri din totalul încasãrilor va fi de:
            - minimum 40% pentru pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole;
            - 50% pentru jocurile tip bingo si keno, transmise prin retele de televiziune sau prin mijloace de transmisie asimilate, si pentru jocuri interactive (pentru partea de jocuri de noroc).
            În cazul câstigurilor acordate în obiecte, evaluarea acestora se va face pe baza valorii lor de achizitie.
            Art. 69. - Biletele de pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, vor fi produse si comercializate de cãtre Regia Autonomã "imprimeria nationalã".
            Art. 70. - Tragerile la sorti sau extragerile de numere câstigãtoare se vor face la date prestabilite, în sãli publice si sub directa supraveghere a unor comisii din care vor face parte, in mod obligatoriu, câte un reprezentant al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si al Ministerului de Interne.
            Art. 71. - În cazul organizãrii activitãtilor tip pronosticuri (pariuri) sportive nu se acordã autorizatie persoanelor juridice care au, în mod direct sau prin interpusi, legãturã cu activitatea sportivã.
            Art. 72. - Jocurile tip bingo transmise prin retele de televiziune se vor organiza în sãli de joc tip bingo deja autorizate. Transmisia se va face în direct, iar biletele aferente acestor jocuri vor fi gestionate si evidentiate la casieria sãlii respective.
            Biletele vor fi prevãzute, în mod obligatoriu, cu elemente de sigurantã suplimentare, care sã le diferentieze de cartoanele folosite la jocul tip bingo obisnuite. Comenzile si distributia se vor face prin Regia Autunomã "imprimeria nationalã".
            Evidenta contabilã a acestei activitãti se va tine separat de cea a jocurilor de noroc obisnuite în sãli. La aceste jocuri câstigurile vor fi afisate prin intermediul calculatorului de joc. Tot în direct vor fi transmise, prin retele de televiziune, si jocurile interactive.

           E. Jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie etc.
            Art. 73. - Activitãtile tip jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie, se supun autorizãrii în conditiile prezentei hotãrâri.
            Art. 74. - Taxa de autorizare aferentã activitãtilor prevãzute la art. 73 se calculeazã prin aplicarea procentului de 15% la încasãrile totale estimate la data autorizãrii, dar nu mai putin de 150.000.000 lei, conform studiului de eficientã prezentat de agentul economic, care va contine, în principal, urmãtoarele elemente: veniturile prognozate (numãrul minutelor de convorbiri telefonice, valoarea medie estimatã a rninutelor de convorbiri telefonice, sumele totale de încasat din contravaloarea minutelor de convorbiri telefonice), totalul cheltuielilor, profitul brut. Studiul de eficientã va fi întocmit pe o perioadã de un an.
            Sumele totale încasate din contravaloarea minutelor de convorbiri telefonice realizate reprezintã venituri brute ale organizatorului de astfel de actiuni, iar contractele încheiate cu societãtile de telecomunicatii, precum si cu societãtile de radio, de televiziune si cu cele de publicitate vor fi considerate contracte de prestãri de servicii.
            Art. 75. - Organizatorii de astfel de activitãti vor elabora atât regulamente generale, cât si regulamente specifice fiecãrei categorii de joc de noroc, aprobate de conducerile acestora, în care vor fi precizate date privind organizarea activitãtii, tipul de concurs, tipul si valoarea premiilor acordate, algoritmul de stabilire a câstigãtorilor si alte elemente definitorii. Modificarea ulterioarã a regulamentelor generale sau a celor specifice se poate face numai cu aprobarea comisiei.
            Art. 76. - Numele organizatorului, premiile, datâ desemnãrii câstigãtorilor, tariful pentru minutul de convorbire telefonicã, precum si numãrul licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc vor fi fãcute publice în momentul lansãrii concursului.
            Programele informatice pe baza cãrora sunt desemnati câstigãtorii la jocurile-concurs vor fi verificate si certificate înaintea efectuãrii extragerilor de cãtre agentii economici specializati în soft, abilitati de Ministerul Finantelor.
            Tragerile la sorti pentru desemnarea unui câstigãtor se vor face sub directa supraveghere a unor comisii din care vor face parte, în mod obligatoriu, câte un reprezentanrt al directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor si al Ministerului de Interne, precum si un specialist în soft, reprezentant al agentului economic care a efectuat verificarea si certificarea programului. Acest specialist va confirma valabilitatea programului folosit la extragerea respectivã.
            Art. 77. - Lunar, organizatorii de astfel de jocuri de noroc vor întocmi situatia prevãzutã în anexa nr. 11.
            Art. 78. - Agentii economici care organizeazã jocurile de noroc prevãzute la art. 6 lit. e) vor efectua regularizarea plãtii taxei de autorizare în termen de 30 de zile lucrãtoare de la data încheierii actiunii.
            Prin data încheierii actiunii se întelege data semnãrii procesului-verbal de decontare încheiat cu societatea de telecomunicatii, datã ce nu poate depãsi termenul de 30 de zile lucrãtoare de la încheierea lunii calendaristice pentru care se face decontarea.
            Pânã la aceeasi datã acestia au obligatia sã depunã la organele fiscale teritoriale situatia prevãzutã la art. 77.

CAPITOLUL IV
Drepturile si obligatiile organizatorilor de jocuri de noroc

            Art. 79. - Organizatorii de jocuri de noroc tip cazinou au dreptul la extinderea activitãtii prin autorizarea mãririi numãrului de mese de joc.
            Pentru aceasta vor fi prezentate documentatii corespunzãtoare si vor fi plãtite taxele de licentã aferente, proportional cu perioada de functionare rãmasã pânã la expirarea licentei.
            În aceste cazuri, termenul de valabilitate a extinderii activitãtii decurge de la data de întâi a lunii urmãtoare celei în care au fost autorizati de cãtre comisie si pânã la data expirãrii licentei.
            Art. 80. - Organizatorii de jocuri de noroc au, în functie de specificul activitãtii de jocuri de noroc desfãsurate, urmãtoarele obligatii, dupã caz:
            a) sã întretinã utilajele din dotare în conditii corespunzãtoare, în scopul mentinerii normelor si parametrilor de functionare prevãzuti în cãrtile tehnice si în regulamentele de desfãsurare a jocurilor aprobate de comisie;
            b) sã asigure securitatea utilajelor si a accesoriilor (ceasuri, contoare, indicatoare, afisaje electronice, instalatie de alimentare cu energie electricã), inclusiv a sigiliilor aplicate de agentul economic verificator;
            c) sã tinã zilnic la sala de joc o evidentã comptetã, clarã si detaliatã a încasãrilor realizate de fiecare salã, dispozitiv, masinã sau masã de joc, precum si a premiilor (câstigurilor) acordate, inclusiv evidentele cerute de prezenta hotãrâre sau de alte acte normative în vigoare, în limba românã;
            d) dupã obtinerea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc sã comunice aceasta în scris, în termen de 10 zile, organelor teritoriale ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne, pentru a fi luati în evidentã;
            e) sã asigure desfãsurarea civilizatã a jocurilor de noroc si sã respecte ordinea si linistea publicã;
            f) sã nu permitã accesul persoanelor în stare de ebrietate sau cu intentie vãditã de a perturba ordinea, linistea si buna desfãsurare a jocurilor;
            g) sã prezinte toate documentele cu date financiar-contabile, regulamentele de organizare a jocurilor, cãrtile tehnice ale masinilor sau alte documente solicitate de cãtte organele de control prevãzute de lege;
            h) sã asigure functionarea instalatiilor si a sãlilor de joc la nivelul existent în momentul autorizãrii;
            i) sã informeze comisia, în termen de 10 zile, despre schimbarea sediului, cesionarea de actiuni sau de pãrti sociale, schimbarea actionarilor, asociatilor, administratorilor si directorilor;
            j) sã nu permitã accesul minorilor în sãlile de joc;
            k) sã nu participe si sã nu permitã participarea propriilor salariati, direct sau prin interpusi, la jocurile organizate în sãlile de joc apartinând societãtii comerciale pe care o administreazã sau ai cãror proprietari sunt;
            l) sã afiseze în limba românã, la loc vizibil, valoarea mizelor, a minutelor de convorbiri telefonice, procentul de premiere din totalul rulajului sumelor jucate, regulamentele de joc, precum si licenta pentru exploatarea jocurilor de noroc; pentru masinile electronice cu câstiguri licentele în original se vor pãstra la sãlile de joc;
            m) sã tinã, în permanentã, la casieria sãlii de joc si sã punã la dispozitie jucãtorilor caietul de reclamatii si sesizãri, care va fi numerotat, snuruit si sigilat prin stampilare de cãtre organele locale ale Ministerului de Interne si ale administratiei financiare în a cãrei razã teritorialã se aflã sala de joc;
            n) sã nu practice jocuri de noroc cu mese de joc sau cu masini, autorizate, în afara sãlii autorizate, nici în imediata ei vecinãtate: pe trotuare, în piete publice, pe cheiuri, plaje si alte locuri neamenajate;
            o) întregul personal operator de jocuri sã fie angajat numai cu avizul prealabil al organului local de politie. Avizarea angajãrii administratorilor, directorilor si personalului operator de jocuri, care lucreazã în sãlile de cazinou sau organizeazã pronosticuri (pariuri) sportive, pariuri de orice fel, tombole, jocuri-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie etc., se face de cãtre Inspectoratul General al Politiei din cadrul Ministerului de Interne; avizul va fi eliberat în termen de 30 de zile de la solicitare;
            p) sã tinã pentru activitatea de cazinou un caiet special, numerotat, snuruit si stampilat de cãtre organul local de politie, în care fiecare angajat care are acces în sala de jocuri sau la casieria unitãtii sã consemneze zilnic banii personali, la intrarea si la iesirea din serviciu;
            r) sã tinã un registru unic de control, numerotat, snuruit si stampilat de organul local al Ministerului Finantelor;
            s) sã oblige fiecare angajat din sãlile de cazinou si de joc tip bingo sã poarte, la loc vizibil, un ecuson cu numele si cu functia detinutã;
            s) sã nu schimbe softul calculatorului coordonator de joc pentru jocurile de noroc fãrã aprobarea comisiei, existând posibilitatea ca, la avizare sau ulterior, sã se solicite aprobarea pentru dotarea cu un sistem informatic de rezervã, identic;
            t) sã comunice organului local al administratiei financiare programul de functionare, care va fi afisat;
            t1) pentru activitatea de cazinou, la sfârsitul fiecãrui trimestru va fi actualizat echivalentul în lei al fondului de garantie pe fiecare masã de joc (5.000 dolari S.U.A.) la cursul de schimb valutar al ultimei zile din trimestru; în aceastã sumã se include si dobânda aferentã acestui depozit;
            u) organizatorii de jocuri de noroc, care desfãsoarã activitãtile prevãzute la art. 6 lit. d) si e) din prezenta hotãrâre, au obligatia sã regularizeze taxa de licentã, în functie de încasãrile efectiv realizate pentru jocurile încheiate, si sã depunã o situatie al cãrei model este prezentat în anexa nr. 11, conform prevederilor art. 66 si 78;
            v) sã nu elibereze jucãtorilor atestate sau alte documente prin care sã certifice câstigarea de sume de bani la jocurile de noroc organizate.

CAPITOLUL V
Sanctiuni

            Art. 81. - Constituie contraventii la regimul exploatãrii jocurilor de noroc urmãtoarele fapte, dacã nu au fost sãvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii, sã fie considerate infractiuni:
            a) vânzarea si distribuirea, fãrã forme legale, a masinilor, meselor si instalatiilor de jocuri de noroc;
            b) practicarea unor procente de câstiguri din încasãri mai mici decât cele legale;
            c) lipsa plãcutelor de identificare individualã a masinilor si a meselor de joc sau modificarea acestora;
            d) nerespectarea obligatiilor ce revin organizatorilor de jocuri de noroc, prevãzute la art. 80 lit. a), t) si v);
            e) nerespectarea obligatiilor ce revin organizatorilor de jocuri de noroc, prevãzute la art. 80 lit. u);
            f) exploatarea jocurilor de noroc prin instalatii neverificate anual din punct de vedere tehnic;
            g) nerespectarea prevederilor art. 21-26, 28, 29, 32, 35, 36, 38-41, 43-48, 50-52, 60-62, 66, 67, 69, 70, 72, 75 si 78;
            h) nerespectarea conditiilor avute în vedere la autorizare si prevãzute în nota de constatare întocmitã pentru obtinerea licentei, pe întreaga perioadã de functionare.
            Contraventiile prevãzute la acest articol se sanctioneazã cu amendã între 500.000 lei - 1.000.000 lei, cu exceptia contraventiei prevãzute la lit. e) care se sanctioneazã cu anularea autorizatiei.
            Eliberarea unei noi autorizatii se face numai cu conditia achitãrii tuturor sumelor restante la bugetul de stat.
            Art. 82. - Contraventiile prevãzute la art. 81, cu exceptia celei prevãzute la lit. e), pot fi însotite de mãsura suspendãrii temporare a licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc.
            Suspendarea temporarã, pânã la 6 luni, precum si anularea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc se pot face numai de comisie, la propunerea organului constatator.
            Sumele aflate în joc sau rezultate din fapte ce constituie infractiune sau contraventie se confiscã si se fac venit la bugetul de stat.
            Art. 83. - Constatarea, controlul, sanctionarea, urmãrirea, executarea silitã a sumelor stabilite conform prezentei hotãrâri se efectueazã, potrivit reglementãrilor legale în materie, de cãtre organele de control ale Ministerului Finantelor si ale Ministerului de Interne.
            Obiectiunile, contestatiile si plângerile formulate la actele de control se solutioneazã conform dispozitiilor legale privind solutionarea obiectiunilor, contestatiilor si plângerilor asupra sumelor constatate si aplicate prin actele de control ale organelor Ministerului Finantelor.
            Comisarii Gãrzii Financiare, inspectorii Directiei generale a controlului financiar de stat din cadrul Ministerului Finantelor, inspectorii organelor teritoriale locale si ofiterii din Ministerul de Interne au drept de control asupra evidentei financiar-contabile, modului de functionare a jocurilor, de admitere a jucãtorilor în incintã, precum si asupra altor aspecte legate de modul de desfãsurare a activitãtii privind jocurile de noroc, stabilite prin prezenta hotãrãre.
            Accesul organelor de control în incinta cazinourilor si a sãlilor de joc de noroc este permis în orice moment si se face pe baza legitimatiei de serviciu sau a unui act emis în acest scop.
            Toti verificatorii tehnici abilitati de cãtre comisie au obligatia sã acorde sprijin gratuit organelor de control, la solicitarea acestora, pentru efectuarea determinãrilor si verificãrilor de orice naturã, necesare, asigurând personalul de specialitate si dispozitivele specifice.
            Art. 84. - Contraventiilor prevãzute la art. 81 le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu modificãrile ulterioare.

CAPITOLUL VI
Dispozitii comune si finale

            Art. 85. - Persoanele fizice autorizate pânã la aparitia prezentei hotãrâri beneficiazã de licentã pânã la expirarea termenului de valabilitate a acesteia.
            Art. 86. - Anexele 1-11 fac parte integrantã din prezenta hotãrâre.
            Agentii economici autorizati au obligatia sã comunice lunar directiei de specialitate din Ministerul Finantelor situatia privind plata ratelor lunare pentru fiecare masinã electronicã cu câstiguri si pentru fiecare masã specialã de joc din cazinou.
            Art. 87. - Prevederile prezentei hotãrâri intrã în vigoare la data de 1 mai 1999, datã la care se abrogã Hotãrârea Guvernului nr. 130/1997 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind autorizarea, organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, precum si actualizarea tarifelor de licentã percepute acestora, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 70 din 18 aprilie 1997, cu modificãrile ulterioare.

p. PRIM-MINISTRU,
VALERIU STOICA

Contrasemneazã:
Ministrul finantelor,
Decebal Traian Remes

Bucuresti, 1 aprilie 1999.
Nr. 251.

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
de organizare si functionare a Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc

I. Prevederi generale

            Art. 1. - Autorizarea jocurilor de noroc se realizeazã prin intermediul Comisiei de autorizare a jocurilor de noroc, comisie interdepartamentalã, denumitã în continuare comisie, care îsi desfãsoarã activitatea în sediul Ministerului Finantelor.
            Art. 2. - Activitatea curentã a comisiei se realizeazã prin intermediul directiei de specialitate din cadrul Ministerului Finantelor.
            Art. 3. - Comisia îsi poate desfãsura activitatea si poate lua hotãrâri în prezenta a jumãtate plus unul din numãrul membrilor prezenti.
            Hotãrârile comisiei sunt obligatorii pentru toti agentii economici, persoane juridice, care desfãsoarã jocuri de noroc pe teritoriul României.
            Hotãrârile comisiei pot fi fãcute publice prin intermediul mass-media sau al unui avizier ce va functiona la sediul Ministerului Finantelor.

II. Scopul, atributiile si obiectul de activitate ale comisiei

            Art. 4. - Scopul principal al comisiei este de a asigura o desfãsurare normalã si sub un control strict a jocurilor de noroc în România.
            Principiul fundamental al activitãtii comisiei este îmbinarea intereselor celor trei pãrti implicate: jucãtor, agent economic organizator de jocuri de noroc si stat.
            Art. 5. - Atributiile si obiectivele principale ale comisiei sunt:
            a) coordanarea desfãsurãrii jocurilor de noroc pe întregul teritoriu al tãrii, pe principiul respectãrii legalitãtii;
            b) autorizarea exploatãrii jocurilor de noroc de cãtre agentii economici (persoane juridice române) înregistrati conform legislatiei române;
            c) analizarea îndeplinirii conditiilor de organizare, a continutului si modului de desfãsurare a jocurilor de noroc;
            d) analizarea documentatiilor depuse de solicitantii de licentã pentru exploatarea jocurilor de noroc si eliberarea, în consecintã, a documentului în cauzã;
            e) verificarea periodicã sau ori de câte ori este nevoie, prin organele de control specializate ale Ministerului Finantelor (inclusiv expertii din directia de specialitate) si ale Ministerului de Interne, a respectãrii prevederilor legale privind organizarea, autorizarea si exploatarea jocurilor de noroc;
            f) suspendarea temporarã sau anularea valabilitãtii licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc, la propunerea organului constatator, în cazul în care nu au fost respectate conditiile privind organizarea, autorizarea si exploatarea activitãtilor de jocuri de noroc;
            g) evidentierea strictã a autorizãrii jocurilor de noroc, pe agenti economici, pe sedinte de avizare, pe categorii de activitate sau pe alte forme de naturã sã asigure o gestiune corectã si precisã a activitãtii de jocuri de noroc, inclusiv a suspendãrii sau a anulãrii licentelor pentru exploatarea jocurilor de noroc, precum si a altor mãsuri si hotãrâri dispuse de comisie;
            h) abilitarea unor agenti economici cu capital de stat sau privat pentru prestarea unor servicii sau pentru realizarea unor activitãti complementare jocurilor de noroc, în scopul asigurãrii cresterii securitãtii jocurilor. Contravaloarea acestor servicii sau a produselor executate va fi achitatã de agentii economici beneficiari.

III. Organizarea sedintelor de lucru ale comisiei

            Art. 6. - Comisia se întruneste o datã pe lunã, în intervalul 10-15 din lunã, sau ori de câte ori este nevoie si va fi convocatã de presedintele acesteia, din proprie initiativã sau la propunerea directiei de specialitate din Ministerul Finantelor.
            Art. 7. - Directia de specialitate din Ministerul Finantelor va pune la dispozitie membrilor comisiei, cu cel putin douã zile înainte, ordinea de zi si întreaga documentatie, care vor fi analizate în cadrul sedintei.
            Documentatia constã în:
            - solicitãrile în vederea autorizãrii, sustinute de actele necesare, conform anexei nr. 3 la hotãrâre;
            - sesizãrile primite de la organele de control ale Ministerului Finantelor si ale politiei;
            - sesizãri din partea agentilor economici etc.
            Documentatia va fi analizatã la sediul Ministerului Finantelor de cãtre specialistii directiei de specialitate din cadrul ministerului.
            Art. 8. - Întreaga documentatie analizatã va fi prezentatã în plenul comisiei:
            Fiecare documentatie va fi prezentatã printr-o notã semnatã de cãtre directorul directiei de specialitate din Ministerul Finantelor.
            Art. 9. - Comisia va autoriza fiecare joc de noroc (pe sãli de jocuri si pe dispozitive de joc), cu respectarea conditiilor tehnice de autorizare.
            Art. 10. - Hotãrârile luate de cãtre comisie vor fi validate prin semnarea de cãtre toti membrii prezenti a procesului-verbal în care sunt mentionate acestea.
            Licentele pentru exploatarea jocurilor de noroc se semneazã de cãtre presedintele comisiei sau, în lipsa acestuia, de cãtre vicepresedinte.
            Art. 11. - La sedintele comisiei participã seful serviciului de specialitate si un expert din cadrul aceluiasi compartiment care va consemna într-un registru de procese-verbale aspectele analizate si toate hotãrârile adoptate în cadrul sedintei. Comisia poate invita sã participe la sedintele sale reprezentanti ai Asociatiei Organizatorilor si Producãtorilor de Jocuri de Noroc din România, în calitate de consultanti.

IV. Dispozitii finale

            Art. 12. - Membrii comisiei si ai directiei de specialitate din Ministerul Finantelor nu au dreptul sã participe ca organizatori, asociati sau angajati la unitãtile care practicã jocuri de noroc, astfel cum au fost ele definite în hotãrâre.
            Art. 13. - Hotãrârile comisiei sunt definitive si obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc la care se referã.

ANEXA Nr. 3

LISTA
cuprinzând documentele necesare în vederea autorizãrii jocurilor de noroc

            În vederea autorizãrii jocurilor de noroc, solicitantii vor înainta comisiei un dosar continând, în principal, urmãtoarele documente, adaptate specificului jocurilor de noroc, solicitate:
            1. adresa prin care se solicitã comisiei acordarea licentei pentru exploatarea jocurilor de noroc (se vor nominaliza jocurile, seriile de fabricatie ale masinilor si ale meselor de joc si spatiile în care urmeazã a fi amplasate acestea), precum si opisul documentelor prezentate la dosar.
            Adresa va fi redactatã si dactilografiatã în limba românã, va fi semnatã de cãtre administratorul sau de directorul agentului economic si va contine sediul agentului economic, numãrul de telefon si stampila acestuia;
            2. actul constitutiv al agentului economic, în al cãrui obiect de activitate sã fie precizatã activitatea "jocuri de noroc", cod CAEN 9271, precum si toate mentiunile ulterioare, înregistrate la oficiul registrului comertului;
            3. contractul de societate, dupã caz, cu toate mentiunile ulterioare, înregistrate la oficiul registrului comertului;
            4. certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comertului;
            5. codul fiscal;
            6. dovada vãrsãrii capitalului social subscris, în conditiile legii;
            7. o descriere amãnuntitã a activitãtii, inclusiv schita spatiilor de joc, cu locul de amplasare a meselor de joc;
            8. regulamentul de functionare a jocului, în care va fi precizat, în mod obligatoriu, procentul acordat pentru câstiguri din totalul rulajului încasãrilor;
            9. declaratie pe propria rãspundere privind experienta în domeniul organizãrii activitãtii de jocuri de noroc, însusirea legislatiei specifice, legalitatea si provenienta fondurilor investite, capacitatea financiarã care îi permite organizarea activitãtii, sanctiunile primite în legãturã cu organizarea anterioarã a unor activitãti de jocuri de noroc;
            10. cazierele judiciare ale administratorilor si ale directorilor executivi;
            11. actele privind dreptul de proprietate sau de folosintã a spatiului de joc. În cazul jocurilor-concurs cu câstiguri de orice fel, organizate prin intermediul liniilor telefonice sau al altor mijloace de telecomunicatie, contractele încheiate cu societãtile de telecomunicatie, precum si cu agentiile de publicitate vor fi contracte de prestãri de servicii;
            12. studiul tehnico-economic de eficientã, întocmit pentru perioada autorizãrii, pentru activitãtile privind jocurile prevãzute la art. 6 lit. d) si e) din hotãrâre;
            13. Regulamentul de ordine interioarã privind organizarea si desfãsurarea activitãtii, în care vor fi precizate detaliat: sarcinile si atributiile personalului, sistemul de evidentã financiar-contabilã, modul de asigurare a securitãtii documentelor, a valorilor etc.
            14. dovada privind verificarea tehnicã a masinilor, a instalatiilor si a meselor de joc, eliberatã de societãti comerciale specializate în domeniu, abilitate de cãtre comisie;
            15. dovada privind functionalitatea spatiului de joc, care va fi eliberatã de organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, si nota de constatare întocmitã de reprezentantii Ministerului Finantelor si ai Ministerului de Interne, în care se va consemna modul de respectare a prevederilor prezentei hotãrâri.
            Dovada privind functionalitatea spatiului de joc, împreunã cu nota de constatare vor fi eliberate agentului economic în termen de 15 zile de la solicitarea acestuia si se vor referi la activitatea de jocuri de noroc organizatã cu masini electronice cu câstiguri.
            Documentele necesare pentru obtinerea dovezii privind functionalitatea spatiului de joc, care urmeazã a fi depuse la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor, sunt urmãtoarele:
            - solicitarea, în scris, în care se vor preciza: denumirea agentului economic solicitant, sediul, numãrul de înregistrare la oficiul registrului comertului, codul fiscal, adresa spatiilor pentru care se cere dovada privind functionalitatea;
            - actele valabile din punct de vedere juridic, care confirmã detinerea legalã a spatiului de exploatare a masinilor de joc (actul de proprietate, contractul de închiriere, contractul de asociere în participatiune etc., dupã caz);
            - autorizatia sanitarã;
            - autorizatia P.S.I.;
            - certificatul de înmatriculare;
            - codul fiscal.
            Documentele anexate la solicitare vor fi prezentate în copii lizibile;
            16. documentele care atestã provenienta legalã a masinilor, a instalatiilor si a meselor de joc;
            17. dovada privind constituirea fondului de garantie prevãzut la art. 37;
            18. certificatul de atestare fiscalã  eliberat de organul fiscal teritorial în raza cãruia îsi desfãsoarã activitatea agentul economic;
            19. adeverinta eliberatã de directia muncii si protectiei sociale în a cãrei razã teritorialã îsi desfãsoarã activitatea agentul economic, din care sã rezulte cã acesta nu are datorii fatã de bugetul asigurãrilor sociale de stat.